Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00553/2014
Első irat érkezett: 03/19/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúria Kvk.II.37.323/2014/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügyben hozott határozat, bírság)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Szívós Mária Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - a Ve. 233. §-a és az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Kvk.II.37.323/2014/2. számú végzése, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 48. §-a, 124. § (2) bekezdése, és 224. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság határozatában bírsággal sújtotta az indítványozót, mert nem szolgáltatta vissza határidőben az ajánlások gyűjtése céljából átvett ajánlóíveket, majd Nemzeti Választási Bizottság (NVB) az indítványozó fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Kúria végzésében elutasította az indítványozónak az NVB 280/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét.
Az indítványozó kifogásolta a bírság objektív jellegét, és azt, hogy a választási bizottság és a Kúria határozatát nem hiteles formában küldte meg. Nézete szerint a határozatok közlésére és a jogorvoslati határidőkre vonatkozó szabályozás alaptörvény-ellenes.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése és a jogszabályi rendelkezések sértik az Alaptörvény B) cik (3)-(4) bekezdését, R) cikk (3) bekezdését, T) cikk (3) bekezdését, XXIII. cikk (1) bekezdését, I. cikk (1)-(4) bekezdéseit, és a XXVIII. cikk (7) bekezdését..
.
Támadott jogi aktus:
  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 48. §, 124. § (2) bekezdés, 224. § (2) bekezdés
  Kúria Kvk.II.37.323/2014/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (3) bekezdés
B) cikk (4) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
XXIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_553_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_553_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3067/2014. (III. 26.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/1536
  .
  Az ABH 2014 tárgymutatója: választások során alkalmazott bírság
  .
  A döntés kelte: Budapest, 03/24/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.03.24 17:00:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria Kvk.II.37.323/2014/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt vissza­utasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó mint választási eljárásban kérelmező 2014. március 19. napján alkotmányjogi panaszt nyújtott be a Kúriánál az Alkotmánybírósághoz címezve az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) 26. § (1) bekezdése, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 233. § (1) bekezdése alapján.
   [2] Az ügy előzményeként a Bács-Kiskun Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) a 2014. március 5. napján kelt 19/2014. számú határozatában visszautasította Nagy Zoltán, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételét arra hivatkozással, hogy a képviselőjelölt nem rendelkezik az Országgyűlési Képviselők Választásáról szóló 2011. CCIII. törvény 6. §-ában meghatározott 500 érvényes ajánlással. Az OEVB az érvényes ajánlások számát 415-ben határozta meg. A kérelmező fellebbezése alapján a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a 715/2014. számú határozatában a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Nemzeti Választási Bizottság határozatának indokolásában megállapította, hogy a kérelmező által benyújtott fellebbezés nem tartalmazta a jogszabálysértés megjelölését, így a fellebbezés a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 231. § (l) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül kellett elutasítani.
   [3] A Kúria Kvk.II.37.323/2014/2. számú végzése a kérelmező felülvizsgálati kérelme alapján megindult nemperes eljárásban az NVB 715/2014. számú határozatát helybenhagyta.
   [4] A Kúria döntésében kiemelte, hogy a nemperes eljárás tárgyát az NVB 715/2014. számú határozata képezte, amelyben az NVB érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kérelmező azon fellebbezését, amelyet az OEVB 19/2014. (III.05.) számú nyilvántartásba vételt visszautasító határozata ellen terjesztett elő. Leszögezte, hogy az általa tárgyalt választási ügynek nem volt tárgya a kérelmező terhére alkalmazott bírság, amelyre a felülvizsgálati kérelmében hivatkozott. Döntése indokaként pedig megállapította, hogy tételesen megjelölt jogszabálysértés hiányában az NVB a Ve. helytálló alkalmazásával utasította el érdemi vizsgálat nélkül a kérelmező fellebbezését.

   [5] 2. Az indítványozó szerint a Kúria döntésével az ügyben alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazás folytán az Alaptörvényben biztosított alapjogok sérelme következett be. A panasz a következő szabályok alaptörvény-ellenességét állítja: a Ve. 48. §-a (a határozatok közlése), a Ve. 124. § (2) bekezdése (ajánlóívre vonatkozó átadási kötelezettség, a bírság szabályai), a Ve. 224. § (2) bekezdése (jogorvoslati határidő). Hivatkozott a választójog [XXIII. cikk (1) bekezdés], a jogorvoslathoz való jog [XXVIII. cikk (7) bekezdés] sérelmére, felhívta az Alaptörvény B) cikk (3) bekezdése, a T) cikk (3) bekezdése és az I. cikk szabályait. Az indítványozó kérte az Alkotmánybíróságot, hogy a panaszban „meghatározott indoklás alapján: a) a Kúria tárgybeli Határozatának illetve b) a Ve. 48. §-ának, 124. § (2) bekezdésének illetve 224. § (2) bekezdésének Alaptörvénybe ütközését állapítsa meg és semmisítse meg (megszabva a hatályba maradó jogszabályi rendelkezés szövegét és hatályát).”

   [6] 3. A Ve. 233. § (1) bekezdése szerint az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz a sérelmezett döntés közlésétől számított három napon belül nyújtható be. A (2) bekezdés kimondja, hogy az Alkotmánybíróság az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panaszról az Abtv. 56. §-a szerint a beérkezésétől számított három munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi panaszról további három munkanapon belül dönt. A jelen ügyben az alkotmányjogi panasz az NVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálásáról szóló végzést, az alapul fekvő jogszabályok alkalmazását támadja.

   [7] 4. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz a befogadhatóság feltételeinek nem felel meg.
   [8] Az Abtv. 56. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság az ügyrendjében meghatározottak szerinti tanácsban eljárva dönt az alkotmányjogi panasz befogadásáról. A (2) bekezdés kimondja, hogy a tanács mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, különösen a 26–27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. § szerinti feltételeket. A (3) bekezdés úgy szól, hogy a befogadás visszautasítása esetén a tanács rövidített indokolással ellátott végzést hoz, amelyben megjelöli a visszautasítás indokát.
   [9] Az Abtv. 29. §-a szerint az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be.
   [10] Az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata során az Alkotmánybíróság a bírói döntés mellett figyelemmel volt a Kúria által alkalmazott jogszabályokra is.
   [11] Jelen esetben az Alkotmánybíróság a rendelkezésére álló iratokból megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz indokolása valójában az OEVB egy másik ügyben hozott, 36/2014. (III. 5.) számú határozatában kiszabott bírságot vitatja, amely nem hozató összefüggésbe sem az NVB 715/2014. számú határozatával, sem a Kúria támadott végzésével.
   [12] A fentiekre figyelemmel megállapítható, hogy a jelen esetben és tényállás mellett az alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. határozott kérelemre vonatkozó előírásainak.
   [13] Az Alkotmánybíróság ezért az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján, az Abtv. 56. § (3) bekezdése alkalmazásával az alkotmányjogi panaszt visszautasította.
    Dr. Balogh Elemér s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    Dr. Paczolay Péter s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Stumpf István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    előadó alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     03/19/2014
     .
     Number of the Decision:
     .
     3067/2014. (III. 26.)
     Date of the decision:
     .
     03/24/2014
     .
     .