Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01908/2020
Első irat érkezett: 11/12/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.395/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ideiglenes intézkedés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/02/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - egy gazdasági-üzleti témájú sajtótermék magyarországi kiadója - az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Pfv.IV.20.395/2020/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az ügy előzményeként az indítványozó előadja, hogy az általa kiadott lapban a legértékesebb családi vállalkozásokat, majd a leggazdagabb magyarokat bemutató, évente megjelenő összeállításai elkészítése során a munkatársa és az összeállításban feltüntetni kívánt egyik vállalkozás tulajdonosai közötti levélváltás keretében e vállalkozás tulajdonosai az indítványozótól tájékoztatást kértek személyes adataik kezelésével kapcsolatban, és tiltakoztak az adatkezelés ellen. Az indítványozó az adatkezelésről tájékoztatást adott, és részletesen kifejtette a tiltakozással kapcsolatos jogi álláspontját, ezt követően az összeállítást elkészítette, amely 2019.12.16-án nyomdába került. 2020.12.10-én a vállalkozás tulajdonosai mint kérelmezők a perindítást megelőzően ideiglenes intézkedés iránti kérelmet terjesztettek elő, amely alapján az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék - ideiglenes intézkedés keretében - kötelezte az indítványozót, hogy a kérelmezőkre vonatkozó személyes adatokat jelölje meg, és azokat a kérelemben megjelölt jog érvényesítésére irányuló per jogerős elbírálásáig csak a kérelmezők kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén kezelje, továbbá megtiltotta a személyes adatok nyilvánosságra hozását, amire tekintettel a lapszám a nyomdába került tartalommal nem jelenhetett meg. A kérelmezők számára 30 napos határidőt tűzött a kérelemben megjelölt jog érvényesítésére irányuló kereset előterjesztésére. Az indítványozók fellebbezése nyomán eljáró Fővárosi Ítélőtábla a végzést helybenhagyta, a Kúria az alkotmányjogi panaszban sérelmezett döntésével a jogerős végzést hatályában fenntartotta. A kérelmezők 2020.03.20-án terjesztették elő keresetüket, amely alapján a polgári peres eljárás első fokon folyamatban van, így az ideiglenes intézkedés az indítvány benyújtásakor még hatályos.
Az indítványozó a fentiekkel összefüggésben azt állítja, hogy a perindítást megelőzően elrendelt ideiglenes intézkedés az ügy körülményei között, az időmúlásra és az ezzel összefüggő tájékoztatási érdekre is tekintettel az Alaptörvény IX. cikk (1) és (2) bekezdésébe ütközik, mivel a véleménynyilvánításhoz való jog és a sajtószabadság előzetes korlátozását jelenti. Az előzetes korlátozás ideiglenes jellege ellenére kiszámíthatatlan időtartamú késedelemmel jár a sajtótermék tartalmainak közlésére, így a sajtótermék nem tudja a közvélemény tájékoztatásához kapcsolódó rendeltetését betölteni. Emellett az indítványozó az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésének sérelmére is hivatkozik, mivel a Kúria végzése indokolásában kifejezetten elhárította az alapjog-korlátozás vizsgálatát, így e tekintetben - amellett, hogy nem tett eleget az Alaptörvénnyel összhangban lévő jogalkalmazásra vonatkozó kötelezettségének - az indítványozó jogorvoslathoz való jogát is elvonta..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Pfv.IV.20.395/2020/4. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 25.Pk.23.297/2019/17. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pkf.25.030/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1908_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_1908_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.04.27 10:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling No. Pfv.IV.20.395/2020/4 of the Curia (provisional measure)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.