Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00794/2014
Első irat érkezett: 04/14/2014
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.V.37.438/2014/2. számú végzése (választási ügyben hozott határozat, költségmentesség, pártfogó ügyvéd)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/14/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Szívós Mária Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 224. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Kérte továbbá, hogy az Alkotmánybíróság az Abtv. 27. §-a alapján eljárva állapítsa meg a Kúria Kvk.V.37.438/2014/2. számú végzése alaptörvény-elleneségét és semmisítése meg azt.
A Kúria végzésében érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Nemzeti Választási Bizottság hallgatása miatt benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, mert az indítványozó nem rendelkezett jogi képviselővel. Az indítványozó kifogásolja, hogy a kúriai eljárásban nem került sor pártfogó ügyvéd kirendelésére. Nézete szerint a kötelező jogi képviseletet előíró Ve. 224. § (5) bekezdése sérti az Alaptörvény XV. cikk (1), (2) és (4) bekezdését, a XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogot, és a XXIII. cikkében foglalt választójogot.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 224. § (5) bekezdés
  Kúria Kvk.V.37.438/2014/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (4) bekezdés
XXIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
  .
  Egyéb mellékletek (pdf):
   .
   A döntés száma: 3130/2014. (IV. 24.) AB végzés
   .
   ABH oldalszáma: 2014/1850
   .
   A döntés kelte: Budapest, 04/16/2014
   .
   .
   Testületi ülések napirendjén:
   .
   Testületi ülések napirendjén:
   2014.04.16 14:00:00 2. öttagú tanács
   .
   A döntés szövege:
   .
   A döntés szövege:
    Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
    v é g z é s t:

    Az Alkotmánybíróság a Kúria Kvk.V.37.438/2014/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt vissza­utasítja.
    I n d o k o l á s

    [1] 1. Az indítványozó mint választási eljárásban kérelmező 2014. április 12-én alkotmányjogi panaszt nyújtott be a Kúriához, amely az Alkotmánybírósághoz 2014. április 14-én érkezett meg.
    [2] A Kúria Kvk.V.37.438/2014/2. számú, 2014. április 3-án kelt végzésével a személyesen eljárt kérelmezőnek a választási szerv hallgatása miatt, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 242. § (2) bekezdése alapján benyújtott kifogását – a kötelező ügyvédi képviselet hiánya miatt – érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A végzést a kérelmező 2014. április 9-én vette át.

    [3] 1.1. Az ügy előzményéhez tartozik, hogy a kérelmező 2014. március 12-én kifogással fordult a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB). Kifogásolta, hogy nem található meg az NVB faxszáma és címe a választások hivatalos oldalán, ezzel a Ve. 2. § (1) bekezdés a)–b) és e) pontjai, valamint a 212. § (1) bekezdése sérültek. Előadta továbbá, hogy az Alaptörvény számos belső ellentmondása miatt az egyenlő választójog sérül. Hiányolta továbbá a választási eljárási törvényből azt a szabályozást, amikor a külképviseleti szavazás esetén a fogadó állam ellenzi azt. A kifogást tevő hiányolta továbbá a honlapról az aktuális statisztikai adatokat. Előadta azt is, hogy a külképviseleti névjegyzéken szereplőket hátrányos megkülönböztetés éri a Magyarországon átjelentkezőkhöz és a külhoni választópolgárokhoz képest. Kifogásolta továbbá a külképviselet fogalmára vonatkozó értelmező rendelkezések be nem tartását, a bírói út igénybevételének hiányát, az elbíráló bírák függetlenségét, valamint hogy a Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők választását elhamarkodottan tűzte ki. Fentieken túl sérelmezte a Magyar Állam, az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök, a Kormány, a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda által elkövetett választási csalást is.
    [4] A kifogást az NVB a 2014. március 18-án kelt, 840/2014. számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az NVB határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria a Kvk.II.37.372/2014/2. számú végzésével, a jogi képviselet hiánya miatt elutasította.
    [5] A kérelmező 2014. március 24-én, 25-én és 26-án újabb kifogást nyújtott be az NVB-hez, a fentivel egyező tartalommal, arra hivatkozva, hogy az „NVB a 840/2014. számú határozatában a 2014. 03. 12-i állapotot bírálta el.”
    [6] Az NVB 2014. március 27-én a 892/2014. számú határozatával érdemben utasította el az indítványozó azon kifogását, amely az NVB faxszámának és címének a választások hivatalos oldalán való feltüntetését érintette. A 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902 és 903/2014. számú határozataiban pedig hatáskörének hiányára hivatkozva utasította el az NVB az indítványozó fent felsorolt további kifogásait, mivel azok jogszabály-módosításra irányultak.

    [7] 1.2. A kérelmező ezt követően, 2014. március 28-án ismételten, a fentivel egyező tartalmú kifogást nyújtott be az NVB-hez azzal, hogy a 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902 és 903/2014. számú határozatai csak „látszat elbírálások” voltak és „egyetlen problémát sem oldottak meg.”
    [8] A kérelmező 2014. április 2-án a Kúriához fordult, és kérte, hogy a Kúria a Ve. 242. § (2) bekezdése alapján – mivel a 2014. március 28-án benyújtott kifogásai tárgyában az NVB nem döntött – állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és utasítsa az NVB-t az eljárás soron kívüli lefolytatására.
    [9] A Kúria a kifogást Kvk.V.37.438/2014/2. számú végzésével a kötelező jogi képviselet hiánya miatt elutasította.

    [10] 2. Az indítványozó ezt követően az Alkotmánybírósághoz fordult. Az alkotmányjogi panasz szerint a végzés sérti az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdésében foglalt állam általános alapjogvédelmi kötelezettségét, valamint annak (3) bekezdését, a XV. cikkének (1) bekezdésében biztosított törvény előtti egyenlőséghez fűződő alapjogát, a (2) bekezdésében biztosított diszkrimináció tilalmához fűződő alapjogát, a XXIII. cikk (1) bekezdésében foglalt választójogot, a XXVIII. cikkének (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való jogát és tisztességes eljáráshoz való jogát, továbbá a XXIV. cikk (7) bekezdése szerinti ésszerű időn belüli eljárást is sérelmezte.
    [11] Az indítványozó szerint a fentieken túl a Kúria által alkalmazott jogszabály, a Ve. 224. § (5) bekezdése is alaptörvény-ellenes, mert állítása szerint az Alaptörvény I. cikk (1) és (3) bekezdésébe, a XV. cikk (1) és (2) bekezdésébe, a XXIII. cikk (1) bekezdésébe, továbbá a XXVIII. cikk (7) bekezdésébe ütközik.

    [12] 3. A Ve. 233. § (1) bekezdése szerint az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz a sérelmezett döntés közlésétől számított három napon belül nyújtható be az Alkotmánybírósághoz.
    [13] A (2) bekezdés kimondja, hogy az Alkotmánybíróság az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panaszról az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban Abtv.) 56. §-a szerint a beérkezésétől számított három munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi panaszról további három munkanapon belül dönt.
    [14] A (3) bekezdés úgy szól, hogy az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasszal kapcsolatos eljárás során az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 30. § (2), (3) és (5) bekezdése, 55. § (3) bekezdése, 57. § (1)–(1f) és (7) bekezdése, 58. § (1) bekezdése és 60. §-a nem alkalmazható.
    [15] Az alkotmányjogi panaszra az idézett szabályok értelmében – bizonyos kivételekkel – az Abtv. rendelkezései irányadók. Vagyis az Alkotmánybíróság csak annyiban része a választási bíráskodásnak, amennyiben Alaptörvényben biztosított jogok sérelméről van szó rendes bíróság döntését követően.

    [16] 4. Az alkotmányjogi panaszból kitűnik, hogy jelen ügyben az indítványozó – akárcsak a Kúria előtt – azt kifogásolja, hogy az NVB nem hozott újabb döntéseket az általa 2014. március 28-án benyújtott, a korábbival egyező tartalmú kifogásai tárgyában.

    [17] 5. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, így egyebek mellett az Abtv. 26–27. §-ok által megkövetelt, az Alaptörvényben biztosított jogok sérelmének fennállását.
    [18] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy jelen ügyben – figyelemmel az NVB 2014. március 27-én meghozott határozataira – az indítványozónak a Kúria előtt az NVB hallgatását állító kifogásai már benyújtásuk pillanatában okafogyottak voltak.
    [19] Ebből következően a Kúria sérelmezett végzése sem okozhatta az indítványozónak az általa állított alaptörvény-ellenességet. Az Alaptörvényben biztosított jogok sérelmének hiánya miatt az alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 26–27. §-okban írt törvényi feltételeknek.
    [20] Az Alkotmánybíróság ezért az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján, az Abtv. 56. § (3) bekezdése alkalmazásával az alkotmányjogi panaszt visszautasította.
     Dr. Balogh Elemér s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró

     Dr. Paczolay Péter s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Stumpf István s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Szívós Mária s. k.,
     előadó alkotmánybíró


     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     04/14/2014
     .
     Number of the Decision:
     .
     3130/2014. (IV. 24.)
     Date of the decision:
     .
     04/16/2014
     .
     .