Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02034/2020
Első irat érkezett: 12/07/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.328/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartás kiigazítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/29/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.I.20.328/2020/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - mint felperes - keresetében kérte, hogy a bíróság a tulajdonát képező ingatlan tulajdoni lapján a földhivatali bejegyzést igazítsa ki úgy, hogy a földhasználati jog mértékét módosítsa, a "bérleti szerződés időtartamáig" korlátozást törölje, és az ennek megfelelő kiigazítás tűrésére kötelezette az alperest. A Keszthelyi Járásbíróság az indítványozó keresetét elutasította. Az elsőfokú bíróság indokolásában kifejtette, hogy a felperesi jogelőd és az alperes jogelődje területbérleti szerződéseket kötöttek egymással, mely szerződések részben elvesztek. Az ingatlant 2009-ben szerezte meg az indítványozó, ekkor feltüntetésre került, hogy a földhasználati jog a bérleti szerződés időtartamáig illeti meg az indítványozót. A "nemo plus iuris" elve alapján az indítványozó felperesnek több joga, mint a jogelődjének nem lehet. A Zalaegerszegi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Az indítványozó felülvizsgálat iránti kérelmet terjesztett elő a másodfokú bíróság ítéletével szemben, azonban a Kúria a felülvizsgálatot megtagadta, hivatkozással arra, hogy az ítéletekben jogszabálysértés nem valósult meg.
Az indítványozó véleménye szerint az indokolási kötelezettség nem csupán egy formális követelmény, hanem annak biztosítéka, hogy a hatóság vagy a bíróság az adott ügyben körültekintően döntsön. A hatékony bírósági felülvizsgálathoz elengedhetetlen, hogy a bíróság tudatában legyen azoknak az indokoknak, melyekre alapítva a hatóság a döntését meghozza. Az indokolási kötelezettség az Emberi Jogok Európai Egyezményében meghatározott tisztességes eljáráshoz való jognak is a része. Az Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében a kirívó jogértelmezési hibára, egyfajta "contra legem" értelmezésre alapozott bírósági ítéletek a tisztességes eljárás követelményének sérelmét eredményezhetik. Jelen ügyben a támadott ítélet indokolásában az egyes tényálláselemek nem állnak logikai kapcsolatban egyes bizonyítékokkal. A bíróságok nem indokolták megfelelően, hogy a tulajdoni lapok, valamint a hatósági bizonyítvány tartalmát miért hagyták figyelmen kívül, illetve nem bizonyították okiratokkal azt, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés mi alapján történt meg, ezzel megsértve az indítványozó tisztességes eljáráshoz és tulajdonhoz való alapjogát. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.I.20.328/2020/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2034_0_2020_inditvany.anonim.pdfIV_2034_0_2020_inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.