Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01329/2019
Első irat érkezett: 08/12/2019
.
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.83/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/22/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 28.Bv.461/2017/19. számú végzése, valamint a Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.83/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt nyújtott be kártalanítás iránti kérelmet fogvatartásának 2013 január 241. és 2015. december 20 napja közötti időtartamra. 2015. december 21-én panaszt nyújtott be az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) is, kérelmét az EJEB nyilvántartásba vette. Az indítványozó kártalanítási kérelmét az elsőfokú bíróság a 2015. április 29. előtti fogvatartási időre érdemi vizsgálat nélkül, a 2015. április 30-át követő időszakra elutasította. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az indítványozó a kártalanítási igényét a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény  (Bv.tv.) 436. § (11) bekezdése szerinti igényérvényesítési határidő szerint nyújtotta be, ezért annak elbírálására a Bv.tv.436. § (10) bekezdés b pontja alkalmazandó. Ugyanakkor a bíró az elhelyezési körülmények vizsgálatakor a Bv.tv. 10/A. § (4) bekezdését alkalmazta, és megállapította, hogy az indítványozó nem jogosult a kártalanításra. Az indítványozó fellebbezését a másodfokú bíróság elutasította, az elsőfok végzést helybenhagyta.
Az indítványozó szerint az eljáró bíróságok nem a visszaható jogalkalmazás tilalmával és a jogalkotói szándékkal összhangban értelmezték a Bv.tv-t, valamint tényállás-tisztázási és indokolási kötelezettségüknek sem tettek eleget, ezáltal kiüresítették a tisztességes eljáráshoz való jogát. A döntések során az indítványozó emberi méltóságát is sérti azáltal, hogy a III. cikk szerinti kínzás, embertelen, megalázó bánásmód tilalmának a Magyar Állam általi be nem tartását kompenzáló eljárás alapjogsérelmét nem orvosolta..
.
Támadott jogi aktus:
  a Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 28.Bv.461/2017/19. számú végzése, valamint a Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.83/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
III. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1329_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_1329_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a
  Székesfehérvári Törvényszék és a Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-
  végrehajtási Csoportja fogvatartás körülményei miatti kártalanítás tárgyában
  hozott végzéseit. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó az
  alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt kártalanítási kérelmet
  terjesztett elő 2017-ben. Az elsőfokú bíróság végzésével, amelyet a másodfokú
  bíróság is helybenhagyott, érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kártalanítási
  kérelmet a fogvatartás 2013–2015 közötti időszaka tekintetében, arra való
  hivatkozással, hogy az indítványozó számára 2015-ben 30 napot meghaladóan
  biztosítva voltak a jogszabályban előírt fogvatartási körülmények. Ezzel, mivel
  akkor megszűntek az alapjogsértő fogvatartási körülmények, a 2017-ben beadott
  kérelme nem felelt meg a büntetés-végrehajtási törvényben foglalt, utóbb előírt
  beadási határidővel kapcsolatos követelményeknek. Az indítványozó alkotmányjogi
  panaszában kifejtette, hogy az igényérvényesítésre előírt 30 napos törvényi
  jogvesztő határidő (amelyet az alapjogsértő fogvatartási körülmények
  megszűnésétől kell számítani) 2015-ben, amikor egy időre megszűntek az
  alapjogsértő elhelyezési körülményei, még nem volt hatályban, az ezzel
  kapcsolatosan beiktatott átmeneti rendelkezéseket ugyanis 2017. január 1.
  napjától kellett alkalmazni. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította,
  hogy az eljáró bíróságok a büntetés-végrehajtási törvény átmeneti
  rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva olyan körülményt értékeltek az
  indítványozó terhére, amelyet 2017. január 1. napját megelőzően nem
  ismerhetett, azt teljesíteni nem tudta. Az eljáró bíróságok tehát a vizsgált
  időszakban még nem létező jogszabályi kötelezettség megkövetelésével döntöttek
  az indítványozó számára hátrányosan a kártalanítási igényről, ami a visszaható
  hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközik, így az Alkotmánybíróság a támadott
  végzéseket megsemmisítette.

  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.06.01 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1329_2019.pdfSz_IV_1329_2019.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 7.Bpkf.83/2019/2 of the Székesfehérvár Regional Court (compensation due to detention conditions)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .