Hungarian
Ügyszám:
.
85/H/2008
Előadó alkotmánybíró: Trócsányi László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 59/2009. (V. 22.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/1152
.
A döntés kelte: Budapest, 05/19/2009
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:

                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy a távhőszolgáltatásról
  szóló  2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Budapest
  főváros területén történő végrehajtásáról szóló 83/2005.  (XII.
  16.)  Főv.  Kgy.  rendelet 3. § (2) bekezdése alkotmányellenes,
  ezért azt megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   A   regionális   közigazgatási  hivatal   vezetője   —   miután
   törvényességi  észrevételének  a képviselő-testület  nem  adott
   helyt  — a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
   (a továbbiakban: Ötv.) 99. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az
   Alkotmánybíróságnál kezdeményezte a távhőszolgáltatásról  szóló
   2005.   évi  XVIII.  törvény  egyes  rendelkezéseinek  Budapest
   főváros területén történő végrehajtásáról szóló 83/2005.  (XII.
   16.)   Főv.  Kgy.  rendelet  (a  továbbiakban:  Kgyr.)   3.   §
   (2)   bekezdése   alkotmányellenességének   megállapítását   és
   megsemmisítését.

   Az  indítványozó a Kgyr. 3. § (2) bekezdésével kapcsolatban azt
   állította,  hogy  a  Fővárosi Közgyűlés a  távhőszolgáltatásról
   szóló  2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)  52.  §
   (2)   bekezdésében   meghatározott   rendeletalkotás   kereteit
   túllépve,  magasabb szintű jogszabályban foglaltaknál szigorúbb
   szabályokat   állapított   meg  a  főváros   egész   területére
   vonatkozóan.  Az indítványozó szerint a Tszt.  nem  ad  ugyanis
   lehetőséget  a helyi önkormányzat képviselő-testületének  arra,
   hogy   előírja,  milyen  fűtési  rendszerrel  váltható  fel   a
   távhőszolgáltatás.

   A  Kgyr.  3.  §  (2)  bekezdése  által  hivatkozott,  a  levegő
   védelmével  kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.  (II.
   14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében
   pedig  kifejezetten az egyedi engedélyezés során eljáró hatóság
   feladata  vizsgálni  azt,  hogy a megvalósítandó  energiaellátó
   létesítmény  veszélyes  levegőterhelést  vált-e   ki;   az   új
   energiaellátó  rendszerre  vonatkozó korlátozásokat  azonban  a
   helyi önkormányzat rendelete nem állapíthat meg.

   Mindezek  alapján  az  indítványozó  szerint  a  Kgyr.   3.   §
   (2)  bekezdése mint magasabb szintű jogszabályokkal  ellentétes
   rendelkezés sérti az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését.

   A  fentieken  túlmenően az indítványozó szerint a  Kgyr.  3.  §
   (2)  bekezdése, miközben a távhőszolgáltatóról történő leválást
   megnehezíti  a  Közgyűlés  „saját  cégének  jelent  előnyt”,  s
   ezáltal az Alkotmány 9. § (2) bekezdését sérti.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
   „9.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaság  elismeri  és  támogatja  a
   vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”
   „44/A. § (1) A helyi képviselőtestület:
   a)   önkormányzati  ügyekben  önállóan  szabályoz  és  igazgat,
   döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül,
   (…)
   (2)  A  helyi  képviselőtestület  a  feladatkörében  rendeletet
   alkothat,   amely  nem  lehet  ellentétes  a  magasabb   szintű
   jogszabállyal.”

   2. Az Ötv. érintett rendelkezése:
   „16.   §   (1)  A  képviselő-testület  a  törvény   által   nem
   szabályozott  helyi  társadalmi viszonyok rendezésére,  továbbá
   törvény    felhatalmazása   alapján,    annak    végrehajtására
   önkormányzati rendeletet alkot.”

   3. A Tszt. érintett rendelkezései:
   „6. § (2) Az önkormányzat képviselő-testülete:
   a)   rendeletben   határozza  meg  a  távhőszolgáltató   és   a
   felhasználó közötti jogviszony részletes szabályait, valamint a
   hőmennyiségmérés  helyét, ideértve a mérés technológiai  helyét
   is;
   b)  ellátja  a  törvény által hatáskörébe utalt  ármegállapítói
   feladatokat,    valamint   rendeletben   határozza    meg    az
   áralkalmazási  és  díjfizetési  feltételeket.  A   szolgáltatói
   hőközponti,   a  felhasználói  hőközponti,  valamint   hőfogadó
   állomási   mérés   közötti  eltérésekre  való  tekintettel   az
   önkormányzat     képviselő-testülete    külön    díjalkalmazási
   feltételeket   határozhat   meg  ezen   mérések   esetére.   Az
   önkormányzat   képviselő-testülete  az   ármegállapítás   előtt
   köteles  a  fogyasztóvédelmi hatóság,  továbbá  a  felhasználói
   érdekképviseletek   véleményét  kikérni.  A  véleményalkotáshoz
   szükséges információkat az önkormányzat képviselő-testülete  az
   ármegállapítás   előtt   20  nappal  köteles   a   felhasználói
   érdekképviseletek rendelkezésére bocsátani;
   c)    rendeletben   kijelöli   azokat   a   területeket,   ahol
   területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi
   szempontok alapján célszerű a távhőszolgáltatás fejlesztése;
   d)  megállapítja  a  távhőszolgáltatás szüneteltetésének  és  a
   felhasználók    korlátozásának   feltételeit,   a    korlátozás
   szabályait  és  sorrendjét, valamint a  távhőszolgáltató  azzal
   kapcsolatos jogait és kötelezettségeit;
   e)  rendeletben határozza meg az új vagy növekvő  távhőigénnyel
   jelentkező    felhasználási   hely    tulajdonosától    kérhető
   csatlakozási díjat;
   f)  rendeletben  határozza  meg a  szolgáltatói  hőközpontok  e
   törvényben  előírt  megszüntetésének,  illetve  a  szolgáltatói
   hőközpontot   kiváltó   berendezések  létesítésének   forrását,
   határidejét és egyéb feltételeit;
   g)   rendeletben  határozza  meg  az  e  törvény  43.   §   (3)
   bekezdésében foglaltak megvalósításának módját és határidejét.”
   „38.  § (1) Az általános közüzemi szerződés határozatlan  időre
   szól.  Az  egyedi közüzemi szerződés - ha a felek eltérően  nem
   állapodtak meg - határozott időtartamra szól.
   (2)  Az  általános közüzemi szerződést a felhasználó  30  napos
   felmondási időpontra, a kormány e törvény végrehajtásáról szóló
   rendeletében  meghatározott módon mondhatja  fel,  ha  együttes
   feltételként:
   a)  a  felmondáshoz  a  távhővel  ellátott  épület  tulajdonosi
   közössége   az   összes  tulajdoni  hányad  szerinti   legalább
   négyötödös  szavazattöbbségű  határozatával  hozzájárul  és  az
   épületben   a   távhőellátással  azonos   komfortfokozatú   más
   hőellátást valósít meg;
   b)  a  szerződés felmondása nem okoz jelentős kárt más számára,
   és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói, bérlői jogait;
   c)   viseli   azokat  a  költségeket,  amelyek  a  felhasználói
   berendezéseknek  a  felmondás következtében  szükséges  műszaki
   átalakításával merülnek fel;
   d) a szerződés felmondását a meglévő rendszer műszaki megoldása
   lehetővé teszi és a felmondás nem ütközik egyéb jogszabályba.
   (3) Amennyiben a felhasználó az általános közüzemi szerződést a
   (2)  bekezdés  alapján felmondja, ismételt  távhő-szolgáltatási
   közüzemi     szerződés    megkötéséhez    a    távhőszolgáltató
   üzletszabályzatában rögzített feltételek teljesítése szükséges.
   (4)   Egyedi   közüzemi  szerződést  az  egyéb  felhasználó   a
   szerződésben   meghatározott  felmondási   idővel,   az   abban
   meghatározott időpontra mondhatja fel.
   (5)  Abban  az esetben, ha a távhővel ellátott épületben  lévő,
   külön  tulajdonban  és  külön használatban  álló  épületrészben
   kívánják  a  távhő igénybevételét megszüntetni,  az  épületrész
   tulajdonosa   és  a  felhasználó  közösen  kezdeményezheti   az
   általános   közüzemi   szerződés   módosítását,   ha   együttes
   feltételként:
   a)  a  megszüntetéshez a távhővel ellátott  épület  tulajdonosi
   közösségének valamennyi tagja hozzájárul;
   b)  az  épületrészben a távhőellátással azonos  komfortfokozatú
   hőellátást  valósítanak  meg, amely  az  épület  távhőellátását
   biztosító felhasználói berendezéstől függetlenül üzemeltethető;
   c)  a  megszüntetés  nem okoz jelentős  kárt  az  épület  többi
   tulajdonosa  számára,  és  nem  korlátozza  mások  tulajdonosi,
   használói, bérlői jogait;
   d)   viseli   azokat  a  költségeket,  amelyek  a  felhasználói
   berendezéseknek       a      szolgáltatás      igénybevételének
   megszüntetésével      összefüggésben     szükséges      műszaki
   átalakításával merülnek fel;
   e)  a  szolgáltatás igénybevételének megszüntetését  a  meglévő
   rendszer lehetővé teszi és az nem ütközik egyéb jogszabályba.
   (6)  A közüzemi szerződés és a felhasználó, illetve a díjfizető
   díjfizetési  kötelezettsége a felmondási idő lejártával,  abban
   az időpontban szűnik meg, amikor a felhasználó a (2), (4) és az
   (5)  bekezdésekben előírt valamennyi feltételt teljesítette  és
   ezt a távhőszolgáltatónak írásban bejelentette.
   (7)  A közüzemi szerződést a távhőszolgáltató csak a 49. §  (2)
   bekezdés  b)  és  e)  pontjában  meghatározott  szerződésszegés
   esetén mondhatja fel, valamint akkor, ha tudomást szerez arról,
   hogy  a vele szerződéses kapcsolatban álló felhasználó a  távhő
   vételezését  a  felhasználási  helyen  megszüntette.  Ebben  az
   esetben  a  közüzemi szerződés felmondása miatt  az  épületben,
   épületrészben bekövetkező kár a felhasználót terheli.
   (8)  Amennyiben  a  felhasználó a távhővel  ellátott  épületben
   lévő,  közös tulajdonban és közös használatban lévő  épületrész
   fűtését  meg  kívánja  szüntetni, és ez  a  közüzemi  szerződés
   módosítását   teszi   szükségessé,  a  szerződés   módosítására
   vonatkozó igényt a távhőszolgáltató nem utasíthatja el.”
   „52.   §   (2)  A  Távhő-szolgáltatási  Közüzemi  Szabályzatban
   foglaltakkal összefüggésben az önkormányzat képviselő-testülete
   rendeletben további részletes szabályokat határozhat meg.”
   „60.  §  (3)  Az  önkormányzat képviselő-testülete  rendeletben
   szabályozza  a  6.  §  (2)  bekezdésében  és  az  52.   §   (2)
   bekezdésében meghatározott, hatáskörébe utalt feladatokat.”

   4. A Kgyr. érintett rendelkezése:
   „3. § (1) A meglévő vagy létesítésre engedélyezett távhővezeték-
   hálózat   nyomvonalának  200  m-es  körzetében   az   épületek,
   létesítmények hőellátó rendszerének megvalósításakor  vizsgálni
   kell a távhőszolgáltatással való hőenergia-ellátás lehetőségét.
   (2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti körzetekben  új  létesítmények
   kialakításakor   vagy   a   meglévő  energiaellátó   rendszerek
   átalakításakor   a   levegő   védelmével   kapcsolatos    egyes
   szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet  előírásai
   szerint  a  helyi emisszióval nem járó rendszereket  (különösen
   távhőt,     villamos    energiát,    napenergiát     hasznosító
   berendezéseket) kell alkalmazni.”

                                III.

   Az indítvány megalapozott.

   A  helyi  önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét az Alkotmány
   44/A. §-a, valamint az Ötv. 16. §-a határozza meg.

   Az  Alkotmány  44/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján  a  helyi
   képviselő-testület önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és
   igazgat.   Az  Alkotmány  44/A.  §  (2)  bekezdése   ugyanakkor
   kimondja,  hogy a helyi képviselő-testület rendelete nem  lehet
   magasabb  szintű jogszabállyal ellentétes. Az Ötv.  16.  §  (1)
   bekezdése  pedig  úgy  rendelkezik,  hogy  a  helyi  képviselő-
   testület   törvény  által  nem  szabályozott  helyi  társadalmi
   viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása  alapján,
   annak végrehajtására rendeletet alkot.

   Az  Alkotmánybíróság  a  21/2009. (II. 26.)  AB  határozatában,
   valamint  a  22/2009. (II. 26.) AB határozatában  —  a  Tszt.-t
   Tszt.2.-ként megjelölve — kifejtette:

   „A  távhőszolgáltatás helyi közszolgáltatás, a Tszt.2. 6. § (1)
   bekezdése alapján a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények
   távhőellátásának   biztosítása   a   települési    önkormányzat
   kötelezettsége.  Így,  mint minden közüzemi  szolgáltatásra,  a
   távhőszolgáltatásra is irányadók a polgári  jognak  a  közüzemi
   szolgáltatásokra   vonatkozó  általános   érvényű   jogszabályi
   előírásai, és a távhőszolgáltatás sajátosságaira tekintettel  a
   szolgáltatás biztonságának, a fogyasztók érdekeinek védelmében,
   valamint    más    energiaellátást    szabályozó    jogszabályi
   előírásokkal való összhang biztosítása érdekében külön törvény,
   a   Tszt.2.   határozza   meg  a  távhőszolgáltatás   speciális
   szabályait.  A távhőszolgáltatás biztosítása tehát olyan  helyi
   közfeladat,   amely  törvényi  szabályozás  alatt   áll.   Erre
   tekintettel   az   önkormányzat   rendeletalkotási   szabadsága
   korlátozott,    a   képviselő-testületet   csak    a    törvény
   felhatalmazása alapján, a törvények keretei között illeti meg a
   szabályozás joga.

   A  települési önkormányzat rendeletalkotási hatáskörébe tartozó
   szabályozási  tárgyköröket  a  Tszt.2.  6.  §  (2)   bekezdése,
   valamint  52.  §  (2) bekezdése határozza  meg,  a  60.  §  (3)
   bekezdése  kifejezetten  kimondja azt  is,  hogy  a  képviselő-
   testület e szabályok keretei között alkot rendeletet.

   A  Tszt.2.  6.  § (2) bekezdés c) pontja alapján  a  képviselő-
   testület  arra rendelkezik felhatalmazással, hogy  rendeletében
   kijelölje   azokat   a  területeket,  ahol  területfejlesztési,
   környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontok  alapján
   a    távhőszolgáltatás   fejlesztése   célszerű.   A    Tszt.2.
   rendeletalkotási   felhatalmazást   tartalmazó    rendelkezései
   alapján a képviselő-testületnek arra nincs felhatalmazása, hogy
   rendeletében     kötelezővé    tegye    a     távhőszolgáltatás
   igénybevételét és megtiltsa a közüzemi szerződés felmondását.

   A   távhőszolgáltatás  —  különösen  a  lakossági  felhasználók
   tekintetében    —    természetes    monopolhelyzetet     élvező
   szolgáltatás,   ezért   a   távhőszolgáltatás   szabályozásában
   kitüntetett szerepe van a fogyasztók védelmének.

   Amint  arra  a Tszt.2. indoklása is rámutat, a fogyasztóvédelem
   egyik  fontos eleme a szolgáltatás igénybevevőjének az a  joga,
   hogy  a  közüzemi szerződést felmondhatja. Ezért  a  Tszt.2.  a
   felhasználó   jogaként   szabályozza  az   általános   közüzemi
   szerződés  felmondását,  azzal,  hogy  a  38.  §-a  részletesen
   szabályozza a felmondás feltételeit, ezzel biztosítva azt, hogy
   a  szerződés  felmondása más felhasználók jogait ne korlátozza,
   azok  tulajdonában kárt ne okozzon, illetőleg ne veszélyeztesse
   a szolgáltatói és a felhasználói rendszer zavartalan működését.
   A  Tszt.2.  ugyanezen §-a lehetőséget ad a törvényi  feltételek
   betartása mellett, távhővel ellátott épületben, épületrészben a
   távhőszolgáltatás  igénybevételének megszüntetésére  is.”  (ABK
   2009. február, 147, 150.; 151, 153.)

   A  Tszt. fentiekben hivatkozott 6. § (2) bekezdése, 52.  §  (2)
   bekezdése,  illetve  60.  §  (3)  bekezdése  alapján  a   helyi
   képviselő-testületnek   nincs   felhatalmazása    arra,    hogy
   rendeletében  a hőellátó rendszerek kialakítását,  átalakítását
   korlátozza,   s   az   érintettek   számára   távhőszolgáltatás
   igénybevételét   tegye  kötelezővé.  (Bár  a   Kgyr.   érintett
   rendelkezése  más,  helyi emisszióval  nem  járó  energiaellátó
   rendszerek, mint pl.: villamos energia, napenergiát  hasznosító
   berendezések alkalmazását is kötelezővé teszi, de elsősorban  a
   távhőszolgáltatás  igénybevételére kötelez,  hiszen  a  legtöbb
   esetben  feltehetően csak távhőszolgáltatással váltható  fel  a
   helyi  emisszióval  járó  hőenergia-ellátás.)  A  Kgyr.  3.   §
   (2)  bekezdése által hivatkozott Korm. rendelet sem  tartalmaz,
   de   nem   is  tartalmazhat  olyan  önkormányzati  jogalkotásra
   vonatkozó   felhatalmazást,  amelynek   alapján   önkormányzati
   rendelet  kötelezővé  tehetné  a  helyi  emisszióval  nem  járó
   rendszerek alkalmazását.

   A   Kgyr.   3.  §  (2)  bekezdésének  az  az  előírása,   amely
   meghatározott,  távhővel ellátott területen a távhőszolgáltatás
   alkalmazására  kötelez, ellentétes a Tszt. 38.  §-ában  foglalt
   rendelkezéssel,  mely  a  felhasználó jogaként  szabályozza  az
   általános  közüzemi szerződés felmondását, a  távhőszolgáltatás
   igénybevételének   megszüntetését.  Ezért  az  Alkotmánybíróság
   megállapította,   hogy   a  Kgyr.-nek  a   Tszt.   szabályaival
   ellentétes  3.  §  (2)  bekezdése  az  Alkotmány  44/A.  §  (2)
   bekezdésébe   ütközik,   s   így  a   Kgyr.   e   rendelkezését
   megsemmisítette.

   Mivel   az  Alkotmánybíróság  a  rendelkező  részben  megjelölt
   rendelkezés    alkotmányellenességét    a    fentiek    alapján
   megállapította  —  állandó  gyakorlatának  megfelelően   —   az
   indítványokban felhívott további alkotmányi rendelkezéssel  [az
   Alkotmány  9. § (2) bekezdésével] fennálló ellentétet  már  nem
   vizsgálta.  [61/1997. (XI. 19.) AB határozat,  ABH  1997,  361,
   364.;  16/2000.  (V. 24.) AB határozat, ABH  2000,  425,  429.;
   56/2001.  (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 478, 482.; 35/2002.
   (VII. 19.) AB határozat, ABH 2002, 199, 213.; 4/2004. (II. 20.)
   AB  határozat,  ABH  2004,  66,  72.;  9/2005.  (III.  31.)  AB
   határozat, ABH 2005, 627, 636.]

   A  Kgyr.  megsemmisített  rendelkezése  az  Alkotmánybíróságról
   szóló  1989. évi XXXII. törvény 42. § (1) bekezdése  alapján  e
   határozatnak  a  Magyar Közlönyben történő  közzététele  napján
   veszti hatályát.
            Dr. Balogh Elemér           Dr. Bragyova András
            alkotmánybíró                     alkotmánybíró

                         Dr. Trócsányi László
                         előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    59/2009. (V. 22.)
    Date of the decision:
    .
    05/19/2009
    .
    .