Hungarian
Ügyszám:
.
977/H/2005
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 2/2006. (I. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/49
.
A határozat kelte: Budapest, 01/30/2006
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által népi
  kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldánya  és  az
  azon  szereplő  kérdés hitelesítése tárgyában hozott  határozat
  ellen  benyújtott kifogások alapján meghozta – Dr. Kovács Péter
  alkotmánybíró úr különvéleményével – a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság  38/2005.
  (X. 20.) OVB határozatát helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   A   választási  eljárásról  szóló  1997.  évi  C.  törvény   (a
   továbbiakban:  Ve.)  130. § (1) bekezdése  alapján  a  38/2005.
   (X.20.)   OVB  határozat  ellen  kifogást  nyújtottak   be   az
   Alkotmánybírósághoz,  amelyben  az  indítványozók  a  határozat
   felülvizsgálatát és megsemmisítését kezdeményezik. Az  Országos
   Választási  Bizottság (a továbbiakban: OVB) e  határozatában  a
   nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.
   törvény  (a  továbbiakban: Nekt.) 61. § (2) bekezdésén  alapuló
   népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának
   hitelesítéséről döntött.
   Az  OVB határozatát 2005. október 20-i ülésén fogadta el, és  a
   Magyar Közlöny 142. számában 2005. október 27-én tette közzé. A
   kifogást a Ve. 130. § (1) bekezdésének megfelelően október  28-
   án  nyújtották  be az Országos Választási Bizottsághoz,  és  az
   Országos  Választási Iroda vezetője november 2-án  juttatta  el
   azt az Alkotmánybírósághoz. Ezt követően további három kifogást
   az  indítványozók a kifogás benyújtására nyitva álló  határidőn
   belül  (október  27., november 7., november 9.) közvetlenül  az
   Alkotmánybírósághoz nyújtottak be.
   Tekintettel  arra, hogy ez utóbbi beadványok a  törvényes  úton
   előterjesztett  kifogáshoz  hasonló  tartalommal   bírnak,   az
   Alkotmánybíróság eljárása során csatlakozó indítványként  vette
   figyelembe azokat.
   Az OVB által hitelesített aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés  a
   következő:
   „A  nemzeti  és  etnikai kisebbségek jogairól szóló  1993.  évi
   LXXVII. törvény (a továbbiakban: kisebbségi törvény) 61.  §  2.
   bekezdésének    értelmében   alulírott   magyar   állampolgárok
   kijelentjük, hogy a magyarországi zsidó kisebbséghez tartozunk,
   és  a  kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk.
   Kérjük a T. Országgyűlést, hogy a kisebbségi törvény 61.  §  1.
   bekezdésében  a  népcsoportok felsorolását a  zsidó  kisebbségi
   népcsoporttal egészítse ki.”

   Az  indítványozók  álláspontja szerint  az  aláírásgyűjtő  íven
   szereplő  kérdés  hitelesítése törvénysértő, mivel  a  zsidóság
   nemzetiséggé   nyilvánításának   nincsenek   meg   a   törvényi
   feltételei,   a  kérdés  ellentétes  a  „nemzeti   és   etnikai
   kisebbségnek”   a   Nekt.   1.  §  (2)   bekezdésében   foglalt
   meghatározásával.

                                 II.
                                  
   Az   Alkotmánybíróság  a  következő  jogszabályi  rendelkezések
   alapján hozta meg határozatát:
         1)  Az  Alkotmánynak  a  népi  kezdeményezésre  vonatkozó
   rendelkezései:
       „28/B.  §  (1)  Országos népszavazás és népi  kezdeményezés
   tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet.”

       „28/D.  §  Országos  népi kezdeményezést  legalább  50  000
   választópolgár nyújthat be. Az országos népi kezdeményezés arra
   irányulhat, hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdést az
   Országgyűlés   tűzze   a   napirendjére.   Az   országos   népi
   kezdeményezésben megfogalmazott kérdést az Országgyűlés köteles
   megtárgyalni.”

       2) A Nekt. 1. §-ának hatályos rendelkezései:
       „1.  §  (1) E törvény hatálya kiterjed mindazon,  a  Magyar
   Köztársaság    területén    lakóhellyel    rendelkező    magyar
   állampolgárokra,  akik magukat valamely  nemzeti  vagy  etnikai
   kisebbséghez   tartozónak  tekintik,   valamint   e   személyek
   közösségeire.
       (2)  E  törvény értelmében nemzeti és etnikai kisebbség  (a
   továbbiakban:  kisebbség) minden olyan,  a  Magyar  Köztársaság
   területén  legalább  egy évszázada honos népcsoport,  amely  az
   állam  lakossága  körében  számszerű kisebbségben  van,  tagjai
   magyar  állampolgárok és a lakosság többi részétől saját nyelve
   és  kultúrája,  hagyományai  különböztetik  meg,  egyben  olyan
   összetartozás-tudatról   tesz   bizonyságot,   amely   mindezek
   megőrzésére,  történelmileg  kialakult  közösségeik  érdekeinek
   kifejezésére és védelmére irányul.”

         A  Nekt.  61.  §-ának  az  OVB  határozat  meghozatalakor
   hatályban volt szövege:
       „61.  §  (1)  E  törvény  értelmében  Magyarországon  honos
   népcsoportnak  minősülnek:  a bolgár,  a  cigány,  a  görög,  a
   horvát,  a  lengyel, a német, az örmény, a román, a  ruszin,  a
   szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
       (2)  Amennyiben  az  (1)  bekezdésben  felsoroltakon  kívül
   további  kisebbség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel
   az  e törvényben foglalt feltételeknek, legalább 1000, magát  e
   kisebbséghez  tartozónak valló választópolgár e  tárgykörben  a
   népi  kezdeményezését az Országgyűlés elnökéhez nyújthatja  be.
   Az  eljárás  során  a népszavazásról és a népi kezdeményezésről
   szóló  1989.  évi  XVII. törvény vonatkozó rendelkezéseit  kell
   alkalmazni.”
   [Bár   a   Nekt.   ez  utóbbi  rendelkezését   formálisan   nem
   módosították,  mivel  az 1989. évi XVII. törvényt  az  országos
   népszavazásról  és népi kezdeményezésről szóló 1998.  évi  III.
   törvény  21. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül  helyezte,
   az  új  törvény hatályba lépését, 1998. február 27-ét  követően
   értelemszerűen az új törvény szabályait kellett alkalmazni.]

   Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította, hogy a Nekt.
   61.  §  (2) bekezdését a kisebbségi önkormányzati választásról,
   valamint  a  nemzeti  etnikai  kisebbségekre  vonatkozó   egyes
   törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény  58.  §-a
   módosította.
       A Nekt. 61. § (2) bekezdésének hatályos szövege:
       „(2)  Ha  az  (1) bekezdésben felsoroltakon  kívül  további
   kisebbség  kíván bizonyságot tenni arról, hogy  megfelel  az  e
   törvényben  foglalt  feltételeknek,  legalább  1000,  magát   e
   kisebbséghez  tartozó  választópolgár  e  tárgykörben  a   népi
   kezdeményezésre  vonatkozó  aláírásgyűjtő  íveket  az  Országos
   Választási Bizottság elnökének nyújtja be. Az eljárás során  az
   országos   népszavazásra  és  népi  kezdeményezésre   vonatkozó
   törvény  rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az Országos
   Választási Bizottság az eljárása során köteles kikérni a Magyar
   Tudományos   Akadémia  elnökének  állásfoglalását  a   törvényi
   feltételek fennállásáról.”

        3)  Az  országos  népszavazásról és népi  kezdeményezésről
   szóló 1998. évi III. törvénynek (a továbbiakban: Nsztv.) a népi
   kezdeményezésre vonatkozó szabályai:
       „17.  §  A  népi kezdeményezésnek pontosan és  egyértelműen
   tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést.
       18.  §  Az Országos Választási Bizottság akkor tagadja  meg
   az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
    a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
    b)  a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
    c)  az  aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról
   szóló törvényben foglalt követelményeknek.
       19.  §  A népi kezdeményezést – az aláírásgyűjtésnek a  Ve.
   118/A.  §-a szerinti szünetelése kivételével – az aláírásgyűjtő
   ív   hitelesítését  követő  két  hónapon  belül  egyszer  lehet
   benyújtani  az  Országos  Választási  Bizottság  elnökéhez.   A
   pótlólag  benyújtott,  a  kezdeményezést  kiegészítő  aláírások
   érvénytelenek.
       20.  §  A népi kezdeményezésről a 6. § szerinti bejelentést
   követő három hónapon belül dönteni kell.”

        4)  A  Ve.-nek  az országos népi kezdeményezésre  irányuló
   aláírásgyűjtő ív hitelesítésére vonatkozó szabályai:
       „131.  § Az országos népi kezdeményezés során a 117-121.  §
   és  a  130.  §  (1)  és  (3) bekezdésének  rendelkezéseit  kell
   megfelelően alkalmazni.”
       „117.  § (1) Az Országos Választási Bizottság a jogszabályi
   feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet, illetőleg kérdést a
   benyújtástól számított harminc napon belül hitelesíti.
       (2)  Az  Országos Választási Bizottságnak az  aláírásgyűjtő
   ív,  illetőleg  a  konkrét  kérdés hitelesítésével  kapcsolatos
   határozatát  nyolc napon belül a Magyar Közlönyben  közzé  kell
   tenni.”
       „118. § (…)
       (3)  Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a népszavazásra javasolt
   kérdéssel  kell  kezdeni.  Egy aláírásgyűjtő  íven  egy  kérdés
   szerepelhet.  Az aláírásoknak a kérdéssel azonos  oldalon  kell
   szerepelniük.
       (4) Az aláírásgyűjtő íveken a saját kezű aláírás mellett  –
   az  aláírás  hitelességének ellenőrzése  céljából  –  fel  kell
   tüntetni   a   kezdeményező  olvasható  családi  és   utónevét,
   lakcímét, valamint személyi azonosítóját.
       (5)  Az  aláírásgyűjtő ívet az aláírást  gyűjtő  polgár  az
   aláírásával látja el.”
       „130.   §  (1)  Az  Országos  Választási  Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  –  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   (…)
       (3)  Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.
   Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg
   az    Országgyűlés   határozatát   helybenhagyja,   vagy    azt
   megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,  illetőleg
   az Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

                                III.

   Az    Alkotmánybíróság   hatáskörét   a   jelen    ügyben    az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban: Abtv.) 1. §-a h) pontja alapján a  Ve.  130.  §-a
   határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben
   jogorvoslati   természetű.   Az   Alkotmánybíróság    az    OVB
   határozatában,  valamint  a kifogásban  foglaltak  alapján  azt
   vizsgálja,  hogy az OVB az aláírásgyűjtő ív hitelesítése  során
   az  Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelően járt-e
   el  [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.].  Az
   Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörben eljárva is alkotmányos
   jogállásával és, rendeltetésével összhangban látja el [25/1999.
   (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].
   A    kifogás   jogorvoslati   jellegét   figyelembe   véve   az
   Alkotmánybíróságnak  a kifogás alapján azt kellett  vizsgálnia,
   hogy  az  OVB határozata megfelelt-e a határozat meghozatalakor
   hatályos  törvényi rendelkezéseknek. Tekintettel arra,  hogy  a
   Nekt. 61. § (2) bekezdésének hatályos szövege 2005. november 25-
   én   lépett  hatályba,  az  OVB  a  kifogások  által   érintett
   határozatát 2005. október 20-án fogadta el, az Alkotmánybíróság
   az  OVB  eljárásának és határozatának vizsgálata során a  Nekt.
   61.  §  (2)  bekezdésének  a módosítás  előtti  szövegét  vette
   figyelembe.

   A  Nekt. 61. § (2) bekezdésében szabályozott népi kezdeményezés
   a népi kezdeményezésnek egy sajátos esete, amelynek anyagi jogi
   feltételei  eltérnek  az  országos  népi  kezdeményezésnek   az
   Alkotmányban is megállapított általános szabályaitól. Ebben  az
   esetben a népi kezdeményezés meghatározott célra, a Nekt. 61. §
   (1)     bekezdésének    módosítására,    valamely    népcsoport
   kisebbségként  való elismerésére irányul. A népi  kezdeményezés
   benyújtására  magát  e  kisebbséghez  tartozónak   valló   1000
   választópolgár  jogosult.  A népi kezdeményezéssel  kapcsolatos
   eljárási  kérdésekben  az  országos  népszavazásról   és   népi
   kezdeményezésről  szóló  törvény  általános  rendelkezései   az
   irányadók.
   Az  Nsztv.  3.  §  (1) bekezdése alapján a népi  kezdeményezést
   támogató  aláírásokat  csak  az  aláírásgyűjtő  ív  OVB   által
   hitelesített  mintapéldányával  megegyező  aláírásgyűjtő   íven
   lehet    gyűjteni.   Az   aláírásgyűjtő   ív   mintapéldányának
   hitelesítése  során az Nsztv. 17-18. §-ai alapján  az  OVB  azt
   vizsgálja, hogy az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés eldöntése
   az  Országgyűlés  hatáskörébe tartozik-e, az  aláírásgyűjtő  ív
   pontosan   és   egyértelműen  tartalmazza-e  a   megtárgyalásra
   javasolt   kérdést,  a  kérdés  megfogalmazása   megfelel-e   a
   törvényben foglalt követelményeknek, maga az aláírásgyűjtő ív –
   formailag  és  tartalmilag  – megfelel-e  a  Ve.  118.  (3)-(5)
   bekezdésében előírt követelményeknek.
   Az OVB határozatában megállapította, hogy az aláírásgyűjtő íven
   megtárgyalásra  javasolt  kérdés  az  Országgyűlés  hatáskörébe
   tartozik, a kérdés megfogalmazása megfelel az Nsztv. 17. §-ában
   szabályozott követelményeknek, az aláírásgyűjtő ív eleget  tesz
   a   Ve.   118.  §  (3)-(5)  bekezdése  által  támasztott  alaki
   előírásoknak,   ezért   az  aláírásgyűjtő   ív   mintapéldányát
   hitelesítette.
   Az  OVB határozata ellen kifogást emelők azonban nem e törvényi
   előírások   megsértésére,  hanem  arra  alapítják  jogorvoslati
   kérelmüket,   hogy   a  zsidóság  kisebbséggé   nyilvánításának
   nincsenek meg a Nekt. 1. § (2) bekezdésében foglalt feltételei,
   így  a  kérdés  a  Nekt. 1. § (2) bekezdését sérti.  Az  OVB  a
   hitelesítési  eljárás során a kérdés tartalmának törvényességét
   a Nekt. 1. § (2) bekezdésével összefüggésben nem vizsgálta.

   Az  Alkotmánybíróságnak a kifogások alapján abban  a  kérdésben
   kellett állást foglalnia, hogy törvénysértő-e az OVB határozata
   amiatt,  mert az OVB a hitelesítési eljárás során  nem  foglalt
   állást  abban  a  kérdésben,  hogy fennállnak-e  a  kisebbséggé
   nyilvánítás törvényi feltételei.
   Az  Alkotmány  28/D.  §-a  alapján a  népi  kezdeményezés  arra
   irányul,  hogy  az Országgyűlés a hatáskörébe  tartozó  kérdést
   tűzze  napirendre,  érdemben tárgyalja  meg  és  döntsön  annak
   elfogadásáról,   vagy  elvetéséről.  „A  népi  kezdeményezésből
   csupán  törvényhozási kérdésben való vita és döntés következik.
   Így  a népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívén szereplő kérdéssel
   szemben  is  mindössze  annyi  az elvárás,  hogy  törvényhozási
   tárgykörre  vonatkozzon.” [42/2002. (X. 11.) AB határozat,  ABH
   2002, 316, 318.]
   A  Nekt. 61. § (2) bekezdésében szabályozott népi kezdeményezés
   bár tárgykörét tekintve kötött, de az is arra irányul, hogy  az
   Országgyűlés  a  népi  kezdeményezésben  foglalt  törvényhozási
   kezdeményezést  tűzze napirendjére, tárgyalja  meg  és  a  népi
   kezdeményezés  bejelentésétől számított három hónapon  belül  a
   népi kezdeményezés tárgyában hozzon döntést. A kezdeményezésben
   foglaltak  nem  kötik  az Országgyűlést. Ennek  megfelelően  az
   aláírásgyűjtő  ív  hitelesítésére irányuló  eljárásban  a  népi
   kezdeményezés ezen esetében sem támasztható nagyobb követelmény
   az  aláírásgyűjtő íven megfogalmazott kérdéssel  szemben,  mint
   az,   hogy   a   kérdésnek  a  Nekt.  61.  §  (2)  bekezdésében
   szabályozott törvényhozási kezdeményezésre kell irányulnia.  Az
   OVB-nek az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése során
   nem  feladata  annak  vizsgálata,  hogy  a  népi  kezdeményezés
   teljesíthetőségének  törvényi  feltételei  fennállnak-e.  Annak
   megítélése,  hogy  az  aláírásgyűjtő  ív  aláírói  által   tett
   „bizonyság”   megfelel-e  a  Nekt.-ben  foglalt  feltételeknek,
   fennállnak-e a Nekt. 61. § (1) bekezdése módosításának a  Nekt.
   1.  §  (2)  bekezdésében  foglalt feltételei,  az  Országgyűlés
   hatáskörébe tartozik.
   Az  Alkotmánybíróság ebben az ügyben a Ve. 130. § (1) bekezdése
   alapján jogorvoslati fórumként járt el: azt vizsgálhatta,  hogy
   az  OVB  törvényesen gyakorolta-e hatáskörét akkor,  amikor  az
   aláírásgyűjtő    ív    hitelesítése   mellett    döntött.    Az
   Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre arra, hogy az aláírásgyűjtő
   ív  hitelesítése  iránti  eljárásban, a hitelesítésre  irányadó
   alkotmányi és törvényi szempontokon túlterjeszkedve, az  ügyben
   érdemben határozzon.

   Mindezeket  figyelembe véve az Alkotmánybíróság megállapította,
   hogy az OVB 38/2005. (X. 20.) határozata megfelel a Nekt. 61. §
   (2)   bekezdésén   alapuló   népi  kezdeményezés   támogatására
   kezdeményezett aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítésére
   az  Nsztv.-ben  szabályozott törvényi előírásoknak,  ezért  azt
   helybenhagyta.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
      Dr. Bagi István                          Dr. Balogh Elemér
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                   
      Dr. Bragyova András                        Dr. Erdei Árpád
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                   
      Dr. Harmathy Attila                       Dr. Holló András
      alkotmánybíró                         előadó alkotmánybíró
                                   
      Dr. Kiss László                           Dr. Kovács Péter
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                   
      Dr. Kukorelli István    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró
    Dr. Kovács Péter alkotmánybíró különvéleménye

                                  I.

    A  határozatban tárgyalt problematikát kiemelkedő fontosságúnak
    tartom,   amelynek   a   megítélése  nem   választható   el   a
    rendszerváltozás során helyreállított jogállamiság régi  és  új
    intézményeihez való viszony tisztázásától. Közismert  az,  hogy
    több  jogintézményünk  is  mutat  a  jogalkotói  szándék  és  a
    részletszabályok  pontos kidolgozottsága dacára  afunkcionális,
    sőt  diszfunkcionális vonásokat: egyes elemeiben  a  kisebbségi
    joganyag  is ide tartozik. Sajátos egybeesés, hogy egy  hónapon
    belül az Alkotmánybíróságnak kétszer is kellett foglalkoznia  a
    nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.
    törvény  (a  továbbiakban: Nekt.) koncepcionális kérdéseket  is
    felvető   szabályaival,  hiszen  a  45/2005.  (XII.   14.)   AB
    határozatában   (ABK   2005.  december,  772.)   a   kisebbségi
    önkormányzati  választások  bizonyos  kérdéseit   tárgyalta   a
    testület,  a  jelen  határozat pedig a  nevesített  kisebbségek
    felsorolásának bővítését érinti.

                                  II.

    A határozat egy konkrét kezdeményezés elbírálhatóságához, ennek
    időzíthetőségéhez  és  az  arra jogosult  meghatározhatóságához
    kapcsolódik, de általánosabb kérdéseket is felvet, nevezetesen,
    hogy  a  Nekt.  utalása  az  országos  népszavazásról  és  népi
    kezdeményezésről   szóló   1998.   évi   III.   törvényre    (a
    továbbiakban:  Nsztv.) hogyan értelmezendő. Úgy vélem,  hogy  a
    nemzeti  kisebbségként való elismerésre irányuló  kezdeményezés
    annyi  különbséget mutat – közülük egy-kettőt maga a  határozat
    is említ – az egyéb tárgyban született illetve benyújtható népi
    kezdeményezésekhez   képest,   hogy   a    Nsztv-ben    foglalt
    rendelkezések csak mutatis mutandis alkalmazhatóak.

    Igen   fontosnak   –   és  relevánsnak  –  tartom   az   alábbi
    különbségeket:

    –   Különbözik  az  50000  illetve  az  1000  főben   ex   lege
    meghatározott küszöbérték.
    –  Emellett különbség van a két kezdeményezés között a tartalmi
    előreláthatóság tekintetében: az (általános) népi kezdeményezés
    esetében  a  kezdeményezés tartalmát a jogalkotó  nyilvánvalóan
    nem  láthatta előre, ezzel szemben a nemzeti kisebbségként való
    elismerésre  irányuló  kezdeményezés  tartalma  a  Nekt.  által
    világosan meghatározott.
    –  Különbség van a két kezdeményezés között abban a tekintetben
    is,  hogy  a  parlament jogköre mennyire kötött. Az (általános)
    népi   kezdeményezés  esetében  a  parlament   mozgásszabadsága
    gyakorlatilag  teljeskörű: csak annyi kötelezettség  terheli  a
    népképviseletet, hogy a kérdést tárgyalja meg, de szabadon dönt
    arról,  hogy  ezt  milyen  részletességgel  teszi,  s  a   népi
    kezdeményezés  a  parlament  döntésének  irányát  semmiben  sem
    határolja be. A nemzeti kisebbségként való elismerésre irányuló
    kezdeményezés  esetében azonban a törvényhozó  nézetem  szerint
    nem  rendelkezhet  ugyanezzel  a szabadsággal,  diszkrécionális
    joggal:    a    nemzeti   kisebbség   törvényi   kritériumainak
    megvalósulása  esetében  (amit  természetesen  az  országgyűlés
    ellenőrizhet), az országgyűlés döntése csak egyirányú lehet:  a
    közjogi elismerés.
    –    Különbség    van    a    petíció    és    a    legitimáció
    összekapcsolhatóságát    illetően:    az    (általános)    népi
    kezdeményezés  esetében e kettő azonban nem kapcsolódik  össze,
    hiszen  állampolgári  jogról van szó. A  nemzeti  kisebbségként
    való  elismerés  esetében a petíció előterjesztésére  a  magyar
    állampolgárok  közül  csak  azok  jogosultak,  akik  az   adott
    népcsoporthoz tartoznak, s ezt deklarálják.
    –  Meghatározó  a  különbség abból a szempontból  is,  hogy  az
    (általános) népi kezdeményezés esetében tulajdonképpen közömbös
    a  petíció előterjesztőinek és a kezdeményezést elutasító,  azt
    nem  ismerő vagy egyszerűen csak nem megtalált, s ezért alá nem
    író személyeknek egymáshoz való viszonya. Nem ugyanez a helyzet
    azonban  a  nemzeti  kisebbségként  való  elismerésre  irányuló
    kezdeményezés esetében, mivel ott a döntés a népcsoportot, mint
    egészet  érinti.  Utóbbi  esetben  az  előterjesztői  kör  –  a
    törvényhozó  szándéka szerint – tulajdonképpen  a  faltörő  kos
    szerepét  valósítja  meg,  azaz nem a  maga  nevében,  hanem  a
    közösség,    mint    egész   nevében,    annak    hallgatólagos
    támogatásával,   mintegy   annak   mandatáriusaként   jár   el.
    Függetlenül  attól, hogy – az örökölt identitás felvállalásának
    szabadságára   tekintettel  –  az  adott   közösség   esetleges
    különleges   státusából  fakadó  jogokkal  egyénenként   hányan
    kívánnak ténylegesen is élni, nyilvánvaló, hogy a potenciálisan
    érintett  közösség  tiltakozása  ellenére  magát  a  közösséget
    közjogi jogalanyként nem lehet elismerni.
    –  Különbözhet  a  két  kezdeményezés kihatásait  illetően  is:
    szemben   az  (általános)  népi  kezdeményezéssel,  a   nemzeti
    kisebbségként  való elismerésre irányuló népi  kezdeményezés  –
    hosszan  tartó itthoni és Magyarország nemzetközi  kapcsolatait
    is érintő hatásokat eredményezhet.

                                 III.

    Ha  pedig  a  Nsztv. rendelkezéseit a Nekt. vonatkozásában  nem
    tudom   mechanikusan  alkalmazhatónak  tekinteni,  akkor  ennek
    logikus  következményeként nem tudom a  jelen  határozatban  is
    hivatkozott 42/2002. (X. 11.) AB határozatnak (ABH 2002,  316.)
    ugyanazt a jelentőséget tulajdonítani az előttünk levő  ügyben.
    Következésképpen  a  kezdeményezés hitelesítésének  eljárásában
    felelősséggel  bíró szervek hatáskörével –  nézetem  szerint  –
    összeegyeztethető az előzetes kontrollnak attól részben  eltérő
    formája  is,  mint amelyet általában véve gyakorol az  Országos
    Választási Bizottság.

    A   lex   specialis  elvre  figyelemmel  emellett  szólhat   az
    Alkotmánybíróság több határozata is:

    A   nemzeti   kisebbségként   való   elismerés   kezdeményezése
    eljárásának  különleges  volta, és  különösen  az  Országgyűlés
    döntési  szabadságának  a Nekt-ben rögzített,  s  a  fentiekben
    érintett   relatív   kötöttsége  miatt,  a  kérdés   kiemelkedő
    fontosságára is tekintettel mutatis mutandis irányadónak  tudom
    tekinteni  itt  is  azt,  amit a népszavazással  összefüggésben
    mondott ki az Alkotmánybíróság, amikor az 52/1997. (X. 14.)  AB
    határozatában   rámutatott,   hogy   a   kötelező   népszavazás
    garanciarendszere „két elv uralma alatt áll:  az  egyik  a  sui
    generis garanciális intézményrendszer kialakítása (ld preventív
    intézmények,  pl.  a kérdések, aláírásgyűjtő ívek  vizsgálata);
    továbbá  a  kötelező  népszavazás  természetétől  idegen,   azt
    megzavaró  beavatkozások kifejezett tilalma  …A  másik  elv  az
    alkotmányos szervek együttműködési kötelezettsége.” (ABH  1997,
    331, 344-345.)

    Az  Alkotmánybíróság az 52/1997. (X. 14.) AB határozatában arra
    is    rámutatott:   „Az   állampolgároknak   a   népszavazással
    kapcsolatos jogai védelme érdekében a jogbiztonság megköveteli:
    már  az  aláírásgyűjtés megkezdése előtt fel kell tárni  és  el
    kell  dönteni  azokat  a  jogvitákat, amelyek  a  szóban  forgó
    tárgykör  népszavazásra  bocsáthatósága,  illetőleg  a   kérdés
    megfogalmazása kapcsán felmerülhetnek. Nem szabad ugyanis – sem
    helyi,   sem  országos  népszavazás  keretében  –   kitenni   a
    választópolgárokat annak, hogy csak utólag,  az  aláírásgyűjtés
    befejezése   után   derüljön  ki:  azt  a   kérdést,   amelynek
    népszavazásra  bocsátását  támogatták,  nem  a  törvény   által
    megkövetelt  módon  fogalmazták  meg,  illetőleg   a   tárgykör
    valamely  okból nem képezheti népszavazás tárgyát.” (ABH  1997,
    331, 343)

    Az  Alkotmánybíróság 25/1999. (VII. 7.) AB határozatában  pedig
    azt  is  kimondta, hogy nemcsak az Alkotmány 28/C.  §-ának  (5)
    bekezdésében   felsorolt  esetekben  nem   lehet   népszavazást
    tartani,  hanem az Alkotmányból a népszavazás más  korlátai  is
    levezethetők  (ABH  1999, 251, 263.). Úgy  vélem,  hogy  ez  az
    eljárás sajátosságai miatt a nemzeti kisebbségkénti elismerésre
    is vonatkoztatandó tétel.

    Nézetem   szerint  tehát  a  Nsztv-ben  rögzített   ellenőrzési
    jogosítványok  gyakorlása ezért nem az  Országgyűlés  sérelmére
    történő  hatáskörelvonás lenne, hanem  éppen,  hogy  megfelelne
    annak  a tételnek, hogy „a jogállamiság elvéből … is következik
    az  Alkotmányban szabályozott szerveknek az a kötelessége, hogy
    alkotmányos  jelentőségű hatásköreiket jóhiszeműen,  feladataik
    teljesítését  kölcsönösen segítve, együttműködve  gyakorolják.”
    (8/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 51, 54.)

    Nyilvánvaló,   hogy   a  köztársasági  intézmények   tekintélye
    megóvásának  elvét szolgálja, amikor a törvényben rögzített,  s
    az  52/1997.  (X.  14.) AB határozatban  (ABH  1997,  331.)  is
    hivatkozott preventív intézmények megfelelő működése  révén  az
    Országgyűlés  mentesül  attól, hogy  a  törvényi  feltételeknek
    való,  az általános közismeret szintjén megállapítható meg  nem
    felelés tesztjét – tehát egy jogtechnikai típusú szűrést – neki
    kelljen  elvégezni.  Ha a közismeret szintjén  is  nyilvánvaló,
    hogy  a  kisebbségi  definíció  taxatív  elemeinek  valamelyike
    hiányzik,  úgy  ezt – nézetem szerint – már a formai  vizsgálat
    során meg kell állapítani. Sem az nem helyes, ha ez a vizsgálat
    nem  történik meg, sem az, ha érdemi eredménye nem jelenik  meg
    explicit  módon  a  döntésben.  Ebből  a  szempontból  az   sem
    helyeselhető,  hogy  az  ún.  hun kisebbségi  kezdeményezésben,
    annak a közismeret szintjén is megállapítható abszurditására is
    figyelemmel,   az   Országgyűlés   az   érdemben   helyes    (a
    kezdeményezésnek  helyt  nem  adó)  32/2005.  (IV.   27.)   OGY
    határozatában foglalt döntéshez erre utaló rövid indoklást  nem
    csatolt.
                                   
                                  IV.

    A  nemzeti  kisebbségkénti elismerésre  irányuló  kezdeményezés
    ellenőrzése során vitathatatlan gondot okoz, hogy a formai és a
    tartalmi    elemek    valójában    nehezen    szétválaszthatóan
    egybefonódnak.  Egyetértek azzal, hogy a többségi  határozat  a
    ratione  temporis szabályt figyelembe véve a Nekt.  61.  §  (2)
    bekezdésének  az  elbíráláskor  hatályban  levő,  a  kisebbségi
    önkormányzati képviselők választásáról, valamint a  nemzeti  és
    etnikai  kisebbségekre vonatkozó egyes törvények  módosításáról
    szóló  2005. évi CXIV törvénnyel módosított formáját,  azaz  az
    MTA  elnöki állásfoglalásának kikérésére vonatkozó utalást  nem
    tudja  figyelembe venni. Nézetem szerint azonban ez a módosítás
    csak eljárási szabályt tartalmaz, s pontosítja, hogy a törvényi
    feltételek  –  s  ez  a  fordulat a Nekt. kisebbségi  definíció
    feltételeit  jelenti  –  fennállásáról  az  MTA  elnökének   is
    nyilatkoznia  kell. Ez a módosítás azonban újabb feltételt  nem
    jelent,  hanem  csak  arra utal, hogy  az  érdemi  vizsgálatban
    ezután  vegyen  részt  az  MTA  elnök  is.  Következésképpen  a
    jelenleg   hatályos   eljárásban  is  helye   van   az   érdemi
    vizsgálatnak,  de  így ezt – illetve ennek  az  OVB-re  tartozó
    részét – az Országos Választási Bizottság most még maga kellett
    volna,  hogy  elvégezze.  A  módosításra  értelemszerűen  azért
    került  sor,  mivel  a tapasztalatok szerint olyan  kérdésekkel
    szembesült  az  OVB, ahol érdemi vizsgálat elvégzése  különböző
    okokból visszatérően akadályokba ütközött.

    Fentiek alapján tehát az OVB-nek megítélésem szerint a Nekt. és
    a Nsztv. egymáshoz viszonyított kapcsolatából következően is el
    kellett  volna  végeznie  azt  a minimális  vizsgálatot,  amely
    szükséges   ahhoz,  eldönthető  legyen,  hogy  az  adott   népi
    kezdeményezéssel  találkozók  megalapozottan  tudnak-e  dönteni
    abban,  hogy  aláírási legitimációjuk valóban van-e,  és  egyet
    értenek-e a kérdéssel, annak jogkövetkezményeivel.

                                  V.

    Úgy  vélem,  hogy  az  OVB-nek a formai természetű  vizsgálatok
    elvégezése  során  is más eredményre kellett  volna  jutnia,  a
    hitelesítésre   váró  mondatok  alapos  vizsgálata   révén.   A
    hitelesítendő  mondatok  a következők  voltak:  „A  nemzeti  és
    etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a
    továbbiakban:   kisebbségi  törvény)  61.  §  2.   bekezdésének
    értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük,  hogy  a
    magyarországi  zsidó kisebbséghez tartozunk,  és  a  kisebbségi
    törvényben  foglalt  feltételeknek  megfelelünk.  Kérjük  a  T.
    Országgyűlést, hogy a kisebbségi törvény 61. § 1.  bekezdésében
    a  népcsoportok  felsorolását a zsidó kisebbségi  népcsoporttal
    egészítse ki.”

    A   Nekt.   szövegéből   következően   is   csak   a   törvényi
    kritériumoknak megfelelő népcsoportból lehet – jogi  értelemben
    –  nemzeti kisebbség. A magyar jogban a nemzeti kisebbség ebben
    az  értelemben  egy  tényleges helyzet  –  bizonyos  feltételek
    függvényében  történő  – jogi minősülése. Nyilvánvaló  azonban,
    hogy  csak a magát a törvény értelmében vett kisebbségnek  vélő
    népcsoport indítványozhatja, hogy nemzeti kisebbségként ismerje
    el   a   törvényhozó.   A   kezdeményezésnek   tehát   „nemzeti
    kisebbségként”  történő elismerésre kell  irányulnia.  A  jelen
    kezdeményezés  azonban  arra irányul,  hogy  a  törvényhozó  „a
    népcsoportok  felsorolását  a  zsidó  kisebbségi  népcsoporttal
    egészítse  ki”.  A  fentiek alapján tehát  szembeötlő,  hogy  a
    kezdeményezés  hivatkozott  mondata  nem  a  törvényben   –   a
    vonatkozó    cikkek   logikai   egybekapcsolódása    révén    –
    meghatározott formában lett megfogalmazva.

    Az  Alkotmánybíróság több határozatában – mindenekelőtt az  ún.
    kárpótlási  határozatokban, például a 66/1992.  (XII.  17.)  AB
    határozatban  (ABH  1992,  293.) és  a  16/1993.(III.  12.)  AB
    határozatban  (ABH  1993, 143.) – is utal a „zsidó  származás”,
    izraelita vallás miatt elszenvedett illetve a „zsidóságot”  ért
    sérelmekre,   a   „zsidó   tulajdonosoktól”   elvett   javakkal
    összefüggésben    érvényesülő   kárpótlási    szabályokra.    A
    munkaszüneti  napokat érintő 10/1993.(II. 27.) AB  határozatban
    (ABH   1993,   105.)   „a   vallásos   magyarországi   zsidóság
    képviselőiként”  említette  az indítványozó  szervezet  nevében
    eljáró  személyeket.  A 16/1993.(III. 12.)  AB  határozatban  a
    Holokausztra utalva azt is kimondta ”nem a zsidóság az egyetlen
    olyan   népcsoport,   amelyet   az   elmúlt   évtizedek   során
    Magyarországon faji, vallási vagy nemzetiségi okokból  üldöztek
    és  különböző  joghátrányokkal sújtottak, de tagjainak  tömeges
    megsemmisítése  következtében  más  népcsoportoknál   súlyosabb
    sérelmeket és veszteségeket szenvedett.”(ABH 1993, 143, 155.)

    Fentiek   alapján   tehát  a  zsidóság  „népcsoportként”   való
    elismerése alkotmányjogi értelemben tény, mégis a kezdeményezés
    –  a  nemzeti kisebbség helyett – a népcsoportkénti elismerésre
    irányul.

    Részben  formai, részben és meghatározóan már tartalmi  kérdést
    érint  az a megfogalmazás, hogy „alulírott magyar állampolgárok
    kijelentjük, hogy a magyarországi zsidó kisebbséghez tartozunk,
    és  a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk”.
    A  Nekt. 61. § (2) megfogalmazása azonban világosan utal  arra,
    hogy  az  adott  közösség, mint olyan, kíván bizonyságot  tenni
    arról, hogy megfelel a törvényben foglalt feltételeknek. Nem  a
    kezdeményezést  aláíró egyének, hanem a  közösség,  mint  olyan
    megfeleléséről   van  szó.  A  „zsidó  kisebbségi   népcsoport”
    szókapcsolat ráadásul nyelvtanilag kétféle értelmezésre  is  ad
    lehetőséget, a két jelzőnek egymáshoz, illetve a jelzett szóhoz
    való  viszonyíthatósága  alapján. A 140/2002.  (VIII.  1.)  OVB
    határozatban   megtagadásra  került  olyan   aláírásgyűjtő   ív
    hitelesítése, ahol a „pontatlan (…) megfogalmazásban  a  kérdés
    által   érintett  személyi  kör  nem  meghatározható”.  Nézetem
    szerint  ennek  a formai követelménynek ugyanilyen  szigorúságú
    vizsgálatát  kellett volna követni a most tárgyalt esetben  is,
    arra  is  tekintettel, hogy az 1/2001. (V. 7.) OVB határozatban
    és  a  122/2004.  (IX. 2.) OVB határozatban hitelesített  „égei
    makedón”   illetve   „hun”  kezdeményezés  esetében   a   Nekt.
    szóhasználatához   sokkal   közelebb   állt   a    hitelesített
    dokumentum.

                                  VI.

    Az  ügynek vannak nemzetközi jogi vonatkozásai is. Ha igaz  is,
    hogy  a  nemzeti kisebbségeknek nincs általánosan vagy akárcsak
    európai  szinten elfogadott, az államokat kötelező definíciója,
    az  nyilvánvaló, hogy a Nekt-ben olvasható meghatározás  nagyon
    közel  áll  ahhoz,  amelyet a nemzetközi  jogtudomány  az  ENSZ
    kisebbségvédelmi    instrumentumrendszerének    megtervezésében
    munkahipotézisszerűen    használt    ún.    Capotorti-definíció
    elnevezés alatt ismer. („A kisebbség egy állam lakosságán belül
    számbelileg  kisebb  és nem uralkodó csoport,  amelynek  tagjai
    olyan    etnikai,    vallási   vagy   nyelvi   tulajdonságokkal
    rendelkeznek,   melyek   megkülönböztetik   őket   a   lakosság
    fennmaradó  részétől  –  és  ha csak  közvetetten  is  –  olyan
    szolidaritási   érzést   mutat,  amelynek   célja   kultúrájuk,
    szokásaik,  vallásuk, vagy nyelvük megőrzése.”  (Study  on  the
    Rights of Persons belonging to
    Ethnic,   Religious  and  Linguistic  Minorities,  UN  Document
    E/CN.4/Sub.2/384/Add.1-7  (1977)) A magyar  kormány  a  Nemzeti
    kisebbségek  védelmének európai keretegyezménye végrehajtásáról
    készített  1999-ben  benyújtott  első  kormányjelentésben  –  a
    keretegyezmény  3. cikkének végrehajtásáról szólva  –  maga  is
    egyértelműen  rögzítette,  hogy  a  magyar  törvényi  definíció
    tulajdonképpen a Capotorti-definíció átvétele. Ez  azonban  azt
    is  jelenti,  hogy a definíció értelmezése során  kötődni  kell
    ahhoz az értelmezéshez, amely ehhez eredetileg is kapcsolódott.
    Ez is alátámasztja azt, hogy a kisebbségnek, mint egésznek kell
    rendelkeznie a szolidaritáson alapuló célzatos akarattal, s nem
    lehet  akarata  ellenére  a kisebbséget  jogi  értelemben  vett
    kisebbségnek  minősíteni. A nemzetközi jogi  eredetű  szabályok
    értelmezésekor a nemzetközi jog szerinti (nyelvtani, történeti,
    logikai, rendszertani, gyakorlati és teleologikus) értelmezés a
    követendő a belső jogi érvényesíthetőség megállapításakor is.

    A  Nekt.  kiemelkedő fontosságú eleme a rendszerváltozás  utáni
    magyar  jogalkotásnak s ennek megfelelően a nemzetközi közösség
    érdeklődését   is   felkeltette,  a  magyar  diplomácia   pedig
    kilencvenes  években  feladatából  fakadóan  is  ismertette  és
    magyarázta  a  dokumentum koncepcionális  hátterét  és  konkrét
    rendelkezéseinek  tartalmát. Abban  az  esetben,  ha  a  magyar
    kormányzati  és  diplomáciai  megnyilatkozásokban  volt   olyan
    értelmezés,  amely Magyarországot a jelen ügyre vonatkozóan  is
    kötelezné,  úgy annak a követését aligha lehetne  elkerülni.  E
    szabály    érvényesítését   az   eljárást   lezáró   döntésével
    természetesen   az   Országgyűlés   is   megvalósíthatja,    de
    célszerűségi  szempontból  ennek feltárása  és  tudatosítása  a
    kezdeményezés  hitelesítéséhez kell,  hogy  kapcsolódjon,  hogy
    ennek tudatában foglaljon állást az OVB, hogy a kezdeményezés a
    törvényi kritériumoknak megfelel-e.

    Az  Emberi  Jogok Európai Bírósága a Gorzelik c.  Lengyelország
    ügyben hozott 2001. december 20-i elsőfokú és 2004. február 17-
    i  nagykamarai ítéletben nagyon sok szempontból hasonló kérdést
    tárgyalt. Az Emberi Jogok Európai Bírósága jóváhagyta a lengyel
    kormány  érvelését,  hogy  a lengyel  bíróságok  –  amikor  nem
    jegyezték be a Sziléziai Nemzeti Kisebbség Uniója elnevezésű  –
    szervezetet,  jogszerűen vették figyelembe  egy  olyan  kérdést
    érintő  döntéskor,  ami  „önmagában képes  beindítani  egy  sor
    későbbi  eseményt”  „a  negatív konzekvenciák  bekövetkezésének
    esélyét  csökkentendő”,  élve „a kétértelmű,  megtévesztő  vagy
    joggal     való     visszaélésre     vezető     megfogalmazások
    visszautasításának  jogával”(Gorzelik ügy,  nagykamarai  ítélet
    102-103.  §)  Ez a gondolatmenet – nézetem szerint  –  a  jelen
    ügyben is alkalmazható.

                                 VII.

    A  Nekt.  elfogadása  óta  a belső jogi  koordinátarendszer  is
    változott  és  ennek az adott ügyben benyújtott  kezdeményezést
    illetően  komoly relevanciája van: e változás  fontos  eleme  a
    Magyar   Köztársaság   Kormánya  és   a   Magyarországi   Zsidó
    Hitközségek  Szövetsége  között  2000.  december  21-én  aláírt
    megállapodás   [közzétette  a  1045/2001.   (IV.   20.)   Korm.
    határozat]. Igaz ugyan, hogy jogforrási minősítése az ilyen sui
    generis  természetű  megállapodásoknak nem egyszerű:  a  Magyar
    Katolikus Püspöki Karral kötött megállapodások például az 1999.
    évi  LXX.  törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság  és  az
    Apostoli  Szentszék  között  a Katolikus  Egyház  magyarországi
    közszolgálati  és  hitéleti tevékenységének  finanszírozásáról,
    valamint  néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június  20-
    án,  Vatikánvárosban  aláírt  – nemzetközi  jogi  természetű  –
    megállapodásra  visszamutatóan, annak  3.  és  4.  cikkelyeiben
    foglalt  pactum  de  contrahendo jellegű rendelkezések  alapján
    bírnak  különleges státussal. [Az Alkotmánybíróság  a  15/2004.
    (V.  14.) AB határozatban (ABH 2004, 269.) is érvényesítette  a
    szociális ellátásokra és a szociális igazgatásra vonatkozóan  a
    római katolikus egyházat megillető jogosítványokat.]
    Tény,  hogy a magyar kormány a különböző történelmi egyházakkal
    ugyanakkor   meglehetősen  hasonló  tartalmú   megállapodásokat
    kötött   s   ezek  tartalmát  érvényesítette  is  a   különböző
    jogszabályaiban.
    A  tett  vállalások betartásának kötelezettségét (a pacta  sunt
    servanda   elvet)  alapvetően  nemzetközi  jogi  összefüggésben
    értelmezte  az  Alkotmánybíróság,  [72/2002.  (XII.   19.)   AB
    határozat,  ABH 2002, 433, 438.], de egy korábbi  határozatában
    ennek   (illetve   ezzel   szemben   a   körülmények   alapvető
    megváltozásának,  a  clausula  rebus  sic  stantibus  elvnek  a
    felhívhatóságát vizsgálva) belső jogi, az adott esetben polgári
    jogi  vetületeit  is elismerte, mindezt a jogbiztonság  elvéhez
    kapcsolva.  [66/1995. (XI. 24.) AB határozat,  ABH  1995,  333,
    344.]
    Ezekben az összefüggésekben tehát azt is figyelembe kell venni,
    hogy  a  Magyarországi  Zsidó Hitközségek Szövetségével  kötött
    megállapodás  nemcsak  vallási, hanem  bizonyos  közszolgálati,
    közéleti  és  társadalmi feladatokat illetően is a  MAZSIHISZ-t
    ismeri  el  a kormány partnerének. A megállapodás 22.  cikkelye
    szerint „A Kormány a MAZSIHISZ-szel történő előzetes egyeztetés
    nélkül  nem  kezdeményezi  és  nem támogatja  olyan  jogszabály
    megalkotását, vagy hatályos jogszabály olyan módosítását, amely
    jelen   Megállapodásban  foglaltaktól  szigorúbb   feltételeket
    állapít   meg,   illetve  amely  a  MAZSIHISZ-t,   az   egyházi
    személyeket  érintő,  vagy az egyházi  tevékenységet  megillető
    jelenleg    hatályos   törvényekben   foglalt    kedvezményeket
    szűkítené.   A  MAZSIHISZ  jelen  Megállapodásban  foglaltakkal
    ellentétes jogszabályalkotást nem kezdeményez, és nem támogat.”
    A  23.  cikkely szövege a következő: ”A Felek rögzítik, hogy  a
    Megállapodás  módosítására  vagy megszüntetésére  csak  írásban
    foglalt közös megegyezéssel kerülhet sor.”
    A  Nekt. a hatálya alá tartozó kisebbségek számára az Alkotmány
    68. § (1) és (2) bekezdésében foglalt szabályok és különösen  a
    közéletbeni   kollektív   kisebbségi  részvétel   szempontjából
    kulcsfontosságú  helyi,  területi  és  országos   önkormányzati
    rendszert  is  előirányoz,  s  ezek  hatáskörébe  mindenekelőtt
    oktatásügyi,  kulturális kérdések illetve a történelmi  örökség
    gondozása  tartoznak. Ezek pedig ugyanazok, mint  amelyekben  a
    fentiek  szerint  a  MAZSIHISZ-t  megillető  jogosítványokat  a
    kormány   elismerte,  s  amelyek  tekintetében   az   egyoldalú
    megváltoztatásról  a  megállapodás 23.  cikkelyében  lemondott.
    Mivel   a  kezdeményezés  a  Nekt.  módosítására  vezetne,   az
    egyeztetési  kötelezettséget deklaráló a  22.  cikkely  ígérete
    irányadó.

    Közismert  a  Magyarországi Zsidó Hitközségek  Szövetségének  a
    zsidóság   nemzeti  kisebbségként  való  elismerését  elutasító
    álláspontja.  Ebben  a  tekintetben  az  1989-1990-es   években
    kialakult viták lezárása óta a magatartás következetes. A  vita
    kibontakozása, a zsidóság, mint közösség nemzeti  kisebbségként
    való elismerése érdekében és annak ellenében felvetett érvek, a
    kisebbségi törvény taxációjának formálódása, a zsidóság nevében
    megjelent, az akkori kormány mellett működő Nemzeti és  Etnikai
    Kisebbségi  Kollégiumban  a zsidóság  és  az  izraelita  vallás
    képviseletében közreműködő szervezetek állásfoglalásai, a  vita
    lezárulása, s mindezzel összefüggésben a 61. § (2) bekezdésében
    foglalt  szabály elfogadásának története megismerhető, gazdagon
    dokumentált.    [Győri    Szabó   Róbert:    Kisebbségpolitikai
    rendszerváltás   Magyarországon,   (Osiris   1998    Budapest),
    különösen 68-73.o.]

    A  kezdeményezés hitelesítésének eljárása során tehát – nézetem
    szerint  –  észlelni kellett volna, hogy a kezdeményezés  olyan
    kérdést   érint,   ahol  a  Nekt.  önmagában   vett   megengedő
    szóhasználata   ellenére   –  amíg  a  MAZSIHISZ   álláspontját
    fenntartja – nincs meg a jogi lehetőség az elismerésre,  hiszen
    abban  az esetben jogilag releváns ígéret megszegésére  kerülne
    sor. Ha erről a tényről illetve ezekről a következményekről  az
    aláírásukat   fontolgató  személyek   nem   tudnak,   akkor   a
    hivatkozott   52/1997.   (X.  14.)  AB   határozatból   idézett
    követelmények nem teljesülnek.

                                 VIII.

    Így  tehát  nézetem  szerint  már a puszta  formai  kritériumok
    vizsgálata   alapján  is,  de  emellett   az   állami   szervek
    együttműködési  kötelezettségére  valamint  a   Nekt.   nemzeti
    kisebbségkénti  elismerés  sajátos voltára  is  figyelemmel,  a
    Nsztv.  eljárási  szabályait  ebben  az  esetben  csak  mutatis
    mutandis   alkalmazva,  az  Országos  Választási   Bizottságnak
    elutasító döntést kellett volna hoznia.

    Budapest, 2006. január 30.
                                                   Dr. Kovács Péter
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     2/2006. (I. 30.)
     Date of the decision:
     .
     01/30/2006
     .
     .