Hungarian
Ügyszám:
.
266/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 30/1990. (XII. 15.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1990/128
.
A döntés kelte: Budapest, 11/28/1990
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az Alkotmánybíróság  ifj. Bíró  István békéscsabai  lakos
  alkotmányjogi  panasza,   továbbá   Dr.   Győrfi   Attila
  debreceni lakos,  valamint Bárány László ócsai lakosnak a
  Magyar  Népköztársaság   területén   állomásozó   szovjet
  csapatok   tagjai    által   szolgálati   kötelezettségük
  teljesítése   közben   okozott   károk   érvényesítéséről
  rendelkező  jogszabály   utólagos  vizsgálatára  irányuló
  indítványa ügyében, teljes ülésén meghozta az alábbi

                        határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság   Dr.  Győrfi  Attilának  és  Bárány
  Lászlónak a  Magyar Népköztársaság  Kormánya és a Szovjet
  Szocialista Köztársaságok  Szövetségének Kormánya között,
  a Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen tartózkodó
  szovjet  csapatok  helyzete  tárgyában  Budapesten  1957.
  május 27-én  aláírt egyezmény  kihirdetéséről szóló 1957.
  évi 54.  tvr. alkotmányellenességének megállapítására, és
  e  rendelkezés   megsemmisítésére  irányuló   indítványát
  elutasítja.

  Egyidejűleg az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.
  tv.  (AB   tv.)  21.   §   (7)   bekezdése   alapján   az
  Alkotmánybíróság   hivatalból    megállapítja,   hogy   a
  honvédelmi miniszter  nem tett  eleget az  1957. évi  54.
  tvr. 3.  §-ában kapott  felhatalmazása alapján őt terhelő
  jogalkotói   kötelezettségének.    E   mulasztás    olyan
  alkotmányellenes   helyzetet    teremtett,   amelyben   a
  megkötött   nemzetközi    szerződés   alapján   kialakult
  jogalkalmazási  gyakorlat   és  a  belső  jog  összhangja
  megbomlott. Ez sérti az Alkotmány 7. § (1) bekezdését.

  Ezért   az   Alkotmánybíróság   felhívja   a   honvédelmi
  minisztert,  hogy   -  az   igazságügyminiszterrel  és  a
  külügyminiszterrel egyetértésben  - 1991.  március  31-ig
  jogalkotói  kötelezettségének,   -  az   ügy  súlyára  és
  jelentőségére   tekintettel   magas   szintű   jogszabály
  kezdeményezésével tegyen eleget.

  Az  Alkotmánybíróság   ifj.  Bíró   István  alkotmányjogi
  panaszának elbírálását a meghozandó jogszabályig függőben
  tartja.

  Az  Alkotmánybíróság  elrendeli  határozatának  a  Magyar
  Közlönyben való közzétételét.
                           Indokolás

                              I.

   Az előterjesztett alkotmányjogi panasz és indítványok azt
   sérelmezik,  hogy   az  1957.  évi  54.  tvr.  szerint  a
   Magyarországon ideiglenesen  állomásozó szovjet  csapatok
   tagjai  által   szolgálati  kötelezettségük   teljesítése
   közben okozott  károk ügyében  nem bíróságok  járnak  el,
   hanem egy  nem bírói  eljárás szerint  eljáró testület, a
   Magyar-Szovjet Vegyesbizottság.  E szerv határozata ellen
   semminemű jogorvoslatnak  helye nincs.  Ezt a  korlátot a
   Vegyesbizottság ügyrendje állapítja meg.

   Álláspontjuk  szerint  a  tvr-nek  ezek  a  rendelkezései
   sértik  a   magyar   állampolgároknak   az   Alkotmányban
   biztosított alapvető jogait.

   Az   Alkotmány    57.  §  (1)  bekezdése  szerint  minden
   állampolgárnak joga,  hogy valamely  perben a  jogait  és
   kötelességeit a  törvény által  felállított független  és
   pártatlan  bíróság  igazságos  és  nyilvános  tárgyaláson
   bírálja el.  Ugyanezen   §  (5)  bekezdése  szerint  ...a
   törvényben     meghatározottak      szerint      mindenki
   jogorvoslattal élhet egy olyan bírói államigazgatási vagy
   más hatósági döntés ellen, amely jogát vagy jogos érdekét
   sérti.

   Az ettől  eltérő eljárási  rendet  sérelmezi  folyamatban
   levő ügyben  Dr. Győrfi  Attila ügyvéd is, aki a kivonuló
   szovjet csapatok  által  okozott  károk  esetében  tartja
   sérelmesnek azt, hogy - bár a bizonyítási eljárás polgári
   bíróság előtt  folyik - az összefoglaló vélemény nem köti
   a Vegyesbizottságot,  és  a  meghozandó  határozat  ellen
   jogorvoslati lehetőség  nincs. Ebben  az  alapvető  jogok
   sérelmét látja.

   Ifj. Bíró  István konkrét  ügyében tett panaszában azt is
   sérelmezte, hogy  a Vegyesbizottság megkeresése alapján a
   bizonyítás magyar  bíróság előtt folyt, a Vegyesbizottság
   ügyrendje  szerint.   Erről  a   bírósági  eljárást  záró
   összefoglaló  vélemény   készült.  Bár   a   lefolytatott
   bizonyítás eredményeként  a Fővárosi  Bíróság javasolta a
   nemvagyoni kár kereset szerinti összegét megállapítani, a
   Vegyesbizottság ezt  nem vette figyelembe, minthogy őt az
   összefoglaló vélemény  nem köti.  Jogorvoslati  lehetőség
   nem lévén  a jogosnak  tartott összegnek  csupán a  felét
   kaphatta  meg.  Az  eltérő  döntés  indokai  azonban  nem
   ismertek előtte.

   A   jogsérelmét    -   véleménye    szerint   -   ügyének
   alkotmányellenes módon a Vegyesbizottság elé utalása és a
   jogorvoslat kizárása okozta.

                              II.

   Az   Alkotmánybíróság   beszerezte   ifj.   Bíró   István
   kártérítési     ügyének     iratait.     Megkereste     a
   Külügyminisztériumot  és   az  Igazságügyi   Minisztérium
   Nemzetközi   Főosztályát,   valamint   a   Magyar-Szovjet
   Vegyesbizottságot.

   A Külügyminisztérium válaszában ismertette az 1957. május
   27-én  aláírt   nemzetközi  egyezmény   körülményeit,  az
   egyezmény  17.   cikkében  meghatározott  Vegyesbizottság
   működését és  hatáskörét. Majd  felvetette  a  nemzetközi
   szerződésekkel  kapcsolatos  alkotmányossági  vizsgálódás
   korlátait. Azt ugyanis, hogy az Alkotmánybíróságról szóló
   1989. évi  XXXII. tv.  (a továbbiakban:  AB tv.)  szerint
   nemzetközi  szerződés   utólagos  normakontroll  alá  nem
   vonható. A  szerződés egyoldalú megtámadására pedig nincs
   nemzetközileg elfogadott megtámadási ok.

   A konkrét  alkotmányjogi panasszal  és az  ahhoz  hasonló
   ügyekkel összefüggésben  a bírói  hatáskör és jogorvoslat
   hiányából eredő  problémák a  Külügyminisztérium előtt is
   ismeretesek.

   Lényegileg ugyanígy  reagált  a  megkeresett  Igazságügyi
   Minisztérium Nemzetközi  Főosztálya is,  amely átiratában
   részletesen   elemezte    az    Alkotmány   57.   §   (1)
   bekezdésében  megfogalmazott  jogok  és  a  nemzetközileg
   megfogalmazott   hasonló    jogelvek   összefüggését.   A
   külügyminisztériumi állásponthoz hasonlóan az Igazságügyi
   Minisztérium   is    olyannak   tartotta   a   nemzetközi
   szerződések utólagos alkotmányossági vizsgálatát olyannak
   tartotta, amelyre az AB tv. szerint nem lát lehetőséget.

   Rámutatott arra is, hogy ha eltérés van a belföldi jog és
   a nemzetközi  szerződés között,  akkor a  nemzetközi  jog
   szerint a  belföldi  jogot  kell  igazítani  a  megkötött
   nemzetközi   szerződéshez,    ideértve    a    nemzetközi
   szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 1982. évi 27.
   tvr-t is,  amelynek rendelkezései szerint kell eljárni, a
   nemzetközi  szerződés   és  a   belső   jog   összhangját
   megteremteni.  Rámutatott   arra  is   a   válasz,   hogy
   lényegileg ennek  biztosítékát jelenti  az Alkotmány 7. §
   (1)  bekezdése,   amely   szerint  A  Magyar  Köztársaság
   jogrendszere  elfogadja  a  nemzetközi  jogi  általánosan
   elismert  szabályait,   biztosítja  továbbá   a   vállalt
   nemzetközi   jog   kötelezettségek   és   a   belső   jog
   összhangját.

   A   nemzetközi   szerződés   megtámadásáról   szólva   az
   Igazságügyi Minisztérium is kifejti, hogy erre csak akkor
   volna  elvi   lehetőség,  ha   a  szerződés  megkötésének
   időpontjában  az   általános  nemzetközi   jog   valamely
   feltétlen alkalmazást  igénylő  szabályába  (ius  cogens)
   ütközik. Ilyen  ius cogens, amely Magyarországra nézve is
   irányadó lenne,  ez idő  szerint nincs, tehát megtámadási
   ok hiányában ez a megoldás nem alkalmazható.

   A megkötött  egyezmény módosítására  pedig -  figyelemmel
   arra, hogy egyezmény a szovjet csapatok 1991. május 30-ig
   történő kivonulása után megszűnik - nincs reális esély.

   A benyújtott  alkotmányjogi indítványokkal  kapcsolatban,
   de elvi  éllel is  felveti  az  Igazságügyi  Minisztérium
   válasza a  kérdést, hogy  az egyezmény megkötésekor, - de
   jelenleg is  - élő   szabály  a  Ptk. 7. § (1) bekezdése,
   amely szerint  ugyan a  jogok érvényesítése bírósági útra
   tartozik, de  jogszabály  attól  eltérést  rendelhet  el.
   Tehát, az  Igazságügyi Minisztérium véleménye szerint, az
   egyezmény alkotmányellenesnek nem tekinthető.

   Mégis a  konkrét üggyel  és  az  ahhoz  hasonló  ügyekkel
   kapcsolatban, -  érzékelve a belőlük fakadó problémákat -
   az  Igazságügyi  Minisztérium  Nemzetközi  Főosztálya  is
   rendezést lát szükségesnek.

   A  Magyar-Szovjet   Vegyes  Bizottság   Magyar   Tagozata
   elnökének válasza  részletesen elemzi  ifj.  Bíró  István
   ügyét, a megtett intézkedéseket. Arra hivatkozott, hogy a
   kialakult rend  és gyakorlat  mind az 1957. évi 54. tvr.,
   mind   az    1958.   évi    22.    tvr-rel    kihirdetett
   jogsegélyegyezmény szerint  jogszerű. Szerinte  is a Ptk.
   7. §  (1) bekezdésében  kapott   törvényi felhatalmazáson
   alapul  a   Vegyesbizottság  létrehozása   és   működése.
   Álláspontja szerint  azzal, hogy a 7/1958. (VIII. 17.) IM
   rendelet 1. §-a beiktatta a Vegyesbizottság által történő
   megkeresésre  a   magyar  bíróságok   által  lefolytatott
   bizonyatás lehetőségét, illetve, hogy e bírói bizonyítási
   eljárást  lezáró   összefoglaló  vélemény  része  lesz  a
   vegyesbizottsági  eljárásnak,   megteremtődött  a  magyar
   jogszabályokkal való összhang is.

   A válasz tartalmazza azt a tényszerű közlést is, hogy bár
   az egyezmény  arról nem  rendelkezik,  a  Vegyesbizottság
   Működési Szabályzatának  16. §-a  intézkedik úgy,  hogy a
   bizottság határozata  jogerős. Ellene fellebbezésnek vagy
   bíróság előtti  keresetnek  nincs  helye.  Bizonyos  szűk
   körben  új   körülmények,   bizonyítékok   esetén   enged
   változtatási lehetőséget.

   Ifj. Bíró István ügyében a válasz arra hivatkozik, hogy a
   lehetséges    mértékű    kártérítést    biztosította    a
   Vegyesbizottság a károsultnak.

   A  válasz  azonban  maga  is  érzékelteti  a  kártérítési
   ügyekben kialakult feszültsé geket.

                             III.

   Az Alkotmánybíróság  a  nemzetközi  szerződések  utólagos
   alkotmányossági vizsgálatával, a szerződés megtámadásával
   és   módosításával    kapcsolatosan   osztja    mind    a
   Külügyminisztérium, mind az Igazságügyi Minisztérium és a
   Magyar-Szovjet  Vegyesbizottság   jogi  álláspontját.   A
   nemzetközi    szerződés    utólagos    vizsgálatára    az
   Alkotmánybíróságnak valóban  nincsen hatásköre.  Ezért az
   Alkotmánybíróság  a   beterjesztett  indítványok  alapján
   kizárólag a  belföldi hatályos  jogszabályt, az egyezmény
   kihirdetéséről szóló  1957. évi 54. tvr-t vette vizsgálat
   alá,   amely    mint   jogszabály   nincs   kiemelve   az
   alkotmányossági felülvizsgálat  köréből. Ennek  a tvr-nek
   rendelkezéseit  vetette   egybe   a   jelenleg   hatályos
   Alkotmány rendelkezéseivel.

   Így közelebbről  a tvr-nek  az alkotmányjogi panasszal és
   az indítványokkal  támadott 2.  §-át, annak  9. cikke  1.
   pontját, a  10. cikke  1. pontját, valamint 17. cikkét az
   Alkotmány 57.  § (1)  és (5) bekezdésével, valamint a
   7. § (1) bekezdésével.

            A tvr. 2. § 9. cikk 1. pontja szerint:

   A   Szovjet   Szocialista   Köztársaságok   Szövetségének
   Kormánya megtéríti  a Magyar  Népköztársaság  Kormányának
   azokat az  anyagi károkat,  amelyeket a  szovjet  katonai
   egységek vagy  azok állományába  tartozó egyes  személyek
   cselekménye  vagy  mulasztása  a  magyar  államnak  okoz,
   valamint azokat  a  károkat,  amelyeket  szovjet  katonai
   egységek, vagy azok katonai állományába tartozó személyek
   szolgálati   kötelességük   teljesítése   közben   magyar
   szerveknek,    állampolgároknak,     vagy    a     Magyar
   Népköztársaság      területén      tartózkodó      idegen
   állampolgároknak okoznak.

   A  kártérítés  mértékét  mindkét  esetben  a  bejelentett
   igények alapján  a jelen  egyezmény 17.  cikke értelmében
   létrehozott   Vegyesbizottság   a   magyar   jogszabályok
   rendelkezéseinek figyelembevételével határozza meg.

   A 10.  cikk 1. pontja ezzel lényegében azonosan rendezi a
   magyar állami szervek által a szovjet csapatok vagyonában
   vagy személyeknek okozott kárai megtérítésének rendjét.

   A 17.  cikk szerint:  A jelen Egyezmény értelmezésével és
   alkalmazásával, valamint  az abban tervbe vett kiegészítő
   egyezményekkel kapcsolatos  kérdések megoldására  Magyar-
   Szovjet Vegyesbizottság  alakul, amelybe mindkét Szerződő
   Fél három-három képviselőt jelöl ki. A Vegyesbizottság az
   általa elfogadott szabályzat alapján működik...

   Önmagában a  tvr. 2. § 9. 1. pontja az ügyek közül csak a
   szovjet   csapat   tagjainak   hivatali   kötelezettségük
   teljesítése közben  okozott károk  ügyében, a  kártérítés
   mértéke  megállapítását  rendeli  a  Vegyesbizottság  elé
   azzal, hogy ott a magyar jogszabályok figyelembevételével
   kell döntést hozni.

   Csakhogy  az   ezekre  az   ügyekre  vonatkozó   eljárási
   szabályokat  már   nem  a  tvr,  hanem  a  Magyar-Szovjet
   Vegyesbizottság  Működési  Szabályzata  és  Titkárságának
   ügyrendje szabja meg.

   E szabályzat  ugyan deklarálja,  hogy a Vegyesbizottság a
   magyar bíróságok  jogalkalmazási gyakorlatával ellentétes
   határozatokat nem  hozhat, de a további rendelkezései már
   jelentősen eltérnek a magyar eljárásjogi szabályoktól.

   A 12.  § szerint  a Vegyesbizottság általában zárt ülésen
   határoz.  Tagjai  nem  bírók,  nem  is  feltétlenül  jogi
   végzettségűek, a meghozott határozatai jogerősek, ellenük
   fellebbezésnek vagy  bíróság előtti kereset benyújtásának
   helye nincs.  (16. §)  100.000 forint  összeghatár alatti
   kártérítési ügyekben  a tagozatok elnökei ülésen kívül is
   határozhatnak  (19.   §),   amelyek   a   Vegyesbizottság
   határozatának minősülnek.  E  szabályok  ellentétesek  az
   Alkotmány   57. § (1) és (5) bekezdésében   foglaltakkal,
   sértik az  Alkotmány 70/A.  §-ában foglalt diszkrimináció
   tilalmát  is,  hiszen  a  szabályzat  eljárási  szabályai
   alapján olyan  gyakorlat alakult  ki, amely  a tvr-en túl
   ezekben  az  ügyekben  nemcsak  a  kártérítés  mértékének
   megállapítása folyik  a Vegyesbizottság  előtt,  hanem  a
   jogalap  kérdésének   elbírálása,   s   az   evonatkozású
   bizonyítási eljárás  is. Vagyis  a  Szabályzaton  alapuló
   gyakorlat tipikus  polgári jogi  ügyeket terelt  egy  nem
   bírósági típusú szervezet, a Vegyesbizottság elé, pusztán
   azon az  alapon megkülönböztetve  a kártérítési  ügyeket,
   hogy ki  a károkozó  vagy a károsult személye. Ilyenfajta
   kivételt pedig a Ptk. 7. § (1) bekezdése nem enged meg.
   A  Ptk.   7.  §-a  szerinti  jogszabályi  eltérés  helyes
   törvényértelmezés  szerint  az  ügyek  egyes  csoportjára
   vonatkozó lehetőség  csupán. De  a  kiemelt  ügycsoporton
   belüli  eljárás   mindig,  mindenkire   nézve  egységesen
   irányadó.  Ezért  a  minisztériumoknak  a Ptk.  7. §  (1)
   bekezdésére vonatkozó  álláspontját  az  Alkotmánybíróság
   nem fogadta el.

   Az Alkotmánybíróság  a Szabályzat jogi jellegét vizsgálva
   megállapította, hogy ez a rendelkezés nem tisztán magyar,
   de nem  is jogszabály.  Nem  tekinthető  a  jogalkotásról
   szóló 1987.  évi XI.  tvr-ben megjelölt  állami irányítás
   egyéb jogi  eszközének sem.  Így -  bár a  szabályzat  az
   elmondottak szerint  az Alkotmány  rendelkezéseit sérti -
   az Alkotmánybíróság  az AB tv. 1. § b) pontja alapján nem
   vonhatja utólagos  normakontroll alá,  rendelkezéseit nem
   semmisítheti meg.

   Bár    a     törvényerejű    rendelet     alkotmányossági
   felülvizsgálatára kiterjed az Alkotmánybíróság hatásköre,
   a testület  megítélése szerint a korábbiakban ismertetett
   alkotmányellenes jogalkalmazási gyakorlat nem közvetlenül
   a  tvr-en  alapul,  hiszen  az  alapvetően  az  államközi
   kapcsolatokat szabályozza,  s nem  zárja ki  olyan magyar
   jogi  szabályozás   kialakítását,  amely   a   nemzetközi
   szerződést kötő  Magyar Állam  és  a  károsultak  közötti
   relációban - a nemzetközi szerződés csorbítása nélkül - a
   hatályos Alkotmánnyal  összhangban  álló  rendelkezéseket
   foglaljon magába.

   Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság a tvr-nek, illetve a
   Szabályzatnak alkotmányellenességére  és megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasította.

   Ugyanakkor az  Alkotmánybíróság az  AB tv. 1. § e) pontja
   alapján  hivatalból  megállapította,  hogy  a  fentiekben
   kifejtettek szerint  a  szovjet  csapatok,  illetve  ezek
   tagjai által  szolgálati kötelességük  teljesítése közben
   okozott kártérítési  ügyek  intézésében  alkotmányellenes
   helyzet  alakult  ki  azáltal,  hogy  nem  biztosított  a
   megkötött nemzetközi szerződés és a belső jog összhangja.
   Ezt  ugyanis   nem  biztosítja  a  Magyar  Népköztársaság
   Kormánya   és   a   Szovjet   Szocialista   Köztársaságok
   Szövetségének Kormánya  között a  szovjet  csapatoknak  a
   Magyar   Népköztársaság    területén   való    ideiglenes
   tartózkodásával    kapcsolatos    ügyekben    kölcsönösen
   nyújtandó  jogsegély   tárgyában  Budapesten   1958.  évi
   április hó  24. napján  aláírt  egyezmény  kihirdetéséről
   szóló  1958.  évi  22.  tvr.  végrehajtásáról  rendelkező
   7/1958. (VIII.  17.) IM  rendelet sem.  E rendelet csupán
   lehetőséget  ad   a  Vegyesbizottságnak   arra,  hogy   a
   bizonyítási eljárásban  tanúkihallgatás stb. kérdésében a
   Fővárosi Bíróságot  megkeresse.  A  bíróság  összefoglaló
   véleménye azonban a Vegyesbizottságot nem köti.

   A kialakult  alkotmányellenes  helyzet  fő  oka  tehát  a
   megfelelő belföldi  jogszabály hiánya. E helyzetért pedig
   az Alkotmánybíróság  megállapítása szerint egyértelműen a
   honvédelmi miniszter  felelős, mivel  elmulasztotta azt a
   jogalkotói kötelezettségét,  amelyet számára a nemzetközi
   egyezmény kihirdetéséről  szóló 1957. évi 54. tvr. 3. §-a
   előírt.

   Ezért a  rendelkező részben  írtak  szerint  felhívta  az
   Alkotmánybíróság a  honvédelmi  minisztert  e  mulasztása
   pótlására.

   Az  Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   ha  a   már
   megkötött  nemzetközi   szerződés  és   a  belföldi   jog
   összhangjának    hiánya     állampolgárok    alkotmányban
   biztosított alapvető  jogai sérelmét  idézi elő, a magyar
   állam   úgy   tesz   eleget   az  Alkotmány   7.  §   (1)
   bekezdésében vállalt  kötelezettségének, ha  olyan  belső
   szabályokat hoz  létre, amelyek  a kialakult helyzetet az
   Alkotmánnyal  összhangban  rendezik.  Olymódon,  hogy  az
   államnak   az    állampolgárokkal   szembeni    közvetlen
   helytállásával  biztosítja   az  alkotmányos   egyensúlyt
   anélkül,   hogy   a   nemzetközi   szerződésben   vállalt
   kötelezettségeit   megszegné.    Az   ügy   jelentőségére
   tekintettel   a   jogalkotói   mulasztás   magas   szintű
   jogszabály kezdeményezésével lesz pótolható.

                              IV.

   Az Alkotmánybíróság  ifj.  Bíró  István  konkrét  ügyében
   beterjesztett alkotmányjogi  panasz alapján  az iratokból
   azt a  tényállást állapította  meg, hogy ifj. Bíró István
   maradandó károsodást  szenvedett szovjet katonai gépjármű
   által  okozott  közuti  baleset  során.  Járadék,  dologi
   károk,  keresetkiesés   és  nem   vagyoni  kár  igényének
   megtérítésére irányuló igényt terjesztett elő.

   A nem  vagyoni kárára  vonatkozó igényénak  csak  50%-ban
   adott helyt  a Vegyesbizottság  annak  ellenére,  hogy  a
   bizonyítást   megkeresésére    végző   Fővárosi   Bíróság
   összefoglaló véleménye  a teljes  igény megalapozottságát
   támasztotta alá.

   Minthogy  a   meghozott  határozat   ellen   jogorvoslati
   lehetősége nem  volt, Bíró  István mindvégig  panaszokkal
   igyekezett ügyében  orvoslást találni  - eredménytelenül.
   Végül  az   Alkotmánybíróság  megalakulása  után  nyomban
   előterjesztette  panaszát,  amelyet  az  Alkotmánybíróság
   időben beterjesztett alkotmányjogi panaszként elfogadott.
   A    konkrét     alkotmányjogi    panasz    ügyében    az
   Alkotmánybíróság álláspontja az, hogy annak eldöntésére a
   meghozandó új  jogszabály  kihatással  lehet,  ezért  úgy
   döntött, hogy  ez ügyben  az  érdemi  intézkedést  az  új
   jogszabály meghozataláig  függőben tartja.  Ez egyben azt
   is jelenti: célszerűnek látszik a jogszabály hatályát úgy
   megállapítani,  hogy   az  a   szóban  forgó   ügyre   is
   kiterjedjen.  A   mulasztás  pótlására   adott   határidő
   megállapítása   az   AB  tv.  49.  §  (1)  bekezdése,   a
   határozat közzététele  az AB tv. 40. §-a alapján történt.
                        Dr. Herczegh Géza
              az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

                         Dr. Ádám Antal
                          alkotmánybíró

                        Dr. Kilényi Géza
                      előadó alkotmánybíró

           Dr. Lábady Tamás            Dr. Schmidt Péter
            alkotmánybíró               alkotmánybíró

         Dr. Szabó András              Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre               Dr. Zlinszky János
            alkotmánybíró                   alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    30/1990. (XII. 15.)
    Date of the decision:
    .
    11/28/1990
    .
    .