English
Hungarian
Ügyszám:
.
525/G/2003
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 62/2003. (XII. 15.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/637
.
A döntés kelte: Budapest, 12/15/2003
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  a  köztársasági elnöknek  az  Alkotmány
   értelmezése tárgyában előterjesztett indítványa alapján – Dr.
   Czúcz   Ottó,  Dr.  Kiss  László  és  Dr.  Kukorelli   István
   alkotmánybírák  párhuzamos indokolásával, valamint  Dr.  Bagi
   István,  Dr.  Erdei Árpád, Dr. Harmathy Attila,  Dr.  Strausz
   János  és  Dr.  Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva alkotmánybírák
   különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 26. §-át, valamint 30/A.  §
   (1)  bekezdés  e) pontját értelmezve az alábbiakat  állapítja
   meg:

   1.  Az  Alkotmány 2. § (1) bekezdése a demokratikus  jogállam
   elvét fogalmazza meg. A demokratikus jogállam követelménye  a
   hatalommegosztás,  illetve  az  Alkotmányra   visszavezethető
   eljárási  szabályok megléte, és azok feltétlen  betartása.  A
   hatalommegosztás  elvének megfelelően a hatalmi  ágak  egymás
   tevékenységét    kölcsönösen   ellenőrzik,    ellensúlyozzák,
   érdemben   korlátozzák;  hatásköreik  gyakorlása   során   az
   Alkotmányban   meghatározott   esetekben   a   hatalmi   ágak
   együttműködésre kötelesek és tiszteletben kell  tartaniuk  az
   elválasztott hatalmi szervezetek döntéseit és autonómiáját.
   Az  Alkotmány  29.  §  (1)  bekezdése  a  köztársasági  elnök
   alapvető  feladataként határozza meg  azt,  hogy  őrködik  az
   államszervezet  demokratikus működése felett. A  köztársasági
   elnök feladatát az Alkotmányban meghatározott jogosítványokon
   keresztül teljesíti.

   2. Az Alkotmány 26. §-ában meghatározott államfői jogkörök az
   Országgyűlés   törvényhozási   tevékenységének    ellensúlyát
   képezik a hatalommegosztásnak az Alkotmány által szabályozott
   rendszerében.    A    hatalommegosztás    alkotmányos    elve
   érvényesülésének egyik biztosítéka, hogy az Alkotmány  26.  §
   (3)  bekezdése szerint az Országgyűlés köteles a köztársasági
   elnök   észrevételeinek  megfontolására  és  az  észrevételek
   keretein  belül, azok alapján – a törvényalkotásra  vonatkozó
   eljárási    szabályok   szerint   –    a    törvény    érdemi
   újratárgyalására.    Az    újratárgyalás     intézménye     a
   hatalommegosztás  elvét konkretizálja. Az Országgyűlés  akkor
   is  köteles  a visszaküldött törvény érdemi újratárgyalására,
   ha  a  köztársasági  elnök észrevételei nem  tartalmaznak  új
   érveket és szempontokat.
   Az  Alkotmány  26.  §-ába foglalt eljárási  szabályok  teszik
   lehetővé    a   köztársasági   elnök   és   az   Országgyűlés
   jogosítványainak   gyakorlását   a   törvényhozási   folyamat
   zárószakaszában.   Az  Alkotmány  26.  §   (3)   bekezdésének
   megsértését  eredményezi, ha az Országgyűlés  a  köztársasági
   elnök  által  visszaküldött törvény érdemi  újratárgyalásának
   feltételeit   nem   biztosítja.  Az   érdemi   újratárgyalást
   biztosító eljárási szabályoknak garanciális jelentőségük  van
   a   jogbiztonság  és  a  hatalmi  ágak  elválasztása  elvének
   érvényesülése szempontjából.
   Az  Alkotmány  26.  § (3) bekezdésének megsértése  a  törvény
   közjogi érvénytelenségéhez vezet.

   3.  Az  Alkotmány  26.  § (1), (2), (3)  bekezdése,  valamint
   (4)  bekezdésének együttes értelmezése alapján a köztársasági
   elnök az Alkotmányban meghatározott határidőn belül ugyanazon
   törvénnyel  kapcsolatban csak egy alkalommal, egy intézkedést
   kezdeményezhet;  a  törvény alkotmányellenességének  előzetes
   alkotmánybírósági vizsgálatát vagy a törvény újratárgyalását.
   A  köztársasági  elnök,  amennyiben  a  törvényt  vagy  annak
   valamelyik   rendelkezését  alkotmányellenesnek  tartja,   az
   Alkotmány  26.  §  (4)  bekezdése  szerint  köteles  azt   az
   Alkotmánybíróságnak megküldeni. Amennyiben a törvénnyel, vagy
   annak  valamelyik rendelkezésével kapcsolatban a köztársasági
   elnöknek  alkotmányos aggálya nincsen, akkor –  az  Alkotmány
   26.  §  (2)  bekezdése alapján – jogosult arra, hogy  azt  az
   Országgyűlésnek  megfontolás  végett  visszaküldje  vagy  azt
   aláírja.   Az  Alkotmány  26.  §  (3)  bekezdése  alapján   a
   köztársasági  elnök  az  újratárgyalást  követően  megküldött
   törvényt  köteles  aláírni és öt napon belül  kihirdetni.  Az
   Alkotmánynak ez az előírása nem teszi lehetővé  azt,  hogy  a
   köztársasági   elnök   az  újratárgyalt  törvénnyel   szemben
   alkotmányossági   aggályai  orvoslása   érdekében,   előzetes
   alkotmányossági vizsgálatot kérjen az Alkotmánybíróságtól.

   4.   A  hatalommegosztás  elvéből  következően  az  Alkotmány
   30/A.  § (1) bekezdés e) pontja szerint a köztársasági  elnök
   részt   vehet   és   felszólalhat  az  Országgyűlés   és   az
   országgyűlési  bizottságok ülésein. E  jogok  nem  jelentenek
   egyben  kötelezettséget is. A köztársasági elnök Alkotmányban
   biztosított     jogosítványa     vonatkozik     a     törvény
   újratárgyalására is, távolléte azonban nem akadályozza meg az
   újratárgyalást.   Tekintettel   arra,    hogy    a    törvény
   újratárgyalására  a  köztársasági elnök észrevételei  alapján
   kerül  sor,  ezért  részvételi, illetve felszólalási  jogának
   érvényesítését megfelelő eljárási szabályok megalkotásával és
   szigorú betartásával feltétlenül biztosítani kell, mivel ez a
   törvény  érdemi  újratárgyalásának  garanciáját  jelenti.   A
   köztársasági   elnök   részvételi  és  felszólalási   jogának
   biztosítása az újratárgyalási eljárás során a törvény közjogi
   érvényességének egyik feltétele.
   A   köztársasági   elnök  részvételi  és  felszólalási   joga
   érvényesülésének kiemelt jelentősége van az Alkotmány  26.  §
   (2) bekezdésében megfogalmazott jogának érvényesítése során.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    A  köztársasági  elnök  az Alkotmány értelmezését  az  alábbi
    szempontokból kérte:

    1.  A  köztársasági  elnök kezdeményezte annak  értelmezését,
    hogy  az  Országgyűlés milyen módon tehet eleget az Alkotmány
    26. § (3) bekezdése szerinti újratárgyalás követelményének.

    A   köztársasági   elnök  álláspontja   szerint   a   törvény
    visszaküldésével  az  államfő egy, a mindenkori  Országgyűlés
    álláspontjától  eltérő  véleményt  fogalmazhat  meg,   s   az
    Országgyűlést   az  elfogadott  törvénynél  figyelembe   vett
    szempontoktól  eltérő szempontok megfontolására  késztetheti.
    Ezáltal   a   köztársasági  elnök  –  az  Alkotmány   29.   §
    (1)   bekezdésébe  foglalt  keretek  között   –   ellensúlyát
    képezheti  az  Országgyűlésnek.  A  köztársasági  elnöknek  a
    törvényhozási folyamatra kiható tevékenysége tehát a  hatalmi
    ágak  megosztásának tényleges megvalósulását szolgálja. Ezért
    a    törvénynek   a   köztársasági   elnök   által    történő
    visszaküldése, illetve az azt követő újratárgyalás intézménye
    a hatalommegosztás elvének érvényesülését garantálja.

    Az  újratárgyalás intézményének jelentőségére  tekintettel  a
    köztársasági    elnök   annak   értelmezés   útján    történő
    megállapítását  kérte,  hogy  szükségesek-e  olyan   eljárási
    garanciák,   melyek  az  újratárgyalás  alapvető   funkcióját
    jelentő   megfontolást  biztosítják,  vagy  az   Országgyűlés
    szabadon  dönthet-e arról, hogy milyen mértékben  kívánja  az
    elnöki  észrevételeket  megfontolni.  Álláspontja  szerint  a
    pusztán   formális  újratárgyalás  az  alkotmányos  intézmény
    tartalmától  való  megfosztását,  kiüresítését  jelenti.   Az
    újratárgyalás    tartalmi   kiüresítését   elfogadhatatlannak
    tartotta.
    A  köztársasági  elnök kifejtette továbbá,  hogy  álláspontja
    szerint  a jogállamiság alkotmányos elvéből is következik  az
    érdemi   újratárgyalás   követelménye.   Ezzel   kapcsolatban
    hivatkozott   az   Alkotmánybíróság   korábbi   határozatára,
    miszerint  az  Alkotmányban  szabályozott  szerveknek  az   a
    kötelessége,   hogy  alkotmányos  jelentőségű   hatásköreiket
    jóhiszeműen, feladataik teljesítését kölcsönösen segítve,  és
    együttműködve gyakorolják [8/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH
    1992,  51,  54.].  Utalt  továbbá arra,  hogy  a  formalizált
    eljárási  szabályok  maradéktalan betartása  a  törvényhozási
    eljárásra  vonatkozóan  is  –  a  jogállamiságból  fakadó   –
    alkotmányos követelmény [4/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH
    1999, 52, 61.].

    2.   A   köztársasági  elnök  az  Alkotmány  26.  §  (3)   és
    (4)  bekezdésének egybevetésével kérte annak értelmezését is,
    hogy  az Országgyűlésnek visszaküldött és újratárgyalás  után
    elfogadott   törvényt  a  köztársasági  elnök   megküldheti-e
    véleményezésre az Alkotmánybíróságnak.

    A   köztársasági   elnök  különösen  két   esetben   tartotta
    indokoltnak az újratárgyalást követően az Alkotmánybíróságnak
    való   megküldést.  Az  egyik  eset  szerint  akkor,  ha   az
    újratárgyalás eredményeként a törvény szövege megváltozik  és
    az     új     törvényszöveget    a     köztársasági     elnök
    alkotmányellenesnek tartja. A másik esetben pedig akkor, ha a
    törvény  változatlan  szöveggel történő elfogadása  esetén  a
    köztársasági elnök olyan alkotmányellenességet észlel,  amely
    az újratárgyalás során vétett eljárási hibából is eredhet.
    A   köztársasági   elnök  azzal  érvelt,   hogy   a   törvény
    újratárgyalását  követő feltétel nélküli aláírás  ellentétben
    állna   –   az  Alkotmánybíróság  által  is  megerősített   –
    alkotmányozói  szándékkal,  miszerint  a  köztársasági  elnök
    aláírási jogköre nem formális (675/B/2001. AB határozat,  ABH
    2002,  1320, 1326.). A köztársasági elnök, mint az  Alkotmány
    őre  feladatából  következik  ugyanis,  hogy  alkotmányossági
    aggály esetében az újratárgyalt törvényt se írja alá.

    A  köztársasági  elnök  hivatkozott  továbbá  arra,  hogy  az
    Alkotmány    26.   §-a   egyes   bekezdéseinek   rendszerbeli
    elhelyezése  is  lehetőséget teremt a törvény újratárgyalását
    követő alkotmánybírósági véleményezésre. Az Alkotmány  26.  §
    (5)  bekezdése ugyanis a (3) bekezdésben foglaltaktól  eltérő
    jogkövetkezményeket állapít meg az alkotmánybírósági eljárást
    követendő  köztársasági  elnöki  cselekvésre  vonatkozóan.  A
    köztársasági  elnöknek  a  (3)  bekezdés  szerinti   aláírási
    kötelezettsége  csak  a törvény visszaküldésének  lehetőségét
    szorítja ésszerű korlátok közé. A törvény Alkotmánybíróságnak
    történő  megküldésére  vonatkozó szabály  pedig  csak  ezután
    következik.

    3.  A  köztársasági elnök az Alkotmány 30/A. §  (1)  bekezdés
    e)  pontjában  foglalt jogkör értelmezését is  kezdeményezte.
    Arra    vonatkozóan    kért    értelmezést,    hogy    milyen
    részjogosítványok töltik ki a köztársasági  elnök  részvételi
    és  felszólalási jogát. Utalt arra, hogy a Magyar Köztársaság
    Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.)  OGY
    határozat   (a   továbbiakban:  Házszabály)   tartalmazza   a
    köztársasági    elnök   részvételének   és    felszólalásának
    szabályait.  Annak  értelmezését kérte, hogy  a  köztársasági
    elnök  törvényhozásban való részvételére  irányuló  szabályok
    megsértése   az   elfogadott  törvény   alkotmányellenességét
    eredményezheti-e?

                                 II.

    1. Az Alkotmány vizsgált rendelkezései:

    „2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”

    „22.  §  (2)  Az Országgyűlés alakuló ülését –  a  választást
    követő  egy  hónapon belüli időpontra – a köztársasági  elnök
    hívja  össze; egyébként az Országgyűlés ülésszakának és  ezen
    belül  az  egyes üléseknek az összehívásáról az  Országgyűlés
    elnöke gondoskodik.”

    „25.  §  (1) Törvényt a köztársasági elnök, a Kormány, minden
    országgyűlési  bizottság  és bármely országgyűlési  képviselő
    kezdeményezhet.
    (2) A törvényhozás joga az Országgyűlést illeti meg.
    (3) Az Országgyűlés által elfogadott törvényt az Országgyűlés
    elnöke aláírja, majd megküldi a köztársasági elnöknek.”

    „26.  §  (1)  A törvény kihirdetéséről, annak kézhezvételétől
    számított   tizenöt   napon  –  az   Országgyűlés   elnökének
    sürgősségi  kérelmére öt napon – belül a  köztársasági  elnök
    gondoskodik.  A kihirdetésre megküldött törvényt  aláírja.  A
    törvényt a hivatalos lapban ki kell hirdetni.
    (2)   Ha  a  köztársasági  elnök  a  törvénnyel  vagy   annak
    valamelyik  rendelkezésével nem ért egyet, azt aláírás  előtt
    az  (1)  bekezdésben  említett  határidőn  belül  megfontolás
    végett,   észrevételeinek   közlésével   visszaküldheti    az
    Országgyűlésnek.

    (3)   Az  Országgyűlés  a  törvényt  újra  megtárgyalja,   és
    elfogadásáról ismét határoz. Az Országgyűlés elnöke által ezt
    követően  megküldött  törvényt a köztársasági  elnök  köteles
    aláírni és öt napon belül kihirdetni.

    (4)  A  köztársasági  elnök  a  törvényt  aláírás  előtt   az
    (1)   bekezdésben  említett  határidőn  belül  véleményezésre
    megküldi   az   Alkotmánybíróságnak,  ha   annak   valamelyik
    rendelkezését alkotmányellenesnek tartja.

    (5)  Ha  az Alkotmánybíróság – soron kívüli eljárásban  –  az
    alkotmányellenességet megállapítja, a  köztársasági  elnök  a
    törvényt az Országgyűlésnek visszaküldi, egyébként köteles  a
    törvényt aláírni és öt napon belül kihirdetni.

    (6)  A  népszavazásra bocsátott törvényt a köztársasági elnök
    csak akkor írja alá, ha azt a népszavazás megerősítette.”

    „29.  § (1) Magyarország államfője a köztársasági elnök,  aki
    kifejezi  a  nemzet  egységét, és őrködik  az  államszervezet
    demokratikus működése felett.”

    „30/A. § (1) A köztársasági elnök
    (…)
    e)   részt  vehet  és  felszólalhat  az  Országgyűlés  és  az
    országgyűlési bizottságok ülésein,
    (…).”

    2. A Házszabály érintett rendelkezései:

    „23. § A Házbizottság
    (…)
    t)  az  Országgyűlés  ülésének  napirendtervezetét  az  ülést
    megelőző  48  órával korábban közzéteszi, és a karzaton  –  a
    férőhelyektől függően – ülőhelyeket biztosít az állampolgárok
    számára;
    (…)”

    „45.  §  (1)  A  köztársasági  elnök,  a  Kormány  tagja,  az
    Alkotmánybíróság  elnöke,  a  Legfelsőbb  Bíróság  elnöke,  a
    legfőbb   ügyész,   az  országgyűlési   biztos,   az   Állami
    Számvevőszék  elnöke, továbbá az általa benyújtott  beszámoló
    országgyűlési vitája során az Országgyűlés előtt beszámolásra
    kötelezett   részt  vehet  és  felszólalhat  az  Országgyűlés
    ülésén.

    (2)  Ha a Házszabály kivételt nem tesz, a köztársasági elnök,
    a  miniszterelnök, továbbá – a Kormány nevében  –  a  Kormány
    tagja bármikor felszólalhat.”

    „47.  §  (1)  Az  ülés napirendjére az elnök  a  Házbizottság
    ajánlása  alapján tesz javaslatot. E javaslatot legkésőbb  az
    ülést  megelőzően két nappal meg kell küldeni a képviselőknek
    és a 45. § (1) bekezdésében felsorolt személyeknek.”

    „107.  §  (2)  A  zárószavazás előtti módosító javaslatot  az
    elnök az Alkotmányügyi bizottságnak adja ki. A költségvetési,
    pótköltségvetési,    zárszámadási,   illetve    költségvetést
    módosító törvényjavaslathoz benyújtott zárószavazást megelőző
    módosító javaslatot az elnök a Költségvetési bizottságnak  is
    kiadja.
    (…)

    (4)  A  törvényjavaslat záró vitája az (1) bekezdés  szerinti
    módosító  javaslatok megtárgyalásából áll. A  tárgyalásra,  a
    vitára  és  a  szavazásra a 105-106.  §  rendelkezéseit  kell
    megfelelően alkalmazni azzal, hogy amennyiben nem  a  Kormány
    az  előterjesztő, akkor nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e  a
    törvényjavaslat  elfogadásával.  A  zárószavazást  megelőzően
    benyújtott  módosító javaslat esetén a zárószavazást  csak  a
    törvényjavaslat záró vitája után lehet megtartani.
    (…)”

    „110. § (1) Ha a köztársasági elnök a kihirdetésre megküldött
    törvényt aláírás előtt észrevételeinek közlésével megfontolás
    végett  visszaküldi,  azt  az Országgyűlés  legkésőbb  hatvan
    napon belül napirendjére tűzi.

    (2)  A  köztársasági  elnök átiratát az  Országgyűlés  elnöke
    kiadja az Alkotmányügyi, valamint a kijelölt bizottságnak. Az
    eljárásra  ezt követően a 107. § (2) és (4) bekezdéseit  kell
    megfelelően alkalmazni.”

    „111.  §  Ha  a köztársasági elnök az Alkotmánybíróság  által
    alkotmányellenesnek    nyilvánított     rendelkezés     miatt
    visszaküldi  a  törvényt az Országgyűlésnek, az  Országgyűlés
    elnöke  felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot és  a  kijelölt
    bizottságot   az  Alkotmánybíróság  határozatának   megfelelő
    módosító javaslat előterjesztésére. Az eljárásra ezt követően
    a 107. § (2) és (4) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni.”
                                 
                                III.

    Az     indítvány     kapcsán    az    Alkotmánybíróság     az
    Alkotmánybíróságról   szóló   1989.   évi   XXXII.    törvény
    (továbbiakban:   Abtv.)  1.  §  g)  pontjában   meghatározott
    hatáskörében  járt el. Az Abtv. 1. § g) pontja értelmében  az
    Alkotmánybíróság    hatáskörébe   tartozik    az    Alkotmány
    rendelkezéseinek értelmezése.

    Az  Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  [először:
    31/1990.  (XII.  18.) AB határozat, ABH 1990, 136,  137-138.;
    legutóbb: 42/2000. (XI. 8.) AB határozat, ABH 2000, 329, 331-
    332.]  az  Abtv.  1.  §  g)  pontjában  szabályozott,  elvont
    alkotmányértelmezésre vonatkozó indítvány esetében az  alábbi
    követelményeket  kell figyelembe venni.  Az  indítványnak  az
    Abtv.  21.  §  (6) bekezdésében meghatározott  szervtől  vagy
    személytől   kell  származnia;  nem  általánosságban,   hanem
    valamely  konkrét  alkotmányjogi probléma  aspektusából  kell
    kezdeményeznie  az  eljárást;  az  Alkotmány  egy   ugyancsak
    konkrétan megjelölt rendelkezésének értelmezését kell kérnie.
    Végül az adott alkotmányossági problémának közvetlenül –  más
    jogszabály közbejötte nélkül – levezethetőnek kell lennie  az
    Alkotmányból.

    Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány ezeknek
    a feltételeknek megfelel.
                                 
                                 IV.

    1.   Az   Alkotmánybíróság  korábbi  gyakorlatában  [48/1991.
    (IX.  26.)  AB határozat (a továbbiakban: 1. ABh), ABH  1991,
    217.; 8/1992. (I. 30.) AB határozat (a továbbiakban: 2. ABh),
    ABH   1992,   51.;  36/1992.  (VI.  10.)  AB   határozat   (a
    továbbiakban:  3.  ABh), ABH 1992, 207.] már  foglalkozott  a
    köztársasági   elnök  jogosítványainak,   egyes   jogköreinek
    értelmezésével.
    A  köztársasági  elnök  jogállásának  első  alkotmánybírósági
    értelmezése   megállapította,  hogy  az   Alkotmány   29.   §
    (1)  bekezdése a köztársasági elnök „egyik alapvető feladatát
    jelöli meg”, s azt „az egyes hatáskörök értelmezésénél alapul
    kell venni” (1. ABh, ABH 1991, 217, 227-228.).

    Az   Alkotmánybíróság  a  köztársasági   elnök   jogállásának
    értelmezésénél   a  későbbiekben  is  az  Alkotmány   29.   §
    (1)  bekezdéséből  indult ki, és abból azt  a  következtetést
    vonta  le,  hogy  „a  köztársasági elnöknek  hatásköri  jogai
    gyakorlása  során  mindig figyelemmel kell  lennie  az  egész
    államszervezet demokratikus működésére, beleértve ebbe  annak
    eljárási  és  technikai szempontjait  is.  Az  »őrködés«  nem
    korlátozódik tehát krízishelyzetek feloldására,  hanem  része
    az államügyek szokásos menetének (…).” (2. ABh, ABH 1992, 51,
    54.)

    Az    Alkotmánybíróság   kifejtette   továbbá,   hogy   „[a]z
    államszervezet  demokratikus  működése  feletti  őrködést  az
    Alkotmányban   meghatározott   egyes   hatáskörökben,    azok
    feltételei  szerint  látja  el  a  köztársasági   elnök.   Az
    Alkotmány  szóhasználata  is kifejezi  a  köztársasági  elnök
    feladatának  sajátosságát  az alkotmányosság  védelmében.  Az
    Országgyűlés, a Kormány, a bíróságok »védik« és »biztosítják«
    az  alkotmányos rendet, valamint az állampolgárok jogait; ezt
    a   funkciót   az  egész  társadalom  vonatkozásában,   saját
    cselekvésükkel látják el. Ezzel szemben a köztársasági  elnök
    csupán   az   államszervezet  demokratikus  működése   felett
    »őrködik«, vagyis sem sérelem esetén, sem a jogok biztosítása
    céljából  nem  maga cselekszik, hanem általában más  szervhez
    fordul,  vagy  ha  maga cselekszik, az elnöki  döntésért  más
    szerv  vállalja a politikai felelősséget.” (3. ABh, ABH 1992,
    207, 211-212.)

    A   köztársasági  elnök  alapvető  feladata  tehát  az,  hogy
    őrködjön az államszervezet demokratikus működése felett.  Ezt
    az   alapvető  feladatát  a  számára  biztosított  jogkörökön
    keresztül láthatja el. A köztársasági elnök rendelkezik olyan
    jogkörökkel   is,   amelyeken   keresztül   a   törvényhozást
    befolyásolhatja.  A  törvényhozás  –  az  Alkotmány   25.   §
    (2)   bekezdése   értelmében  –  az  Országgyűlés   joga,   a
    köztársasági elnök csupán ellenőrző, korlátozó jogkört lát el
    a   törvényhozással  kapcsolatban.  A  köztársasági  elnök  a
    törvényhozás  feletti  őrködését három konkrét,  Alkotmányban
    rögzített  jogosítványa keretében láthatja  el.  Egyrészt  az
    Alkotmány  25.  § (1) bekezdésében biztosított  jogával  élve
    törvény    elfogadását   kezdeményezi   az   Országgyűlésnél.
    Másrészt,  ha az Alkotmány 26. § (2) illetve (4) bekezdésében
    biztosított  jogkörében a törvénnyel való egyet  nem  értését
    fejezi  ki. Harmadrészt, ha az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés
    e)   pontja  alapján  a  részvételi  és  felszólalási   jogát
    gyakorolja az Országgyűlés, vagy bizottságai ülésén.

    2.  A  köztársasági elnök az Alkotmány 29.  §  (1)  bekezdése
    alapján az államszervezet demokratikus működése, s ezen belül
    az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése  szerinti  demokratikus
    jogállam követelményének megvalósulása felett is őrködik.  Az
    Alkotmány  2. § (1) bekezdése szerinti demokratikus  jogállam
    megvalósulásának    feltétele    többek    között:    1.    a
    hatalommegosztás elve, 2. az elválasztott alkotmányos szervek
    együttműködési  kötelezettsége, 3.  az  elválasztott  szervek
    eljárási   és   döntési   autonómiájának,   döntéshozatalának
    kölcsönös    tiszteletben   tartása,   4.   az    Alkotmányra
    visszavezethető eljárási szabályok léte és betartása.

    2.1.  Az 1989-ben létrehozott jogállami rendszer megszüntette
    a  pártállami hatalmi koncentrációt, melyet az akkor hatályos
    Alkotmány   is   kifejezett  és  érvényesített.   A   hatalom
    „egységének”   elve   a   párt-   és   az   állami    szervek
    összefonódását,  a  pártállami  szervek  Alkotmányon  felüli,
    illetve  alkotmányellenesen is érvényesülő hatalmi túlsúlyát,
    hatalmi dominanciáját jelentette.

    A   hatalommegosztás   elve  alapvető  szabálya   alkotmányos
    rendszerünknek.   Az   Alkotmánybíróság  a   hatalommegosztás
    elvével kapcsolatban kifejtette, hogy az „nem pusztán  annyit
    jelent,  hogy  az egyik hatalmi ág nem vonhatja  el  a  másik
    jogosítványait,   hanem  azt  is  jelenti:   a   demokratikus
    jogállamban  korlátlan és korlátozhatatlan hatalom  nincs,  s
    ennek   érdekében   bizonyos   hatalmi   ágak   szükségképpen
    korlátozzák  más  hatalmi  ágak  jogosítványait”.   [28/1995.
    (V. 19.) AB határozat, ABH 1995, 138, 142.]

    A  hatalommegosztás  elve  tehát a hatalmi  ágak  egyensúlyát
    biztosítja. A hatalommegosztás akkor érvényesül, ha a hatalmi
    ágak egymást érdemben korlátozhatják. A köztársasági elnöknek
    a  törvények kihirdetéséhez kapcsolódó visszaküldési vagy  az
    Alkotmánybíróság  előtti  indítványtételi   jogosítványa   (a
    jogirodalomban   elterjedt   kifejezéssel:   politikai   vagy
    felfüggesztő  hatályú vétó, illetve alkotmányossági  vétó)  a
    hatalommegosztás   egyfajta   konkretizálását   jelenti.    A
    köztársasági  elnöknek  a  törvényhozási  folyamatra   kiható
    jogkörei  nem  formálisak, a köztársasági elnök  az  aláírási
    jogkörének   gyakorlásával,  illetve   annak   megtagadásával
    tényleges  korlátját,  ellensúlyát  jelenti  az  Országgyűlés
    törvényalkotási tevékenységének. A törvényhozó hatalom érdemi
    korlátozása    biztosítja    a    hatalommegosztás    elvének
    érvényesülését az Alkotmány 26. §-a szerinti eljárásban.

    A  hatalommegosztás rendszerében azonban a hatalmi  ágak,  az
    alkotmányos   szervek   egymás   működését,   a    hatáskörök
    gyakorlását  nem akadályozhatják. A hatalommegosztás  elvéből
    fakad   az  a  követelmény,  hogy  a  köztársasági  elnök   a
    törvényhez fűződő egyet nem értésével nem lehetetlenítheti el
    a  törvényhozást. Az Országgyűléstől törvényhozási  joga  nem
    vonható el, csupán arra kényszeríthető, hogy korábbi döntését
    újra   megfontolja,   vagy  eljárása  során   az   alkotmányi
    előírásokat   tiszteletben  tartsa.  A  törvényalkotási   jog
    elvonását  jelentené az, ha a köztársasági elnök  a  törvényt
    mindaddig  visszaküldhetné az Országgyűlésnek,  amíg  az  nem
    kerül   az   államfő  észrevételeinek  megfelelő  tartalommal
    elfogadásra.   Az   Alkotmánybíróság   a   törvény   előzetes
    alkotmányossági     vizsgálata     során,     alkotmánysértés
    megállapítása esetén csak tartalmi követelményeket határozhat
    meg,  az Alkotmánynak megfelelő törvényszöveg meghatározására
    azonban nincs lehetősége.

    2.2.  Az  alkotmányos  demokráciában  érvényesülnie  kell  az
    elválasztott  hatalmi ágak együttműködési  kötelezettségének.
    Az  Alkotmánybíróság a 3. ABh-ban rámutatott arra,  hogy  „az
    Alkotmányban  szabályozott  szervek  alkotmányos  jelentőségű
    hatásköreiket     jóhiszeműen,    feladataik     teljesítését
    kölcsönösen segítve és együttműködve gyakorolják” (ABH  1992,
    207,  218.).  Az alkotmányos szerveknek vannak azonban  olyan
    hatásköreik  is,  amelyek gyakorlása során nem  terheli  őket
    együttműködési  kötelezettség. Ez esetben a szerv  hatáskörét
    gyakorolva önállóan hozza meg döntését, más szervnek  nincsen
    javaslattételi,  egyetértési, indítványozási,  ellenjegyzési,
    ellenőrzési,  stb. joga, ebből következően  a  döntés  teljes
    felelőssége  is az adott szervet terheli. Az Alkotmánybíróság
    az   1.  ABh-ban  is  megkülönböztetett  olyan  hatásköröket,
    amelyek  gyakorlásával  a köztársasági  elnök  önállóan,  más
    szervtől  függetlenül hoz döntést. (1. ABh,  ABH  1991,  217,
    232.)

    Az  Alkotmánybíróság a köztársasági elnök  jogállásának  első
    értelmezése   során  csoportosította  a  köztársasági   elnök
    döntési  hatásköreit.  Az  egyik  csoportba  azokat  sorolta,
    amelyeken keresztül a köztársasági elnök „más szerv  döntését
    kezdeményezi;  a  végleges és az elnökre is kötelező  döntést
    más  szerv  hozza meg”. (1. ABh, ABH 1991, 217,  232.)  Ilyen
    jogkörként  minősítette  az Alkotmánybíróság  a  köztársasági
    elnöknek  az Alkotmány 26. § (2)-(5) bekezdésében biztosított
    jogosítványát  (1.  ABh,  ABH 1991, 217,  233.)  is,  melynek
    értelmében a köztársasági elnök indítványa alapján más  szerv
    hozza  meg  a  végleges  döntést. Ezen  jogkör  gyakorlásánál
    kifejezetten érvényesül a hatalmi ágak közötti együttműködési
    kötelezettség.

    Az    Alkotmánybíróság   a   675/B/2001.   AB   határozatában
    kifejtette,  hogy  a  köztársasági  elnöknek  a  visszaküldés
    tekintetében   „nincs  formális  indokolási   kötelezettsége,
    csupán észrevételeit kell megosztania az Országgyűléssel.  Az
    Országgyűlésnek a visszaküldés tényét tudomásul kell  vennie,
    és  az  Alkotmány 26. § (3) bekezdésében foglaltak alapján  a
    törvény  újratárgyalási kötelezettsége terheli”.  (ABH  2002,
    1320,  1326.)  Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint  –  az
    alkotmányos jelentőségű hatáskörök jóhiszemű gyakorlásából, a
    kölcsönös  segítség  elvéből  következően  –  a  köztársasági
    elnöknek  úgy  kell  –  a törvény visszaküldésével  együtt  –
    észrevételeit  közölnie,  hogy  azok  alkalmasak  legyenek  a
    törvény    érdemi    újratárgyalására    vonatkozó    eljárás
    megindítására,    lefolytatására.   Ebből    következően    a
    köztársasági  elnök minden esetben köteles  az  észrevételeit
    közölni, azokat az átiratba belefoglalni.

    Az  Országgyűlés  az államfői észrevételek alapján  tárgyalja
    újra  a  törvényt.  Az alkotmányos szervek  együttműködéséből
    következően    a    köztársasági    elnöknek    észrevételeit
    egyértelműen  kell  megfogalmaznia, ezzel  is  elősegítve  az
    Országgyűlés munkáját.

    A   köztársasági  elnöknek  az  észrevételeit  írásban   kell
    közölnie,  de annak formájára az országgyűlési indítványokkal
    kapcsolatos   házszabályi  előírások   nem   vonatkoznak.   A
    Házszabály az elnöki észrevételekkel kapcsolatos eljárásra  a
    zárószavazás   előtti  módosító  indítványok  megtárgyalására
    vonatkozó szabályokat rendeli alkalmazni.

    Az  államfői észrevételeknek nem kell feltétlenül új  érveket
    tartalmazniuk.   A  köztársasági  elnök  az   észrevételeiben
    megfogalmazhat  olyan  érveket is, amelyek  az  országgyűlési
    vitában  már elhangzottak. A törvény országgyűlési  vitájában
    korábban  esetleg már elhangzott, de az államfő által  közölt
    észrevételeket  ismételten meg kell fontolni. A  köztársasági
    elnök   alkotmányos   jogállása  indokolja   azt,   hogy   az
    észrevételeit  a  képviselők  országgyűlési  hozzászólásaitól
    eltérően,  kiemelten  kezeljék.  A  köztársasági   elnök   az
    Alkotmány 29. § (1) bekezdése szerinti alapvető feladata  (az
    államszervezet   demokratikus  működése   feletti   őrködése)
    keretében nyilvánítja ki a törvényhez kapcsolódóan  az  egyet
    nem  értését. Az általa kifejtett érveknek más a súlya  és  a
    nyilvánosságra  gyakorolt hatása. Az államfői észrevételekben
    foglalt kifogások nemcsak az országgyűlési képviselők,  hanem
    szélesebb nyilvánosság számára fogalmazódnak meg.

    Az  országgyűlési képviselők számára biztosítani kell továbbá
    azt,  hogy  az  államfői észrevételek tartalmát kellő  időben
    megismerjék,   annak   alapján  a  törvény   újratárgyalására
    megfelelő  módon  fel tudjanak készülni, a vitán,  szavazáson
    részt  tudjanak  venni, és egyéb képviselői  jogosítványaikat
    (pl.   módosító   javaslat  benyújtása)  is   gyakorolhassák.
    Amennyiben  az  Országgyűlés olyan  ülésen  tárgyalja  meg  a
    köztársasági  elnök  által visszaküldött  törvényt,  amelynek
    összehívására  úgy  került sor, hogy nem  állt  rendelkezésre
    megfelelő  idő  a képviselői jogok gyakorlására,  illetve  az
    erre  való  felkészülésre,  az államfő  észrevételezési  joga
    tartalmilag     kiüresedik,     észrevételeinek      tartalmi
    megtárgyalása nem lehetséges.

    2.3.   A   demokratikus   jogállam  feltételezi   továbbá   a
    demokratikusan  elfogadott eljárási szabályokat,  illetve  az
    azoknak  megfelelő döntéshozatalt. Az alkotmányos  demokrácia
    összetett  rendszer,  melyben  részletes  eljárási  szabályok
    rendezik több szerv – olykor folyamatos – együttműködését.  A
    szervek együttműködését, tevékenységük kölcsönös ellenőrzését
    biztosító   szabályok  azért  jelentősek,  mert  az   eljárás
    eredményének – a döntésnek – a demokratikus legitimitását  az
    eljárási szabályok megléte, továbbá feltétlen és maradéktalan
    betartása  biztosítja.  Az alkotmányos  jelentőségű  eljárási
    szabályok    megsértése   formailag   érvénytelen    (közjogi
    érvénytelenség)   és   illegitim   döntést   eredményez.   Az
    Alkotmányra  visszavezethető  eljárási  szabályok  sérelmével
    meghozott  döntésnek  nincs sem alkotmányos  legalitása,  sem
    demokratikus legitimitása.

    Az  Alkotmány 26. §-ával kapcsolatos eljárásokban  valamennyi
    eljárási  szabály  egyaránt fontos. Minden eljárási  szabály,
    minden    eljárási   szakasz   azonos   legitimációs   erővel
    rendelkezik.  Az  eljárási  szabályok  kivétel   nélküli   és
    feltétlen  betartása  a  demokratikus  jogállamiság  alapvető
    követelménye.  Az eljárási értelemben vett együttműködés  azt
    jelenti,  hogy  az adott döntéshozatali eljárásban  résztvevő
    minden  szervezet,  intézmény,  közjogi  méltóság  korlátozás
    nélkül  és  zavartalanul  élhet az  eljárásban  meghatározott
    jogaival,  gyakorolhatja hatáskörét,  és  biztosan  számíthat
    arra,  hogy  az  eljárás  minden  résztvevője  biztosítja  és
    tiszteletben tartja az ő döntéshozatali jogosítványait.

    Az  alkotmányos  demokráciában az eljárási szabályok  kivétel
    nélküli és feltétlen betartását elsősorban a döntéshozatalban
    résztvevő  –  ellenérdekű és olykor eltérő jogállású,  eltérő
    funkciókat  betöltő – szervek ellenőrzik és kényszerítik  ki.
    Az   eljárási   szabályokat  sértő  módon  meghozott   döntés
    alkotmányos   legalitását   és   legitimitását   bármely,   a
    döntéshozatalban részt vevő személy, szervezet vagy intézmény
    –  jogszerűen és jogilag szabályozott eljárásban  –  kétségbe
    vonhatja.  Ezen  túlmenően – az Abtv.  21.  §  (2)  bekezdése
    alapján   –   az  ilyen  döntéssel  szemben  bárki   utólagos
    alkotmányossági      vizsgálatot      kezdeményezhet       az
    Alkotmánybíróságnál.

    3.  Az  Alkotmánybíróság az indítvány  alapján  elsőként  azt
    vizsgálta, hogy az Országgyűlés milyen módon tehet eleget  az
    Alkotmány   26.   §  (3)  bekezdéséből  eredő  újratárgyalási
    kötelezettségének. Kérdésként merült fel, hogy  szükségesek-e
    olyan   eljárási   garanciák,  amelyek   biztosítják   –   az
    újratárgyalás   alapvető   funkcióját   jelentő   –    érdemi
    megfontolást,     illetve,    hogy     megvalósulhat-e     az
    újratárgyalásnak az alapvető rendeltetése, ha az Országgyűlés
    a  visszaküldést  követően  az  előírt  eljárási  határidőket
    megsértve  tárgyalja  újra és fogadja el  a  törvényt.  Ehhez
    kapcsolódóan az Alkotmánybíróság vizsgálta azt  is,  hogy  az
    Országgyűlés szabadon dönthet-e arról, hogy milyen  mértékben
    kívánja az elnöki észrevételeket megfontolni.

    3.1.  A köztársasági elnök – az Alkotmány 26. § (1) bekezdése
    szerint   –  a  kihirdetésre  megküldött  törvényt   aláírja.
    Amennyiben  a  köztársasági elnök a  kihirdetésre  megküldött
    törvénnyel vagy annak valamely rendelkezésével nem ért egyet,
    akkor  azt  nem  írja  alá,  hanem  –  mérlegelve  azt,  hogy
    kifogásai  milyen jellegűek – az Alkotmány  26.  §  (2)  vagy
    (4)   bekezdése  szerint  cselekszik.  A  köztársasági  elnök
    döntésén   múlik  tehát,  hogy  él-e  az  Alkotmány   26.   §
    (2)  bekezdésében biztosított jogkörével (ide nem  értve,  ha
    kifogásai alkotmányos jellegűek). Ha a köztársasági  elnök  a
    törvény visszaküldése mellett dönt, akkor észrevételeit közli
    az  Országgyűléssel.  Az Országgyűlés pedig  –  az  Alkotmány
    26.   §  (3)  bekezdésének  értelmében  –  a  törvényt   újra
    megtárgyalja, és elfogadásáról ismét határoz. Abból, hogy  az
    Országgyűlésnek    ismét   határoznia    kell    a    törvény
    elfogadásáról,  nem  következik az, hogy köteles  a  törvényt
    módosítva,  vagy változatlan tartalommal ismét elfogadni.  Az
    Országgyűlés   döntése  tehát  többféle  lehet:  elfogadhatja
    változatlan formában a törvényt, vagy változtathat azon és  a
    módosításokkal együtt fogadja el, de arra is lehetősége  van,
    hogy  a  köztársasági elnök észrevételei alapján úgy döntsön,
    hogy nem alkot az adott szabályozási tárgykörben törvényt, és
    hozzájárul  ahhoz,  hogy az előterjesztő a  törvényjavaslatot
    visszavonja.   Amennyiben  az  előterjesztő   visszavonja   a
    törvényjavaslatot,  és  új  törvényjavaslatot  nyújt  be,   a
    köztársasági      elnök     e     törvény      vonatkozásában
    – értelemszerűen – élhet az Alkotmány 26. §-ban meghatározott
    jogosítványaival.

    A   törvény   visszaküldésének   jogkövetkezménye,   hogy   a
    törvényalkotás folyamata visszakerül az eljárás  zárószavazás
    előtti   szakaszába,  az  Országgyűlés  köteles   a   törvény
    újratárgyalására  és  az  újbóli döntéshozatalra.  A  törvény
    visszaküldése   a   törvényhozási   folyamatot   más   módon,
    erőteljesebben befolyásolja, mintha a köztársasági  elnök  az
    észrevételeit csupán az országgyűlési vitában fejtené  ki.  A
    törvény   visszaküldése  esetén  a   köztársasági   elnök   a
    törvénnyel  szembeni ellenérveit ugyanis annyira  jelentősnek
    minősíti,  hogy  emiatt a törvényt nem írja alá  és  ezzel  a
    törvényalkotási  eljárás  folyamatát  megszakítja,   amelynek
    következményeként  az  Országgyűlés  köteles  a  köztársasági
    elnök    észrevételei   alapján   a   törvényhozási   eljárás
    meghatározott részeit megismételni.

    A  köztársasági elnöknek a törvénnyel való egyet nem értése a
    törvényhozás  folyamatát  jelentősen  befolyásolja,  ezért  a
    törvényről  az  államfői észrevételeket érdemben  megfontolva
    dönthet csak az Országgyűlés, még abban az esetben is,  ha  a
    köztársasági   elnök   által  közölt   érvek   korábban,   az
    országgyűlési  vitában  már  elhangzottak.  Az   Országgyűlés
    azonban  csak  arra  köteles, hogy – az államfő  észrevételei
    alapján  –  érdemben  újratárgyalja a törvényt;  nem  köteles
    viszont az észrevételeket elfogadni, s azoknak megfelelően  a
    törvényt  módosítani. Az Országgyűlés megteheti  tehát,  hogy
    –  az  eljárási  szabályoknak  megfelelő  módon  lefolytatott
    érdemi   –   vitát   követően  változatlan   tartalommal   és
    szövegezéssel újra elfogadja a törvényt, és így a  korábbival
    megegyező   törvényt   küldi  meg  a  köztársasági   elnöknek
    aláírásra    és    kihirdetésre.   A    köztársasági    elnök
    észrevételeinek     megfelelő     módosítási,     átdolgozási
    kötelezettség  felborítaná  a  hatalmi  ágak   ellenőrző   és
    ellensúlyozó  rendszerét és hatalmi  túlsúlyt  biztosítana  a
    köztársasági elnöknek. Amennyiben viszont az Országgyűlés nem
    biztosítaná   a   köztársasági  elnök   észrevételei   érdemi
    megfontolásának,    a   visszaküldött    törvény    tényleges
    megvitatásának  a feltételeit, akkor a hatalmi  ágak  egymást
    ellenőrző és ellensúlyozó rendszere a parlamenti törvényhozás
    ellensúlyozás nélküli érvényesülése miatt borulna fel.

    3.2.   A   köztársasági   elnöknek   az   Alkotmány   26.   §
    (2)  bekezdésébe  foglalt  jogköre kiüresedéséhez  vezet,  ha
    nincsenek  olyan  garanciális  eljárási  szabályok,   amelyek
    biztosítanák  az érdemi vita lefolytatásának  lehetőségét.  A
    törvényalkotási eljárás szabályait a Házszabály  tartalmazza,
    a  törvény  újratárgyalása  során  a  Házszabálynak  mind  az
    általános, mind a speciális rendelkezéseit alkalmazni kell. A
    törvény  újratárgyalására vonatkozó eljárásban  a  Házszabály
    általános     és    speciális    rendelkezései    alkotmányos
    jelentőségűek.  Bármelyik  megsértése  az  Alkotmány   2.   §
    (1)  bekezdése szerinti demokratikus jogállamiság megsértését
    eredményezi. Az eljárási szabályok megsértésével megalkotott,
    formai  hibás, s ezáltal alkotmánysértő jogalkotás a  törvény
    megsemmisítését eredményezheti.

    3.3.  A  törvény  visszaküldésére,  illetve  újratárgyalására
    vonatkozó, Alkotmányban szabályozott eljárás lefolytatására a
    Házszabályban meghatározottak szerint kerül sor,  az  eljárás
    főbb szakaszai az alábbiak szerint foglalhatóak össze.

    3.3.1.  Az Alkotmány 22. § (2) bekezdése szerint – az alakuló
    ülést   kivéve  –  az  Országgyűlés  elnöke  gondoskodik   az
    Országgyűlés  ülésének összehívásáról Az  ülés  időpontját  a
    Házszabályban  előírt  határidőkön  belül,  ésszerű   keretek
    között, az Országgyűlés működőképességét figyelembe véve kell
    meghatározni.

    3.3.2.   A   törvényhozás   kiszámíthatóságát   szolgálja   a
    Házszabály   47.  §  (1)  bekezdése,  melynek  értelmében   a
    képviselők   és   a   Házszabály  45.  §   (1)   bekezdésében
    meghatározott  érintettek a napirendi  javaslatnak  az  ülést
    megelőzően  két  nappal történő megküldésével  értesülnek  az
    Országgyűlés üléséről, illetve annak napirendjéről. Ez egyben
    a  törvény  újratárgyalásának  kezdő  időpontját  meghatározó
    garanciális  szabály is. A Házszabály 110.  §  (1)  bekezdése
    rögzíti  az újratárgyalás megkezdésének végső időpontját  is:
    az  Országgyűlés  a visszaküldött törvényt a visszaküldésétől
    számított hatvan napon belül napirendjére tűzi.
    Ha  az értesítés nem, vagy nem megfelelő időben történik meg,
    az  megnehezíti  és  végső  soron  meg  is  akadályozhatja  a
    képviselők   jogainak   gyakorlását   –   jelen   esetben   a
    köztársasági elnök észrevételeinek érdemi megfontolását –,  a
    plenáris és bizottsági vita ésszerű lefolytatását, s  ezáltal
    magát a törvényhozási folyamatot.

    3.3.3. Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint  a
    köztársasági   elnök   részt   vehet   és   felszólalhat   az
    Országgyűlés  és  az  országgyűlési  bizottságok  ülésein.  A
    Házszabály  47.  §  (1)  bekezdése  előírja,  hogy  az  ülést
    legalább két nappal megelőzően a köztársasági elnöknek is meg
    kell küldeni a napirendi javaslatot. Ez feltétele annak, hogy
    a  köztársasági elnök az Alkotmányban garantált részvételi és
    felszólalási jogát az Országgyűlés ülésein gyakorolhassa.
    A  köztársasági elnök előzetes értesítésére hasonló szabályok
    vonatkoznak,  mint az országgyűlési képviselők  értesítésére.
    Nem   felel   meg   az  értesítés  a  törvényhozási   eljárás
    szabályainak, ha arra nem írásban, illetve nem  a  Házszabály
    47. § (1) bekezdésében rögzített határidő megtartásával kerül
    sor.

    3.3.4.   A   Házszabály  107.  §  (1)  bekezdése  szerint   a
    zárószavazás  előtti módosító javaslatot legkésőbb  annak  az
    ülésnapnak  a  megnyitása előtt egy órával lehet  benyújtani,
    amely    ülésnap   napirendjén   az   adott   törvényjavaslat
    zárószavazása szerepel. Ez a rendelkezés vonatkozik a törvény
    újratárgyalása során benyújtott módosító indítványokra is.

    Az  Alkotmány 26. §-ából az következik tehát, hogy a  törvény
    újratárgyalása  során az Országgyűlés köteles a  köztársasági
    elnök  átiratának tényleges, érdemi megfontolására. A törvény
    újratárgyalása  során  a  törvényalkotási  eljárást  attól  a
    szakaszától  kell  újraindítani, amely a  köztársasági  elnök
    észrevételeinek  érdemi  megfontolását  lehetővé  teszi.   Az
    újraindított  eljárás során is alkalmazni kell mindazokat  az
    (általános)    házszabályi   rendelkezéseket,    amelyek    a
    törvényjavaslatok  tárgyalására  egyébként  vonatkoznak,   de
    szükségesek  olyan eljárási garanciák is, amelyek  az  érdemi
    újratárgyalást ténylegesen biztosítják.

    4.  Az Alkotmánybíróság ezt követően az indítvány alapján azt
    vizsgálta,   hogy   az   Országgyűlésnek   visszaküldött   és
    újratárgyalás  után elfogadott törvényt a köztársasági  elnök
    aláírás     előtt     megküldheti-e     véleményezésre     az
    Alkotmánybíróságnak.

    A     törvény    visszaküldésére,    illetve    a     törvény
    alkotmányellenességének   előzetes   vizsgálatára    irányuló
    eljárás  kezdeményezésére vonatkozó jog a köztársasági  elnök
    jogosítványa.  Az  államfő  e  jogköreinek  gyakorlásával  is
    őrködik  az  államszervezet, s így a törvényhozó demokratikus
    működése  felett. Az Alkotmánybíróság a 3. ABh-ban rámutatott
    arra,   hogy   az   „»őrködés«  megtestesülhet   kifejezetten
    ellenőrző  jogkörben,  mint  pl. a  törvények  kihirdetéséhez
    kapcsolódó   visszaküldési,  vagy   Alkotmánybíróság   előtti
    indítványtételi jogban” (ABH 1992, 207, 212.). A köztársasági
    elnök  a  törvény  visszaküldésére vonatkozó jog  gyakorlása,
    illetve   az   előzetes  normakontrollra   irányuló   eljárás
    kezdeményezése által a törvényhozó hatalom részben politikai,
    részben jogi kontrollját látja el.

    Az  államfő  az  Alkotmány  26. §-a  szerinti  jogköreivel  a
    törvényalkotási  folyamatot  akkor  befolyásolja,  amikor  az
    Országgyűlés törvényalkotási eljárását már befejezte:  teljes
    egészében  lezajlott a törvényjavaslat parlamenti vitája,  az
    Országgyűlés   döntött  a  benyújtott  módosító   indítványok
    sorsáról   és  szavazott  magának  a  törvényjavaslatnak   az
    elfogadásáról  is,  az Országgyűlés elnöke  aláírta  azt,  és
    aláírás  céljából  megküldte  a  köztársasági  elnöknek.   Az
    államfőnek az Alkotmány 26. § szerinti jogosítványa tehát nem
    az    általános   törvényalkotási   folyamatban   biztosított
    részjogosítvány,  hanem olyan különleges eszköz,  amellyel  a
    köztársasági  elnök a törvényhozó eljárását követően,  vagyis
    azután   élhet,   hogy  az  Országgyűlés  az  eljárását   már
    befejezte.  Tekintettel  arra,  hogy  az  államfő  egyet  nem
    értésének kifejezésére nem az általános törvényhozási eljárás
    részeként kerül sor, ezért az az alkotmányos szervek  közötti
    vitát jeleníti meg.
    Az  Alkotmány  26.  §-a  szerinti  államfői  jogkör,  melynek
    alapján  a  köztársasági elnök a törvénnyel  való  egyet  nem
    értését   fejezheti  ki,  egységes  és  egyszer  alkalmazható
    jogosítványt   jelent.   Mind   az   Alkotmány   26.   §-ának
    értelmezéséből,   mind  a  köztársasági   elnök   alkotmányos
    helyzetéből  – de a hasonló külföldi, illetve korábbi  magyar
    alkotmányos  szabályokra  (pl.:  a  köztársasági  államformát
    bevezető,  a  Magyarország államformájáról  szóló  1946.  évi
    I.  törvénycikk  9.  §-ára) tekintettel is –  megállapítható,
    hogy  az  államfőnek  ez  a törvényhozást  ellenőrző  jogköre
    egységes és egyszer gyakorolható.

    Az   Alkotmány  26.  §-a  a  törvényhozás  feletti   államfői
    kontrollt  kétféle megfontolás alapján, két egymástól  eltérő
    eljárás   kezdeményezésével  teszi  lehetővé;  az   eljárások
    kezdeményezésére  azonban  azonos határidőt  szab  [Alkotmány
    26. § (1) bekezdése].

    A  köztársasági elnök dönt arról, hogy a törvénnyel  szembeni
    aggályai  alkotmányos jellegűek-e, illetve, hogy  a  törvény,
    vagy   az  elfogadásához  vezető  eljárás  hibái/hiányosságai
    elérik-e  az  alkotmányellenesség szintjét, vagy a  kifogásai
    más jellegűek.

    Az    Alkotmány   26.   §   (4)   bekezdésében    biztosított
    alkotmánybírósági eljárás kezdeményezésére akkor  kerül  sor,
    ha  a  köztársasági  elnök meg van győződve  arról,  hogy  az
    Országgyűlés  által elfogadott, az Országgyűlés elnöke  által
    aláírt    törvény,    vagy   annak   valamely    rendelkezése
    alkotmányellenes.  Ebben  az  esetben  az  Alkotmány  26.   §
    (4)  bekezdése kötelezi a köztársasági elnököt arra,  hogy  a
    törvényt  véleményezésre  küldje meg az  Alkotmánybíróságnak.
    Amennyiben   tehát   a   köztársasági   elnök   a    törvényt
    alkotmányellenesnek  tartja, akkor – az  alkotmányos  szervek
    tevékenysége  feletti  „őrködési”  kötelezettségéből  adódóan
    is     –     köteles    az    Alkotmánybíróság    eljárásának
    kezdeményezésére.

    A  köztársasági  elnöknek a jogrendszer egésze  és  az  egyes
    jogszabályok   alkotmányosságának  biztosítása  szempontjából
    kiemelten  fontos, speciális szerepét hangsúlyozza  az,  hogy
    jelenleg     csak     ő     kezdeményezheti     a     törvény
    alkotmányellenességének     előzetes      vizsgálatát      az
    Alkotmánybíróságnál.  A köztársasági elnök  ez  esetben  csak
    elindítója,  kezdeményezője  az Alkotmánybíróság  hatáskörébe
    tartozó előzetes alkotmányossági vizsgálatnak, az eljárást az
    Alkotmánybíróság  folytatja  le,  melynek   során   dönt   az
    alkotmányellenesség  kérdésében.  Az  Alkotmánybíróság  soron
    kívüli  eljárásban  dönt  az  államfő  indítványáról.  Ha   a
    törvény,      vagy      annak      valamely      rendelkezése
    alkotmányellenességét  megállapítja, az  államfő  köteles  az
    Országgyűlés  által  már  elfogadott,  azonban  még  ki   nem
    hirdetett   törvényt  az  Országgyűlésnek  visszaküldeni;   a
    törvény  ebben  a formában nem hirdethető ki.  Amennyiben  az
    Alkotmánybíróság  nem állapítja meg az alkotmányellenességet,
    a  köztársasági  elnök  köteles a  törvényt  öt  napon  belül
    aláírni és kihirdetni [Alkotmány 26. § (5) bekezdés].

    A  törvény visszaküldésére vonatkozó jogkör alkalmazását  nem
    teszi  kötelezővé  az Alkotmány 26. § (2)  bekezdése,  csupán
    lehetőséget  ad  annak gyakorlására akkor, ha a  köztársasági
    elnök   a  törvénnyel  vagy  annak  valamely  rendelkezésével
    valamilyen – szélesebb értelemben vett politikai – okból  nem
    ért   egyet.   A   törvény   újratárgyalásának   kereteit   a
    köztársasági elnök észrevételei határozzák meg.

    Az  Alkotmány  26.  §  (1),  (2),  (3)  és  (4)  bekezdésének
    együttes,  rendszertani értelmezéséből az  következik  tehát,
    hogy  az  államfő a törvény kihirdetésének eljárása során  az
    Alkotmányban meghatározott határidőn belül csak egyszer élhet
    azzal   az   Alkotmányban  biztosított   jogával,   hogy   az
    Országgyűlés  által elfogadott törvényt nem írja  alá,  hanem
    azt más alkotmányos szervnek küldi meg. Ezen eljárás során  a
    köztársasági elnöknek több kérdésben kell döntést hoznia.  Az
    államfő  dönt  egyrészt  arról,  hogy  a  törvénnyel  szemben
    felmerülnek-e   benne  kifogások,  megfogalmaz-e   egyáltalán
    észrevételeket.  Ezt  követően határoz  arról,  hogy  ezek  a
    kifogásai  milyen  jellegűek. Ha  az  államfőnek  alkotmányos
    aggályai vannak a törvénnyel kapcsolatban, az Alkotmány 26. §
    (4)  bekezdése  alapján  köteles azt  az  Alkotmánybíróságnak
    véleményezésre  megküldeni. Ha észrevételei nem  alkotmányos,
    hanem más jellegűek, az Alkotmány 26. § (2) bekezdése alapján
    a  köztársasági  elnök diszkrecionális jogába tartozik,  hogy
    –  észrevételei  megküldésével –  a  törvény  újratárgyalását
    kezdeményezi-e  az  Országgyűlésnél,  vagy  azt  aláírja   és
    gondoskodik   a   kihirdetéséről.   Az   újratárgyalás   után
    visszaküldött  törvényt  az államfő  –  az  Alkotmány  26.  §
    (3)  bekezdése  alapján – köteles aláírni és öt  napon  belül
    kihirdetni,  függetlenül attól, hogy kifogásai fennmaradtak-e
    vagy  keletkeztek-e újabb (alkotmányos vagy  más  jellegű,  a
    törvény tartalmát érintő) aggályai.

    A  köztársasági  elnök  alkotmányos jogállásából  következően
    megállapítható,   hogy  a  köztársasági   elnök   a   törvény
    visszaküldésével  a  törvény elfogadását  csak  késleltetheti
    azáltal,  hogy  észrevételei alapján az Országgyűlés  köteles
    azt  újratárgyalni, de nem akadályozhatja meg a  törvényhozói
    akarat  megvalósulását.  A  köztársasági  elnök  észrevételei
    mindazonáltal meggyőzhetik az Országgyűlést, s a  törvényhozó
    elállhat a visszaküldött törvény elfogadásának szándékától. A
    köztársasági  elnöknek  önálló törvényalkotási  joga  azonban
    nincsen,  így  törvény elfogadásáról, végső  tartalmáról  nem
    dönthet.  A  köztársasági elnök önálló döntéshozatala  csupán
    arra terjed ki, hogy a törvényhozást befolyásolja. Egyet  nem
    értésével a törvényalkotási eljárás (ezen belül a kihirdetés)
    folyamatát   megszakíthatja,  a  törvényhozást   az   eljárás
    megismétlésére kötelezheti.

    A köztársasági elnök a törvénnyel való egyet nem értését csak
    egyszer,   egyik  eljárás  kezdeményezésével  fejezheti   ki.
    Bármelyik  eljárást  kezdeményezi is az  államfő,  a  konkrét
    törvénnyel   kapcsolatosan  ismételten  már  nem   élhet   az
    Alkotmány  26. §-ában foglalt jogosítványokkal. Döntéséhez  a
    továbbiakban  tehát  ő  is  kötve  van.  Mivel  az  Alkotmány
    ugyanazon törvénnyel kapcsolatban csupán egy alkalommal teszi
    lehetővé   az   egyet  nem  értésének  közlését,   ezért   az
    újratárgyalás eredményeként elfogadott törvényt nem  küldheti
    meg  sem  az Alkotmánybíróságnak, és ismételten nem  küldheti
    vissza  az  Országgyűlésnek sem megfontolásra. Ez  ugyanis  a
    törvényalkotási    eljárás   indokolatlan   meghosszabbodását
    eredményezné,  és  ellentétes  lenne  a  köztársasági   elnök
    számára   biztosított   jogkör  céljával,   funkciójával,   a
    hatalommegosztás   részeként   érvényesülő   ellensúlyok   és
    kölcsönös  ellenőrzések logikájával. Az  ellensúlyozás  és  a
    kölcsönös ellenőrzés, az ellensúlyozó hatalmak és intézmények
    egymást korlátozó fékek és ellensúlyok bonyolult rendszerében
    egyetlen  intézménynek  sem  lehet  olyan  domináns  szerepe,
    amellyel a hatalomkorlátozásból hatalomelvonás keletkezik.

    Az Országgyűlés által újratárgyalt törvénnyel kapcsolatban  a
    visszaküldés  és  az  Alkotmánybíróságnak  történő  megküldés
    jogkörét  továbbá azért sem gyakorolhatja, mert az  Alkotmány
    26.  §  (3)  bekezdése egyértelműen kötelezi  a  köztársasági
    elnököt az újratárgyalt törvény aláírására és annak öt  napon
    belül   történő  kihirdetésére.  Az  újratárgyalást  követően
    elfogadott  törvény – az esetleges változtatástól függetlenül
    –  nem tekinthető új vagy másik törvénynek, az a köztársasági
    elnöknek  eredetileg  aláírásra és  kihirdetésre  megküldött,
    illetve     általa    visszaküldött    törvénnyel     tárgya,
    előterjesztője,  száma, stb. alapján  megegyezik.  Nem  indul
    tehát  új  törvény  alkotására  irányuló  eljárás  a  törvény
    visszaküldésével.

    A  köztársasági elnöknek az újratárgyalt törvényre  vonatkozó
    aláírási kötelezettsége független attól, hogy az Országgyűlés
    a   visszaküldött   törvényt   alkotmányellenes   tartalommal
    módosította-e,   illetve   az   újratárgyalást   követően   a
    köztársasági  elnök egyéb alkotmányellenességet  észlel-e.  A
    köztársasági   elnöknek   az   aláírási,   illetve    aláírás
    megtagadási jogköre ugyan nem formális, de nem is  korlátlan.
    Amennyiben  a  törvény  újratárgyalását  követően  lehetősége
    lenne  a  visszaküldési  jog újabb gyakorlására,  illetve  az
    előzetes normakontroll kezdeményezésére, az a törvényalkotási
    folyamat ismételt megakasztását, elhúzódását eredményezné. Ha
    az   államfőnek  a  törvénnyel  való  egyet  nem   értése   a
    törvényhozást ellehetetlenítené, akkor a köztársasági elnök a
    hatalommegosztásból  eredő, a fékek és  ellensúlyok  („checks
    and  balances”) elvével jellemzett, kifinomult,  demokratikus
    jogállami  rendszerben  már  nemcsak  a  törvényhozó  hatalom
    ellensúlyát,   hanem   indokolatlan   korlátját    jelentené;
    felbomlana   a  fékek  és  ellensúlyok  bonyolult  rendszere,
    túlzott    hatalmi    dominancia   vagy   korlátok    nélküli
    hatalomkoncentráció alakulna ki a köztársasági elnök oldalán,
    illetve   az   Országgyűlés  oldalán,  ha   nem   teljesítené
    alkotmányos  kötelezettségét a törvény érdemi újratárgyalását
    illetően a köztársasági elnöki észrevételek alapján.

    A  köztársasági elnök akkor sem marad azonban eszköztelen, ha
    az  újratárgyalt  törvénnyel  szemben  továbbra  is,  illetve
    újonnan  felvetődött (pl. a módosított részekkel kapcsolatos)
    alkotmányos aggályai lennének, vagy ha a törvény aláírása  és
    kihirdetése után észleli csak az alkotmányellenességet: ekkor
    ugyanis    utólagos    normakontrollra   irányuló    eljárást
    kezdeményezhet az Alkotmánybíróságnál. A köztársasági elnök a
    törvény  újratárgyalását követően észlelt alkotmányellenesség
    kiküszöböléséről   az  Alkotmány  29.  §   (1)   bekezdésében
    meghatározott    alapvető    feladata    keretében    köteles
    gondoskodni. A más jellegű kifogásainak a köztársasági  elnök
    az   által  szerezhet  érvényt,  hogy  az  Alkotmány  25.   §
    (1)  bekezdésében foglalt törvénykezdeményezési jogával  élve
    törvényjavaslatot nyújt be, melyben kezdeményezheti a törvény
    módosítását vagy akár annak hatályon kívül helyezését is.
    A  hatalommegosztás  elve egyrészt a hatalmi  ágak  kölcsönös
    korlátozását  garantálja, másrészt  biztosítja  a  korlátokon
    belüli  autonómiát,  amely  nem  kérdőjelezhető  meg  és  nem
    vonható   el.   A  hatalommegosztás  elvének  megfelelően   a
    köztársasági   elnöknek  az  Alkotmány   26.   §-a   szerinti
    törvényhozást ellenőrző jogköre sem korlátlan: az  államfő  a
    törvénnyel   való   egyet  nem  értését  csak   korlátozottan
    érvényesítheti.  Az  Alkotmány  26.  §-a  szerinti   jogkörét
    konkrétan     meghatározott    eljárások    kezdeményezésével
    gyakorolhatja.

    Az   Alkotmány  26.  §-a  a  törvényhozás  feletti   államfői
    kontrollt  két  megfontolás  alapján,  két  egymástól  eltérő
    eljárás   megindításával  teszi  lehetővé.  A  két  különböző
    eljárást  eltérő szervek eltérő szabályok, határidők  szerint
    folytatják   le.   A  két  eljárás  megindítására   vonatkozó
    szabályozást  az  Alkotmány  26. §-a  két  külön  bekezdésben
    rögzíti.   Ezzel   azonban  az  államfői   jogkör   ismételt,
    párhuzamos  vagy  egymást követő gyakorlását az  alkotmányozó
    hatalom nem kívánta lehetővé tenni. A köztársasági elnök dönt
    arról,   hogy  az  Alkotmány  26.  §-a  szerinti   jogkörében
    kezdeményez-e, és milyen eljárást kezdeményez.  A  választott
    eljárás,  vagyis  a törvény újratárgyalása vagy  az  előzetes
    normakontroll   eredményeként  hozott  határozatot   követően
    azonban köteles a törvényt aláírni és kihirdetni.

    Mind  a  két  eljárás  párhuzamos,  mind  az  egymást  követő
    kezdeményezése   –  az  eltérő  észrevételekre,   az   eljáró
    szervekre,   az  eltérő  eljárási  szabályokra,   határidőkre
    tekintettel  –  súlyos aszinkronitást hozna létre  a  törvény
    aláírásának     és     kihirdetésének     folyamatában,     s
    kiszámíthatatlanná tenné a törvényhozási eljárás befejezését.
    Amennyiben az Országgyűlés előbb tárgyalná újra és fogadná el
    a   törvényt,   mint   ahogy   az  Alkotmánybíróság   döntése
    megszületne,  úgy  a  köztársasági  elnök  köteles  lenne  az
    újratárgyalt és esetleg megváltoztatott törvényt  aláírni  és
    kihirdetni,  függetlenül a még folyamatban  lévő,  a  törvény
    alkotmányellenességének   előzetes   vizsgálatára    irányuló
    eljárás   eredményétől.   Ha   az   Alkotmánybíróság    utóbb
    alkotmányellenesnek   minősítené   a   törvényt,   akkor    a
    köztársasági  elnöknek – az Alkotmány  26.  §  (5)  bekezdése
    alapján   –   olyan   törvényt  kellene  az   Országgyűlésnek
    visszaküldenie  –  visszajuttatva azt  a  törvényalkotás  egy
    korábbi szakaszába (törvényjavaslatról tárgyalás) –, amely az
    Alkotmány  26. § (3) bekezdése alapján már korábban aláírásra
    és kihirdetésre került.
    Amennyiben az Alkotmánybíróság eljárása előbb zárul le,  mint
    a  törvény újratárgyalásának eljárása, és az Alkotmánybíróság
    nem  állapít  meg alkotmányellenességet, akkor a köztársasági
    elnök  köteles  a  törvényt aláírni és  annak  kihirdetéséről
    gondoskodni.  Ezzel  viszont a folyamatban  lévő,  a  törvény
    újratárgyalására  irányuló  eljárást,  és  ennek   eredményét
    hagyná figyelmen kívül.
    Ha   a  köztársasági  elnök  az  országgyűlési  újratárgyalás
    eredményeként elfogadott törvényt nem írná alá, hanem azt  az
    alkotmányellenesség  előzetes vizsgálata céljából  megküldené
    az  Alkotmánybíróságnak („ismételt vétó”), úgy megsértené  az
    Alkotmány 26. § (3) bekezdésébe foglalt azon kötelezettségét,
    hogy  az  újra megtárgyalt és ismételten elfogadott  törvényt
    köteles aláírni és öt napon belül kihirdetni.
    A párhuzamos vagy ismételt vétó alkalmazásával a köztársasági
    elnök a törvényhozási eljárásban olyan hatalomra tenne szert,
    ami felborítaná a hatalmi ágak egyensúlyát.

    Mindezeken  túlmenően mind az Alkotmány 26. § (2)  bekezdése,
    mind  annak  (4)  bekezdése csak az (1) bekezdésben  említett
    határidőn  belül  (tizenöt, illetve öt  nap)  engedi  meg  az
    eljárások  megindítását,  ami  nyilvánvalóan  kizárja  a  két
    eljárás egymást követő kezdeményezését.

    A  két  eljárás párhuzamos vagy egymást követő kezdeményezése
    tehát  kizárt. A 675/B/2001. AB határozat is rámutatott arra,
    hogy  az államfő a törvényhez kapcsolódó visszaküldési  jogát
    „az   Alkotmány  26.  §  (3)  bekezdése  értelmében  már  nem
    gyakorolhatja  az  Országgyűlés által ismételten  megtárgyalt
    törvénnyel   kapcsolatban,   mert   azt   köteles    aláírni,
    függetlenül  attól,  hogy esetleges korábbi  észrevételeit  a
    jogalkotó figyelembe vette-e” (ABH 2002, 1320, 1326.).

    A  köztársasági elnök az Alkotmány 26. §-a szerinti eljárások
    kezdeményezésével nem kényszerítheti rá az  Országgyűlésre  a
    törvénnyel   kapcsolatos  észrevételeinek   az   elfogadását,
    illetve    nem   követelheti   korlátlanul   az   alkotmányos
    aggályainak kiküszöbölését.

    5.   Az  Alkotmánybíróság  végül  az  indítvány  alapján  azt
    vizsgálta,   hogy   a   köztársasági  elnök   részvételi   és
    felszólalási  jogát  milyen  részjogosítványok   töltik   ki,
    illetve, hogy ezek megsértése megalapozza-e a törvény közjogi
    érvénytelenségét?

    A  köztársasági  elnöknek  az a joga,  hogy  az  Országgyűlés
    ülésén részt vehet, és azon felszólalhat, általánosságban sem
    kérdőjelezhető  meg. Különösen igaz ez  arra  az  esetre,  ha
    – bár nem a köztársasági elnök a törvény előterjesztője, de –
    az  ő  észrevételei alapján kell azt újratárgyalni. A törvény
    visszaküldése  esetén az Országgyűlés az elnöki  észrevételek
    alapján az (egyszer már elfogadott) törvényt tárgyalja  újra.
    Ebből  következően tehát nem a köztársasági elnök,  hanem  az
    eredeti  törvényjavaslatot benyújtó személy lesz a  napirendi
    pont  előadója.  Így  a  köztársasági  elnök  jelenléte   nem
    kötelező   a   törvény   újratárgyalásakor,   távolléte   nem
    akadályozza  meg  sem  az  újratárgyalást,  sem  az  ismételt
    zárószavazást.  A köztársasági elnöknek mindazonáltal  valódi
    lehetőséget  kell biztosítani a részvételre:  őt  az  ülésről
    megfelelő  módon  és  időben, írásban  tájékoztatni  kell.  A
    köztársasági  elnök tájékoztatásának garanciális  jelentősége
    van  a  köztársasági elnök alkotmányos jogának  érvényesítése
    szempontjából  (ugyanilyen  garanciális  jelentősége  van   a
    tájékoztatásnak   a   képviselők   vonatkozásában   is).    A
    köztársasági     elnök     által    visszaküldött     törvény
    újratárgyalásának  lefolytatására  ugyanazok   az   általános
    eljárási  szabályok vonatkoznak, amelyek a  törvényjavaslatok
    tárgyalására is alkalmazandóak (kezdve az ülés összehívásának
    szabályaitól    egészen   a   szavazás    részletszabályainak
    betartásáig,  stb.).  Az  államfő  értesítésére,  meghívására
    vonatkozó szabályoknak fokozott jelentőségük van, ugyanis  az
    általa   visszaküldött   törvény  újratárgyalása   esetén   a
    napirendi   pont   kitüntetett   hozzászólója   lehet,    így
    részvételének lehetőségét biztosítani kell. Csak az  eljárási
    szabályok   maradéktalan  és  feltétlen   betartása   mellett
    érvényesül   az  alkotmányos  legalitás  és  a   demokratikus
    legitimitás követelménye. Az alkotmányos legalitás azt fejezi
    ki,  hogy  a törvényhozás folyamata feltétlenül és  mindenben
    meg    kell,    hogy   feleljen   az   Alkotmány   valamennyi
    rendelkezésének  (beleértve  a  köztársasági  elnök   és   az
    Országgyűlés  egymást  korlátozó  és  ellensúlyozó   jogait),
    valamint  az  alkotmányi rendelkezések  végrehajtását  célzó,
    Házszabályba  foglalt speciális eljárási szabályoknak  is.  A
    demokratikus legitimitás elve/követelménye azt jelenti,  hogy
    a    demokratikus   hatalomgyakorlásra    (ez    esetben    a
    törvényalkotásra)   előírt  szabályok  szigorú   betartásával
    meghozott  döntés – annak tartalmától, illetve a  tartalommal
    való  egyetértéstől  vagy egyet nem  értéstől  függetlenül  –
    mindenkire nézve kötelező és végrehajtandó. A döntést vitatni
    vagy  megváltoztatni  csak  újabb, a  szabályoknak  szigorúan
    megfelelő demokratikus eljárásban lehet.
    Nem  kerülhet  sor a törvényjavaslat ismételt zárószavazására
    akkor,  ha a köztársasági elnök nem kapott lehetőséget  arra,
    hogy  a  törvényt újratárgyaló ülésen részt vehessen,  érveit
    részletesebben   is  kifejthesse,  szóban  is   indokolhassa.
    Enélkül  a  köztársasági elnök jogköre ugyanúgy  kiüresedhet,
    jelentőségét veszítheti, mintha az újratárgyalásra megfelelő,
    érdemi vita lehetősége nélkül került volna sor.

    Amennyiben a köztársasági elnök az országgyűlési ülésen részt
    kíván  venni, s azt nem teszik számára lehetővé, akkor ez  az
    alkotmányos   jelentőségű  eljárási   szabályok   megsértését
    jelenti. A visszaküldési jog gyakorlásával összefüggésben  az
    Alkotmányra  visszavezethető eljárási szabályok megsértése  a
    törvény  közjogi érvénytelenségét eredményezi, amit megfelelő
    kezdeményezés és eljárás után meg kell állapítani. Amennyiben
    a  köztársasági  elnök  részt kíván  venni  az  észrevételeit
    tárgyaló    országgyűlési   ülésen,   s   ezt    a    törvény
    visszaküldésével egyidejűleg előre közli, akkor a  részvételt
    külön  is  biztosítani  kell számára,  nemcsak  az  általános
    szabályok   szerinti  meghívó  megküldésével.  Amennyiben   a
    köztársasági elnök nem jelezte előre a részvételi  szándékát,
    természetesen akkor is megilleti a részvétel joga,  ám  annak
    biztosítására az általános szabályokon túl (meghívó időben és
    megfelelő módon való megküldése) az Országgyűlés nem köteles.

    Az   Alkotmánybíróság  a  határozat  Magyar  Közlönyben  való
    közzétételét  az  Abtv. 51. § (2) bekezdése alapján  rendelte
    el.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Bagi István                  Dr. Bihari Mihály
          alkotmánybíró                 előadó alkotmánybíró
                                  
          Dr. Czúcz Ottó                     Dr. Erdei Árpád
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                  
          Dr. Harmathy Attila                Dr. Kiss László
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                  
          Dr. Kukorelli István             Dr. Strausz János
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                  
                  Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró
     Dr. Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A   határozat  rendelkező  részében  írtakkal  egyetértek.  A
     3. pontban foglaltak további indokaiként azonban szükségesnek
     látom az alábbiakat is hangsúlyozni:

     Az  Alkotmány  19.  §  (1)  bekezdése  értelmében  „a  Magyar
     Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti  szerve
     az  Országgyűlés”,  s ebből egyenesen következő  jogosítványa
     az,  hogy  a  törvényhozás joga is őt illeti meg.  [Alkotmány
     25.  §  (3) bekezdés]. Az Országgyűlés a magyar parlamentáris
     kormányrendszerben  –  természeténél  fogva  –   politikailag
     orientált  –  amiképpen politikailag orientáltak  a  döntései
     (ezen  belül  az  általa  megalkotott  törvények)  is.  Ezzel
     szemben  az államfő pártpolitikai elkötelezettségtől mentesen
     képviseli    a    nemzeti   egységet   és   a    demokratikus
     jogállamiságot. „Magyarország államfője a köztársasági elnök,
     aki  kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet
     demokratikus   működése  felett.”  [Alkotmány   29.   §   (1)
     bekezdés].  Politikai  felelősségtől  mentes,  független   és
     semleges  államfői pozícióját erősítik meg az Alkotmánynak  a
     választásával,  hatáskörével  és  megbízatása   megszűnésével
     kapcsolatos rendelkezései is.

     Az  Alkotmány  25.  és  26.  §-ai a  hatalommegosztás  e  két
     kiemelkedően  fontos tényezője között teremtenek  kapcsolatot
     azáltal,    hogy   jogosítványokat   kapnak   mindketten    a
     törvényhozási   eljárásban.  Kérdés   az,   e   rendelkezések
     értelmezésénél,  egymáshoz  való viszonyuk  tisztázásánál  az
     Alkotmánybíróságnak  milyen (rendező)  elvet  kell  követnie.
     Álláspontom szerint ehhez a kiindulási alapot az Országgyűlés
     és  a  köztársasági elnök fentebb jelzett eltérő  alkotmányos
     pozíciója   (az   Országgyűlés  politikailag   orientált,   a
     köztársasági  elnök politikailag független  és  semleges)  is
     jelentheti.

     Az  Alkotmány  a  törvényalkotás fókuszába  az  Országgyűlést
     emelte.  E  törvényalkotási folyamatba lép be a  köztársasági
     elnök,  aki  „A törvény kihirdetéséről, annak kézhezvételétől
     számított   tizenöt   napon  –  az   Országgyűlés   elnökének
     sürgősségi  kérelmére öt napon – belül a  köztársasági  elnök
     gondoskodik.  A kihirdetésre megküldött törvényt  aláírja.  A
     törvényt a hivatalos lapban ki kell hirdetni.” [Alkotmány 25.
     §  (2)  bekezdés] Ha pedig „a köztársasági elnök a törvénnyel
     vagy  annak  valamelyik rendelkezésével nem  ért  egyet,  azt
     aláírás előtt, megfontolás végett, észrevételeinek közlésével
     visszaküldheti az Országgyűlésnek.” [Alkotmány 26. §  (1)  és
     (2) bekezdés].

     Kérdés  az,  mit tehet a köztársasági elnök az „újratárgyalt”
     törvénnyel.   Álláspontom  szerint  az   Alkotmány   teljesen
     egyértelműen  fogalmaz:  ”Az  Országgyűlés  a  törvényt  újra
     megtárgyalja, és elfogadásáról ismét határoz. Az Országgyűlés
     elnöke  által ezt követően megküldött törvényt a köztársasági
     elnök   köteles  aláírni  és  öt  napon  belül   kihirdetni.”
     [Alkotmány 26. § (3) bekezdés]. Ezt a törvényt tehát nem  áll
     módjában  véleményezésre  megküldeni  az  Alkotmánybírósághoz
     akkor     sem,     ha    annak    valamelyik    rendelkezését
     alkotmányellenesnek   is   tartaná.    [Alkotmány    26.    §
     (4)  bekezdés]  Ez  az  „újra  tárgyalt”  törvény  tehát  nem
     kerülhet aláírás előtt véleményezésre az Alkotmánybírósághoz.
     Az  Alkotmány  szóhasználatában:  a  „megküldött  törvényt  a
     köztársasági  elnök  köteles  aláírni  és  öt   napon   belül
     kihirdetni.” Azaz: nem az aláírás mérlegeléséről, hanem annak
     kötelességéről  van  itt  szó.  Nézetem  szerint   az   ezzel
     ellentétes  értelmezés az Alkotmány szövegének  kiegészítését
     jelentené.

     Az  általam  vázolt szigorú, szöveghű értelmezés  összhangban
     áll – megítélésem szerint – az Országgyűlés és a köztársasági
     elnök   fentebb   jellemzett   alkotmányos   helyzetével   és
     pozíciójával  is, s ez egyúttal esélyt is ad  a  köztársasági
     elnöknek  ahhoz,  hogy  –  semleges  hatalomként  –   a   már
     újratárgyalt    törvény    elfogadásának     –     még     ha
     alkotmányellenesség állítása okából is –  ne  váljon  újra  a
     „korlátjává”.  A  törvényhozási  folyamatban   való   további
     jelenléte   egyrészt  megkérdőjelezné  semleges   pozícióját,
     másrészt   a  törvényhozó  hatalmat  is  jelentős   mértékben
     korlátozná   törvényalkotási   jogának   [Alkotmány   25.   §
     (3)  bekezdés]  gyakorlásában.  Elbillentené  tehát  azt   az
     egyensúlyt,  amelyet e két – eltérő jogállású és pozíciójú  –
     intézmény között az Alkotmány 25. és 26. §-ai megteremtettek.

     Ez  az  alkotmányértelmezés egyébként világosan visszatükrözi
     az  Alkotmánybíróságnak  azt  az  eddig  töretlenül  követett
     gyakorlatát  is,  mely  szerint az Alkotmány  államszervezeti
     részének értelmezése során a szoros alkotmányértelmezés  elve
     az irányadó.

     A  többségi  határozathoz  hasonlóan  magam  is  határozottan
     kiemelem és aláhúzom: nem marad eszköztelen ez esetben sem  a
     köztársasági  elnök, hiszen a törvény elfogadása  után  élhet
     törvénykezdeményezési   jogával,    illetőleg    az    általa
     alkotmányellenesnek    tartott   törvény    miatt    utólagos
     normakontrollt kérve az Alkotmánybírósághoz fordulhat.
     Ugyanakkor  azt sem hallgathatom el, hogy a komoly  polémiára
     okot adó helyzet rendezése nem az Alkotmánybíróság, hanem  az
     alkotmányozó hatalom penzuma (lenne).

     Budapest, 2003. december 15.
                                                   Dr. Kiss László
                                                     alkotmánybíró
     A párhuzamos indokolásban írtakkal egyetértek:
                                                    Dr. Czúcz Ottó
                                                     alkotmánybíró

     Dr. Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A  rendelkező  részben foglaltakkal egyetértek. A  rendelkező
     rész 3. pontjában foglalt, a köztársasági elnök visszaküldési
     jogával  (vagy  a közjogi irodalomban használatos  fogalommal
     élve:  vétóval),  valamint  a törvény  kihirdetése  előtt  az
     Alkotmánybírósághoz  véleményezésre megküldési  jogával  (más
     néven:  előzetes normakontrollal) kapcsolatban az  indokolási
     részben foglaltakat a következőkkel szeretném kiegészíteni.

     1.  A  törvény  aláírására  és annak megtagadására  vonatkozó
     államfői  jogkör közjog-történetileg az uralkodó szentesítési
     jogából  ered.  A szentesítési jog alapja az  az  alkotmányos
     monarchiákra   jellemző   közjogi   felfogás,   miszerint   a
     törvényalkotás joga az uralkodót és a törvényhozó  testületet
     együttesen illeti meg. E nézet szerint az uralkodó része volt
     a  törvényalkotásnak.  A  szentesítési  jogba  –  külön  erre
     vonatkozó  szabályozás nélkül – értelemszerűen  beletartozott
     az   uralkodó  joga  annak  megtagadására  is.  Valójában   e
     szentesítés-megtagadási  jog  révén  vált   az   uralkodó   a
     törvényhozás alkotó részesévé. Ezzel is magyarázható, hogy az
     uralkodó  szentesítés-megtagadási joga – ellentétben  az  ún.
     államfői   vétójoggal  –  abszolút  jellegű  volt.   Ez   azt
     jelentette, hogy a szentesítés megtagadását időbeli  korlátok
     nélkül  gyakorolhatta, kötetlen számban (vagyis  egy  törvény
     kapcsán  többször  is),  s nem lehetett  elhárítani  egyszerű
     szavazással:  ezzel a törvényalkotási eljárás  tulajdonképpen
     újraindult.  Az  abszolút hatály tehát azt  jelentette,  hogy
     amíg  az  uralkodó érdemben nem ért egyet a  törvénnyel,  azt
     visszaküldhette a törvényhozásnak, s a törvényhozási  eljárás
     ezzel újra megnyílt.

     A    szentesítési    jog   megtagadásával    ellentétben    a
     hatalommegosztás    elvére   épülő    modern    parlamentáris
     rendszerekben az államfői vétó – ami leginkább a köztársasági
     elnökök  sajátja  – hatályában mindig felfüggesztő,  halasztó
     jellegű,   s  nem  abszolút  egyik  elemében  sem.  Általános
     jellemzője,  hogy  az  alkotmányban  meghatározott  határidőn
     belül és szinte kivétel nélkül egyszer gyakorolható. Emellett
     joghatása  is  korlátozott:  időlegesen  akaszthatja  meg   a
     törvényhozást, amely azonban egyszerű – ritkábban  minősített
     –  többségi  szavazással elháríthatja az  államfői  vétót.  A
     törvényhozót az államfői vétóban foglaltak nem kötik,  azokat
     belátása   szerint   veszi   figyelembe.   Mindez   azzal   a
     felfogásbeli különbséggel magyarázható, hogy míg az  uralkodó
     része volt a törvényhozásnak, addig a köztársasági elnök  már
     nem az, így vétójoga is ehhez igazodik.

     Újdonságnak  számít az, ha a köztársasági elnök  nem  csak  a
     törvényhozás felé gyakorolhatja „vétójogát”, hanem egy  másik
     testülethez küldheti meg a törvényt: ez többnyire  valamilyen
     alkotmány-védő testület eljárásának kezdeményezését  jelenti.
     Az imént leírt feltételek azonban az ilyen típusú „vétónál” –
     vagyis az előzetes normakontrollnál – is érvényesülnek.

     2.   A   ma   hatályos   európai   alkotmányokat   áttekintve
     megállapítható, hogy az imént leírt felfogásbeli különbség ma
     is    létezik   az   uralkodók   és   köztársasági    elnökök
     törvényhozáshoz   való   viszonyában.   A   monarchákat    az
     alkotmányok  –  néhány  kivételtől  eltekintve  –  ma  is   a
     törvényhozás részeként fogják fel. Ennek megfelelően ezek  az
     alkotmányok  nevesítik az uralkodó törvényszentesítési  jogát
     is  – a megtagadás jogának külön nevesítése nélkül. Az elmúlt
     két-három   évszázad   politikai  és   közjogi   fejlődésének
     eredményeként  azonban  a  gyakorlatban  a  szentesítési  jog
     elvesztette  eredeti tartalmát. A koronás fők jellemzően  nem
     élnek  már a megtagadás jogával (Nagy-Britanniában 1707.  óta
     nem  volt  erre példa), a szentesítés tulajdonképpen formális
     aktussá   vált.  Az  alkotmányos  monarchiákban  az  uralkodó
     helyett  a  második  kamarák (felsőházak) rendelkeznek  olyan
     jogkörökkel,  amelynek  révén a „vétó” megváltozott  formában
     jelen van a törvényalkotási folyamatban.

     Az   európai   köztársasági  elnökök  általában  rendelkeznek
     valamilyen  mérlegelési (vétó- vagy előzetes  normakontroll-)
     joggal.   Meghatározott  időn  belül   élhetnek   vele,   egy
     alkalommal.  Vannak  olyan  köztársasági  elnökök  is,   akik
     számára   az  alkotmány  semmilyen  mérlegelési   jogot   sem
     biztosít,  ez  ugyanazzal magyarázható,  amivel  az  uralkodó
     kivonulása a törvényalkotásból: a második kamara látja  el  a
     törvényalkotás kontrollját.

     Ritka  és atipikus az a modell, amelyben a köztársasági elnök
     többféle  mérlegelési joggal is rendelkezik:  a  törvényhozás
     felé  élhet a vétó jogával, és megteheti, hogy egy alkotmány-
     védő  szerv felé gyakorolja előzetes normakontroll jogát.  Ez
     azokra  az  országokra jellemző, ahol egyáltalán megtalálható
     az  alkotmánybírósági előzetes normakontroll intézménye,  így
     Franciaországban, Lengyelországban és Romániában. Ezek  közül
     a mintát adó félprezidenciális kormányformát bevezető francia
     alkotmány  határozottan elválasztja a  vétó  és  az  előzetes
     normakontroll intézményét és szigorúan egyszeri és  vagylagos
     gyakorlást tesz lehetővé a köztársasági elnök számára. Ezt  a
     francia mintát követte Magyarország, ahol az államfő  mind  a
     vétójoggal,   mind   az   előzetes   normakontroll    jogával
     rendelkezik.

     3.  A magyar közjogtörténeti hagyományok szerint kizárólag az
     uralkodót  lehetett  felruházni az  abszolút  hatállyal  bíró
     szentesítési   joggal.  Ez  különösen  az  uralkodó   nélküli
     provizóriumok  idején vetődött fel kérdésként, legfőképpen  a
     hosszúra nyúlt 1920 és 1944 közötti provizórium alatt.  Ekkor
     is  azonban  főbb  vonalakban érvényesültek  a  vétójog  fent
     ismertetett  közjogi  szabályai.  Csak  1937-ben,  mintegy  a
     szentesítési  jog  pótlékaként,  kapta  meg  a  kormányzó   a
     kétszeri  vétó jogát, emellett az első vétó elutasítása  után
     akár fel is oszlathatta a törvényhozást.

     Az  1946. évi I. tc. vezette be a köztársasági államformát és
     a  köztársasági  elnöki intézményt. Itt is  biztosították  az
     államfőnek    a    vétójogot   a   közjogi   követelményeknek
     megfelelően:  határozott időn – 15  napon  –  belül  élhetett
     vétójogával,   egy   alkalommal,   és   egyszerű   parlamenti
     többséggel érvényteleníthető volt vétója. (9. §) Az 1946. évi
     I.  tc.  1989-ben  modellként szolgált a köztársasági  elnöki
     intézmény szabályozásakor.

     A   jelenlegi  alkotmányszöveghez  az  alapot  a  háromoldalú
     politikai  egyeztető tárgyalásokat megelőzően az  Igazságügyi
     Minisztérium tervezete szolgáltatta, ami még erősebb államfői
     intézményben gondolkodott. Eszerint: „A törvények kihirdetése
     a  köztársasági  elnök hatáskörébe tartozik.  Erősebb  elnöki
     jogkört   jelent,  ha  az  elnök  a  kihirdetésre  megküldött
     törvényt   az   alkotmányosság  szempontjából  véleményezésre
     megküldheti  az  alkotmánybírósághoz, s a  kihirdetést  annak
     álláspontjától    teheti   függővé.   Még   erősebb    elnöki
     jogosítványt  jelent,  ha  az  elnök  a  törvényt  egy  ízben
     megfontolásra   visszaküldheti  az   országgyűlésnek,   amely
     köteles  azt újratárgyalni, és – az Alkotmány rendelkezésétől
     függően – egyszerű szavazattöbbséggel, vagy pedig kétharmados
     többséggel  újra  megszavazni. Az  így  másodszor  megküldött
     törvényt az elnök már köteles kihirdetni.” Az 1989. évi XXXI.
     alkotmánymódosító   törvény   indokolásában   –   amely    az
     alkotmányozó   eredeti  szándékára  utal  –  a   következőket
     olvashatjuk: „A Javaslat értelmében a köztársasági  elnök  az
     Országgyűlés  elnöke által megküldött törvénnyel kapcsolatban
     tizenöt   napon   –  az  Országgyűlés  elnökének   sürgősségi
     kérelmére  öt napon – belül intézkedni köteles.  A  következő
     intézkedéseket  teheti:  a)  Ha a  törvényt  rendben  levőnek
     találja, azt aláírja, és kihirdetéséről gondoskodik úgy, hogy
     a   hivatalos  lap  szerkesztőségének  megküldi.  b)   Ha   a
     törvénnyel  vagy  annak  valamelyik rendelkezésével  nem  ért
     egyet, azt aláírás előtt indokolással ellátva visszaküldi  az
     Országgyűlésnek.   Az   Országgyűlés    a    törvényt    újra
     megtárgyalja, és elfogadásáról – az eredeti eljárási  rendnek
     megfelelően  –  ismét  határoz. A határozattal  ezt  követően
     megküldött törvényt a köztársasági elnök már köteles  aláírni
     és  kihirdetni.  c)  Ha  a  törvény valamelyik  rendelkezését
     alkotmányellenesnek  tartja, megküldi azt  véleményezésre  az
     Alkotmánybíróságnak.  Az  Alkotmánybíróság  a   rá   irányadó
     szabályok  szerint  soron  kívül  eljárva  állást  foglal  az
     alkotmányellenesség  kérdésében. Ha az  alkotmányellenességet
     megállapítja,   a   köztársasági  elnök  a  törvényt   újbóli
     tárgyalásra az Országgyűlésnek visszaküldi, egyébként köteles
     a  törvényt  aláírni és kihirdetni. Az Országgyűlés  a  hozzá
     visszaküldött  törvénnyel kapcsolatban úgy  köteles  eljárni,
     ahogyan    azt    az   Alkotmánybíróságról   szóló    törvény
     rendelkezései  az  Alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek
     minősített törvényre előírják.”

     Az  indokolásból egyértelműen kiolvasható, hogy  köztársasági
     elnöknek  mind  a  vétójogot, mind az előzetes  normakontroll
     jogát  egyazon  törvény esetében egyszeri mérlegelés  alapján
     biztosította az Alkotmány.

     4.  A  jelenleg  hatályos  Alkotmány  szövegének  értelmezése
     alapján  a  köztársasági elnök ugyanazon határidőn belül  egy
     alkalommal  élhet  a  vétó  vagy  az  előzetes  normakontroll
     jogával  – s őrködési funkcióját e tekintetben ezen  egyszeri
     mérlegelés révén látja el.

     Az   Alkotmány   pontatlan  fogalmazására  támaszkodó   olyan
     értelmezés,   amely   többszöri   mérlegelést   biztosít    a
     köztársasági   elnöknek,  túlterjeszkedne   a   rendszerszerű
     irtelmezés  keretein és pozitív alkotmányozást  eredményezne.
     Egyértelmű  alkotmányozói akarat hiányában, sőt  a  többszöri
     mérlegelést  –  függetlenül attól,  hogy  az  politikai  vagy
     alkotmányossági – egyértelműen kizáró szabályozás  esetén  az
     Alkotmánybíróság  nem  adhat  a köztársasági  elnöknek  olyan
     többletjogokat, amelyek megváltoztatják a hatalommegosztásban
     elfoglalt  helyzetét,  nem rendezheti át  az  államszervezeti
     rendszer   egészén  belüli  egyensúlyi  viszonyokat.   Ez   a
     kiterjesztő  értelmezés nem következik  az  intézmény  vázolt
     történeti logikájából sem.

     Az   alkotmányozó   hatalom   a   jövőben   természetszerűleg
     elfogadhat  olyan  megoldást is, amelyben tovább  erősíti  az
     államfő  alkotmányvédő  pozícióját és lehetőséget  teremt  az
     újratárgyalt törvény újbóli alkotmányjogi megítélésére. Ezzel
     kapcsolatban  érdemes utalni arra, hogy a Magyar  Köztársaság
     Alkotmányának    szabályozási   elveiről   szóló    119/1996.
     (XII.   21.)   Ogy.  határozat  és  az  ez  alapján   készült
     alkotmánytervezet  nem  ezen az állásponton  volt:  világosan
     elkülönítette a vétó és az előzetes normakontroll intézményét
     és    egyértelműen   kizárta   volna   mindkettő    többszöri
     gyakorlásának lehetőségét.

     Az  alkotmányos demokrácia akkor sem marad eszköz nélkül,  ha
     az  államfőnek  nincs többszöri mérlegelési  joga,  hiszen  a
     törvények utólagos normakontrollját bárki kezdeményezheti,  s
     azok alkotmányosságáról végső soron az Alkotmánybíróság dönt.
     Az  Alkotmánybíróság számos olyan, már kihirdetett  törvényt,
     vagy   törvényi   rendelkezést   semmisített   meg,   amelyek
     alkotmányellenességét  sem  a  záróvita,  sem  a  kihirdetési
     eljárás során nem észlelték.

     Budapest, 2003. december 15.
                                              Dr. Kukorelli István
                                                     alkotmánybíró
      Dr. Bagi István alkotmánybíró különvéleménye

      1.  A  határozat rendelkező részének 1., 2. és 4.  pontjával,
      valamint az azokhoz fűzött indokolással egyetértek. Nem értek
      egyet a határozat 3. pontjában foglaltak azon részével, amely
      szerint   az  Alkotmány  26.  §  (3)  bekezdése   alapján   a
      köztársasági  elnök  az  újratárgyalást  követően  megküldött
      törvényt   minden  további  vizsgálódás  nélkül  aláírni   és
      kihirdetni  köteles.  Aggályosnak  látom  a  rendelkező  rész
      további  megállapítását, mely szerint az Alkotmánynak  ez  az
      előírása  nem  teszi lehetővé, hogy a köztársasági  elnök  az
      újratárgyalt  törvény  alkotmányossági vizsgálatát  kérje  az
      Alkotmánybíróságtól.

      2.   Különvéleményem   a   köztársasági   elnök   alkotmányos
      jogállásából  következik. Az Alkotmány 29. § (1) bekezdésének
      rendelkezése   szerint  a  köztársasági  elnök   őrködik   az
      államszervezet  demokratikus működése felett.  Ennek  folytán
      egyértelmű,  hogy a köztársasági elnök a működése  során  még
      akkor  sem követhet el alkotmánysértő cselekedetet,  ha  erre
      mások  eljárása miatt kerülne sor, tehát egy olyan eljárásban
      venne    részt,    amelyben   látszólagos   kötelezettségének
      teljesítése  során bármely cselekedetével vagy  mulasztásával
      alkotmánysértést követ el. A köztársasági elnök, de az  egész
      államszervezet  működését is alapvetően  az  Alkotmány  2.  §
      (1)  bekezdésében  foglalt jogállamiság  és  hatalommegosztás
      követelménye kell, hogy befolyásolja.

      3.   Az   Alkotmánybíróság  675/B/2001.  AB  határozata   már
      foglalkozott a köztársasági elnöknek az Alkotmány 26.  §-ában
      foglalt „aláírási kötelezettségével”, azonban nem bontotta ki
      olyan   mélységig,   ahogyan  ezt  a   jelen   eljárásban   a
      köztársasági  elnök kérdései megkövetelik. A  most  felhívott
      alkotmánybírósági határozat egyértelműen megállapította, hogy
      a köztársasági elnök aláírási jogköre nem pusztán formalitás.
      (ABH 2002, 1320, 1326.)

      4. Az Alkotmánybíróság 8/1992. (I. 30.) AB határozata szerint
      az  államszervezet  demokratikus működése feletti  őrködés  –
      mint  a köztársasági elnöki intézmény egyik alapvető feladata
      –  nem  csak  az  elnök rendkívüli beavatkozási jogosítványai
      esetén  szolgál  az  alkotmányértelmezés  alapjául.  Ebből  a
      feladatból  következik  az is, hogy a  köztársasági  elnöknek
      hatásköre gyakorlása során mindig figyelemmel kell lennie  az
      egész államszervezet demokratikus működésére, beleértve  ebbe
      annak eljárási és technikai szempontjait is. Az "őrködés" nem
      korlátozódik  csupán  a  krízishelyzetek  feloldására,  hanem
      része   az   államügyek  szokásos  menetének,   s   benne   a
      köztársasági elnök saját joggyakorlásának is. (ABH 1992,  51,
      54.)  Másrészt,  amennyiben  az  államszervezet  demokratikus
      működésével,   adott   esetben  a  törvényhozási   eljárással
      kapcsolatban az alkotmányos berendezkedést és az  alapjogokat
      érintő   krízishelyzet   fennállását   tapasztalja,   úgy   a
      köztársasági elnök pozíciója különleges súllyal bír.

      5.   Alkotmánybíróságnak  az  absztrakt  alkotmányértelmezési
      hatáskörében  eljárva az Alkotmány teljes  rendszere  alapján
      kell elvégeznie az egyes rendelkezések értelmezését, abból  a
      feltételezésből  kiindulva, hogy  az  Alkotmány  egységes  és
      ellentmondás  nélküli  rendszer.  Ennek  megfelelően  arra  a
      kérdésre,  hogy  az Alkotmány 26. § (2) és (3)  bekezdéseinek
      alkalmazása során a köztársasági elnök által visszaküldött és
      az   Országgyűlés  által  módosított  tartalommal  elfogadott
      törvénnyel  kapcsolatban a köztársasági  elnök  jogosítványai
      miként  alakulnak, olyan választ kell adni, amely megfelel  a
      köztársasági   elnök   feladatkörének   és   az   alkotmányos
      hatalommegosztásban  elfoglalt  szerepének,  másfelől   pedig
      biztosítja  az  alkotmányos  rend  védelmét  a  törvényhozási
      eljárás során.

      6.  Álláspontom szerint a köztársasági elnök az Alkotmány 26.
      és  29.  §  rendelkezéseinek együttes értelmezése alapján  az
      újratárgyalást követően az eredetivel megegyező  –  a  formai
      alkotmányosságnak is megfelelő – ugyanazon törvény aláírására
      köteles,   melyet   korábban  megfontolásra   megküldött   az
      Országgyűlésnek.

      Ha   a   köztársasági  elnök  számára  egyértelmű,  hogy   az
      újratárgyalás  során  a  törvényt  alkotmánysértő  eljárásban
      hozták  meg,  vagy  az Alkotmányból közvetlenül  levezethető,
      nyilvánvaló  alkotmányellenességben  szenved,  akkor  nem  az
      aláírására, hanem arra köteles, hogy az újratárgyalt törvényt
      az Alkotmánybíróságnak küldje meg. Ismét arra utalok, hogy ez
      közvetlenül  levezethető az Alkotmány 29. § (1)  bekezdésének
      rendelkezéséből.

      Határozott  álláspontom szerint tehát  a  köztársasági  elnök
      alkotmányértelmező   kérdésére  –  a  különvéleményem   által
      érintett  részben – a válasz egyértelműen az, hogy amennyiben
      a  törvényt  az újratárgyalás során alkotmánysértő eljárásban
      hozták  meg,  vagy nyilvánvaló, közvetlenül  az  Alkotmányból
      levezethető, egyértelmű alkotmánysértő rendelkezést tartalmaz
      úgy  a köztársasági elnök nem a törvény aláírására, hanem  az
      Alkotmánybíróságnak való megküldésére köteles.

      Budapest, 2003. december 15.
                                                    Dr. Bagi István
                                                      alkotmánybíró

      Dr. Erdei Árpád alkotmánybíró különvéleménye

      1.  Nem  értek egyet a többségi határozat rendelkező részének
      3.  pontjával  és az ahhoz fűződő indokolás megállapításainak
      és  következtetéseinek jelentős részével. Álláspontom szerint
      az  Alkotmány  26.  § (1)-(4) bekezdéseinek értelmezéséből  –
      figyelemmel az Alkotmány 29. § (1) bekezdésére is – nem lehet
      arra  a  következtetésre  jutni, hogy  a  köztársasági  elnök
      valamely   törvénnyel  szemben  csak  egy   alkalommal,   egy
      intézkedést,    mégpedig    vagy    a    törvény     előzetes
      alkotmánybírósági  vizsgálatát, vagy az  Országgyűlés  általi
      újratárgyalását kezdeményezheti. Nem értek tehát egyet azzal,
      hogy   a   köztársasági   elnök  az  újratárgyalt   törvényre
      vonatkozóan  nem fogalmazhat meg alkotmányossági  aggályokat,
      és   nem  kérhet  előzetes  alkotmányossági  vizsgálatot   az
      Alkotmánybíróságtól.

      Egyetértek  a  határozat indokolásának azon megállapításával,
      hogy  az  Alkotmány 26. §-a a törvényhozás  feletti  államfői
      kontrollt  kétféle megfontolás alapján, két egymástól  eltérő
      eljárás  kezdeményezésével teszi  lehetővé  és  az  eljárások
      kezdeményezésére azonos határidőt szab. Egyetértek azzal  is,
      hogy  az  Alkotmány 26. § (1) bekezdésében  meghatározott  15
      napos  határidőn  belül  a  köztársasági  elnöknek  el   kell
      döntenie,   vannak-e   a   törvénnyel   szemben   az    annak
      újratárgyalását   igénylő   aggályai   s   ezért    azt    az
      Országgyűlésnek   visszaküldi,   avagy    a    törvényt    az
      Alkotmánybíróságnak    küldi   meg   véleményezésre,    mivel
      valamelyik       rendelkezését       (esetleg        egészét)
      alkotmányellenesnek tartja.

      Az  Alkotmány  26.  § (2) és (4) bekezdésének  összevetéséből
      megállapíthatóan, ha a köztársasági elnök a  törvénnyel  vagy
      valamelyik  rendelkezésével  nem  ért  egyet,  joga  van  azt
      megfontolás    végett   az   Országgyűlésnek   visszaküldeni,
      amennyiben    azonban    az   alkotmányellenességet    tartja
      megállapíthatónak,  köteles  az  Alkotmánybíróság  véleményét
      kérni.  Ebből következően az Alkotmánybíróság eljárásának  az
      Alkotmány   26.   §  (4)  bekezdése  szerinti  kezdeményezése
      megelőzi  a  törvény visszaküldésére vonatkozó, az  Alkotmány
      26.   §   (2)  bekezdésében  lehetőségként  biztosított   jog
      gyakorlását.  A  kétféle kezdeményezés együttes  alkalmazását
      magam is kizártnak tartom.

      Elfogadom, hogy a köztársasági elnök a döntéséhez kötve  van.
      Amennyiben  a  törvényt megfontolás végett az Országgyűlésnek
      küldte   vissza,   ezzel  azt  juttatta   kifejezésre,   hogy
      alkotmányossági kifogásai nincsenek, minthogy ilyenek  esetén
      az   Alkotmánybírósághoz  kellett  volna   fordulnia.   Ebből
      következően,  ha  a  törvény  újratárgyalása  után   azt   az
      Országgyűlés  változatlanul fogadja el, a köztársasági  elnök
      nem  kérheti  az  előzetes  alkotmányossági  vizsgálatot   az
      Alkotmánybíróságtól. Akkor azonban, ha az újratárgyalás során
      az  Országgyűlés  a  törvényen változtatott,  a  köztársasági
      elnök   új,  addig  fel  nem  merült  alkotmányos  aggályokat
      ismerhet  fel,  és  a  törvény  aláírása  előtt  ezekkel   az
      Alkotmánybírósághoz fordulhat.

      Amint  azt a többségi határozat kifejti, az Országgyűlés  nem
      köteles  a  köztársasági  elnök észrevételeit  elfogadni,  és
      azoknak  megfelelően a törvényt módosítani. Megteheti  tehát,
      hogy  változatlan tartalommal és szövegezéssel újra elfogadja
      a  törvényt, és így a korábbival egyező törvényt küldi meg  a
      köztársasági  elnöknek  aláírásra és kihirdetésre.  Ebben  az
      esetben,   de  csak  ebben,  osztom  a  többségi  álláspontot
      atekintetben,   hogy  az  újratárgyalás  után   visszaküldött
      törvényt az államfő – az Alkotmány 26. § (3) bekezdés alapján
      –  köteles  aláírni és öt napon belül kihirdetni, függetlenül
      attól, hogy kifogásai fennmaradtak-e.

      Más  a  helyzet  azonban, ha az Országgyűlés  a  köztársasági
      elnök  észrevételei  által meghatározott körben  lefolytatott
      újratárgyalás  eredményeként  módosítja  a  törvényt.  Az   a
      megszorítás,  hogy  az  Országgyűlés  a  köztársasági   elnök
      észrevételei  alapján,  az észrevételek  által  meghatározott
      körben  tárgyalja  újra  a  törvényt,  nem  zárja  ki  azt  a
      lehetőséget,  hogy az Országgyűlés a törvény módosításával  –
      akár   az   új  rendelkezések  beiktatásával,  akár   az   új
      rendelkezések   elfogadása  útján  a  változatlanul   hagyott
      szabályok új összefüggéseinek megteremtésével – nem hoz létre
      alkotmányossági  szempontból  aggályos  szabályozást.  Az  is
      előfordulhat,  hogy  a tartalmilag egyébként  alkotmányossági
      szempontból  nem  kifogásolható új  szabályozás  formai  okok
      miatt  válik  alkotmányellenessé. Elfogadhatatlannak  tartom,
      hogy  ilyenkor a köztársasági elnök arra kényszerüljön,  hogy
      az  általa  alkotmányellenesnek tartott törvényt  aláírja  és
      kihirdesse.    Az   ellenkező   felfogás   érvényesülése    a
      köztársasági elnöknek a hatalmi ágak egyensúlyát biztosító, a
      törvényhozási   folyamatra   kiható   jogköreinek    részbeni
      kiüresítését eredményezi.

      2.  A  határozat  rendelkező  részének  3.  pontjába  foglalt
      értelmezés  álláspontom  szerint  ellentétes  a  köztársasági
      elnöknek  az  Alkotmány  29.  §  (1)  bekezdésében  rögzített
      közjogi jogállásával.
      A   köztársasági   elnöknek   a  törvényhozással   összefüggő
      feladatait  az  Alkotmány  29. § (1)  bekezdésében  rögzített
      közjogi pozíciója, az államszervezet demokratikus működéséért
      viselt felelőssége alapozza meg. A törvényhozással összefüggő
      mindhárom      alkotmányban     rögzített     jogköre:      a
      törvénykezdeményezés, az elfogadott, de még ki nem  hirdetett
      törvény  visszaküldése,  illetve  az  előzetes  normakontroll
      kezdeményezése az államszervezet demokratikus működés feletti
      őrködéssel  összefüggő  szerepe  által  meghatározott.  Ebből
      pedig  az  is következik, hogy a törvényhozás tekintetében  a
      köztársasági   elnöknek   a   törvényalkotásban   esetlegesen
      előforduló  alkotmányossági  és más,  a  társadalom  életében
      funkciózavarokat   előidéző  hibák  megszüntetése   érdekében
      megfelelő    eszközökkel    kell    rendelkeznie.     Közjogi
      felelősségéből   és   az   Alkotmány   által    körülhatárolt
      mérlegelési  jogából  adódóan az  említett  hibák  elhárítása
      érdekében  a  számára  biztosított eszközök  közül  az  adott
      helyzetben  célravezető optimális megoldást kell választania.
      Az  államszervezet  demokratikus működése feletti  őrködésből
      fakadó   szerepével  azonban  ellentétes   lenne   az,   hogy
      amennyiben   a   funkciózavarok   elhárítása   érdekében   az
      Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött törvény  –  éppen
      az  újratárgyalás  eredményeképpen –  alkotmányos  aggályokat
      ébresztene, a köztársasági elnök a törvény aláírása előtt nem
      fordulhatna az Alkotmánybírósághoz.

      Az  Alkotmány  a  törvény  alkotmányellenességének  észlelése
      esetére  kötelezően írja elő a köztársasági elnök számára  az
      előzetes  normakontroll kezdeményezését. Az Alkotmány  26.  §
      (4)   bekezdése,  valamint  a  köztársasági   elnök   közjogi
      pozícióját   meghatározó   29.  §  (1)   bekezdése   együttes
      elemzésének tükrében megállapítható tehát, hogy az  Alkotmány
      26.  §  (3) bekezdésének nem tulajdonítható olyan értelmezés,
      miszerint a köztársasági elnök köteles az Országgyűlés  által
      újratárgyalt  és  a  megváltoztatott tartalmára  tekintettel,
      vagy  formai okból általa alkotmányellenesnek tartott törvény
      kihirdetésére.

      Budapest, 2003. december 15.
                                                    Dr. Erdei Árpád
                                                      alkotmánybíró

      Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

      Nem  értek  egyet a határozat rendelkező része  3.  pontjának
      azzal  a megállapításával, amely szerint a köztársasági elnök
      az  újratárgyalt törvénnyel szemben alkotmányossági  aggályai
      orvoslása   érdekében  nem  kérhet  előzetes  alkotmányossági
      vizsgálatot  az  Alkotmánybíróságtól.  Nem  értek   egyet   a
      határozat ezzel kapcsolatos indokolásával sem.

      Az  Alkotmány  26. §-a (3) bekezdése szerint az  Országgyűlés
      újra  megtárgyalja  a  korábban  elfogadott  törvényt,  ha  a
      köztársasági   elnök  a  törvényt  az   Alkotmány   26.   §-a
      (3)  bekezdése  alapján  megfontolás végett  visszaküldi.  Az
      Országgyűlés  a  törvény elfogadásáról újra  határoz  és  ezt
      követően a köztársasági elnök a megküldött törvényt a  26.  §
      (2)  bekezdése  szerint köteles aláírni  és  öt  napon  belül
      kihirdetni.  A  kérdés  az, hogy ez a szabály  csak  arra  az
      esetre   vonatkozik,  amelyben  az  Országgyűlés  változtatás
      nélkül  ugyanazt a törvényt fogadja el, vagy arra  az  esetre
      is,  amelyben  az  Országgyűlés a  megfontolás  eredményeként
      megváltozott tartalommal fogadja el a törvényt.

      Ennek  a  kérdésnek  a megválaszolásához  is  a  köztársasági
      elnöknek  az Alkotmány 29. §-a (1) bekezdésében meghatározott
      feladatából kell kiindulni. E szerint a rendelkezés szerint a
      köztársasági  elnök „őrködik” az államszervezet  demokratikus
      működése    felett.   Az   Alkotmánybíróság    egy    korábbi
      határozatában – a köztársasági elnök feladatait  vizsgálva  –
      már   kimondta,   hogy  az  „őrködés”  nem   korlátozódik   a
      krízishelyzetek  feloldására,  hanem  a  köztársasági   elnök
      feladata    az    államszervezet   demokratikus   működésének
      folyamatos  figyelemmel kísérése, ideértve  mind  az  érdemi,
      mind a technikai szempontokat [8/1992. (I. 30.) AB határozat,
      ABH 1992, 51, 54.].

      Egy  másik  határozatban az Alkotmánybíróság azt  állapította
      meg,   hogy  az  „őrködés”  tartalmát  a  köztársasági  elnök
      különböző jogkörei alapján lehet meghatározni. A határozatban
      kimondott   értelmezés  szerint  a  törvények  kihirdetéséhez
      kapcsolódó   visszaküldési   vagy   Alkotmánybíróság   előtti
      indítványtételi jog kifejezetten ellenőrzést jelent [36/1992.
      (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 207, 212.].

      Értelmetlen ennek az ellenőrzésnek a gyakorlása akkor, ha  az
      Országgyűlés  a megfontolás végett visszaküldött  törvényt  a
      korábbival   azonos  tartalommal  –  az  eljárási   szabályok
      megtartásával  –  fogadja el ismét. Ebben  az  esetben  rövid
      határidőn  belül  kell  a  köztársasági  elnöknek  a  törvény
      aláírását elvégeznie és a kihirdetésről gondoskodnia. Erre az
      esetre  tekintettel  idézte  a 675/B/2001.  AB  határozat  az
      Alkotmány határidőt meghatározó szabályát, amely egyébként  a
      köztársasági elnök ellenőrzési feladatát az Alkotmány 2.  §-a
      (1)  bekezdésében  kimondott jogállamiság követelményével  is
      magyarázta (ABH 2002, 1320, 1326.).

      A megváltoztatott tartalommal elfogadott törvény tekintetében
      azonban   a  köztársasági  elnöknek  az  Alkotmány  29.   §-a
      (1)   bekezdésében   meghatározott  feladatából   következően
      fennáll az ellenőrzési kötelezettsége. Az Országgyűlés  által
      a  korábbitól  eltérő tartalommal elfogadott  törvény  sürgős
      kihirdetéséhez  fűződő érdek nem zárhatja ki  a  köztársasági
      elnöknek  az Alkotmányban meghatározott ellenőrzési  feladata
      teljesítését.  Ezért  a  változtatás következtében  felmerülő
      aggályok miatt a köztársasági elnök élhet az Alkotmány 26. §-
      a (2) és (4) bekezdésében meghatározott jogával. Ez felel meg
      egyébként  a  66/1997. (XII. 29.) AB határozatban kifejtettek
      szerint  az  Országgyűlés  és  a  köztársasági  elnök  között
      fennálló hatalmi egyensúlynak is (ABH 1997, 397, 405.).

      Budapest, 2003, december 15.
                                                Dr. Harmathy Attila
                                                      alkotmánybíró

      Dr. Strausz János alkotmánybíró különvéleménye

      Különvéleményt  jelentek be a határozat  rendelkező  részének
      3.  pontjában foglalt alkotmányértelmezés és az ahhoz  fűződő
      indokolás ellen, a határozat további részeivel egyetértek.

      Az   Alkotmány   26.  §-a  különböző  bekezdéseinek   illetve
      rendelkezéseinek   együttes   nyelvtani    és    rendszertani
      értelmezéséből   álláspontom   szerint   az    alábbi    jogi
      következtetéseket kellene levonni:

      1.   Mindegyik  bekezdés  tartalmazza  a  köztársasági  elnök
      aláírási   kötelezettségét,  amely  a  kihirdetés   technikai
      előfeltételeként szerepel, és amelynek, véleményem szerint, a
      jelen    alkotmányértelmezésnél   nincs   ügydöntő    jellege
      (relevanciája).

      A  jelen  ügy  tárgyát az képezi, hogy a  köztársasági  elnök
      részére  biztosított kétféle ún. „vétójog”  egymással  milyen
      viszonyban   áll,  és  hogy  azok,  eltérő   természetük   és
      funkciójuk  folytán  csak egy ízben és  egyféleképpen,  avagy
      ismételten,  esetleg  egymást  követően  is  gyakorolhatók-e,
      illetve, hogy a 26. §-ból következik-e a köztársasági elnököt
      terhelő  olyan  választási kényszer, amelynek  alapján  saját
      magát    zárja    el   további   alkotmányvédelmi    eszközök
      felhasználásától.

      2.  Véleményem  szerint  a 26. § (2) és  (4)  bekezdései  két
      teljesen   különböző,   egymástól  független   jogintézményre
      vonatkoznak,  az  egyik  a  másikat  nem  válthatja  ki,   és
      valamelyikük  gyakorlása a másik elenyészését  önmagában  nem
      eredményezheti.

      Az  a  körülmény, hogy e két fontos jogintézményt a jogalkotó
      nem önálló törvényszakaszokban, hanem egy szakaszon belül két
      külön  bekezdésben  helyezte el,  csupán  olyan  jogtechnikai
      megoldásként fogható fel, amelynek érdemi jelentősége nincs.
      Ezen  az sem változtat, hogy a (4) bekezdés hivatkozik  ugyan
      az  (1)  bekezdésre,  de ez csak olyan utaló  szabály,  amely
      visszautal az (1) bekezdésben rögzített aláírási határidőre.
      Ez  is  csupán  jogtechnikai módszer, amely nem  értelmezhető
      akként,  hogy  a (2) és (4) bekezdésben biztosított  államfői
      jogkörök egymást kizáróan kellene, hogy érvényesüljenek.
      Mindebből  az is következik, hogy a jelen alkotmányértelmezés
      kizárólag  a  26.  § (2) és (4) bekezdésének  egymáshoz  való
      viszonyára s ennél nem tágabb körre vonatkozik.

      3.  Az  Alkotmány  26. § (2) bekezdésében biztosított  jogkör
      alapján  a  köztársasági  elnök  a  törvényt  megfontolás  és
      újratárgyalás  végett  visszaküldheti  a  parlamentnek,   pl.
      valamely  célszerűségi,  hasznossági, jogszabály-szerkesztési
      és egyéb hasonló okból, míg a (4) bekezdés alapján köteles  a
      törvényt előzetes normakontroll végett az Alkotmánybírósághoz
      megküldeni, amennyiben az aláírás előtt alkotmányellenességet
      észlel.

      A  (2)  és  a  (4)  bekezdés törvényi  tényállásának  szövege
      alapján  sem  lehet kétséges, hogy azok két  teljesen  eltérő
      tárgy- és esetkörre vonatkoznak: az egyik eset egy lehetőség,
      a másik kötelesség, az egyiknek oka a célszerűség, a másiké a
      vélelmezett  alkotmánysértés,  az  egyiknél  a   címzett   az
      Országgyűlés, a másiknál az Alkotmánybíróság.
      Tehát    e    két   törvényszöveg   egymást   eleve    kizáró
      rendelkezésként  nem  értelmezhetők; lehetnek  ugyanis  olyan
      esetek,   amikor  ezek  egymással  versengenek,  és  lehetnek
      párhuzamosan,   illetve  egymást  követően  is   gyakorolható
      államfői jogok forrásai is.

      Álláspontom   szerint  a  határozat  jelentősen   leszűkített
      jogértelmezésre   támaszkodik,  amely  az  Alkotmányból   nem
      vezethető  le. Következménye az, hogy a jelenlegi alkotmányos
      rendszer  által  létesített ún. gyenge  államelnöki  pozíciót
      tovább   erőtleníti,   s   ezáltal   az   Alkotmány   29.   §
      (1)    bekezdésével   ellentétben,   a   köztársasági   elnök
      alkotmányvédő szerepét tovább szűkíti és korlátozza.

      4.  A  határozat okfejtése, érvelése természetesen a  legtöbb
      esetre  nézve bizonyára helytálló, de nem minden  eshetőséget
      ölel fel, illetve nem ismerve el a kivételeket, egy általános
      szempontot  kíván érvényesíteni, kizárva éppen a legfontosabb
      problémák másfajta értelmezési lehetőségét.

      Melyek  tehát  azok  az esetek, amikor a köztársasági  elnök,
      választása  szerint  csak  az egyik  jogkört  gyakorolja,  és
      ezáltal a másikkal már a továbbiakban nem élhet?

      a) Ha eleve alkotmányellenességet lát a törvényben, akkor azt
      nem  írhatja  alá,  hanem előzetes alkotmányossági  vizsgálat
      végett  az  Alkotmánybírósághoz kell fordulnia, ez esetben  a
      (4) bekezdés szerinti jogkör gyakorlása fogalmilag kizárja  a
      (2) bekezdés lehetőségét, nevezetesen ekkor sem párhuzamosan,
      sem  utólag ugyanazon törvényt az Országgyűlésnek már  később
      nem küldheti vissza megfontolás végett.

      b)  Ha  célszerűségi,  stb. okokból a törvényt  megfontolásra
      visszaküldi  az  Országgyűlésnek,  majd  az  Országgyűlés   a
      törvényt  újratárgyalja,  és  a megfontolás  eredményeként  a
      törvényt  változatlanul  megszavazza,  akkor  a  köztársasági
      elnök  a  (3) bekezdés alapján már – általános szabályként  –
      köteles  azt  aláírni és kihirdetni, ezáltal a  (2)  bekezdés
      szerinti  jogkör  gyakorlása zárja ki a (4) bekezdés  szerint
      gyakorolható jogot.

      c)  Lényegében ugyanez a helyzet akkor is, ha az Országgyűlés
      a  hozzá  visszaküldött  törvényt megfontolva,  azt  bizonyos
      változásokkal  szavazza  meg. Ekkor a  köztársasági  elnök  a
      (2)   bekezdés   szerinti  jogkör  gyakorlása   keretében   a
      visszaküldési  joggal ismételten nem élhet,  és  –  általános
      szabályként – most már a (4) bekezdés alapján alkotmányossági
      kifogásokkal sem állhat elő.

      A  fenti három esetben tehát az ún. politikai vétó és az  ún.
      alkotmányossági  vétó  egymást kölcsönösen  kizárják,  és  az
      államfő  választása  szerint csak  az  egyikkel  lehet  élni.
      Mindhárom  változat tehát az államfő aláírási és  kihirdetési
      kötelezettségével jár.

      Mindez    világosan   kiolvasható   a   26.    §    nyelvtani
      értelmezéséből, és ennyiben a határozat 3. pontja helyes,  de
      nem teljeskörű, mivel nem számol az alábbi esettel:

      4.  Álláspontom  szerint ugyan nem zárható  ki  a  (2)  és  a
      (4) bekezdés látszólagos kollizíója, de ez viszont feloldható
      egy  olyan  értelmezéssel, amely szerint az (1) bekezdés  nem
      fogható  fel  akként, miszerint a köztársasági elnök  köteles
      lenne  egy  – hozzá ismét beterjesztett – alkotmányellenesnek
      tűnő  törvényt  aláírni anélkül, hogy előzetes normakontrollt
      kérhetne az Alkotmánybíróságtól.

      S  feloldható  a látszólagos kollízió úgy is,  hogy  alapvető
      különbségeket   teszünk   az   elsőizben   tárgyalt   törvény
      alkotmányellenessége,   valamint   a   visszaküldés   folytán
      újratárgyalt   törvénynek  csak  a  megismételt   jogalkotási
      eljárásban felmerült alkotmányellenessége között.
      Vajon az a körülmény, hogy a köztársasági elnök először  csak
      a  (2) bekezdés szerinti visszaküldési jogával élt, – mert az
      eredeti   törvény   nem  volt  alkotmányellenes,   csak   pl.
      célszerűtlen – lehet-e kizáró oka a megismételt eljárás során
      keletkezett   és   felmerült   alkotmányellenesség   előzetes
      normakontroll útján történő orvoslásának?
      Véleményem  szerint  nem.  A (4) bekezdésben  írt  jogával  a
      köztársasági  elnök  nemcsak  akkor  élhet,  ha  egy  törvény
      először  kerül  hozzá,  hanem akkor is,  ha  az  Országgyűlés
      valamely   törvényt  az  államfői  észrevételek  megfontolása
      alapján  újratárgyal, majd a változatlan, vagy akár változott
      tartalmú  törvényt kihirdetés végett a köztársasági  elnökhöz
      ismét beterjeszti.

      Ez egyenesen következik a köztársasági elnök alkotmányvédelmi
      funkciójából. Tehát ő az előzetes alkotmányossági vizsgálatot
      mindkét   esetben   kezdeményezheti  az  Alkotmánybíróságnál,
      bármely szakaszban észleli is az alkotmányellenességet. Semmi
      és  senki nem kényszerítheti őt arra, hogy pl. egy másodízben
      tárgyalt,  és  újra  megszavazott, de immár  alkotmánysértővé
      vált  törvényt  aláírjon,  és most  már  sem  a  (2),  sem  a
      (4) bekezdésben írt jogával ne élhessen.

      5.  Mikor kerülhet sor ilyen különleges, és feltehetőleg csak
      ritkán előforduló esetre?
      Véleményem  szerint  a  következő példán  alapuló  értelmezés
      kizárhatja a látszólagos joghézagot, illetve kollíziót:

      A  köztársasági elnök a (2) bekezdés szerinti jogával élve  a
      törvényt  megfontolás végett visszaküldi  az  Országgyűlésnek
      célszerűségi okból, s alkotmányellenességet ekkor nem észlel.
      Az  Országgyűlés ezután a (3) bekezdés szerinti eljárásban  a
      törvényt újratárgyalja, majd azt aláírás és kihirdetés végett
      megint   a   köztársasági  elnök  elé  terjeszti.   Ekkor   a
      köztársasági  elnök  új  tényként  észleli,  hogy   az   újra
      meghozott törvény
      a)   olyan  új  rendelkezést  tartalmaz,  amely  anyagi  jogi
      szempontból alkotmányellenes; avagy, függetlenül attól,  hogy
      tartalma változott-e, vagy sem,
      b)  alkotmányellenes eljárásban jött létre, s  ezáltal  alaki
      szempontból vált alkotmánysértővé.
      Ez öt esetben történhet meg elvileg:

      ba) az Országgyűlés nem volt törvényesen megalakítva, tehát a
      parlament nem legitim,
      bb)  az Országgyűlés külső kényszer illetve fenyegetés hatása
      alatt döntött,
      bc) az Országgyűlés nem volt határozatképes,
      bd)  az Országgyűlés a minősített többséget igénylő törvényt,
      illetve törvényi rendelkezést
      egyszerű többséggel alkotta meg,
      be) a megfontolás végett visszaküldött törvény újratárgyalása
      során megsértették a
      megismételt  jogalkotói eljárásra vonatkozó, a  (3)  bekezdés
      szerinti eljárás szabályait
      illetve követelményeit.

      Valamennyi  esetben  az újra meghozott törvény  olyan  súlyos
      fogyatékosságban  szenved, hogy azt  érvényesen  létrejöttnek
      tekinteni  nem  lehet.  Itt az ún. abszolút  alaki  semmisség
      esetével     állunk    szemben,    más     szóval     közjogi
      érvénytelenséggel,     amely      olyan      súlyos      fokú
      alkotmányellenességet  jelent, hogy a köztársasági  elnök  az
      ilyen   törvényt   nem   írhatja   alá   és   a   kihirdetést
      megtagadhatja.  Ebben az esetben jogában áll a  (4)  bekezdés
      alapján a törvény előzetes alkotmányossági vizsgálata  végett
      az Alkotmánybírósághoz fordulni akkor is, ha korábban már élt
      a   (2)  bekezdés  szerinti  visszaküldési  jogával,  az  ún.
      politikai vétóval.

      6.  Összefoglalva: az Alkotmány 26. §-ának helyes értelmezése
      alapján azt kellene kimondani, hogy e törvényszakasz  (2)  és
      (4) bekezdésében biztosított államfői jogkörök gyakorlása  az
      említett  esetekben egymást követően és egymást nem  kizáróan
      is  érvényesülhet,  ezért a köztársasági  elnököt  nem  lehet
      elzárni   az  előzetes  normakontrollhoz  fűződő  jogától   a
      megismételt jogalkotói eljárást követően sem.

      Budapest, 2003. december 15.
                                                  Dr. Strausz János
                                                      alkotmánybíró

      Dr.    Tersztyánszkyné   Dr.   Vasadi    Éva    alkotmánybíró
      különvéleménye

      Nem  értek egyet a határozat rendelkező részének 3. pontjában
      foglalt ama megállapítással, amely szerint az Alkotmány 26. §
      (3)  bekezdése szerinti előírása abban az esetben  sem  teszi
      lehetővé  azt,  hogy  a  köztársasági elnök  az  újratárgyalt
      törvénnyel   szemben   alkotmányossági   aggályai   orvoslása
      érdekében,  előzetes  alkotmányossági vizsgálatot  kérjen  az
      Alkotmánybíróságtól,  ha  az  Országgyűlés  a   visszaküldött
      törvényt alkotmányellenes tartalommal módosította, illetve ha
      az   újratárgyalást  követően  a  köztársasági  elnök   egyéb
      alkotmányellenességet észlel.

      Véleményem   szerint,   ha   a   köztársasági   elnök   által
      megfontolásra  visszaküldött törvényt, amelynek elfogadásáról
      az  Országgyűlés  ismét  határozott, módosították,  akkor  az
      elnök   köteles  a  törvényt  véleményezésre  megküldeni   az
      Alkotmánybíróságnak,  ha  annak  valamelyik  rendelkezését  e
      módosítás  következtében alkotmányellenesnek tartja,  illetve
      ha  azt  észleli,  hogy  a  törvény  formai,  eljárási  okból
      alkotmányellenes, pl. közjogi érvénytelenségben szenved.

      A  jelen  ügyben ezt az alkotmányértelmezési kérdést  arra  a
      sajátos   szabályozásra  lehet  visszavezetni,   ahogyan   az
      Alkotmány   26.  §-a  a  kihirdetésre  megküldött  törvénnyel
      kapcsolatban a köztársasági elnök feladatairól rendelkezik.

      Az  Alkotmány  26.  §-a  értelmében a  köztársasági  elnök  a
      kihirdetésre megküldött törvénnyel (ha azt nem írja alá)  két
      dolgot tehet:
      -  szabad  belátása szerint joga van visszaküldeni a törvényt
      az  Országgyűlésnek,  ha  a törvénnyel  vagy  annak  valamely
      rendelkezésével nem ért egyet, de erre nem köteles;
      - viszont köteles azt megküldeni az Alkotmánybíróságnak, ha a
      törvényt      vagy     annak     valamelyik     rendelkezését
      alkotmányellenesnek   tartja.  Az  Alkotmány   értelmében   a
      köztársasági elnök nem jogosult aláírni az ilyen törvényt.

      Az  Alkotmány 26. §-a tehát kétfajta „vétót” szabályoz.  Ezek
      célja és hatása egymástól jelentősen eltér.

      Az  Alkotmány 26. § (3) és (4) bekezdése látszólag  egymásnak
      ellentmondó  rendelkezéseket tartalmaz. Míg az egyik  szabály
      az  újra  megtárgyalt és ismét elfogadott  ugyanazon  törvény
      aláírására   kötelezi  a  köztársasági   elnököt,   a   másik
      rendelkezés  az  alkotmányellenesség  előzetes  vizsgálatának
      kezdeményezésére    kötelezi,   ha   a    törvény    valamely
      rendelkezését alkotmányellenesnek tartja.

      Valójában   nem  ellentétes  rendelkezésekről,   hanem   két,
      egymástól elkülönült jogosítványról van szó. A jelen  esetben
      döntő  jelentősége  ezért nem a 26.  §  létrejötte  történeti
      körülményeinek van, hanem annak, hogy az Alkotmány  egészével
      a   26.  §  érintett  bekezdéseinek  milyen  értelmezése  van
      összhangban. Az Alkotmány 2. §-ának, 26. §-ának és 29. §-ának
      együttértelmezése alapján arra a következtetésre lehet jutni,
      hogy  az  Alkotmány értelmében erősebb érdek  fűződik  ahhoz,
      hogy  az elnök által alkotmányellenesnek tartott törvényt  ne
      hirdessék  ki  (az  ilyen  törvény  ne  lépjen  hatályba   az
      Alkotmánybíróság  döntéséig), mint ahhoz, hogy  ne  szülessen
      olyan  törvény, amellyel a köztársasági elnök nem ért  egyet.
      Ez  következik  a  kétfajta vétó eltérő következményeiből,  a
      kétfajta   vétó   viszonyából,   de   a   26.   §-on   belüli
      sorrendiségükből is.

      Ebből   a  megközelítésből  következik,  hogy  az  elnök   az
      Alkotmány  szabályai  értelmében  nem  küldhet  vissza  olyan
      törvényt az Országgyűlésnek, amelyet alkotmányellenesnek tart
      (noha  az ilyen törvénnyel bizonyosan nem ért egyet), és  nem
      is  írhat  alá olyan törvényt, amelynek alkotmányellenességét
      észlelte. Az általa alkotmányellenesnek tartott törvényt –  a
      rendelkezésére  álló  viszonylag  rövid  határidőn  belül   –
      köteles véleményezésre megküldeni az Alkotmánybíróságnak.  Az
      alkotmányossági  vétó  tehát megelőzi a  politikai  vétót.  A
      politikai  vétó  feltételezi, hogy az elnök  a  törvényt  nem
      tartja alkotmányellenesnek.

      Ezt  erősíti  az  is, hogy az Alkotmány értelmében  a  puszta
      egyet   nem   értést  kifejezésre  juttató  vétó  úgynevezett
      „tiszta” szuszpenzív vétó. Abban a vonatkozásban egyetértek a
      határozattal,  hogy  ha  a  törvényt  az  Országgyűlés   újra
      megtárgyalja, és elfogadásáról – változtatás nélkül  –  ismét
      határoz, akkor az ezt követően megküldött törvény aláírása és
      kihirdetése kötelező. A politikai és az alkotmányossági  vétó
      viszonyából   következik  az,  hogy  a   változatlan,   ismét
      elfogadott törvényt utóbb sem tarthatja alkotmányellenesnek a
      köztársasági  elnök. Az elnöknek a politikai vétó  gyakorlása
      előtt  már  állást  kellett foglalnia az  alkotmányellenesség
      kérdésében. Az elnök ehhez a döntéséhez kötve van  utóbb  is,
      azt  nem  változtathatja meg. A vétó halasztó hatása  könnyen
      elhárítható, a tiszta politikai vétó nem alkalmas arra,  hogy
      érdemben   akadályozza,   korlátozza   vagy   elnehezítse   a
      törvényalkotást.

      Ezzel  szemben  ha  az Országgyűlés a visszaküldött  törvényt
      módosítja,   véleményem   szerint   nem   vitathatók   el   a
      köztársasági  elnöknek az Alkotmányban  előírt  feladatai:  a
      26.   §   (4)   bekezdése   alapján  előzetes   normakontroll
      kezdeményezésére  jogosult és köteles,  ha  a  törvényt  vagy
      annak valamely rendelkezését alkotmányellenesnek tartja.

      Az   Országgyűlés   akkor,  amikor   a   megfontolás   végett
      visszaküldött  törvényt  újra  megtárgyalja,   jogosult   azt
      módosítani,  akár  a köztársasági elnök észrevétele  kereteit
      meghaladóan is. Az elnök észrevételei csupán alkalmat adnak a
      törvény  megfontolására, az észrevételek erre késztethetik  a
      képviselőket, de nem korlátozzák a törvényhozás jogát  és  az
      országgyűlési  képviselők ezzel kapcsolatos tevékenységét.  A
      változtatás   jogát  –  amely  tehát  túlléphet   az   elnöki
      észrevételek    keretein   –   nem   lehet    elvitatni    az
      Országgyűléstől, hiszen az Alkotmány nem tartalmaz  semmilyen
      korlátozást abban a tekintetben, hogy az újra megtárgyalt  és
      elfogadott törvény változhat-e a visszaküldötthöz képest.

      A    visszaküldött   törvény   alkotmányellenesnek    tartott
      tartalmúvá is módosulhat. Annak kockázatát, hogy a törvény  a
      változás folytán válhat alkotmányellenessé, a parlament  kell
      hogy  viselje.  Ha a visszaküldött törvény szövege  változik,
      előállhat  az  a  helyzet,  hogy az így  elfogadott  törvényt
      legjobb  meggyőződése  szerint az  elnök  alkotmányellenesnek
      tartja  –  akár  formai,  eljárási  okokból,  de  még  inkább
      tartalmi  okból. Ilyenkor véleményem szerint nem  zárható  ki
      annak  lehetősége,  hogy  az  elnök  előzetes  normakontrollt
      kezdeményezzen.

      Ellenkező  esetben a politikai vétó gyakorlása  „kioltaná”  a
      köztársasági   elnök  előzetes  alkotmányossági   vizsgálatra
      vonatkozó  általános kötelezettségét. A többségi határozatnak
      az   ettől   eltérő  értelmezése  kiiktatja  a  visszaküldött
      törvénynél  azt  a  vizsgálódást, amit a szerepe  szerint  az
      államszervezet  demokratikus  működése  felett  őrködő  elnök
      végez  a rendelkezésére álló idő alatt. A köztársasági  elnök
      jogkörének   a   többségi   határozat   szerinti   megszorító
      értelmezése  az alkotmányossági vétó feltételeit illetően  az
      Alkotmány védelmét csorbíthatja.

      A  politikai vétó funkciójával is ellentétes az elnököt  arra
      kényszeríteni,  hogy  köteles legyen  aláírni  egy,  szerinte
      alkotmányellenessé  vált törvényt. Az Alkotmánynak  az  ilyen
      értelmezése a politikai vétó gyakorlásától tarthatja vissza a
      köztársasági elnököt – annak érdekében, hogy elkerülje azt  a
      veszélyt,  hogy  a  visszaküldött törvényt alkotmányellenessé
      vált  tartalommal is ki kell hirdetnie. A többségi  határozat
      szerinti  értelmezés mellett az Alkotmány 2. §-ában,  26.  §-
      ának  (4)  bekezdésében és 29. §-ában  foglalt,  a  megfelelő
      jogalkotás  biztosításához  kapcsolódó  alkotmányos  garancia
      sérülhet.

      Budapest, 2003. december 15.
                                 Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                      alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Challenging the constitutionality of the Act LXXXIV of 2003 on Some Questions Related to Medical Activities by numerous parties, political and professional organisations and the President
       Number of the Decision:
       .
       62/2003. (XII. 15.)
       Date of the decision:
       .
       12/15/2003
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2003-3-007?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .