Hungarian
Ügyszám:
.
604/B/2000
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 5/2006. (II. 15.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/153
.
A döntés kelte: Budapest, 02/14/2006
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítványok, valamint
  alkotmányjogi  panaszok alapján – dr. Bagi  István,  dr.  Erdei
  Árpád  és  dr.  Kiss  László alkotmánybíró különvéleményével  –
  meghozta az alábbi

                           határozatot:

        1.   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a   helyi
  önkormányzati  képviselők jogállásának egyes kérdéseiről  szóló
  2000.  évi XCVI. törvény 5. § e) pontja alkotmányellenes, ezért
  azt megsemmisíti.
     
      2.  Az  Alkotmánybíróság  a helyi önkormányzati  képviselők
  jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 5.
  § e) pontja konkrét ügyben való alkalmazásának megtiltása iránt
  benyújtott indítványokat elutasítja.

       3.  Az  Alkotmánybíróság a helyi önkormányzati  képviselők
  jogállásának  egyes kérdéseiről szóló 2000. évi  XCVI.  törvény
  10.   §   (3)   bekezdése,  valamint  a  11.  §  (2)  bekezdése
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványokat elutasítja.

       4.  Az  Alkotmánybíróság  a  Baranya  Megyei  Bíróság  Pk.
  61.020/2003/2. számú, a Tolna Megyei Bíróság Pk. 20.149/2003/3.
  számú, a Tolna Megyei Bíróság Pk.20.144/2003/3. számú és a Győr-
  Moson-Sopron  Megyei Bíróság Kpk. 20.093/2003/5. számú  jogerős
  végzésével    elbírált   ügyekben   benyújtott    alkotmányjogi
  panaszokat visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                 I.
         1.  Az  Alkotmánybírósághoz  számos  indítvány  érkezett,
   amelyben  az  indítványozók  a helyi  önkormányzati  képviselők
   jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény (a
   továbbiakban:  Ökj.tv.)  5. § e) pontja,  valamint  11.  §  (2)
   bekezdése     alkotmányellenességének     megállapítását     és
   megsemmisítését  kérték. Az Alkotmánybíróság  az  indítványokat
   egyesítette és egy eljárásban bírálta el.
   Az  indítványozók  az  Ökj.tv. támadott  szakaszait  alapvetően
   azért  sérelmezik, mert álláspontjuk szerint a  rendelkezés  az
   egészségügyi szolgáltatást az önkormányzattal kötött  szerződés
   alapján  végző  háziorvosokat alkotmányellenesen  zárja  ki  az
   önkormányzati  képviselői  tisztség viseléséből,  illetőleg  az
   önkormányzati bizottságok tevékenységéből.

         2.   Az  Ökj.tv.  5.  §  e)  pontja  alapján  nem   lehet
   önkormányzati  képviselő,  aki,  illetve  akinek  a   személyes
   közreműködésével   működő  gazdasági   társaság   önkormányzati
   feladatot   a   képviselő-testülettel,   a   közgyűléssel    (a
   továbbiakban  együtt:  képviselő-testület)  vagy  a  képviselő-
   testület  szervével  kötött vállalkozási,  megbízási  szerződés
   vagy munkaszerződés alapján lát el.
       a)   Az   indítványozók   többsége   szerint   a   támadott
   rendelkezés   sérti  az  Alkotmány  70.  §   (1)   bekezdésében
   szabályozott passzív választójogot, mert korlátozza  a  hatálya
   alá  tartozó  személyeket abban, hogy önkormányzati képviselővé
   választhatók legyenek. Egyes indítványozók az Alkotmány  70.  §
   (4)  bekezdésében szabályozott közhivatal-viseléshez  való  jog
   sérelmében     jelölték     meg     a     vitatott      szabály
   alkotmányellenességét. Álláspontjuk szerint az alkotmányos  jog
   sérelme  azzal valósul meg, hogy az Ökj.tv. 5. § e)  pontja  az
   érintett  személyeket  alkotmányos  indok  nélkül  zárja  ki  a
   közhivatali tisztség viseléséből.
       b)    A    vitatott   rendelkezés   alkotmányellenességének
   indoklásaként több indítványozó is hivatkozik az Alkotmány 2. §
   (1)    bekezdésében    szabályozott    jogállamiságból    folyó
   jogbiztonság  követelményének sérelmére.  Álláspontjuk  szerint
   mivel  az  Ökj.tv. nem határozza meg egyértelműen  azok  körét,
   akikre  az  összeférhetetlenségi ok vonatkozik, olyan mértékben
   teszi       kiszámíthatatlanná      az      összeférhetetlenség
   érvényesíthetőségét, amely a jogalkalmazás  során  nem  oldható
   fel.  Ilyen  nem egyértelmű, jogértelmezéssel fel  nem  oldható
   tényállási  elemként  jelölik meg  az  önkormányzati  feladatot
   ellátó   gazdasági  társaságban  való  személyes   közreműködés
   fogalmát.
       c)  Az  indítványozók  többségének  álláspontja  szerint  a
   kifogásolt  szakasz sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében
   foglalt   egyenlő   elbánás   (a   hátrányos   megkülönböztetés
   tilalmának)   követelményét.  Az   indítványozók   többsége   a
   jogegyenlőség  sérelmét  abban  látja,  hogy  amíg  a  vitatott
   rendelkezés  alapján  a  egészségügyi alapellátási  feladatokat
   vállalkozásban   területi   ellátási   felelősséggel    ellátó,
   illetőleg   gazdasági  társaság  „személyes  közreműködőjeként”
   ellátó   háziorvos   tevékenysége  összeférhetetlen   a   helyi
   vnkormányzati képviselői megbízatással, addig annak a képviselő-
   testület  által  kinevezett háziorvosnak  a  tevékenysége,  aki
   közalkalmazotti   jogviszonyban   látja   el    a    háziorvosi
   feladatokat, nem minősül összeférhetetlennek. Holott ez  utóbbi
   háziorvosok  függősége  az  önkormányzattól  és  közvetlenül  a
   képviselő-testülettől  sokkal  erősebb,   mint   a   vállalkozó
   háziorvosoké.
   Egyik   indítványozó  emellett  a  vitatott   szabály   további
   diszkriminatív elemeire is rámutat. Az indítványozó álláspontja
   szerint  hátrányos  megkülönböztetést tartalmaz  a  rendelkezés
   amiatt  is,  mert  csak  az önkormányzati  feladatot  gazdasági
   társasági   formában   ellátó   szervezetben   való   személyes
   közreműködést  minősíti  a törvény az önkormányzati  képviselői
   megbízatással   összeférhetetlennek.  Ha  az   önkormányzat   a
   feladatot  költségvetési  intézmény  vagy  közhasznú  szervezet
   (alapítvány,  közhasznú társaság) útján látja el,  a  szervezet
   tevékenységében személyesen közreműködők esetében  a  gazdasági
   összeférhetetlenséget megalapozó indokok  ugyanúgy  fennállnak,
   mint a gazdasági társaság esetén.
   Ez  az  indítványozó  az  54/1995.  (IX.  15.)  AB  határozatra
   hivatkozással rámutat arra is, hogy a vitatott szabály azért is
   sérti  az  Alkotmány 70/A. §-át, mert különböző jogi helyzetben
   levő jogalanyokat egyenlőkként kezel és az egyenlőtlenek azonos
   szabályozás alá vonása sérti az egyenlő elbánás követelményét.
       d) Egyes indítványozók álláspontja szerint az Ökj.tv. 5.  §
   e)  pontja – azáltal, hogy a benne foglalt összeférhetetlenségi
   szabály  következtében  a  háziorvos választani  kényszerül  az
   önkormányzati képviselői megbízatás és a foglalkozása között és
   a    képviselői   megbízatás   érdekében   fel   kell   hagynia
   foglalkozásával, vállalkozásával – sérti az Alkotmány 70/B.  §-
   ában  szabályozott, a foglalkozás szabad megválasztásához  való
   jogot  és  a  9.  § (2) bekezdése szerinti vállalkozáshoz  való
   jogot,  és ezáltal az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében  foglalt
   tulajdonjogot is, ami az egyéni cselekvési autonómia alapja.
       e)  A  benyújtott indítványok közül több támadta az  Ökjtv.
   5.  §  e)  pontját  az  Alkotmánynak a  helyi  önkormányzatokra
   vonatkozó 42. §-ával, 44. § (1) bekezdésével, illetve a  44.  §
   egészével,  44/A.  § (1) bekezdés a) és b) pontjával,  valamint
   44/C.   §-ával  összefüggésben.  Az  indítványozók  álláspontja
   szerint az Ökj.tv. 5. § e) pontja szükségtelenül avatkozik bele
   a    helyi    közélet   működésébe,   ezáltal    csorbítja    a
   választópolgároknak a helyi önkormányzáshoz való jogát (42. §),
   mivel  korlátozza  a  helyi  közösségek  tagjait  abban,   hogy
   szabadon  eldöntsék, kit tartanak méltónak arra, hogy  a  közös
   döntések  meghozatalánál  a  képviseletüket  ellássa,   így   a
   választópolgárok nem dönthetnek szabadon az általuk  választott
   képviselő-testület      személyi      összetételéről.      Ezen
   összeférhetetlenségi  szabály következtében  sérülnek  a  helyi
   önkormányzatoknak  az  Alkotmány  44/A.  §   (1)   bekezdésében
   szabályozott     alapjogai     is,     mivel     a     vitatott
   összeférhetetlenségi  szabály korlátozza az  önkormányzatot  is
   abban,   hogy  szabadon  döntsön  az  önkormányzati   feladatok
   vállalásáról, az önkormányzati feladatok ellátásának  módjáról.
   Egyik  indítványozó  álláspontja szerint a vitatott  szabályban
   megfogalmazott összeférhetetlenségi okok sértik az önkormányzat
   szerződéskötési  szabadságát  is.  Az  Alkotmány  44/C.  §-ának
   sérelme  azzal valósul meg, hogy az önkormányzatok alapjogainak
   az  itt  vázolt  korlátozása  nem az  országgyűlési  képviselők
   minősített többségével elfogadott törvénnyel történt, habár  az
   Ökj.tv.  az  önkormányzatok alapjogait  korlátozó  rendelkezést
   tartalmaz.
       f)  Az  indítványozók egy része az Ökj.tv. 5. § e)  pontját
   ellentétesnek tartja az Alkotmány 8. § (1) bekezdésével,  amely
   az  állam  elsőrendű kötelezettségét fogalmazza  meg  az  ember
   sérthetetlen    és    elidegeníthetetlen   alapvető    jogainak
   tiszteletben   tartása  és  védelme  terén.  Két   indítványozó
   hivatkozott  az  Alkotmány  8. §  (2)  bekezdésére,  amelyet  –
   álláspontjuk szerint – az 5. § e) pont azzal sért meg, hogy  az
   eddig  említett  alkotmányos  jogok  tartalmát  lényegesen   és
   indokolatlanul korlátozza.

       3.  Több indítványozó megsemmisíteni kéri az Ökj.tv. 11.  §
   (2)   bekezdését,  amely  az  önkormányzati  képviselő-testület
   bizottságának  nem  képviselő  tagjára  vonatkozóan   tartalmaz
   összeférhetetlenségi rendelkezéseket. Nem  lehet  a  képviselő-
   testület  bizottságának tagja az Ökj.tv. 5. §-ának hatálya  alá
   tartozó  köztisztviselő, tisztségviselő vagy egyéb személy.  Az
   indítványozók szerint mivel ez a szabály visszautal az  Ökj.tv.
   5.  §-ára  –  benne  az 5. § e) pontjára  –  ez  a  rendelkezés
   ugyanazon  okokból alkotmányellenes, mint az Ökj.tv.  5.  §  e)
   pontja. Az indítványozók rámutatnak arra is, hogy a jogalkotó a
   kifogásolt összeférhetetlenségi okok megfogalmazása  során  nem
   volt tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
   törvény  (a  továbbiakban: Ötv.) 24. §  (2)  bekezdésére,  mely
   szerint  a bizottságokba indokolt beválasztani a feladatkörében
   szolgáltatást   nyújtó  jelentősebb  szervezetek  képviselőjét,
   társadalmi  szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe  vevő
   más állampolgárt.

       4.  Az  egyik  indítványozó alkotmányellenesnek  tartja  az
   Ökjtv.  10. § (3) bekezdését is, amely arról rendelkezik,  hogy
   összeférhetetlenség megállapítása miatt benyújtott jogorvoslati
   kérelem  esetén  a  bíróság  nemperes  eljárásban  határoz,  az
   érintett önkormányzati képviselő meghallgatása az eljárásban  a
   bíróság mérlegelésétől függ, és a bíróság döntése ellen további
   jogorvoslatnak nincs helye. Az Ökj.tv.-nek ez a rendelkezése az
   indítványozó  szerint sérti az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében
   foglalt,  a  tisztességes tárgyaláshoz való jogot.  Tekintettel
   arra,  hogy  az  összeférhetetlenség megállapítása  alkotmányos
   alapjogot érint, az ezzel összefüggő eljárásra is vonatkozik az
   57.  §  (1) bekezdés. Ezzel szemben a bíróság tárgyalás tartása
   nélkül  hozza  meg  határozatát, így az  indítványozónak  nincs
   lehetősége    az    érveit    kifejteni,    a    bíróság     az
   összeférhetetlenség kimondását kérelmező közigazgatási  hivatal
   érvei  alapján  hozza meg a döntését. A bírói határozat  elleni
   fellebbezés  kizárása sérti a jogorvoslathoz való jogot  is.  A
   jogorvoslati jog korlátozása tárgyában az Alkotmány 57.  §  (5)
   bekezdésnek  megfelelően  a jelenlévő országgyűlési  képviselők
   kétharmadának szavazatával dönthetett volna a jogalkotó.

       5.  Az  Ökj.tv. 5. § e) pontjával összefüggésben benyújtott
   alkotmányjogi panaszokban az indítványozók azt kérték, hogy  az
   Alkotmánybíróság állapítsa meg a támadott törvényi  rendelkezés
   alkotmányellenességét  az  Alkotmánynak  a  jelen  határozatban
   megjelölt   rendelkezéseire  nézve,   és   állapítsa   meg   az
   alkotmányjogi panaszok alapját képező konkrét ügyekben az 5.  §
   e)  pont alkalmazhatóságának tilalmát. Az egyik indítványozó az
   alkotmányellenesség  megállapítását és az  alkalmazási  tilalom
   kimondását kérte az Ökj.tv. 10. § (3) bekezdésére nézve is.
   Az alkotmányjogi panaszokat a
   Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 20.255/2003/2
   Pest megyei Bíróság 2.Kpk.26.100/2003/4.
   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Pk.20.423/2003/3.
   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 1.Kpk.20.415/2003/5.
   Pest megyei Bíróság 2.Kpk.26.161/2003/8.
   Pest megyei Bíróság 2.Kpk.26.160/2003/3.
   Baranya Megyei Bíróság Pk.61.020/2003/2.
   Csongrád megyei Bíróság 4.Pk.20.337/2003/2.
   Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Kpk.20.064/2003/6.
   Fejér Megyei Bíróság Kpk.20.199/2003/2.
   Tolna Megyei Bíróság Pk.20.148/2003/4.
   Tolna Megyei Bíróság Pk.20/144/2003/3
   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 12.Pk.20.336/2003/5.
   Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bíróság 19.Pk.20.473/2003/5.
   Hajdú-Bihar megyei Bíróság 3.Pk.20.518/2003/2.
   Tolna Megyei Bíróság Pk.20.143/2003/5.
   Tolna Megyei Bíróság Pk.20.149/2003/3.
   Baranya Megyei Bíróság Pk.61.027/2003/2.
   Bács-Kiskun Megyei Bíróság 5.Pk.20.571/2003/4.
   Baranya Megyi Bíróság Pk.61.028/2003/2.
   Jász-Nagykun-Szonok Megyei Bíróság 12.Pk.20.378/2003/4.
   Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Kpk. 20.093/2003/5.
   Heves Megyei Bíróság 2.Pk.20.312/2003/3.
   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 19.Pk.20.594/2003/5.
   Pest Megyei Bíróság 2.K.26.261/2003/6.
   Pest megyei Bíróság 2.Kpk.26.290/2003/3.
   Veszprém Megyei Bíróság 8.Pk.20.545/2003/4.
   Pest     Megyei     Bíróság     2.Kpk.26.508/2003/3.     számú,
   összeférhetetlenség   megállapítására   irányuló   nem    peres
   eljárásban   hozott,   jogerős  végzéssel   elbírált   ügyekben
   nyújtották be.
      
       6.  A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi  XX.
   törvény módosításáról szóló 2002. évi LXI. törvény 7. §-a 2004.
   május  1-jei  hatállyal módosította az Alkotmány  70.  §-át.  A
   hatályos  szabályozás szerint a helyi önkormányzati  képviselői
   választásokon   való  részvételre  vonatkozó   rendelkezés   az
   Alkotmány  70.  §  (2)  bekezdésében  került  szabályozásra,  a
   közhivatal viselésére vonatkozó rendelkezés pedig az  Alkotmány
   70.  §  (6)  bekezdésében  található.  A  két  alapvető  joggal
   kapcsolatos vizsgálatot ezért az Alkotmánybíróság a 70.  §  (2)
   bekezdés, valamint (6) bekezdésére nézve végezte el.
                                  
                                 II.

   1. Az Alkotmánynak az indítványokban hivatkozott szakaszai:

   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
   „9.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaság  elismeri  és  támogatja  a
   vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”
   „12.  §  (2)  Az  állam tiszteletben tartja  az  önkormányzatok
   tulajdonát.”
   „13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz  való
   jogot.”
   „42.  §  A község, a város, a főváros és kerületei, valamint  a
   megye   választópolgárainak  közösségét   megilleti   a   helyi
   önkormányzás  joga.  A  helyi önkormányzás  a  választópolgárok
   közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése,
   a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása.”
   „44.  § (1) A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk
   választott    képviselőtestület    útján,    illetőleg    helyi
   népszavazással gyakorolják.
   (2)  A  képviselő-testület tagjainak  és  a  polgármesternek  a
   választását  –  az  időközi választás kivételével  –  az  előző
   általános választást követő negyedik év október hónapjában kell
   megtartani.
   (3) A képviselő-testület megbízatása az önkormányzati általános
   választás napjáig tart. A jelöltek hiányában elmaradt választás
   esetén  a  képviselő-testület  megbízatása  meghosszabbodik  az
   időközi  választás  napjáig. A polgármester megbízatása  az  új
   polgármester megválasztásáig tart.
   (4)  A  képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt  –  a
   helyi    önkormányzatokról   szóló   törvényben   meghatározott
   feltételek szerint – kimondhatja a feloszlását. A feloszlás  és
   a   feloszlatás  [19.  §  (3)  bek.  l)  pont]  a  polgármester
   megbízatását is megszünteti.”
   „44/A. § (1) A helyi képviselőtestület:
   a)   önkormányzati  ügyekben  önállóan  szabályoz  és  igazgat,
   döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül,
   b)   gyakorolja   az  önkormányzati  tulajdon  tekintetében   a
   tulajdonost  megillető  jogokat, az  önkormányzat  bevételeivel
   önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat,
   (…)”
   „44/C.  § A helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadásához
   a  jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazata
   szükséges.  Ugyanilyen  szavazataránnyal elfogadott  törvényben
   korlátozhatók az önkormányzatok alapjogai.”
   „57.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
   törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
   (…)
   (5)   A  Magyar  Köztársaságban  a  törvényben  meghatározottak
   szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
   jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
   időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  –  a
   jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
   elfogadott törvény korlátozhatja.”
   „70.   §   (2)   A  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel
   rendelkező  minden nagykorú magyar állampolgárt és  az  Európai
   Unió   más   tagállamának   a  Magyar   Köztársaság   területén
   lakóhellyel  rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti  az  a
   jog,  hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek
   választásán választható és – amennyiben a választás, illetve  a
   népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik –
   választó   legyen,  valamint  helyi  népszavazásban   és   népi
   kezdeményezésben  részt  vegyen.  Polgármesterré  és   fővárosi
   főpolgármesterré magyar állampolgár választható.”
   (…)
   „70.  §  (6) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz,  hogy
   rátermettségének,    képzettségének   és   szakmai    tudásának
   megfelelően közhivatalt viseljen.”
   „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   (2)  Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
   megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
   (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség  megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
   segíti.”
   „70/B.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.”

   2.  Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvénynek (a
   továbbiakban:   Abtv.)  az  alkotmányjogi  panaszra   vonatkozó
   szabályai:
    
    „48.  §  (1)  Az Alkotmányban biztosított jogainak  megsértése
   miatt  alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz
   az,   akinek   a  jogsérelme  az  alkotmányellenes   jogszabály
   alkalmazása  folytán  következett  be,  és  egyéb  jogorvoslati
   lehetőségeit   már  kimerítette,  illetőleg  más   jogorvoslati
   lehetőség nincs számára biztosítva.
    (2)    Az    alkotmányjogi   panaszt   a   jogerős   határozat
   kézbesítésétől  számított  hatvan  napon  belül  lehet  írásban
   benyújtani.”

   3.    Az    Ötv.-nek   az   indítványozók   által   hivatkozott
   rendelkezései:
   „19. § (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt
   felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Részt vehet
   a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk
   szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselők  jogai
   és  kötelességei  azonosak. A települési képviselő  az  alakuló
   ülésen,  illetve a megválasztását követő ülésen a 32. § szerint
   esküt tesz.”
   „24.  §  (2)  A bizottságba indokolt beválasztani a feladatköre
   szerinti  területen szolgáltatást nyújtó jelentősebb  szervezet
   képviselőjét,  társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást
   igénybe vevő más választópolgárt.”

   4.   Az   Ökj.tv.-nek   az  Alkotmánybíróság   által   vizsgált
   rendelkezései:
   „5. § Az önkormányzati képviselő nem lehet:
   (…)
   e)  aki,  illetve  akinek  a személyes közreműködésével  működő
   gazdasági   társaság  önkormányzati  feladatot   a   képviselő-
   testülettel   vagy   a  képviselő-testület   szervével   kötött
   vállalkozási,  megbízási szerződés vagy munkaszerződés  alapján
   lát el,
   (…)”
   „10.   §   (1)   Az   érintett   önkormányzati   képviselő   az
   összeférhetetlenségét  megállapító,  illetőleg  a   megbízatása
   megszűnését  a  2.  §  e)  pontja  alapján  kimondó  képviselő-
   testületi     határozat     felülvizsgálatát     kérheti      –
   jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat  kézhezvételétől
   számított 8 napon belül a fővárosi, megyei bíróságtól.
   (2)  A  fővárosi,  megyei  közigazgatási  hivatal  vezetője   a
   fővárosi,  megyei  bíróságnál kezdeményezheti az  önkormányzati
   képviselő összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-
   testület  nem  dönt  az  összeférhetetlenségről  vagy   döntése
   jogszabálysértő.
   (3)  A bíróság a kérelemről – annak beérkezésétől számított  30
   napon belül – nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló
   tanácsban   határoz.   A  bíróság  az  érintett   önkormányzati
   képviselőt,  a  polgármestert  vagy  a  keresettel  megtámadott
   határozatot  hozó képviselő-testület képviselőjét, illetőleg  a
   kereset  előterjesztőjét  meghallgathatja.  A  bíróság  döntése
   ellen további jogorvoslatnak helye nincs.”
   „11.   §   (2)  A  bizottság  tagja  nem  lehet  az  5.   §-ban
   meghatározott   köztisztviselő,   tisztségviselő   vagy   egyéb
   személy.”

                                III.

   Az  Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta, hogy a  benyújtott
   alkotmányjogi   panaszok  megfelelnek-e  az  Abtv.   által   az
   alkotmányjogi panasszal szemben támasztott követelményeknek.
   Az   Abtv.   48.   §  (1)  bekezdése  szerint  az  Alkotmányban
   biztosított  jogainak megsértése miatt alkotmányjogi  panasszal
   fordulhat  az  Alkotmánybírósághoz az, akinek a  jogsérelme  az
   alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán következett be,
   és  egyéb jogorvoslati lehetőségeit kimerítette, illetőleg  más
   jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. A (2) bekezdés
   értelmében   az  alkotmányjogi  panaszt  a  jogerős   határozat
   kézbesítésétől    számított   60   napon   belül    lehet    az
   Alkotmánybírósághoz írásban benyújtani.

   Azoknak az alkotmányjogi panaszoknak az esetében, amelyeknél  a
   bírósági   végzésből   nem   volt   megállapítható,   hogy   az
   indítványozó  az  alkotmányjogi panaszt  az  Abtv.  48.  §  (2)
   bekezdésében  írt határidőben nyújtotta be, az Alkotmánybíróság
   főtitkára   a   határidő   igazolására   szolgáló   tértivevény
   másolatának  megküldésére  hívta  fel  az  indítványozókat.   A
   hiánypótlási  felhívásnak  az indítványozók  a  Baranya  Megyei
   Bíróság   Pk.61.020/2003/2.  számú,  a  Tolna  Megyei   Bíróság
   Pk.20.144/2003/3.   számú,  végül  a   Tolna   Megyei   Bíróság
   Pk.20.149/2003/3.  számú végzésével jogerősen  lezárt  ügyekben
   nem tettek eleget.
   A  rendelkezésre  álló  iratok tanúsága szerint  a  Győr-Moson-
   Sopron  Megyei  Bíróság  Kpk. 20.093/2003/5.  számú  végzésével
   jogerősen   elbírált   ügyben  az   indítványozó   a   bírósági
   határozatot  2003. április 8.-án vette kézhez, a június  23.-án
   kelt  alkotmányjogi  panasz  2003. június  26.-án  érkezett  az
   Alkotmánybírósághoz. Ez az indítvány elkésett.
   .
   Az    Alkotmánybíróság   ideiglenes   ügyrendjéről   és   annak
   közzétételéről szóló módosított és egységes szerkezetbe foglalt
   3/2001.  (XII.  3.)  Tü. határozat 29. § e) pontja  alapján  az
   Alkotmánybíróság az indítványt visszautasítja, ha a  benyújtott
   alkotmányjogi  panasz  nem  felel  meg  az  Abtv.  48.  §   (2)
   bekezdésében   foglalt   feltételeknek.   Az   Alkotmánybíróság
   ugyanezen   szakasz   d)  pontja  alapján   visszautasítja   az
   indítványt,  ha az indítványozó a hiánypótlási felhívásnak  nem
   tesz eleget, és emiatt az indítvány érdemben nem bírálható el.
   Az  ügyrend e rendelkezéseire tekintettel a fenti alkotmányjogi
   panaszokat az Alkotmánybíróság visszautasította.

   Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a többi alkotmányjogi
   panasz   megfelel  az  Abtv.  48.  §  (1)  bekezdésében  előírt
   feltételeknek. Az alkotmányjogi panaszokat, olyan a  2002.  évi
   önkormányzati   választásokon  helyi   képviselővé   választott
   orvosok  nyújtották  be,  akik esetében  a  képviselő-testület,
   illetőleg bíróság az összeférhetetlenséget az Ökj. tv. 5. §  e)
   pontja   alapján   állapította  meg  és   ennek   következtében
   önkormányzati    képviselői   megbízatásuk    megszűnt.    Erre
   tekintettel      a     bírósági     eljárásban      alkalmazott
   összeférhetetlenségi      szabályok     alkotmányellenességének
   megállapítását és megsemmisítését indítványozták és kérték  azt
   is,  hogy  az  Alkotmánybíróság  mondja  ki  azt  is,  hogy  az
   alkotmányellenes  jogszabály  az  ügyükben  nem   alkalmazható.
   Mindegyik  kérelmező  az összeférhetetlensége  ügyében  döntést
   hozó  megyei bíróság végzése ellen nyújtotta be az indítványát,
   amely  végzés  ellen  az  Ökj.tv. 10. § (3)  bekezdése  alapján
   további jogorvoslatnak nincs helye.
   Ezeket az alkotmányjogi panaszokat az Alkotmánybíróság érdemben
   bírálta el.

                                 IV.

   Az indítványok részben megalapozottak.

   Az    Alkotmány   nem   tartalmaz   rendelkezéseket   a   helyi
   önkormányzati képviselők jogállására, így nincsenek  alkotmányi
   szabályok  az  önkormányzati képviselők  összeférhetetlenségére
   sem.   Ebből   következően  a  törvényhozó   nagyfokú   döntési
   szabadsággal  rendelkezik  a  helyi  önkormányzati   képviselők
   jogállásának  –  ezen  belül  az  összeférhetetlenségi  okok  –
   szabályozása  során,  szabályozási önállóságának  korlátját  az
   jelenti,  hogy  az  összeférhetetlenségi okok szabályozása  nem
   lehet ellentétes az Alkotmány rendelkezéseivel, az Alkotmányban
   szabályozott alapvető jogot nem sérthet.

   Az     Alkotmánybíróság     az     önkormányzati     képviselők
   összeférhetetlenségére vonatkozóan az Ökj.tv.-ben megállapított
   szabályok  alkotmányosságát még nem vizsgálta. Az önkormányzati
   képviselői  megbízatást  érintő  összeférhetetlenségi   szabály
   alkotmányosságáról eddigi gyakorlatában akkor  döntött,  amikor
   törvény   valamely  más  közhivatal  betöltésével   minősítette
   ellentétesnek  az önkormányzati képviselői pozíció  betöltését.
   Az  országgyűlési  képviselőkre,  valamint  a  polgármesterekre
   vonatkozó    összeférhetetlenségi   szabályok   alkotmányossági
   vizsgálata  során azonban állást foglalt az összeférhetetlenség
   szabályozásának   olyan  alkotmányossági   kérdéseiben,   amely
   allásfoglalások   az   önkormányzati   képviselőkre   vonatkozó
   összeférhetetlenségi  szabályok  alkotmányosságának  megítélése
   során irányadók.
   Az    Alkotmánybíróság   elsőként   az   indítványozók    által
   leggyakrabban  felhívott alkotmányi rendelkezések  [70.  §  (2)
   bekezdés,  70.  § (6) bekezdése, 70/A. §] alapján  vizsgálta  a
   vitatott rendelkezések alkotmányosságát.

   1.  Az  indítványozók döntő többségének álláspontja szerint  az
   Ökj.tv.   vitatott   szabályában  foglalt  összeférhetetlenségi
   szabály  – mivel kizárja az önkormányzati képviselővé választás
   lehetőségét – alkotmányellenesen korlátozza az érintetteknek az
   Alkotmány   70.   §   (2)   bekezdésében  biztosított   passzív
   választójogát.
   Az    Alkotmánybíróság    a   képviselői    összeférhetetlenség
   alkotmányossági  vizsgálatára irányuló  korábbi  határozataiban
   elvi  jelleggel  mutatott rá arra, hogy az összeférhetetlenségi
   szabályok  nem  tekinthetők a passzív  választójogot  korlátozó
   szabályoknak.  A  passzív választójog és az összeférhetetlenség
   ugyan összefüggésben állnak egymással, mégis a két jogintézmény
   egymástól elhatárolandó. A választójogot az Alkotmány  70.  §-a
   alapvető  jogként  szabályozza,  amelynek  korlátait  maga   az
   Alkotmány     határozza     meg.    Más     jogintézmény     az
   összeférhetetlenség,   amely   nem   akadálya    a    képviselő
   megválasztásának,  rendeltetése  a  képviselő  megválasztásával
   létrejött összeférhetetlenségi helyzet megszüntetése. [16/1994.
   (III. 25.) AB határozat, ABH 1994, 79, 81.]
   Hasonlóképpen  foglalt  állást  a  passzív  választójog  és  az
   összeférhetetlenség  viszonyát illetően az  Alkotmánybíróság  a
   962/B/1992.  AB  határozatában is, amelyben  a  köztisztviselők
   jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek azt a  szabályát
   vizsgálta,  mely  szerint  a  köztisztviselő  nem  lehet  helyi
   önkormányzati képviselő annál az önkormányzatnál, amely  az  őt
   alkalmazó közigazgatási szerv illetékességi területén  működik.
   Megállapította, hogy „[e]z az összeférhetetlenségi szabály  nem
   korlátozza   a   köztisztviselőt  az  Alkotmány   70.   §   (1)
   bekezdésében   biztosított  aktív   és   passzív   választójoga
   gyakorlásában. E rendelkezés alapján nincs akadálya annak, hogy
   a köztisztviselő a helyi önkormányzati választásokon jelöltként
   induljon  és a választásokon őt helyi önkormányzati képviselővé
   –  akár  az  őt  alkalmazó  közigazgatási  szerv  illetékességi
   területén   működő  helyi  önkormányzat  képviselőjévé   is   –
   megválasszák.  Ha a választás eredményeként a Ktv.  21.  §  (1)
   bekezdésében    szabályozott    összeférhetetlenségi    helyzet
   keletkezik,  a  köztisztviselő a Ktv. 22.  §-ában  foglaltaknak
   megfelelően köteles az összeférhetetlenségi okot bejelenteni és
   megszüntetni,  ha  ezt  nem  teszi  megszűnik  a  közszolgálati
   viszonya.” (ABH 1995, 627, 629.)

   Az Ökj.tv. 5. §-ában szabályozott összeférhetetlenségi okok sem
   érintik   az  érintettek  passzív  választójogát,  nem  képezik
   akadályát    annak,    hogy    akik    esetében     ezek     az
   összeférhetetlenségi   okok   fennállnak    az    önkormányzati
   választásokon  képviselő jelöltként induljanak  és  őket  helyi
   képviselővé válasszák. Az Ökj.tv. 8. §-a azt írja elő,  hogy  a
   képviselő  a  vele  szemben fennálló összeférhetetlenségi  okot
   köteles   haladéktalanul  bejelenteni  a   polgármesternek   és
   megbízólevelének  átvételétől  számított  30  napon  belül   az
   vsszeférhetetlenséget megszüntetni.
   Mindezeket  figyelembe véve az Alkotmánybíróság megállapította,
   hogy  az  Ökj.tv. 5. § e) pontjával összefüggésben az Alkotmány
   70. § (2) bekezdésében szabályozott passzív választójog sérelme
   nem állapítható meg.

   2.   Az   önkormányzati  képviselőkkel  szemben   megállapított
   összeférhetetlenségi szabályok, amennyiben akadályát képezik  a
   képviselői  megbízatás betöltésének, az  Alkotmány  70.  §  (6)
   bekezdésében  szabályozott  közhivatal  viseléséhez  való   jog
   korlátozását eredményezhetik.
   Az  Alkotmánybíróság több határozatában értelmezte a közhivatal
   viseléséhez  való  jog  tartalmát. E határozataiban  rámutatott
   arra,  hogy  ez  az alkotmányos jog a közhatalom  gyakorlásában
   való   részvétel  általános  alapjogát  garantálja.   [39/1997.
   (VII.1.) AB határozat, ABH 1997, 263, 275.]
   Az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy az Alkotmányban
   szabályozott  közhivatal viseléshez való jog  alapján  senkinek
   nincs Alkotmányból folyó alanyi joga, meghatározott közhivatal,
   illetőleg  közhivatalok betöltéséhez. Az  Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdése  alapján törvény a közhivatal viseléséhez való  jogot
   szabályozhatja, a közhivatal betöltését feltételekhez  kötheti.
   (962/B/1992. AB határozat, ABH 1995, 627, 629.)
   A   szabályozás  joga  az  Alkotmány  8.  §  (2)   bekezdésében
   szabályozott  keretek  között  illeti  meg  a  jogalkotót,  nem
   alkothat  olyan  szabályokat, amelyek a  közhivatal  viseléshez
   való  jog  lényeges  tartalmát korlátoznák, azaz  a  korlátozás
   akkor tekinthető alkotmányosnak, ha a korlátozásnak alkotmányos
   indoka  van  (valamely alkotmányban szabályozott alapvető  jog,
   vagy   valamely   alkotmányos   cél,   érték   érvényesítéséhez
   elkerülhetetlenül szükséges) és arányos.
   Az   összeférhetetlenségi  okok  alkotmányosságának  elbírálása
   során   eddig   ilyen   alkotmányos  indoknak   tekintette   az
   Alkotmánybíróság  az Alkotmányban szabályozott hatalommegosztás
   érvényesítését, az állam gazdasági semlegességének,  a  közélet
   tisztaságának,  a  képviselő függetlenségének  biztosítását,  a
   gazdasági    és   politikai   funkciók   összefonódásának,    a
   nemkívánatos  érdekérvényesítés,  befolyással  való  visszaélés
   megakadályozását. (1158/B/1990. AB határozat,  ABH  1991,  547,
   549.; 30/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 130.; 55/1994.
   (XI. 10.) AB határozat, ABH 1994, 296.).

   Az  Ökj.tv.  5.  §  e)  pontja  gazdasági  összeférhetetlenségi
   helyzeteket  szabályoz. Az önkormányzati képviselő  nem  köthet
   önkormányzati  feladatellátásra szóló vállalkozási,  megbízási,
   vagy    munkaszerződést   azzal   az   önkormányzattal,   amely
   önkormányzat  képviselő-testületének  tagja,  és  nem  működhet
   közre    személyesen   annak   a   gazdasági   társaságnak    a
   tevékenységében,  amely  az  önkormányzattal  kötött  szerződés
   alapján vállalta át önkormányzati feladat elvégzését, illetőleg
   nem   tarthat   fenn  ilyen  jogviszonyt,  miután   képviselővé
   választották.    A    vitatott    összeférhetetlenségi     okok
   szabályozásának  alkotmányos indoka az, hogy az önkormányzattal
   fennálló  szerződés gazdasági érdekeltségi, illetőleg függőségi
   viszonyokat teremt és a képviselő függetlenségének biztosítása,
   a   közélet   tisztasága,   a   befolyással   való   visszaélés
   megakadályozása megkívánja, hogy a jog elejét  vegye  az  ilyen
   kapcsolatokban  a  szolgáltatói  és  a  politikai  funkciók,  a
   megbízói és a megbízotti, a megbízói és a vállalkozói, valamint
   a munkáltatói és munkavállalói pozíciók összekapcsolódásának.
   Ez  a  szabályozás nem zárja ki, csupán feltételekhez  köti  és
   annyiban korlátozza a közhivatal viselésének lehetőségét,  hogy
   a  képviselőnek  az összeférhetetlenségi helyzet  létrejöttekor
   választania kell a közfunkciója és a foglalkozása között.
   Ezen  alkotmányos indokokra tekintettel önmagukban  a  vitatott
   rendelkezésben  megállapított  összeférhetetlenségi  okok   nem
   eredményezik  az Alkotmány 70. § (6) bekezdésében  szabályozott
   közhivatal viseléshez való jog alkotmányellenes korlátozását.

   3.   Az   indítványozók   álláspontja  szerint   a   kifogásolt
   összeférhetetlenségi  szabály sérti az Alkotmány  70/A.  §-ában
   szabályozott jogegyenlőség követelményét.
   Az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  indítványok  e
   tekintetben megalapozottak.

   Az  Alkotmánybíróság kialakult gyakorlata szerint az  Alkotmány
   70/A.  §-ában  foglalt  rendelkezést a jogegyenlőség  általános
   elvét  megfogalmazó  alkotmányi követelményként  értelmezte.  E
   határozataiban   az   Alkotmánybíróság  kifejtette,   hogy   az
   Alkotmány  e  rendelkezése az azonos  szabályozási  körbe  vont
   jogalanyok   közötti  olyan  alkotmányos  indok   nélkül   tett
   megkülönböztetést   tiltja,   amelynek   következtében    egyes
   jogalanyok  hátrányos  helyzetbe kerülnek.  Kimondta,  hogy  az
   alkotmányi   tilalom   elsősorban  az   alkotmányos   alapjogok
   tekintetében  tett  megkülönböztetésekre terjed  ki,  abban  az
   esetben,  ha  a  megkülönböztetés nem alapvető alkotmányos  jog
   tekintetében      történt,      az      eltérő      szabályozás
   alkotmányellenessége akkor állapítható meg,  ha  az  az  emberi
   méltósághoz  való jogot sérti. Az Alkotmánynak ez az  általános
   jogegyenlőségi  követelménye arra vonatkozik,  hogy  az  állam,
   mint  közhatalom  a  jogok és kötelezettségek  elosztása  során
   köteles  egyenlőkként – egyenlő méltóságú személyként – kezelni
   a  jogalanyokat, a jogalkotás során a jogalkotónak  mindegyikük
   szempontjait  azonos  körültekintéssel,  elfogulatlansággal  és
   méltányossággal  kell  értékelnie.  [9/1990.   (IV.   25.)   AB
   határozat,  ABH 1990, 46, 48.; 21/1990. (X. 4.)  AB  határozat,
   ABH  1990,  73,  77-78.; 61/1992. (XI. 20.) AB  határozat,  ABH
   1992, 280, 281-282.; 35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994,
   197,  203-204.; 30/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 130,
   138-140., 39/1999. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1999, 325, 342-
   344.;  37/2002. (IX. 4.) AB határozat ABH 2002, 230,  241-242.,
   stb.]

   Az  Ökj.tv. 5. § e) pontjában szabályozott összeférhetetlenségi
   okok   alapján  megállapítható,  hogy  a  jogalkotó   ennek   a
   jogegyenlőségből folyó kötelezettségének nem tett eleget.
   A  jogalkotónak a helyi önkormányzati képviselői  megbízatással
   összeférhetetlen  jogi  helyzetek megállapítása  során  sokféle
   szempontot  kell  figyelembe vennie, különböző  érdekeket  kell
   egyeztetnie    ahhoz,    hogy   a   törvényben    megállapított
   összeférhetetlenségi  okok a megyei, fővárosi  és  a  különböző
   lakosságszámú     települési     önkormányzatokban     egyaránt
   alkalmazhatók legyenek, anélkül, hogy a képviselet összetételét
   torzítanák,    illetőleg   az   önkormányzati   feladatellátást
   aránytalanul  megnehezítenék. Ezért a  törvényhozónak  nagyfokú
   szabadsága    van    a    tekintetben,   hogy    a    gazdasági
   vsszeférhetetlenség szabályozása során milyen célok  érdekében,
   milyen tevékenységeket minősít olyannak, amely az önkormányzati
   képviselői megbízatással összeférhetetlen. Azonban az Alkotmány
   70/A. §-ából fakadó követelmény az, hogy a törvényalkotónak  az
   összeférhetetlenség  szabályozása során az  összeférhetetlenség
   kimondására  alapot adó, alkotmányosan indokolható szempontokat
   figyelembe  véve  azonos ismérvek alapján kell  kimunkálnia  az
   összeférhetetlenségi   okokat.   Az   azonos    ismérvek    nem
   következetes alkalmazása, nevezetesen az, ha azonos alkotmányos
   indokok     fennállása    esetén    bizonyos    tevékenységeket
   összeférhetetlennek minősít a törvényhozó, másokat  pedig  nem,
   ez  a  jogalanyok  közötti alkotmányellenes megkülönböztetéshez
   vezet.  [Hasonlóan értelmezte a jogegyenlőség követelményét  és
   hasonlóan  foglalt állást az Alkotmánybíróság a 60/1994.  (XII.
   24.) AB határozatában (ABH, 1994, 342, 358.), amelyben az egyes
   fontos  tisztségeket  betöltő  személyek  ellenőrzéséről  szóló
   1994.  évi  XXIII. törvény ellenőrzés alá vont  személyi  körre
   vonatkozó  rendelkezéseinek alkotmányellenességét az  Alkotmány
   70/A. §-ának sérelmére hivatkozással megállapította.]

   Az  azonos ismérvek alkalmazásának hiányára utal, hogy  amíg  a
   törvényhozó    az   önkormányzati   képviselői    megbízatással
   összeférhetetlennek minősítette az Ökj.tv. 5.  §  e)  pontjában
   meghatározott szerződési kapcsolatokat, addig nem  nyilvánított
   összeférhetetlenségi okká olyan jogi helyzeteket, amelyekben  a
   képviselő   hasonló,   vagy  szorosabb   függőségi,   illetőleg
   érdekeltségi  viszonyban  áll  az önkormányzattal.  A  vitatott
   szabály   összeférhetetlennek   minősíti   az   önkormányzattal
   munkaszerződés alapján fennálló jogviszonyokat, de nem minősíti
   összeférhetetlennek  azokat  a  közalkalmazotti  jogviszonyokat
   (önkormányzati    intézmények   vezetői,   az   önkormányzattal
   közalkalmazotti  jogviszonyban álló háziorvos, stb.),  amelyben
   az    alapvető   munkáltatói   jogok   (kinevezés,   felmentés,
   összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi jogkör)  gyakorlása
   a    képviselő-testület   hatáskörébe   tartozik,    s    ennek
   következtében  betöltött  munkaköre  kapcsán  rendkívül  szoros
   hierarchikus  függőségi  viszonyban áll  azzal  a  testülettel,
   amelynek  tagja. A vitatott szabály alapján nem lehet képviselő
   az, akinek személyes közreműködésével működő gazdasági társaság
   önkormányzati  feladatot  az önkormányzattal  kötött  szerződés
   alapján  lát el. Az önkormányzat nem csak gazdasági társasággal
   köthet   a  feladatkörébe  tartozó  közszolgáltatási  feladatok
   ellátására  szerződést,  a  nem  gazdasági  társasági  formában
   működő  szervezetek tevékenységében való személyes közreműködés
   nem   minősül   összeférhetetlennek.   A   gazdasági   társaság
   tevékenységében való személyes közreműködés különböző  tartalmú
   tevékenységeket takar, az önkormányzati feladatok ellátására az
   önkormányzattal  kötött  szerződéses  jogviszonyok   jelentősen
   eltérő  tartalmúak,  így  általános  összeférhetetlenségi  okká
   minősítésük    olyan    esetekben    is    módot    adhat    az
   összeférhetetlenség   kimondására,  a   képviselői   megbízatás
   megszüntetésére,  amikor  annak  indokoltsága  azonos  ismérvek
   alkalmazása mellett nem állapítható meg.

   Mindezeket  figyelembe véve az Alkotmánybíróság megállapította,
   hogy a jogalkotó az Ökj.tv. 5. § e) pontjának megalkotása során
   nem  alkalmazott  a szabályozás alkotmányos céljából  következő
   azonos mércét az összeférhetetlenségi okok meghatározása során,
   nem   azonos  elvek  és  szempontok  alapján  ítélte   meg   az
   önkormányzati    képviselői   megbízatással    összeférhetetlen
   helyzeteket,  így  a  vizsgált rendelkezés sérti  az  Alkotmány
   70/A. §-ában szabályozott jogegyenlőség követelményét. Ezért az
   Alkotmánybíróság az Ökj.tv. 5. § e) pontját megsemmisítette. Az
   Alkotmánybíróság  szükségesnek  tartja  hangsúlyozni,  hogy   e
   határozatában  nem  az  Ökj.tv. 5. § e) pontjában  szabályozott
   egyes     összeférhetetlenségi    okok    alkotmányellenességét
   állapította meg, hanem annak az alkotmányellenességét,  hogy  a
   vitatott  szabályozás az azonos összeférhetetlenségi  helyzetek
   nem  azonos  ismérvek szerinti alkalmazását teszi lehetővé,  és
   ezáltal   sérti  az  Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdését.   Az
   alkotmányellenes  megkülönböztetés  megszüntetése  érdekében  a
   törvényhozó  feladata a gazdasági összeférhetetlenség  egységes
   ismérveinek   kialakítása  és  következetes  érvényesítése   az
   összeférhetetlenségi    okok    meghatározása     során:     „A
   törvényhozónak  a  diszkrimináció kiküszöbölésére  az  egységes
   mércét   saját   döntése   szerint   kell   meghatároznia,   és
   következetesen  érvényesítenie.”  [60/1994.   (XII.   24.)   AB
   határozat, ABH, 1994, 342, 358.]

   Az Alkotmánybíróság annak ellenére, hogy a vitatott rendelkezés
   alkotmányellenességét  megállapította és  megsemmisítette,  nem
   adott  helyt  az  alkotmányjogi panaszt benyújtó  indítványozók
   azon  kérelmének,  ami az alkotmányellenes rendelkezés  konkrét
   ügyekben való alkalmazásának megtiltására irányult.
   Az  Abtv.  43.  §  (4)  bekezdése alapján  az  alkotmányellenes
   jogszabályi  rendelkezés  konkrét esetben  való  alkalmazásának
   megtiltására  akkor  van  mód, ha azt a  jogbiztonság  vagy  az
   eljárást  kezdeményező különösen fontos  érdeke  indokolja.  Az
   alkotmányjogi  panasszal támadott ügyekben az  Alkotmánybíróság
   úgy  ítélte  meg,  hogy  az alkalmazási tilalom  elrendelése  a
   jogbiztonságot   veszélyeztetné,   ezért   az   erre   irányuló
   indítványokat elutasította.

   4.  Tekintettel  arra, hogy az Alkotmánybíróság megállapította,
   hogy az Alkotmány 70/A. §-ába ütközése miatt az Ökj.tv. 5. § e)
   pontja   alkotmányellenes   és   megsemmisítette,   –   állandó
   gyakorlatát  követve – nem vizsgálta azt, hogy az indítványozók
   által   felhívott  további  alkotmányi  rendelkezések   sérelme
   megállapítható-e  a  vitatott  szabályozással   összefüggésben.
   [61/1997. (XI. 19.) AB határozat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000.
   (V.  24.) AB határozat, ABH 2000, 425, 429.; 29/2000. (X.  11.)
   AB  határozat,  ABH  2000, 193, 200.;  56/2001.  (XI.  29.)  AB
   határozat, ABH 2001, 478, 482.; 6/2005. AB határozat, ABK 2005.
   március, 107, 109.]

                                 V.

   1.  Az  indítványozók  az Ökj.tv. 5. § e) pontjára  vonatkozóan
   előadott  alkotmányossági  indokokkal  azonos  indokok  alapján
   kérték  az  Ökj.tv. 11. § (2) bekezdése alkotmányellenességének
   megállapítását  is.  Ez a rendelkezés nem  határoz  meg  önálló
   összeférhetetlenségi okokat a bizottsági tagokra nézve, hanem a
   képviselők  összeférhetetlenségét  szabályozó  5.  §   egészére
   kiterjedő    visszautalással   rendezi   a   képviselő-testület
   képviselői    jogállással    nem   bíró    tagjaira    irányadó
   összeférhetetlenségi okokat. Azzal, hogy az Ökj.tv.  5.  §-ának
   az indítványozók által a bizottsági tagsággal összefüggésben is
   kifogásolt        rendelkezését       az       Alkotmánybíróság
   alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette, az Ökj.tv. 11. §
   (2)    bekezdésének    az   indítványozók   által    kifogásolt
   alkotmányellenességét  is  orvosolta,   ezért   e   rendelkezés
   megsemmisítését mellőzte.

   2.  Az  alkotmányjogi  panaszok egyikében  az  indítványozó  az
   Ökj.tv.  10.  § (3) bekezdésének megsemmisítését és alkalmazási
   tilalmának  kimondását  kérte,  mivel  az  egyfelől  sérti   az
   Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdésében  biztosított  tisztességes
   tárgyaláshoz   való  jogot,  másfelől  a  jogorvoslat   jogának
   korlátozásáról  az  Alkotmány 57. § (5) bekezdésében  foglaltak
   ellenére egyszerű szótöbbséggel döntött a jogalkotó.
   Az  Alkotmánybíróság  eljárása során  megállapította,  hogy  az
   indítványozó   ez  utóbbi  megállapítása  nem   helytálló,   az
   Országgyűlés  az  Ökj.tv.-t a minősített  többség  szabályainak
   megfelelően fogadta el, azaz a törvényt a jelenlevő  képviselők
   több,    mint   kétharmadának   szavazatával   alkották    meg.
   [Országgyűlési Napló 2000. 06.20. 151. ülésnap]

   Az   összeférhetetlenségi  eljárást  az  Ökj.  tv.  8-10.  §-ai
   szabályozzák.
   E  szabályok  szerint  a képviselő megbízólevelének  átvételét,
   illetőleg  az  összeférhetetlenségi helyzet  keletkezését  vagy
   annak  a  képviselő tudomására jutását követő 30 napon belül  a
   képviselő az összeférhetetlenséget köteles megszüntetni.  Ha  a
   képviselő    e   kötelezettségének   nem   tesz    eleget    az
   összeférhetetlenség    megállapítása    a    képviselő-testület
   hatáskörébe  tartozik. Abban az esetben, ha a képviselőtestület
   az  összeférhetetlenséget kimondja az Ökj. tv. 2. §  c)  pontja
   alapján a képviselő képviselői megbízatása megszűnik.
   Az   összeférhetetlenségi  eljárásban  a  bíróság  jogorvoslati
   fórumként     jár     el.    Az    önkormányzati     képviselők
   összeférhetetlensége  két  módon  kerülhet  bíróság   elé.   Az
   összeférhetetlenséget  kimondó képviselő-testületi  határozatot
   az  érintett  képviselő  – jogszabálysértésre  hivatkozva  –  a
   határozat  kézbesítésétől számított 8 napon belül  a  fővárosi,
   megyei  bíróság  előtt  megtámadhatja.  A  törvény  alapján   a
   fővárosi,  megyei  közigazgatási  hivatal  vezetője  abban   az
   esetben, ha a képviselő-testület törvénysértő módon nem dönt az
   összeférhetetlenség kimondásáról, vagy határozata törvénysértő,
   a   bírósághoz   fordulhat  a  képviselőtestület   törvénysértő
   határozatának   felülvizsgálata,   illetőleg   a   törvénysértő
   mulasztás megszüntetése iránt.
   Az Alkotmánybíróság kialakult gyakorlata szerint nem tekinthető
   az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében szabályozott jogorvoslathoz
   való   jog  alkotmányellenes  korlátozásának,  ha  a  jogalkotó
   egyfokú bírói utat biztosít valamely közhatalmi döntés ellen.
   Az  Alkotmány 57. § (5) bekezdése alapján a jogorvoslathoz való
   jog   gyakorlása  a  törvény  keretei  között  illeti   meg   a
   jogosultat, az Alkotmány a jogorvoslat rendszerére, arra nézve,
   hogy   hány   fokú   legyen   a  jogorvoslat,   nem   tartalmaz
   rendelkezést.   A   jogorvoslathoz  való  jog  érvényesüléséhez
   elégséges  az egyfokú jogorvoslat. [1437/B/1990. AB  határozat,
   ABH 1992, 453, 454.; 1/1994. (I.7.) AB határozat, ABH 1994, 29,
   38.;  22/1995.  (III. 31.) AB határozat, ABH 1995,  108,  110.;
   787/D/1999. AB határozat, ABH 2001, 1090, 1094.; 42/2004.  (XI.
   9.) AB határozat, ABH 2004, 551, 571-572.]
   Hasonlóan  foglalt  állást  az  Alkotmánybíróság  a  Pp.   azon
   rendelkezése  tekintetében  is,  amely  közigazgatási  perekben
   kizárja   az   első   fokú  bírói  ítélet  elleni   fellebbezés
   lehetőségét.  Úgy  ítélte meg, hogy ez a megoldás  –  mivel  az
   Alkotmány   csak   azt  garantálja,  hogy  az  alapvető   jogok
   megsértése    miatt   keletkezett   igények    bíróság    előtt
   érvényesíthetők,  de  nem teremt alanyi  jogot  ahhoz,  hogy  a
   jogorvoslati  eljárásban hozott bírói  döntés  is  megtámadható
   legyen  –  nem  sérti  az  Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdésében
   szabályozott  jogorvoslathoz való  jogot.  Nem  minősítette  az
   egyfokú   bírói  felülvizsgálatot  az  Alkotmány  50.   §   (2)
   bekezdésével   ellentétesnek  sem.  [8/2003.  (III.   14.)   AB
   határozat, ABH 2003, 74, 81-83.]
   Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
   az  Ökj.tv.  10. §-ában szabályozott jogorvoslati  eljárás  nem
   sérti az Alkotmány 57. § (5) bekezdésének a jogorvoslathoz való
   joggal kapcsolatos rendelkezéseit.
   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Ökj.tv. 10.  §  (3)
   bekezdésében foglalt rendelkezés kapcsán nem állapítható meg az
   Alkotmány 57. § (1) bekezdésben foglalt alapjog sérelme sem.

   A  nemperes  eljárás az igazságszolgáltatásnak  egyik  formája.
   Egyszerűbb,  rugalmasabb  eljárást  biztosít  olyan   ügyekben,
   amelyekben az ügy megítélése egyszerű és valamely nyomós  érdek
   fűződik a kérelem gyors elbírálásához.
   A  képviselő-testület  a  helyi önkormányzás  szerve,  a  helyi
   önkormányzatot   megillető  hatáskörök   gyakorlója,   amelynek
   jogállását     az     Alkotmány    szabályozza,     működésének
   zavartalanságához  alkotmányos  érdek  fűződik.  A   képviselő-
   testület  működésének zavartalansága megkívánja, hogy  tartósan
   ne   terheljék   konfliktusok,  az  összeférhetetlenség   miatt
   megüresedő képviselői státus mielőbb betöltésre kerüljön, ez az
   összeférhetetlenségi eljárás gyors lebonyolítását kívánja  meg.
   A  bíróságnak  ebben  a  jogorvoslati eljárásban  a  képviselő-
   testület   döntésének   jogszerűségét,   a   képviselő-testület
   eljárása során már feltárt tényhelyzetet kell megítélnie, arról
   kell  döntenie, hogy az összeférhetetlenség kimondásának előírt
   feltételei  bizonyítottan fennállnak-e  vagy  sem.  A  vitatott
   szabály  lehetőséget  ad  az érintett  önkormányzati  képviselő
   meghallgatására is, nincs akadálya annak sem, hogy a  képviselő
   a  bíróság  felé  az álláspontját írásban kifejtse.  Mindezeket
   figyelembe  véve az Alkotmánybíróság nem tekinti  az  Alkotmány
   57.  §  (1)  bekezdésében biztosított alapjog  szükségtelen  és
   aránytalan korlátozásának, hogy az Ökj.tv. 10. § (3)  bekezdése
   nemperes eljárásról rendelkezik.
   Fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Ökj.tv. 10. §  (3)
   bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
   megsemmisítésére irányuló indítvány elutasította.
   A határozatnak a Magyar Közlönyben történő közzététele az Abtv.
   41. §-án alapul.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
      Dr. Bagi István                          Dr. Balogh Elemér
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                   
      Dr. Bragyova András                        Dr. Erdei Árpád
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                   
      Dr. Harmathy Attila                       Dr. Holló András
      alkotmánybíró                         előadó alkotmánybíró
                                   
      Dr. Kiss László                           Dr. Kovács Péter
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                   
      Dr. Kukorelli István    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró
    Dr. Bagi István alkotmánybíró különvéleménye

    Egyetértek  a  határozat  rendelkező  részének  2.  3.  és   4.
    pontjaiban foglalt rendelkezésekkel, azonban nem értek egyet az
    1. pontban foglalt megsemmisítéssel. Álláspontom szerint
    az   Alkotmánybíróságnak   a  helyi  önkormányzati   képviselők
    jogállásának  egyes kérdéseiről szóló 2000. évi  XCVI.  törvény
    (Ökj.tv.)    5.    §    e)    pontja    alkotmányellenességének
    megállapítására  és megsemmisítésére irányuló indítványokat  el
    kellett volna utasítania,
    mivel a megsemmisítésre került összeférhetetlenségi szabály nem
    áll ellentétben
    az     Alkotmány    70/A.    §-ában    foglalt    jogegyenlőség
    követelményével.

    1.  Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az Alkotmány
    70/A.  §-ában foglalt rendelkezés az azonos szabályozási  körbe
    vont   jogalanyok  között  az  alkotmányos  indok  nélkül  tett
    hátrányos megkülönböztetést tiltja, amely tilalom elsősorban az
    alkotmányos  alapjogok  tekintetében tett  megkülönböztetésekre
    terjed ki. Ettől eltérő esetben alkotmányellenesnek minősül  az
    emberi méltósághoz való jogot sértő hátrányos megkülönböztetés,
    ha a jogrendszer a jogok és kötelezettségek elosztása során nem
    kezeli  egyenlőként  a jogalanyokat, nem értékeli  őket  azonos
    tisztelettel   és   körültekintéssel,   elfogulatlansággal   és
    méltányossággal.  [Így  többek  között:  21/1990.  (X.  4.)  AB
    határozat, ABH 1990, 73.; 16/1991. (IV. 20.) AB határozat,  ABH
    1991,  58.;  28/1991.  (VI. 3.) AB határozat,  ABH  1991,  88.;
    61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280.; 15/1993. (III.
    12.)  AB  határozat,  ABH 1993, 112.;  35/1994.  (VI.  24.)  AB
    határozat, ABH 1994, 197.; 10/1998. (IV. 8.) AB határozat,  ABH
    1998,  107.]  Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint  személyek
    közötti  diszkriminációról csak akkor lehet  szó,  ha  valamely
    személyt  vagy  embercsoportot  más,  azonos  helyzetben   lévő
    személyekkel   vagy   csoporttal   történt   összehasonlításban
    kezelnek    hátrányosabb   módon,   s   nem   lehet   hátrányos
    megkülönböztetésről  beszélni  akkor,  ha  a  jogi  szabályozás
    eltérő   alanyi   körre  állapít  meg  eltérő  rendelkezéseket.
    [8/2000. (III. 31.) AB határozat, ABH 2000, 56.; 432/B/1995. AB
    határozat,  ABH  1995, 789, 792.] Jelen esetben azonban  eltérő
    szabályozási   körbe   vont  jogalanyok,  –   közalkalmazottak,
    illetőleg vállalkozók – között tesz különbséget
    az   Alkotmánybíróság   által   vizsgált   összeférhetetlenségi
    szabály, ennek megfelelően
    a hátrányos megkülönböztetés nem áll fenn.

    2.  Az  Ökj.tv.  5.  §  e) bekezdésében említett  vállalkozási,
    megbízási vagy munkajogviszony
    és  az  ehhez  hasonló  tartalmú  közalkalmazotti  jogviszonyok
    között  valóban  számos átfedés tapasztalható.  A  legfontosabb
    kapcsolódási pont ezen szabályozási körök között a  szerződések
    tárgyául szolgáló önkormányzati feladat ellátása. Ez ugyanakkor
    nem   alapozza   meg   az  azonos  szabályozási   körben   való
    kezelésüket.   Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  során   számos
    alkalommal kifejtette azon álláspontját, hogy ezen jogviszonyok
    között   jelentős  eltérések  találhatók.  A  vállalkozási   és
    megbízási jogviszonytól, valamint a munkaviszonytól
    –  bár a munkavégzés képezi az alapját mindegyik jogviszonynak,
    amely  a  felek  megállapodásával jön létre  –  a  közszolgálat
    területére eső jogviszonyok alapvetően annyiban térnek el, hogy
    az  utóbbiban  sajátos közjogi, közigazgatási  jogi  elemek  is
    vannak.
    [3/1994.  (I.  21.) AB határozat, ABH 1994, 59,  61.;  61/2002.
    (XI.   28.)  AB  határozat,  ABH  2002,  673,  677.]  A   felek
    megállapodásán alapuló munkavégzésen túlmenően azonban lényeges
    különbség áll fenn a két szabályozási csoport között,  mégpedig
    az,
    hogy  a  közszolgálati  jogviszonyok, s így  a  közalkalmazotti
    jogviszony,  mint  munkavégzésre  irányuló  szerződés   elemeit
    törvényi szabályozás tartalmazza, s azoktól a felek csak
    a   törvényben  meghatározott  esetekben  térhetnek  el.  Ezzel
    szemben  az önkormányzati feladatok vállalkozási, megbízási  és
    munkaszerződés keretében való ellátása esetén
    –  különös  tekintettel a jogszabály által összeférhetetlenségi
    feltételként  definiált személyes közreműködési kötelezettségre
    – a felek a szerződéses viszonyaikat szabadon alakíthatják ki.

    3.  Mivel ezen jogviszonyok elemei szabad megállapodás  tárgyát
    képezik,  így  különösen fontos, hogy a jogalkotó érvényesíteni
    tudja   a  gazdasági  összeférhetetlenségi  szabályozás   által
    megvalósítani  kívánt  célokat,  így  a  közhatalom   gazdasági
    semlegességét,   a  közélet  tisztaságának  és   a   képviselői
    függetlenségnek  a  biztosítását,  a  gazdasági  és   politikai
    funkciók  összefonódásának és a nemkívánatos érdekérvényesítés,
    befolyással  való visszaélés megakadályozását.  A  jogalkotó  a
    mindenkori   társadalmi,   politikai,  gazdasági   viszonyokat,
    erkölcsi   szempontokat,  történetileg  kialakult  megoldásokat
    figyelembe véve, azokat mérlegelve dönt az összeférhetetlenségi
    okok meghatározásáról, s ezért a gazdasági összeférhetetlenségi
    okok köre országonként és történeti időszakonként különböző.
    [30/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 130, 135.]

    Míg a közszolgálati jogviszony létrejöttének alapvető célja  az
    önkormányzati  feladatok  ellátásának  biztosítása   szakmailag
    önálló  intézmények útján, addig a vállalkozási,  megbízási  és
    munkaszerződés  keretei  között  az  önkormányzattal   szerződő
    személy   vagy   gazdasági  társaság  oldaláról  megjelenik   a
    közvetlen nyereségérdekeltség. Az összeférhetetlenség kimondása
    éppen  azon  alapul,  hogy  a vállalkozó  a  képviselő-testület
    tagjaként a számára kedvező szerződési feltételek kialakítására
    lehet ráhatással e tisztségéből eredően.
    A  közszolgálati jogviszony esetében ez a veszély  –  s  így  a
    szerződéskötés   során   létrejött  megállapodás   alapján   az
    esetleges  visszaélés – a nagyfokú törvényi  szabályozottságból
    eredően nem merülhet fel.

    Álláspontom   szerint  tehát  mind  az  eltérő   csoportképzési
    jellemzők, mind pedig
    a   szabályozásban   érvényesíteni  kívánt   cél,   a   közélet
    tisztaságának  védelme könnyen belátható.  Ellenkező  álláspont
    alapján az Ökj.tv. 5. § e) pontjának megsemmisítésével
    az   önkormányzatoknál  maga  a  gazdasági  összeférhetetlenség
    általam leglényegesebbnek tartott részében megszűnik.

    A   hátrányos   megkülönböztetés   vizsgálatakor   alkalmazandó
    csoportképzés alapját tehát nem
    a  jogviszonyok  általános jellemzőinek  hasonlósága,  hanem  a
    jogviszonyok  létrejöttében,  tartalmának  meghatározásában  és
    működésében fennálló alapvető különbségek adják.
    Az  önkormányzati  feladat ellátásának biztosítására  létrejött
    jogviszonyok esetében pedig
    a  közszolgálati jogi szabályozáson alapuló jogviszonyok  külön
    csoportot képeznek,
    s   ennek  megfelelően  tekintetükben  nem  állapítható  meg  a
    hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértése.

    Budapest, 2006. február 14.
                                                    Dr. Bagi István
                                                      alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom:
                                                    Dr. Kiss László
                                                      alkotmánybíró
                                                                   
                                                    Dr. Erdei Árpád
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     5/2006. (II. 15.)
     Date of the decision:
     .
     02/14/2006
     .
     .