English
Hungarian
Ügyszám:
.
404/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 26/1993. (IV. 28.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/196
.
A döntés kelte: Budapest, 04/19/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az  Alkotmánybíróság   jogszabály  alkotmányosságának   utólagos
   vizsgálata iránt  benyújtott indítványok tárgyában - dr. Kilényi
   Géza, dr.  Szabó András,  dr. Vörös  Imre és  dr. Zlinszky János
   alkotmánybírák különvéleményével -  meghozta a következő

                             határozatot:

   Az Alkotmánybíróság  a nyugellátások,  baleseti nyugellátások és
   egyes  egyéb  ellátások  emeléséről,  illetőleg  kiegészítéséről
   szóló 8/1992.  (III. 11.)  OGY határozat  I. Fejezet  1/a)-b)-c)
   pontjaiban, továbbá  a II. Fejezet 1/a)-b)-c) pontjaiban foglalt
   rendelkezések, valamint az ugyanebben a tárgyban hozott 57/1992.
   (III. 25.)  Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá
   10.  §   (1)   és   (2)   bekezdésében   foglalt   rendelkezések
   alkotmányellenességének megállapítására  irányuló  indítványokat
   és e rendelkezések megsemmisítése iránti kérelmeket elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
                               Indokolás

                                   I.

    1. A  nyugellátások, baleseti nyugellátások, továbbá egyes egyéb
    ellátások  1992.  évi  emeléséről  a  18/1992.  (III.  11.)  OGY
    határozat (a  továbbiakban:  határozat),  valamint  az  57/1992.
    (III.   25.)   Korm.   rendelet   (a   továbbiakban:   rendelet)
    intézkedett. Mind  a normatív  tartalmú országgyűlési határozat,
    mind pedig  a kormányrendelet  a vonatkozó  ellátások emelésének
    mértékét százalékosan is és nominálisan is maximálta.

    Az   indítványokkal    támadott   rendelkezések    a   különböző
    járadékszerű ellátások  emelését 13  %-ban,  legfeljebb  azonban
    2000 Ft-ban, illetőleg a baleseti járadékok tekintetében 800 Ft-
    ban határozták  meg. A határozat, illetőleg a rendelet a március
    1-jén esedékes,  de már  1992. január 1-jétől számítandó 13 %-os
    emelés mértékét  szeptember 1-jétől  6,5 %-os  emeléssel, ezt az
    emelést pedig  havi 400,  illetőleg 300 Ft-os nominális határral
    kombinálta.

    2. Az  indítványokban kifejtett álláspont szerint a határozat és
    a rendelet  rendelkezései  alkotmányellenesek,  mert  sértik  az
    Alkotmány 70/A.  § (1)  bekezdésének és 70/E. § (1) bekezdésének
    rendelkezéseit.  Az   indítványozók  hivatkoztak  arra,  hogy  a
    nyugdíj munkával  és a  munkával töltött  évek során  kötelezően
    fizetett  ellenszolgáltatásért   szerzett  jog,  amely  alapvető
    állampolgári  jognak   minősül.  A   támadott  rendelkezések   a
    nyugdíjasok  csoportját  a  társadalom  más  rétegeivel  szemben
    hátrányosan különböztetik  meg. A  határozatban  és  rendeletben
    szabályozott  járadékok   emelésének  éves   összhatása  ugyanis
    összesen  15,16   %,  ezzel  szemben  az  egész  évre  vonatkozó
    átlagkereset-növekedés 19,5 %.

    Az  indítványokban   kifejtettek  szerint  ez  a  különbségtétel
    alkotmányosan  megengedhetetlen.  Ugyanígy  megengedhetetlen  az
    emelések    nominális    korlátozása,    mert    az    hátrányos
    megkülönböztetést jelent  a  magasabb  nyugdíjjal  rendelkezőkre
    nézve más  nyugdíjasokkal és  a társadalom  más aktív keresőivel
    szemben.

    Hivatkoztak az  indítványozók arra is, hogy az Alkotmány 70/E. §
    (1) bekezdésének  második fordulata  biztosítja az állampolgárok
    ott  írt   csoportjai  számára   a  szociális   ellátást.  Ez  a
    rendelkezés   már    önmagában   alkotmányellenessé    teszi   a
    jogalkotónak  azt   az  intézkedését,  amely  az  össztársadalmi
    terhekből indokolatlanul  nagyobb terheket  ró a  nyugdíjasokra,
    mint másokra.

    Mindezekre a körülményekre figyelemmel az indítványozók kérték a
    vonatkozó  jogszabályi   rendelkezések   alkotmányellenességének
    megállapítását  és  a  jogszabályok  keletkezésének  időpontjára
    visszaható hatályú megsemmisítését.

                                  II.

    1. Az  indítványokban kifejtett  álláspont  szerint  a  támadott
    rendelkezések kétirányban is diszkriminatív tartalmúak. Egyfelől
    alkotmányosan megengedhetetlen  diszkriminációt valósít meg az a
    tény, hogy  a jogszabályok  által érintett  különböző  ellátások
    emelésének százalékos  mértékét a  sérelmezett  rendelkezések  a
    társadalom  aktív  dolgozóinak  várható,  illetőleg  ténylegesen
    elért  jövedelemnövekedéséhez   képest  alacsonyabb   százalékos
    mértékben határozták meg.

    Másfelől a  támadott jogszabályok nivelláló megoldása sérelmes a
    nyugdíjak  közötti  arány  fenntartására  vonatkozó  alkotmányos
    jogosultságra  nézve,   azaz  a   nyugdíjasok   egymás   közötti
    viszonylatában megengedhetetlen megkülönböztetést eredményez.

    2. Az  Alkotmánybíróságnak a  felvetett alkotmányossági kérdések
    kapcsán egyrészt  állást kellett  foglalnia abban  a  kérdésben,
    hogy   a    nyugdíj    iránti    jogosultság    valóban    olyan
    ellenszolgáltatásért szerzett  jog-e, amely az Alkotmány szerint
    alapvető  jognak   minősül,  másrészt   pedig  abban,   hogy   a
    diszkrimináció tilalmával  kapcsolatos  alkotmányos  rendelkezés
    mennyiben hozható  összefüggésbe a  nyugdíjak és egyéb ellátások
    százalékos  és   nominális   emelésére   vonatkozó   jogszabályi
    rendelkezésekkel. Az  Alkotmánybíróság vizsgálta  azt is, hogy a
    szabályozás nem sérti-e a tulajdonhoz való jog biztosításának és
    védelmének alkotmányos elvét.

    Az  Alkotmány   70/E.  §   (1)  bekezdése  értelmében  a  Magyar
    Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz;
    öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon
    kívül bekövetkezett  munkanélküliség  esetén  a  megélhetésükhöz
    szükséges ellátásra  jogosultak. A (2) bekezdés szerint a Magyar
    Köztársaság az ellátáshoz való jogot a táradalombiztosítás útján
    és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg.

    Az Alkotmány  70/A. §  (1) bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  a
    Magyar Köztársaság  biztosítja  a  területén  tartózkodó  minden
    személy számára  az emberi,  illetve  az  állampolgári  jogokat,
    bármely megkülönböztetés,  nevezetesen faj,  szín,  nem,  nyelv,
    vallás, politikai  vagy más  vélemény, nemzeti  vagy  társadalmi
    származás,  vagyoni,   születési  vagy  egyéb  helyzet  szerinti
    különbségtétel nélkül.

    Az Alkotmány  13. §  (1) bekezdése  szerint a Magyar Köztársaság
    biztosítja a  tulajdonhoz  való  jogot.  A  (2)  bekezdés  pedig
    kimondja,  hogy   tulajdont  kisajátítani  csak  kivételesen  és
    közérdekből, törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes,
    feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.

    3.  Az  Alkotmánybíróság  a  772/B/1990/5.  számú  határozatában
    rámutatott arra,  hogy  a  társadalombiztosítás  rendszere  csak
    részben működik  a "vásárolt jog" elve alapján, másrészt azonban
    azt szociális  szempontok működtetik.  A társadalombiztosítás és
    ezen belül  az  ún.  nyugdíjbiztosítás  is  tehát  olyan  vegyes
    rendszerű  biztosítás,   amelynek  tartalma   nem  kizárólag  az
    ellenszolgáltatásért  szerzett   jogosultság,  amely  tehát  nem
    kizárólag  piaci   mechanizmusok  alapján  működő  újraelosztást
    valósít meg,  hanem amelyen belül különféle szociális szempontok
    is érvényesülnek.

    Az  Alkotmány  hivatkozott  70/E.  §  (1)  bekezdése  szerint  a
    szociális biztonsághoz  való jognak  - magában  az  Alkotmányban
    kiemelt -  tartalmi eleme,  alkotmányos  követelménye,  öregség,
    betegség stb.  esetére a megélhetéshez szükséges ellátáshoz való
    jogosultság biztosítása  és garantálása.  Ezt az ellátáshoz való
    jogot  az   állam  a   társadalombiztosítás   és   a   szociális
    intézményrendszerek útján valósítja meg. A jelenleg még egységes
    -  és   állami  -   társadalombiztosítást  tehát   az   államnak
    működtetnie  kell   ott  is,  ahol  a  "vásárolt  jog"  elve,  a
    biztosítási  elem   egyáltalában  nem  vagy  csak  alig  játszik
    szerepet    (özvegység,     árvaság    stb.),     másrészt     a
    társadalombiztosítás ott  sem válik  tisztán biztosítássá,  ahol
    meghatározóbb annak  a kötelezően  fizetett  ellenszolgáltatáson
    alapuló követelés-jellege.  Nemcsak, mert  a  rendszer  egységén
    belül az  egyes szolgáltatási  ágak elkülönítése nem történt még
    meg, hanem  mert az  ellenszolgáltatás  (járulék)  meghatározása
    mindmáig nélkülözte  mindazokat a  (statisztikai, valószínűségi,
    matematikai  stb.)   szempontokat,  amelyek   nélkül   valóságos
    biztosításról  sem   közgazdasági,  sem   jogi,  sem   technikai
    értelemben  nem  lehet  szó.  Mindaddig  tehát,  amíg  az  egész
    társadalombiztosítási  rendszernek  a  piacgazdaság  alkotmányos
    követelményeihez   igazodó,    korszerű   átalakítása,   ágazati
    kiépítése (nyugdíjbiztosítás, betegségbiztosítás stb.), a magán-
    és állami szféra megfelelő arányainak a kialakítása nem történik
    meg,  a  társadalombiztosításnak  meg  kell  felelnie  az  abban
    egyaránt meglevő  biztosítási  és  szociális  szempontoknak.  Az
    állam  ezek  arányait  sem  változtathatja  meg  önkényesen.  Az
    Alkotmány szerint  a társadalombiztosítás az ellátáshoz való jog
    megvalósításának egyik eszköze, azaz a társadalombiztosításnak a
    szerzett jogok  garantálását az  ellátáshoz való alkotmányos jog
    megvalósítására figyelemmel  kell biztosítania. Ameddig tehát az
    állam a  kötelező társadalombiztosítást úgy működteti, illetőleg
    működési  feltételeit   úgy  garantálja,   hogy  az  ezeknek  az
    elveknek, tehát  nemcsak az ún. vegyes - biztosítási és szocális
    elemeket egyaránt  szem előtt  tartó -  rendszernek, de annak az
    alkotmányos követelménynek  is megfelel,  hogy  a  megélhetéshez
    szükséges ellátási  jogosultságot, mint a szociális biztonsághoz
    való   alkotmányos    jog   nevesített    tartalmi   elemét,   a
    nemzetgazdaság lehetőségei,  az érdekegyeztetések  eredményei és
    egyéb szempontok alapján biztosítja, addig az Alkotmány 70/E. §-
    ában írt  alkotmányos kötelezettségének eleget tesz. A nyugdíj -
    az  Alkotmány   rendelkezéséből  következően  -  szerzett,  vagy
    "vásárolt"  jog   annyiban  feltétlenül,  hogy  annak  nominális
    mértékét az állam alkotmányosan nem csökkentheti. Ha pedig annak
    reálértéke   -    a   nagyarányú   infláció,   a   költségvetési
    ártámogatások megszüntetése,  vagy egyéb  okok miatt  - csökken,
    akkor az  állam az  Alkotmány 70/E.  §-a alapján  úgy köteles  a
    társadalombiztosítást ehhez  a változáshoz  igazítani, hogy az a
    nyugdíjasok és  más jogosultak ellátáshoz való jogát megfelelően
    teljesítse. Ennek  során a  tényleges veszteséget el nem érő, de
    az ellátáshoz  való alkotmányos  jogot biztosító változtatás nem
    önkényes, s így nem is alkotmányellenes.

    Az Alkotmány  70/E. §  (2) bekezdésének  idézett rendelkezéséből
    tehát csak az következik, hogy az állam a polgárok megélhetéshez
    szükséges   ellátáshoz   való   jogaik   realizálása   érdekében
    társadalombiztosítási és  szociális intézményi rendszert köteles
    létrehozni, fenntartani  és működtetni.  Az Alkotmány  azonban e
    rendszerek működésére vonatkozó alapvető elveket és szempontokat
    már nem  határozza meg.  Így az  Alkotmány  rendelkezéséből  nem
    következik, hogy az államnak a nyugdíjasok ellátását kizárólag a
    társadalombiztosítás  útján   és  biztosítási  rendszerben  kell
    megvalósítania, mint  ahogy az sem, hogy más rászorultak, pl. az
    árvák, özvegyek  stb. ellátását  egyedül a  szociális intézményi
    hálózat keretében  kell teljesítenie.  Alapvetően technikai - és
    nem alkotmányos  - kérdés,  hogy a  jogalkotó az ellátáshoz való
    jog biztosítását  a nyugdíjak  százalékos,  meghatározott  (fix)
    összegű emelésével  vagy egyéb  módon valósítja meg. Ennek során
    azonban  a  társadalombiztosításban  meglevő  -  vásárolt  jogon
    alapuló - biztosítási elemet és a társadalombiztosítás szociális
    funkcióit egyaránt  köteles mérlegelni  és figyelembevenni, azok
    arányaitól önkényesen nem térhet el.

    Az Alkotmány  szerint ugyanis  az egyedüli  követelmény, hogy  a
    táradalombiztosítási  és   a  szociális  intézményi  rendszer  a
    megélhetéshez  szükséges   ellátásra   vonatkozó   jogosultságot
    megvalósítsa.  A  vegyes  rendszerű  társadalombiztosítás  tehát
    önmagában nem  alkotmányellenes mindaddig,  ameddig az  állam  a
    jogi szabályozással  azt úgy  működteti, hogy  az  a  biztosítás
    útján szerzett  jogokat, továbbá  a szociális  biztonsághoz való
    jog tartalmi  elemét adó  ellátáshoz való  jogot nem  sérti.  Az
    arányok  önkényes  megváltoztatása  (pl.  a  magasabb  nyugdíjak
    nominális csökkentése az alacsonyabb összegű nyugdíjak szociális
    szempontú emelése érdekében) azonban már alkotmányellenes volna.

    A vegyes  rendszerű magyar  társadalombiztosítás korszerűtlen és
    az  indítványokban   kifejtettek   szerint   sok   vonatkozásban
    igazságtalanul működő  intézményhálózata a rendszerváltás előtti
    évtizedekben alakult  ki. A  rendszer  korszerűsítése,  a  piaci
    viszonyokhoz    való     illesztése    folyamatban     van.    A
    társadalombiztosítás teljes  átalakításáig  az  Alkotmánybíróság
    csak az  intézmény alkotmányos  működtetését  vizsgálhatja.  Azt
    kell tehát értékelnie, hogy a  támadott jogszabályok figyelemmel
    vannak-e az  Alkotmány 70/E.  §-a  szerint  a  kialakult  vegyes
    megoldással   szembeni    alkotmányos   kívánalmakra,   azaz   a
    nyugdíjemeléssel  kapcsolatos   rendelkezések  egyaránt   eleget
    tesznek-e  a   rendszerbe  épített   biztosítási  és   szociális
    követelményeknek, éspedig úgy, hogy az az Alkotmány 70/E. §-ában
    előírt   ellátáshoz    való   jogosultsággal   szembeni   állami
    kötelezettség teljesítéséhez alkotmányosan megfelelő legyen.

    4. A  sérelmezett jogszabályi  rendelkezések a  nyugellátások és
    egyéb ellátások  évi - meghatározott százalékos - emelését írják
    elő, az  emelés mértékét  viszont százalékosan és nominálisan is
    maximálják. Ám  a százalékos emelés - az indítványozók szerint -
    nem éri  el az  infláció éves mértékét, továbbá az aktív keresők
    átlagos évi bérnövekedését sem, ezért az alkotmányellenes.

    Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  azonban  az  Alkotmány
    70/E.  §-ából   nem   következik,   hogy   az   állampolgároknak
    alkotmányos joga volna az életszinvonal megőrzésére, illetőleg a
    nyugdíjak közötti  arány fenntartására.  A  nyugdíjak  és  egyéb
    juttatások,   járadékok    emelésének   mértéke   alapvetően   a
    nemzetgazdaság teherbíró  képességének,  a  társadalombiztosítás
    állapotának, az  érdekérvényesítést szolgáló  intézményeknek  és
    számos egyéb  tényezőnek a  függvénye,  az  Alkotmány  vonatkozó
    rendelkezéseiből  azonban   az  emelés   mértékére,   nagyságára
    vonatkozó alkotmányos kötelezettség nem állapítható meg.

    Nyilvánvalóan   alkotmányellenes    volna,   ha   az   állam   a
    nyugellátásokat és az egyéb ellátásokat egyáltalában nem emelné,
    miként az  is, ha  az emelés  százalékát szélsőségesen  alacsony
    mértékben, vagy  eseti szociális segélyezés útján határozná meg.
    Ez esetben  ugyanis figyelmen  kívül maradna  a kombinált tipusú
    társadalombiztosítás biztosítási  eleme,  azt  ugyanis  az  éves
    infláció  mértéke,   az  állami  ártámogatások  megszünése  vagy
    visszaszorítása   teljesen   kiüresítené.   Az   azonban,   hogy
    mindezeket  a   negatív  gazdasági   tényezőket  az  államnak  a
    nyugellátások emelésénél  maradéktalanul kompenzálnia  kell,  az
    Alkotmányból nem  következik. Az  Alkotmány 70/E. §-ának keretei
    között -  a szociális biztonsághoz való jog garantálása mellet -
    az állam, ha lehetőségei nem engedik, nem köteles a nyugdíjak és
    egyéb  ellátások   értékállandóságát  megőrizni.   Az   öregség,
    rokkantság stb. esetére a megélhetéshez szükséges ellátásra való
    jogosultság     biztosításával      az     állam     alkotmányos
    kötelezettségének akkor is eleget tesz, ha az inflációs és egyéb
    negatív gazdasági  jelenségek megfelelő  figyelembevételével, de
    egyéb szempontokat  is mérlegelve  állapítja  meg  az  ellátások
    emelésének  évi   mértékét.   Ezeknek   a   jogosultságoknak   a
    jogszabályokkal  történő   évi  -   a  lehetőségekhez   igazodó,
    megfelelő  mértékű   -  indexelése  az  ellátáshoz  való  alanyi
    jogosultságot   nem    sérti,   következésképpen    a   támadott
    rendelkezések   az    Alkotmány   70/E.    §-a    alapján    nem
    alkotmányellenesek.

    5. A  diszkrimináció  tilalma  szempontjából  pedig  alkotmányos
    összefüggés   nem    áll   fenn    az    aktív    keresők    évi
    jövedelemnövekedése és  a  nyugdíjak,  továbbá  egyéb  járadékok
    emelkedése között. A társadalombiztosítást az idézett alkotmányi
    rendelkezés szerint az állam köteles működtetni. Az Alkotmány 9.
    §-a ugyanakkor  úgy  rendelkezik,  hogy  Magyarország  gazdasága
    piacgazdaság, a Magyar Köztársaság pedig elismeri és támogatja a
    vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.

    Az  aktív   dolgozók  jövedelmét   a  versenyszférában  a  piaci
    viszonyok, a  munkaerő kereslet- és kínálat viszonyai határozzák
    meg,    amelyet    természetesen    befolyásol    a    különböző
    érdekképviseleti  szervezetek   tevékenysége,  és  számos  egyéb
    körülmény is.

    A  piaci   mechanizmus  szempontjai   ugyan  meghatározóan   nem
    érvényesek az  állami köztisztviselők,  közalkalmazottak,  egyéb
    közszolgálati dolgozók  tekintetében, de  az  állam  ezeknek  az
    aktív dolgozóknak a vonatkozásában munkáltató és mint munkáltató
    a  költségvetési   szféra  megfelelő   figyelembevétele  mellett
    bizonyos  értelemben   igazodik  a  munkaerőpiaci  keresleti  és
    kínálati viszonyokhoz is.

    Amikor  az   állam  a  költségvetésben  meghatározza  az  állami
    költségvetési  szervek   bérfejlesztési  lehetőségeit,   az  évi
    bérfejlesztések százalékos  mértékét, akkor a versenyszférára is
    tekintettel   a    költségvetés    adottságai,    a    megfelelő
    szakemberszükséglet és  kínálat szempontjai  alapján cselekszik.
    Az  aktív   keresők  jövedelemnövekedésében   -  legyenek   azok
    magánmunkáltató  alkalmazottai  vagy  állami  köztisztviselők  -
    tehát nem szociális és ellátási szempontok, hanem alapvetően más
    tényezők elvei játszanak meghatározó szerepet.

    A  diszkrimináció   tilalma  tekintetében   nincs  tehát  reális
    összehasonlítási  alap  az  aktív  keresők  jövedelemnövekedése,
    illetőleg a  nyugdíjak és  egyéb ellátások százalékos emelkedése
    között.  A   két  csoport   közötti  egyéb  szempontok  szerinti
    hátrányos megkülönböztetésről azért nem lehet szó, mert az aktív
    keresők jövedelemnövekedése egészen más elveken nyugszik, mint a
    vegyes rendszerű,  tehát a  vásárolt jogon és a szociálpolitikán
    egyaránt alapuló társadalombiztosításé.

    Itt utal  az Alkotmánybíróság  arra,  hogy  egyébként  az  aktív
    keresők tekintetében  sem vezethető le az Alkotmány 70/E. §-ából
    az    elért    életszínvonal    megtartására,    a    jövedelmek
    értékállandóságának    megőrzésére     vonatkozó     alkotmányos
    jogosultság. Erre  figyelemmel az  Alkotmánybíróság  a  támadott
    rendelkezéseket   ebben    az   összefüggésben    sem    találta
    alkotmányellenesnek.

    6. Végül az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdéséből nem következik az
    államnak a  nyugdíjak arányos emelésére vonatkozó kötelezettsége
    sem.  A   kisnyugdíjasok   számára   alkalmazott   ún.   pozitív
    diszkrimináció kifejezetten összhangban áll az Alkotmány 70/A. §
    (3) bekezdésében foglalt rendelkezéssel, illetőleg a 70/E. § (1)
    bekezdésében   írt    alkotmányi   követelménnyel.   Ez   utóbbi
    rendelkezésben az  Alkotmány a  szociális biztonsághoz  való jog
    alatt  az   állampolgárok  megélhetéséhez   szükséges   ellátási
    jogosultságát nevesíti,  amely nem  az életszinvonal megőrzésére
    vonatkozó jogosultságot, hanem - összefüggésben az Alkotmány 17.
    §-ával -  a szociális ellátásra vonatkozó állami kötelezettséget
    emeli alkotmányos tétellé.

    A   nyugdíjak    nominális   maximálása   a   vegyes   rendszerű
    társadalombiztosításon belül  alapvetően a  szociális vonatkozás
    kifejeződése. Mivel a társadalombiztosítás - és a költségvetés -
    lehetőségei korlátozottak,  a megélhetéshez  szükséges  ellátási
    jog  biztosítása   pedig  az   államnak  a   70/E.  §-ból  folyó
    alkotmányos kötelezettsége,  nem alkotmányellenes, hogy az állam
    az alacsony  összegű nyugdíjak  emelését -  legalább részben - a
    magasabb nyugdíjak emelésének nominálisan maximált technikájával
    valósítja meg. Az alacsony összegű nyugdíjak tekintetében az ún.
    pozitív diszkriminációt  alkotmányosan  indokolja  az  Alkotmány
    70/E. §-ában  megfogalmazott alkotmányi cél: a nyugdíjasoknak és
    más  jogosultaknak   joguk  van   a  megélhetésükhöz   szükséges
    ellátásra, s  ezt az állam köteles biztosítani. Ez a jog azonban
    nem  foglalja   magába  a   nyugdíjak  meghatározott  százalékos
    emelésére  vonatkozó   alkotmányos  jogosultságot.   A  magasabb
    összegű nyugdíjak  emelésének  nominális  maximálása  megintcsak
    olyan technikai  kérdés, amely  csak szélső  esetben vethet  fel
    alkotmányossági problémát,  nevezetesen  akkor,  ha  a  magasabb
    nyugdíjak  tekintetében  a  jogalkotó  a  biztosítási  elemet  -
    önkényesen  -   teljesen  figyelmen   kívül  hagyná,  vagy  csak
    aránytalanul   venné   figyelembe.   Ez   azonban   a   támadott
    jogszabályok   vonatkozásában    nem   állapítható    meg,   így
    alkotmányellenes diszkrimináció  a  nyugdíjasok  egymás  közötti
    viszonylatában sem áll fenn.

    7. Rámutat  az Alkotmánybíróság arra, hogy az Alkotmány 70/E. §-
    ában   szabályozott   szociális   biztonsághoz,   illetőleg   az
    ellátáshoz való  jog és a 13. §-ban biztosított tulajdonhoz való
    jog között  összefüggés nincs.  Az ún. szociális jogok alapján a
    nyugdíjasokat  és   más  jogosultakat   alkotmányosan  megillető
    társadalombiztosítási szolgáltatások  alapja nem  a  tulajdonhoz
    való jog,  hanem az  Alkotmány által  nevesített ellátáshoz való
    jogosultság. A  nyugdíjjog tehát  nem tulajdoni, hanem szociális
    jogi igény;  még "vásárolt" jogi részében is biztosításon és nem
    dologi jogi jogosultságon alapuló követelés.

    A nyugdíjak  értékállóságával kapcsolatos  állami  kötelezettség
    azonban nemcsak  az összefüggés hiánya miatt nem vezethető le az
    Alkotmány 13.  §-ából, de  azért sem,  mert a  13. §  a tulajdon
    értékállóságát  sem   garantálja   alkotmányosan.   A   tulajdon
    értékcsökkenése gazdasági,  konjunktúrális, inflációs vagy egyéb
    okok miatt,  nem azonos  a tulajdon  elvonásával. Mint  ahogy  a
    nyugdíjak - vagy más jövedelmek - reálértékének a csökkenése sem
    jelent   nyugdíj-    vagy   jövedelemelvonást.    A    nominális
    nyugdíjcsökkentés alkotmányos  tilalma   sem az Alkotmány 13. §-
    ából, hanem  a 70/E.  §-ban  szabályozott  ellátáshoz  való  jog
    társadalombiztosítási  úton  való  megvalósításának  biztosítási
    (szerzett jogon alapuló) eleméből következik.

    8.  Végezetül   utal  arra   az   Alkotmánybíróság,   hogy   nem
    vizsgálhatja  a   támadott   jogszabályok   célszerűségének   és
    igazságosságának  a   kérdéseit,  mert   az   nem   tartozik   a
    hatáskörébe. Mivel  a társadalombiztosítás nem kizárólag a piaci
    elvek  alapján   működik,  és   mivel  a   nyugdíjra   vonatkozó
    jogosultság körében  nem kizárólag  vásárolt jogról, azaz valódi
    biztosításról van  szó, a jogalkotónak - a kifejtett alkotmányos
    határok között  - szabadságában  áll a  nyugdíjrendszer  egészén
    belül  a   szociális  és   biztosítási  szempontokat   megfelelő
    arányossággal érvényesíteni.  Ahogy erre az Alkotmánybíróság már
    több  határozatában   utalt,  az   egész   társadalombiztosítási
    rendszer megnyugtató  megoldása  a  rendszer  korszerűsítése  és
    teljes átalakítása után történhet meg.
    Mindezekre a  szempontokra figyelemmel  az  Alkotmánybíróság  az
    indítványokat  megalapozatlannak   találta   és   ezért   azokat
    elutasította.

    A  határozatnak   a  Magyar   Közlönyben  való  közzétételét  az
    Alkotmánybíróság a  határozatban kifejtett elvi megállapításokra
    tekintettel rendelte el.
                            Dr. Sólyom László
                        az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal                 Dr. Herczegh Géza
              alkotmánybíró                    alkotmánybíró

                             Dr. Kilényi Géza
                              alkotmánybíró

                             Dr. Lábady Tamás
                           előadó alkotmánybíró

            Dr. Schmidt Péter                  Dr. Szabó András
             alkotmánybíró                      alkotmánybíró

       Dr. Tersztyánszky Ödön                   Dr. Vörös Imre
            alkotmánybíró                        alkotmánybíró

                            Dr. Zlinszky János
                              alkotmánybíró
     Dr. Kilényi Géza alkotmánybíró különvéleménye

     E határozat  újólag -  s ha lehet a korábbinál is markánsabban -
     veti fel  azt  a  problémát,  amelyet  négy  alkotmánybírónak  a
     24/1991. (V.18.) AB végzéshez fűzött különvéleménye már jelzett:
     az Alkotmány  70/E.  §-ának  értelmezése  tekintetében  fennálló
     számottevő nézetkülönbséget.  Ennek folytán  mellőzhetetlenné és
     halaszthatatlanná  vált   a  szociális   biztonsághoz  való  jog
     mibenlétéről vallott  felfogásunk elvi  kifejtése, s  a  konkrét
     alkotmányossági probléma ennek fényében való megvilágítása.

     A határozat indokolása egyfajta, a maga módján következetes jogi
     álláspontot juttat  érvényre. Az  indokolás ugyanis rámutat: "Az
     Alkotmány szerint  a társadalombiztosítás az ellátáshoz való jog
     megvalósításának egyik  eszköze, azaz a társdalombiztosításnak a
     szerzett jogok  garantálását az  ellátáshoz való alkotmányos jog
     megvalósítására figyelemmel kell biztosítani." A későbbiek során
     a határozat  indokolása kifejti  : "Az  Alkotmány  70/E.  §  (2)
     bekezdésének idézett  rendelkezéséből tehát  csak az következik,
     hogy az állam a polgárok megélhetéshez szükséges ellátáshoz való
     jogainak realizálása érdekében társdalombiztosítási és szociális
     intézményi  rendszert   köteles   létrehozni,   fenntartani   és
     működtetni. "Végezetül  az  indokolás  ezirányú  fejtegetéseinek
     sommázata:   "Az   Alkotmány   szerint   ugyanis   az   egyedüli
     követelmény,  hogy   a  társadalombiztosítási   és  a  szociális
     intézményi  rendszer   a   megélhetéshez   szükséges   ellátásra
     vonatkozó jogosultságot megvalósítsa."

     Annak megítélése  érdekében, hogy  az ismertetett jogi álláspont
     mennyiben helytálló,  indokolt felidézni  az Alkotmány  70/E. §-
     ának szövegét. Ez a következőket tartalmazza:
     "  (1)   A  Magyar  Köztársaság  állampolgárainak  joguk  van  a
     szociális   biztonsághoz;    öregség,   betegség,    rokkantság,
     özvegység,   árvaság    és   önhibájukon   kívül   bekövetkezett
     munkanélküliség esetén  a  megélhetésükhöz  szükséges  ellátásra
     jogosultak.

     (2)  A   Magyar  Köztársaság   az  ellátáshoz   való   jogot   a
     társadalombiztosítás útján és szociális intézmények rendszerével
     valósítja meg."

     Bármennyire   csekély    jelentőségűnek   tűnik   is,   alapvető
     fontosságú, hogy  az (1) bekezdés szövegében pontosvessző van és
     nem  kettőspont.   Ez  juttatja   ugyanis  kifejezésre,  hogy  a
     hivatkozott  rendelkezés  nem  egy,  hanem  két  alapvető  jogot
     kodifikál: a  szociális biztonsághoz való jogot és az ellátáshoz
     való jogot. Noha e két jog között szoros tartalmi kapcsolat van,
     sem tartalmuk, sem érvényesülési körük nem azonos, ezért a 70/E.
     § (1)  bekezdésének pontosvessző  utáni szövegrésze  semmiképpen
     sem fogható  fel ama  jogintézmények  kimerítő  felsorolásaként,
     amelyek a szociális biztonsághoz való jog tartalmát alkotják.

     Kizárólag  ez   az   alkotmányértelmezés,   azaz   a   szociális
     biztonsághoz való  jognak és az ellátáshoz való jognak önálló és
     egyenrangú alapjogként  való kezelése  áll összhangban az ország
     vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeivel. Magyarország ugyanis
     az 1976.  évi 9.  törvényerejű rendelettel  hirdette ki  az ENSz
     közgyűlése XXI.  ülésszakán elfogadott  Gazdasági, Szociális  és
     Kulturális Jogok  Nemzetközi Egyezségokmányát. Az Egyezségokmány
     9.  cikke   kimondja:  "Az   Egyezségokmányban  részes   államok
     elismerik, hogy  mindenkinek joga  van a  szociális biztonságra,
     beleértve a  társadalombiztosítást is." A 10 . cikk a család, az
     anyák és a fiatalok védelméről rendelkezik. A 11. cikk 1. pontja
     szerint:  "Az   Egyezségokmányban   részes   államok   elismerik
     mindenkinek   a    jogát   önmaga    és    családja    megfelelő
     életszínvonalára, ideértve  a kellő táplálkozást, ruházkodást és
     lakást, valamint  az életkörülmények állandó javulását." Végül a

     11. cikk  2. pontja  rögzíti: "mindenkinek  alapvető jogát arra,
     hogy ne éhezzék." Teljesen egyértelmű, hogy az Egyezségokmány 9.
     illetőleg 11.  cikke önálló  alapvető jogokat fogalmaz meg; a 9.
     cikkben szabályozott szociális biztonsághoz való jogot tehát nem
     lehet akként  értelmezni,  hogy  az  automatikusan  teljesedésbe
     megy, ha  az Egyezségokmányban  részes valamely ország - mintegy
     kötelező minimumként  - eleget  tesz a  11.  cikk  2.  pontjában
     meghatározott kötelezettségének.

     Az Alkotmány  70/E. §-ában  foglaltakat csupán az Egyezségokmány
     ismeretében lehet  értelmezni, minthogy  az Alkotmány  1989. évi
     átfogó felülvizsgálata során az egyik alapvető cél volt a Magyar
     Köztársaság    irányadó     legfontosabb     nemzetközi     jogi
     kötelezettségeknek az alaptörvényben való megfogalmazása.

     Az Alkotmány nem határozza meg közelebbről a szociális biztonság
     fogalmát. Ez  azonban  az  alkotmánybíráskodásnak  épp  úgy  nem
     akadálya, mint  a jogállamiságra,  az emberi  méltóságra vagy  a
     sajtószabadságra  vonatkozó   értelmező  szabályok   hiánya.  Az
     Alkotmánybíróság fontos  feladata ugyanis,  hogy - miként ezt az
     említett    alkotmányos    fogalmakkal    kapcsolatban    számos
     határozatában tette  - részben  az utólagos normakontroll körébe
     tartozó egyedi  döntéseiben, részben  az  Alkotmány  értelmezése
     tárgyában hozott  határozataiban fejtse ki álláspontját az egyes
     alapvető jogok  tartalmáról, illetőleg  a jogok érvényesülésének
     korlátairól.   Sajnálatosnak    tartom,   hogy    mindeddig   az
     Alkotmánybíróság a szociális biztonsághoz való jognak lényegesen
     kisebb  figyelmet   szentelt  annál,  mint  a.mennyit  e  jog  -
     kiemelkedő  társadalmi   jelentősége   folytán   -   megérdemel.
     Kizárólag  ezzel  magyarázható  ugyanis,  hogy  a  -  lehetséges
     legminimálisabb többséggel  elfogadott -  határozat indokolásába
     számos helytálló  megállapítás mellett olyan mondat is bekerült,
     amely  szerint   "Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az
     Alkotmány 70/E.  §-ából nem következik, hogy az állampolgároknak
     alkotmányos joga volna az életszínvonal megőrzésére, illetőleg a
     nyugdíjak közötti  arány fenntartására."  Ha ezt  egybevetjük az
     Egyezségokmány idézett  11. cikkének  1. pontjával, illetőleg az
     Alkotmány 7.  § (1)  bekezdésével, szükségképpen támadnak némi -
     nem csekély  - aggályok  a határozat  említett  megállapításának
     helyességét illetően.

     Az  kétségtelen   -  s   ezt  a   nemzetközi  jogösszehasonlítás
     egyértelműen alátámasztja  - hogy  számos ország  alkotmányozása
     nagyobb    óvatosággal     bánt    a     szociális     biztonság
     megfogalmazásával,  mint   a  magyar  Alkotmány.  Bizonyára  nem
     véletlen a  svéd alkotmány ama megszövegezése, amely szerint "az
     egyén személyi,  gazdasági  és  kulturális  jóléte  a  közösségi
     tevékenység elsődleges  célja  kell  hogy  legyen.  Különösen  a
     közösség felelőssége,  hogy biztosítsa a munkához, a lakáshoz és
     az  oktatáshoz  való  jogot,  továbbá  előmozdítsa  a  szociális
     gondoskodást   és    biztonságot   éppúgy,   mint   az   előnyös
     életfeltételeket."

     Ám a magyar Alkotmánybíróságot azért hozták létre, hogy a Magyar
     Köztársaság Alkotmányának  érvényesülése fölött  őrködjék, ezért
     nem tehet  úgy,  mintha  a  szociális  biztonságról  a  hatályos
     Alkotmány ugyanúgy rendelkezne, mint az idézett svéd alkotmány.

     A szociális  biztonsághoz  való  jog  valójában  a  jogállamiság
     fogalmi elemét  alkotó jogbiztonság  egyik  sajátos  megjelenési
     formája, amely  - helyes  alkotmányértelmezés mellett  -  messze
     több a  létminimum szintjén  történő szociális  ellátáshoz  való
     jognál. A  szociális biztonságra  irányuló jog  az  egyén  és  a
     család olyan  egzisztenciális alapjoga,  amely vagyoni különbség
     nélkül a  társadalom valamennyi  tagját  megilleti.  E  jog  nem
     jelent abszolut  védelmet a piacgazdaság olyan - bizonyos körben
     szükségszerű -  kísérő jelenségeivel szemben, mint a csőd, ennek
     nyomán    bizonyos    munkahelyek    megszűnése,    értékpapírok
     értékvesztése, ingatlanok és más vagyontárgyak érték-ingadozása,
     stb.

     A szociális biztonsághoz való jog tartalmát - az Alkotmány 70/E.
     §-ában nevesített  jogintézményeken túlmenően  - az  állam  arra
     irányuló kötelessége tölti ki tartalommal, hogy

          - tartózkodjék  az állampolgárok vagyoni viszonyaiba a jogi
     szabályozás   útján    történő   olyan   beavatkozástól,   amely
     kényszerítő szükség  nélkül  az  állampolgárok  tömegeire  hárít
     aránytalan  és   teljesítőképességüket  meghaladó  terheket  (az
     adózás, a kamatemelés, a lakbéremelés körében, stb.);

          -  gondoskodjék  a  hátrányos  helyzetbe  került  személyek
     esélyhez    juttatásáról     (intézményes    átképzés     útján,
     munkaközvetítő  irodák   fenntartásával,   az   új   munkahelyek
     létesítésének támogatásával, stb.);

          - alakítson  ki olyan  jogi  szabályozást,  amely  bizonyos
     minimális garanciákat  teremt az  önhibájukon kívül  és előre ki
     nem számítható  módon hátrányos  helyzetbe került  állampolgárok
     számára   (pl.    végkielégítés,   a    pénzintézetek   kötelező
     biztosításának  elrendelése,   az  infláció   legalább  részbeni
     ellentételezése  az  állampolgárok  ama  csoportjainál,  amelyek
     tagjai koruk  vagy  egészségi  állapotuk  miatt  kiszolgáltatott
     helyzetben vannak).

     Valójában a  fentiekben kifejtett alkotmányértelmezés egyáltalán
     nem   új:   hasonló   elvi   alapon   állva   mutatott   rá   az
     Alkotmánybíróság   a    lakáscélú   állami    kölcsönök    utáni
     adófizetésről  szóló   1989  .  évi  XLIX.  törvény  -  egyhangú
     határozattal történt  - megsemmisítése  kapcsán, hogy "a törvény
     jelentős, nem  tervezett és  elháríthatatlan  többletkiadásokkal
     veszélyezteti   az    Alkotmány   70/E.   §   (1)   bekezdésében
     megállapított  szociális   biztonsághoz  való   jogot"  (5/1990.
     (IV.9.) AB  határozat). Azóta  az Alkotmány 70/E. §-ának szövege
     nem változott,  s ugyanígy nem változott az én álláspontom sem a
     szociális biztonsághoz való jog értelmezéséről.

     Teljes mértékben  egyetértek a többségi állásponttal abban, hogy
     "a nyugdíjak  és egyéb  juttatások, járadékok emelésének mértéke
     alapvetően   a    nemzetgazdaság   teherbíró   képességének,   a
     társadalombiztosítás állapotának, az érdekérvényesítést szolgáló
     intézményeknek  és  számos  egyéb  tényezőnek  a  függvénye,  az
     Alkotmány   vonatkozó   rendelkezéseiből   azonban   az   emelés
     mértékére, nagyságára  vonatkozó alkotmányos  kötelezettség  nem
     állapítható meg."  Ebből azonban  a legcsekélyebb  mértékben sem
     következik, hogy  e kérdés szabályozásánál - a problémát immár a
     nyugdíjak emelésére leszűkítve - a törvényhozó teljesen belátása
     szerint, azaz  alkotmányos kötöttségek nélkül járhatna el. Mert,
     noha a  minimálisan szükséges  emelés  mértéke  az  Alkotmányból
     valóban nem  vezethető le, az teljesen egyértelműen levezethető:
     melyek  azok  a  szabályozási  módok,  amelyek  az  Alkotmánnyal
     összeegyeztethetetlenek.

     Mindaddig, amíg  meg nem történik az egész társadalombiztosítási
     rendszer  korszerűsítése,   az   államot   nem   terheli   olyan
     kötelezettség,  hogy   a  jelenlegi   rendszer  keretei   között
     maradéktalanul számolja  fel azokat  az  igazságtalanságokat  és
     belső feszültségeket,  amelyek évtizedeken  át halmazódtak fel a
     nyugdíjrendszerben. Olyan  esetekben azonban,  amikor az állam -
     akár  csak   korrekciós  célzattal   is  -   új  intézkedésekkel
     változtatásokat eszközöl  a  rendszeren,  ezt  csak  a  hatályos
     Alkotmánnyal  összhangban   teheti,  s   a   változtatások   nem
     idézhetnek elő olyan jogkövetkezményeket, amelyek az alkotmányos
     jogok sérelmével járnak.

     Abból eredően,  hogy -  miként erre  a határozat  is  utal  -  a
     társadalombiztosítás  rendszere   már  jelenleg   is  részben  a
     "vásárolt jog"  elve alapján  működik,  a  nyugdíjak  emelésénél
     egészen más  a törvényhozás  "mozgástere", mint  pl. a szociális
     segélyek emelésénél.

     A nyugdíjemelés  csak akkor  alkotmányos, ha  a szabályozás  nem
     csupán az  ellátáshoz való  jog érvényesülését biztosítja, hanem
     egyszersmind megfelel a szociális biztonsághoz való jognak is és
     nem áll  ellentétben  az  Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdésében
     meghatározott diszkriminációs  tilalommal. Az  utóbbi tilalommal
     kapcsolatban az Alkotmánybíróság számos határozatában (így pl. a
     7/1991. (II.  18.) AB  határozatban, illetőleg  a 752/8/1990. AB
     határozatban)   rámutatott:   a   diszkrimináció   vizsgálatánál
     központi elem annak meghatározása, hogy kiket kell egy csoportba
     tartozónak tekinteni.  Nem  diszkriminatív  ugyanis  az  a  jogi
     szabályozás ,  amely  az  adott  szabályozási  koncepción  belül
     valamennyi  jogalany  tekintetében  tartalmaz  mindenkire  nézve
     egyforma korlátozást.

     Az adott  esetben a  szabályozás szempontjából a homogén csoport
     vitán  felülálló   módon  a   nyugdíjasok  összességét  foglalja
     magában. Az a szabályozás pedig, amely a homogén csoporton belül
     - a  szociális biztonsághoz való jogot és a "vásárolt jog" elvét
     figyelmen kívül  hagyva -  a  nyugdíj  összege  alapján  történő
     különbségtétel  alapján   csupán  egyesekre  nézve  állapít  meg
     korlátozást, az  Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdésében  tiltott
     diszkrimináció klasszikus esete.

     Teljességgel elfogadhatatlan  az az  érvelés,  hogy  a  magasabb
     összegű    nyugdíjak     emelésének     nominális     maximálása
     elengedhetetlen  a  kisnyugdíjasok  javára  alkalmazott  pozitív
     diszkrimináció  anyagi   fedezetének  előteremtéséhez.   Pozitív
     diszkrinimációról ugyanis  akkor beszélhetünk,  ha  a  jogalkotó
     valamely csoport egyik alcsoportja számára - egy alkotmányos cél
     megvalósítása  érdekében  -  a  csoport  egészére  megállapított
     szabályoknál  kedvezőbb  feltételeket  teremt,  a  jelen  esetre
     konkretizálva: nagyobb  mértékű nyugdíjemelést ír elő. A negatív
     diszkrimináció  azonban   nem  lehet  a  pozitív  diszkrimináció
     eszköze, vagyis egyesek jogfosztása árán nem lehet mások számára
     többletjogokat biztosítani.  Ha tehát  a  törvényalkotó  pozitív
     diszkrinimációt  kíván  alkalmazni  a  kisnyugdíjasok  javára  -
     aminek indokoltsága és alkotmányossága nem vitatható - úgy annak
     pénzügyifedezetét  vagy  más  forrásból  teremtse  elő,  vagy  a
     nyugdíjemelésre  rendelkezésre   álló  összeget   akként  bontsa
     kétfelé, hogy  először különítse  el  a  pozitív  diszkrinináció
     pénzügyi fedezetét,  majd a fennmaradó pénzt - nominális maximum
     alkalmazása nélkül  - ossza  fel a nyugdíjasok között. Önmagában
     véve tehát az, hogy a nemzetgazdaság teherbíró képessége folytán
     meghatározott összeg  használható fel a nyugdíjak emelésére, sem
     elfogadható  indoka,   sem  elháríthatatlan  oka  nem  lehet  az
     Alkotmány 70/A.  § (1)  bekezdésével való  szembehelyezkedésnek:
     ugyanazt az  összeget fel lehet osztani alkotmányosan, illetőleg
     diszkriminatív módon. A jelen esetben az utóbbi történt.

                                                     Dr. Kilényi Géza
                                                      alkotmánybíró

     Dr. Szabó András alkotmánybíró és Dr. Zlinszky János
     alkotmánybíró különvéleménye

          Ha  elvi   szinten   mérlegelni   kívánjuk   a   legalitás,
     jogállamiság és  szociális biztonság  szempontjait  a  nyugdíjak
     aránytalan és  egyenlőtlen kezelésével kapcsolatban, és egyúttal
     vizsgáljuk, melyek  e téren  az állam  alkotmány  körülhatárolta
     jogai és  kötelességei, a következő szempontok tünnek figyelemre
     méltónak:

     -    A nyugdíj  a  múlt  rendszer  folyamán  elvesztette  tiszta
     biztosítási, ill.  kötelező biztosítási  jellegét,  bár  részben
     megmaradt szerzett,  még pedig  visszterhesen  szerzett  vagyoni
     jognak.

          Elvesztette ezt  a jellegét  mindenekelőtt a  bekövetkezett
     valutareform  miatt  1946-ban,  amikor  a  pengőben  nominálisan
     meghatározott igények  gyakorlatilag megsemmisültek  és helyüket
     mind a  szerzett jogok,  mind a  már meglévő nyugdíjak, de a nem
     szerzett   jogok    vonatkozásában   is   bizonyos   ex   gracia
     meghatározott rendszer foglalta el.

          Ennek egyes elemei:

          a)  1928   után  minden   munkaviszonyban   eltöltött   idő
     nyugdíjjogosultságot   teremtett,    függetlenül   attól,   hogy
     biztosítással, biztosítási  kötelezettséggel, ill.  lehetőséggel
     járt-e. Ezen  időpont előtt viszont semmilyen biztosítás alapján
     sem  keletkeztetett  igényt  nyugdíjbeszámításra.  (Ezt  a  múlt
     rendszerben   mindvégig   érvényes  induló időhatárt  a 11/1991.
     (III. 29) AB határozat semmisítette meg.)

          b) A  már megszerzett nyugdíjak bizonyos valorizációs kulcs
     szerint teremtettek igényt a nyugdíjra, ez általában kedvezőtlen
     volt, főleg a magasabban megállapított nyugdíjak esetében.

          c) A  nyugdíj  folyósítását  a  munkaképesség  megszűntétől
     tették függővé,  amelyet  bizonyos  kor  elértével  vélelmeztek,
     addig viszont  csak bizonyított  rokkantság esetén  fogadtak el.
     Akinek járt  volna nyugdíj  e  korhatár  elérése  előtt  is,  az
     elvesztette azt,  akinek  pedig  nem  járt,  noha  betöltötte  a
     korhatárt, az  kérhette annak  megállapítását csak a ledolgozott
     idő alapján is.

          d) A  nyugdíjjogosultság  megvonását  politikai  szempontok
     alapján  érvényesítették   bizonyos  csoportokkal   szemben  (B-
     listázás,  fegyveres   testületeknél  leszerelés)  vagy  különös
     érdemekhez kötötték (csendőrség).

          e) Bizonyos  kategoriák részére  a nyugdíjalap különállását
     fenntartották  és   plafonokat   állapítottak   meg   (ügyvédek,
     kisiparosok, háztartási alkalmazottak stb).

          A múlt  rendszer nyugdíjmódosításai a jövőre nézve többször
     is változtattak  a nyugdíjrendszer kirívó méltánytalanságain, de
     ezek a  változtatások a  régebben szerzett nyugdíjakat általában
     nem  érintették.   Általuk  a   rendszer   még   vegyesebbé   és
     áttekinthetetlenebbé vált.

          Így jött  létre az  a vegyes  nyugdíjrendszer,  amelyet  az
     elmúlt rendszer legálisan létrehozott, de amelynek bizonyos máig
     fennálló diszkriminatív elemeire már megállapítottuk, hogy a mai
     alkotmányossággal  nem   férnek  össze,  így  ennek  szellemében
     korrigálandók voltak. (Így a 44/1991. (VIII. 28.) AB, a 16/1990.
     (VII. 11.) AB határozat.)

     -    A  múlt   rendszer  következetesen   kitartott  amellett  a
     hipothesis mellett, hogy pénze értékálló. Ezért csak nominálisan
     érezte magára kötelezőnek a nyugdíj folyósítását. Mivel a formai
     felfogással ellentétben a forint veszített értékéből (a rendszer
     élt  az   állami  tartozások   többletpénzkibocsátással  történő
     csökkentésének eszközével), a nyugdíj, noha elvben a munkás évek
     életszínvonala szerinti  létet kívánta   biztosítani  (annak  75
     százalékáig), az  idő múlásával  mindjobban értékét vesztette. A
     múlt rendszer  ennek csak  annyiban vette  elejét, hogy  későbbi
     nyugdíjreformok során  a  létminimumnak  megfelelő  nyugdíjat  a
     nominális  értéken   felül  is  garantálta,  s  ezt  a  rendszer
     szociális  elemeként   állította  be,   noha  létminimum  alatti
     munkabér által  szerzett nyugdíj  aligha létezett.  Amennyiben a
     jogosultság résznyugdíjra  szólt (pl.  özvegyi), úgy ez továbbra
     is csak  a minimális  ellátás   megfelelő  részét  biztosította,
     tehát a szociális minimumot a rendszer nem garantálta. (Soha nem
     valorizálták pl.  az 1957  előtti ügyvédi  nyugdíjak  500  Ft-os
     plafonját.)

     -    A  rendszer  megszüntette  a  társadalombiztosítás  vagyoni
     önállóságát. Az  állam mint  egy biztosítási ügylet vállalkozója
     szedte be  a tb-járulékot  és garantálta  a  díjak  kifizetését.
     Ennek következtében  összeolvadt az  állam  (biztosítás  alapján
     járó)   nyugdíjra    vonatkozó   fizetési    kötelezettsége    a
     balesetbiztosítás alapján  járó  rokkantsági  járadék  (nyugdíj)
     fizetési  kötelezettségével   és  a  szociális  minimum  alapján
     kiegészített nyugdíjakra  jutó többletfizetési kötelezettséggel:
     utóbbi nem  valorizációs teljesítésként  jelent  meg,  hiszen  a
     biztosítási díj  sem volt  értékállóan elkülönítve és befektetve
     az államvagyonon belül, hanem nyugdíjemelésként, mintegy a többi
     nyugdíjak terhére folyósított, egyenlőség felé ható tényezőként.
     Ebben a  rendszerben is, és a rendkívül költséges adminisztráció
     mellett is,  a tb-járulék  egy részét  az  állam  következetesen
     elvonta, tehát  a nyugdíjakból  pótolta a költségvetés hiányait.
     Ez azt  jelentette és  jelenti a  gyakorlatban mindmáig,  hogy a
     közterhekből a  nyugdíjasok aránytalanul többet viselnek, mint a
     kereső néprétegek.

     -    A múlt rendszer tehát legálisan azt a nyugdíjat garantálta,
     amit nominálisan  ígért,  és  minden  további  igény  elismerése
     jogalkotást    igényelt   volna   (igényelne).   A    jogellenes
     megállapítással szemben a jogorvoslati lehetőség a mai alkotmány
     igényéhez  képest  korlátozott  volt.  A  legális  rendszer  nem
     felelt meg mindenben a mai alkotmánynak.

          A  mai  alkotmány  életbeléptetésével  a  nyugdíj  rendszer
     szükségképp átértékelődik.

          A jogállamiságból  folyó igény,  hogy a múlt rendszer által
     ígért nyugellátást  biztosítani  kell,  hacsak  keletkezése  nem
     ütközik jogellenes  diszkriminációba, s ennek során a járandóság
     jogosságát vélelmezni kell.

          A   legalitásból    folyó   igény,   hogy   a   megszerzett
     jogosultságok,  jogosultságot   létesítő  tények   nem   vesztik
     érvényüket, azokat  azonban  egyeztetni  kell  az  új  alkotmány
     elveivel.

          A szociális biztonságból folyó igény, hogy a rendszer által
     visszteher fejében garantált ellátás - a nyugdíjalapul szolgáló,
     biztosítás alapját  is képezett  jövedelem százaléka  - szerinti
     járandóság a  nyugdíjasnak nyugdíjas  kora végéig jár (Alkotmány
     70/E.§ (1)  bek.). A  módosított Alkotmány  életbelépése  óta  a
     szociális biztonság  mellett a  tulajdon védelméből,  a  vagyoni
     jogok elvonásának tilalmából is következik, hogy ezt az ellátást
     az állam,  ill. a  társadalombiztosítás állami  garancia mellett
     értékállóan   tartozik    biztosítani,   tehát   sem   közvetlen
     rendelkezéssel nem  csökkentheti annak  értékét, sem a nominális
     mennyiség értékének elvonásával. (Alkotmány 13.§ (2) bek.) Ez az
     államnak a  már megállapított nyugdíjjárulék vonatkozásában mint
     a      társadalombiztosítás      működtetőjének      szerződéses
     kötelezettsége.

          A szociális biztonság minimumának garantálásából következik
     végül,  hogy   a  mindenkori   létminimumot  az   állam   minden
     rászorulónak   állampolgári   jogon   biztosítani   tartozik   a
     társadalombiztosítás útján  (Alkotmány 70/E.§  (2) bek.), de nem
     feltétlenül   a    társadalombiztosítási   alap    terhére.   Ha
     strukturálisan a folyósítást a társadalombiztosítás végzi, úgy a
     forrásoldalt a  költségvetés egésze  terhére kell biztosítani és
     nem lehet  egyedül a  biztosítási vagyont  ezzel megterhelni.  A
     létminimum  az   Alkotmány  szerint   állampolgári  jogon   jár,
     biztosítása pedig az államnak közjogi kötelezettsége.

          Az utóbbi  két szempont  egybevetve  azt  jelenti,  hogy  a
     társadalombiztosításnak befizetett  járadékkal  megszerzett  jog
     nem csökkenthető  azon a címen, hogy az állam egyeseknek viszont
     többletellátást nyújt  bármilyen téren.  A nyugdíjas  számára  a
     biztosításként szerzett jog vagyoni jog. Annak elvonására csak a
     vagyonelvonás rendes  szabályai szerint  lehetséges.  Alapvetően
     tehát teljes  kártalanítás mellett közcélból, másrészt közterhek
     viselése céljából,  a különböző vagyoni jogok nem diszkriminatív
     terhelése mellett  arányos mértékben,  ha a  cél máskép  el  nem
     érhető.

          A    piacgazdaságra    való    áttéréssel    szükségszerűen
     nagyságrendileg módosul  az állam részvétele a gazdasági életben
     -  és   élesen  elhatárolandó   egymástól  az  állam  gazdálkodó
     tevékenysége  és  az  államhatalom  közérdekű,  közszolgálatként
     történő gyakorlása  az állami  tevékenységek között.  Az  állam,
     mint  a   közhatalom  gyakorlója,   ezt  a   hatalmat  szigorúan
     törvényszabta határok  közt, minden  indokolatlan diszkrimináció
     mellőzésével, az  egyének összessége  - esetenként  a  kisebbség
     jogainak tiszteletbentartása  mellett az  egyének többsége, vagy
     hátrányos  helyzetű   kisebbségi  csoportok   -  javára  köteles
     gyakorolni.

          A múlt  rendszerben az  állam, mint  fő munkáltató,  a neki
     nyújtott      szolgáltatás,      teljesítmény      (munkavégzés)
     ellentételezését   nemcsak   illetmény   folyósításával,   hanem
     bizonyos termékek  és  juttatások  ingyenes  vagy  ártámogatásos
     juttatásával is teljesítette.

          Az   átállás    a   piacgazdaságra    az    árak    reális,
     ártámogatásmentes  megállapításával   is  történik.  Az  átállás
     költségeit a  költségvetés részben  pénzértékváltoztatással,  az
     állami   valuta   értékének   csökkentésével   oldja   meg.   Az
     állampolgárok számára  mindez áremelkedésként  jelentkezik és  a
     pénz vásárlóértékének  csökkenéseként tudatosodik,  noha csak az
     utóbbi   megoldás   "inflációs",   az   előbbi   egyszerűen   az
     ártámogatások megvonásából adódó eredmény.

          Az ártámogatások  megvonása költségvetési  szinten az egész
     közösség javát  szolgálja, hiszen  kevesebb közterhet jelent, ha
     külföldiek, támogatásra  nem szoruló  egyedek  részére  az  árut
     "áráért" szolgáltatja  a gazdaság.  A  változás  ellentételezése
     részben megtörténik  a piaci  törvények  játékában  a  bérek  és
     jövedelmek átrendeződésével. (Az átállás részben tagadhatatlanul
     terhet jelent.  A múlt  rendszer  gazdasága  sem  tudta  a  maga
     szintjét nagyfokú eladósodás nélkül fenntartani: az új modernebb
     rendszert az  átállás  terhe  mellett  a  gazdságtalan  termékek
     felszámolása, az  elmaradt befektetések  pótlása, és  a rámaradt
     adósság terhe is terheli.)

          Nem történhet meg azonban pusztán piaci törvények alapján a
     járadékszerű jövedelmek  felértékelődése. Ezeket  minden védelem
     nélkül éri  a pénz  vásárlóértékének változása  mindkét okon, az
     értékromlás és a támogatások megszűnése okán is.

          A támogatás  álláspontunk szerint  szerepelt  azon  legális
     állami igérvények  között, amelyek  mellett  a  mai  nyugdíjasok
     annak idején  a társadalombiztosítási  juttatást megtermelték és
     befizették. A  múlt rendszerben  bekövetkezett (egyébként a maga
     idején is  alkotmányellenes) nyugdíjértékvesztésért  a legalitás
     elve alapján  a mai rend nem felelős - ezeket esetleg ex gratia,
     a  múlt  rendszer  által  igazságtalanul  okozott  károk  között
     lehetne  rendezni   jogalkotói  döntéssel.  Felelős  azonban  az
     alkotmány    szerint     a    mai     rend    az    általa    az
     ártámogatáselvonásokkal         okozott          pénzértékromlás
     ellentételezéséért azoknak  a védtelen  járadékosoknak,  akiknek
     társadalmi  biztonságát   a  költségvetés   egyébként  szükséges
     intézkedései  veszélyeztetik,   illetve  akiknek   vagyonát   (a
     járadékban rejlő  állammal szembeni  nevesített  követelését)  a
     gazdasági rendszer átalakulása közvetlenül elvonásként érinti.

          A nyugdíjasoknak  (és más  járadékosoknak) nincs arra jogos
     igényük, hogy  az egész  társadalom anyagi  szintjét hátrányosan
     érintő  változásoktól  menten,  a  többiek  hátrányára  élvezzék
     biztonságukat. Ez  indokolatlan diszkrimináció lenne, és valóban
     csak a  létminimum garantálásáig lehet arra alkotmányosan igényt
     formálni. Arra  azonban  joguk  van  a  járadékosoknak,  hogy  a
     többiek terheit  csökkentő árstruktúraváltozás  hátrányait ne ők
     egyedül, vagy ők ne magasabb mértékben viseljék.

          Ez azt  jelenti,  hogy  az  ártámogatás  elvonásából  adódó
     közteher egyenlően  osztandó el.  Alkotmányellenes minden  olyan
     költségvetés,  amely   a  nyugdíjak  ellentételezését  tudatosan
     alacsonyabban határozza  meg, mint  az egyéb  állami  jövedelmek
     ellentételezését,   amint   erre   többször   is   sor   került.
     Alkotmányellenes továbbá, mert mind a vagyon védelmével, mind az
     egyenlő elbánás  alkotmányos elvével  ellenkezik, ha a nyugdíjak
     értékvesztését különböző nyugdíjasoknál különbözőképp egyenlítik
     ki (pl. bizonyos nyugdíjszinten felül nem adnak emelést).

          El   kell    határolni   egymástól    a    költségvetésben,
     ellenőrizhető módon, a következő juttatásokat:

     1) a  költségvetési évben  bekövetkező monetáris és ártámogatási
     változásokból  adódó  hátrányok  kiegyenlítését  -,  ami  minden
     jövedelmet átlagban azonosan kell hogy érintsen;

     2) az  állami juttatások  rendszerében mutatkozó aránytalanságok
     vagy indokolatlan  különbségek,  ill.  egyenlőségek  rendezésére
     irányuló  indokolt   és  arányos  intézkedések  következményeit,
     amelyeket jogállamban megfelelően indokolni és nevesíteni kell;

     3)  a   szociális  elnyomorodást   megakadályozó,   létminimumot
     biztosító  juttatásokat,  amelyek  a  teljes  költségvetést  (az
     összes  közteherviselőket)   és  nem   csupán  a   nyugdíjasokat
     terhelik;

     4)  végül   a  múlt   rendszer   álértékállósága   következtében
     bekövetkezett igazságtalan  értékvesztés, vagy  a múlt  rendszer
     igazságtalan     preferenciái      következtében     biztosított
     többletjövedelmek  okozta    különbségek  kiküszöbölését  célzó,
     jogalkotói elhatározáson alapuló,  (ex gratia) juttatásokat.

          Ezek   egybemosása    eleve   alkotmányellenes,    mert   a
     jogállamiság elvébe ütközik.

          Jelen ügyben  csak az  ártámogatások elvonásából adódóan az
     államtól    származó     jövedelmek    (fizetések,    járadékok)
     értékcsökkenésének  ellentételezése   a  vizsgálat   tárgya.  Az
     érintettek homogén csoportja az állami költségvetésből ellátásra
     jogosultak köre,  akikre nem hat ki közvetlenül a piac törvénye.
     Ezek járandóságának értékét az ártámogatás megvonásával az állam
     csökkenti,  ebből  az  állam  a  veszteség  pótlását  részben  a
     költségvetésben előirányozza.

          Ha ennek  során a  jogszabály különbséget  tesz keresők  és
     nyugdíjasok, alacsonyabb  és magasabb  jövedelműek  között,  ezt
     indokolni  tartozik.   Az  önkényes   különbségtétel  a  homogén
     csoporton belül alkotmányellenes.

          Ezen  túl   alkotmányellenes  a   nyugdíjak  állami  döntés
     következtében bekövetkezett  értékvesztesége  ellentételezésénél
     nyugdíjasok között  -  akár  a  nyugdíj  összege  szerint  is  -
     különbséget tenni.  Az ilyen  ellentételezést az állam a vagyoni
     jog ellenértékeként  állapítja  meg  és  annak  minden  érintett
     vagyont egyformán kell érintenie.

          Ezért a panasznak indokolt lenne helyt adni, ha a jogalkotó
     záros határidő  alatt a  különbségtételt alkotmányosan indokolni
     nem tudja.

          Ha a  cél  a  régebbi  nyugdíjaknak    a  múlt  rendszerben
     bekövetkezett  értékvesztését   pótolni,  ezt  természetszerűleg
     lehet a cél szerint arányosítani, de el kell különíteni az előző
     célból történt emeléstől.

          Egészen más  lapra tartozik  - és  nem csak  a  tb  alapból
     oldandó meg  - a  létminimum biztosítása  a rászorulóknak. Itt a
     jogállam megköveteli a rászorultság megfelelő ellenőrzését (mert
     senki sem formálhat igényt élősködés lehetőségére).

          Biztosítani  kell    a  bírói  jogorvoslat  lehetőségét  az
     alkotmány életbelépését követő időre ott, ahol a régi rendszer a
     nyugdíjakat saját  joga szerint  is jogsértő  módon  állapította
     meg.

          Mindezek azonban  nem a  jelen döntés keretében tárgyalandó
     kérdések.

     Budapest, 1993 április 26.

                Dr. Szabó András        Dr. Zlinszky János
                 alkotmánybíró             alkotmánybíró

     Dr. Vörös Imre alkotmánybíró különvéleménye

     1.   A nyugellátások  jelenlegi  rendszerét  a  rendszerváltozás
     előtti időkből  örökölte a jogrend.  Ez a  körülmény azonban nem
     ad felmentést  a  jogalkotó  számára,  hogy  a  mult  örökségére
     hivatkozva  ugyanazon  gyakorlatot  folytassa,  mint  a  korábbi
     jogalkotó. A  nyugdíjrendszer átfogó  megreformálása folyamatban
     van, azonban ez sem ment fel az alól, hogy az e területet érintő
     rész-szabályok már  ne új megoldások irányába mozduljanak el. Ez
     természetesen   az   Alkotmánybíróságot csak annyiban érinti, ha
     az új jogalkotás  alkotmányossági aggályokat vet fel.

     2.   A hatályos  nyugdíj-jogszabályok  vegyes  jellegű  -  tehát
     biztosítási és  szociális  szempontokat egyaránt magában foglaló
     - rendszert  kodifikálnak és  működtetnek. Az  infláció  azonban
     felveti a valorizáció problémáját. Az Országgyűlés  és a Kormány
     évről évre részlegesen valorizálja a nyugdíjakat:  a szabályozás
     további korlátozást valósít meg a részlegességen túlmenően azzal,
     hogy az  emelés felső határát megszabja.

     3.    Vegyes  nyugdíjrendszerben  a  biztosítási  elem  objektív
     kritériumok  (pl.:  utolsó  kereset  nagysága,  szolgálati  évek
     száma, stb.)  alapulvételében  ,  míg  a  szociális  elem    egy
     minimális nyugdíj,  azaz a  nyugdíj alsó  határának meghúzásában
     nyilvánulhat  meg,   azonban  a  vegyes  rendszerek  számos  más
     megoldása is  elképzelhető. A  hatályos nyugdíjrendszer  azonban
     csak elvileg  vegyes rendszerű,  mivel  az  infláció  felvetette
     valorizációs problémára  adott jogalkotói válaszból nyilvánvaló,
     hogy  a   biztosítási  elem   csak  a  nyugdíj  megállapításának
     pillanatában  érvényesül.   Amint  a   nyugdíjas  megkapja  első
     valorizációs jellegű  nyugdíjkiegészítését ("emelését"),  ez  az
     emelés  már   nem  objektív   kritériumhoz  kötött,   hanem   az
     Országgyűlésben  zajló   alkufolyamat,   tehát   egy   politikai
     alkufolyamat   kompromisszumok    során   keresztül    kialakuló
     végeredménye.

     E politikai  kopromisszumon  alapuló  "nyugdíjemelés"  önmagában
     véve nyilvánvalóvá  teszi, hogy  az emelés  mértéke nem objektív
     kritériumokon -  pl.  a  nemzeti  jövedelem  nagyságán,  vagy  a
     nemzeti jövedelem emelkedésének mértékén - alapszik. A nyugdíjak
     emelése  kizárólag  érdekérvényesítési  képesség,  vagyis  annak
     kérdésévé  válik,   hogy  a  nyugdíjas  réteg  rendelkezik-e  az
     Országgyűlésben    olyan    képviselettel,    amelyik    érdekei
     érvényesítését felvállalja.

     Biztosítási elemről  csak akkor  lehet beszélni,  ha a  juttatás
     valamilyen objektív  kritérium alapján előre kiszámítható. Ilyen
     számítási  módot  azonban  a  hatályos  nyugdíjrendszer  csak  a
     nyugdíj első megállapításakor tartalmaz, a biztosítási elem csak
     ezen a  ponton mutatható  ki. A  nyugdíjak valorizációja , amely
     természetesen  a  nyugdíjak  ujbóli  megállapítását  jelenti,  a
     nyugdíjrendszer jogi szabályozásába nincs  beépítve, hanem arról
     évente az  Országgyülés határoz  olymódon, hogy  a számítási mód
     rögzitésének híján  a biztosítási  elem elenyészik. Amíg tehát a
     nyugdíj  megállapításakor   még  valóban   vegyes  rendszerű   a
     nyugdíjrendszer, a  továbbiakban már a szociális elem marad csak
     fenn:  a   nyugdíjemelés  mértéke,   az   új   nyugdíj   összege
     meghatározásánál kizárólag politikai kopromisszum által elismert
     (és csak  az elismert)  szociális szempontok  érvényesülnek, még
     akkor  is,   ha  ezek   a  nemzetgazdaság   teherbiróképességére
     vonatkozó  hivatkozásokba   burkoltan   jelennek   is   meg.   A
     nyugdíjemelés mértékének  meghatározása teljesen  elszakad pl. a
     nemzetgazdaság  tényleges   folyamataitól,  így  a  megállapítás
     objektív mércéje hiányzik.

     Az objektív mérce helyébe lépő politikai kompromisszumoknak való
     kiszolgáltatottság  oda   vezet,  hogy   a   nyugdíjak   emelése
     kegydíjként   jelenik    meg.   A    nemzetgazdaság    állapota,
     reálfolyamatai  indokolhatják   akár  azt   is,  hogy  semmiféle
     valorizációra ne  kerüljön sor. Az Alkotmányból sem valorizációs
     kényszer, sem  az  aktív  dolgozók  fizetésemelkedésével  azonos
     arányú nyugdíjemelés  alkotmányos követelményként  nem vezethető
     le. Objektív  kritériumnak tekinthető az  - vagyis a biztosítási
     elem fennmaradásának  -, ha  az  emelést  egységesen  a  korábbi
     nyugdíj  hányadában   állapítják   meg.   Az   azonban,   ha   a
     nyugdíjemelés mértékének, vagyis az új nyugdíj összegének  adott
     módon  történő  megállapítása  ténylegesen  szociális   segéllyé
     változtatja    a    nyugdíjak     valorizációját,   a     vegyes
     nyugdíjrendszert   a    szociális  elem melletti másik jellegadó
     elemtől: a  biztosítási elemtől, magát a rendszert pedig ezáltal
     a  vegyes jellegtől fosztja meg.  Az indítványok a nyugdíjemelés
     jogszabályban   meghatározott   módját   teszik  alkotmányossági
     szempontból vitássá.

         4.   Az alkotmányossági vizsgálat előkérdése  tehát az, hogy
     vegyes rendszerű,  vagy   egy kizárólag  szociális alapon nyugvó
     emelést   valósítanak-e   meg   az   indítvány   tárgyává   tett
     jogszabályok.  Fentiek  alapján  úgy  tűnik,  hogy  az  emelésbe
     burkolt  új  nyugdíjmegállapítás  -  biztosítási  elem  híján  -
     kizárólag szociális  szempontokat  juttat  érvényre:  a  nyugdíj
     összegére vonatkozó döntés szociális segélyre vonatkozó döntéssé
     transzformálódik.

     A  nyugdíj  szociális  segéllyé  válása,  illetve  az  indítvány
     tárgyává tett  jogszabályok által szociális segélykénti kezelése
     két körülményből  is nyilvánvaló.  Egyrészt  az  emelés  mértéke
     megállapításának módja  - mint  arra fentebb  utalás  történt  -
     híján van bármiféle objektív kritériumnak, másrészt az emelésnek
     felső határa van, melyen felüli emelésre akkor sincs mód, ha ezt
     a nyugdíj  százalékos hányadában  egyébként  juttatott  "emelés"
     indokolttá tenné.

     Az új nyugdíj megállapítása tehát különbözőképpen történik attól
     függően, hogy  a "régi"  nyugdíj milyen  összegű volt. Az emelés
     maximálása egyértelműen az alacsonyabb nyugdíjaknak a százalékos
     hányad szerinti emelése pénzügyi alapját teremti meg.

     Az alacsony  nyugdíjak bizonyos  minimumhoz kötése ésszerű és az
     Alkotmány 70/E.  §-ából  következő  alkotmányos  követelmény.  A
     szociális biztonsághoz  való jog  annyit mindenképpen tartalmaz,
     hogy a  nyugdíjak nem  süllyedhetnek a  létminimum  alá,  amiből
     természetesen nem  következik az,  hogy a  minimál-nyugdíjnak  a
     létminimummal  kellene   alkotmányjogi   szempontból   azonosnak
     lennie.

     Az adott  esetben azonban  arról van  szó, hogy a nyugdíjminimum
     tájékán elhelyezkedő  nyugdíjak  emelése  a  magasabb  nyugdíjak
     rovására történik,  vagyis  egy  szociális  segélyt  a  magasabb
     nyugdíjat  élvezők   juttatnak  alacsonyabb   nyugdíjat   élvező
     nyugdíjas-társaiknak. Kétségtelen,  hogy az  alacsony  nyugdíjak
     emelése olyan  szociális probléma  lehet, amelynek  kezelése  az
     államnak   az   Alkotmány   70/E.   §-ából   folyó   alkotmányos
     kötelessége. A  probléma azonban  a szociális  segélyezés  útján
     oldható meg:  az  alacsony  nyugdíjasok  a  minden  nyugdíjasnak
     egyformán járó  százalékos emelésen  túlmenően  kaphatnak  külön
     jogszabály  alapján   szociális  segélyt,   de  nem  a  magasabb
     nyugdíjat élvezők  terhére megállapított  nyugdíj-maximum útján.
     Ez ugyanis  olyan megkülönböztetés,  amelynek alkotmányossága az
     Alkotmány 70/A.  §-a  alapján  lefolytatott  vizsgálat  tárgyává
     teendő, amint ezt az indítványok kérik is.

     5.  Az alkotmányossági elbírálás kulcskérdése az Alkotmány 70/E.
     §-ában   megfogalmazott    szociális   biztonsághoz   való   jog
     tartalmának problémája. A szociális biztonsághoz való jog annyit
     bizonyosan tartalmaz, hogy  - fentiek szerint - sem a nyugdíjas,
     sem más,  tehát egyetlen  állampolgár (70/E.  §/1/ bekezdés) sem
     kerülhet olyan helyzetbe, hogy tartósan a - különféle szempontok
     alapján megállapított - létminimum alatt éljen. Ezt fejezi ki, a
     70/E.  §  szóhangzata:  az  Alkotmány  e  szakasza  a  szociális
     biztonsághoz való  jogot  "a  megélhetéshez  szükséges  ellátás"
     kontextusában fogalmazza meg.

            A  megélhetéshez  szükséges  ellátás  nem  azonos  sem  a
     létminimummal,   sem    a    nyugdíjminimummal:    megállapítása
     közgazgasági  elemzés  kérdése,  azt  követően  az  ebből  adódó
     szociálpolitikai intézkedések  meghatározása része  a kormányzat
     általános gazdaság-  és társadalompolitikájának.A  kormányzat és
     az Országgyűlés:  a  jogalkotó  e  politikák  alakításában  nagy
     szabadsággal rendelkezik,  azonban mindenkor az Alkotmány szabta
     keretek között.

     Az Alkotmány  által a  különböző kormányzati  politikák  számára
     engedett mozgástér  igen nagy  eltéréseket mutat.  A jogalkotó a
     gazdaságpolitika  alakításában   viszonylag  nagy   szabadsággal
     rendelkezik,   mivel    alapvetően    annak    az    alkotmányos
     követelménynek   kell   megfelelnie,   hogy   gazdaságpolitikája
     maradjon a  piacgazdaság keretei,  és az  Alkotmány  további  öt
     gazdasági vonatkozású szabályának (9-13.§) keretei között.

     A büntetőpolitikát  kifejező  jogalkotás  mozgástere  lényegesen
     szűkebb:  kötve   van   az   alkotmányos   büntetőjog   kevesebb
     szabadságot  engedő   követelményrendszeréhez.  A   különbség  a
     büntetőpolitika  és   a  gazdaságpolitika  eltérő  tárgyából  és
     természetéből adódik.

     A szociálpolitika  alakítása terén  sem rendelkezik  a jogalkotó
     olyan nagyfokú  szabadsággal, mint  a gazdaságpolitika  terén. A
     létminimum ugyanis  nem fejezi  ki -  a megélhetéshez  szükséges
     ellátáshoz való  jogon keresztül - a szociális biztonsághoz való
     jog teljes tartalmát. Ha ugyanis kifejezné, aligha lenne szükség
     arra,  hogy  a  szociálpolitika  különböztessen  az  öregség,  a
     betegség,   a   rokkantság,   az   özvegység,   árvaság   és   a
     munkanélküliség  esetcsoportjai   között.   Sőt:   ezen   esetek
     felsorolása  sem   tekinthető  lezártnak,   hiszen  a  szociális
     biztonsághoz való jog más élethelyzetek és tényállások esetén is
     felmerülhet,  amelyeket  a  70/E.  §  így  kifejezetten  nem  is
     tartalmaz. Nem  véletlenül fogalmaz  az Alkotmány  17.§-a sokkal
     általánosabban úgy,  hogy a  "Magyar Köztársaság a rászorulókról
     kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik."

     6.  Jóllehet a 17. és a 70/E. §-ok fogalmazása és egymáshoz való
     viszonyuk sem  a  legszerencsésebb,  arra  alkalmasak,  hogy  az
     Alkotmánybíróság a  szociális biztonsághoz való jog  tartalmát a
     70/E.  §   (1)  bekezdése,   míg  e   tartalom  megvalósításának
     módozatait a (2) bekezdés alapján megállapítsa.

     A  szociális   biztonság  tartalma   az  Alkotmány   szerint   a
     megélhetéshez szükséges  ellátáshoz való  jog.  A  megélhetéshez
     szükséges ellátás  azonban a különböző, a szociális biztonsághoz
     való alkotmányos  jog tartalmaként szóbajöhető - a 70/E. § által
     példálódzóan felsorolt  - tényállásoktól  függően esetről esetre
     különböző.  Nyilvánvalóan   nem  lehet  azonos  a  megélhetéshez
     szükséges ellátás  egy munkanélküli  vagy árva,  vagy pedig  egy
     nyugdíjas esetén.  Az Alkotmány erre a tényállások nevesítésével
     is  felhívja   a  figyelmet.  Sőt  nem  azonos  a  megélhetéshez
     szükséges ellátás  nagysága az  alacsony és a magasabb nyugdíjat
     élvezők esetében  sem. E  különbségek figyelembe  vétele tehát -
     jóllehet a  jogalkotó a  szociálpolitika  alakításában  jelentős
     szabadsággal    bír,     amely    nem    lehet    független    a
     gazdaságpolitikától sem  - az  államnak alkotmányos kötelessége.
     Ha ugyanis  e különbségeket  nem veszi  figyelembe, a  szociális
     biztonsághoz  való  jog  kimerül  az  Alkotmány  17.  §-a  által
     megfogalmazott rászorultságból adódó szociális intézkedésekben.

     A   szociális   biztonsághoz   való   jog   tartalma  az,   hogy
     tényállástól függően  és  a  tényállás  sajátosságai  szerint  a
     Magyar Köztársaság  állampolgárai különböző  módon és  különböző
     mértékben  meghatározott   megélhetéshez   szükséges   ellátásra
     jogosultak.

     7.   E tényállások  egyike az  öregség esetén járó megélhetéshez
     szükséges ellátás. Az Alkotmány a 70/E. § (2) bekezdésében e jog
     megvalósításának  módja,   mikéntje  tekintetében   egyfelől   a
     társadalombiztosítást,   másfelől   a   szoci-ális   intézmények
     rendszerét  jelöli  meg.  Nyilvánvaló,  hogy  egyik  vagy  másik
     módszer megválasztása  is a  szóban forgó  tényállás  függvénye.
     Árvaság esetén, vagy munkanélküliség esetén a szociális elem lép
     előtérbe,  míg  az  öregség  esetén  a  megélhetéshez  szükséges
     ellátást döntően   értelemszerűen  a társadalombiztosítás  útján
     kell megvalósítani.  Ez csak  annyi alkotmányossági követelményt
     fejez ki  (de annyit  bizonyosan),  hogy  az  öregség  esetén  a
     megélhetéshez szükséges  ellátást megvalósító, járulék-fizetésen
     alapuló  nyugdíjrendszer   bizonyosan  nem  alapulhat  kizárólag
     szociális szempontú  rendszeren: annak  biztosítási elemekkel is
     bírnia kell.

     A  kizárólag   szociális  segélyként,   szociális  intézményként
     felfogott   nyugdíjrendszer   -   biztosítási   elem   híján   -
     egyértelműen  alkotmányellenes   lenne.  Egy  ilyen  monolitikus
     "rászorultság"- felfogás  esetén az  egész kérdéskör  - tekintet
     nélkül a tényállások eltérésére - elintézhető lenne az Alkotmány
     17. §-ával  és a  70/E. §  differenciált megfogalmazására nem is
     lenne szükség.  Nyilvánvaló, hogy  a 17.§  és a 70/E. § viszonya
     helyes értelmezés  mellett az, hogy a 17.§ különös szabályként a
     70/A. §  szociális elemét fogalmazza meg. Az általános szabályt:
     a szociális biztonsághoz való jogot a 70/E. §. fogalmazza meg; a
     17.§ pusztán  a jog  egyik  megvalósítási  módját:  a  szociális
     intézmények rendszerét  rögzíti, ilyen  értelemben a 70/E. § (2)
     bekezdés értelmező szabályának tekinthető.

     8.     Összegezve:   a   nyugdíjrendszer   mikénti   kialakítása
     tekintetében a  jogalkotó -  részben  a  gazdaságpolitikától,  a
     nemzetgazdaság általános  helyzetétől is  függő  -  szabadsággal
     bír, azonban ennek során nem hagyhatja figyelmen kívül különösen
     az Alkotmány  70/E. §-ának  kereteit. A  szociális  biztonsághoz
     való jog  tartalma nem  azonos a szociális biztonsághoz való jog
     felmerültének  különféle  tényállásai  esetén:  a  megélhetéshez
     szükséges  ellátáshoz   való  jog  kodifikálásánál  a  jogalkotó
     köteles figyelembe  venni az  egyes  tényállások,  élethelyeztek
     eltéréséből  adódó  különbségeket.  Az  öregség  esetén  ez  azt
     jelenti, hogy  a jogalkotó  nem működtethet  alkotmányosan olyan
     nyugdíjrendszert,  amely   a   nyugdíjat   kizárólag   szociális
     intézményként:   szociális    segélyként   fogja    fel,   amely
     tekintetében tehát  a jogalkotó  - azt   kegydíjként  felfogva -
     teljes   szabadsággal  rendelkezne.  A  jogalkotó  cselekvésének
     határait különösen  az Alkotmány  70/E. és  a 70/A. §-ai szabják
     meg. A  70/E. §  (2)  bekezdéséből  következően  az  alkotmányos
     nyugdíjrendszer konkrét kialakítása tág határok között mozoghat:
     annak csak  negatív határa  húzható meg,  nevezetesen az, hogy a
     nyugíj nem  válhat szociális  segéllyé,  a  nyugdíjrendszer  nem
     válhat kizárólag  szociális intézménnyé.  Ezt ugyanis  a 70/E. §
     (2)   bekezdésének    a   társadalombiztosítást    a   szociális
     intézményektől élesen  elválasztó szövege  kizárja.  Alkotmányos
     lehet azonban  a nyugdíjrendszernek  mind kizárólag  biztosítási
     alapra, mind  vegyes rendszerű  alapra való helyezése. A tisztán
     biztosítási  alap   esetén  ugyanis   még  nyitva  áll  annak  a
     lehetősége, hogy  az igen  alacsony nyugdíjat  élvezők szociális
     biztonságához  való   jogát  a  nyugdíjrendszertől  elkülönített
     szociális  segélyezés   intézményrendszerében   biztosítsák.   A
     tisztán  szociális   segélyként  felfogott  nyugdíj  és  az  ezt
     kifejező  nyugdíjrendszer   azonban  az   öregség  esetén   járó
     megélhetés biztosításának  azt a  sajátosságát hagyja  figyelmen
     kívül, hogy  az a  munkaképes korbani  járulékfizetésen alapuló,
     tehát biztosítási elemeket is tartalmazó jogviszonyból fakad.

     9.   Az indítvány  tárgyát  képező  jogszabályok  újra  és  újra
     megállapítják a nyugdíj nagyságát azáltal, hogy megállapítják az
     emelés mértékét.  Minthogy  a  nyugdíj  első  megállapítása  még
     tükrözte  a   nyugdíjrendszer  vegyes   voltát,  ám   a  későbbi
     megállapítás   már    nem    tartalmaz    biztosítási    elemet,
     alkotmányellenes minden  olyan nyugdíjra  vonatkozó  jogszabály,
     amely  a   biztosítási  elemet  figyelmen  kívül  hagyja.  Ennek
     kifejezett  és   szélső  példája   a  nyugdíjemelés   összegének
     maximálása.

     10.   A   vizsgált jogszabályok azáltal, hogy a nyugdíj emelését
     maximálják, nyilvánvalóvá  teszik, hogy a nyugdíj megállapítását
     kizárólag a  szociális  rászorultságtól  teszik  függővé.  Ilyen
     nyugdíjmegállapítás  az   Alkotmány  70/E.   §-ának   mind   (1)
     bekezdése, mind (2) bekezdése értelmében alkotmányellenes.

     A  megélhetéshez   szükséges  ellátáshoz  való  jogból,  mint  a
     szociális biztonság  differenciáltan megfogalmazandó tartalmából
     ugyanis éppen  nem arra  lehet következtetni,  hogy a  nyugdíjak
     felső határát  lehetne  az  Alkotmány  e  szakaszára  hivatkozva
     rögzíteni.

     A megélhetéshez  szükséges ellátáshoz való alkotmányos jogból az
     abban foglalt  szociális elemre  is tekintettel - etimológiailag
     is  -  csupán  az  alsó  határ,  tehát  egyfajta  nyugdíjminimum
     követelménye vezethető  le.  A  szociális  elem  azonban nem azt
     jelenti,   hogy  egyfajta  " nyugdíjas-szolidaritás "   jegyében
     szociális szempont a magasabb nyugdíjat élvezőt az alacsonyabbat
     élvező   támogatására  kényszeríthetné.  A  szociális   szempont
     érvényre  juttatása  részben  egyfajta  nyugdíj-minimum,  vagy e
     nélkül  pl. a létminimum és az ehhez csatlakozó szociális segély
     rendszerében  képzelhető el alkotmányosan,  azonban mindenképpen
     kizárólag a  rászorult nyugdíjast  és semmiképpen sem a magasabb
     nyugdíjat  élvezőt   érintően.  Az  alacsony  nyugdíjat  élvezők
     szociális  segélyezése  ugyanis  nem  a 70/E. § (2) bekezdésében
     említett   társadalombiztosítás,  hanem  az  ugyanott   említett
     szociális intézmények körébe tartozó kategória.

     11. Alkotmányellenes  azonban  a  nyugdíj-maximum  meghatározása
     a 70/A.  §-ra figyelemmel  is. A nyugdíjasok nem vitásan homogén
     kört alkotnak,  ezért ezen  a körön belüli - alkotmányos indokot
     nélkülöző  -   megkülönböztetés  alkotmányellenes.   Minthogy  a
     megkülönböztetés a  nyugdíjrendszer vegyes  jellegéből egyébként
     valóban, ámde  más tekintetben  következő szociális  elemmel nem
     indokolható, a  megkülönböztetésnek alkotmányos indoka nincs. Az
     a különbségtétel, amely szerint a nyugdíj nagyságának utólagos -
     emelésnek nevezett  - megállapításánál  különböztetnek aszerint,
     hogy az  "emelendő" nyugdíj  nominálisan  mekkora,  és  ezen  az
     alapon a  magasabb nyugdíjat élvező arányosan kevesebb "emelést"
     kap, alkotmányellenes. A nyugdíj-megállapítás módjában megjelenő
     megkülönböztetés ugyanis  ( a  megállapítás módjára tekintettel)
     személyek  közötti,   az  Alkotmány   70/A.  §-a  által  tiltott
     diszkriminációhoz   vezet.    Az   indítványok    tágyává   tett
     jogszabályok    fentiek     következtében    alkotmányellenesek,
     amennyiben a nyugdíjemelés mértékét maximálják.

     Budapest 1993. április 19.
                                                       Dr. Vörös Imre
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      The amount of old-age pensions and other allowances
      Number of the Decision:
      .
      26/1993. (IV. 28.)
      Date of the decision:
      .
      04/19/1993
      Summary:
      The Parliament decided to increase the amount of old-age pensions and other allowances, but fixed the maximum of the increase both in percent and in nominal sum. The petitioners claimed that this violated their right to social assistance provided by the Constitution. The Constitutional Court's ruling pointed out that the social insurance - in part inherited from socialism - still has a mixed nature: partly it is an insurance, partly a social benefit. No one has a constitutional right to the protection of the same living standard.
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-2-008
      .