Hungarian
Ügyszám:
.
283/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 31/1995. (V. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/158
.
A határozat kelte: Budapest, 05/23/1995
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az           Alkotmánybíróság            kormányhatározat
  alkotmányellenességének   utólagos    vizsgálata    iránt
  benyújtott indítvány alapján meghozta a következő

                        határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a  Kormánynak  a
  Magyar   Televízió    létszáma   ezer    fővel    történő
  csökkentésére vonatkozó rendelkezése alkotmányellenes.

  Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy   a  gazdasági
  stabilizációt    szolgáló     1995.     évi     kiigazító
  intézkedésekről  szóló   1023/1995.  ( III. 22. )   Korm.
  határozat 3.  1. 6.  c ) pontja  és "a  Magyar  Televízió
  elnöke" szövegrésze,  továbbá a  gazdasági  stabilizációs
  program  végrehajtását   megalapozó   intézkedéscsomagról
  szóló 2091/1995.  (IV. 4) Korm. határozat 4. pontjának "a
  Magyar  Televízió",  illetve  "Magyar  Televízió  elnöke"
  szövegrészei, valamint a Magyar Televízió gazdálkodásával
  összefüggő intézkedésekről  szóló 1032/1995.   (IV.  24.)
  Korm. határozat  1.  pontja  alkotmányellenesek,  azokhoz
  joghatás nem  fűződik, azoknak  semmiféle kötelező  ereje
  nincs.

  Az   Alkotmánybíróság    a   megsemmisítésre    vonatkozó
  indítványt visszautasítja.

  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   1. Indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz a Kormánynak
   a gazdasági  stabilizációt szolgáló  1995. évi  kiigazító
   intézkedésekről  szóló   1023/1995.   (III.   22.)  Korm.
   határozata 3.  1. 6.  c ) pontja  alkotmányellenességének
   megállapítására. Az indítvány nem tartalmazott határozott
   kérelmet   az    indítványozó   által   alkotmánysértőnek
   minősített     rendelkezés      megsemmisítésére,      az
   Alkotmánybíróság azonban  az indítványt  tartalma szerint
   elbírálva  erre   is   kiterjedőnek   ítélte.   Erre   az
   Alkotmánybíróságról  szóló   1989.  évi   XXXII.  törvény
   ( Abtv. )  40. §-a  adott alapot,  amely  szerint  ha  az
   Alkotmánybíróság  a   jogszabály,  illetőleg   az  állami
   irányítás  egyéb  jogi  eszközének  alkotmányellenességét
   állapítja meg, azt teljesen vagy részben megsemmisíti.

   A   kifogásolt   rendelkezés   értelmében   "1995-ben   a
   költségvetési  tervezés   alapjául  szolgáló   létszámhoz
   képest. .  .  a  Magyar  Televízió  létszáma  ezer  fővel
   csökkenjen. . . " A kormányhatározat e pontja felelősként
   a  Magyar   Televízió  ( MTV )   elnökét  nevezi  meg,  a
   létszámleépítés    módját     illetően    pedig     külön
   kormányhatározatot helyez kilátásba.

   2.  Az   indítvány  benyújtását   követően  született,  a
   gazdasági stabilizációs  program végrehajtását megalapozó
   intézkedéscsomagról  szóló  2091/1995.   (IV.  4.)  Korm.
   határozat  4.   pontja  felszólítja  a  Magyar  Televízió
   elnökét,  hogy   tegye  meg  intézkedési  javaslatait  az
   1023/1995.  (III.  22.) Korm. határozat 3. 1. 6 pontjában
   foglalt létszámcsökkentésre  vonatkozóan, megjelölve azok
   létszám-   és    becsült   költségvetési    hatásait.   A
   létszámcsökkentésre    vonatkozó     személyi    döntések
   meghozatalára a  Kormány az  1995. május  22-i  határidőt
   szabta, felelősként  pedig  a  Magyar  Televízió  elnökét
   jelölte   meg.   A   Magyar   Televízió   gazdálkodásával
   összefüggő intézkedésekről  szóló 1032/1995.   (IV.  24.)
   Korm. határozat  értelmében  pedig  a  Kormány  a  Magyar
   Televízió 1995. évi költségvetésében tervezett létszámhoz
   viszonyított  15   %-os  létszámcsökkentés  első  ütemben
   történő megvalósításával  egyetértett. A Kormány felhívta
   az MTV  elnökét, hogy  a létszámcsökkentést jelentse be a
   területileg illetékes  munkaügyi központnak.  A határozat
   szerint a  létszámcsökkentés  második  ütemében  -  1995.
   december 31-ig  - kell  elérni az  1023/1995.  (III. 22.)
   Korm. határozat  kifogásolt 3. 1. 6. c ) pontjában előírt
   mértéket.

   Az   Alkotmánybíróság    szoros   összefüggés   okán   az
   alkotmányossági     vizsgálatot     kiterjesztette     az
   indítványozó  által   kifogásolt  határozati  rendelkezés
   mellett   az   annak  végrehajtását  szolgáló  2091/1995.
   (IV. 4) Korm. határozat 4. pontjára,  valamint  a  Magyar
   Televízió  gazdálkodásával   összefüggő   intézkedésekről
   szóló 1032/1995.  (IV. 24.) Korm. határozat 1. pontjára.

   3. Az  indítványozó szerint  az Alkotmánybíróság 37/1992.
   (VI.  10.)   AB   határozata,   amely  alkotmányellenessé
   nyilvánította   a   Magyar   Televízió   Kormány   általi
   felügyeletét  szabályozó   1047/1974.   (IX.   18.)   Mt.
   határozat 6. pontját, ebben az esetben is kizárja, hogy a
   Kormány  döntésével   -   akárcsak   közvetetten   is   -
   meghatározó befolyást gyakoroljon a műsorra. Az indítvány
   értelmében  a   Kormánynak  a  költségvetés  Országgyűlés
   általi módosítása  nélkül nincs  joga kötelezni  a Magyar
   Televízió elnökét  - még  a közalkalmazottak jogállásáról
   szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 30.  § (1)  bekezdésére
   való hivatkozással sem - ezer dolgozó felmentésére.

   E törvényi  rendelkezés b) pontja értelmében a munkáltató
   a  közalkalmazotti   munkaviszonyt   felmentéssel   akkor
   szüntetheti  meg,   ha  az  Országgyűlés,  a  Kormány,  a
   miniszter  vagy   az   önkormányzati   képviselő-testület
   munkáltatót érintő döntése következtében a közalkalmazott
   további foglalkoztatására nincs lehetőség.

   Az Alkotmánybíróság a 37/1992.  ( VI.10.) AB határozatban
   a  következőképpen   fogalmazta   meg   a   közszolgálati
   televízió "államtól  való szabadságának"  követelményét :
   "Az  Alkotmány   megköveteli  a   rádió  és  a  televízió
   szabadságát   az    "államtól"   és    egyes   társadalmi
   csoportoktól.  Nem   lehet  tehát   olyan  jogosítványuk,
   amelyekkel a  műsorkínálatot  egyoldalúvá  tehetik,  vagy
   tartalmára meghatározó  befolyást  gyakorolhatnak.  Ez  a
   tilalom a  közvetett  befolyásolásra  és  a  befolyásolás
   lehetőségére is  vonatkozik. Az  "állami szervektől" való
   szabadság követelménye - a műsorok tartalmát illetően - a
   törvényhozással és a kormánnyal szemben egyaránt fennáll.
   " ( ABH 1992, 231. )

                              II.

   Az  Alkotmánybíróság   az  indítvánnyal   kapcsolatban  a
   Kormány   álláspontjának    kifejtésére   hívta   fel   a
   miniszterelnököt. A  miniszterelnök  álláspontja  szerint
   sem  a   megtámadott  rendelkezés,  sem  pedig  az  annak
   végrehajtására      született      rendelkezések      nem
   alkotmányellenesek, hiszen  a Kormány  megszabta ugyan  a
   létszámcsökkentés ütemét,  de az intézmény elnökére bízta
   az elbocsátandó  munkatársak  körének  meghatározását.  A
   Kormány  a   végrehajtás  módja   tekintetében  semmiféle
   feltételt nem  támasztott, nem foglalt állást abban, hogy
   a létszámleépítés  az intézmény mely területén történjék,
   milyen   jellegű   műsorokat,   mely   szerkesztőségeket,
   szervezeti egységeket  érintsen, mindezeket  az intézmény
   felelős vezetőjére,  az elnökre  bízta. A Kormány döntése
   így nem  jelent  meghatározó  befolyást  a  műsorra,  sem
   közvetlen,  sem   közvetett  módon.   A   Kormány   -   a
   miniszterelnök  álláspontja   szerint  -   mindössze   az
   Alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek minősített, de
   hatályban tartott  1047/1974.  (IX. 18.) Mt. határozat 6.
   pontjában biztosított felügyeleti jogkörében járt el.

                             III.

   1. Az  állami szervek  - s  köztük a  Kormány - jogalkotó
   hatáskörét átfogóan az Alkotmány és a jogalkotásról szóló
   1987.  évi  XI.  törvény  ( a  továbbiakban  :    Jat.  )
   szabályozza. A  Jat. 46.  § (1)  bekezdése  értelmében  a
   Kormány határozatban  szabályozza  az  általa  irányított
   szervek feladatait,  a saját működését és állapítja meg a
   feladatkörébe tartozó  terveket. A  46. §  (2)  bekezdése
   szerint  e   rendelkezés  nem  érinti  a  Kormány  egyedi
   határozat meghozatalára vonatkozó jogát.

   2.   Az    Abtv.   1.   §   b)   pontja   értelmében   az
   Alkotmánybíróságnak  a  jogszabály,  valamint  az  állami
   irányítás   egyéb   jogi   eszköze   alkotmányellenessége
   utólagos  vizsgálatára  van  hatásköre.  Az  indítványban
   támadott 1023/1995.   (III. 22.) Korm. határozat 3. 1. 6.
   pontja olyan  rendelkezéseket tartalmaz, amelyek azzal az
   igénnyel lépnek  fel, mint  a Jat. 46. § (1) bekezdésében
   meghatározott,  a   Kormány  által  irányított  szerveket
   kötelező  feladatmeghatározások,  noha  a  Kormány  az  e
   pontban szereplő szervek közül nem mindegyik tekintetében
   rendelkezik irányítási  jogosultsággal. A határozat 3. 1.
   6. pontja  e feladatokat  azzal az  általánossággal  írja
   elő,  mint   a  Jat-ban   a   kormányhatározat   tartalmi
   ismérveként  megkövetelt   "tervek"  és   "feladatok".  E
   határozat MTV-re  vonatkozó rendelkezése  végrehajtásának
   módját a  Kormány két  további határozatban szabta meg. A
   miniszterelnök    -     ezzel    összhangban     -     az
   Alkotmánybírósághoz    intézett    állásfoglalásában    a
   1023/1995.  határozat   3.  1.   6.   c)   alpontját   "a
   létszámleépítésről szóló elvi jellegű döntésnek", a másik
   két vizsgált  határozatot pedig  "a végrehajtás érdekében
   született  határozatnak"   nevezi.  Az   Alkotmánybíróság
   eddigi  gyakorlatában  is  érdemben  elbírálta  az  olyan
   állami aktusok  alkotmányosságát, amelyek ugyan túlléptek
   a   kibocsátó    szerv   jogalkotási   hatáskörén,   azaz
   érvénytelenek voltak,  de a  kibocsátó  szándéka  szerint
   normakénti  követésre   tartottak   igényt,   illetve   a
   gyakorlatban úgy  is  hatályosultak.   ( ABH  1992,  275;
   1993, 292. )

   3. A  Jat. 46.  §-nak megfelelően  a Kormány - amennyiben
   nem  saját   működését  szabályozza  -  csak  az  "általa
   irányított   szervek"    vonatkozásában   bocsáthat    ki
   határozatot. Az MTV azonban nemcsak a 37/1992.  (VI. 10.)
   AB  határozat,  hanem  az  az  által  alkotmányellenesnek
   nyilvánított  1047/1974.    (IX.   18.)   Mt.   határozat
   értelmében  sem   tekinthető  a  Kormány  irányítása  alá
   tartozó szervnek.  Az 1047/1974.  (IX. 18.) Mt. határozat
   6. pontja  értelmében :   "A  Magyar Rádió  és  a  Magyar
   Televízió a  Minisztertanács felügyelete alatt áll. Ennek
   keretében jóváhagyja  az  MR  és  az  MTV  szervezeti  és
   működési  szabályzatát.   "  Ezért   nem  minősítette  az
   Alkotmánybíróság a Jat. megsértésének az 1009/1993.  (II.
   17.) Korm.  határozatot, amely  a Magyar Rádió Szervezeti
   és Működési  Szabályzatának jóváhagyásáról  rendelkezett.
   ( 341/B/1993.  AB    végzés.   ABH   1993,   898.   )   A
   létszámcsökkentésre való  kötelezés azonban  meghaladja a
   felügyeleti jogkör  keretében hozható  döntések körét; az
   már olyan  közvetlen irányítási  viszonyt feltételezne  a
   kibocsátó Kormány  és a  címzett Magyar Televízió között,
   amelyet egyetlen jogszabály sem támaszt alá.

   Ennek alapján  az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
   vizsgált  kormányhatározati   rendelkezések   kibocsátása
   ellentétes a Jat. 46. §-ával, mivel a Kormány olyan szerv
   számára írt  elő feladatot,  amelyet  hatáskör  hiányában
   határozattal nem  kötelezhet. Az Alkotmány 35. §-ának (2)
   bekezdése értelmében  a Kormány határozata törvénnyel nem
   lehet  ellentétes.  Az  Alkotmánybíróság  megállapította,
   hogy a  Kormánynak a  Magyar Televízió  létszámának  ezer
   fővel történő csökkentésére vonatkozó, alkotmányellenesen
   kibocsátott  határozati   rendelkezéseihez  joghatás  nem
   fűződik, azoknak  kötelező ereje  nincs. Ezért  egyben az
   érvényesen  létre   sem  jött   határozati  rendelkezések
   megsemmisítésére vonatkozó indítványt visszautasította.

                              IV.

   Az Alkotmánybíróság  a 47/1994. (X. 21.) AB határozatában
   ( ABH 1994, 281 ) megállapította, hogy alkotmányellenes a
   költségvetési törvényben  a  Magyar  Rádió  és  a  Magyar
   Televízió   költségvetési    előirányzatának    a    VII.
   Miniszterelnökség fejezeten  belül a  31. és  32.  címben
   akként való  elhelyezése,  hogy  a  törvény  egyszersmind
   előirányzat-módosítási jogot  biztosít a Kormány kijelölt
   tagjának.  Az   Alkotmánybíróság  az   ezekre  a  címekre
   vonatkozó előirányzat-módosítási jogot megsemmisítette. A
   határozat  indokolása   szerint  az,   hogy   a   Kormány
   rendelkezési   jogot    kapott   a    Magyar    Televízió
   közszolgálati  feladatai   ellátásához  szükséges  anyagi
   eszközei felett,  - az Alkotmánybíróság által megkövetelt
   garanciák hiányában  - magában  rejti annak  lehetőségét,
   hogy  a   Kormány  a   műsorkínálat  tartalmára  legalább
   közvetett befolyást  gyakorolhasson. Ugyanezek  az  érvek
   érvényesek arra  a  beavatkozásra  is,  amelyet  a  jelen
   ügyben   vizsgált    kormányhatározatok   a    nagyarányú
   létszámcsökkentés előírásával megvalósítani szándékoztak.
   Az ésszerű  takarékosságra az Országgyűlés kényszerítheti
   a   Magyar    Televíziót,   a    törvényhozási   folyamat
   demokratikus  garanciái   érvényesülésével  meghatározott
   költségvetési előirányzat révén.
                        Dr. Sólyom László
                      előadó alkotmánybíró
                   az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal          Dr. Kilényi Géza
             alkotmánybíró             alkotmánybíró

            Dr. Lábady Tamás        Dr. Schmidt Péter
             alkotmánybíró             alkotmánybíró

           Dr. Szabó András       Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró             alkotmánybíró

                       Dr. Zlinszky János
                          alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    31/1995. (V. 25.)
    Date of the decision:
    .
    05/23/1995
    .
    .