English
Hungarian
Ügyszám:
.
723/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszky Ödön Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 20/1994. (IV. 16.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/106
.
A döntés kelte: Budapest, 04/12/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány  tárgyában  -  dr.
   Lábady Tamás,  dr. Sólyom  László, dr.  Szabó András  és dr.
   Vörös Imre  alkotmánybírák különvéleményével  -  meghozta  a
   következő

                          határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  a bírósági  végrehajtásról szóló  1979.
   évi 18.  törvényerejű rendelet  28. §  (1) és  (3) bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             INDOKOLÁS

                                 1.

    A bírósági  végrehajtásról szóló  1979. évi 18. törvényerejű
    rendelet ( Vht. ) 22. §-a a következőket tartalmazza:

    "Közvetlen bírósági letiltás végrehajtási lap helyett

         22. §  (1) A  bíróság  a  végrehajtási  lap  kiállítása
    helyett közvetlenül  letiltó végzést  hoz, ha  kizárólag  az
    adós munkabéréből  kell behajtani  a követelést.  A  letiltó
    végzést az  a bíróság hozza, amelynek a hatáskörébe tartozik
    a végrehajtási lap kiállítása.

           (2)   A  letiltó   végzésben  a   bíróság   az   adós
    munkáltatóját arra  hívja  fel,  hogy  -  a  letiltó  végzés
    jogerőre   emelkedésének   bevárása   nélkül   -   az   adós
    munkabéréből a  végzésben feltüntetett összeget vonja le, és
    haladéktalanul fizesse ki a végrehajtást kérőnek.

          (3)  A bíróság  a letiltó végzést a munkáltatónak és a
    feleknek   kézbesítteti.    A   felek    a   végzés    ellen
    fellebbezhetnek.  A   fellebbezésnek  a   letiltott   összeg
    levonására és kifizetésére nézve nincs halasztó hatálya. "

    A Vht. 28. §-ának rendelkezése a következő:

    "Tartásdíj behajtása közvetlen bírósági felhívással

         28. §  (1) A bíróság az olyan határozatában, amellyel a
    munkaviszonyban   álló    dolgozót,   szövetkezeti    tagot,
    időszakonként   visszatérő   járandóságban   részesülő   más
    személyt tartásdíj  megfizetésére  kötelezi,  a  munkáltatót
    egyúttal közvetlenül  felhívja  arra,  hogy  a  határozatban
    megállapított  összeget   vonja  le,   és   fizesse   ki   a
    jogosultnak. A  bíróság a  tartásdíjat megállapító határozat
    rendelkező részét a határozat meghozatalától számított három
    napon belül megküldi a munkáltatónak.

          (2)  A másodfokú  bíróság  közvetlen  felhívást  akkor
    bocsát ki,  ha az  elsőfokú bíróság  elutasító határozatával
    ellentétben  tartásdíjat   állapít  meg,   illetőleg  ha  az
    elsőfokú bíróság által megállapított tartásdíj összegét vagy
    a teljesítésre vonatkozó rendelkezést módosítja.

          (3)  E § szerinti eljárásnak akkor van helye, ha azt a
    jogosult kéri.  E kérelem  lehetőségéről a bíróság köteles a
    jogosultat tájékoztatni. "

                                   2.

    Az indítványozó a Vht. 28. §-ának azt a rendelkezését tartja
    alkotmányellenesnek, amely  a gyermeket  megillető tartásdíj
    megfizetésére való  kötelezéssel kapcsolatban  - anélkül is,
    hogy a  kötelezett magatartása  erre okot  adna  -  lehetővé
    teszi bírósági  felhívás kibocsátását. A letiltás szabályait
    az indítvány nem kifogásolja.

    Érvelése szerint a köztudatban az a tisztességes, becsületes
    állampolgár, aki  a hatósági határozatokat önként teljesíti.
    A nem  jogvégzett állampolgárok  nem tesznek  különbséget  a
    bírósági  felhívás   és  a   bírósági  letiltás   között.  A
    munkáltató részére  kiadott felhívás  az  adott  dolgozó  jó
    hírnevét -  különösen, ha  tartásdíj  kötelezett  a  gyermek
    anyja, tehát nő - gyakorlatilag minden esetben sérti.

    Az állampolgár  általában a  családi állapotával,  az anyagi
    helyzetével    kapcsolatosan     senkinek    sem     köteles
    felvilágosítást  adni.  Az  indítványozó  szerint  az  ehhez
    fűződő  állampolgári   jogokat  is   sérti  a  munkáltatóhoz
    intézett felhívás.

    Azzal is érvelt az indítványozó, hogy a felhívás alkalmazása
    a gazdasági  életben  is  nehézséget  okoz,  mert  a  bankok
    általában nem  folyósítanak kölcsönt  olyan  állampolgárnak,
    akitől bírósági  határozat  alapján  meghatározott  összeget
    munkabérből vonnak le.

    Utalt  arra   a  tapasztalatra,   amely  szerint   házassági
    vagyonközösséget megszüntető  és a  bontás összes  járulékos
    kérdéseire kiterjedő  megállapodásoknál  gyakran  előfordul,
    hogy a  kötelezetti pozícióban lévő személy anyagi áldozatot
    hoz annak  érdekében, hogy  a jogosult  ne éljen  a bírósági
    felhívás kibocsátásának kezdeményezésére vonatkozó jogával.

    Jogi álláspontja  szerint a  kifogásolt rendelkezés sérti az
    Alkotmány

    - 8.  § (2)  bekezdését, mert  a  jó  hírnévhez  való  jogra
    vonatkozó, korlátozó  tartalmú szabályt  nem törvény,  hanem
    törvényerejű rendelet állapítja meg;

    -  54.   §  (1)   bekezdését,  mert  jogállamban  az  emberi
    méltósághoz való jogra tekintettel senkiről nem szabad eleve
    feltételezni, hogy egy kötelező határozatot nem tart be;

    - 57.  §  (5)  bekezdését,  mert  a  kifogásolt  rendelkezés
    szövegéből adódóan  a bíróság  a felhívást kérelemre köteles
    elrendelni; a  határozat  e  része  ellen  tehát  nem  lehet
    eredményesen jogorvoslattal élni;

    - 70/A.  §-át, mert  a kötelezetti  pozíciót  diszkriminatív
    módon hátrányosabbá teszi.

                                   3.

    Az  igazságügy-miniszter   észrevételében  előadta,  hogy  a
    jogintézményt a  gyermekek és  az  anyák  fokozottabb  bírói
    jogvédelméről szóló 7/1953. (II. 8.) MT rendelet vezette be.
    Ennek az  volt az  indoka,  hogy  a  tapasztalat  szerint  a
    gyermektartásra kötelezettek  nagy  része  kivonta  magát  a
    tartási kötelezettség teljesítése alól. Szükséges volt, hogy
    a jog  a lehető  leggyorsabb intézkedést  tegye  lehetővé  a
    tartásra  jogosultak   elemi  életfeltételeinek  biztosítása
    érdekében.

    Az igazságszolgáltatási  adatok szerint napjainkban is sokan
    vannak,  akik   nem  fizetik  meg  a  tartásdíjat  és  ennek
    érdekében munkahelyet  is változtatnak.  Az  utóbbi  években
    évente  mintegy  30.000  tartási  per  indult,  ennek  99%-a
    gyermektartásdíj megfizetésére irányul.

    A bíróságok  által  előlegezett  gyermektartásdíjak  összege
    évről évre  emelkedik: 1992-ben  98,5  millió  Ft,  1993-ban
    108,5 millió  Ft volt.  A behajtási  százalék  aránya  egyre
    csökken, jelenleg alig éri el a kifizetett összeg 11%-át.

    A  polgári   eljárásjog  a   tartásdíj  fizetésére  irányuló
    kötelezettség teljesítését számos más sajátos rendelkezéssel
    is elősegíti.  Ilyen célt  szolgál -  egyebek  között  -  az
    ideiglenes intézkedés, az előzetes végrehajthatóság is.

                                II.

    Az indítvány nem megalapozott.

                                   1.

    Az Alkotmány  67. §  (1) bekezdése szerint minden gyermeknek
    joga van  a családja, az állam és a társadalom részéről arra
    a védelemre  és  gondoskodásra,  amely  a  megfelelő  testi,
    szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges.

    Ezzel az alapvető joggal van összhangban az Alkotmány 15. §-
    a, amely  szerint  a  házasság  és  a  család  intézményének
    védelme az állam kötelezettsége, és 16. §-a, amely kimondja,
    hogy az  államnak különös  gondot kell fordítania az ifjúság
    létbiztonságára és  nevelésére, védelmeznie  kell az ifjúság
    érdekeit, továbbá  a 70/J.  §-a is:  a  szülők,  gondviselők
    kötelesek kiskorú gyermekük taníttatásáról gondoskodni.

    A gyermekek  jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-
    án kelt  Egyezmény  kihirdetéséről  szóló  1991.  évi  LXIV.
    törvény is számos rendelkezésében "a gyermek mindenek felett
    álló érdekének" kötelező figyelembe vételét írja elő.

                                   2.

    A házasságról,  a családról  és a gyámságról szóló 1952. évi
    IV. törvény  (  a  továbbiakban:  Csjt.  )  a  szülőknek  az
    Alkotmányból folyó  gondoskodási kötelezettsége egyik elemét
    egyebek  között   így  fogalmazza  meg:  "a  szülő  a  saját
    szükséges tartásának  rovására is köteles megosztani kiskorú
    gyermekével azt, ami közös eltartásukra rendelkezésre áll".

    A  tartás   a  testi,   szellemi  és  erkölcsi  fejlődéséhez
    szükséges  gondoskodás   egyik  formája.   Ezt  az  alapvető
    kötelességét  a   gyermekétől  különélő   szülő   elsősorban
    pénzben,   tartásdíj   fizetés   formájában   teljesíti.   A
    gyermektartásdíjról  a  szülők  megegyezésének  hiányában  a
    bíróság dönt. A tartásdíjat a bíróság a jövedelem százalékos
    arányában és / vagy határozott összegben állapíthatja meg
    ( Csjt. 69/A -69/E. §-ai ) .

    A tartásdíj  fizetés  teljesítése  a  gyermek  létfontosságú
    érdekét  és   az  Alkotmányban   védett   alapvető   jogának
    megvalósulását szolgálja.

    Az Alkotmánybíróság  995/B/1990/3. sz.  AB határozata  ( ABK
    1993. október,  406, 411-412. ) egyebek között az alábbiakra
    mutatott rá:  ". .  . a  tartásra vonatkozó  szabályokat nem
    elsősorban a  tartásra kötelezettek  jogai, hanem a tartásra
    jogosultak,  elsődlegesen  a  gyermek  alapvető  alkotmányos
    jogaiból kiindulva  kell vizsgálni.  . . . A tartás, a testi
    fejlődéshez  szükséges   gondoskodás  a  szülők  alkotmányos
    alapvető kötelezettsége,  és annak  biztosítása  a  jogosult
    gyermeket  szolgálja.   A   tartásra   vonatkozó   törvényes
    rendelkezések  mindaddig   alkotmányosak,  amíg  a  tartásra
    kötelezettek, elsősorban  a szülők jogai a gyermek érdekében
    nyernek korlátozást, helyesebben alkotmányos kötelezettségük
    megvalósítását biztosítják. "

    Az Alkotmánybíróság  e megállapításokat  a jelen  ügyben  is
    irányadónak tekinti.

                                III.

                                   1.

    A Vht.  28. §-a  nem tartalmaz  olyan rendelkezést, amelynek
    alkalmazása  okozati  kapcsolatba  lenne  hozható  bárki  jó
    hírnevének sérelmével,  emberi  méltóságával.  A  kifogásolt
    szabály alapján kibocsátott bírósági felhívás tartalmát maga
    a jogszabály  határozza meg.  E jogszabály  mindenki számára
    megismerhető.  Ezáltal   a   foganatosítással   kapcsolatban
    érintett személyek  számára is  felismerhetők a jogintézmény
    lényeges vonásai; köztük az, hogy a felhívás kibocsátására -
    a jogszabály  szövegéből kétségtelenül kitűnően - a jogosult
    egyoldalú nyilatkozata  alapján,  a  kötelezett  teljesítési
    készségétől függetlenül is sor kerülhet.

    Az alkotmányellenesség  megítélésénél a vizsgált jogszabályi
    rendelkezésből és  nem a  jogszabály téves ismeretén alapuló
    feltételezett vélekedésből kell kiindulni.

    A  támadott   rendelkezés  nem   áll  kapcsolatban   és  így
    ellentétben   sem    a   kötelezett    önkéntes    jogkövető
    magatartásával, arra  nézve önmagában  a  bírósági  felhívás
    kibocsátásából okszerűen következtetés nem vonható le.

    Mind a  tartásdíj behajtására  irányuló  bírósági  letiltás,
    mind a  bírósági felhívás  jellemzője  az,  hogy  a  jövőben
    lejáró  részleteket  illetően  alkalmazásukra  a  kötelezett
    korábbi önkéntes teljesítése esetén is sor kerülhet. Mindkét
    jogintézmény célja  a folyamatos  és  zavartalan  teljesítés
    biztosítása. A  bírósági felhívás azonnali végrehajtást tesz
    lehetővé,  kibocsátása  a  tartásdíj-fizetési  kötelezettség
    kimondásával ( a marasztalással ) egyidejűleg történik.

    A  végrehajtás   lényege  itt   az,  hogy   a   határozatban
    foglaltaknak állami  kényszer útján  szereznek érvényt.  Nem
    minden  kényszer   jelent  szankciót.   Az  állami  kényszer
    jogellenes   magatartás    hiányában   is   számos   esetben
    alkalmazható ( pl. védőintézkedésként ) .

    A  bírósági   végrehajtás  szabályai  között  -  a  bírósági
    felhíváson kívül  is -  több olyan  van, amely nem szankció-
    jellegű végrehajtási aktusokra vonatkozik ( Vht. 93. §, 108.
    §, 109. §, 110. § ) .

    Nem   szankciós    jellegű   végrehajtási    aktusokra    az
    államigazgatási    eljárás     végrehajtással     összefüggő
    rendelkezései  is   lehetőséget  adnak.  Az  államigazgatási
    eljárás  általános  szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény
    (Áe.)  alapján meghatározott  esetekben - életveszély miatt,
    közbiztonság érdekében,  illetőleg ha  a késedelem  jelentős
    vagy   helyrehozhatatlan   kárral   járna;   ha   tartásról,
    gondozásról     rendelkeznek;      illetve     jogszabályban
    meghatározott más  fontos ok  miatt - azonnali végrehajtásra
    kerülhet sor  ( Áe.  63. §  (2) bek.  a-c)  pontok  )  .  Az
    azonnali végrehajtás pedig azt jelenti, hogy a végrehajtható
    határozat kibocsátása és a végrehajtás megkezdése időbelileg
    egybeesik.

    A Vht.  28.  §-a  alapján  a  felhívás  kibocsátása  elvileg
    egyetlen személyre  nézve sem  jelenthet sértő vagy valótlan
    tényállítást,  s   a  kötelezettet  sem  tünteti  fel  hamis
    színben.  Nem   nyilvánítja  valamely  személy  magatartását
    jogellenessé, és önmagában nem jelenti jogellenes magatartás
    szankcionálását sem.

    A közvetlen  bírósági felhívás  intézménye  a  közigazgatási
    jogban  általánosan   ismert  azonnali   végrehajtást  teszi
    lehetővé a  családjog  területén  a  tartásdíj  behajtásának
    fontos célja  miatt. Ez  összhangban áll  az  Európa  Tanács
    Miniszterek Bizottságának  a  családjogi  ügyekre  vonatkozó
    szükségintézkedésekről szóló  R  (91)  9.  sz.  Ajánlása  3.
    Alapelv 4.  pontjával,  amely  szerint  "a  bíróságoknak  és
    hatáskörrel bíró  más  hatóságoknak  olyan  hatalommal  kell
    rendelkezniük,  hogy   azonnal  végrehajtandó  határozatokat
    hozhassanak".

                                   2.

    A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.)
    103.  §  (3)  bekezdése  értelmében   a   munkavállaló   nem
    közölhet  illetéktelen   személlyel  olyan   adatot,   amely
    munkaköre betöltésével  összefüggésben jutott  tudomására és
    amelynek közlése  más  személyre  hátrányos  következménnyel
    járna. Az  Mt. e szabályát alkalmazni kell a közalkalmazotti
    jogviszonyra is  (  lásd:  a  közalkalmazottak  jogállásáról
    szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény (  Kjt. ) 2. § (3) bek. és
    54. §  (1) bek.  )  .  Az  idézett  rendelkezéshez  hasonlót
    tartalmaz a  köztisztviselők jogállásáról  szóló  1992.  évi
    XXIII. törvény ( Ktv. ) 37. § (3) bekezdése.

    A   közlési    tilalomra   vonatkozó    rendelkezés    célja
    megakadályozni azt, hogy a munkahelyen ( vagy azon kívül ) a
    kötelezettről   a    bírósági   felhívás    vagy    letiltás
    foganatosításával   kapcsolatban    bármiféle   közvélekedés
    alakulhasson  ki.   Mindazok,   akik   jogszerűen   tudomást
    szerezhetnek a végrehajtási cselekményről, csak jogellenesen
    hozhatják ezt az információt a nyilvánosság tudomására.

                                   3.

    A Vht. támadott 28. §-a értelmében a bíróság a megállapított
    tartásdíj levonása  érdekében a fizetésre kötelező határozat
    rendelkező részét  a kötelezett  munkáltatójának megküldi. A
    jogszabályból  értelemszerűen   következik,   hogy   sem   a
    határozat egyéb  rendelkezései sem  indokolása nem  küldhető
    meg.  A  dolgozóra  vonatkozó  személyes  adatot  azonban  -
    tartásdíj fizetésére  való kötelezését - a bíróság a dolgozó
    beleegyezése és  akár mulasztása  nélkül is harmadik személy
    tudomására  hozza.   Ezzel  a  Vht.  28.  §-a  korlátozza  a
    tartásdíj fizetésére  kötelezett személynek az Alkotmány 59.
    § (1)  bekezdésében biztosított  jogát a  magántitokra és  a
    személyes adatok védelmére.

    A jogalkotót  a  tartásdíj  közvetlen  bírósági  felhívással
    történő  behajtása   intézményesítésekor  a  tartásdíjnak  a
    jogosult     élete      fenntartásában,      szükségleteinek
    kielégítésében betöltött  szerepe motiválta.  ( Vö. az 1979.
    évi 18.  törvényerejű rendelet  28. §-ához fűzött miniszteri
    indokolással. )  A jogosultak  körében különös súllyal esnek
    latba az eltartandó gyermekek.

    A  gyermektartásdíjnak   a  bírósági   úton   érvényesíthető
    követelések között  kiemelt alkotmányos  jelentősége van.  A
    Vht.  28.   §-a  azoknak   a   rendelkezéseknek   a   sorába
    illeszkedik, amelyeknek  célja  az,  hogy  a  tartásdíjat  a
    kötelezett a lehető legnagyobb bizonyossággal teljesítse. Az
    általánostól  eltérő   különös   szabályok   vonatkoznak   a
    keresetindításra (  lásd: a  Polgári Perrendtartásról  szóló
    1952. évi  III. törvény  ( Pp.  ) 122.  § (2)  bek. )  ,  az
    előzetes végrehajthatóságra  ( Pp.  232. § (1) bek. ) , és a
    végrehajtási eljárás  egyéb cselekményeire  is ( Vht. 13. §,
    Vht. 22. § (3) bek. ) .

    Az egyéb jogszabályok a bírósági felhívás esetkörén kívül is
    egyedül a  tartásdíjra jogosult  szabad belátására  bízzák a
    választást abban  a kérdésben, hogy a tartásdíj teljesítését
    végrehajtási   cselekmény    útján   kívánja-e.   Mindez   a
    kötelezettség  jellegéből  értelemszerűen  és  kényszerítően
    következik.  A   tartásra   irányuló   minden   járadékszerű
    szolgáltatást időszakonként  előre kell teljesíteni, elvileg
    bármilyen késedelem  a  tartásra  jogosult  Alkotmány  védte
    érdekeit - még életét is - veszélyeztetheti.

    Az Alkotmánybíróság  állandó joggyakorlata  szerint az állam
    akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik
    alapvető  jog   és  szabadság  védelme  vagy  érvényesülése,
    illetve  egyéb  alkotmányos  érték  védelme  más  módon  nem
    biztosítható ( pl. 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABK 1992.
    167, 171. ) .

    A  tartásra   jogosult  (   különösen  a   gyermek  )  élete
    fenntartásának, szükségletei kielégítésének érdeke, az ezzel
    összefüggő családjogi  követelés teljesítéséhez fűződő érdek
    kellő súlyú  alkotmányos ( Alkotmány 15. §, 67. § (1) bek. )
    indoka annak,  hogy a  tartásdíj fizetési kötelezettséget az
    állam  a   más  kötelezettségektől  a  bírósági  végrehajtás
    körében  eltérően   kezelje  és   a  jogosult   kérelmére  a
    teljesítést kényszer útján is biztosítsa.

    Ebben a  körben a tartásra kötelezettek (különösen a szülők)
    magántitokhoz  és személyes adatok védelméhez  való  jogának
    korlátozása nem  kényszerítő ok nélkül, önkényesen történik,
    és a  korlátozás súlya  az elérni  kívánt célhoz  képest nem
    aránytalan.

                                  IV.

                                   1.

    A Vht.  28.  §-ában  személyek  közötti  különbségtétel  nem
    ismerhető fel.  A követelés jellege, az ezen alapuló sajátos
    kötelezetti  pozíció,   s  nem   a   kötelezett   személyére
    visszavezethető ok  vonja meg az összehasonlítás alapjául az
    odatartozó személyek körét, és határozza meg az általánostól
    eltérő végrehajtási  szabályok alkalmazhatóságát.  Ebben  az
    összehasonlítható körben  a Vht. 28. §-a valamennyi személyt
    egyenlőként kezel.

                                   2.

    A jogalkotásról  szóló  1987.  évi  XI.  törvény  (  Jat.  )
    hatálybalépéséig az  Elnöki Tanácsnak  ( NET  ) a jogalkotás
    területén Országgyűlést  helyettesítő  jogköre  volt  azzal,
    hogy az  Alkotmányt  nem  módosíthatta  és  nem  alkothatott
    törvény nevű  jogforrást. A  törvényerejű  rendelet  azonban
    törvényeket is módosíthatott és hatályon kívül helyezhetett.
    Ezen  nem   változtatott  az   sem,  hogy   a   törvényerejű
    rendeleteket az  Országgyűlés legközelebbi ülésén be kellett
    mutatni. Ez  a bemutatás  nem volt a törvényerejű rendeletek
    érvényességi kelléke, sem azok hatályosságát nem korlátozta.

    A Jat.  jelentősen megszorította a NET törvényerejű rendelet
    kibocsátására vonatkozó  jogkörét.  A  6.  §  (1)  bekezdése
    értelmében a  NET 1988.  január 1.  után nem  alkothatott  a
    kizárólagos  törvényhozási   tárgyakban  (  Jat.  2-5.  §  )
    törvényerejű rendeletet.  Ez azonban  nem érintette  a  Jat.
    hatálybalépése  előtt   alkotott  jogszabályok  (  köztük  a
    törvényerejű rendeletek ) hatályát ( Jat. 61. § (2) bek. ) .

    Törvényerejű rendelet  nevű jogforrás  ma már nem bocsátható
    ki. A  hatályos törvényerejű  rendeleteket  csak  törvénnyel
    lehet módosítani  vagy hatályon  kívül helyezni.  A hatályos
    törvényerejű rendeletek  az Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdése
    alkalmazásában törvénynek  minősülnek. Az indítványozónak az
    Alkotmány 8. §-ára alapított kifogása megalapozatlan.

                                   3.

    A hatályos  szabályok   kielégítő  és hatékony jogorvoslatot
    (fellebbezést)  biztosítanak az  elsőfokú bíróság határozata
    ellen. Ettől  különálló kérdés  az, hogy a másodfokú bíróság
    csak a  jogszabályban foglalt együttes anyagi és eljárásjogi
    feltételek fennállását  vizsgálhatja, ezeket viszont köteles
    is vizsgálni. Az nem sérti a jogorvoslathoz való alkotmányos
    jogot, hogy  a Vht. 28. §-a nem biztosít mérlegelési jogot a
    másodfokú bíróságnak.

                                   4.

    Az indítványozó  érvelése szerint azt a kötelezettet, akivel
    szemben bírósági  felhívást  bocsátottak  ki,  a  mindennapi
    életben emiatt  különféle hátrányos  következmények érik. Az
    Alkotmánybíróság   a    feltételezésekkel    érdemben    nem
    foglalkozott, mert  azok a  Vht. 28. §-ával alkotmányjogilag
    értékelhető összefüggésbe nem hozhatók.

    Mindezekre figyelemmel  az  Alkotmánybíróság  az  indítványt
    elutasította.

    Az  Alkotmánybíróság   a  határozatban  megfogalmazott  elvi
    álláspontra  figyelemmel   rendelte   el   határozatának   a
    hivatalos lapban való közzétételét.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                 Dr. Ádám Antal         Dr. Kilényi Géza
                  alkotmánybíró         alkotmánybíró

                Dr. Lábady Tamás        Dr. Schmidt Péter
                  alkotmánybíró         alkotmánybíró

                           Dr. Szabó András
                            alkotmánybíró

                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                         előadó alkotmánybíró

                  Dr. Vörös Imre        Dr. Zlinszky János
                   alkotmánybíró          alkotmánybíró
     Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró különvéleménye

     Az indítvány  elutasításával nem  értek  egyet;  álláspontom
     szerint a  támadott törvényi  rendelkezés  alkotmányellenes,
     ezért annak megsemmisítéséről kellett volna rendelkezni.

     1. Az  Alkotmány 8.  §-ának (1)  bekezdése szerint  a Magyar
     Köztársaság    elismeri    az    ember    sérthetetlen    és
     elidegeníthetetlen  alapvető   jogait,   ezek   tiszteletben
     tartása és  védelme az  állam elsőrendű  kötelessége. A 8. §
     (2) bekezdésének  értelmében pedig  az alapvető  jogokra  és
     kötelességekre vonatkozó  szabályokat törvény állapítja meg,
     alapvető  jog   lényeges  tartalmát   azonban  törvény   sem
     korlátozhatja.

     A Vht.  támadott 28. §-a feljogosítja a bíróságot arra, hogy
     a  megállapított   tartásdíj  munkáltató   általi   levonása
     érdekében  a   határozat  rendelkező   részét  a  kötelezett
     munkáltatójának megküldje és felhívja arra, hogy a határozat
     szerint a  kötelezett munkabér  stb. követelését  - annak  a
     bírósági felhívásban meghatározott hányadát - a kötelezettől
     vonja  el.   Ezzel  a  felhívással  a  bíróság  a  dolgozóra
     vonatkozó  személyes   adatot  -   a  tartásdíj   fizetésére
     kötelezését és  az azzal összefüggő egyéb adatot - a dolgozó
     beleegyezése  nélkül   harmadik  személy  tudomására  hozza,
     ugyanakkor a követelés lefoglalásával a kötelezettel szemben
     kényszerintézkedést rendel el akkor is, ha arra a kötelezett
     - önkéntes  teljesítése folytán  - okot  nem  szolgáltatott.
     Ezzel a  Vht. 28.  §-a  korlátozza  a  tartásdíj  fizetésére
     kötelezett személynek  az Alkotmány  59. §  (1) bekezdésében
     biztosított jogát  a  magántitokra  és  a  személyes  adatok
     védelmére. A  közvetlen bírósági felhívás sérti a kötelezett
     rendelkezési jogát  is, mert  a kényszereljárás  -  munkabér
     stb. követelése  lefoglalásával - anyagi jogi kötelezettsége
     önkéntes teljesítését  - akarata  ellenére - kizárja. A jogi
     kötelezettségek  önkéntes,   szabad  teljesíthetőségének  az
     azonnali kényszerrel  való kizárása  egyben az önrendelkezés
     alkotmányos  jogának,   az  önrendelkezés   szabadságának  a
     sérelme [  8/1990. (IV. 23.) AB határozat, ABH 1990, 42, 44.
     ] .  Az  önrendelkezés  joga  az  állandó  alkotmánybírósági
     gyakorlat szerint  az emberi  méltósághoz való  jog tartalmi
     eleme, a  közvetlen bírósági felhívás tehát az Alkotmány 54.
     § (1)  bekezdésében foglaltakkal  is ellentétes. Tekintettel
     arra, hogy  a közvetlen bírósági felhívás a végrehajtási jog
     intézménye,    a     kényszerintézkedés    alkalmas    olyan
     következtetések levonására,  hogy a kötelezett az őt terhelő
     tartásdíj fizetési kötelezettséget önként nem teljesíti. Így
     a szabályozás  sérti az érintetteknek ugyancsak az Alkotmány
     59. §  (1) bekezdése által garandált jó hírnévhez való jogát
     is. Ezek  a  korlátozások  az  érintett  alapjogok  lényeges
     tartalmára  vonatkoznak,   így  az   Alkotmány   8.   §-ával
     ellentétesek.

     2.  A   végrehajtás  fogalmilag   a  jog   kényszerrel  való
     érvényesítése,  azaz   a  jogi   szankció   realizálása.   A
     végrehajtással az eredeti kötelezettség újabb stádiumába, az
     állami kényszerrel  való érvényesíthetőség állapotába kerül,
     annak folytán, hogy a kötelezettség önkéntes teljesítése nem
     történt  meg.   A  kötelezett   tehát  a   jogállapotnak   a
     végrehajtás  stádiumába  kerülését  elvileg  -  az  önkéntes
     teljesítéssel - mindig megelőzheti, illetőleg elháríthatja.

     A   közvetlen   bírósági   felhívással   történő   tartásdíj
     biztosításnál a  vagyoni kényszer abban áll, hogy a szankció
     érvényrejuttatására irányuló  eljárás során és eredményeként
     az  adós   (  kötelezett   )  vagyoni   jellegű  jogát   egy
     kényszereljárásban korlátozás éri, s ezáltal az eredeti jogi
     kötelezettség    a     követelés     kényszer-kielégítésével
     realizálódik. A  kötelezett munkabér  stb.  követelésének  a
     lefoglalása   tehát    olyan    kényszerrel    megvalósított
     joghátrány,  amelyet   az  adós  -  elvileg  -  az  önkéntes
     teljesítéssel kivédhetne.  Álláspontom szerint  ezért a jogi
     kötelezettség    végrehajtási     kikényszerítése     mindig
     joghátrány, így  annak alkalmazása  a kötelezettség önkéntes
     teljesítése  esetén   alkotmányosan  megengedhetetlen,  mert
     akkor nem  történik meg a szankció beálltára alapul szolgáló
     jogsértés.

     3. A  közvetlen bírósági  felhívással a  kötelezettnek  elvi
     esélye  sincs   arra,  hogy  a  vagyoni  kényszerintézkedést
     önkéntes teljesítéssel  elhárítsa,  mert  az  munkabér  stb.
     követelésének lefoglalását  eredményezi anélkül,  hogy  arra
     okot adott  volna, hogy  abba beleegyezett  volna, sőt akkor
     is,  ha   az  ellen   -  önkéntes   teljesítése  mellett   -
     kifejezetten tiltakozott.  Álláspontom szerint  az  azonnali
     vagy  előzetes   végrehajtás  nem  változtat  a  végrehajtás
     szankciós jellegén,  azon, hogy  a végrehajtás természeténél
     fogva joghátrány.  A végrehajtható  határozat kibocsátásának
     és  a   végrehajtási  kényszernek   időbeli  egybeesése   is
     megelőzhető (  elhárítható ) az önkéntes teljesítéssel, mert
     annak megtörténte esetén nincs mit végrehajtani.

     Nem  osztom   a  többségi   határozatban  kifejtett  azt  az
     álláspontot sem,  hogy a  közvetlen bírósági felhívással egy
     tekintet alá  esik a  közvetlen bírósági  letiltás, mert  ez
     utóbbi kizárólag  a végrehajtási lap helyett bocsátható ki -
     meghatározott  feltételek   fennállása   estén   -,   vagyis
     alkalmazásának feltétele  a nem teljesítés, a mulasztás. Más
     kérdés, hogy  időszakonként visszatérő szolgáltatások esetén
     a végrehajtás  a jövőre  nézve  is  elrendelhető,  de  ennek
     elengedhetetlen feltétele  a  végrehajtási  jog  megnyílása,
     azaz a  mulasztás, a szankció érvényre juttatási stádiuma, a
     kényszer állapotának  a  beállta.  A  támadott  végrehajtási
     intézkedésnél, a  közvetlen bírósági  felhívásnál azonban  a
     kötelezett a  jogkorlátozást nem  tudja megelőzni,  mert  az
     egyedül a jogosult akaratától függő kényszerintézkedés.

     4.  Mindezek   a  szempontok   csak  annak   a  kérdésnek  a
     megítélésénél relevánsak, hogy a támadott rendelkezés sérti-
     e a jó hírnévhez való alapjogot is, továbbá az önrendelkezés
     szabadságát. Azt,  hogy a  Vht.   28. §-a  a kötelezettnek a
     személyes adatok védelmére vonatkozó, az Alkotmány 59. § (1)
     bekezdésében biztosított  alapjogát korlátozza,  a  többségi
     határozat is  vallja. Ehhez képest az Alkotmánybíróságnak az
     indítvány elbírálásakor azt kell vizsgálnia, hogy a fennálló
     alapjogkorlátozás   olyan   elkerülhetetlen   és   szükséges
     korlátozás e,  amelyet a  korlátozással  elérni  kivánt  cél
     kényszerítően megkövetel,  azaz a  korlátozás megfelel-e  az
     alapjogi korlátozásokkal  szemben támasztott alkotmányossági
     követelményeknek.

     A Vht.  kifogásolt 28.  §-a  anélkül  írja  elő  a  bírósági
     felhívással történő  tartásdíj behajtást,  hogy  a  tartásra
     jogosult élete  fenntartásának, szükségletei  kielégítésének
     érdeke   ezt    kényszerítően   megkövetelné.   A   többségi
     határozatban kifejtett  alkotmányos szempontok megvalósítása
     csak abban az esetben merül fel kényszerítő szükséggel, ha a
     kötelezett tartásdíj  fizetési  kötelezettségét  önként  nem
     teljesíti.  Ha   a  bírósági   felhívás   kibocsátásakor   a
     kötelezett személy  semmilyen jelét  nem  adta  annak,  hogy
     önként    nem     tenne    eleget     tartásdíj     fizetési
     kötelezettségének,  a  kényszerintézkedés,  mint  joghátrány
     nyilvánvalóan  nem   lehet  az   érintett  alapjogoknak  sem
     szükségszerű, sem  arányos korlátozása.  Egy olyan  szabály,
     amely  az   Alkotmány  59.   §  (1)  bekezdésében  deklarált
     magántitokhoz, személyes  adatok védelméhez  és a  jó hírnév
     védelméhez  füződő   alkotmányos   alapjogok,   továbbá   az
     Alkotmány 54.  § (1)  bekezdésével védett önrnedelkezési jog
     korlátozásával  rendeli  el  valamely,  az  Alkotmány  által
     védett jogosultság  érvényesítését,  amely  egyébként  ilyen
     korlátozások nélkül  is biztosítható volna, nem fér össze az
     Alkotmány 8.  § (2)  bekezdésében foglalt  és  az  alapjogok
     korlátozására irányadó  alkotmányi rendelkezéssel.  Egy jogi
     kötelezettség teljesítésére vonatkozó kényszerintézkedés - a
     kötelezettség  szabad,   önkéntes   teljesítésének   jogilag
     biztosított lehetősége nélkül -, eleve olyan szükségtelen és
     aránytalan  korlátozása   az  érintett  alapjogoknak,  amely
     alkotmányosan megengedhetetlen.

     5.  Természetesen   elkerülhetetlenné   lesz   az   alapjogi
     korlátozás,   ha    a    kötelezett    tartásdíj    fizetési
     kötelezettségét -  akár egyetlen  esetben is  - elmulasztja.
     Ebben,  de   csakis  ebben   az   esetben   a   végrehajtási
     kényszerintézkedés a  többségi  határozatban  megfogalmazott
     alkotmányos      szempontok       biztosítása      érdekében
     elengedhetetlenül  szükséges,   az  alapjogkorlátozásnak   a
     tartásdíj biztosítása kényészerítő okává válik, vagyis itt a
     szükséges és arányos korlátozás alkotmányosan megengedett. A
     támadott   rendelkezés   azonban   ezeknek   a   kényszerítő
     indokoknak a hiányában alkotmányellenes.

     Budapest, 1994. április 12.
                                                 Dr. Lábady Tamás
                                                   alkotmánybíró

     A különvéleményben foglaltakhoz csatlakozom.

       Dr. Sólyom László    Dr. Szabó András    Dr. Vörös Imre
         alkotmánybíró        alkotmánybíró      alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Courts being allowed to issue an order obliging an employer to withdraw from the salary of a judgment debtor the allowance for the maintenance of children
      Number of the Decision:
      .
      20/1994. (IV. 16.)
      Date of the decision:
      .
      04/12/1994
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-1-006?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .