English
Hungarian
Ügyszám:
.
236/A/2008
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 95/2008. (VII. 3.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/782
.
A döntés kelte: Budapest, 06/30/2008
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
   által   elfogadott,   de   még   ki   nem   hirdetett   törvény
   alkotmányellenességének   előzetes   vizsgálatára    benyújtott
   indítványa  alapján  – dr. Kovács Péter  és  dr.  Lévay  Miklós
   alkotmánybírók  párhuzamos  indokolásával,  valamint  dr.  Kiss
   László különvéleményével – meghozta a következő

                            határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja: a  Büntető  Törvénykönyvről
   szóló   1978.   évi   IV.  törvény  módosításáról   szóló,   az
   Országgyűlés 2008. február 18-ai ülésnapján elfogadott  törvény
   alkotmányellenes.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

     1.  Az  Országgyűlés  2008. február 18-ai ülésnapján  törvényt
    fogadott  el  a  Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.
    törvény  (a  továbbiakban: Btk.) módosításáról.  Az  elfogadott
    törvény  (a  továbbiakban: Btkm.) egy új büntetőjogi tényállást
    állapít  meg  gyalázkodás  címmel.  A  Btk.-ba  beiktatott   új
    tényállás    alapján   vétség   miatt    két    évig    terjedő
    szabadságvesztéssel büntetendő az, aki nagy nyilvánosság  előtt
    a  magyar  nemzettel, vagy a lakosság egyes csoportjaival,  így
    különösen    nemzeti,   etnikai,   faji,   vallási   csoporttal
    kapcsolatban  olyan kifejezést használ, vagy  híresztel,  amely
    alkalmas  arra, hogy a csoport tagjainak becsületét  csorbítsa,
    avagy emberi méltóságát megsértse [181/A. § (1) bekezdés].
     Ugyanígy  büntetendő az, aki nagy nyilvánosság előtt  olyan  –
    különösen önkényuralmi rendszerre vagy eszmére emlékeztető vagy
    utaló  –  testmozdulatot tesz, amely alkalmas a magyar  nemzet,
    vagy lakosság egyes csoportjai, így különösen nemzeti, etnikai,
    faji,  vallási csoport tagjai becsületének csorbítására,  avagy
    emberi méltóságának megsértésére [181/A. § (2) bekezdés].
     A  181/A. § (3) bekezdés alapján nem büntethető, aki politikai
    párttal,  vagy  politikai közszereplést is folytató  társadalmi
    szervezettel kapcsolatban közszerepelésükkel összefüggésben  az
    (1)   bekezdésben   meghatározott   kifejezést   használ   vagy
    híresztel,  illetve a (2) bekezdésben meghatározott magatartást
    tanúsít.

     2.   A   Btkm.-et  a  köztársasági  elnök  alkotmányellenesnek
    tartotta, ezért a törvényt nem írta alá, hanem a 2008.  február
    29-én  kelt indítványában – az Alkotmány 26. § (4) bekezdésében
    biztosított  jogkörében eljárva – az Alkotmánybíróságról  szóló
    1989.  évi  XXXII.  törvény (a továbbiakban:  Abtv.)  1.  §  a)
    pontja, 21. § (1) bekezdés b) pontja és 35. §-a alapján a Btkm.
    előzetes alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte.
     2.1. A köztársasági elnök szerint a Btkm. – célját tekintve  –
    közel  áll a 18/2004. (V. 25.) AB határozatban (a továbbiakban:
    ABh3.)  vizsgált  és alkotmányellenesnek minősített  becsmérlés
    tényálláshoz.   A   Btkm.   lényegében   abban   különbözik   a
    becsmérléstől,  hogy a gyalázkodás immateriális  bűncselekményi
    tényállás, és a Btk. XII. fejezet III. címében, a szabadság  és
    emberi méltóság elleni bűncselekmények között kapott helyet. Az
    elkövetési cselekmény akkor büntetendő, ha alkalmas arra,  hogy
    a tényállásban említett csoport tagjainak becsületét csorbítsa,
    avagy  emberi  méltóságát megsértse. A tényállás megfogalmazása
    és   immateriális   jellege  hasonló  a  Btk.   rágalmazás   és
    becsületsértés   tényállásaihoz,   de   amíg   e   két   utóbbi
    tényállásnak   van  konkrét  sértettje,  az   új,   gyalázkodás
    elnevezésű  tényállás sértettjei egy csoport pontosan  meg  nem
    határozható tagjai lehetnek.
     A  becsmérlés és a gyalázkodás tényállások közötti különbségek
    ellenére  az  ABh3.  alapján egyértelműen megítélhető  a  Btkm.
    alkotmányossága.
     Önmagában  az,  hogy a jogalkotó a gyalázkodás  tényállását  a
    Btk. XII. fejezetének III. címében helyezi el, nem elegendő  ok
    arra,  hogy az uszítás szintjét el nem érő, becsmérlő  tartalmú
    közlés  vagy  magatartás  esetében a véleményszabadságot  olyan
    mértékben  lehessen  korlátozni,  mintha  egyéni  jogsérelemről
    volna szó. Ráadásul, a gyalázkodás esetében nem határozható meg
    olyan konkrét személy, akinek a méltóságát a cselekmény sérteni
    lenne  alkalmas.  A  sértettek a lakosság  egyes  csoportjainak
    tagjai,   így  különösen  a  nemzeti,  etnikai,  faji,  vallási
    csoportok  tagjai lehetnek. Az indítvány szerint  nem  világos,
    hogy  a  magyar nemzet tagjai mennyiben lehetnek  sértettek,  e
    tekintetben  az  (1)  és  (2) bekezdés szövege  eltér,  és  így
    normavilágossági aggályokat vet fel. A sértésnek  a  csoporttal
    kapcsolatosnak   kell   lennie,  és  a   büntetőeljárás   annak
    megállapítására irányulna, hogy a sértés mennyiben alkalmas  az
    adott csoport pontosan be nem azonosítható tagja becsületének a
    csorbítására, méltóságának a sérelmére.
     A  Btkm.  tehát nem közvetlenül másik alanyi alapjog,  konkrét
    személyiségi  jogsérelem érvényesítését és védelmét  szolgálja.
    Mivel  léteznek  a  szólásszabadságot kevésbé korlátozó,  mégis
    hatékony  eszközök a személyiségvédelemre, a  Btkm.,  a  súlyos
    büntetőjogi szankció kilátásba helyezésével az Alkotmány 61.  §
    (1)  bekezdésében biztosított szabad véleménynyilvánítás  jogát
    aránytalanul korlátozza.
     2.2.  A  köztársasági  elnök indítványa hangsúlyozza  azt  is,
    hogy  a  Btkm.  abban  az  esetben  is  súlyos  alkotmányossági
    aggályokat  vet  fel, ha elfogadjuk, hogy személyiségi  jogokat
    véd.   A   Btkm.  alapján  ugyanis  a  nyomozó  hatóságok   nem
    magánindítványra  indítanának eljárást,  így  az  új  tényállás
    esetében  nem  érvényesül megfelelően az Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdésének megfelelő sértetti önrendelkezési jog.
     2.3.  A  181/A.  § (3) bekezdés alapján nem volna  büntethető,
    aki politikai párttal, vagy politikai közszereplést is folytató
    társadalmi    szervezettel   kapcsolatban    közszerepelésükkel
    összefüggésben  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  kifejezést
    használ vagy híresztel, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
    magatartást  tanúsít.  A köztársasági  elnök  úgy  véli,  ez  a
    szabály  nem  szünteti meg a 181/A. § (1) és  (2)  bekezdésének
    alkotmányellenességét.   A  (3)  bekezdés   nem   fedi   le   a
    kommunikációs alapjogok területét, így számos vonatkozásban  az
    alkotmányellenesség  továbbra is fennáll.  A  véleményszabadság
    ugyanis  nemcsak a közügyek megvitatását biztosítja,  hanem  az
    egyén  önkifejezését, személyiségének szabad  kibontakoztatását
    is.  A  Btkm.  alapján a büntetőjogi korlátozás ez utóbbira  is
    kiterjedne.
     Ráadásul  a  181/A.  §  (3) bekezdése a közügyek  megvitatását
    leszűkíti   a   politikai  pártok  és  politikai  közszereplést
    folytató   társadalmi   szervezetek,   valamint   ezek   tagjai
    közszereplésére.    A   meghatározás   továbbá    kizárja    az
    Országgyűlés, a köztársasági elnök, a kormány, a  bíróságok,  a
    rendőrség, tehát a közhatalmi szervek, valamint az egyesületek,
    a média és az egyházak működése feletti nyilvános diskurzust is
    a közügyek megvitatásából.

                                  II.

     1.   Az   Alkotmánybíróság  az  indítvány   elbírálásakor   az
    Alkotmány alábbi rendelkezéseit vette alapul:

     „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
     8.  § „(1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
     (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
     „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
    amelytől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
     „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”

     2.  A  köztársasági  elnöki  indítvánnyal  támadott  Btkm.   a
    következőképpen rendelkezik:

     „A  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 181/A.
    §-ának beiktatása:
     1. §
     Gyalázkodás
     181/A.  §  (1) Aki nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzettel,
    vagy  a  lakosság  egyes csoportjaival, így különösen  nemzeti,
    etnikai, faji, vallási csoporttal kapcsolatban olyan kifejezést
    használ,  vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy  a  csoport
    tagjainak   becsületét  csorbítsa,  avagy   emberi   méltóságát
    megsértse,   vétséget   követ   el   és   két   évig    terjedő
    szabadságvesztéssel büntetendő.
     (2)  Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki nagy nyilvánosság
    előtt  olyan  – különösen önkényuralmi rendszerre vagy  eszmére
    emlékeztető vagy utaló – testmozdulatot tesz, amely alkalmas  a
    magyar  nemzet, vagy lakosság egyes csoportjai,  így  különösen
    nemzeti,  etnikai,  faji, vallási csoport  tagjai  becsületének
    csorbítására, avagy emberi méltóságának megsértésére.
     (3)  Nem  büntethető,  aki politikai párttal,  vagy  politikai
    közszereplést is folytató társadalmi szervezettel  kapcsolatban
    közszerepelésükkel összefüggésben
     a)  olyan  kifejezést használ, vagy híresztel, amely  alkalmas
    arra,  hogy a lakosság e csoportjához tartozó tagok becsületét,
    vagy emberi méltóságát megsértse,
     b) a (2) bekezdésben meghatározott magatartást tanúsít.
     2. § Ez a törvény 2007. június 1. napján lép hatályba.”

                                 III.

     1.  A köztársasági elnök indítványa a Btkm.-et elsődlegesen az
    Alkotmány    61.    §    (1)   bekezdése    alapján    tartotta
    alkotmányellenesnek.  Az Alkotmánybíróság  ezért  mindenekelőtt
    azt   vizsgálta,   hogy  a  gyalázkodó  kifejezés   használata,
    híresztelése, illetve a gyalázkodó testmozdulat kriminalizálása
    alkotmánysértő      módon      korlátozza-e      a       szabad
    véleménynyilvánítást. Ennek során azonban  különös  tekintettel
    volt   arra,   hogy  büntetőjogi  tényállás  alkotmányosságáról
    kellett  döntenie.  A  büntetőjogi beavatkozás  alkotmányossága
    ugyanis   az   Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdéséből   következő
    alkotmányos  büntetőjog elve, valamint a 8. § (2)  bekezdéséből
    származó  alapjog-korlátozási feltételek alapján ítélhető  meg.
    Az  alkotmányos büntetőjog szempontjából az Alkotmány 8. §  (1)
    és  (2)  bekezdése az az alaprendelkezés, amely a  jogállamiság
    általános  normatív tartalmán túl védi az egyént a  büntetőjogi
    eszközöknek az állam általi önkényes felhasználása ellen.
     Az  Alkotmány 2. § (1) bekezdése, továbbá a 8. §  (1)  és  (2)
    bekezdése   alapján  a  törvényalkotó  köteles  az  alkotmányos
    büntetőjog  formai  és  tartalmi követelményeit  érvényesíteni,
    amikor    a   társadalomra   veszélyes   magatartások   köréből
    kiválasztja  azokat,  amelyek ellen a legsúlyosabb  felelősségi
    rendszer, a büntetőjog eszközeivel kíván fellépni.
     „Az    alkotmányos   büntetőjog   követelményei   szerint    a
    büntetőjogi   szankció   kilátásba   helyezésével   tilalmazott
    magatartást       leíró      diszpozíciónak      határozottnak,
    körülhatároltnak,  világosan  megfogalmazottnak  kell   lennie.
    Alkotmányossági   követelmény  a  védett   jogtárgyra   és   az
    elkövetési  magatartásra vonatkozó törvényhozói akarat  világos
    kifejezésre  juttatása. Egyértelmű üzenetet kell  tartalmaznia,
    hogy  az  egyén  mikor  követ  el  büntetőjogilag  szankcionált
    jogsértést.    Ugyanakkor   korlátoznia   kell   az    önkényes
    jogértelmezés lehetőségét a jogalkalmazók részéről.”  [először:
    30/1992.  (V.  26.) AB határozat (a továbbiakban:  Abh1.),  ABH
    1992,   167,   176.;  12/1999.  (V.  21.)   AB   határozat   (a
    továbbiakban: Abh2.), ABH 1999, 106, 110-111.]
     Az  Alkotmánybíróságnak tehát jelen ügyben is vizsgálnia kell,
    hogy  a  Btkm. a büntetendő magatartások körét nem túl szélesen
    jelölte-e  ki,  és  a büntetőjogi tényállás elég  határozott-e.
    Különösen   indokolt  ez  azért,  mert   a   Btkm.   a   szabad
    véleménynyilvánítás alapjogát korlátozó szabályt tartalmaz.

     2.1.  Az  Alkotmánybíróság  már több határozatában  elismerte,
    hogy  a  véleménynyilvánítás szabadsága  a  személyiség  szabad
    kibontakoztatása és a politikai közösség demokratikus  működése
    szempontjából is kulcsfontosságú. Az Alkotmány 61. §-a  alapján
    maga  „a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett,  annak
    tartalmára  tekintet  nélkül”,  e  rendelkezés  „nem   bizonyos
    eszmék,  tények és vélemények tekintetében biztosítja csupán  a
    szabad  véleménynyilvánítást, hanem magát a véleménynyilvánítás
    lehetőségét  részesíti védelemben” [először: Abh1.,  ABH  1992,
    167,  179.,  legutóbb  75/2008.  (V.  29.)  AB  határozat,   MK
    2008/80., 4889, 4897.].
     Ez  arra vezethető vissza, hogy a politikai közösség tagjainak
    alapjogi  jogegyenlőségéből következően  az  Alkotmány  alapján
    minden   személyt   egyenlően  megillet  a   szólás   joga,   a
    demokratikus   kommunikáció  során  tehát  mindenki   véleménye
    megjelenhet  [Abh3., ABH 2004, 303, 308.]. Az alapjogi  védelem
    ezért  nem  tagadható  meg  pusztán azon  az  alapon,  hogy  az
    elhangzottak mások érdekét, szemléletét, érzékenységét  sértik,
    vagy  azok egyes személyekre nézve bántóak, lealacsonyítóak.  A
    szólásszabadság korlátozását nem alapozhatja meg a  szélsőséges
    álláspont   tartalma,  kizárólag  annak  közvetlen,   belátható
    következménye. Az Alkotmánybíróság az Abh1.-ben, a Abh2.-ben és
    az    Abh3.-ban    ilyen   megfontolások    alapján    tartotta
    alkotmányosnak  az  erőszakcselekmény  nyilvánvaló,   közvetlen
    veszélyével   és   az   egyéni   jogok   sérelmével   fenyegető
    cselekmények (gyűlöletre uszítás) büntetőjogi szankcionálását.

     2.2.  A  véleménynyilvánító nemcsak szavakkal,  hanem  például
    képek,    szimbólumok    használatával,   valamely    ruhadarab
    viselésével  is  megoszthatja gondolatait  a  környezetével.  A
    13/2000.  (V  12.)  AB  határozat és a  14/2000.  (V.  12.)  AB
    határozat      alapján     a     jelképhasználat      politikai
    véleménynyilvánítás, amelyet az Alkotmány 61. §  (1)  bekezdése
    védelemben részesít (ABH 2000, 56, 66.; ABH 2000, 83,  89.).  E
    döntések  csupán  a szimbolikus beszéd egy-egy  speciális,  jól
    körülhatárolható  formájától: a nemzeti jelképek  megsértésétől
    és  az  önkényuralmi  jelképek nem ismeretterjesztő,  oktatási,
    tudományos,  művészeti  vagy tájékoztatási  célú  használatától
    tagadták meg az alkotmányos védelmet.
     Az  önkényuralmi  rendszerre, eszmére emlékeztető  vagy  utaló
    testmozdulat  szimbolikus  beszéd.  Ezért  az  arra   vonatkozó
    büntetőjogi  tényállás alkotmányosságát az Alkotmánybíróság  az
    Alkotmány 61. § (1) bekezdés alapján ítéli meg.

     3.  Az Alkotmánybíróság a következőkben azt vizsgálta, hogy az
    Alkotmány   61.  §  (1)  bekezdését  korlátozó  Btkm.   kellően
    határozott és szűkre szabott-e.
     3.1.  Az Abh1.-ben vizsgált gyalázkodás esetében az elkövetési
    magatartás  a sértő vagy lealacsonyító kifejezések  használata,
    illetve  ilyen cselekmény elkövetése volt. Az Abh2. a  gyűlölet
    keltésére alkalmas egyéb cselekmény elkövetése, az Abh3.  pedig
    a  sértő,  lealacsonyító  kifejezések használata  (becsmérlés),
    illetve  az ilyen cselekmény elkövetése, a megvetés kifejezésre
    juttatása  (megalázás) elkövetési magatartásokat vizsgálta.  Az
    Alkotmánybíróság  mindhárom esetben  az  Alkotmány  61.  §  (1)
    bekezdésével  ellentétesnek nyilvánította  a  szólásszabadságba
    tartozó cselekmények miatti büntetőjogi felelősségre vonást.
     A  Btk.-ba  most  beiktatott 181/A. §  (1)  bekezdés  valamely
    csoporttag   becsületének  csorbítására,  emberi   méltóságának
    megsértésére   alkalmas  kifejezés  használatát,  híresztelését
    büntetné.  A  (2)  bekezdés  pedig  különösen  az  önkényuralmi
    rendszerre,      eszmére      emlékeztető      vagy      utaló,
    becsületcsorbításra,  illetve az emberi  méltóság  megsértésére
    alkalmas  testmozdulatot szankcionálná. Vagyis a  bűncselekmény
    abban az esetben is megvalósulna, ha az elkövetési magatartások
    alkalmatlanok  volnának a köznyugalom megzavarására,  és  akkor
    is,  ha a kifejezés vagy testmozdulat a körülmények folytán nem
    járna  annak  veszélyével sem, hogy az egyéni  jogokon  sérelem
    esne.
     Ráadásul,  a  „különösen önkényuralmi rendszerre vagy  eszmére
    emlékeztető  vagy utaló testmozdulat” végzését mint  elkövetési
    magatartást  a  jogalkotó nem határozta meg  kellően  pontosan.
    Annak   megítélése,   hogy  valamely  testmozdulat   kit   mire
    emlékeztet, vagy mire utal, egyénenként változik.  A  181/A.  §
    (2)  bekezdés  alkalmazását e rendkívül  szubjektív  tényállási
    elem  önkényessé  teheti.  Emellett a  jogalanyok  számára  sem
    világos,  hogy  pontosan  melyek azok a  magatartások,  amelyek
    miatt az elkövető büntetőjogi felelősségre vonása várható.
     Az   Alkotmánybíróság  a  korábbi  határozataival  összhangban
    jelen  határozatában  is  úgy ítéli  meg,  hogy  a  gyalázkodás
    tényállásába    foglalt    magatartások    alkotmányosan    nem
    büntethetők. Gyalázkodó kifejezések használata, híresztelése és
    az  ilyen  testmozdulat végzése önmagában nem  jár  az  erőszak
    közvetlenül  jelen lévő, világos veszélyével, és  egyéni  jogok
    sérelmével sem fenyeget.

     3.2.    A    gyalázkodás   tényállás   szövegéből    világosan
    kiolvasható,  hogy  a  bűncselekmény  sértettjei  nem   konkrét
    személyek,  hanem  egy  csoport pontosan  meg  nem  határozható
    tagjai.
     A   gyalázkodás   immateriális  veszélyeztető  vétség,   amely
    esetében a jogsértő eredmény és a közvetlen veszélyhelyzet  nem
    tényállási elem. A bűncselekmény megállapításához nincs szükség
    arra,  hogy  az  elkövető  magatartása eredményeképpen  konkrét
    személy  becsülete, emberi méltósága sérüljön. Elegendő,  ha  a
    használt  kifejezés  vagy testmozdulat elvileg  alkalmas  arra,
    hogy  az  érintett  csoport valamely  általában  vett  tagjának
    becsületét csorbítsa, emberi méltóságát megsértse.
     Az  Abh3.-ban  vizsgált  becsmérlés materiális  bűncselekmény,
    amely  tényállási  elemként követeli  meg  az  emberi  méltóság
    sérelmét.  „Önmagában  azonban az emberi méltósághoz  való  jog
    sérelme  kitétel  sem  teszi  elkerülhetetlenül  szükségessé  a
    speciális büntetőjogi tényállást” (ABH 2004, 318.). Még kevésbé
    áll  tehát  összhangban az Alkotmány 61. § (1)  bekezdésével  a
    most  vizsgált  gyalázkodás,  ahol  a  büntetőjogi  tényállásba
    foglalt   ’sérelem’   csupán  feltételezés,   konkrét   személy
    meghatározott  jogának  ténylegesen  bekövetkező  sérelme  vagy
    annak közvetlen veszélye nem tényállási elem.

     3.3.  A  Btkm.  alapján  nem világos, hogy  a  lakosság  egyes
    csoportjainak  pontosan meg nem határozható tagjain  kívül  kik
    tartoznak   a   sértetti  körbe.  A  181/A.  §   (1)   bekezdés
    büntetendővé   teszi  a  magyar  nemzettel  kapcsolatos   olyan
    kifejezés használatát, híresztelését, amely alkalmas arra, hogy
    valamely  csoport  vagy  a magyar nemzet  tagjainak  becsületét
    csorbítsa, avagy emberi méltóságát megsértse. Ezzel  szemben  a
    181/A. § (2) bekezdésből az olvasható ki, hogy büntetendő volna
    a  magyar nemzet becsületének csorbítására, emberi méltóságának
    megsértésére alkalmas testmozdulat. A becsület és a méltóság az
    emberi   minőséghez   tapad.   A   181/A.   §   (2)   bekezdése
    értelmezhetetlen,   és   az   (1)   bekezdésnek   ellentmondóan
    szabályoz,  ezért nem felel meg az alkotmányos büntetőjog  azon
    követelményének,   hogy   a   tilalmazott   magatartást   leíró
    diszpozíciónak   határozottnak,   körülhatároltnak,   világosan
    megfogalmazottnak kell lennie.

     3.4.  A  Btkm.  védendő jogi tárgyként nem  a  köznyugalom,  a
    társadalmi béke fenntartását jelöli meg. Az Abh3.-ban  vizsgált
    becsmérléshez  képest a gyalázkodás tényállás a Btk.  személyek
    elleni  bűncselekmények  fejezetében,  a  szabadság  és  emberi
    méltóság  elleni bűncselekmények cím alatt kapott  helyet.  Nem
    csak  ez  a  tény,  a  tényállás  szövege  is  jelzi,  hogy  az
    közvetlenül  az  Alkotmány  54. §  (1)  bekezdésében  garantált
    emberi  méltóság alapjoga, illetve az abból fakadó személyiségi
    jogok, különösen a becsület védelmére irányul.

     Az   Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésében  biztosított  emberi
    méltósághoz    való    jog    csupán    az    emberi    státusz
    meghatározójaként, az emberi élettel együtt fennálló  egységben
    abszolút  és korlátozhatatlan [22/2003. (IV. 28.) AB határozat,
    ABH 2003, 235, 260.]. „[A]z abszolút jellegű lényeges tartalmat
    a  minden ember egyenlő méltósága testesíti meg” [35/1995. (VI.
    2.)  AB  határozat, ABH 1995, 163, 166.]. Az emberi méltósághoz
    való  jog  azonban  más  jogok forrásaként  is  megjelenik.  Az
    önrendelkezési  jog,  a  magánszféra vagy  a  jó  hírnév  joga,
    illetve  a  becsületvédelem az emberi méltósághoz  való  jogból
    fakad, de azzal nem azonos.

     A   törvénymódosítás   azt  próbálja   biztosítani,   hogy   a
    gyalázkodó  kijelentések és testmozdulatok abban az esetben  is
    szankcionálhatók   legyenek,  ha  a  sértettek   személye   nem
    állapítható  meg.  A Btkm. ezáltal azonban  nemcsak  a  konkrét
    személyek becsületét, méltóságát sértő magatartásokat büntetné,
    hanem  a  gyűlöletbeszéd minden formáját, az  általánosításokat
    tartalmazó  rasszista kijelentéseket is,  amelyek  esetében  az
    „érintettek”  vagy  a  magukat „érintettnek”  vallók  nincsenek
    rákényszerítve  arra,  hogy  bekapcsolódjanak   a   gyűlölködők
    közötti kommunikációba, hogy azt végigkövessék, s hogy az egyes
    sajtótermékekben  szembesüljenek a  gyűlölködő  nézetekkel.  Az
    persze  elkerülhetetlen,  hogy az érintett  csoporthoz  tartozó
    személy  tudomást  szerezzen arról, léteznek  olyan  személyek,
    akik arról a csoportról, amelyhez ő tartozik, vagy amelyhez  őt
    a  külvilág besorolja, megvetéssel, gyűlölettel viseltetnek, és
    ennek  hangot is adnak. Az alkotmányos demokrácia  azonban  nem
    fojtja  el a szélsőséges hangokat pusztán azok tartalma  miatt.
    Demokratikus   társadalomban  ugyanis  az  ilyen   általánosító
    rasszista  beszéd nem tud változtatni azon a  tényen,  hogy  az
    állam  szempontjából  minden polgár  egyenlően  értékes  és  az
    alapjogokkal egyenlően rendelkező személy.
     A   Btkm.   jelen   formájában  az  ilyen,   általánosításokat
    tartalmazó  beszédet is büntetné. Nem tényállási elem  ugyanis,
    hogy  a  támadott  csoporthoz tartozó személyek  bármely  módon
    részesei legyenek e kommunikációnak: a rasszista kijelentéseket
    meghallgassák,   figyelemmel   kövessék,   azzal   más    módon
    kapcsolatba kerüljenek.
     Pedig  ezek  azok  az  esetek,  amikor  a  véleménynyilvánítás
    nemcsak  egyes személyek érzékenységét, méltóságérzetét,  hanem
    alkotmányos jogát is sérti. Például, ha az elkövető  oly  módon
    nyilvánítja  ki  szélsőséges politikai  meggyőződését,  hogy  a
    sértett  csoporthoz tartozó személy kénytelen azt megfélemlítve
    végighallgatni, és nincs módja kitérni a közlés elől  [„foglyul
    ejtett közönség” 14/2000. (V. 12.) AB határozat, ABH 2000,  83,
    108.;  75/2008.  (V.  29.)  AB határozat,  MK  2008/80.,  4889,
    4901.].  Ebben  az esetben konkrét személy arra vonatkozó  joga
    érdemes  a védelemre, hogy a neki nem tetsző, adott esetben  az
    őt  sértő  véleményt meghallgassa, vagy más módon  vegyen  róla
    tudomást.
     Az   Abh1.-ben   az  Alkotmánybíróság  nyitva   hagyta   annak
    lehetőségét,  hogy  a  törvényhozó  a  közösségek  méltóságának
    védelméről a gyűlöletre uszítás tényállásán túlmenő büntetőjogi
    eszközökkel  gondoskodjék  (ABH  1992,  167,  181.).  Az  Abh1.
    azonban  arra  is utalt, hogy a csoporthoz tartozók  becsülete,
    méltósága  érdemes  a védelemre (ABH 1992, 167,  179.).  A  jog
    alanya  tehát az egyén, ő léphet fel becsületének, méltóságának
    védelmében.  Nem  magának a közösségnek,  mint  meghatározatlan
    személyek összességének vagy a tagoktól elváló szervezetnek van
    méltósága, hanem a közösséget alkotó egyének emberi méltósághoz
    való  alanyi  joga  érdemes  a védelemre.  Ezt  az  értelmezést
    támogatja  az  Alkotmány 54. § (1) bekezdésének szövege,  amely
    szerint minden embernek veleszületett joga van az élethez és az
    emberi méltósághoz.
     A  személyek  nemcsak az állampolgárok közösségéhez,  hanem  e
    körnél  szűkebb csoporthoz, közösséghez is tartoznak. Az egyént
    e  csoporthoz tartozására tekintettel is érheti olyan súlyú  és
    intenzitású  jogsérelem,  amelynek orvoslására  indokolt  lehet
    akár a büntetőjog eszközeit is igénybe venni.

     A   Btkm.   viszont  nem  korlátozza  a  büntetőjogi  szankció
    alkalmazását  azokra a súlyos esetekre, amikor a véleményközlés
    mások  alkotmányos jogát sérti. Bár a Btkm. a  becsület  és  az
    emberi     méltóság    fogalmakat    használja,    a     szabad
    véleménynyilvánításhoz  való  joggal  szemben  nem  áll   olyan
    alkotmányos  jog, amelynek védelmét a bevezetendő tényállás  el
    tudná látni.

     4.  Az  Alkotmány 8. § (1) bekezdésének megfelelően  az  állam
    elsőrendű     kötelessége    az    ember    sérthetetlen     és
    elidegeníthetetlen  alapvető jogainak tiszteletben  tartása  és
    védelme.  Ez az alkotmányos parancs a gyűlöletbeszédet érintően
    különböző kötelezettséget ró a jogalkotókra, a jogalkalmazókra,
    a közhatalmat gyakorlókra és a politikai élet alakítóira.

     4.1.  Az  Alkotmány  8.  §  (1)  bekezdéséből  következően   a
    törvényhozónak  meg  kell  alkotnia  azokat  a  jogszabályokat,
    amelyek lehetővé teszik a társadalmi együttélést megnehezítő és
    egyúttal  jogsérelemmel járó gyalázkodó, becsmérlő  közlésekkel
    szembeni  fellépést. Eközben azonban figyelemmel kell lennie  a
    szabad véleménynyilvánítás jogára.
     A  gyűlöletbeszéd fogalma igen sokrétű. Magába foglalja többek
    között  a  Btk.  által  a közösség elleni  izgatásnak  nevezett
    cselekményeket, az önkényuralmi jelképek használatát, a konkrét
    személyekkel  szembeni gyűlölködő rágalmazást,  becsületsértést
    és  a „mindenkihez” szóló, általánosító, rasszista kijelentések
    közlését.

     Az  Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata is különbséget
    tesz a gyűlöletbeszéd fogalmába tartozó cselekmények között.  A
    Bíróság  elfogadja,  hogy  egyes  tagállamok  szankcionálják  a
    történelmi  tények,  elsősorban a népirtás tényének  tagadását,
    megkérdőjelezését, jelentőségének kisebbítését. Ezért az Emberi
    jogok  európai egyezményének 10. cikke alapján nem  marasztalta
    el  az  Egyezményben részes államokat a holokauszt megtörténtét
    tagadó könyv [Garaudy v. France], a megsemmisítő táborok  létét
    kétségbe  vonó  kötet  [Remer v. Germany] vagy  a  haláltáborok
    létezését   szisztematikusan  tagadó  folyóirat   [Walendy   v.
    Germany] elleni fellépés miatt.
     A  Bíróság  szerint azonban az Egyezmény 10. cikkének  védelme
    kiterjed  a háborús bűnösök kedvező színben való feltüntetésére
    [Lehideux  and Isorni v. France] és a gyűlölködő kijelentésekre
    mindaddig,  amíg  azok nem alkalmasak erőszak szítására  [Sürek
    and Özdemir v. Turkey, Karatas v. Turkey].

     Egyes  európai  országok  az Egyezmény gyakorlatához  igazodva
    szankcionálják,   ha   valaki  tudatosan  tagadja,   kisebbíti,
    igazolni  próbálja  vagy helyesli a II. világháborúban  történt
    népirtást.  Ilyen például a belga „Moreaux-törvény”,  a  svájci
    Btk. 261bis. §, a francia Loi Gayssot és a német § 130 (3) StGB
    . A gyűlöletbeszéd egyéb formáinak büntetendővé nyilvánításához
    a brit jogszabály a gyűlölet szításának szándékát követeli meg,
    és  azt  szankcionálja,  ha a közlés,  körülményei  miatt  nagy
    valószínűséggel gyűlöletet gerjeszt (Public Order Act 1986,  s.
    17.).  A  német büntető törvénykönyv a gyűlöletre izgatást,  az
    erőszakra, hatalmaskodásra való felhívást, az emberi méltóságot
    sértő  inzultálást, megvetést, gyalázást bünteti. (§ 130 StGB).
    Az    általánosítások,   a   „mindenkihez”   szóló   gyűlölködő
    kijelentések  azonban  még a német alkotmánybírósági  gyakorlat
    alapján is a szabad véleménynyilvánítás jogába tartozó közlések
    [BverfGE 93, 266 (1995)].

     Európában  ma  sem  ismeretlen jelenség az idegengyűlölet,  és
    néhol  terjed  a  bevándorlókkal szembeni ellenségeskedés,  sok
    esetben  erőszak.  Ezt felismerve az Európai Unió  a  tagállami
    jogi    előírások    harmonizálását   szolgáló   kerethatározat
    elfogadását  tervezi, amely a rasszista és az idegengyűlölettel
    kapcsolatos   bűncselekmények   visszaszorítását   célozza.   A
    kerethatározat-tervezet    büntetőjogilag    szankcionálandónak
    tekinti   a   népirtás,  az  emberiség  elleni   vagy   háborús
    bűncselekmény  nyilvánosság  előtti  védelmezését,   tagadását,
    annak   erőszakra   vagy   gyűlöletre  uszító   módon   történő
    banalizálását.  Ezen túl, az 1. cikk alapján a tagállamok  arra
    vállalnának  kötelezettséget, hogy büntetendővé nyilvánítják  a
    faji,  bőrszín  szerinti, vallási, származás szerinti,  nemzeti
    vagy   etnikai  hovatartozás  alapján  meghatározott  személyek
    csoportjával  vagy  a csoporthoz tartozó személyekkel  szembeni
    nyilvánosság  előtti  erőszakra  vagy  gyűlöletre  uszítást.  A
    kerethatározat-tervezet  7.  cikk  második  bekezdése   szerint
    azonban  a  kerethatározat nem kötelezi  a  tagállamokat  olyan
    intézkedések meghozatalára, melyek ellentétesek a tagállamoknak
    a  véleménynyilvánítási és az egyesülési szabadságra  vonatkozó
    alkotmányos  elveivel.  E nemzetközi dokumentum  sem  kötelezné
    tehát  a  törvényhozót  az  alkotmányos  lehetőségeken  túlmenő
    intézkedésekre.
     Az  Alkotmánybíróság ismételten hangsúlyozza, hogy a jogalkotó
    a  Magyarországot  kötelező  minden nemzetközi  szerződés,  így
    például az Egyezmény 10. cikkéből, a Polgári és politikai jogok
    nemzetközi egyezségokmányának 20. cikk 2. pontjából és  a  faji
    megkülönböztetés  valamennyi  formájának  kiküszöböléséről  New
    York-ban,  1965. december 21-én elfogadott nemzetközi egyezmény
    4.  pontjából  következő  kötelezettségeinek  is  az  Alkotmány
    rendelkezéseinek megfelelően köteles eleget tenni [Abh3., 2004,
    303, 304.].

     A  büntetőjog jelenleg biztosít eszközöket arra az esetre,  ha
    a rasszista kijelentés az elhangzás körülményei folytán erőszak
    közvetlenül  jelen lévő, világos veszélyével, és  egyéni  jogok
    sérelmével fenyeget. Az uszító beszéd és az erőszakos  tett  ma
    sem maradhat büntetlenül.
     Ha   konkrét  személy  becsületét  valamely  csoporthoz   vagy
    közösséghez tartozása miatt éri sérelem, becsülete védelmében a
    Btk.   179.   §-a   és   180.  §-a  alapján   magánindítvánnyal
    kezdeményezhet eljárást. Abban az esetben pedig, ha a rasszista
    beszéd   az  elhangzás  körülményei  folytán  erőszakcselekmény
    veszélyével, egyéni jogok sérelmével fenyeget, és a  jogsérelem
    a  személyek  pontosan meg nem határozható, nagyobb  csoportját
    érinti,  az  elkövető a Btk. 269. §-a alapján, közösség  elleni
    izgatás miatt felelősségre vonható. Emellett, a Btk. 174/B. §-a
    büntetni rendeli a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási  csoport
    tagjának  bántalmazását  és arra kényszerítését,  hogy  valamit
    tegyen,  ne tegyen vagy eltűrjön. A törvényhozó, ha  úgy  ítéli
    meg, hogy biztosítania kell a jog védelmét abban az esetben is,
    ha   jogsérelem  az  egyént  valamely  csoporthoz   tartozására
    tekintettel   éri,   az  Alkotmány  61.  §   (1)   bekezdésében
    biztosított  szabad  véleménynyilvánítást  tiszteletben  tartva
    fogalmazhat  meg  az  alkotmányos  büntetőjog  követelményeinek
    megfelelő büntető tényállást.
     Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy a büntetőjog  eszközei
    mellett  a személyiségi jogaiban sértett személy a Ptk. alapján
    polgári   jogi   igénnyel  léphet  fel,  az  egyenlő   bánásmód
    követelményének   a   megsértése  (hátrányos  megkülönböztetés,
    zaklatás,    jogellenes    elkülönítés,    megtorlás)     pedig
    megalapozhatja  az  egyéni  és közérdekű  jogérvényesítést  (az
    egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
    2003. évi CXXV. törvény).

     4.2.    A   jogalkotás   mellett   fontos   szerep    jut    a
    jogalkalmazásnak.   Az   Alkotmány  8.   §   (1)   bekezdéséből
    következően  a jogalkalmazók kötelessége a jogrendszer  meglévő
    normáinak, így például a Btk. 269. §-ának és 269/B.  §-ának  az
    alkalmazása.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint   nem
    elégséges  indok a jogalkotásra, hogy a Btk. alapján  egyébként
    büntetendő   cselekmények  elkövetőinek   felelősségre   vonása
    bizonyos esetekben elmarad.

     4.3.   Végül  az  Alkotmánybíróság  hangsúlyozza:  a   közélet
    állapotától  is  függ,  hogy  a  lakosság  egyes  csoportjaival
    szembeni   véleménynyilvánítás   milyen   hatást   gyakorol   a
    megsértett közösséghez tartozókra. A közhatalom gyakorlóinak az
    Alkotmány 8. § (1) bekezdéséből származó kötelessége,  hogy  az
    egyenlő  emberi  méltóságot tiszteletben tartva  és  védelmezve
    folytassák tevékenységüket. Ez a kötelezettség nemcsak az egyes
    hatáskörök  gyakorlására  vonatkozik,  hanem  irányadó   minden
    közéleti megnyilatkozásra.
     Ha  a  politikai  élet  alakítói elkötelezettek  az  Alkotmány
    alapértékei   mellett,  és  következetesen  megnyilvánulnak   a
    kirekesztő  nézetekkel  szemben, akkor  kifejezésre  juttatják,
    hogy a megsértett csoportokhoz tartozók megfelelő támogatást és
    védelmet  kapnak a politikai közösségtől. Ilyen környezetben  a
    gyűlölet,  a megvetés és az ellenérzés hangjai elszigetelődnek,
    jelentéktelenné válnak és nem képesek jogsérelmet okozni.

     5.  Az  Alkotmánybíróság szerint a Btk. 181/A. §  (1)  és  (2)
    bekezdésének  alkotmányellenességét  nem  szünteti  meg  a  (3)
    bekezdésbe foglalt büntethetőséget kizáró ok.
     A  181/A.  § (3) bekezdés alapján nem büntethető, ha valaki  a
    gyalázkodó  kijelentést vagy testmozdulatot  politikai  párttal
    vagy    politikai   közszereplést   is   folytató    társadalmi
    szervezettel   kapcsolatban  közszereplésükkel   összefüggésben
    valósítja meg.
     Ahogyan   azt  az  Alkotmánybíróság  jelen  határozat   III.2.
    pontjában  is hangsúlyozta, az Alkotmány 61. § (1) bekezdése  a
    véleménykifejezés folyamatát részesíti védelemben. A  181/A.  §
    (3)  bekezdés önmagában nem teszi alkotmányossá a 181/A. §  (1)
    és  (2)  bekezdését,  mert az csupán szűk körben,  a  politikai
    pártot   és   a  politikai  közszereplést  folytató  társadalmi
    szervezetet  érintő gyalázkodó kijelentések  esetében  biztosít
    büntetlenséget  a  megszólalók számára.  A  Btkm.  akkor  volna
    összhangban  az  Alkotmány 61. § (1)  bekezdésével,  ha  a  (3)
    bekezdés   a   véleményszabadságba  tartozó  minden  cselekmény
    esetében  kizárná  a büntethetőséget. Ez viszont  azzal  járna,
    hogy a Btkm. egésze értelmét vesztené.

     Mindezek alapján az Alkotmánybíróság – az Abtv. 35. §  (1)  és
    (2) bekezdéseinek megfelelően eljárva – megállapította, hogy  a
    Btkm. tág szabályozása aránytalanul korlátozza az Alkotmány 61.
    §   (1)  bekezdésében  biztosított  szabad  véleménynyilvánítás
    jogát, és a Btkm. szövegezése nem felel meg az Alkotmány  2.  §
    (1)  bekezdésből  és  a  8. § (1) és (2) bekezdésből  következő
    alkotmányos büntetőjog határozottságot, egyértelműséget  és  az
    önkényes jogalkalmazás lehetőségét kizáró követelményének.

     6.  A  köztársasági elnök indítványa alapján a 181/A. §  akkor
    is  súlyos  alkotmányossági aggályokat vet fel, ha  elfogadjuk,
    hogy – bizonyos körben – személyiségi jogokat védhet. Ebben  az
    esetben ugyanis ellentétes az Alkotmány 54. § (1) bekezdésével,
    mert nem biztosítja a sértett önrendelkezési jogát.
     Az  alkotmánybírósági gyakorlat alapján az emberi  méltósághoz
    való  alapjog  magában  foglalja az önrendelkezés  szabadságát,
    amelynek  „fontos tartalmi eleme – egyebek között  –  az  egyén
    joga  arra,  hogy  az igény állapotába került alanyi  jogait  a
    különböző  állami szervek, így a bíróság előtt is érvényesítse.
    Az  önrendelkezési  jog azonban, mint az  általános  cselekvési
    szabadsághoz való jog, a jogérvényesítéstől való tartózkodás, a
    nem  cselekvés jogát is magában foglalja.” [1/1994. (I. 7.)  AB
    határozat,  ABH  1994,  29,  35-36.;  20/1997.  (III.  12.)  AB
    határozat,  ABH 1997, 85, 91.; 10/2001. (IV. 12.) AB határozat,
    ABH  2001, 123, 146.; 928/B/2000. AB határozat, ABH 2006, 1337,
    1339.]
     Az  Alkotmánybíróság  a  perbeli önrendelkezés  érvényesülését
    többnyire  a  polgári jogérvényesítés körében  vizsgálta,  s  a
    polgári  eljárások lényege, hogy az egyenrangú és  mellérendelt
    pozícióban   lévő   felek  az  ügy  urai,  ezért   ezekben   az
    eljárásokban a rendelkezési jog széles körben érvényesül.
     A  büntetőeljárásokban ezzel szemben, főszabály  szerint,  nem
    érvényesül  a  sértett  rendelkezési joga.  A  magánindítványra
    üldözendő   bűncselekmények  kivételével  a   sértett   akarata
    ellenére is megindítható az eljárás.
     A   bűncselekmény  sértettjének  az  elkövető  megbüntetésével
    kapcsolatos  kívánsága  a büntető igény  érvényesítésében  csak
    korlátozott  mértékben játszik szerepet, mert a bűncselekmények
    a  jogrend sérelmét jelentik, ezért büntető igénnyel  az  állam
    lép fel. Kivételes esetben, elsősorban a sértett kímélete miatt
    törvény  a  sértettet feljogosítja annak eldöntésére, kívánja-e
    az  elkövető  megbüntetését. Ilyenkor a sértett  erre  irányuló
    szándéka nélkül a büntetőeljárást nem lehet megindítani, a  már
    megindult   büntetőeljárást  pedig  meg   kell   szüntetni.   A
    törvényalkotó   további   döntése,  hogy   a   magánindítványra
    büntetendő     bűncselekmények    esetében,    büntetőpolitikai
    megfontolásokból  a vád képviseletét is rábízza-e  a  sértettre
    magánvádas    eljárásban,   vagy   pedig    a    magánindítvány
    előterjesztése    után   az   eljárás   hivatalból,    közvádra
    folytatódik. [40/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH  1993,  288,
    290.;  13/2001.  (V. 14.) AB határozat, ABH  2001,  177,  187.;
    1042/B/2005. AB határozat, ABH 2006, 1819, 1821-1822.]
     A  perbeli önrendelkezést büntetőügy kapcsán vizsgáló 37/2002.
    (IX.  4.) AB határozat és a 42/2005. (XI. 14.) AB határozat  is
    megerősítette   azt  a  40/1993.  (VI.  30.)  AB   határozatban
    megjelenő álláspontot, hogy az Alkotmány 57. § (1) bekezdése és
    a  70/K. §-a nem biztosít alkotmányos jogot a sértett számára a
    büntetőjogi felelősség bíróság általi elbírálására.
     Az  Alkotmány  54. § (1) bekezdése pedig jelen  esetben  azért
    nem  volt  alkalmazható,  mert  a  Btkm.  nem  követeli  meg  a
    sértettek  felismerhetőségét,  ugyanis  nem  konkrét  személyek
    emberi  méltósághoz való jogát és becsületét  védi.  A  sértett
    kíméletére   vonatkozó   érv  ezért  ebben   az   esetben   nem
    értelmezhető, mert nincs olyan személy, aki eldönthetné, sérült-
    e a becsülete, és ha igen, kívánja-e az elkövető megbüntetését.

     Az  Alkotmánybíróság  az  alkotmányellenesség  megállapítására
    tekintettel  rendelte  el a határozat  Magyar  Közlönyben  való
    közzétételét.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Holló András           Dr. Kiss László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter      Dr. Kukorelli István
               alkotmánybíró         előadó alkotmánybíró

               Dr. Lenkovics Barnabás    Dr. Lévay Miklós
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Paczolay Péter    Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
     Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek  a  rendelkező résszel, de a  magam  a  részéről  az
     indokoláshoz az alábbi elemeket fűzöm hozzá.

                                   I.

     Alapvető    fontosságúnak   tartom   mindenek    előtt    annak
     hangsúlyozását, hogy:
     1)  az Alkotmánybíróság a határozatban hivatkozott Abh1., Abh2.
     és  Abh3.  mellett  több olyan határozatot  hozott,  amelyekben
     megfogalmazott  tételek enyhítik azt a merevséget,  ahogyan  az
     Alkotmánybíróság  e  határozatainak  üzenete   nolens,   volens
     rögzült a magyar joggyakorlatban és a jogirodalom egy részében;

     2)  hatályos  nemzetközi jogi (és európajogi) kötelezettségeink
     valóban előírják olyan jellegű cselekmények pönalizálását, mint
     amelyre az indítványt tárgyát képező Btkm. irányul; és

     3)  a  szólás- és véleménynyilvánítási szabadság az alkotmányos
     értékrendre figyelemmel értelmezendő.

                                   II.

      Tény, mint ahogyan azt maga a határozat is idézi, hogy már  az
     Abh1.  sem  zárta  ki  a gyűlöletre uszítás alatti  intenzitású
     cselekmény  esetleges  büntetőjogi  szankcionálhatóságát.   „Az
     Alkotmánybíróság  határozata szerint a közösségek  méltósága  a
     véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos korlátja lehet.  Nem
     zárja ki tehát a határozat azt, hogy erről a törvényhozó akár a
     gyűlöletre  uszítás tényállásán túlmenő büntetőjogi  védelemmel
     is gondoskodjék” (ABH 1992, 167, 181.).

      Emellett  azonban  az  Alkotmánybíróság —  mindenek  előtt  az
     önkényuralmi  jelképek  használatát  érintő  Btk.  módosításról
     szóló  határozatában — arra is rámutatott, „[j]óllehet, hogy  a
     törvény  által  védett  értékek  —  mint  a  köznyugalom  és  a
     demokrácia értékei mellett elkötelezett közösségek méltósága  —
     megsértésének  büntetőjogi szankcionálása  külön-külön  esetleg
     más  alkotmányossági elbírálás, illetve értékelés alá  eshetne;
     mivel azonban az önkényuralmi jelképek használata e két értéket
     együttesen,  egyszerre  sérti,  egymást  felerősítő,  kumulatív
     hatásuk   jelentkezik,   és  ehhez  kapcsolódik   a   közvetlen
     történelmi   előzményeknek  még  ma  is   érvényesülő   hatása”
     [14/2000.  (V. 12.) AB határozat, ABH 2000, 83, 99.].  Arra  is
     utalt,  hogy  „az  alkotmányos értékekben megfogalmazódó  célok
     védelme érdekében — a jelen történelmi helyzetben a büntetőjogi
     eszközrendszeren  és  szankciókon  kívül  más  jogi  eszköz   a
     hatékony  védelemre nem biztosított (ultima ratio)” (ABH  2000,
     83, 99.).

      Bizonyos  jelentőséget  tulajdonított  az  Alkotmánybíróság  a
     kollektív  emlékezetnek és a totalitárius rendszerek  áldozatai
     személyes érzékenységének is: „A szóban lévő jelképeknek minden
     korlátozás  nélküli,  nyilvános,  szabad  használata  a   jelen
     történelmi  helyzetben az emberi személy  méltóságát  tisztelő,
     ezért  a  gyűlölet és agresszió eszméit elítélő,  a  demokrácia
     értékei mellett elkötelezett minden személyt súlyosan sért,  és
     különösen  sérti  a  nácizmus  és a  kommunizmus  üldözötteiét.
     Magyarországon  elevenen  él a köztudatban  és  az  üldözéseket
     túlélők  közösségeiben a tiltott jelképekben  sűrűsödő  mindkét
     eszme emléke és a jelképek használata mellett elkövetett minden
     bűn;  ezek  nem  merültek feledésbe. Közöttünk élnek  a  súlyos
     sérelmet  szenvedett  személyek és hozzátartozóik.  A  jelképek
     használata   felidézi   a   még   közeli   múltat   az   akkori
     fenyegetésekkel, az embertelen szenvedéseket, deportálásokat és
     halált hozó ideológiákat” (ABH 2000, 83, 97-98.).

      A  méltóság  mellett a demokratikus társadalom védelmét  is  a
     szólásszabadság   legitim   korlátjaként   fogta    fel:    „Az
     Alkotmánybíróság álláspontja szerint a demokratikus  társadalom
     védelmét jelenti az, s ezért nem alkotmányellenes, ha az  állam
     a  jelen  történelmi  helyzetben  a  demokráciával  ellentétes,
     vagyis   önkényuralmi  hatalmi  rendszerek  adott   jelképeivel
     kapcsolatos   egyes   konkrét  magatartásokat   tilt   meg:   a
     terjesztést,    a   nagy   nyilvánosság   előtti   használatot,
     közszemlére tételt [Btk. 269/B. § (1) bekezdés a)—c)  pontjai]”
     (ABH 2000, 83, 98.).

      A  jelen  ügy szempontjából is van jelentősége annak, hogy  az
     ún.  kitüntetés  adományozási határozatában az Alkotmánybíróság
     részletesebben    foglalkozott   a   köztársaság    alkotmányos
     értékrendjével,  mint  ami  az  Alkotmányban   normatív   módon
     meghatározott  elsődleges (alapvető) értékekből,  az  Alkotmány
     normatív rendelkezéseiből megállapított alkotmányos elvekből és
     értékekből  valamint  az egyes jogági kódexekben  megállapított
     értékekből  áll.  Ezek az „Alkotmányban foglalt  elsődleges  és
     leszármaztatott értékek egy hierarchikus értékrendet  alkotnak,
     a  normatív  formában  megjelenő  elsődleges  értékekből  —  az
     Alkotmánybíróság irányadó gyakorlatának megfelelően —  többféle
     leszármaztatott alkotmányos érték (elv) vezethető le” [47/2007.
     (VII.  3.)  AB határozat, ABH 2007, 620, 636.). E határozatában
     az   Alkotmánybíróság  az  Alkotmányban  foglalt   hierarchikus
     értékrend  „csúcsán”  az  emberi élethez  és  méltósághoz  való
     alapjogot    helyezte   el,   s   ez   alá   sorolta    be    a
     véleménynyilvánítás szabadságát. (ABH 2007, 620, 637.)

      Az   alkotmányos   értékrend  figyelembe   vétele   ugyanakkor
     egybeesik  azzal a megközelítéssel is, amelyre az Emberi  Jogok
     Európai  Egyezménye  épül és ahogyan az  Emberi  Jogok  Európai
     Bíróságának a joggyakorlatában érvényesül, értve ezalatt,  hogy
     nem   vonatkozik  azokra  a  megnyilatkozásokra,  ideológiákra,
     amelyek  tagadják magának az Emberi Jogok Európai Egyezményének
     is   az  értékrendjét.  Ahogyan  azt  az  Egyezmény  17.  cikke
     megfogalmazza  „az Egyezmény egyetlen rendelkezését  sem  lehet
     úgy  értelmezni,  hogy az bármely állam, csoport  vagy  személy
     számára  jogot biztosítana olyan tevékenység folytatására  vagy
     olyan  cselekedet végrehajtására, amely az Egyezményben foglalt
     jogok  és  szabadságok megsértésére vagy pedig az  Egyezményben
     meghatározottnál  nagyobb  mértékű korlátozására  irányul.”  Az
     Egyezmény  17.  cikkének  értékrendi fontosságát  egyébként  az
     Alkotmánybíróság maga is külön hangsúlyozta például az 57/2001.
     (XII.  5.)  AB  határozatban. A határozat  beidéz  számosat  az
     Emberi  Jogok Európai Bíróságának azon ítéletei közül,  amelyek
     mutatják  azt a joggyakorlati irányvonalat, amely megtagadja  a
     jogvédelmet    az    Emberi    Jogok   Európai    Egyezményének
     értékrendjével összeegyeztethetetlen nézetektől, amikor tehát a
     szükségesség/arányosság tesztjének alkalmazása ab ovo  fel  sem
     merül (ABH 2001, 484, 491.).

      Nézetem  szerint  tehát ma már önmagában  nem,  hanem  csak  a
     fentiek  tükrében és a fentiek összefüggésében lehet idézni  és
     értelmezni az Abh1-nek sokszor hivatkozott mondatát. „A  szabad
     véleménynyilvánításhoz  való jog a véleményt  annak  érték-  és
     igazságtartalmára tekintet nélkül védi” (ABH 1992, 167, 179.).

      Megjegyzem,  hogy az Abh1-ben az ezt a mondatot  követő  másik
     mondatból   is   többnyire  csak  annak  második   fele   kerül
     hangsúlyozásra:  „A  véleménynyilvánítás  szabadságának   külső
     korlátai  vannak  csak; amíg egy ilyen alkotmányosan  meghúzott
     külső   korlátba   nem   ütközik,  maga  a  véleménynyilvánítás
     lehetősége  és ténye védett, annak tartalmára tekintet  nélkül”
     (ABH 1992, 167, 179.).

      Úgy  vélem,  hogy  a  Magyarország által elfogadott,  a  hazai
     jogrendbe beépített nemzetközi szerződések [az Alkotmány  7.  §
     (1)  bekezdésére figyelemmel], illetve az európajognak  azok  a
     normái,   amelyek  kötelezőek  és  tartalmilag  e   tekintetben
     relevánsak  (az  Alkotmány  2/A. §-ának  közvetítésével)  adott
     esetben   „ilyen   alkotmányosan  meghúzott  külső   korlátnak”
     tekinthetők.

      E   problémakört   már  az  Abh3-ban  is   megközelítette   az
     Alkotmánybíróság. Itt azt mondta ki, hogy a „Magyarország által
     vállalt  nemzetközi  szerződéses kötelezettségek  nem  jelentik
     azt,  hogy  a jogalkotó a szabad véleménynyilvánításhoz  fűződő
     alapjogot    figyelmen    kívül   hagyhatná    a    szélsőséges
     megnyilvánulások  elleni  állami  fellépés  szabályozásakor.  A
     nemzetközi  szerződésben  foglalt kötelezettségek  teljesítését
     célzó  jogalkotás  esetében  is  irányadó  az  Alkotmány  által
     felállított    jogvédelmi    mérce,    valamint    a     magyar
     Alkotmánybíróság  által  kialakított  szükségességi/arányossági
     teszt” (ABH 2004, 303, 307.).

      Nézetem  szerint azonban ez a tétel bár elismeri  a  jogalkotó
     mozgásszabadságát,   de   ez  is   csak   a   nemzetközi   jogi
     kötelezettségek teljesítésének parancsa, a pacta sunt  servanda
     elv   függvényében  értelmezhető.  A  szükségességi/arányossági
     teszt  a  pacta  sunt servanda teljesítését nem akadályozhatja,
     hanem    a   lehetséges   megoldások   közül   az   alkotmányos
     kiválasztását segítheti.

      Amennyiben   alkotmányosan   nem   lehetséges   egy    vállalt
     nemzetközi  kötelezettség végrehajtása,  úgy  —  amennyiben  az
     allam  nem  kíván, vagy nem tud szabadulni az adott  nemzetközi
     jogi   kötelezettségtől  —  az  alkotmányozó  hatalomnak   kell
     megtennie  a  megfelelő  lépést.  [Lásd  ebben  az  értelemben:
     4/1997. (I. 22.) AB határozat, ABH 1997, 41.]

                                  III.

      Amikor   az   Abh1.   a  gyűlöletre  uszítás   büntetendőségét
     alkotmányosnak   találta,  ebben  figyelembe   vette   a   faji
     megkülönböztetés  valamennyi formájának kiküszöböléséről  szóló
     1965.  évi  ENSZ-egyezményből  (kihirdette  az  1969.  évi   8.
     törvényerejű  rendelet)  Magyarországra,  mint  részes  államra
     háramló kötelezettségeket is (ABH 1992, 167, 175.). Hivatkozott
     erre  az  Abh3.  is  (ABH 2004, 303, 305.). Ennek  a  4.  cikke
     foglalkozik      az     államokat     terhelő      pönalizálási
     kötelezettségekkel:

      „A  részes  államok  elítélnek  minden  olyan  propagandát  és
     minden  olyan szervezetet, amely egy bizonyos fajnak  vagy  egy
     bizonyos  színű vagy etnikai származású személyek  csoportjának
     felsőbbrendűségét  hirdető eszméken vagy  elméleteken  alapszik
     vagy a faji gyűlöletet és megkülönböztetést valamilyen formában
     igazolni  vagy  előmozdítani igyekszik, és vállalják,  hogy  az
     ilyen  megkülönböztetésre irányuló minden izgatás vagy  eljárás
     gyökeres   kiirtására  haladéktalanul  pozitív   intézkedéseket
     hoznak  és  ebből a célból, kellő figyelemmel az  Emberi  Jogok
     Egyetemes  Deklarációjában foglalt elvekre és a jelen Egyezmény
     5. cikkében világosan kifejtett jogokra, egyebek között:
      a)  Törvény által büntetendő cselekménnyé nyilvánítják a  faji
     felsőbbrendűségre    vagy    gyűlöletre    alapozott     eszmék
     terjesztését, a faji megkülönböztetésre való izgatást, valamint
     bármely  faj,  illetve  más színű vagy más  etnikai  származású
     személyek    csoportja   ellen   irányuló   minden    erőszakos
     cselekedetet  vagy  arra  való  izgatást,  továbbá   fajgyűlölő
     tevékenység   mindenféle  támogatását,  annak   pénzelését   is
     beleértve;
      b)  Törvényellenessé nyilvánítanak és betiltanak minden  olyan
     szervezetet,    valamint    szervezett    és    minden    egyéb
     propagandatevékenységet,   amely   a   faji   megkülönböztetést
     előmozdítja  vagy  arra  izgat, az  ilyen  szervezetekben  vagy
     tevékenységben  való részvételt pedig törvény által  büntetendő
     cselekménynek tekintik;
      c)  Nem engedik meg, hogy országos, vagy helyi hatóságok  vagy
     közintézmények a faji megkülönböztetést előmozdítsák vagy  arra
     izgassanak.”

      Mint  látható,  ahogyan  arra az 1965. évi  ENSZ-egyezmény  4.
     cikke  egyes fordulatainak kurziválásával is érzékeltetem,  nem
     pusztán  az  erőszakos cselekményekre vonatkozik a büntetendővé
     nyilvánítás kötelezettsége.

      Az  ENSZ-egyezménynek  nem pusztán a nyelvtani  olvasata  utal
     arra, hogy vannak tennivalók.

      Ott,   ahol   van  egy  egyezmény,  amelynek  van  egy   olyan
     monitoring  testülete, amelyet a részes államok  felhatalmaztak
     az  egyezmény  végrehajtásának ellenőrzésére,  ott  az  ezáltal
     adott értelmezést nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ilyen ebben
     az  esetben  a  CERD, a faji megkülönbözetés minden  fajtájának
     tilalmára  felügyelő  bizottság is. Ennek hatáskörébe  tartozik
     többek  között  az  ENSZ-egyezmény 9. cikke szerint  „általános
     ajánlások”      (recommendations     ordre      général/general
     recommendations)  kibocsátása is,  amelyeket  hosszú  évek  óta
     observations  générales/general comments cím  alatt  bocsátanak
     ki,  amelyek  a nemzeti jelentések feldolgozása és  ellenőrzése
     alapján készített kommentárok. (Megjegyzem, 1989. szeptember 13-
     a  óta  Magyarország elismerte a CERD illetékességét  arra  is,
     hogy Magyarországról benyújtott, egyénektől származó panaszokat
     vizsgáljon ki.)

      Az  ENSZ-egyezmény  4. cikkének értelmezéséről  készített  XV.
     általános   ajánlás  3.  §-a  (1993.  március   23.)   a   cikk
     struktúráját  követve  elsőként  a  faji  felsőbbrendűség  vagy
     gyűlölet terjesztését, a gyűlöletre izgatást, majd az erőszakot
     és  negyedikként  az  erőszakra  való  izgatás  büntetendőségét
     hangsúlyozza. Az Abh1-ben is idézett Polgári és Politikai Jogok
     Nemzetközi  Egyezségokmányának 20. cikkére emlékeztetve,  hívja
     fel  a  4. §-ban a figyelmet arra, hogy a nemzeti, faji vallási
     gyűlölet     védelmezését,    mint    ami     diszkriminációra,
     ellenségeskedésre  vagy  erőszakra  vezet,  törvény  által   is
     tiltani  kell. A XV. általános ajánlás 5. §-a úgy  értelmezi  a
     rasszista  tevékenység pénzügyi támogatásának büntetését,  hogy
     az  tulajdonképpen  az „etnikai és faji különbségekre  alapító”
     tevékenységre  értendő. A 6. § pedig emlékezteti  az  államokat
     arra,  hogy  nem  tudja  elfogadni a CERD  azt,  a  több  állam
     részéről   felvetett  érvet,  hogy  a  rasszizmusnak  tényleges
     rasszista  tevékenységben  kell materializálódnia  ahhoz,  hogy
     ilyen természetű szervezeteket be lehessen tiltani.

      (Mindezeket  a 2000. augusztus 16-án elfogadott, a  cigányokat
     sújtó  diszkriminációról  készített  XXVII.  általános  ajánlás
     szintén érintette.)

      A  Polgári  és  Politikai Jogok Nemzetközi  Egyezségokmányának
     végrehajtására felügyelő bizottság (HCR) által 1983. július 29-
     én  elfogadott  11. sz. általános értelmező megjegyzés  szerint
     nemcsak  a  nyílt  hirdetést, hanem  az  igazolására  törekvést
     (propaganda and advocacy) is szankcionálni kell.

      A   közösség   elleni  izgatásnak  a  hatályos,   az   Abh1-re
     visszamutató  rövidített formája (Btk.  269.  §)  a  gyűlöletre
     uszítást  bünteti,  így  azonban  az  ENSZ-egyezményből  fakadó
     kötelezettség — nézetem szerint — csak részben teljesül.  Azért
     csak  részben,  mivel  ott nemcsak az  erőszak  és  nemcsak  az
     izgatás (incitation /incitement), hanem például a terjesztés is
     büntetendő.

      Nem  csak arról van tehát szó, megállapítható: helyesen  tette
     az   Abh1.,   hogy   a   gyűlöletre  uszítás   szintje   alatti
     tevékenységek pönalizálását nem zárta ki, hanem  azt  is  látni
     kell,  hogy  van  egy aktív, hatályos nemzetközi kötelezettség,
     amelynek eleget kell tenni, amely azonban csak részben  történt
     meg.  (E vonatkozásban ugyanis nem tettünk fenntartást az 1965-
     ös ENSZ-egyezményhez.)

      Az,  hogy  a  választott megoldás alkotmányosan helyes-e,  egy
     ettől független kérdés.

      Nézetem  szerint  a  jogalkotó saját munkáját  könnyítené  meg
     azzal,  ha  ezen  a területen minél szorosabban kapcsolódna  az
     ENSZ-egyezmény  szóhasználatához, azt és csak azt  pönalizálná,
     amiről ott szó van.

      Van  tehát  még teendő lépés, és megtehetőségét  pedig  számos
     egyéb nemzetközi okmány is alátámasztja.

      A  Nemzeti  Kisebbségek  Védelmének  Európai  Keretegyezménye,
     amelynek Magyarország is részes állama, és amelyet az 1999. évi
     XXXIV. törvénnyel hirdetett ki, szintén idevágó kötelezettséget
     hordoz,  ha  nem is utal egyértelműen büntetőjogi vagy  polgári
     jogi  megközelítésekre. A megoldás megtalálásában  az  államnak
     szabad  kezet  ad.  A 6. cikk (2) bekezdése  szerint  „A  felek
     kötelezettséget  vállalnak arra, hogy megfelelő  intézkedéseket
     hoznak    olyan   személyek   védelmében,   akik    hátrányosan
     megkülönböztető,  ellenséges  vagy  erőszakos  fenyegetések  és
     cselekedetek áldozatai lehetnek, etnikai-, kulturális-, nyelvi-
     vagy vallási identitásuk miatt.”

      Van   az   Európa  Tanácson  belül  egy,  javarészt  tagállami
     ombudsmanokból  álló,  a rasszizmus és  az  intolerancia  ellen
     létrehozott  testület (European Commission against  Racism  and
     Intolerance  –  ECRI),  amely ajánlásokat  kibocsátva  és  azok
     végrehajtásáról  az  államokat  beszámoltatva  részben  szintén
     kisebbségvédelmi  tevékenységet folytat. Ajánlásaiban  az  ECRI
     többek   között   azt   is  hangsúlyozta,   hogy   a   futball-
     huliganizmussal,    a   gyűlölet-beszéddel,    az    interneten
     terjesztett   rasszista   anyagokkal  vagy   a   magánszférában
     rasszista  szempontokra utaló megkülönböztetésekkel szemben  az
     állam  nem maradhat tétlen, fel kell lépnie, és szükség  esetén
     jogszabályi reformok révén is.

      Az  ECRI jogilag kötelező határozatokat nem hoz ugyan,  de  az
     államok elfogadják az általa végzett monitoring tevékenységet.

      Különösen   a  2002.  december  13-án  elfogadott   7.   számú
     ajánlásban  beszélt részletesen az ECRI azokról  a  lépésekről,
     amelyek   megtétele  kívánatos  lenne.  Ezekben  érintette   az
     alkotmányjogot   (szólásszabadság   korlátozhatósága:   II/3.),
     polgári  jogot  és közigazgatási jogot („faji  alapon”  történő
     zaklatás   (harcčlement/harrassment)  szankcionálása   III/15.,
     közfinanszírozásból kizárás, feloszlatás rasszizmus  támogatása
     miatt III/16. és III/17.), büntetőjogot (erőszakra, gyűlöletre,
     megkülönböztetésre      felhívás,      sértések,      nyilvános
     megszégyenítés,  rasszista  irodalom  terjesztése,  terjesztési
     célú   raktározása,   a   népirtás,  háborús   bűncselekmények,
     emberiség   elleni   bűncselekmények  tagadása,   banalizálása,
     apológiája, IV/18.).

      A  fent említett ECRI-nek Magyarországról készített 2.  és  3.
     jelentése  is  érintette ezt a problémát. A  harmadik  jelentés
     (CRI  (2004)  25, 2003. december 5-én készült, de  csak  az  AB
     határozat  után  hozták nyilvánoságra, 2004.  június  8-án).  E
     dokumentum  14. §-ában üdvözölte a Btk. akkori módosítását,  de
     röviden  utalt arra is, hogy bizonyos alkotmányossági  aggályok
     merültek fel. Bízva abban, hogy ezek megnyugtatóan megoldhatók,
     címezte  Magyarországhoz a 15. §-ban azt az ajánlást,  hogy  „a
     jognak  büntetnie  kell  a  rasszista  aktusokat,  ideértve   a
     népirtás   rasszista  célzatú  tagadását,   rasszista   anyagok
     rasszista   célú   terjesztését  és   osztogatását,   rasszista
     csoportok életre hívását és tevékenységét.”

      Ugyanezeken  a  területeken  a  Miniszteri  Bizottság  hasonló
     tartalommal több ajánlást is elfogadott. Ilyen a Nyilatkozat az
     intolerancia ellen (1981) vagy a gyűlöletbeszédről  szóló  (97)
     20  sz.  ajánlás, amelyet az Abh3. is érintett (ABH 2004,  303,
     306-307.).

      Az   EU   rasszizmussal   és  az  idegengyűlölettel   szembeni
     fellépésről     szóló     kerethatározat     tervezetére     az
     Alkotmánybíróság jelen határozata is hivatkozik, akárcsak tette
     azt már az Abh3. is. Ez azonban még mindig nem vált a közösségi
     jog részévé és mai formájában az erőszakra illetve a gyűlöletre
     uszítással kapcsolja össze a cselekmények büntetendőségét, azaz
     nem ugyanazokat az intenzitású cselekményeket veszi célba, mint
     a Btkm. „gyalázkodás” bűncselekménye.

      Hatályossága  miatt is ennél fontosabbnak tartom a  2000/43/EK
     irányelvet,  amely  szerint  „2.  cikk  (3):  (…)  a   zaklatás
     megkülönböztetésnek   minősül,   amikor   faji   vagy   etnikai
     származáshoz kapcsolódó nem kívánt magatartás történik azzal  a
     céllal  vagy hatással, hogy egy személy magatartását megsértse,
     és   megfélemlítő,  ellenséges,  megalázó,  megszégyenítő  vagy
     támadó  környezetet  alakítson ki. Ebben  az  összefüggésben  a
     zaklatás  fogalma  a  tagállamok  nemzeti  jogszabályaival   és
     gyakorlatával összhangban határozható meg.”

                                   IV.

      Az  ún.  önrendelkezési  jog  és  a  magánindítvány  hiányában
     történő   eljárás  összefüggéseit  illetően  magam  sem   látok
     alkotmányos akadályt. A Btk. 183. §-a maga is megtöri az  előző
     cikkekben  felsorolt bűncselekmények lineáris jellegét,  hiszen
     amikor  úgy rendelkezik, hogy a 176-177. és a 178-181.  §-okban
     meghatározott    bűncselekmények   elkövetői   magánindítványra
     büntethetők,   akkor  ezzel  a  177/A.  (visszaélés   személyes
     adattal) és 177/B. (visszaélés közérdekű adattal) §-ok szerinti
     cselekményeket ez alól kiveszi. Önmagában a 181/A. §-ként  való
     beiktatás — a jelenlegi 183. § módosítása nélkül is — tehát nem
     okoz koherencia zavart.

      Az   Alkotmányból,  illetve  annak  54.  §-ából,  (az   emberi
     méltósághoz való jogból levezett önrendelkezési jogból) az  már
     nem vezethető le, hogy a bűncselekmény sértettjének (a fortiori
     összes    sértettjének)    akaratnyilatkozata    szükségképpeni
     alkotmányos  előfeltétele  a büntetendőségnek.  (Kegyeletsértés
     esetében  —  ahol  a hozzátartozó, illetve az  örökös  jogosult
     magánindítvány  előterjesztésére —,  is  elképzelhető,  hogy  a
     hozzátartozók   illetve   az  örökösök   magánindítványai   nem
     egyhangúságot  tükröznek,  illetve benyújtásuk  nem  egyeztetve
     történt.)

      Nézetem  szerint  egyébként vélelmezhető, hogy  az  1965.  évi
     ENSZ-egyezmény   idézett  4.  cikkében   foglalt   cselekmények
     esetében  a  közösség tagjai maguk is sérelmesnek  tekintik  az
     abban  foglalt  cselekményeket.  A  nemzetközi  büntetőbírósági
     gyakorlat   egyebekben  irrelevánsnak   tekinti   az   érintett
     beleegyezését az ilyen természetű jogsértésekbe, többek  között
     arra  is tekintettel, hogy erga omnes/jus cogens normákról  van
     szó.   A   kérdés   dogmatikai  élű  fontosságára   tekintettel
     megjegyzem, hogy az ENSZ Nemzetközi Büntetőbírósága a fegyveres
     összeütközések   során  elkövetett  személyi  méltóság   elleni
     támadások  bűncselekményt illetően a Bűncselekmények tényállási
     elemei c. dokumentumban hangsúlyozza, hogy „egyértelmű, hogy az
     áldozatoknak nem kell személyesen tudatában lenniük a  bánásmód
     megalázó  vagy lealacsonyító jellegének.” [Eléments des  crimes
     (ICC-ASP/1/3  (partie II-B) ) 8/2/b/xxi cikk  magyarázata  (49.
     jegyzet),  30.  o és 8/2/c/ii cikk magyarázata  (57.  jegyzet),
     37.o]

      Megjegyzem,  hogy ugyanezek a szabályok (ti. e cselekményekben
     a  büntetőjogi üldözhetőség elválasztása a sértett  akaratától,
     pontosabban     akaratnyilatkozata    hiányától)     kiemelkedő
     fontosságúnak  szánt  jogtechnikai  elemként  kerültek   be   a
     határozatban  is  érintett rasszizmus és idegengyűlölet  elleni
     büntetőjogi  fellépések  részleges  harmonizálását   célzó,   a
     határozatban is hivatkozott EU-kerethatározat tervezetébe.

                                   V.

      Maradéktalanul egyetértek a határozat indoklásának azokkal  az
     elemeivel,   amelyek  szerint  a  „gyalázkodás”  bűncselekménye
     tekintetében  a  törvényhozó által választott  megoldás  úgy  a
     sértetti  kör  és  elkövetési magatartás túlzottan  bizonytalan
     körvonalazásakor,    mint   a   büntethetőséget    kizáró    ok
     megfogalmazásakor,    nem   vette    kellően    figyelembe    a
     normavilágosság  alkotmányos kritériumait. Megítélésem  szerint
     jelentősen túlment így azokon a kereteken is, amelyek az  1965.
     évi ENSZ-egyezményből még okszerűen következtek volna.

     Budapest, 2008. június 30.
                                                    Dr. Kovács Péter
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Lévay Miklós alkotmánybíró párhuzamos indokolása

      Egyetértek   a   határozat  rendelkező  részével.   Ugyanakkor
     álláspontom  szerint a Btkm. alkotmányellenességét kizárólag  a
     szövegezésnek  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe  ütközése  (a
     jogbiztonság, mint a jogállamiság egyik összetevőjének sérelme)
     miatt  kellett volna megállapítani. Az alábbiakban  kifejtettek
     szerint  aggályosnak tartom ugyanis a Btkm.  alkotmányosságának
     az  Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésére  alapított,  lényegében
     kizárólag  az  Abh1.,  az Abh2. és az Abh3.  idézett  tételeire
     hivatkozó vizsgálatát.

                                   I.

      1.   Az   Alkotmánybíróság  a  véleménynyilvánítási  szabadság
     büntetőjogi  eszközökkel  való korlátozhatóságának  alkotmányos
     határaival   több   határozatában   foglalkozott.    A    jelen
     határozatban szereplő és a köztársasági elnöki indítványban  is
     felhívott  döntések  egyik közös alapja a szólás  szabadságának
     tartalomtól független biztosítása. Az Abh1. szerint — amint ezt
     a  határozat  is idézi — az Alkotmány 61. §-a alapján  maga  „a
     véleménynyilvánítás   lehetősége   és   ténye   védett,   annak
     tartalmára tekintet nélkül”. (ABH 1992, 167, 179.)
      Álláspontom  szerint az Abh1-ben szereplő következtés  azonban
     módszertani szempontból kifogásolható, s ez a körülmény  —  már
     ott,  majd az Alkotmánybíróság későbbi döntéseiben méginkább  —
     tartalmi torzulást eredményezett. A véleménynyilvánításhoz való
     jog  érték- és igazságtartalom nélküli védelmének, csupán külső
     korlátai  elismerésének, az ún. tartalomsemleges  korlátozásnak
     az   Amerikai   Egyesült   Államok   Legfelsőbb   Bírósága   (a
     továbbiakban: Legfelsőbb Bíróság) által kidolgozott doktrínáját
     ugyanis anélkül vette át az Abh1., hogy figyelemmel lett  volna
     az ennek hátterében lévő sajátosságokra. Nem vette tekintbe azt
     a tényt, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata nyomán
     vannak  olyan közlések, szólások, amelyek egyáltalán nem,  vagy
     nem teljes egészében élvezik a véleménynyilvánítási szabadságot
     garantáló  első  alkotmány-kiegészítés  védelmét.  [Ezek   közé
     tartoznak   például  az  ún.  „támadó  szavak”.   (Lásd   erről
     részletesen    a    hazai    szakirodalomban:    Gáll     Edit:
     Véleménynyilvánítási  szabadság az  Amerikai  Egyesült  Államok
     jogrendszerében. Jogtudományi Közlöny, 2007. 9. 395-406.)]
      A   jelzett   módszertani  hiányosságból  fakad   továbbá   az
     ugyancsak  a  Legfelsőbb Bíróság által kidolgozott  „clear  and
     present  danger” („bizonyos mértéket meghaladó veszélyeztetés”)
     tesztjének    említése   az   Abh1-ben,   majd   ennek    kellő
     differenciálás   nélküli  alkalmazása  az  ún.   gyűlöletbeszéd
     büntethetőségével   kapcsolatos   felhívott   alkotmánybírósági
     határozatokban.  (Lásd  erről: Sajó András:  Rasszista  nézetek
     büntetésének  alkotmányosságáról.  In:  Györgyi  Kálmán  ünnepi
     kötet. Szerk.: Gellér Balázs. Budapest: KJK-Kerszöv, 2004. 479-
     509.,  különösen:  480.,  488-491. és 494-496.)  A  „clear  and
     present   danger”   teszt  általános   érvényű,   eltérő   jogi
     környezetben való alkalmazása a véleménynyilvánítás korlátaival
     kapcsolatos    hivatkozott   alkotmánybírósági   határozatokban
     további   okokból  is  aggályos.  Egyrészt  nem  veszi  kellően
     figyelembe  hazánk és az Amerikai Egyesült Államok  történelme,
     kultúrája   közötti  különbségeket,  másrészt   azt,   hogy   a
     gyűlöletbeszéd   korlátozhatósága   tekintetében   az   európai
     megközelítés megengedőbb, mint az amerikai. (Az utóbbi állítást
     alátámasztja    Kovács    Péter    alkotmánybíró     párhuzamos
     indokolásának vonatkozó része is.)

      2.   Utalok   arra  is,  hogy  az  Alkotmánybíróság  vonatkozó
     gyakorlatában a tartalomsemleges korlátozás elvét  megtestesítő
     Abh1.,  Abh2.  és  Abh3. mellett léteznek  a  tartalomorientált
     korlátozás  elvét követő döntések is. A 13/2000.  (V.  12.)  AB
     határozat  és  a  14/2000.  (V.  12.)  AB  határozat,  az   ún.
     jelképhatározatok  elismerik,  hogy  vannak  olyan  vélemények,
     amelyek    tartalmukra    tekintettel,   még    bűncselekménnyé
     nyilvánítás  révén is korlátozhatók. A jelen határozat  azonban
     az  itt  levont következtetések vizsgálatát, s így  az  azokkal
     való összhang megteremtését elmulasztotta.

      3.  A  véleménynyilvánítás  és  ezen  belül  a  gyűlöletbeszéd
     korlátozhatóságával szorosan összefügg az is, hogy a közbeszéd,
     közállapotaink, a társadalmi nyilvánosság és a tolerancia szint
     nem  az  Abh1.,  Abh2.  és  az Abh3.  szerinti  megközelítésnek
     megfelelően alakult. Az 1992-ben elfogadott határozat  ebben  a
     vonatkozásban  a  következőképpen  fogalmazott:  „Ahol  sokféle
     véleménnyel  találkozhatnak az emberek, a közvélemény  toleráns
     lesz;   (…)   Politikai  kultúra  és  egészségesen   reflektáló
     közvélemény  csakis  öntisztulással  alakulhat  ki.  Aki  tehát
     gyalázkodik, magát bélyegzi meg, s lesz a közvélemény  szemében
     „gyalázkodó”.  A gyalázkodásra bírálat kell, hogy  feleljen.  E
     folyamatba   tartozik  az  is,  hogy  számolni  kelljen   magas
     kártérítésekkel.  Büntetőjogi  büntetésekkel  azonban   nem   a
     közvéleményt  és  a  politikai  stílust  kell  formálni  —   ez
     paternalista  hozzáállás  —,  hanem  más  jogok  védelmében  az
     elkerülhetetlenül  szükséges  esetekben  szankcionálni.”  (ABH,
     1992,  167, 180.) Jelen határozat lényegében megismétli  ezt  a
     bizakodást (III. 4.3.), annak vizsgálata nélkül, hogy az  1992-
     es döntésben megfogalmazott remény megvalósult-e, illetve, hogy
     helytálló-e  kizárólag a szabad kommunikáció  nyomán  kialakuló
     toleráns   társadalom   elve   alapján   megítélni   az   egyes
     véleményeket,  illetve korlátozhatóságukat. Elmaradt  annak  az
     (újra)értékelése is, hogy vajon tényleg paternalizmus-e, ha  az
     állam   az   Alkotmány   54.  §  (1)  bekezdésével   összefüggő
     intézményvédelmi kötelezettségének az uszítás szintjét  el  nem
     érő  bizonyos  jellegű becsmérlés/gyalázkodás esetén  az  adott
     magatartás      arányossági     követelményeket     érvényesítő
     kriminalizálásával tesz eleget.

      4.  Az előzőekben kifejtettek szerint elmulasztott vizsgálatok
     következtében    a    jogalkotó   számára   kódolhatatlan    az
     Alkotmánybíróságnak a tárgykörben hiányzó büntetőjogi tényállás
     megalkotására vonatkozó korábbi (Abh1.) és a jelen határozatban
     következőképpen megfogalmazott üzenete: „A törvényhozó, ha  úgy
     ítéli  meg,  hogy  biztosítania kell a jog  védelmét  abban  az
     esetben   is,  ha  jogsérelem  az  egyént  valamely  csoporthoz
     tartozására   tekintettel  éri,  az   Alkotmány   61.   §   (1)
     bekezdésében     biztosított    szabad     véleménynyilvánítást
     tiszteletben  tartva fogalmazhat meg az alkotmányos  büntetőjog
     követelményeinek megfelelő büntető tényállást.”
      Az  elmulasztott vizsgálatok nyomán valószínűleg kiderülhetett
     volna,  hogy  a  konkrét személlyel szembeni  rasszista  beszéd
     büntetőjogi  korlátozásának  létezhet  alkotmányosnak  minősülő
     megoldása.  Egy ilyen megoldás megtalálásához pedig  véleményem
     szerint nem alkotmánymódosításra, hanem a jelen határozat és az
     indítvány  által  irányadónak tekintett precedensek  előzőekben
     említett  megközelítés  módjának, tételeinek  felülvizsgálatára
     lenne/lett volna szükség.

                                   II.

      A  határozat  indokolásának III. 6. pontjában foglaltakhoz  az
     alábbi kiegészítést fűzöm.
      Ahogyan  azt az Alkotmánybíróság számos határozata  leszögezi:
     „demokratikus  jogállamban  a  büntető  hatalom  az   állam   —
     alkotmányosan   korlátozott   —   közhatalmi   jogosítványa   a
     bűncselekmény  elkövetőinek büntetőjogi felelősségre  vonására.
     Ebben  a büntetőjogi rendszerben a bűncselekmények a társadalom
     jogi  rendjének sérelmeként szerepelnek és a büntetés jogát  az
     állam gyakorolja.” [40/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH, 1993,
     288,  289.]  Bár  az  állam elismeri,  hogy  a  bűncselekmények
     magánsérelmet  is  okozhatnak, főszabályként  a  büntető  igény
     érvényesítése során a hivatalból való eljárás elve  érvényesül.
     Kivételesen    biztosítja   csak   a    büntetőeljárás    egyik
     magánszemélyének  a sértettnek azt a jogot, hogy  kizárólagosan
     és véglegesen rendelkezzen a büntető igény érvényesítése felől.
     (34/B/996 AB határozat, ABH 2001, 849, 853-854.) Büntető igénye
     azonban   akkor   is   csak  államnak  van,   ha   az   eljárás
     magánindítványhoz kötöttsége, illetve egyes esetekben a  váddal
     való rendelkezési jog sértettnek történő átengedése (magánvádas
     eljárás) révén a sérelmet szenvedett jogalany a büntető eljárás
     során  a büntető igény érvényesítésére közvetlenül kiható módon
     eljárásjogi   értelemben  is  kiemelt  szerephez   jut.   Annak
     eldöntése, hogy a sértetti pozíció mikor váljék hangsúlyossá  a
     jogalkotó  feladata.  Ennek  során a  jogalkotó  —  alkotmányos
     keretek  között — számos körülményt mérlegelhet. Így tekintetbe
     veheti,  hogy  a magánszférába történő büntetőjogi  beavatkozás
     nem  minden  esetben a leghatékonyabb módja a konfliktushelyzet
     végleges  rendezésének;  figyelemmel  lehet  a  bűncselekmények
     differenciált  tárgyi  súlyára,  társadalomra  veszélyességére;
     [vö.  40/1993.  (VI. 30.) AB határozat, ABH, 1993,  288,  289.;
     34/B/996  AB  határozat, ABH 2001, 849, 853-854.];  a  sértetti
     oldalon   meglévő   igényérvényesítési  eszköztár   korlátozott
     voltára, stb. Szem előtt kell tartania továbbá azt is,  hogy  a
     büntető  igény — közvád vagy magánvád kereti között  történő  —
     érvényesítésének módja a büntetőjogi garanciákra  kihatóan  nem
     eredményezhet   különbségeket  a   terheltek   helyzetében.   A
     jogalkotó    mérlegelési   szabadságának    határait    azonban
     semmiképpen nem az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből  levezetett
     sértetti  önrendelkezési  jog  szabja  meg.  Ahogyan   arra   a
     határozat is utal, a sértettnek az Alkotmány arra nem  biztosít
     jogot,    hogy   a   büntetőjogi   felelősség   kérdésében    a
     büntetőeljárásban  részt  vevő  hatóságok  közül  mindenkor   a
     bíróság   döntsön.  Ugyanígy  nincs  azonban  az   Alkotmányból
     levezethető joga a sértettnek arra sem, hogy az állami  büntető
     igény  érvényesítése  mindig, vagy  akár  egyes  bűncselekmény-
     típusok  esetén  az  ő  akaratától függjön.  Nem  vezethető  le
     továbbá  ilyen  jogosultság a büntetőjognak az Alkotmánybíróság
     gyakorlatában   is   elismert  saját  dogmatikájából   sem.   A
     jogalkotót  az  alkotmányos  büntetőjog  szabályai  a  sértetti
     „önrendelkezés” szűkebb vagy tágabb érvényesülését  meghatározó
     rendelkezések  megalkotásakor  csak  arra  kötelezik,  hogy  az
     Alkotmányban  foglalt  vagy  abból  levezetett  büntetőjogi  és
     büntető eljárásjogi garanciák ne sérüljenek. E körben azonban a
     büntetőeljárás szükségképpeni korlátozó jellegéből  következően
     nem  az  indítvány szerint felhívott alkotmányi  rendelkezés  a
     meghatározó.

     Budapest, 2008. június 30.
                                                    Dr. Lévay Miklós
                                                       alkotmánybíró
      Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye

                                    I.

       Álláspontom  szerint  az Alkotmánybíróságnak  azt  megelőzően,
      hogy  a  köztársasági elnöki indítványt elbírálta,  át  kellett
      volna    tekintenie    a   véleménynyilvánítás    szabadságával
      kapcsolatban kialakult gyakorlatát, s a szükségesnek  mutatkozó
      esetekben  meg  kellett volna erősítenie, más  –  alkotmányjogi
      érvekkel  alátámasztható  – esetekben pedig  a  precedens-jogát
      tovább kellett volna fejlesztenie. Erre két körülmény miatt  is
      célszerű lett volna sort kerítenie:
       a)  A  véleménynyilvánítás szabadságának vizsgálatához  alapul
      szolgáló határozatok [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992,
      167.;   36/1994.  (IV.  24.)  AB  határozat,  ABH  1994,  219.]
      meghozatala óta hosszú idő telt el. Ez önmagában is felveti egy
      átfogó     vizsgálat     szükségességét.     Valójában      egy
      „hatásvizsgálatról”  lenne szó, amely  választ  adhatott  volna
      arra,  hogy a véleménynyilvánítás szabadságának joga  és  annak
      gyakorlatban  történő alkalmazása miként hatott a  jogalkotásra
      és  a  jogalkalmazásra, s ezeken keresztül –  s  részben  tőlük
      függetlenül is – a szakmai és társadalmi közvéleményre.
       b)  A testület összetételének megváltozása a dolog természetes
      rendje  szerint  újabb szempontok, nézőpontok  megjelenését  is
      magával hozta. Az esetleg egymással is divergáló nézeteket elvi-
      elméleti  vitában  kellett  volna tisztázni,  melynek  végén  a
      szóródó    álláspontok    is    áttekinthetőbb    csomópontokká
      sűrűsödhettek volna.

       Ennek    komoly   beszámítási   pontja   a   magyar   jogállam
      (jogállamiság)    mai   „állapota”,   valamint   fejlesztésének
      lehetséges útjai és távlatai.

                                    II.

       Úgy  ítélem  meg tehát, hogy lett volna hozadéka  egy  átfogó-
      szisztematikus   vizsgálatnak.  Ennek   irányait   (területeit)
      tézisszerűen az alábbiakban foglalom össze:

       1.   A   jogállam   (jogállamiság)   megteremtése,   fokozatos
      fejlesztése   egy   folyamat,   amely   a   jogalkotó   számára
      kötelezettségként  rója  az ezt biztosító  intézmény-  és  jogi
      eszközrendszer    folyamatos   alakítását,    igazítását    is.
      „Magyarország jogállammá minősítése ténymegállapítás és program
      egyszerre  (…)  A  jogállam megvalósítása folyamat.  Az  állami
      szervek   számára  alkotmányos  kötelesség  ezen  munkálkodni.”
      [11/1992.  (III.  5.)  AB  határozat,  ABH  1992,  77,  80.]  A
      jogállammá  válás,  mint célkitűzés zsinórmértéket  ad  a  jogi
      (törvényi) szabályozás számára, amelynek reagálnia kell  azokra
      a jelenségekre is, amelyek időlegesen éppenhogy nem a kívánt és
      remélt jogállam (jogállamiság) megteremtése felé mutatnak.  „Az
      adott  történelmi helyzetet a jogállam keretein belül és  annak
      kiépítése  érdekében figyelembe lehet venni.”  (ABH  1992,  77,
      82.) Ennek mindössze egy komoly gátja van, az nevezetesen, hogy
      „[n]em  lehet a történelmi helyzetre és a jogállam megkövetelte
      igazságra   hivatkozva   a   jogállam  alapvető   biztosítékait
      félretenni.” (ABH 1992, 77, 82.)

       Az    Alkotmánybíróság   ennek   megfelelően    már    korábbi
      határozataiban   alkotmányossági   vizsgálata   körébe   vonta,
      relevánsnak  tekintette  a történelmi  körülményeket  [28/1991.
      (VI.  3.)  AB határozat, ABH 1991, 88.; 11/1992. (III.  5.)  AB
      határozat,  ABH 1992, 77.]. Már maga a 11/1992.  (III.  5.)  AB
      határozat  is  nyomatékosan kiemelte: „A  rendszerváltozás  (…)
      feszültségekkel  jár. E feszültségeket kétségkívül  fokozhatja,
      ha  egyesek  büntetlenül adhatnak kifejezést nagy  nyilvánosság
      előtt    bizonyos    csoportokkal    szembeni    gyűlöletüknek,
      megvetésüknek, ellenérzésüknek” (ABH 1992, 167, 180.).

       Az    önkényuralmi   jelképekről   hozott   határozatában   az
      Alkotmánybíróság   nyíltan   vállalta   ezt    a    „történelmi
      meghatározottságot”:    „A   múltban   sérelmet    elszenvedett
      emberekben és ezek különféle közösségeiben a jelképeknek a Btk.
      269/B.  §-ban tiltott használata méltán fenyegetettség-érzetet,
      konkrét  tapasztalatokon alapuló félelmet ébreszthet, hiszen  a
      jelképek  a  totalitárius eszmékhez kapcsolódó  embertelenségek
      megismétlődésének   rémét  keltik  fel.   Az   Alkotmánybíróság
      szerint, ha a büntetőjog által így megfogalmazott védett  tárgy
      mellett  más, alkotmányos értékek védelme más módon nem  érhető
      el, a büntetőjogi korlátozás önmagában nem aránytalan; feltéve,
      hogy  szükséges e jelképek használata ellen védekezni. Az, hogy
      ez  a védekezés demokratikus társadalomban szükséges-e, függ  a
      korlátozás   jellegétől,  személyekre   gyakorolt   hatásától.”
      [14/2000. (V. 12.) AB határozat, ABH 2000, 83, 92-96.]

       Szükségét  láttam  volna  annak, hogy  a  köztársasági  elnöki
      indítvány  tárgyát képező elfogadott, de még ki  nem  hirdetett
      törvény  támadott  rendelkezéseinek  tartalma  is  egy  hasonló
      alkotmányossági   vizsgálaton  átessen.   Vajon   a   tervezett
      szabályozás  hátterében  meghúzódó egyenruhák,  mozdulatok  nem
      idéznek  (idézhetnek)-e  fel  konkrét  tapasztalatokon  alapuló
      félelem-  és fenyegetettség-érzetet, a külsőségek és a verbális
      megnyilvánulások  egy  része nem vetítheti-e  előre  a  valahai
      totalitárius      eszmékhez     kapcsolódó      embertelenségek
      megismétlődésének   a  rémét?  A  büntetőjogon   kívüli   egyéb
      eszközökben  vajon  elegendő  garanciát  lát-e   az   a   zsidó
      származású  öregasszony, akinek a szüleit, nagyszüleit  hasonló
      egyenruhák    viselői   terelték   a   valahai   embervágóhidak
      valamelyikére?  Vajon  ő is úgy érzi-e,  hogy  a  külsőségekben
      (ruházatban)    és   magatartási   formákban   (kifejezésekben,
      szóhasználatban, testmozdulatokban) megjelenő „vélemény” ma  is
      „igazság  és  értéktartalmára  tekintet  nélkül”  védendő?   Az
      Alkotmánybíróság már egy korai határozatában kimondta, hogy „Az
      Alkotmány   61.   §   (1)  bekezdésében  megállapított   szabad
      véleménynyilvánítás  joga azt jelenti, hogy  bárki  gondolatát,
      meggyőződését  szabadon formálhatja és  azt  megfelelő  keretek
      között  kinyilváníthatja.”  (978/B/1990/3.  AB  határozat,  ABH
      1991, 527, 529.) A „megfelelő keret” vizsgálata feltehetően nem
      irreleváns az Alkotmánybíróság számára sem. Mindenesetre azt  –
      éppen   az   elmúlt  4-5  esztendő  tapasztalatai   alapján   –
      alkotmányjogi   szempontból  is  vizsgálatra  érdemes   elemnek
      tartom. Valójában tehát itt nem általában a véleménynyilvánítás
      szabadságáról     van    szó,    hanem     az     „alkotmányos”
      véleménynyilvánítás szabadságáról.

       Hasonló  elvi  bázison  mondta ki az  Alkotmánybíróság  azt  a
      tételt   is,  hogy  el  kell  különíteni  egymástól  a   szabad
      véleménynyilvánítás  jogát e jog megjelenésének  formájától  és
      módjától [33/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 256,  260-
      261.]. Ugyanakkor e kettő között esetenként szoros kapcsolat is
      lehet.   Etekintetben   is  szükségesnek   láttam   volna   egy
      mélyrehatóbb alkotmányjogi vizsgálatot, tekintettel arra,  hogy
      a  támadott törvényi rendelkezések mögött is nem elhanyagolható
      részben  a véleménynyilvánítás egészen durva, agresszív  módjai
      álltak,  amelyek önállóan is alkalmasak lehetnek a félelem-  és
      fenyegetettség-érzés keltésére.

       Hangsúlyozandó   ugyanakkor:   egyes   cselekmények    mikénti
      minősítése  „korfüggő” és „politikai kultúra” függő  lehet.  Ez
      olyan   körülmény,  amely  külön  is  indokolhatná   a   szabad
      véleménynyilvánításnak történelmi tükörben való  elemzését.  Jó
      példát  szolgáltat ehhez az Egyesült Államokban a keresztégetés
      sorsának alakulása. Lássuk közelebbről:

       Az Egyesült Államok jogfejlődésének iránya arra mutat, hogy  a
      faji  alapú  gyűlöletbeszéd  büntethetőségét  szigorúbban  kell
      kezelni.   Bár   egy   korábbi  esetben  a   Legfelső   Bíróság
      alkotmányellenesnek    ítélte   a    keresztégetést    bizonyos
      körülmények között tiltó állami jogszabályt [R.A.V. v. City  of
      St.  Paul, 505 U.S. 377 (1992)], legutóbb ilyen tárgyban hozott
      döntése más megfontolások alapján viszont már eltérő eredményre
      jutott.  A  Virginia v. Black ügyben [528 U.S.  343  (2003)]  a
      virginiai  Legfelső Bíróság alkotmányellenesnek  ítélte  azt  a
      virginiai  jogszabályt,  ami  büntette  az  olyan  keresztégető
      magatartást,   amelynek   célja   személyek   vagy    személyek
      csoportjának a megfélemlítése. Indokolása szerint ez a  szabály
      tartalom  szerint különböztet közvetített vélemények között,  s
      emiatt  sérti  a véleménynyilvánítás szabadságát. A  Szövetségi
      Legfelső  Bíróság  alapos vizsgálatot végzett  a  keresztégetés
      történetének   speciális   amerikai   gyökerei    kapcsán    és
      megállapította:   a  keresztégetés  a  Ku   Klux   Klán   közös
      identitásának  szimbólumává  vált.  A  keresztégetés  közvetlen
      üzenete  a  fenyegetett személyben a testi  sérülés  félelmének
      keltése, ez pedig valós fenyegetésnek (true threat) minősül, és
      a Klán erőszakos története alátámasztja, hogy a sérüléstől vagy
      haláltól  való félelem nem pusztán hipotetikus [538  U.S.  354,
      357   (2003)].   A   Legfelső  Bíróság  véleménye   szerint   a
      törvényalkotó  megtilthatja a megfélemlítő célú keresztégetést,
      mivel  az a megfélemlítés különösen virulens formája. Az  állam
      ezáltal   a  megfélemlítő  üzenetek  azon  formáját  tilthatja,
      amelyek   a   legvalószínűbben  keltenek   félelmet   a   testi
      sérülésektől [538 U.S. 360 (2003)].

       A  Legfelső Bíróság ugyanakkor alkotmányellenesnek találta azt
      a  rendelkezést,  amely önmagában bizonyítottnak  látta  (prima
      facie   evidence)   a   megfélemlítési  szándékot   pusztán   a
      keresztégetés  tényénél  fogva.  A  Legfelső  Bíróság  ezt  nem
      fogadta   el   alkotmányosnak,  mivel  ez  tiltaná   az   olyan
      magatartásokat  is,  amelyek a megfélemlítés  szándéka  nélkül,
      pusztán  politikai üzeneteket közvetítenek [538.  U.S.  361-365
      (2003)].  Ebből is látható, hogy a nézetek és a felfogások  még
      meglehetősen  képlékenyek, s feltehetően  ezek  szigorúbb  vagy
      kevésbé  szigorúbb  volta függ a társadalom adott  állapotától,
      konszolidáltságától.  Mindenesetre azt  a  példa  is  világosan
      mutatja,  hogy  a  való  élet tényei és a  történelmi  fejlődés
      körülményei  nem  indifferensek az  amerikai  Legfelső  Bíróság
      számára sem.

       Határozott  álláspontom  az, hogy  a  magyar  Alkotmánybíróság
      gyakorlatában  a  véleménynyilvánítás szabadságának  egy  olyan
      erőteljes  védettsége  alakult ki,  amely  a  jövőre  nézve  is
      ténylegesen   ellehetetleníti  majd   az   emberi   méltóságra,
      becsületre, jóhírnévre alapozott büntetőjogi szankcionálást. Az
      Alkotmánybíróság  precedensjoga  (amely  a  jelenlegi  többségi
      határozattal  most  tovább izmosodott) egyre  távolodik  így  a
      nemzetközi tendenciáktól is. Idézzük fel a német és a finn Btk.
      megfelelő tényállásait:

       „130. § Izgatás
       (1) Aki a köznyugalom megzavarására alkalmas módon
       1.  a  népesség egy része ellen gyűlöletet szít,  vagy  ellene
      erőszak  alkalmazását  vagy önkényes  rendszabályokat  követel,
      vagy

          2.  azt  szidalmazza, gyalázza vagy rágalmazza  és  ezáltal
          emberi méltóságát sérti,
       három    hónaptól    öt   évig   terjedő   szabadságvesztéssel
      büntetendő.”
      [Fassung    aufgrund   des   Gesetzes    zur    Anderung    des
      Versammlungsgesetzes  und des Strafgesetzbuches  vom  24.3.2005
      (BGB. I S. 969) m.W.v. I.4.2005.]

       A  finn  Btk.  (578/1995) 8. cikke az Etnikai  (faji)  izgatás
      (Ethnic  agitation) tényállása ugyancsak fennakadna  a  mostani
      többségi  határozat  rostáján: „Aki a  közönség  körében  olyan
      nyilatkozatokat   vagy  más  információt   terjeszt,   amelyben
      bizonyos  faji,  nemzeti,  etnikai, vagy  vallási  csoport  van
      fenyegetve,   rágalmazva  vagy  sértegetve,   faji   izgatásért
      pénzbüntetéssel,  vagy  legfeljebb két  év  szabadságvesztéssel
      büntetendő.”
       Ezek  a  büntetőrendelkezések konszolidált polgári demokráciák
      (jogállamok) büntető törvénykönyveiből valók. Nem vagyok  benne
      bizonyos,   hogy   ezek  kiállnák  a  magyar   Alkotmánybíróság
      alkotmányossági   próbáját.   Minden   bizonnyal    olyanokként
      akadnának    fenn,   amelyek   sértik   a   véleménynyilvánítás
      szabadságához  való jogot. Egyedül csak ez következhet  ugyanis
      abból  a  tényből,  hogy  ténylegesen  és  érdemét  tekintve  a
      véleménynyilvánítás      szabadsága       nálunk       abszolút
      (korlátozhatatlan) jogként funkcionál. Ilyenként pedig az –  ad
      abszurdum  –  e  joggal  való visszaélésig  is  elvezethet.  (E
      nézetem  alátámasztását  látom  a  Legfelsőbb  Bíróság  Br.  I.
      1062/1996. számú, valamint Fővárosi Ítélőtábla 3. Bf. 111/2003.
      számú  határozatában.) Nem látok már én sem elegendő  garanciát
      arra,  hogy  kellő védelemben részesülhessenek azok,  akiket  a
      véleménynyilvánítás   szabadságára   hivatkozva   meghurcolnak.
      Osztom  tehát Strausz János alkotmánybíró 18/2000. (VI. 6.)  AB
      határozathoz fűzött különvéleményében írtakat: „Az  alapjogként
      definiált véleménynyilvánítási- és sajtószabadság nem  foglalja
      magába   a   tudatos  valótlanságok,  ferdítések,   torzítások,
      manipulációk  közlésének és hirdetésének szabadságát,  sőt,  az
      utóbbi alkalmas az előbbi kiüresítésére, kioltására. Történelmi
      tények  igazolják a tudatosan hazug propaganda, a politikai  és
      társadalmi   botránykeltés,  a  sajtó   lealacsonyításának   és
      eszközként  történő felhasználásának káros hatásait.  Korunkban
      az   írott   és   az  elektronikus  média  olyan   tekintéllyel
      rendelkezik, hogy a közvélemény hajlamos a közölt információkat
      kellő   ismeretek   vagy  kellő  kritika   nélkül   valóságként
      elfogadni.  Ezért jelentős érdek fűződik ahhoz, hogy  az  ilyen
      nyilvános   közlések,  közlemények,  információk  a  valóságnak
      megfeleljenek. A véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága  nem
      korlátlan,  és  e szabadságjogok határai csak addig  terjednek,
      amíg  mások  jogait  vagy  a jogrendet  nem  sértik,  vagy  nem
      veszélyeztetik.” (ABH 2000, 132, 133.)

       2.  Behatóbb  – elvi-elméleti összefüggésekre is  kiterjedő  –
      alkotmányjogi vizsgálatot igényelt volna az is, vajon  van-e  a
      közösségeknek  méltósága? Ezt egy olyan  alapkérdésnek  tartom,
      amelynek  tisztázása nélkül nem lehet választ  adni  arra  sem,
      sérthető-e  a  „nemzet”  egésze, illetőleg  valamely  „csoport”
      méltósága.
       Etekintetben   az   Alkotmánybíróság   precedensjogában   csak
      bizonyos  torzók  találhatók.  Eszerint:  „Az  Alkotmánybíróság
      határozata szerint a közösségek méltósága a véleménynyilvánítás
      szabadságának alkotmányos korlátja lehet. Nem zárja ki tehát  a
      határozat  azt,  hogy  erről a törvényhozó  akár  a  gyűlöletre
      uszítás     tényállásán    túlmenő    büntetőjogi    védelemmel
      gondoskodjon.” [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992,  167,
      181.]   „Bár  emberi  méltósága  csak  a  hatóságot   képviselő
      hivatalos    személynek    lehet,    a    társadalom    kedvező
      értékítéletére, megbecsülésére azonban maga a hatóság is igényt
      tarthat.” [36/1994. (IV. 24.) AB határozat, ABH 1994, 219, 229-
      230.]
       Hiányoznak  tehát e téren is a kiérlelt kapaszkodók,  s  ennek
      az  lett az egyenes következménye, hogy az Alkotmánybíróság nem
      rendelkezik    ma    olyan   alkotmányjogi   pilléren    nyugvó
      szempontokkal,   amelyek  alapján  képes  lenne   vizsgálni   a
      közösségek  (nemzet, csoport) méltóságát. Egy  behatóbb  elemző
      munka  feltehetően számos hasznos következtetésig  eljutathatta
      volna  az  Alkotmánybíróságot. A többségi határozat szerint  az
      egyes  személyeknek van emberi méltósága: ez  a  minőség  tehát
      személyhez kötött. Mi van azonban az adott személy családjával?
      A  család  alkotmányos intézmény (Alkotmány 15. §). Alkotmányos
      védelem  –  méltósága megfosztása esetén – vajon csak  valamely
      tagján  keresztüli  „átsugárzás” révén illeti  meg?  Ugyanez  a
      helyzet az ugyancsak „alkotmányos intézmény” (Alkotmány 68.  §)
      nemzeti  és etnikai kisebbségekkel is! Vajon ezek méltósága  is
      csupán „alkotóelemeiken” (tagjaikon) keresztül illeti meg őket?
      Minden bizonnyal haszonnal járt volna, ha a „konkrét” csoportok
      méltósága  felől  is nyugvópontra juthatott volna  egy  átfogó-
      tisztázó vita.

       3.  Az  Alkotmánybíróság a 18/2004. (V. 25.) AB  határozatában
      megállapította:   „Az  Emberi  Jogok  Európai   Bíróságának   a
      felfogásában,  amely  a magyar joggyakorlatot  is  alakítja  és
      kötelezi,   a  véleménynyilvánítás  szabadsága  a  demokratikus
      társadalom   alappilléreinek,   haladásának   és    az    egyén
      kibontakozásának  egyik  feltétele. Ez  a  szabadság  az  olyan
      véleményeket is megilleti, amelyek sértőek, meghökkentőek  vagy
      aggodalmat   keltenek.  Ezt  követeli  meg  a  pluralizmus,   a
      tolerancia  és a felvilágosultság, amely nélkül a  demokratikus
      társadalom  elképzelhetetlen. (Eur. Court H.  R.  Handyside  v.
      United  Kingdom, Judgment of 7 December 1976, Series A no  103,
      para  41.;  Jevsild v. Denmark, Judgment of 23 September  1994,
      Series  A  no  298,  para 37; Zana v. Turkey,  Judgment  of  25
      November 1997, para 51.)” (ABH 2004, 303, 306.) Mindemellett  a
      véleménynyilvánítás szabadsága nem abszolút  (korlátozhatatlan)
      jog,  hanem annak megjelölhető korlátai vannak. Ilyen  korlátok
      az  emberi  méltóság, a becsület és a jó hírnév [36/1994.  (IV.
      24.)  AB  határozat,  ABH 1994, 219, 231.] Ugyanakkor  e  külső
      korlátok  maguk  is  értelmezésre  váró  határozatlan  tartalmú
      értékhordozók,  amelyek éppen e jellegüknél  fogva  nem  mindig
      képesek  hatékony garanciákként funkcionálni. Jórészt  erre  is
      visszavezethetően   –   a   véleménynyilvánítás   szabadságának
      esetenkénti   „túlhangsúlyozása”   mellett   –   olyan    bírói
      joggyakorlat  rajzolódik  ki  Magyarországon,  amely  e   jogot
      csaknem a korlátozhatatlan alapjogok terrénumára tolta át. Mára
      eljutottunk  addig,  hogy  a hatósági intézkedésekkel  szembeni
      ellenszegülés is a szabad vélemény kinyilvánításának számít, de
      ugyanígy  az írott jogot is következmények nélkül felülírhatják
      jogellenes    cselekmények,   amelyek    szabad    véleményként
      részesülnek  védelemben. (Az eset: igaz, hogy  a  vizitdíjat  a
      róla  szóló népszavazás eredményét akceptáló törvény csak 2008.
      április  1-jétől  szüntette meg, de néhány  intézményben  az  a
      hivatalos  szervek (önkormányzatok) közreműködésével támogatott
      „vélemény”  győzedelmeskedett,  hogy  a  népszavazás  eredménye
      „felülírja”  a  törvényt,  ezért  a  vizitdíjat  már   azonnali
      hatállyal megszüntették.) Végső soron így mára már az  lett  az
      alapvető  kérdés: el lehet-e jutni odáig, hogy  éppen  valamely
      fontos  jogállami intézmény (itt: a – ténylegesen  és  érdemben
      korlátozhatatlan   jogként  viselkedő   –   véleménynyilvánítás
      szabadsága)  válik  veszélyessé magára  a  jogállamra?  Tényleg
      minden    jogkövetkezmény   nélkül   lehet    a    hazában    a
      miniszterelnököket  „leromázni”,  „lehazaárulózni”,   avagy   a
      Köztársaság  elnökét „beszari” alakként emlegetni? Lehet,  hogy
      igen,  de  lehet, hogy nem. Ha azonban igen, ez a példa  (és  a
      mögötte  megbúvó  engedékenység) egy  nekünk  tetsző,  jövőbeni
      jogállamot  vetít-e  előre? Tényleg olyan  jogállamot  akarunk,
      ahol  még  ez  is a természetes közbeszéd része lehet?  Érdemes
      lett volna erről is mélyreható vitát folytatni.
       Megfigyelhető  a  „rendes” bíróságok menekülése  is  az  ilyen
      ügyek   elbírálása  elől,  s  ha  ezt  nem  tehetik,  a  lehető
      legenyhébb büntetést vagy pénzbeli kötelezést állapítanak meg a
      véleménynyilvánítás jogával visszaélők esetében.  Az  időmúlást
      is  igen  gyakran (amely a megsértetten kívüli okból következik
      be)  az  „elkövető” javára írják. A büntetőjogon  kívüli  egyéb
      eszközök    (polgári   jog)   alkalmazása   is    hasonlóképpen
      megszelídült.    Nem   tartozik   ugyan   az   Alkotmánybíróság
      hatáskörébe   a   jogalkalmazás  (itt:   bírói   jogalkalmazás)
      vizsgálata,   annak  tendenciáit  azonban  –  mintegy   sajátos
      visszajelzésként   –   ismernie   kell.   Egy   széleskörű,   a
      véleménynyilvánításhoz  való jog minden  részletére  kiterjedő,
      feltáró-elemző  munkának az „élő jog” iménti figyelembevételére
      is  gondot  kellett volna fordítania. Észre kell  venni:  ha  a
      véleménynyilvánítás    szabadságát    gyakorlatilag    abszolút
      (korlátozhatatlan)  jogként fogjuk fel (s  az  Alkotmánybíróság
      precedensei   is  ténylegesen  ilyen  értelmezésre  biztatnak),
      lebéníthatjuk     az     államot,     elbizonytalanítjuk     az
      igazságszolgáltatást. „Önvédelmi” reflexek léphetnek működésbe,
      nem  vagy  nehezen ellenőrizhető lesz (a szervezet, a  működési
      forma), amelyet ez létrehoz. Megszűnhet, de legalábbis romlik a
      hatékony jogállami ellenőrzés is.

       4.  A legmesszebbmenőkig egyetértek Kovács Péter alkotmánybíró
      párhuzamos  indokolásában leírtakkal: minden bizonnyal  hasznos
      lett    volna   a   nemzetközi   tapasztalatok   szisztematikus
      feltérképezése is. Ha ebből a szelvényből mindössze  az  utóbbi
      évek  nemzetközi  monitoring-testületek megközelítési  irányait
      emeltük  volna  ki,  akkor is érdekes és mindképpen  figyelemre
      méltó    következtetésekig   jutottunk    volna    el.    Ennek
      középpontjában  pedig az a konklúzió áll,  hogy  e  szervezetek
      „megközelítése”  és  a magyar Alkotmánybíróság  (változatlanul,
      rendületlenül   és   szilárdan  a   1992-es   és   az   1994-es
      alkotmánybírósági  határozatokon  nyugvó)  értelmezése   között
      fokozatosan  nő a távolság. Ezt a különbséget nem  lehet  azzal
      elintézni,  hogy  a  magyar  Alkotmánybíróságnak  jogában   áll
      „jobban  védeni”  egyes  szabadságjogokat,  vagy  jogában   áll
      bizonyos  korlátozási lehetőségeket nem alkalmazni. A  probléma
      gyökere   abban   keresendő  –  s  ebben   igaza   van   Kovács
      alkotmánybírónak –, hogy az Alkotmánybíróság esetenként másként
      értelmez  bevett  nemzetközi jogi fogalmakat, vagy  bár  átemel
      közülük  jónéhányat,  de  azoknak  a  helyét  más  összefüggés-
      rendszerben    találja    meg.   Példa    erre:    „A    szabad
      véleménynyilvánításhoz  való jog a véleményt  annak  érték-  és
      igazságtartamára     tekintet    nélkül     védi.     (…)     A
      véleménynyilvánítás szabadságának csak külső  korlátai  vannak:
      amíg  egy  ilyen  alkotmányosan meghúzott  külső  korlátba  nem
      ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett,
      annak  tartalmára  tekintet  nélkül.”  [30/1992.  (V.  26.)  AB
      határozat, ABH 1992, 167, 179.]
       Az  Emberi  Jogok  Európai  Egyezményét  és  az  Emberi  Jogok
      Európai  Bíróságának  gyakorlatát elemezve az  Alkotmánybíróság
      idézni  szokta az Egyezmény 10. cikke 2. §-át érintő megszorító
      értelmezést:   „Ez  a  szabadság  az  olyan   véleményeket   is
      megilleti,   amelyek  sértőek,  meghökkentőek  vagy  aggodalmat
      keltenek.  Ez  követeli meg a pluralizmus, a  tolerancia  és  a
      felvilágosultság,   amely   nélkül   demokratikus    társadalom
      elképzelhetetlen.” [18/2004. (V. 25.) AB határozat,  ABH  2004,
      303,   306.]  Csakhogy:  ez  a  „tolerancia”  csak   az   olyan
      véleményekre  vonatkozik, amelyek nem sértik  az  Emberi  Jogok
      Európai  Egyezményének  értékrendjét. Az  Egyezmény  17.  cikke
      ugyanis  kimondja:  „Az  Egyezmény egyetlen  rendelkezését  sem
      lehet  úgy  értelmezni,  hogy az bármely  állam,  csoport  vagy
      személy    számára   jogot   biztosítana   olyan    tevékenység
      folytatására  vagy  olyan cselekedet végrehajtására,  amely  az
      Egyezményben  foglalt  jogok és szabadságok  megsértésére  vagy
      pedig   az   Egyezményben  meghatározottnál   nagyobb   mértékű
      korlátozásra  irányul.” A most idézett Egyezmény  17.  cikkének
      értékrendi  fontosságát az Alkotmánybíróság  maga  is  kiemelte
      [57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001, 484, 491.]
       Az  Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata is lehetőséget
      lát  tehát az értékrend figyelembevételére: az ezen értékrendet
      tagadó és az Emberi Jogok Európai Egyezményével ellentétes célú
      tevékenység nem élvez ilyen védelmet, az ilyen nézetek nem azok
      tehát,  amelyek akkor is tolerálandóak lennének,  ha  „sértőek,
      meghökkentőek   vagy  aggodalmat  keltenek”.  Csak   ezzel   az
      értelmezéssel  válhat  „alkotmányossá” hazánkban  is  a  szabad
      véleménynyilvánításhoz való jog. Mintha  erről  megfeledkeztünk
      volna.
       Nem  lehet  figyelmen kívül hagyni – jóllehet még mindig  csak
      tervezet  – az Európai Unió 2007-ben született kerethatározatát
      sem, amely a rasszizmus és az idegengyűlölet bizonyos formái és
      megnyilvánulásai   elleni  büntetőjogi  fellépésről   szól.   A
      tervezet   értelmében,  a  tagállamokban  az  alábbi  szándékos
      bűncselekményeket kell büntetendővé nyilvánítani és  maximum  3
      évig terjedő szabadságvesztéssel büntetni:
        –  nagy nyilvánosság előtt megkülönböztetésre, erőszakra vagy
         gyűlöletre  való  izgatás (akár röpiratok,  képek  vagy  más
         anyagok   nyilvános  terjesztése  útján  is)  faji,  bőrszín
         szerinti,   vallási,   származási,  nemzeti   vagy   etnikai
         hovatartozásuk   alapján   meghatározott    személyek    egy
         csoportja vagy a csoport tagja ellen;
        –  az  alábbi  – faji, bőrszín szerinti, vallási, származási,
         nemzeti  vagy  etnikai hovatartozásuk alapján  meghatározott
         személyek  egy  csoportja,  vagy a  csoport  valamely  tagja
         ellen  irányuló  –  bűncselekmények  nyilvános  védelmezése,
         tagadása  vagy  durva banalizálása (amennyiben  olyan  módon
         teszik,  amely alkalmas arra, hogy az ilyen csoporttal  vagy
         a   csoport   valamely  tagjával  szemben   erőszakra   vagy
         gyűlöletre izgasson; (…)
       A   tagállamoknak   a   kerethatározat  végrehajtására   annak
      elfogadását követően majd két év áll a rendelkezésükre.

       5.  Magam  az  Alkotmánybíróság tagjaként mindig is  a  szabad
      véleménynyilvánításhoz való jog biztosításának híve voltam,  és
      az is maradtam. Előfordult az is, hogy álláspontom etekintetben
      szigorúbb  volt a testület tagjainak többségénél  is  [lásd  az
      57/2001.  (XII.  25.) AB határozathoz fűzött különvéleményemet,
      ABH  2001, 484, 515.] Az elmúlt 6-7 esztendő történései  nyomán
      azonban  – s ezekről iparkodtam fentebb szólni – álláspontomban
      szükségképpen  hangsúlyeltolódások mentek  végbe,  és  mindezek
      mára   már   odáig   juttattak   el,   hogy   kijelentsem:    a
      véleménynyilvánítási jog értelmezésénél ma már nem  állhat  meg
      az Alkotmánybíróság az 1992-es és 1994-es határozatainál. Ezt a
      feltáró-értékelő  munkát  hiányolom  a  többségi  határozatból,
      amely enélkül nem is adhat teljes értékű választ a köztársasági
      elnöki    indítványra    sem.   Úgy    gondolom    tehát,    az
      Alkotmánybíróságnak    erről   az   alapról    kellett    volna
      megválaszolnia  az indítványt. Ha ezt tette volna,  eljuthatott
      volna  akár  az  elfogadott, de még ki  nem  hirdetett  törvény
      181/A. § (1) bekezdése alkotmányosságának a megállapításáig is.
      A   181/A.   §   (2)   és  (3)  bekezdés  alkotmányellenségének
      megállapítását ugyanakkor – alapvetően az Alkotmány  2.  §  (1)
      bekezdésére figyelemmel – magam is támogatom.

      Budapest, 2008. június 30.
                                                      Dr. Kiss László
                                                        alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       The constitutionality of Article 181/A. of the Criminal Code that targets the use or circulation of expressions concerning the Hungarian nation, or any other group of people, or gestures reminiscent of a totalitarian regime, which could denigrate a member of a given group or damage human dignity
       Number of the Decision:
       .
       95/2008. (VII. 3.)
       Date of the decision:
       .
       06/30/2008
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2008-2-005?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .