Hungarian
Ügyszám:
.
236/A/2008
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 95/2008. (VII. 3.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/782
.
A határozat kelte: Budapest, 06/30/2008
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
  által   elfogadott,   de   még   ki   nem   hirdetett   törvény
  alkotmányellenességének   előzetes   vizsgálatára    benyújtott
  indítványa  alapján  – dr. Kovács Péter  és  dr.  Lévay  Miklós
  alkotmánybírók  párhuzamos  indokolásával,  valamint  dr.  Kiss
  László különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja: a  Büntető  Törvénykönyvről
  szóló   1978.   évi   IV.  törvény  módosításáról   szóló,   az
  Országgyűlés 2008. február 18-ai ülésnapján elfogadott  törvény
  alkotmányellenes.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    1.  Az  Országgyűlés  2008. február 18-ai ülésnapján  törvényt
   fogadott  el  a  Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.
   törvény  (a  továbbiakban: Btk.) módosításáról.  Az  elfogadott
   törvény  (a  továbbiakban: Btkm.) egy új büntetőjogi tényállást
   állapít  meg  gyalázkodás  címmel.  A  Btk.-ba  beiktatott   új
   tényállás    alapján   vétség   miatt    két    évig    terjedő
   szabadságvesztéssel büntetendő az, aki nagy nyilvánosság  előtt
   a  magyar  nemzettel, vagy a lakosság egyes csoportjaival,  így
   különösen    nemzeti,   etnikai,   faji,   vallási   csoporttal
   kapcsolatban  olyan kifejezést használ, vagy  híresztel,  amely
   alkalmas  arra, hogy a csoport tagjainak becsületét  csorbítsa,
   avagy emberi méltóságát megsértse [181/A. § (1) bekezdés].
    Ugyanígy  büntetendő az, aki nagy nyilvánosság előtt  olyan  –
   különösen önkényuralmi rendszerre vagy eszmére emlékeztető vagy
   utaló  –  testmozdulatot tesz, amely alkalmas a magyar  nemzet,
   vagy lakosság egyes csoportjai, így különösen nemzeti, etnikai,
   faji,  vallási csoport tagjai becsületének csorbítására,  avagy
   emberi méltóságának megsértésére [181/A. § (2) bekezdés].
    A  181/A. § (3) bekezdés alapján nem büntethető, aki politikai
   párttal,  vagy  politikai közszereplést is folytató  társadalmi
   szervezettel kapcsolatban közszerepelésükkel összefüggésben  az
   (1)   bekezdésben   meghatározott   kifejezést   használ   vagy
   híresztel,  illetve a (2) bekezdésben meghatározott magatartást
   tanúsít.

    2.   A   Btkm.-et  a  köztársasági  elnök  alkotmányellenesnek
   tartotta, ezért a törvényt nem írta alá, hanem a 2008.  február
   29-én  kelt indítványában – az Alkotmány 26. § (4) bekezdésében
   biztosított  jogkörében eljárva – az Alkotmánybíróságról  szóló
   1989.  évi  XXXII.  törvény (a továbbiakban:  Abtv.)  1.  §  a)
   pontja, 21. § (1) bekezdés b) pontja és 35. §-a alapján a Btkm.
   előzetes alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte.
    2.1. A köztársasági elnök szerint a Btkm. – célját tekintve  –
   közel  áll a 18/2004. (V. 25.) AB határozatban (a továbbiakban:
   ABh3.)  vizsgált  és alkotmányellenesnek minősített  becsmérlés
   tényálláshoz.   A   Btkm.   lényegében   abban   különbözik   a
   becsmérléstől,  hogy a gyalázkodás immateriális  bűncselekményi
   tényállás, és a Btk. XII. fejezet III. címében, a szabadság  és
   emberi méltóság elleni bűncselekmények között kapott helyet. Az
   elkövetési cselekmény akkor büntetendő, ha alkalmas arra,  hogy
   a tényállásban említett csoport tagjainak becsületét csorbítsa,
   avagy  emberi  méltóságát megsértse. A tényállás megfogalmazása
   és   immateriális   jellege  hasonló  a  Btk.   rágalmazás   és
   becsületsértés   tényállásaihoz,   de   amíg   e   két   utóbbi
   tényállásnak   van  konkrét  sértettje,  az   új,   gyalázkodás
   elnevezésű  tényállás sértettjei egy csoport pontosan  meg  nem
   határozható tagjai lehetnek.
    A  becsmérlés és a gyalázkodás tényállások közötti különbségek
   ellenére  az  ABh3.  alapján egyértelműen megítélhető  a  Btkm.
   alkotmányossága.
    Önmagában  az,  hogy a jogalkotó a gyalázkodás  tényállását  a
   Btk. XII. fejezetének III. címében helyezi el, nem elegendő  ok
   arra,  hogy az uszítás szintjét el nem érő, becsmérlő  tartalmú
   közlés  vagy  magatartás  esetében a véleményszabadságot  olyan
   mértékben  lehessen  korlátozni,  mintha  egyéni  jogsérelemről
   volna szó. Ráadásul, a gyalázkodás esetében nem határozható meg
   olyan konkrét személy, akinek a méltóságát a cselekmény sérteni
   lenne  alkalmas.  A  sértettek a lakosság  egyes  csoportjainak
   tagjai,   így  különösen  a  nemzeti,  etnikai,  faji,  vallási
   csoportok  tagjai lehetnek. Az indítvány szerint  nem  világos,
   hogy  a  magyar nemzet tagjai mennyiben lehetnek  sértettek,  e
   tekintetben  az  (1)  és  (2) bekezdés szövege  eltér,  és  így
   normavilágossági aggályokat vet fel. A sértésnek  a  csoporttal
   kapcsolatosnak   kell   lennie,  és  a   büntetőeljárás   annak
   megállapítására irányulna, hogy a sértés mennyiben alkalmas  az
   adott csoport pontosan be nem azonosítható tagja becsületének a
   csorbítására, méltóságának a sérelmére.
    A  Btkm.  tehát nem közvetlenül másik alanyi alapjog,  konkrét
   személyiségi  jogsérelem érvényesítését és védelmét  szolgálja.
   Mivel  léteznek  a  szólásszabadságot kevésbé korlátozó,  mégis
   hatékony  eszközök a személyiségvédelemre, a  Btkm.,  a  súlyos
   büntetőjogi szankció kilátásba helyezésével az Alkotmány 61.  §
   (1)  bekezdésében biztosított szabad véleménynyilvánítás  jogát
   aránytalanul korlátozza.
    2.2.  A  köztársasági  elnök indítványa hangsúlyozza  azt  is,
   hogy  a  Btkm.  abban  az  esetben  is  súlyos  alkotmányossági
   aggályokat  vet  fel, ha elfogadjuk, hogy személyiségi  jogokat
   véd.   A   Btkm.  alapján  ugyanis  a  nyomozó  hatóságok   nem
   magánindítványra  indítanának eljárást,  így  az  új  tényállás
   esetében  nem  érvényesül megfelelően az Alkotmány  54.  §  (1)
   bekezdésének megfelelő sértetti önrendelkezési jog.
    2.3.  A  181/A.  § (3) bekezdés alapján nem volna  büntethető,
   aki politikai párttal, vagy politikai közszereplést is folytató
   társadalmi    szervezettel   kapcsolatban    közszerepelésükkel
   összefüggésben  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  kifejezést
   használ vagy híresztel, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
   magatartást  tanúsít.  A köztársasági  elnök  úgy  véli,  ez  a
   szabály  nem  szünteti meg a 181/A. § (1) és  (2)  bekezdésének
   alkotmányellenességét.   A  (3)  bekezdés   nem   fedi   le   a
   kommunikációs alapjogok területét, így számos vonatkozásban  az
   alkotmányellenesség  továbbra is fennáll.  A  véleményszabadság
   ugyanis  nemcsak a közügyek megvitatását biztosítja,  hanem  az
   egyén  önkifejezését, személyiségének szabad  kibontakoztatását
   is.  A  Btkm.  alapján a büntetőjogi korlátozás ez utóbbira  is
   kiterjedne.
    Ráadásul  a  181/A.  §  (3) bekezdése a közügyek  megvitatását
   leszűkíti   a   politikai  pártok  és  politikai  közszereplést
   folytató   társadalmi   szervezetek,   valamint   ezek   tagjai
   közszereplésére.    A   meghatározás   továbbá    kizárja    az
   Országgyűlés, a köztársasági elnök, a kormány, a  bíróságok,  a
   rendőrség, tehát a közhatalmi szervek, valamint az egyesületek,
   a média és az egyházak működése feletti nyilvános diskurzust is
   a közügyek megvitatásából.

                                 II.

    1.   Az   Alkotmánybíróság  az  indítvány   elbírálásakor   az
   Alkotmány alábbi rendelkezéseit vette alapul:

    „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
    8.  § „(1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelytől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
    „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”

    2.  A  köztársasági  elnöki  indítvánnyal  támadott  Btkm.   a
   következőképpen rendelkezik:

    „A  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 181/A.
   §-ának beiktatása:
    1. §
    Gyalázkodás
    181/A.  §  (1) Aki nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzettel,
   vagy  a  lakosság  egyes csoportjaival, így különösen  nemzeti,
   etnikai, faji, vallási csoporttal kapcsolatban olyan kifejezést
   használ,  vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy  a  csoport
   tagjainak   becsületét  csorbítsa,  avagy   emberi   méltóságát
   megsértse,   vétséget   követ   el   és   két   évig    terjedő
   szabadságvesztéssel büntetendő.
    (2)  Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki nagy nyilvánosság
   előtt  olyan  – különösen önkényuralmi rendszerre vagy  eszmére
   emlékeztető vagy utaló – testmozdulatot tesz, amely alkalmas  a
   magyar  nemzet, vagy lakosság egyes csoportjai,  így  különösen
   nemzeti,  etnikai,  faji, vallási csoport  tagjai  becsületének
   csorbítására, avagy emberi méltóságának megsértésére.
    (3)  Nem  büntethető,  aki politikai párttal,  vagy  politikai
   közszereplést is folytató társadalmi szervezettel  kapcsolatban
   közszerepelésükkel összefüggésben
    a)  olyan  kifejezést használ, vagy híresztel, amely  alkalmas
   arra,  hogy a lakosság e csoportjához tartozó tagok becsületét,
   vagy emberi méltóságát megsértse,
    b) a (2) bekezdésben meghatározott magatartást tanúsít.
    2. § Ez a törvény 2007. június 1. napján lép hatályba.”

                                III.

    1.  A köztársasági elnök indítványa a Btkm.-et elsődlegesen az
   Alkotmány    61.    §    (1)   bekezdése    alapján    tartotta
   alkotmányellenesnek.  Az Alkotmánybíróság  ezért  mindenekelőtt
   azt   vizsgálta,   hogy  a  gyalázkodó  kifejezés   használata,
   híresztelése, illetve a gyalázkodó testmozdulat kriminalizálása
   alkotmánysértő      módon      korlátozza-e      a       szabad
   véleménynyilvánítást. Ennek során azonban  különös  tekintettel
   volt   arra,   hogy  büntetőjogi  tényállás  alkotmányosságáról
   kellett  döntenie.  A  büntetőjogi beavatkozás  alkotmányossága
   ugyanis   az   Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdéséből   következő
   alkotmányos  büntetőjog elve, valamint a 8. § (2)  bekezdéséből
   származó  alapjog-korlátozási feltételek alapján ítélhető  meg.
   Az  alkotmányos büntetőjog szempontjából az Alkotmány 8. §  (1)
   és  (2)  bekezdése az az alaprendelkezés, amely a  jogállamiság
   általános  normatív tartalmán túl védi az egyént a  büntetőjogi
   eszközöknek az állam általi önkényes felhasználása ellen.
    Az  Alkotmány 2. § (1) bekezdése, továbbá a 8. §  (1)  és  (2)
   bekezdése   alapján  a  törvényalkotó  köteles  az  alkotmányos
   büntetőjog  formai  és  tartalmi követelményeit  érvényesíteni,
   amikor    a   társadalomra   veszélyes   magatartások   köréből
   kiválasztja  azokat,  amelyek ellen a legsúlyosabb  felelősségi
   rendszer, a büntetőjog eszközeivel kíván fellépni.
    „Az    alkotmányos   büntetőjog   követelményei   szerint    a
   büntetőjogi   szankció   kilátásba   helyezésével   tilalmazott
   magatartást       leíró      diszpozíciónak      határozottnak,
   körülhatároltnak,  világosan  megfogalmazottnak  kell   lennie.
   Alkotmányossági   követelmény  a  védett   jogtárgyra   és   az
   elkövetési  magatartásra vonatkozó törvényhozói akarat  világos
   kifejezésre  juttatása. Egyértelmű üzenetet kell  tartalmaznia,
   hogy  az  egyén  mikor  követ  el  büntetőjogilag  szankcionált
   jogsértést.    Ugyanakkor   korlátoznia   kell   az    önkényes
   jogértelmezés lehetőségét a jogalkalmazók részéről.”  [először:
   30/1992.  (V.  26.) AB határozat (a továbbiakban:  Abh1.),  ABH
   1992,   167,   176.;  12/1999.  (V.  21.)   AB   határozat   (a
   továbbiakban: Abh2.), ABH 1999, 106, 110-111.]
    Az  Alkotmánybíróságnak tehát jelen ügyben is vizsgálnia kell,
   hogy  a  Btkm. a büntetendő magatartások körét nem túl szélesen
   jelölte-e  ki,  és  a büntetőjogi tényállás elég  határozott-e.
   Különösen   indokolt  ez  azért,  mert   a   Btkm.   a   szabad
   véleménynyilvánítás alapjogát korlátozó szabályt tartalmaz.

    2.1.  Az  Alkotmánybíróság  már több határozatában  elismerte,
   hogy  a  véleménynyilvánítás szabadsága  a  személyiség  szabad
   kibontakoztatása és a politikai közösség demokratikus  működése
   szempontjából is kulcsfontosságú. Az Alkotmány 61. §-a  alapján
   maga  „a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett,  annak
   tartalmára  tekintet  nélkül”,  e  rendelkezés  „nem   bizonyos
   eszmék,  tények és vélemények tekintetében biztosítja csupán  a
   szabad  véleménynyilvánítást, hanem magát a véleménynyilvánítás
   lehetőségét  részesíti védelemben” [először: Abh1.,  ABH  1992,
   167,  179.,  legutóbb  75/2008.  (V.  29.)  AB  határozat,   MK
   2008/80., 4889, 4897.].
    Ez  arra vezethető vissza, hogy a politikai közösség tagjainak
   alapjogi  jogegyenlőségéből következően  az  Alkotmány  alapján
   minden   személyt   egyenlően  megillet  a   szólás   joga,   a
   demokratikus   kommunikáció  során  tehát  mindenki   véleménye
   megjelenhet  [Abh3., ABH 2004, 303, 308.]. Az alapjogi  védelem
   ezért  nem  tagadható  meg  pusztán azon  az  alapon,  hogy  az
   elhangzottak mások érdekét, szemléletét, érzékenységét  sértik,
   vagy  azok egyes személyekre nézve bántóak, lealacsonyítóak.  A
   szólásszabadság korlátozását nem alapozhatja meg a  szélsőséges
   álláspont   tartalma,  kizárólag  annak  közvetlen,   belátható
   következménye. Az Alkotmánybíróság az Abh1.-ben, a Abh2.-ben és
   az    Abh3.-ban    ilyen   megfontolások    alapján    tartotta
   alkotmányosnak  az  erőszakcselekmény  nyilvánvaló,   közvetlen
   veszélyével   és   az   egyéni   jogok   sérelmével   fenyegető
   cselekmények (gyűlöletre uszítás) büntetőjogi szankcionálását.

    2.2.  A  véleménynyilvánító nemcsak szavakkal,  hanem  például
   képek,    szimbólumok    használatával,   valamely    ruhadarab
   viselésével  is  megoszthatja gondolatait  a  környezetével.  A
   13/2000.  (V  12.)  AB  határozat és a  14/2000.  (V.  12.)  AB
   határozat      alapján     a     jelképhasználat      politikai
   véleménynyilvánítás, amelyet az Alkotmány 61. §  (1)  bekezdése
   védelemben részesít (ABH 2000, 56, 66.; ABH 2000, 83,  89.).  E
   döntések  csupán  a szimbolikus beszéd egy-egy  speciális,  jól
   körülhatárolható  formájától: a nemzeti jelképek  megsértésétől
   és  az  önkényuralmi  jelképek nem ismeretterjesztő,  oktatási,
   tudományos,  művészeti  vagy tájékoztatási  célú  használatától
   tagadták meg az alkotmányos védelmet.
    Az  önkényuralmi  rendszerre, eszmére emlékeztető  vagy  utaló
   testmozdulat  szimbolikus  beszéd.  Ezért  az  arra   vonatkozó
   büntetőjogi  tényállás alkotmányosságát az Alkotmánybíróság  az
   Alkotmány 61. § (1) bekezdés alapján ítéli meg.

    3.  Az Alkotmánybíróság a következőkben azt vizsgálta, hogy az
   Alkotmány   61.  §  (1)  bekezdését  korlátozó  Btkm.   kellően
   határozott és szűkre szabott-e.
    3.1.  Az Abh1.-ben vizsgált gyalázkodás esetében az elkövetési
   magatartás  a sértő vagy lealacsonyító kifejezések  használata,
   illetve  ilyen cselekmény elkövetése volt. Az Abh2. a  gyűlölet
   keltésére alkalmas egyéb cselekmény elkövetése, az Abh3.  pedig
   a  sértő,  lealacsonyító  kifejezések használata  (becsmérlés),
   illetve  az ilyen cselekmény elkövetése, a megvetés kifejezésre
   juttatása  (megalázás) elkövetési magatartásokat vizsgálta.  Az
   Alkotmánybíróság  mindhárom esetben  az  Alkotmány  61.  §  (1)
   bekezdésével  ellentétesnek nyilvánította  a  szólásszabadságba
   tartozó cselekmények miatti büntetőjogi felelősségre vonást.
    A  Btk.-ba  most  beiktatott 181/A. §  (1)  bekezdés  valamely
   csoporttag   becsületének  csorbítására,  emberi   méltóságának
   megsértésére   alkalmas  kifejezés  használatát,  híresztelését
   büntetné.  A  (2)  bekezdés  pedig  különösen  az  önkényuralmi
   rendszerre,      eszmére      emlékeztető      vagy      utaló,
   becsületcsorbításra,  illetve az emberi  méltóság  megsértésére
   alkalmas  testmozdulatot szankcionálná. Vagyis a  bűncselekmény
   abban az esetben is megvalósulna, ha az elkövetési magatartások
   alkalmatlanok  volnának a köznyugalom megzavarására,  és  akkor
   is,  ha a kifejezés vagy testmozdulat a körülmények folytán nem
   járna  annak  veszélyével sem, hogy az egyéni  jogokon  sérelem
   esne.
    Ráadásul,  a  „különösen önkényuralmi rendszerre vagy  eszmére
   emlékeztető  vagy utaló testmozdulat” végzését mint  elkövetési
   magatartást  a  jogalkotó nem határozta meg  kellően  pontosan.
   Annak   megítélése,   hogy  valamely  testmozdulat   kit   mire
   emlékeztet, vagy mire utal, egyénenként változik.  A  181/A.  §
   (2)  bekezdés  alkalmazását e rendkívül  szubjektív  tényállási
   elem  önkényessé  teheti.  Emellett a  jogalanyok  számára  sem
   világos,  hogy  pontosan  melyek azok a  magatartások,  amelyek
   miatt az elkövető büntetőjogi felelősségre vonása várható.
    Az   Alkotmánybíróság  a  korábbi  határozataival  összhangban
   jelen  határozatában  is  úgy ítéli  meg,  hogy  a  gyalázkodás
   tényállásába    foglalt    magatartások    alkotmányosan    nem
   büntethetők. Gyalázkodó kifejezések használata, híresztelése és
   az  ilyen  testmozdulat végzése önmagában nem  jár  az  erőszak
   közvetlenül  jelen lévő, világos veszélyével, és  egyéni  jogok
   sérelmével sem fenyeget.

    3.2.    A    gyalázkodás   tényállás   szövegéből    világosan
   kiolvasható,  hogy  a  bűncselekmény  sértettjei  nem   konkrét
   személyek,  hanem  egy  csoport pontosan  meg  nem  határozható
   tagjai.
    A   gyalázkodás   immateriális  veszélyeztető  vétség,   amely
   esetében a jogsértő eredmény és a közvetlen veszélyhelyzet  nem
   tényállási elem. A bűncselekmény megállapításához nincs szükség
   arra,  hogy  az  elkövető  magatartása eredményeképpen  konkrét
   személy  becsülete, emberi méltósága sérüljön. Elegendő,  ha  a
   használt  kifejezés  vagy testmozdulat elvileg  alkalmas  arra,
   hogy  az  érintett  csoport valamely  általában  vett  tagjának
   becsületét csorbítsa, emberi méltóságát megsértse.
    Az  Abh3.-ban  vizsgált  becsmérlés materiális  bűncselekmény,
   amely  tényállási  elemként követeli  meg  az  emberi  méltóság
   sérelmét.  „Önmagában  azonban az emberi méltósághoz  való  jog
   sérelme  kitétel  sem  teszi  elkerülhetetlenül  szükségessé  a
   speciális büntetőjogi tényállást” (ABH 2004, 318.). Még kevésbé
   áll  tehát  összhangban az Alkotmány 61. § (1)  bekezdésével  a
   most  vizsgált  gyalázkodás,  ahol  a  büntetőjogi  tényállásba
   foglalt   ’sérelem’   csupán  feltételezés,   konkrét   személy
   meghatározott  jogának  ténylegesen  bekövetkező  sérelme  vagy
   annak közvetlen veszélye nem tényállási elem.

    3.3.  A  Btkm.  alapján  nem világos, hogy  a  lakosság  egyes
   csoportjainak  pontosan meg nem határozható tagjain  kívül  kik
   tartoznak   a   sértetti  körbe.  A  181/A.  §   (1)   bekezdés
   büntetendővé   teszi  a  magyar  nemzettel  kapcsolatos   olyan
   kifejezés használatát, híresztelését, amely alkalmas arra, hogy
   valamely  csoport  vagy  a magyar nemzet  tagjainak  becsületét
   csorbítsa, avagy emberi méltóságát megsértse. Ezzel  szemben  a
   181/A. § (2) bekezdésből az olvasható ki, hogy büntetendő volna
   a  magyar nemzet becsületének csorbítására, emberi méltóságának
   megsértésére alkalmas testmozdulat. A becsület és a méltóság az
   emberi   minőséghez   tapad.   A   181/A.   §   (2)   bekezdése
   értelmezhetetlen,   és   az   (1)   bekezdésnek   ellentmondóan
   szabályoz,  ezért nem felel meg az alkotmányos büntetőjog  azon
   követelményének,   hogy   a   tilalmazott   magatartást   leíró
   diszpozíciónak   határozottnak,   körülhatároltnak,   világosan
   megfogalmazottnak kell lennie.

    3.4.  A  Btkm.  védendő jogi tárgyként nem  a  köznyugalom,  a
   társadalmi béke fenntartását jelöli meg. Az Abh3.-ban  vizsgált
   becsmérléshez  képest a gyalázkodás tényállás a Btk.  személyek
   elleni  bűncselekmények  fejezetében,  a  szabadság  és  emberi
   méltóság  elleni bűncselekmények cím alatt kapott  helyet.  Nem
   csak  ez  a  tény,  a  tényállás  szövege  is  jelzi,  hogy  az
   közvetlenül  az  Alkotmány  54. §  (1)  bekezdésében  garantált
   emberi  méltóság alapjoga, illetve az abból fakadó személyiségi
   jogok, különösen a becsület védelmére irányul.

    Az   Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésében  biztosított  emberi
   méltósághoz    való    jog    csupán    az    emberi    státusz
   meghatározójaként, az emberi élettel együtt fennálló  egységben
   abszolút  és korlátozhatatlan [22/2003. (IV. 28.) AB határozat,
   ABH 2003, 235, 260.]. „[A]z abszolút jellegű lényeges tartalmat
   a  minden ember egyenlő méltósága testesíti meg” [35/1995. (VI.
   2.)  AB  határozat, ABH 1995, 163, 166.]. Az emberi méltósághoz
   való  jog  azonban  más  jogok forrásaként  is  megjelenik.  Az
   önrendelkezési  jog,  a  magánszféra vagy  a  jó  hírnév  joga,
   illetve  a  becsületvédelem az emberi méltósághoz  való  jogból
   fakad, de azzal nem azonos.

    A   törvénymódosítás   azt  próbálja   biztosítani,   hogy   a
   gyalázkodó  kijelentések és testmozdulatok abban az esetben  is
   szankcionálhatók   legyenek,  ha  a  sértettek   személye   nem
   állapítható  meg.  A Btkm. ezáltal azonban  nemcsak  a  konkrét
   személyek becsületét, méltóságát sértő magatartásokat büntetné,
   hanem  a  gyűlöletbeszéd minden formáját, az  általánosításokat
   tartalmazó  rasszista kijelentéseket is,  amelyek  esetében  az
   „érintettek”  vagy  a  magukat „érintettnek”  vallók  nincsenek
   rákényszerítve  arra,  hogy  bekapcsolódjanak   a   gyűlölködők
   közötti kommunikációba, hogy azt végigkövessék, s hogy az egyes
   sajtótermékekben  szembesüljenek a  gyűlölködő  nézetekkel.  Az
   persze  elkerülhetetlen,  hogy az érintett  csoporthoz  tartozó
   személy  tudomást  szerezzen arról, léteznek  olyan  személyek,
   akik arról a csoportról, amelyhez ő tartozik, vagy amelyhez  őt
   a  külvilág besorolja, megvetéssel, gyűlölettel viseltetnek, és
   ennek  hangot is adnak. Az alkotmányos demokrácia  azonban  nem
   fojtja  el a szélsőséges hangokat pusztán azok tartalma  miatt.
   Demokratikus   társadalomban  ugyanis  az  ilyen   általánosító
   rasszista  beszéd nem tud változtatni azon a  tényen,  hogy  az
   állam  szempontjából  minden polgár  egyenlően  értékes  és  az
   alapjogokkal egyenlően rendelkező személy.
    A   Btkm.   jelen   formájában  az  ilyen,   általánosításokat
   tartalmazó  beszédet is büntetné. Nem tényállási elem  ugyanis,
   hogy  a  támadott  csoporthoz tartozó személyek  bármely  módon
   részesei legyenek e kommunikációnak: a rasszista kijelentéseket
   meghallgassák,   figyelemmel   kövessék,   azzal   más    módon
   kapcsolatba kerüljenek.
    Pedig  ezek  azok  az  esetek,  amikor  a  véleménynyilvánítás
   nemcsak  egyes személyek érzékenységét, méltóságérzetét,  hanem
   alkotmányos jogát is sérti. Például, ha az elkövető  oly  módon
   nyilvánítja  ki  szélsőséges politikai  meggyőződését,  hogy  a
   sértett  csoporthoz tartozó személy kénytelen azt megfélemlítve
   végighallgatni, és nincs módja kitérni a közlés elől  [„foglyul
   ejtett közönség” 14/2000. (V. 12.) AB határozat, ABH 2000,  83,
   108.;  75/2008.  (V.  29.)  AB határozat,  MK  2008/80.,  4889,
   4901.].  Ebben  az esetben konkrét személy arra vonatkozó  joga
   érdemes  a védelemre, hogy a neki nem tetsző, adott esetben  az
   őt  sértő  véleményt meghallgassa, vagy más módon  vegyen  róla
   tudomást.
    Az   Abh1.-ben   az  Alkotmánybíróság  nyitva   hagyta   annak
   lehetőségét,  hogy  a  törvényhozó  a  közösségek  méltóságának
   védelméről a gyűlöletre uszítás tényállásán túlmenő büntetőjogi
   eszközökkel  gondoskodjék  (ABH  1992,  167,  181.).  Az  Abh1.
   azonban  arra  is utalt, hogy a csoporthoz tartozók  becsülete,
   méltósága  érdemes  a védelemre (ABH 1992, 167,  179.).  A  jog
   alanya  tehát az egyén, ő léphet fel becsületének, méltóságának
   védelmében.  Nem  magának a közösségnek,  mint  meghatározatlan
   személyek összességének vagy a tagoktól elváló szervezetnek van
   méltósága, hanem a közösséget alkotó egyének emberi méltósághoz
   való  alanyi  joga  érdemes  a védelemre.  Ezt  az  értelmezést
   támogatja  az  Alkotmány 54. § (1) bekezdésének szövege,  amely
   szerint minden embernek veleszületett joga van az élethez és az
   emberi méltósághoz.
    A  személyek  nemcsak az állampolgárok közösségéhez,  hanem  e
   körnél  szűkebb csoporthoz, közösséghez is tartoznak. Az egyént
   e  csoporthoz tartozására tekintettel is érheti olyan súlyú  és
   intenzitású  jogsérelem,  amelynek orvoslására  indokolt  lehet
   akár a büntetőjog eszközeit is igénybe venni.

    A   Btkm.   viszont  nem  korlátozza  a  büntetőjogi  szankció
   alkalmazását  azokra a súlyos esetekre, amikor a véleményközlés
   mások  alkotmányos jogát sérti. Bár a Btkm. a  becsület  és  az
   emberi     méltóság    fogalmakat    használja,    a     szabad
   véleménynyilvánításhoz  való  joggal  szemben  nem  áll   olyan
   alkotmányos  jog, amelynek védelmét a bevezetendő tényállás  el
   tudná látni.

    4.  Az  Alkotmány 8. § (1) bekezdésének megfelelően  az  állam
   elsőrendű     kötelessége    az    ember    sérthetetlen     és
   elidegeníthetetlen  alapvető jogainak tiszteletben  tartása  és
   védelme.  Ez az alkotmányos parancs a gyűlöletbeszédet érintően
   különböző kötelezettséget ró a jogalkotókra, a jogalkalmazókra,
   a közhatalmat gyakorlókra és a politikai élet alakítóira.

    4.1.  Az  Alkotmány  8.  §  (1)  bekezdéséből  következően   a
   törvényhozónak  meg  kell  alkotnia  azokat  a  jogszabályokat,
   amelyek lehetővé teszik a társadalmi együttélést megnehezítő és
   egyúttal  jogsérelemmel járó gyalázkodó, becsmérlő  közlésekkel
   szembeni  fellépést. Eközben azonban figyelemmel kell lennie  a
   szabad véleménynyilvánítás jogára.
    A  gyűlöletbeszéd fogalma igen sokrétű. Magába foglalja többek
   között  a  Btk.  által  a közösség elleni  izgatásnak  nevezett
   cselekményeket, az önkényuralmi jelképek használatát, a konkrét
   személyekkel  szembeni gyűlölködő rágalmazást,  becsületsértést
   és  a „mindenkihez” szóló, általánosító, rasszista kijelentések
   közlését.

    Az  Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata is különbséget
   tesz a gyűlöletbeszéd fogalmába tartozó cselekmények között.  A
   Bíróság  elfogadja,  hogy  egyes  tagállamok  szankcionálják  a
   történelmi  tények,  elsősorban a népirtás tényének  tagadását,
   megkérdőjelezését, jelentőségének kisebbítését. Ezért az Emberi
   jogok  európai egyezményének 10. cikke alapján nem  marasztalta
   el  az  Egyezményben részes államokat a holokauszt megtörténtét
   tagadó könyv [Garaudy v. France], a megsemmisítő táborok  létét
   kétségbe  vonó  kötet  [Remer v. Germany] vagy  a  haláltáborok
   létezését   szisztematikusan  tagadó  folyóirat   [Walendy   v.
   Germany] elleni fellépés miatt.
    A  Bíróság  szerint azonban az Egyezmény 10. cikkének  védelme
   kiterjed  a háborús bűnösök kedvező színben való feltüntetésére
   [Lehideux  and Isorni v. France] és a gyűlölködő kijelentésekre
   mindaddig,  amíg  azok nem alkalmasak erőszak szítására  [Sürek
   and Özdemir v. Turkey, Karatas v. Turkey].

    Egyes  európai  országok  az Egyezmény gyakorlatához  igazodva
   szankcionálják,   ha   valaki  tudatosan  tagadja,   kisebbíti,
   igazolni  próbálja  vagy helyesli a II. világháborúban  történt
   népirtást.  Ilyen például a belga „Moreaux-törvény”,  a  svájci
   Btk. 261bis. §, a francia Loi Gayssot és a német § 130 (3) StGB
   . A gyűlöletbeszéd egyéb formáinak büntetendővé nyilvánításához
   a brit jogszabály a gyűlölet szításának szándékát követeli meg,
   és  azt  szankcionálja,  ha a közlés,  körülményei  miatt  nagy
   valószínűséggel gyűlöletet gerjeszt (Public Order Act 1986,  s.
   17.).  A  német büntető törvénykönyv a gyűlöletre izgatást,  az
   erőszakra, hatalmaskodásra való felhívást, az emberi méltóságot
   sértő  inzultálást, megvetést, gyalázást bünteti. (§ 130 StGB).
   Az    általánosítások,   a   „mindenkihez”   szóló   gyűlölködő
   kijelentések  azonban  még a német alkotmánybírósági  gyakorlat
   alapján is a szabad véleménynyilvánítás jogába tartozó közlések
   [BverfGE 93, 266 (1995)].

    Európában  ma  sem  ismeretlen jelenség az idegengyűlölet,  és
   néhol  terjed  a  bevándorlókkal szembeni ellenségeskedés,  sok
   esetben  erőszak.  Ezt felismerve az Európai Unió  a  tagállami
   jogi    előírások    harmonizálását   szolgáló   kerethatározat
   elfogadását  tervezi, amely a rasszista és az idegengyűlölettel
   kapcsolatos   bűncselekmények   visszaszorítását   célozza.   A
   kerethatározat-tervezet    büntetőjogilag    szankcionálandónak
   tekinti   a   népirtás,  az  emberiség  elleni   vagy   háborús
   bűncselekmény  nyilvánosság  előtti  védelmezését,   tagadását,
   annak   erőszakra   vagy   gyűlöletre  uszító   módon   történő
   banalizálását.  Ezen túl, az 1. cikk alapján a tagállamok  arra
   vállalnának  kötelezettséget, hogy büntetendővé nyilvánítják  a
   faji,  bőrszín  szerinti, vallási, származás szerinti,  nemzeti
   vagy   etnikai  hovatartozás  alapján  meghatározott  személyek
   csoportjával  vagy  a csoporthoz tartozó személyekkel  szembeni
   nyilvánosság  előtti  erőszakra  vagy  gyűlöletre  uszítást.  A
   kerethatározat-tervezet  7.  cikk  második  bekezdése   szerint
   azonban  a  kerethatározat nem kötelezi  a  tagállamokat  olyan
   intézkedések meghozatalára, melyek ellentétesek a tagállamoknak
   a  véleménynyilvánítási és az egyesülési szabadságra  vonatkozó
   alkotmányos  elveivel.  E nemzetközi dokumentum  sem  kötelezné
   tehát  a  törvényhozót  az  alkotmányos  lehetőségeken  túlmenő
   intézkedésekre.
    Az  Alkotmánybíróság ismételten hangsúlyozza, hogy a jogalkotó
   a  Magyarországot  kötelező  minden nemzetközi  szerződés,  így
   például az Egyezmény 10. cikkéből, a Polgári és politikai jogok
   nemzetközi egyezségokmányának 20. cikk 2. pontjából és  a  faji
   megkülönböztetés  valamennyi  formájának  kiküszöböléséről  New
   York-ban,  1965. december 21-én elfogadott nemzetközi egyezmény
   4.  pontjából  következő  kötelezettségeinek  is  az  Alkotmány
   rendelkezéseinek megfelelően köteles eleget tenni [Abh3., 2004,
   303, 304.].

    A  büntetőjog jelenleg biztosít eszközöket arra az esetre,  ha
   a rasszista kijelentés az elhangzás körülményei folytán erőszak
   közvetlenül  jelen lévő, világos veszélyével, és  egyéni  jogok
   sérelmével fenyeget. Az uszító beszéd és az erőszakos  tett  ma
   sem maradhat büntetlenül.
    Ha   konkrét  személy  becsületét  valamely  csoporthoz   vagy
   közösséghez tartozása miatt éri sérelem, becsülete védelmében a
   Btk.   179.   §-a   és   180.  §-a  alapján   magánindítvánnyal
   kezdeményezhet eljárást. Abban az esetben pedig, ha a rasszista
   beszéd   az  elhangzás  körülményei  folytán  erőszakcselekmény
   veszélyével, egyéni jogok sérelmével fenyeget, és a  jogsérelem
   a  személyek  pontosan meg nem határozható, nagyobb  csoportját
   érinti,  az  elkövető a Btk. 269. §-a alapján, közösség  elleni
   izgatás miatt felelősségre vonható. Emellett, a Btk. 174/B. §-a
   büntetni rendeli a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási  csoport
   tagjának  bántalmazását  és arra kényszerítését,  hogy  valamit
   tegyen,  ne tegyen vagy eltűrjön. A törvényhozó, ha  úgy  ítéli
   meg, hogy biztosítania kell a jog védelmét abban az esetben is,
   ha   jogsérelem  az  egyént  valamely  csoporthoz   tartozására
   tekintettel   éri,   az  Alkotmány  61.  §   (1)   bekezdésében
   biztosított  szabad  véleménynyilvánítást  tiszteletben  tartva
   fogalmazhat  meg  az  alkotmányos  büntetőjog  követelményeinek
   megfelelő büntető tényállást.
    Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy a büntetőjog  eszközei
   mellett  a személyiségi jogaiban sértett személy a Ptk. alapján
   polgári   jogi   igénnyel  léphet  fel,  az  egyenlő   bánásmód
   követelményének   a   megsértése  (hátrányos  megkülönböztetés,
   zaklatás,    jogellenes    elkülönítés,    megtorlás)     pedig
   megalapozhatja  az  egyéni  és közérdekű  jogérvényesítést  (az
   egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
   2003. évi CXXV. törvény).

    4.2.    A   jogalkotás   mellett   fontos   szerep    jut    a
   jogalkalmazásnak.   Az   Alkotmány  8.   §   (1)   bekezdéséből
   következően  a jogalkalmazók kötelessége a jogrendszer  meglévő
   normáinak, így például a Btk. 269. §-ának és 269/B.  §-ának  az
   alkalmazása.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint   nem
   elégséges  indok a jogalkotásra, hogy a Btk. alapján  egyébként
   büntetendő   cselekmények  elkövetőinek   felelősségre   vonása
   bizonyos esetekben elmarad.

    4.3.   Végül  az  Alkotmánybíróság  hangsúlyozza:  a   közélet
   állapotától  is  függ,  hogy  a  lakosság  egyes  csoportjaival
   szembeni   véleménynyilvánítás   milyen   hatást   gyakorol   a
   megsértett közösséghez tartozókra. A közhatalom gyakorlóinak az
   Alkotmány 8. § (1) bekezdéséből származó kötelessége,  hogy  az
   egyenlő  emberi  méltóságot tiszteletben tartva  és  védelmezve
   folytassák tevékenységüket. Ez a kötelezettség nemcsak az egyes
   hatáskörök  gyakorlására  vonatkozik,  hanem  irányadó   minden
   közéleti megnyilatkozásra.
    Ha  a  politikai  élet  alakítói elkötelezettek  az  Alkotmány
   alapértékei   mellett,  és  következetesen  megnyilvánulnak   a
   kirekesztő  nézetekkel  szemben, akkor  kifejezésre  juttatják,
   hogy a megsértett csoportokhoz tartozók megfelelő támogatást és
   védelmet  kapnak a politikai közösségtől. Ilyen környezetben  a
   gyűlölet,  a megvetés és az ellenérzés hangjai elszigetelődnek,
   jelentéktelenné válnak és nem képesek jogsérelmet okozni.

    5.  Az  Alkotmánybíróság szerint a Btk. 181/A. §  (1)  és  (2)
   bekezdésének  alkotmányellenességét  nem  szünteti  meg  a  (3)
   bekezdésbe foglalt büntethetőséget kizáró ok.
    A  181/A.  § (3) bekezdés alapján nem büntethető, ha valaki  a
   gyalázkodó  kijelentést vagy testmozdulatot  politikai  párttal
   vagy    politikai   közszereplést   is   folytató    társadalmi
   szervezettel   kapcsolatban  közszereplésükkel   összefüggésben
   valósítja meg.
    Ahogyan   azt  az  Alkotmánybíróság  jelen  határozat   III.2.
   pontjában  is hangsúlyozta, az Alkotmány 61. § (1) bekezdése  a
   véleménykifejezés folyamatát részesíti védelemben. A  181/A.  §
   (3)  bekezdés önmagában nem teszi alkotmányossá a 181/A. §  (1)
   és  (2)  bekezdését,  mert az csupán szűk körben,  a  politikai
   pártot   és   a  politikai  közszereplést  folytató  társadalmi
   szervezetet  érintő gyalázkodó kijelentések  esetében  biztosít
   büntetlenséget  a  megszólalók számára.  A  Btkm.  akkor  volna
   összhangban  az  Alkotmány 61. § (1)  bekezdésével,  ha  a  (3)
   bekezdés   a   véleményszabadságba  tartozó  minden  cselekmény
   esetében  kizárná  a büntethetőséget. Ez viszont  azzal  járna,
   hogy a Btkm. egésze értelmét vesztené.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság – az Abtv. 35. §  (1)  és
   (2) bekezdéseinek megfelelően eljárva – megállapította, hogy  a
   Btkm. tág szabályozása aránytalanul korlátozza az Alkotmány 61.
   §   (1)  bekezdésében  biztosított  szabad  véleménynyilvánítás
   jogát, és a Btkm. szövegezése nem felel meg az Alkotmány  2.  §
   (1)  bekezdésből  és  a  8. § (1) és (2) bekezdésből  következő
   alkotmányos büntetőjog határozottságot, egyértelműséget  és  az
   önkényes jogalkalmazás lehetőségét kizáró követelményének.

    6.  A  köztársasági elnök indítványa alapján a 181/A. §  akkor
   is  súlyos  alkotmányossági aggályokat vet fel, ha  elfogadjuk,
   hogy – bizonyos körben – személyiségi jogokat védhet. Ebben  az
   esetben ugyanis ellentétes az Alkotmány 54. § (1) bekezdésével,
   mert nem biztosítja a sértett önrendelkezési jogát.
    Az  alkotmánybírósági gyakorlat alapján az emberi  méltósághoz
   való  alapjog  magában  foglalja az önrendelkezés  szabadságát,
   amelynek  „fontos tartalmi eleme – egyebek között  –  az  egyén
   joga  arra,  hogy  az igény állapotába került alanyi  jogait  a
   különböző  állami szervek, így a bíróság előtt is érvényesítse.
   Az  önrendelkezési  jog azonban, mint az  általános  cselekvési
   szabadsághoz való jog, a jogérvényesítéstől való tartózkodás, a
   nem  cselekvés jogát is magában foglalja.” [1/1994. (I. 7.)  AB
   határozat,  ABH  1994,  29,  35-36.;  20/1997.  (III.  12.)  AB
   határozat,  ABH 1997, 85, 91.; 10/2001. (IV. 12.) AB határozat,
   ABH  2001, 123, 146.; 928/B/2000. AB határozat, ABH 2006, 1337,
   1339.]
    Az  Alkotmánybíróság  a  perbeli önrendelkezés  érvényesülését
   többnyire  a  polgári jogérvényesítés körében  vizsgálta,  s  a
   polgári  eljárások lényege, hogy az egyenrangú és  mellérendelt
   pozícióban   lévő   felek  az  ügy  urai,  ezért   ezekben   az
   eljárásokban a rendelkezési jog széles körben érvényesül.
    A  büntetőeljárásokban ezzel szemben, főszabály  szerint,  nem
   érvényesül  a  sértett  rendelkezési joga.  A  magánindítványra
   üldözendő   bűncselekmények  kivételével  a   sértett   akarata
   ellenére is megindítható az eljárás.
    A   bűncselekmény  sértettjének  az  elkövető  megbüntetésével
   kapcsolatos  kívánsága  a büntető igény  érvényesítésében  csak
   korlátozott  mértékben játszik szerepet, mert a bűncselekmények
   a  jogrend sérelmét jelentik, ezért büntető igénnyel  az  állam
   lép fel. Kivételes esetben, elsősorban a sértett kímélete miatt
   törvény  a  sértettet feljogosítja annak eldöntésére, kívánja-e
   az  elkövető  megbüntetését. Ilyenkor a sértett  erre  irányuló
   szándéka nélkül a büntetőeljárást nem lehet megindítani, a  már
   megindult   büntetőeljárást  pedig  meg   kell   szüntetni.   A
   törvényalkotó   további   döntése,  hogy   a   magánindítványra
   büntetendő     bűncselekmények    esetében,    büntetőpolitikai
   megfontolásokból  a vád képviseletét is rábízza-e  a  sértettre
   magánvádas    eljárásban,   vagy   pedig    a    magánindítvány
   előterjesztése    után   az   eljárás   hivatalból,    közvádra
   folytatódik. [40/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH  1993,  288,
   290.;  13/2001.  (V. 14.) AB határozat, ABH  2001,  177,  187.;
   1042/B/2005. AB határozat, ABH 2006, 1819, 1821-1822.]
    A  perbeli önrendelkezést büntetőügy kapcsán vizsgáló 37/2002.
   (IX.  4.) AB határozat és a 42/2005. (XI. 14.) AB határozat  is
   megerősítette   azt  a  40/1993.  (VI.  30.)  AB   határozatban
   megjelenő álláspontot, hogy az Alkotmány 57. § (1) bekezdése és
   a  70/K. §-a nem biztosít alkotmányos jogot a sértett számára a
   büntetőjogi felelősség bíróság általi elbírálására.
    Az  Alkotmány  54. § (1) bekezdése pedig jelen  esetben  azért
   nem  volt  alkalmazható,  mert  a  Btkm.  nem  követeli  meg  a
   sértettek  felismerhetőségét,  ugyanis  nem  konkrét  személyek
   emberi  méltósághoz való jogát és becsületét  védi.  A  sértett
   kíméletére   vonatkozó   érv  ezért  ebben   az   esetben   nem
   értelmezhető, mert nincs olyan személy, aki eldönthetné, sérült-
   e a becsülete, és ha igen, kívánja-e az elkövető megbüntetését.

    Az  Alkotmánybíróság  az  alkotmányellenesség  megállapítására
   tekintettel  rendelte  el a határozat  Magyar  Közlönyben  való
   közzétételét.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Holló András           Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Kovács Péter      Dr. Kukorelli István
              alkotmánybíró         előadó alkotmánybíró

              Dr. Lenkovics Barnabás    Dr. Lévay Miklós
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Paczolay Péter    Dr. Trócsányi László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
    Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    Egyetértek  a  rendelkező résszel, de a  magam  a  részéről  az
    indokoláshoz az alábbi elemeket fűzöm hozzá.

                                  I.

    Alapvető    fontosságúnak   tartom   mindenek    előtt    annak
    hangsúlyozását, hogy:
    1)  az Alkotmánybíróság a határozatban hivatkozott Abh1., Abh2.
    és  Abh3.  mellett  több olyan határozatot  hozott,  amelyekben
    megfogalmazott  tételek enyhítik azt a merevséget,  ahogyan  az
    Alkotmánybíróság  e  határozatainak  üzenete   nolens,   volens
    rögzült a magyar joggyakorlatban és a jogirodalom egy részében;

    2)  hatályos  nemzetközi jogi (és európajogi) kötelezettségeink
    valóban előírják olyan jellegű cselekmények pönalizálását, mint
    amelyre az indítványt tárgyát képező Btkm. irányul; és

    3)  a  szólás- és véleménynyilvánítási szabadság az alkotmányos
    értékrendre figyelemmel értelmezendő.

                                  II.

     Tény, mint ahogyan azt maga a határozat is idézi, hogy már  az
    Abh1.  sem  zárta  ki  a gyűlöletre uszítás alatti  intenzitású
    cselekmény  esetleges  büntetőjogi  szankcionálhatóságát.   „Az
    Alkotmánybíróság  határozata szerint a közösségek  méltósága  a
    véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos korlátja lehet.  Nem
    zárja ki tehát a határozat azt, hogy erről a törvényhozó akár a
    gyűlöletre  uszítás tényállásán túlmenő büntetőjogi  védelemmel
    is gondoskodjék” (ABH 1992, 167, 181.).

     Emellett  azonban  az  Alkotmánybíróság —  mindenek  előtt  az
    önkényuralmi  jelképek  használatát  érintő  Btk.  módosításról
    szóló  határozatában — arra is rámutatott, „[j]óllehet, hogy  a
    törvény  által  védett  értékek  —  mint  a  köznyugalom  és  a
    demokrácia értékei mellett elkötelezett közösségek méltósága  —
    megsértésének  büntetőjogi szankcionálása  külön-külön  esetleg
    más  alkotmányossági elbírálás, illetve értékelés alá  eshetne;
    mivel azonban az önkényuralmi jelképek használata e két értéket
    együttesen,  egyszerre  sérti,  egymást  felerősítő,  kumulatív
    hatásuk   jelentkezik,   és  ehhez  kapcsolódik   a   közvetlen
    történelmi   előzményeknek  még  ma  is   érvényesülő   hatása”
    [14/2000.  (V. 12.) AB határozat, ABH 2000, 83, 99.].  Arra  is
    utalt,  hogy  „az  alkotmányos értékekben megfogalmazódó  célok
    védelme érdekében — a jelen történelmi helyzetben a büntetőjogi
    eszközrendszeren  és  szankciókon  kívül  más  jogi  eszköz   a
    hatékony  védelemre nem biztosított (ultima ratio)” (ABH  2000,
    83, 99.).

     Bizonyos  jelentőséget  tulajdonított  az  Alkotmánybíróság  a
    kollektív  emlékezetnek és a totalitárius rendszerek  áldozatai
    személyes érzékenységének is: „A szóban lévő jelképeknek minden
    korlátozás  nélküli,  nyilvános,  szabad  használata  a   jelen
    történelmi  helyzetben az emberi személy  méltóságát  tisztelő,
    ezért  a  gyűlölet és agresszió eszméit elítélő,  a  demokrácia
    értékei mellett elkötelezett minden személyt súlyosan sért,  és
    különösen  sérti  a  nácizmus  és a  kommunizmus  üldözötteiét.
    Magyarországon  elevenen  él a köztudatban  és  az  üldözéseket
    túlélők  közösségeiben a tiltott jelképekben  sűrűsödő  mindkét
    eszme emléke és a jelképek használata mellett elkövetett minden
    bűn;  ezek  nem  merültek feledésbe. Közöttünk élnek  a  súlyos
    sérelmet  szenvedett  személyek és hozzátartozóik.  A  jelképek
    használata   felidézi   a   még   közeli   múltat   az   akkori
    fenyegetésekkel, az embertelen szenvedéseket, deportálásokat és
    halált hozó ideológiákat” (ABH 2000, 83, 97-98.).

     A  méltóság  mellett a demokratikus társadalom védelmét  is  a
    szólásszabadság   legitim   korlátjaként   fogta    fel:    „Az
    Alkotmánybíróság álláspontja szerint a demokratikus  társadalom
    védelmét jelenti az, s ezért nem alkotmányellenes, ha az  állam
    a  jelen  történelmi  helyzetben  a  demokráciával  ellentétes,
    vagyis   önkényuralmi  hatalmi  rendszerek  adott   jelképeivel
    kapcsolatos   egyes   konkrét  magatartásokat   tilt   meg:   a
    terjesztést,    a   nagy   nyilvánosság   előtti   használatot,
    közszemlére tételt [Btk. 269/B. § (1) bekezdés a)—c)  pontjai]”
    (ABH 2000, 83, 98.).

     A  jelen  ügy szempontjából is van jelentősége annak, hogy  az
    ún.  kitüntetés  adományozási határozatában az Alkotmánybíróság
    részletesebben    foglalkozott   a   köztársaság    alkotmányos
    értékrendjével,  mint  ami  az  Alkotmányban   normatív   módon
    meghatározott  elsődleges (alapvető) értékekből,  az  Alkotmány
    normatív rendelkezéseiből megállapított alkotmányos elvekből és
    értékekből  valamint  az egyes jogági kódexekben  megállapított
    értékekből  áll.  Ezek az „Alkotmányban foglalt  elsődleges  és
    leszármaztatott értékek egy hierarchikus értékrendet  alkotnak,
    a  normatív  formában  megjelenő  elsődleges  értékekből  —  az
    Alkotmánybíróság irányadó gyakorlatának megfelelően —  többféle
    leszármaztatott alkotmányos érték (elv) vezethető le” [47/2007.
    (VII.  3.)  AB határozat, ABH 2007, 620, 636.). E határozatában
    az   Alkotmánybíróság  az  Alkotmányban  foglalt   hierarchikus
    értékrend  „csúcsán”  az  emberi élethez  és  méltósághoz  való
    alapjogot    helyezte   el,   s   ez   alá   sorolta    be    a
    véleménynyilvánítás szabadságát. (ABH 2007, 620, 637.)

     Az   alkotmányos   értékrend  figyelembe   vétele   ugyanakkor
    egybeesik  azzal a megközelítéssel is, amelyre az Emberi  Jogok
    Európai  Egyezménye  épül és ahogyan az  Emberi  Jogok  Európai
    Bíróságának a joggyakorlatában érvényesül, értve ezalatt,  hogy
    nem   vonatkozik  azokra  a  megnyilatkozásokra,  ideológiákra,
    amelyek  tagadják magának az Emberi Jogok Európai Egyezményének
    is   az  értékrendjét.  Ahogyan  azt  az  Egyezmény  17.  cikke
    megfogalmazza  „az Egyezmény egyetlen rendelkezését  sem  lehet
    úgy  értelmezni,  hogy az bármely állam, csoport  vagy  személy
    számára  jogot biztosítana olyan tevékenység folytatására  vagy
    olyan  cselekedet végrehajtására, amely az Egyezményben foglalt
    jogok  és  szabadságok megsértésére vagy pedig az  Egyezményben
    meghatározottnál  nagyobb  mértékű korlátozására  irányul.”  Az
    Egyezmény  17.  cikkének  értékrendi fontosságát  egyébként  az
    Alkotmánybíróság maga is külön hangsúlyozta például az 57/2001.
    (XII.  5.)  AB  határozatban. A határozat  beidéz  számosat  az
    Emberi  Jogok Európai Bíróságának azon ítéletei közül,  amelyek
    mutatják  azt a joggyakorlati irányvonalat, amely megtagadja  a
    jogvédelmet    az    Emberi    Jogok   Európai    Egyezményének
    értékrendjével összeegyeztethetetlen nézetektől, amikor tehát a
    szükségesség/arányosság tesztjének alkalmazása ab ovo  fel  sem
    merül (ABH 2001, 484, 491.).

     Nézetem  szerint  tehát ma már önmagában  nem,  hanem  csak  a
    fentiek  tükrében és a fentiek összefüggésében lehet idézni  és
    értelmezni az Abh1-nek sokszor hivatkozott mondatát. „A  szabad
    véleménynyilvánításhoz  való jog a véleményt  annak  érték-  és
    igazságtartalmára tekintet nélkül védi” (ABH 1992, 167, 179.).

     Megjegyzem,  hogy az Abh1-ben az ezt a mondatot  követő  másik
    mondatból   is   többnyire  csak  annak  második   fele   kerül
    hangsúlyozásra:  „A  véleménynyilvánítás  szabadságának   külső
    korlátai  vannak  csak; amíg egy ilyen alkotmányosan  meghúzott
    külső   korlátba   nem   ütközik,  maga  a  véleménynyilvánítás
    lehetősége  és ténye védett, annak tartalmára tekintet  nélkül”
    (ABH 1992, 167, 179.).

     Úgy  vélem,  hogy  a  Magyarország által elfogadott,  a  hazai
    jogrendbe beépített nemzetközi szerződések [az Alkotmány  7.  §
    (1)  bekezdésére figyelemmel], illetve az európajognak  azok  a
    normái,   amelyek  kötelezőek  és  tartalmilag  e   tekintetben
    relevánsak  (az  Alkotmány  2/A. §-ának  közvetítésével)  adott
    esetben   „ilyen   alkotmányosan  meghúzott  külső   korlátnak”
    tekinthetők.

     E   problémakört   már  az  Abh3-ban  is   megközelítette   az
    Alkotmánybíróság. Itt azt mondta ki, hogy a „Magyarország által
    vállalt  nemzetközi  szerződéses kötelezettségek  nem  jelentik
    azt,  hogy  a jogalkotó a szabad véleménynyilvánításhoz  fűződő
    alapjogot    figyelmen    kívül   hagyhatná    a    szélsőséges
    megnyilvánulások  elleni  állami  fellépés  szabályozásakor.  A
    nemzetközi  szerződésben  foglalt kötelezettségek  teljesítését
    célzó  jogalkotás  esetében  is  irányadó  az  Alkotmány  által
    felállított    jogvédelmi    mérce,    valamint    a     magyar
    Alkotmánybíróság  által  kialakított  szükségességi/arányossági
    teszt” (ABH 2004, 303, 307.).

     Nézetem  szerint azonban ez a tétel bár elismeri  a  jogalkotó
    mozgásszabadságát,   de   ez  is   csak   a   nemzetközi   jogi
    kötelezettségek teljesítésének parancsa, a pacta sunt  servanda
    elv   függvényében  értelmezhető.  A  szükségességi/arányossági
    teszt  a  pacta  sunt servanda teljesítését nem akadályozhatja,
    hanem    a   lehetséges   megoldások   közül   az   alkotmányos
    kiválasztását segítheti.

     Amennyiben   alkotmányosan   nem   lehetséges   egy    vállalt
    nemzetközi  kötelezettség végrehajtása,  úgy  —  amennyiben  az
    allam  nem  kíván, vagy nem tud szabadulni az adott  nemzetközi
    jogi   kötelezettségtől  —  az  alkotmányozó  hatalomnak   kell
    megtennie  a  megfelelő  lépést.  [Lásd  ebben  az  értelemben:
    4/1997. (I. 22.) AB határozat, ABH 1997, 41.]

                                 III.

     Amikor   az   Abh1.   a  gyűlöletre  uszítás   büntetendőségét
    alkotmányosnak   találta,  ebben  figyelembe   vette   a   faji
    megkülönböztetés  valamennyi formájának kiküszöböléséről  szóló
    1965.  évi  ENSZ-egyezményből  (kihirdette  az  1969.  évi   8.
    törvényerejű  rendelet)  Magyarországra,  mint  részes  államra
    háramló kötelezettségeket is (ABH 1992, 167, 175.). Hivatkozott
    erre  az  Abh3.  is  (ABH 2004, 303, 305.). Ennek  a  4.  cikke
    foglalkozik      az     államokat     terhelő      pönalizálási
    kötelezettségekkel:

     „A  részes  államok  elítélnek  minden  olyan  propagandát  és
    minden  olyan szervezetet, amely egy bizonyos fajnak  vagy  egy
    bizonyos  színű vagy etnikai származású személyek  csoportjának
    felsőbbrendűségét  hirdető eszméken vagy  elméleteken  alapszik
    vagy a faji gyűlöletet és megkülönböztetést valamilyen formában
    igazolni  vagy  előmozdítani igyekszik, és vállalják,  hogy  az
    ilyen  megkülönböztetésre irányuló minden izgatás vagy  eljárás
    gyökeres   kiirtására  haladéktalanul  pozitív   intézkedéseket
    hoznak  és  ebből a célból, kellő figyelemmel az  Emberi  Jogok
    Egyetemes  Deklarációjában foglalt elvekre és a jelen Egyezmény
    5. cikkében világosan kifejtett jogokra, egyebek között:
     a)  Törvény által büntetendő cselekménnyé nyilvánítják a  faji
    felsőbbrendűségre    vagy    gyűlöletre    alapozott     eszmék
    terjesztését, a faji megkülönböztetésre való izgatást, valamint
    bármely  faj,  illetve  más színű vagy más  etnikai  származású
    személyek    csoportja   ellen   irányuló   minden    erőszakos
    cselekedetet  vagy  arra  való  izgatást,  továbbá   fajgyűlölő
    tevékenység   mindenféle  támogatását,  annak   pénzelését   is
    beleértve;
     b)  Törvényellenessé nyilvánítanak és betiltanak minden  olyan
    szervezetet,    valamint    szervezett    és    minden    egyéb
    propagandatevékenységet,   amely   a   faji   megkülönböztetést
    előmozdítja  vagy  arra  izgat, az  ilyen  szervezetekben  vagy
    tevékenységben  való részvételt pedig törvény által  büntetendő
    cselekménynek tekintik;
     c)  Nem engedik meg, hogy országos, vagy helyi hatóságok  vagy
    közintézmények a faji megkülönböztetést előmozdítsák vagy  arra
    izgassanak.”

     Mint  látható,  ahogyan  arra az 1965. évi  ENSZ-egyezmény  4.
    cikke  egyes fordulatainak kurziválásával is érzékeltetem,  nem
    pusztán  az  erőszakos cselekményekre vonatkozik a büntetendővé
    nyilvánítás kötelezettsége.

     Az  ENSZ-egyezménynek  nem pusztán a nyelvtani  olvasata  utal
    arra, hogy vannak tennivalók.

     Ott,   ahol   van  egy  egyezmény,  amelynek  van  egy   olyan
    monitoring  testülete, amelyet a részes államok  felhatalmaztak
    az  egyezmény  végrehajtásának ellenőrzésére,  ott  az  ezáltal
    adott értelmezést nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ilyen ebben
    az  esetben  a  CERD, a faji megkülönbözetés minden  fajtájának
    tilalmára  felügyelő  bizottság is. Ennek hatáskörébe  tartozik
    többek  között  az  ENSZ-egyezmény 9. cikke szerint  „általános
    ajánlások”      (recommendations     ordre      général/general
    recommendations)  kibocsátása is,  amelyeket  hosszú  évek  óta
    observations  générales/general comments cím  alatt  bocsátanak
    ki,  amelyek  a nemzeti jelentések feldolgozása és  ellenőrzése
    alapján készített kommentárok. (Megjegyzem, 1989. szeptember 13-
    a  óta  Magyarország elismerte a CERD illetékességét  arra  is,
    hogy Magyarországról benyújtott, egyénektől származó panaszokat
    vizsgáljon ki.)

     Az  ENSZ-egyezmény  4. cikkének értelmezéséről  készített  XV.
    általános   ajánlás  3.  §-a  (1993.  március   23.)   a   cikk
    struktúráját  követve  elsőként  a  faji  felsőbbrendűség  vagy
    gyűlölet terjesztését, a gyűlöletre izgatást, majd az erőszakot
    és  negyedikként  az  erőszakra  való  izgatás  büntetendőségét
    hangsúlyozza. Az Abh1-ben is idézett Polgári és Politikai Jogok
    Nemzetközi  Egyezségokmányának 20. cikkére emlékeztetve,  hívja
    fel  a  4. §-ban a figyelmet arra, hogy a nemzeti, faji vallási
    gyűlölet     védelmezését,    mint    ami     diszkriminációra,
    ellenségeskedésre  vagy  erőszakra  vezet,  törvény  által   is
    tiltani  kell. A XV. általános ajánlás 5. §-a úgy  értelmezi  a
    rasszista  tevékenység pénzügyi támogatásának büntetését,  hogy
    az  tulajdonképpen  az „etnikai és faji különbségekre  alapító”
    tevékenységre  értendő. A 6. § pedig emlékezteti  az  államokat
    arra,  hogy  nem  tudja  elfogadni a CERD  azt,  a  több  állam
    részéről   felvetett  érvet,  hogy  a  rasszizmusnak  tényleges
    rasszista  tevékenységben  kell materializálódnia  ahhoz,  hogy
    ilyen természetű szervezeteket be lehessen tiltani.

     (Mindezeket  a 2000. augusztus 16-án elfogadott, a  cigányokat
    sújtó  diszkriminációról  készített  XXVII.  általános  ajánlás
    szintén érintette.)

     A  Polgári  és  Politikai Jogok Nemzetközi  Egyezségokmányának
    végrehajtására felügyelő bizottság (HCR) által 1983. július 29-
    én  elfogadott  11. sz. általános értelmező megjegyzés  szerint
    nemcsak  a  nyílt  hirdetést, hanem  az  igazolására  törekvést
    (propaganda and advocacy) is szankcionálni kell.

     A   közösség   elleni  izgatásnak  a  hatályos,   az   Abh1-re
    visszamutató  rövidített formája (Btk.  269.  §)  a  gyűlöletre
    uszítást  bünteti,  így  azonban  az  ENSZ-egyezményből  fakadó
    kötelezettség — nézetem szerint — csak részben teljesül.  Azért
    csak  részben,  mivel  ott nemcsak az  erőszak  és  nemcsak  az
    izgatás (incitation /incitement), hanem például a terjesztés is
    büntetendő.

     Nem  csak arról van tehát szó, megállapítható: helyesen  tette
    az   Abh1.,   hogy   a   gyűlöletre  uszítás   szintje   alatti
    tevékenységek pönalizálását nem zárta ki, hanem  azt  is  látni
    kell,  hogy  van  egy aktív, hatályos nemzetközi kötelezettség,
    amelynek eleget kell tenni, amely azonban csak részben  történt
    meg.  (E vonatkozásban ugyanis nem tettünk fenntartást az 1965-
    ös ENSZ-egyezményhez.)

     Az,  hogy  a  választott megoldás alkotmányosan helyes-e,  egy
    ettől független kérdés.

     Nézetem  szerint  a  jogalkotó saját munkáját  könnyítené  meg
    azzal,  ha  ezen  a területen minél szorosabban kapcsolódna  az
    ENSZ-egyezmény  szóhasználatához, azt és csak azt  pönalizálná,
    amiről ott szó van.

     Van  tehát  még teendő lépés, és megtehetőségét  pedig  számos
    egyéb nemzetközi okmány is alátámasztja.

     A  Nemzeti  Kisebbségek  Védelmének  Európai  Keretegyezménye,
    amelynek Magyarország is részes állama, és amelyet az 1999. évi
    XXXIV. törvénnyel hirdetett ki, szintén idevágó kötelezettséget
    hordoz,  ha  nem is utal egyértelműen büntetőjogi vagy  polgári
    jogi  megközelítésekre. A megoldás megtalálásában  az  államnak
    szabad  kezet  ad.  A 6. cikk (2) bekezdése  szerint  „A  felek
    kötelezettséget  vállalnak arra, hogy megfelelő  intézkedéseket
    hoznak    olyan   személyek   védelmében,   akik    hátrányosan
    megkülönböztető,  ellenséges  vagy  erőszakos  fenyegetések  és
    cselekedetek áldozatai lehetnek, etnikai-, kulturális-, nyelvi-
    vagy vallási identitásuk miatt.”

     Van   az   Európa  Tanácson  belül  egy,  javarészt  tagállami
    ombudsmanokból  álló,  a rasszizmus és  az  intolerancia  ellen
    létrehozott  testület (European Commission against  Racism  and
    Intolerance  –  ECRI),  amely ajánlásokat  kibocsátva  és  azok
    végrehajtásáról  az  államokat  beszámoltatva  részben  szintén
    kisebbségvédelmi  tevékenységet folytat. Ajánlásaiban  az  ECRI
    többek   között   azt   is  hangsúlyozta,   hogy   a   futball-
    huliganizmussal,    a   gyűlölet-beszéddel,    az    interneten
    terjesztett   rasszista   anyagokkal  vagy   a   magánszférában
    rasszista  szempontokra utaló megkülönböztetésekkel szemben  az
    állam  nem maradhat tétlen, fel kell lépnie, és szükség  esetén
    jogszabályi reformok révén is.

     Az  ECRI jogilag kötelező határozatokat nem hoz ugyan,  de  az
    államok elfogadják az általa végzett monitoring tevékenységet.

     Különösen   a  2002.  december  13-án  elfogadott   7.   számú
    ajánlásban  beszélt részletesen az ECRI azokról  a  lépésekről,
    amelyek   megtétele  kívánatos  lenne.  Ezekben  érintette   az
    alkotmányjogot   (szólásszabadság   korlátozhatósága:   II/3.),
    polgári  jogot  és közigazgatási jogot („faji  alapon”  történő
    zaklatás   (harcčlement/harrassment)  szankcionálása   III/15.,
    közfinanszírozásból kizárás, feloszlatás rasszizmus  támogatása
    miatt III/16. és III/17.), büntetőjogot (erőszakra, gyűlöletre,
    megkülönböztetésre      felhívás,      sértések,      nyilvános
    megszégyenítés,  rasszista  irodalom  terjesztése,  terjesztési
    célú   raktározása,   a   népirtás,  háborús   bűncselekmények,
    emberiség   elleni   bűncselekmények  tagadása,   banalizálása,
    apológiája, IV/18.).

     A  fent említett ECRI-nek Magyarországról készített 2.  és  3.
    jelentése  is  érintette ezt a problémát. A  harmadik  jelentés
    (CRI  (2004)  25, 2003. december 5-én készült, de  csak  az  AB
    határozat  után  hozták nyilvánoságra, 2004.  június  8-án).  E
    dokumentum  14. §-ában üdvözölte a Btk. akkori módosítását,  de
    röviden  utalt arra is, hogy bizonyos alkotmányossági  aggályok
    merültek fel. Bízva abban, hogy ezek megnyugtatóan megoldhatók,
    címezte  Magyarországhoz a 15. §-ban azt az ajánlást,  hogy  „a
    jognak  büntetnie  kell  a  rasszista  aktusokat,  ideértve   a
    népirtás   rasszista  célzatú  tagadását,   rasszista   anyagok
    rasszista   célú   terjesztését  és   osztogatását,   rasszista
    csoportok életre hívását és tevékenységét.”

     Ugyanezeken  a  területeken  a  Miniszteri  Bizottság  hasonló
    tartalommal több ajánlást is elfogadott. Ilyen a Nyilatkozat az
    intolerancia ellen (1981) vagy a gyűlöletbeszédről  szóló  (97)
    20  sz.  ajánlás, amelyet az Abh3. is érintett (ABH 2004,  303,
    306-307.).

     Az   EU   rasszizmussal   és  az  idegengyűlölettel   szembeni
    fellépésről     szóló     kerethatározat     tervezetére     az
    Alkotmánybíróság jelen határozata is hivatkozik, akárcsak tette
    azt már az Abh3. is. Ez azonban még mindig nem vált a közösségi
    jog részévé és mai formájában az erőszakra illetve a gyűlöletre
    uszítással kapcsolja össze a cselekmények büntetendőségét, azaz
    nem ugyanazokat az intenzitású cselekményeket veszi célba, mint
    a Btkm. „gyalázkodás” bűncselekménye.

     Hatályossága  miatt is ennél fontosabbnak tartom a  2000/43/EK
    irányelvet,  amely  szerint  „2.  cikk  (3):  (…)  a   zaklatás
    megkülönböztetésnek   minősül,   amikor   faji   vagy   etnikai
    származáshoz kapcsolódó nem kívánt magatartás történik azzal  a
    céllal  vagy hatással, hogy egy személy magatartását megsértse,
    és   megfélemlítő,  ellenséges,  megalázó,  megszégyenítő  vagy
    támadó  környezetet  alakítson ki. Ebben  az  összefüggésben  a
    zaklatás  fogalma  a  tagállamok  nemzeti  jogszabályaival   és
    gyakorlatával összhangban határozható meg.”

                                  IV.

     Az  ún.  önrendelkezési  jog  és  a  magánindítvány  hiányában
    történő   eljárás  összefüggéseit  illetően  magam  sem   látok
    alkotmányos akadályt. A Btk. 183. §-a maga is megtöri az  előző
    cikkekben  felsorolt bűncselekmények lineáris jellegét,  hiszen
    amikor  úgy rendelkezik, hogy a 176-177. és a 178-181.  §-okban
    meghatározott    bűncselekmények   elkövetői   magánindítványra
    büntethetők,   akkor  ezzel  a  177/A.  (visszaélés   személyes
    adattal) és 177/B. (visszaélés közérdekű adattal) §-ok szerinti
    cselekményeket ez alól kiveszi. Önmagában a 181/A. §-ként  való
    beiktatás — a jelenlegi 183. § módosítása nélkül is — tehát nem
    okoz koherencia zavart.

     Az   Alkotmányból,  illetve  annak  54.  §-ából,  (az   emberi
    méltósághoz való jogból levezett önrendelkezési jogból) az  már
    nem vezethető le, hogy a bűncselekmény sértettjének (a fortiori
    összes    sértettjének)    akaratnyilatkozata    szükségképpeni
    alkotmányos  előfeltétele  a büntetendőségnek.  (Kegyeletsértés
    esetében  —  ahol  a hozzátartozó, illetve az  örökös  jogosult
    magánindítvány  előterjesztésére —,  is  elképzelhető,  hogy  a
    hozzátartozók   illetve   az  örökösök   magánindítványai   nem
    egyhangúságot  tükröznek,  illetve benyújtásuk  nem  egyeztetve
    történt.)

     Nézetem  szerint  egyébként vélelmezhető, hogy  az  1965.  évi
    ENSZ-egyezmény   idézett  4.  cikkében   foglalt   cselekmények
    esetében  a  közösség tagjai maguk is sérelmesnek  tekintik  az
    abban  foglalt  cselekményeket.  A  nemzetközi  büntetőbírósági
    gyakorlat   egyebekben  irrelevánsnak   tekinti   az   érintett
    beleegyezését az ilyen természetű jogsértésekbe, többek  között
    arra  is tekintettel, hogy erga omnes/jus cogens normákról  van
    szó.   A   kérdés   dogmatikai  élű  fontosságára   tekintettel
    megjegyzem, hogy az ENSZ Nemzetközi Büntetőbírósága a fegyveres
    összeütközések   során  elkövetett  személyi  méltóság   elleni
    támadások  bűncselekményt illetően a Bűncselekmények tényállási
    elemei c. dokumentumban hangsúlyozza, hogy „egyértelmű, hogy az
    áldozatoknak nem kell személyesen tudatában lenniük a  bánásmód
    megalázó  vagy lealacsonyító jellegének.” [Eléments des  crimes
    (ICC-ASP/1/3  (partie II-B) ) 8/2/b/xxi cikk  magyarázata  (49.
    jegyzet),  30.  o és 8/2/c/ii cikk magyarázata  (57.  jegyzet),
    37.o]

     Megjegyzem,  hogy ugyanezek a szabályok (ti. e cselekményekben
    a  büntetőjogi üldözhetőség elválasztása a sértett  akaratától,
    pontosabban     akaratnyilatkozata    hiányától)     kiemelkedő
    fontosságúnak  szánt  jogtechnikai  elemként  kerültek   be   a
    határozatban  is  érintett rasszizmus és idegengyűlölet  elleni
    büntetőjogi  fellépések  részleges  harmonizálását   célzó,   a
    határozatban is hivatkozott EU-kerethatározat tervezetébe.

                                  V.

     Maradéktalanul egyetértek a határozat indoklásának azokkal  az
    elemeivel,   amelyek  szerint  a  „gyalázkodás”  bűncselekménye
    tekintetében  a  törvényhozó által választott  megoldás  úgy  a
    sértetti  kör  és  elkövetési magatartás túlzottan  bizonytalan
    körvonalazásakor,    mint   a   büntethetőséget    kizáró    ok
    megfogalmazásakor,    nem   vette    kellően    figyelembe    a
    normavilágosság  alkotmányos kritériumait. Megítélésem  szerint
    jelentősen túlment így azokon a kereteken is, amelyek az  1965.
    évi ENSZ-egyezményből még okszerűen következtek volna.

    Budapest, 2008. június 30.
                                                   Dr. Kovács Péter
                                                      alkotmánybíró

    Dr. Lévay Miklós alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek   a   határozat  rendelkező  részével.   Ugyanakkor
    álláspontom  szerint a Btkm. alkotmányellenességét kizárólag  a
    szövegezésnek  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe  ütközése  (a
    jogbiztonság, mint a jogállamiság egyik összetevőjének sérelme)
    miatt  kellett volna megállapítani. Az alábbiakban  kifejtettek
    szerint  aggályosnak tartom ugyanis a Btkm.  alkotmányosságának
    az  Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésére  alapított,  lényegében
    kizárólag  az  Abh1.,  az Abh2. és az Abh3.  idézett  tételeire
    hivatkozó vizsgálatát.

                                  I.

     1.   Az   Alkotmánybíróság  a  véleménynyilvánítási  szabadság
    büntetőjogi  eszközökkel  való korlátozhatóságának  alkotmányos
    határaival   több   határozatában   foglalkozott.    A    jelen
    határozatban szereplő és a köztársasági elnöki indítványban  is
    felhívott  döntések  egyik közös alapja a szólás  szabadságának
    tartalomtól független biztosítása. Az Abh1. szerint — amint ezt
    a  határozat  is idézi — az Alkotmány 61. §-a alapján  maga  „a
    véleménynyilvánítás   lehetősége   és   ténye   védett,   annak
    tartalmára tekintet nélkül”. (ABH 1992, 167, 179.)
     Álláspontom  szerint az Abh1-ben szereplő következtés  azonban
    módszertani szempontból kifogásolható, s ez a körülmény  —  már
    ott,  majd az Alkotmánybíróság későbbi döntéseiben méginkább  —
    tartalmi torzulást eredményezett. A véleménynyilvánításhoz való
    jog  érték- és igazságtartalom nélküli védelmének, csupán külső
    korlátai  elismerésének, az ún. tartalomsemleges  korlátozásnak
    az   Amerikai   Egyesült   Államok   Legfelsőbb   Bírósága   (a
    továbbiakban: Legfelsőbb Bíróság) által kidolgozott doktrínáját
    ugyanis anélkül vette át az Abh1., hogy figyelemmel lett  volna
    az ennek hátterében lévő sajátosságokra. Nem vette tekintbe azt
    a tényt, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata nyomán
    vannak  olyan közlések, szólások, amelyek egyáltalán nem,  vagy
    nem teljes egészében élvezik a véleménynyilvánítási szabadságot
    garantáló  első  alkotmány-kiegészítés  védelmét.  [Ezek   közé
    tartoznak   például  az  ún.  „támadó  szavak”.   (Lásd   erről
    részletesen    a    hazai    szakirodalomban:    Gáll     Edit:
    Véleménynyilvánítási  szabadság az  Amerikai  Egyesült  Államok
    jogrendszerében. Jogtudományi Közlöny, 2007. 9. 395-406.)]
     A   jelzett   módszertani  hiányosságból  fakad   továbbá   az
    ugyancsak  a  Legfelsőbb Bíróság által kidolgozott  „clear  and
    present  danger” („bizonyos mértéket meghaladó veszélyeztetés”)
    tesztjének    említése   az   Abh1-ben,   majd   ennek    kellő
    differenciálás   nélküli  alkalmazása  az  ún.   gyűlöletbeszéd
    büntethetőségével   kapcsolatos   felhívott   alkotmánybírósági
    határozatokban.  (Lásd  erről: Sajó András:  Rasszista  nézetek
    büntetésének  alkotmányosságáról.  In:  Györgyi  Kálmán  ünnepi
    kötet. Szerk.: Gellér Balázs. Budapest: KJK-Kerszöv, 2004. 479-
    509.,  különösen:  480.,  488-491. és 494-496.)  A  „clear  and
    present   danger”   teszt  általános   érvényű,   eltérő   jogi
    környezetben való alkalmazása a véleménynyilvánítás korlátaival
    kapcsolatos    hivatkozott   alkotmánybírósági   határozatokban
    további   okokból  is  aggályos.  Egyrészt  nem  veszi  kellően
    figyelembe  hazánk és az Amerikai Egyesült Államok  történelme,
    kultúrája   közötti  különbségeket,  másrészt   azt,   hogy   a
    gyűlöletbeszéd   korlátozhatósága   tekintetében   az   európai
    megközelítés megengedőbb, mint az amerikai. (Az utóbbi állítást
    alátámasztja    Kovács    Péter    alkotmánybíró     párhuzamos
    indokolásának vonatkozó része is.)

     2.   Utalok   arra  is,  hogy  az  Alkotmánybíróság  vonatkozó
    gyakorlatában a tartalomsemleges korlátozás elvét  megtestesítő
    Abh1.,  Abh2.  és  Abh3. mellett léteznek  a  tartalomorientált
    korlátozás  elvét követő döntések is. A 13/2000.  (V.  12.)  AB
    határozat  és  a  14/2000.  (V.  12.)  AB  határozat,  az   ún.
    jelképhatározatok  elismerik,  hogy  vannak  olyan  vélemények,
    amelyek    tartalmukra    tekintettel,   még    bűncselekménnyé
    nyilvánítás  révén is korlátozhatók. A jelen határozat  azonban
    az  itt  levont következtetések vizsgálatát, s így  az  azokkal
    való összhang megteremtését elmulasztotta.

     3.  A  véleménynyilvánítás  és  ezen  belül  a  gyűlöletbeszéd
    korlátozhatóságával szorosan összefügg az is, hogy a közbeszéd,
    közállapotaink, a társadalmi nyilvánosság és a tolerancia szint
    nem  az  Abh1.,  Abh2.  és  az Abh3.  szerinti  megközelítésnek
    megfelelően alakult. Az 1992-ben elfogadott határozat  ebben  a
    vonatkozásban  a  következőképpen  fogalmazott:  „Ahol  sokféle
    véleménnyel  találkozhatnak az emberek, a közvélemény  toleráns
    lesz;   (…)   Politikai  kultúra  és  egészségesen   reflektáló
    közvélemény  csakis  öntisztulással  alakulhat  ki.  Aki  tehát
    gyalázkodik, magát bélyegzi meg, s lesz a közvélemény  szemében
    „gyalázkodó”.  A gyalázkodásra bírálat kell, hogy  feleljen.  E
    folyamatba   tartozik  az  is,  hogy  számolni  kelljen   magas
    kártérítésekkel.  Büntetőjogi  büntetésekkel  azonban   nem   a
    közvéleményt  és  a  politikai  stílust  kell  formálni  —   ez
    paternalista  hozzáállás  —,  hanem  más  jogok  védelmében  az
    elkerülhetetlenül  szükséges  esetekben  szankcionálni.”  (ABH,
    1992,  167, 180.) Jelen határozat lényegében megismétli  ezt  a
    bizakodást (III. 4.3.), annak vizsgálata nélkül, hogy az  1992-
    es döntésben megfogalmazott remény megvalósult-e, illetve, hogy
    helytálló-e  kizárólag a szabad kommunikáció  nyomán  kialakuló
    toleráns   társadalom   elve   alapján   megítélni   az   egyes
    véleményeket,  illetve korlátozhatóságukat. Elmaradt  annak  az
    (újra)értékelése is, hogy vajon tényleg paternalizmus-e, ha  az
    állam   az   Alkotmány   54.  §  (1)  bekezdésével   összefüggő
    intézményvédelmi kötelezettségének az uszítás szintjét  el  nem
    érő  bizonyos  jellegű becsmérlés/gyalázkodás esetén  az  adott
    magatartás      arányossági     követelményeket     érvényesítő
    kriminalizálásával tesz eleget.

     4.  Az előzőekben kifejtettek szerint elmulasztott vizsgálatok
    következtében    a    jogalkotó   számára   kódolhatatlan    az
    Alkotmánybíróságnak a tárgykörben hiányzó büntetőjogi tényállás
    megalkotására vonatkozó korábbi (Abh1.) és a jelen határozatban
    következőképpen megfogalmazott üzenete: „A törvényhozó, ha  úgy
    ítéli  meg,  hogy  biztosítania kell a jog  védelmét  abban  az
    esetben   is,  ha  jogsérelem  az  egyént  valamely  csoporthoz
    tartozására   tekintettel  éri,  az   Alkotmány   61.   §   (1)
    bekezdésében     biztosított    szabad     véleménynyilvánítást
    tiszteletben  tartva fogalmazhat meg az alkotmányos  büntetőjog
    követelményeinek megfelelő büntető tényállást.”
     Az  elmulasztott vizsgálatok nyomán valószínűleg kiderülhetett
    volna,  hogy  a  konkrét személlyel szembeni  rasszista  beszéd
    büntetőjogi  korlátozásának  létezhet  alkotmányosnak  minősülő
    megoldása.  Egy ilyen megoldás megtalálásához pedig  véleményem
    szerint nem alkotmánymódosításra, hanem a jelen határozat és az
    indítvány  által  irányadónak tekintett precedensek  előzőekben
    említett  megközelítés  módjának, tételeinek  felülvizsgálatára
    lenne/lett volna szükség.

                                  II.

     A  határozat  indokolásának III. 6. pontjában foglaltakhoz  az
    alábbi kiegészítést fűzöm.
     Ahogyan  azt az Alkotmánybíróság számos határozata  leszögezi:
    „demokratikus  jogállamban  a  büntető  hatalom  az   állam   —
    alkotmányosan   korlátozott   —   közhatalmi   jogosítványa   a
    bűncselekmény  elkövetőinek büntetőjogi felelősségre  vonására.
    Ebben  a büntetőjogi rendszerben a bűncselekmények a társadalom
    jogi  rendjének sérelmeként szerepelnek és a büntetés jogát  az
    állam gyakorolja.” [40/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH, 1993,
    288,  289.]  Bár  az  állam elismeri,  hogy  a  bűncselekmények
    magánsérelmet  is  okozhatnak, főszabályként  a  büntető  igény
    érvényesítése során a hivatalból való eljárás elve  érvényesül.
    Kivételesen    biztosítja   csak   a    büntetőeljárás    egyik
    magánszemélyének  a sértettnek azt a jogot, hogy  kizárólagosan
    és véglegesen rendelkezzen a büntető igény érvényesítése felől.
    (34/B/996 AB határozat, ABH 2001, 849, 853-854.) Büntető igénye
    azonban   akkor   is   csak  államnak  van,   ha   az   eljárás
    magánindítványhoz kötöttsége, illetve egyes esetekben a  váddal
    való rendelkezési jog sértettnek történő átengedése (magánvádas
    eljárás) révén a sérelmet szenvedett jogalany a büntető eljárás
    során  a büntető igény érvényesítésére közvetlenül kiható módon
    eljárásjogi   értelemben  is  kiemelt  szerephez   jut.   Annak
    eldöntése, hogy a sértetti pozíció mikor váljék hangsúlyossá  a
    jogalkotó  feladata.  Ennek  során a  jogalkotó  —  alkotmányos
    keretek  között — számos körülményt mérlegelhet. Így tekintetbe
    veheti,  hogy  a magánszférába történő büntetőjogi  beavatkozás
    nem  minden  esetben a leghatékonyabb módja a konfliktushelyzet
    végleges  rendezésének;  figyelemmel  lehet  a  bűncselekmények
    differenciált  tárgyi  súlyára,  társadalomra  veszélyességére;
    [vö.  40/1993.  (VI. 30.) AB határozat, ABH, 1993,  288,  289.;
    34/B/996  AB  határozat, ABH 2001, 849, 853-854.];  a  sértetti
    oldalon   meglévő   igényérvényesítési  eszköztár   korlátozott
    voltára, stb. Szem előtt kell tartania továbbá azt is,  hogy  a
    büntető  igény — közvád vagy magánvád kereti között  történő  —
    érvényesítésének módja a büntetőjogi garanciákra  kihatóan  nem
    eredményezhet   különbségeket  a   terheltek   helyzetében.   A
    jogalkotó    mérlegelési   szabadságának    határait    azonban
    semmiképpen nem az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből  levezetett
    sértetti  önrendelkezési  jog  szabja  meg.  Ahogyan   arra   a
    határozat is utal, a sértettnek az Alkotmány arra nem  biztosít
    jogot,    hogy   a   büntetőjogi   felelősség   kérdésében    a
    büntetőeljárásban  részt  vevő  hatóságok  közül  mindenkor   a
    bíróság   döntsön.  Ugyanígy  nincs  azonban  az   Alkotmányból
    levezethető joga a sértettnek arra sem, hogy az állami  büntető
    igény  érvényesítése  mindig, vagy  akár  egyes  bűncselekmény-
    típusok  esetén  az  ő  akaratától függjön.  Nem  vezethető  le
    továbbá  ilyen  jogosultság a büntetőjognak az Alkotmánybíróság
    gyakorlatában   is   elismert  saját  dogmatikájából   sem.   A
    jogalkotót  az  alkotmányos  büntetőjog  szabályai  a  sértetti
    „önrendelkezés” szűkebb vagy tágabb érvényesülését  meghatározó
    rendelkezések  megalkotásakor  csak  arra  kötelezik,  hogy  az
    Alkotmányban  foglalt  vagy  abból  levezetett  büntetőjogi  és
    büntető eljárásjogi garanciák ne sérüljenek. E körben azonban a
    büntetőeljárás szükségképpeni korlátozó jellegéből  következően
    nem  az  indítvány szerint felhívott alkotmányi  rendelkezés  a
    meghatározó.

    Budapest, 2008. június 30.
                                                   Dr. Lévay Miklós
                                                      alkotmánybíró
     Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye

                                   I.

      Álláspontom  szerint  az Alkotmánybíróságnak  azt  megelőzően,
     hogy  a  köztársasági elnöki indítványt elbírálta,  át  kellett
     volna    tekintenie    a   véleménynyilvánítás    szabadságával
     kapcsolatban kialakult gyakorlatát, s a szükségesnek  mutatkozó
     esetekben  meg  kellett volna erősítenie, más  –  alkotmányjogi
     érvekkel  alátámasztható  – esetekben pedig  a  precedens-jogát
     tovább kellett volna fejlesztenie. Erre két körülmény miatt  is
     célszerű lett volna sort kerítenie:
      a)  A  véleménynyilvánítás szabadságának vizsgálatához  alapul
     szolgáló határozatok [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992,
     167.;   36/1994.  (IV.  24.)  AB  határozat,  ABH  1994,  219.]
     meghozatala óta hosszú idő telt el. Ez önmagában is felveti egy
     átfogó     vizsgálat     szükségességét.     Valójában      egy
     „hatásvizsgálatról”  lenne szó, amely  választ  adhatott  volna
     arra,  hogy a véleménynyilvánítás szabadságának joga  és  annak
     gyakorlatban  történő alkalmazása miként hatott a  jogalkotásra
     és  a  jogalkalmazásra, s ezeken keresztül –  s  részben  tőlük
     függetlenül is – a szakmai és társadalmi közvéleményre.
      b)  A testület összetételének megváltozása a dolog természetes
     rendje  szerint  újabb szempontok, nézőpontok  megjelenését  is
     magával hozta. Az esetleg egymással is divergáló nézeteket elvi-
     elméleti  vitában  kellett  volna tisztázni,  melynek  végén  a
     szóródó    álláspontok    is    áttekinthetőbb    csomópontokká
     sűrűsödhettek volna.

      Ennek    komoly   beszámítási   pontja   a   magyar   jogállam
     (jogállamiság)    mai   „állapota”,   valamint   fejlesztésének
     lehetséges útjai és távlatai.

                                   II.

      Úgy  ítélem  meg tehát, hogy lett volna hozadéka  egy  átfogó-
     szisztematikus   vizsgálatnak.  Ennek   irányait   (területeit)
     tézisszerűen az alábbiakban foglalom össze:

      1.   A   jogállam   (jogállamiság)   megteremtése,   fokozatos
     fejlesztése   egy   folyamat,   amely   a   jogalkotó   számára
     kötelezettségként  rója  az ezt biztosító  intézmény-  és  jogi
     eszközrendszer    folyamatos   alakítását,    igazítását    is.
     „Magyarország jogállammá minősítése ténymegállapítás és program
     egyszerre  (…)  A  jogállam megvalósítása folyamat.  Az  állami
     szervek   számára  alkotmányos  kötelesség  ezen  munkálkodni.”
     [11/1992.  (III.  5.)  AB  határozat,  ABH  1992,  77,  80.]  A
     jogállammá  válás,  mint célkitűzés zsinórmértéket  ad  a  jogi
     (törvényi) szabályozás számára, amelynek reagálnia kell  azokra
     a jelenségekre is, amelyek időlegesen éppenhogy nem a kívánt és
     remélt jogállam (jogállamiság) megteremtése felé mutatnak.  „Az
     adott  történelmi helyzetet a jogállam keretein belül és  annak
     kiépítése  érdekében figyelembe lehet venni.”  (ABH  1992,  77,
     82.) Ennek mindössze egy komoly gátja van, az nevezetesen, hogy
     „[n]em  lehet a történelmi helyzetre és a jogállam megkövetelte
     igazságra   hivatkozva   a   jogállam  alapvető   biztosítékait
     félretenni.” (ABH 1992, 77, 82.)

      Az    Alkotmánybíróság   ennek   megfelelően    már    korábbi
     határozataiban   alkotmányossági   vizsgálata   körébe   vonta,
     relevánsnak  tekintette  a történelmi  körülményeket  [28/1991.
     (VI.  3.)  AB határozat, ABH 1991, 88.; 11/1992. (III.  5.)  AB
     határozat,  ABH 1992, 77.]. Már maga a 11/1992.  (III.  5.)  AB
     határozat  is  nyomatékosan kiemelte: „A  rendszerváltozás  (…)
     feszültségekkel  jár. E feszültségeket kétségkívül  fokozhatja,
     ha  egyesek  büntetlenül adhatnak kifejezést nagy  nyilvánosság
     előtt    bizonyos    csoportokkal    szembeni    gyűlöletüknek,
     megvetésüknek, ellenérzésüknek” (ABH 1992, 167, 180.).

      Az    önkényuralmi   jelképekről   hozott   határozatában   az
     Alkotmánybíróság   nyíltan   vállalta   ezt    a    „történelmi
     meghatározottságot”:    „A   múltban   sérelmet    elszenvedett
     emberekben és ezek különféle közösségeiben a jelképeknek a Btk.
     269/B.  §-ban tiltott használata méltán fenyegetettség-érzetet,
     konkrét  tapasztalatokon alapuló félelmet ébreszthet, hiszen  a
     jelképek  a  totalitárius eszmékhez kapcsolódó  embertelenségek
     megismétlődésének   rémét  keltik  fel.   Az   Alkotmánybíróság
     szerint, ha a büntetőjog által így megfogalmazott védett  tárgy
     mellett  más, alkotmányos értékek védelme más módon nem  érhető
     el, a büntetőjogi korlátozás önmagában nem aránytalan; feltéve,
     hogy  szükséges e jelképek használata ellen védekezni. Az, hogy
     ez  a védekezés demokratikus társadalomban szükséges-e, függ  a
     korlátozás   jellegétől,  személyekre   gyakorolt   hatásától.”
     [14/2000. (V. 12.) AB határozat, ABH 2000, 83, 92-96.]

      Szükségét  láttam  volna  annak, hogy  a  köztársasági  elnöki
     indítvány  tárgyát képező elfogadott, de még ki  nem  hirdetett
     törvény  támadott  rendelkezéseinek  tartalma  is  egy  hasonló
     alkotmányossági   vizsgálaton  átessen.   Vajon   a   tervezett
     szabályozás  hátterében  meghúzódó egyenruhák,  mozdulatok  nem
     idéznek  (idézhetnek)-e  fel  konkrét  tapasztalatokon  alapuló
     félelem-  és fenyegetettség-érzetet, a külsőségek és a verbális
     megnyilvánulások  egy  része nem vetítheti-e  előre  a  valahai
     totalitárius      eszmékhez     kapcsolódó      embertelenségek
     megismétlődésének   a  rémét?  A  büntetőjogon   kívüli   egyéb
     eszközökben  vajon  elegendő  garanciát  lát-e   az   a   zsidó
     származású  öregasszony, akinek a szüleit, nagyszüleit  hasonló
     egyenruhák    viselői   terelték   a   valahai   embervágóhidak
     valamelyikére?  Vajon  ő is úgy érzi-e,  hogy  a  külsőségekben
     (ruházatban)    és   magatartási   formákban   (kifejezésekben,
     szóhasználatban, testmozdulatokban) megjelenő „vélemény” ma  is
     „igazság  és  értéktartalmára  tekintet  nélkül”  védendő?   Az
     Alkotmánybíróság már egy korai határozatában kimondta, hogy „Az
     Alkotmány   61.   §   (1)  bekezdésében  megállapított   szabad
     véleménynyilvánítás  joga azt jelenti, hogy  bárki  gondolatát,
     meggyőződését  szabadon formálhatja és  azt  megfelelő  keretek
     között  kinyilváníthatja.”  (978/B/1990/3.  AB  határozat,  ABH
     1991, 527, 529.) A „megfelelő keret” vizsgálata feltehetően nem
     irreleváns az Alkotmánybíróság számára sem. Mindenesetre azt  –
     éppen   az   elmúlt  4-5  esztendő  tapasztalatai   alapján   –
     alkotmányjogi   szempontból  is  vizsgálatra  érdemes   elemnek
     tartom. Valójában tehát itt nem általában a véleménynyilvánítás
     szabadságáról     van    szó,    hanem     az     „alkotmányos”
     véleménynyilvánítás szabadságáról.

      Hasonló  elvi  bázison  mondta ki az  Alkotmánybíróság  azt  a
     tételt   is,  hogy  el  kell  különíteni  egymástól  a   szabad
     véleménynyilvánítás  jogát e jog megjelenésének  formájától  és
     módjától [33/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 256,  260-
     261.]. Ugyanakkor e kettő között esetenként szoros kapcsolat is
     lehet.   Etekintetben   is  szükségesnek   láttam   volna   egy
     mélyrehatóbb alkotmányjogi vizsgálatot, tekintettel arra,  hogy
     a  támadott törvényi rendelkezések mögött is nem elhanyagolható
     részben  a véleménynyilvánítás egészen durva, agresszív  módjai
     álltak,  amelyek önállóan is alkalmasak lehetnek a félelem-  és
     fenyegetettség-érzés keltésére.

      Hangsúlyozandó   ugyanakkor:   egyes   cselekmények    mikénti
     minősítése  „korfüggő” és „politikai kultúra” függő  lehet.  Ez
     olyan   körülmény,  amely  külön  is  indokolhatná   a   szabad
     véleménynyilvánításnak történelmi tükörben való  elemzését.  Jó
     példát  szolgáltat ehhez az Egyesült Államokban a keresztégetés
     sorsának alakulása. Lássuk közelebbről:

      Az Egyesült Államok jogfejlődésének iránya arra mutat, hogy  a
     faji  alapú  gyűlöletbeszéd  büntethetőségét  szigorúbban  kell
     kezelni.   Bár   egy   korábbi  esetben  a   Legfelső   Bíróság
     alkotmányellenesnek    ítélte   a    keresztégetést    bizonyos
     körülmények között tiltó állami jogszabályt [R.A.V. v. City  of
     St.  Paul, 505 U.S. 377 (1992)], legutóbb ilyen tárgyban hozott
     döntése más megfontolások alapján viszont már eltérő eredményre
     jutott.  A  Virginia v. Black ügyben [528 U.S.  343  (2003)]  a
     virginiai  Legfelső Bíróság alkotmányellenesnek  ítélte  azt  a
     virginiai  jogszabályt,  ami  büntette  az  olyan  keresztégető
     magatartást,   amelynek   célja   személyek   vagy    személyek
     csoportjának a megfélemlítése. Indokolása szerint ez a  szabály
     tartalom  szerint különböztet közvetített vélemények között,  s
     emiatt  sérti  a véleménynyilvánítás szabadságát. A  Szövetségi
     Legfelső  Bíróság  alapos vizsgálatot végzett  a  keresztégetés
     történetének   speciális   amerikai   gyökerei    kapcsán    és
     megállapította:   a  keresztégetés  a  Ku   Klux   Klán   közös
     identitásának  szimbólumává  vált.  A  keresztégetés  közvetlen
     üzenete  a  fenyegetett személyben a testi  sérülés  félelmének
     keltése, ez pedig valós fenyegetésnek (true threat) minősül, és
     a Klán erőszakos története alátámasztja, hogy a sérüléstől vagy
     haláltól  való félelem nem pusztán hipotetikus [538  U.S.  354,
     357   (2003)].   A   Legfelső  Bíróság  véleménye   szerint   a
     törvényalkotó  megtilthatja a megfélemlítő célú keresztégetést,
     mivel  az a megfélemlítés különösen virulens formája. Az  állam
     ezáltal   a  megfélemlítő  üzenetek  azon  formáját  tilthatja,
     amelyek   a   legvalószínűbben  keltenek   félelmet   a   testi
     sérülésektől [538 U.S. 360 (2003)].

      A  Legfelső Bíróság ugyanakkor alkotmányellenesnek találta azt
     a  rendelkezést,  amely önmagában bizonyítottnak  látta  (prima
     facie   evidence)   a   megfélemlítési  szándékot   pusztán   a
     keresztégetés  tényénél  fogva.  A  Legfelső  Bíróság  ezt  nem
     fogadta   el   alkotmányosnak,  mivel  ez  tiltaná   az   olyan
     magatartásokat  is,  amelyek a megfélemlítés  szándéka  nélkül,
     pusztán  politikai üzeneteket közvetítenek [538.  U.S.  361-365
     (2003)].  Ebből is látható, hogy a nézetek és a felfogások  még
     meglehetősen  képlékenyek, s feltehetően  ezek  szigorúbb  vagy
     kevésbé  szigorúbb  volta függ a társadalom adott  állapotától,
     konszolidáltságától.  Mindenesetre azt  a  példa  is  világosan
     mutatja,  hogy  a  való  élet tényei és a  történelmi  fejlődés
     körülményei  nem  indifferensek az  amerikai  Legfelső  Bíróság
     számára sem.

      Határozott  álláspontom  az, hogy  a  magyar  Alkotmánybíróság
     gyakorlatában  a  véleménynyilvánítás szabadságának  egy  olyan
     erőteljes  védettsége  alakult ki,  amely  a  jövőre  nézve  is
     ténylegesen   ellehetetleníti  majd   az   emberi   méltóságra,
     becsületre, jóhírnévre alapozott büntetőjogi szankcionálást. Az
     Alkotmánybíróság  precedensjoga  (amely  a  jelenlegi  többségi
     határozattal  most  tovább izmosodott) egyre  távolodik  így  a
     nemzetközi tendenciáktól is. Idézzük fel a német és a finn Btk.
     megfelelő tényállásait:

      „130. § Izgatás
      (1) Aki a köznyugalom megzavarására alkalmas módon
      1.  a  népesség egy része ellen gyűlöletet szít,  vagy  ellene
     erőszak  alkalmazását  vagy önkényes  rendszabályokat  követel,
     vagy

         2.  azt  szidalmazza, gyalázza vagy rágalmazza  és  ezáltal
         emberi méltóságát sérti,
      három    hónaptól    öt   évig   terjedő   szabadságvesztéssel
     büntetendő.”
     [Fassung    aufgrund   des   Gesetzes    zur    Anderung    des
     Versammlungsgesetzes  und des Strafgesetzbuches  vom  24.3.2005
     (BGB. I S. 969) m.W.v. I.4.2005.]

      A  finn  Btk.  (578/1995) 8. cikke az Etnikai  (faji)  izgatás
     (Ethnic  agitation) tényállása ugyancsak fennakadna  a  mostani
     többségi  határozat  rostáján: „Aki a  közönség  körében  olyan
     nyilatkozatokat   vagy  más  információt   terjeszt,   amelyben
     bizonyos  faji,  nemzeti,  etnikai, vagy  vallási  csoport  van
     fenyegetve,   rágalmazva  vagy  sértegetve,   faji   izgatásért
     pénzbüntetéssel,  vagy  legfeljebb két  év  szabadságvesztéssel
     büntetendő.”
      Ezek  a  büntetőrendelkezések konszolidált polgári demokráciák
     (jogállamok) büntető törvénykönyveiből valók. Nem vagyok  benne
     bizonyos,   hogy   ezek  kiállnák  a  magyar   Alkotmánybíróság
     alkotmányossági   próbáját.   Minden   bizonnyal    olyanokként
     akadnának    fenn,   amelyek   sértik   a   véleménynyilvánítás
     szabadságához  való jogot. Egyedül csak ez következhet  ugyanis
     abból  a  tényből,  hogy  ténylegesen  és  érdemét  tekintve  a
     véleménynyilvánítás      szabadsága       nálunk       abszolút
     (korlátozhatatlan) jogként funkcionál. Ilyenként pedig az –  ad
     abszurdum  –  e  joggal  való visszaélésig  is  elvezethet.  (E
     nézetem  alátámasztását  látom  a  Legfelsőbb  Bíróság  Br.  I.
     1062/1996. számú, valamint Fővárosi Ítélőtábla 3. Bf. 111/2003.
     számú  határozatában.) Nem látok már én sem elegendő  garanciát
     arra,  hogy  kellő védelemben részesülhessenek azok,  akiket  a
     véleménynyilvánítás   szabadságára   hivatkozva   meghurcolnak.
     Osztom  tehát Strausz János alkotmánybíró 18/2000. (VI. 6.)  AB
     határozathoz fűzött különvéleményében írtakat: „Az  alapjogként
     definiált véleménynyilvánítási- és sajtószabadság nem  foglalja
     magába   a   tudatos  valótlanságok,  ferdítések,   torzítások,
     manipulációk  közlésének és hirdetésének szabadságát,  sőt,  az
     utóbbi alkalmas az előbbi kiüresítésére, kioltására. Történelmi
     tények  igazolják a tudatosan hazug propaganda, a politikai  és
     társadalmi   botránykeltés,  a  sajtó   lealacsonyításának   és
     eszközként  történő felhasználásának káros hatásait.  Korunkban
     az   írott   és   az  elektronikus  média  olyan   tekintéllyel
     rendelkezik, hogy a közvélemény hajlamos a közölt információkat
     kellő   ismeretek   vagy  kellő  kritika   nélkül   valóságként
     elfogadni.  Ezért jelentős érdek fűződik ahhoz, hogy  az  ilyen
     nyilvános   közlések,  közlemények,  információk  a  valóságnak
     megfeleljenek. A véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága  nem
     korlátlan,  és  e szabadságjogok határai csak addig  terjednek,
     amíg  mások  jogait  vagy  a jogrendet  nem  sértik,  vagy  nem
     veszélyeztetik.” (ABH 2000, 132, 133.)

      2.  Behatóbb  – elvi-elméleti összefüggésekre is  kiterjedő  –
     alkotmányjogi vizsgálatot igényelt volna az is, vajon  van-e  a
     közösségeknek  méltósága? Ezt egy olyan  alapkérdésnek  tartom,
     amelynek  tisztázása nélkül nem lehet választ  adni  arra  sem,
     sérthető-e  a  „nemzet”  egésze, illetőleg  valamely  „csoport”
     méltósága.
      Etekintetben   az   Alkotmánybíróság   precedensjogában   csak
     bizonyos  torzók  találhatók.  Eszerint:  „Az  Alkotmánybíróság
     határozata szerint a közösségek méltósága a véleménynyilvánítás
     szabadságának alkotmányos korlátja lehet. Nem zárja ki tehát  a
     határozat  azt,  hogy  erről a törvényhozó  akár  a  gyűlöletre
     uszítás     tényállásán    túlmenő    büntetőjogi    védelemmel
     gondoskodjon.” [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992,  167,
     181.]   „Bár  emberi  méltósága  csak  a  hatóságot   képviselő
     hivatalos    személynek    lehet,    a    társadalom    kedvező
     értékítéletére, megbecsülésére azonban maga a hatóság is igényt
     tarthat.” [36/1994. (IV. 24.) AB határozat, ABH 1994, 219, 229-
     230.]
      Hiányoznak  tehát e téren is a kiérlelt kapaszkodók,  s  ennek
     az  lett az egyenes következménye, hogy az Alkotmánybíróság nem
     rendelkezik    ma    olyan   alkotmányjogi   pilléren    nyugvó
     szempontokkal,   amelyek  alapján  képes  lenne   vizsgálni   a
     közösségek  (nemzet, csoport) méltóságát. Egy  behatóbb  elemző
     munka  feltehetően számos hasznos következtetésig  eljutathatta
     volna  az  Alkotmánybíróságot. A többségi határozat szerint  az
     egyes  személyeknek van emberi méltósága: ez  a  minőség  tehát
     személyhez kötött. Mi van azonban az adott személy családjával?
     A  család  alkotmányos intézmény (Alkotmány 15. §). Alkotmányos
     védelem  –  méltósága megfosztása esetén – vajon csak  valamely
     tagján  keresztüli  „átsugárzás” révén illeti  meg?  Ugyanez  a
     helyzet az ugyancsak „alkotmányos intézmény” (Alkotmány 68.  §)
     nemzeti  és etnikai kisebbségekkel is! Vajon ezek méltósága  is
     csupán „alkotóelemeiken” (tagjaikon) keresztül illeti meg őket?
     Minden bizonnyal haszonnal járt volna, ha a „konkrét” csoportok
     méltósága  felől  is nyugvópontra juthatott volna  egy  átfogó-
     tisztázó vita.

      3.  Az  Alkotmánybíróság a 18/2004. (V. 25.) AB  határozatában
     megállapította:   „Az  Emberi  Jogok  Európai   Bíróságának   a
     felfogásában,  amely  a magyar joggyakorlatot  is  alakítja  és
     kötelezi,   a  véleménynyilvánítás  szabadsága  a  demokratikus
     társadalom   alappilléreinek,   haladásának   és    az    egyén
     kibontakozásának  egyik  feltétele. Ez  a  szabadság  az  olyan
     véleményeket is megilleti, amelyek sértőek, meghökkentőek  vagy
     aggodalmat   keltenek.  Ezt  követeli  meg  a  pluralizmus,   a
     tolerancia  és a felvilágosultság, amely nélkül a  demokratikus
     társadalom  elképzelhetetlen. (Eur. Court H.  R.  Handyside  v.
     United  Kingdom, Judgment of 7 December 1976, Series A no  103,
     para  41.;  Jevsild v. Denmark, Judgment of 23 September  1994,
     Series  A  no  298,  para 37; Zana v. Turkey,  Judgment  of  25
     November 1997, para 51.)” (ABH 2004, 303, 306.) Mindemellett  a
     véleménynyilvánítás szabadsága nem abszolút  (korlátozhatatlan)
     jog,  hanem annak megjelölhető korlátai vannak. Ilyen  korlátok
     az  emberi  méltóság, a becsület és a jó hírnév [36/1994.  (IV.
     24.)  AB  határozat,  ABH 1994, 219, 231.] Ugyanakkor  e  külső
     korlátok  maguk  is  értelmezésre  váró  határozatlan  tartalmú
     értékhordozók,  amelyek éppen e jellegüknél  fogva  nem  mindig
     képesek  hatékony garanciákként funkcionálni. Jórészt  erre  is
     visszavezethetően   –   a   véleménynyilvánítás   szabadságának
     esetenkénti   „túlhangsúlyozása”   mellett   –   olyan    bírói
     joggyakorlat  rajzolódik  ki  Magyarországon,  amely  e   jogot
     csaknem a korlátozhatatlan alapjogok terrénumára tolta át. Mára
     eljutottunk  addig,  hogy  a hatósági intézkedésekkel  szembeni
     ellenszegülés is a szabad vélemény kinyilvánításának számít, de
     ugyanígy  az írott jogot is következmények nélkül felülírhatják
     jogellenes    cselekmények,   amelyek    szabad    véleményként
     részesülnek  védelemben. (Az eset: igaz, hogy  a  vizitdíjat  a
     róla  szóló népszavazás eredményét akceptáló törvény csak 2008.
     április  1-jétől  szüntette meg, de néhány  intézményben  az  a
     hivatalos  szervek (önkormányzatok) közreműködésével támogatott
     „vélemény”  győzedelmeskedett,  hogy  a  népszavazás  eredménye
     „felülírja”  a  törvényt,  ezért  a  vizitdíjat  már   azonnali
     hatállyal megszüntették.) Végső soron így mára már az  lett  az
     alapvető  kérdés: el lehet-e jutni odáig, hogy  éppen  valamely
     fontos  jogállami intézmény (itt: a – ténylegesen  és  érdemben
     korlátozhatatlan   jogként  viselkedő   –   véleménynyilvánítás
     szabadsága)  válik  veszélyessé magára  a  jogállamra?  Tényleg
     minden    jogkövetkezmény   nélkül   lehet    a    hazában    a
     miniszterelnököket  „leromázni”,  „lehazaárulózni”,   avagy   a
     Köztársaság  elnökét „beszari” alakként emlegetni? Lehet,  hogy
     igen,  de  lehet, hogy nem. Ha azonban igen, ez a példa  (és  a
     mögötte  megbúvó  engedékenység) egy  nekünk  tetsző,  jövőbeni
     jogállamot  vetít-e  előre? Tényleg olyan  jogállamot  akarunk,
     ahol  még  ez  is a természetes közbeszéd része lehet?  Érdemes
     lett volna erről is mélyreható vitát folytatni.
      Megfigyelhető  a  „rendes” bíróságok menekülése  is  az  ilyen
     ügyek   elbírálása  elől,  s  ha  ezt  nem  tehetik,  a  lehető
     legenyhébb büntetést vagy pénzbeli kötelezést állapítanak meg a
     véleménynyilvánítás jogával visszaélők esetében.  Az  időmúlást
     is  igen  gyakran (amely a megsértetten kívüli okból következik
     be)  az  „elkövető” javára írják. A büntetőjogon  kívüli  egyéb
     eszközök    (polgári   jog)   alkalmazása   is    hasonlóképpen
     megszelídült.    Nem   tartozik   ugyan   az   Alkotmánybíróság
     hatáskörébe   a   jogalkalmazás  (itt:   bírói   jogalkalmazás)
     vizsgálata,   annak  tendenciáit  azonban  –  mintegy   sajátos
     visszajelzésként   –   ismernie   kell.   Egy   széleskörű,   a
     véleménynyilvánításhoz  való jog minden  részletére  kiterjedő,
     feltáró-elemző  munkának az „élő jog” iménti figyelembevételére
     is  gondot  kellett volna fordítania. Észre kell  venni:  ha  a
     véleménynyilvánítás    szabadságát    gyakorlatilag    abszolút
     (korlátozhatatlan)  jogként fogjuk fel (s  az  Alkotmánybíróság
     precedensei   is  ténylegesen  ilyen  értelmezésre  biztatnak),
     lebéníthatjuk     az     államot,     elbizonytalanítjuk     az
     igazságszolgáltatást. „Önvédelmi” reflexek léphetnek működésbe,
     nem  vagy  nehezen ellenőrizhető lesz (a szervezet, a  működési
     forma), amelyet ez létrehoz. Megszűnhet, de legalábbis romlik a
     hatékony jogállami ellenőrzés is.

      4.  A legmesszebbmenőkig egyetértek Kovács Péter alkotmánybíró
     párhuzamos  indokolásában leírtakkal: minden bizonnyal  hasznos
     lett    volna   a   nemzetközi   tapasztalatok   szisztematikus
     feltérképezése is. Ha ebből a szelvényből mindössze  az  utóbbi
     évek  nemzetközi  monitoring-testületek megközelítési  irányait
     emeltük  volna  ki,  akkor is érdekes és mindképpen  figyelemre
     méltó    következtetésekig   jutottunk    volna    el.    Ennek
     középpontjában  pedig az a konklúzió áll,  hogy  e  szervezetek
     „megközelítése”  és  a magyar Alkotmánybíróság  (változatlanul,
     rendületlenül   és   szilárdan  a   1992-es   és   az   1994-es
     alkotmánybírósági  határozatokon  nyugvó)  értelmezése   között
     fokozatosan  nő a távolság. Ezt a különbséget nem  lehet  azzal
     elintézni,  hogy  a  magyar  Alkotmánybíróságnak  jogában   áll
     „jobban  védeni”  egyes  szabadságjogokat,  vagy  jogában   áll
     bizonyos  korlátozási lehetőségeket nem alkalmazni. A  probléma
     gyökere   abban   keresendő  –  s  ebben   igaza   van   Kovács
     alkotmánybírónak –, hogy az Alkotmánybíróság esetenként másként
     értelmez  bevett  nemzetközi jogi fogalmakat, vagy  bár  átemel
     közülük  jónéhányat,  de  azoknak  a  helyét  más  összefüggés-
     rendszerben    találja    meg.   Példa    erre:    „A    szabad
     véleménynyilvánításhoz  való jog a véleményt  annak  érték-  és
     igazságtartamára     tekintet    nélkül     védi.     (…)     A
     véleménynyilvánítás szabadságának csak külső  korlátai  vannak:
     amíg  egy  ilyen  alkotmányosan meghúzott  külső  korlátba  nem
     ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett,
     annak  tartalmára  tekintet  nélkül.”  [30/1992.  (V.  26.)  AB
     határozat, ABH 1992, 167, 179.]
      Az  Emberi  Jogok  Európai  Egyezményét  és  az  Emberi  Jogok
     Európai  Bíróságának  gyakorlatát elemezve az  Alkotmánybíróság
     idézni  szokta az Egyezmény 10. cikke 2. §-át érintő megszorító
     értelmezést:   „Ez  a  szabadság  az  olyan   véleményeket   is
     megilleti,   amelyek  sértőek,  meghökkentőek  vagy  aggodalmat
     keltenek.  Ez  követeli meg a pluralizmus, a  tolerancia  és  a
     felvilágosultság,   amely   nélkül   demokratikus    társadalom
     elképzelhetetlen.” [18/2004. (V. 25.) AB határozat,  ABH  2004,
     303,   306.]  Csakhogy:  ez  a  „tolerancia”  csak   az   olyan
     véleményekre  vonatkozik, amelyek nem sértik  az  Emberi  Jogok
     Európai  Egyezményének  értékrendjét. Az  Egyezmény  17.  cikke
     ugyanis  kimondja:  „Az  Egyezmény egyetlen  rendelkezését  sem
     lehet  úgy  értelmezni,  hogy az bármely  állam,  csoport  vagy
     személy    számára   jogot   biztosítana   olyan    tevékenység
     folytatására  vagy  olyan cselekedet végrehajtására,  amely  az
     Egyezményben  foglalt  jogok és szabadságok  megsértésére  vagy
     pedig   az   Egyezményben  meghatározottnál   nagyobb   mértékű
     korlátozásra  irányul.” A most idézett Egyezmény  17.  cikkének
     értékrendi  fontosságát az Alkotmánybíróság  maga  is  kiemelte
     [57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001, 484, 491.]
      Az  Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata is lehetőséget
     lát  tehát az értékrend figyelembevételére: az ezen értékrendet
     tagadó és az Emberi Jogok Európai Egyezményével ellentétes célú
     tevékenység nem élvez ilyen védelmet, az ilyen nézetek nem azok
     tehát,  amelyek akkor is tolerálandóak lennének,  ha  „sértőek,
     meghökkentőek   vagy  aggodalmat  keltenek”.  Csak   ezzel   az
     értelmezéssel  válhat  „alkotmányossá” hazánkban  is  a  szabad
     véleménynyilvánításhoz való jog. Mintha  erről  megfeledkeztünk
     volna.
      Nem  lehet  figyelmen kívül hagyni – jóllehet még mindig  csak
     tervezet  – az Európai Unió 2007-ben született kerethatározatát
     sem, amely a rasszizmus és az idegengyűlölet bizonyos formái és
     megnyilvánulásai   elleni  büntetőjogi  fellépésről   szól.   A
     tervezet   értelmében,  a  tagállamokban  az  alábbi  szándékos
     bűncselekményeket kell büntetendővé nyilvánítani és  maximum  3
     évig terjedő szabadságvesztéssel büntetni:
       –  nagy nyilvánosság előtt megkülönböztetésre, erőszakra vagy
        gyűlöletre  való  izgatás (akár röpiratok,  képek  vagy  más
        anyagok   nyilvános  terjesztése  útján  is)  faji,  bőrszín
        szerinti,   vallási,   származási,  nemzeti   vagy   etnikai
        hovatartozásuk   alapján   meghatározott    személyek    egy
        csoportja vagy a csoport tagja ellen;
       –  az  alábbi  – faji, bőrszín szerinti, vallási, származási,
        nemzeti  vagy  etnikai hovatartozásuk alapján  meghatározott
        személyek  egy  csoportja,  vagy a  csoport  valamely  tagja
        ellen  irányuló  –  bűncselekmények  nyilvános  védelmezése,
        tagadása  vagy  durva banalizálása (amennyiben  olyan  módon
        teszik,  amely alkalmas arra, hogy az ilyen csoporttal  vagy
        a   csoport   valamely  tagjával  szemben   erőszakra   vagy
        gyűlöletre izgasson; (…)
      A   tagállamoknak   a   kerethatározat  végrehajtására   annak
     elfogadását követően majd két év áll a rendelkezésükre.

      5.  Magam  az  Alkotmánybíróság tagjaként mindig is  a  szabad
     véleménynyilvánításhoz való jog biztosításának híve voltam,  és
     az is maradtam. Előfordult az is, hogy álláspontom etekintetben
     szigorúbb  volt a testület tagjainak többségénél  is  [lásd  az
     57/2001.  (XII.  25.) AB határozathoz fűzött különvéleményemet,
     ABH  2001, 484, 515.] Az elmúlt 6-7 esztendő történései  nyomán
     azonban  – s ezekről iparkodtam fentebb szólni – álláspontomban
     szükségképpen  hangsúlyeltolódások mentek  végbe,  és  mindezek
     mára   már   odáig   juttattak   el,   hogy   kijelentsem:    a
     véleménynyilvánítási jog értelmezésénél ma már nem  állhat  meg
     az Alkotmánybíróság az 1992-es és 1994-es határozatainál. Ezt a
     feltáró-értékelő  munkát  hiányolom  a  többségi  határozatból,
     amely enélkül nem is adhat teljes értékű választ a köztársasági
     elnöki    indítványra    sem.   Úgy    gondolom    tehát,    az
     Alkotmánybíróságnak    erről   az   alapról    kellett    volna
     megválaszolnia  az indítványt. Ha ezt tette volna,  eljuthatott
     volna  akár  az  elfogadott, de még ki  nem  hirdetett  törvény
     181/A. § (1) bekezdése alkotmányosságának a megállapításáig is.
     A   181/A.   §   (2)   és  (3)  bekezdés  alkotmányellenségének
     megállapítását ugyanakkor – alapvetően az Alkotmány  2.  §  (1)
     bekezdésére figyelemmel – magam is támogatom.

     Budapest, 2008. június 30.
                                                     Dr. Kiss László
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      .
      Number of the Decision:
      .
      95/2008. (VII. 3.)
      Date of the decision:
      .
      06/30/2008
      .
      .