English
Hungarian
Ügyszám:
.
1104/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 6/1998. (III. 11.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/91
.
A döntés kelte: Budapest, 03/09/1998
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                
   Az  Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessége utólagos
   vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés alapján meghozta  a
   következő

                           határozatot :
                                

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a  büntetőeljárás
   során  keletkezett iratokból másolat adásáról  szóló  4/1991.
   (III.  14.) IM-BM együttes rendelet (a továbbiakban Rendelet)
   4.  §  a)  és  c) pontja, valamint a büntetőeljárásról  szóló
   1973.  évi  I. törvény (a továbbiakban Be.) 114.  §-ának  (4)
   bekezdése  második mondata a terhelt, a védő, a  védő  jogait
   élvező  törvényes  képviselő, illetve a  törvényes  képviselő
   helyébe  lépő  eseti gondnok vonatkozásában alkotmányellenes;
   ezért  e  rendelkezéseket az Alkotmánybíróság 1998.  december
   31. napjával megsemmisíti.

   Az  Alkotmánybíróság  a Rendelet 4. § b),  d)  és  e)  pontja
   tekintetében a kezdeményezést elutasítja.

   2.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Rendelet 4. § a)
   és  c)  pontja  a  Fővárosi  Bíróság  Katonai  Tanácsa  előtt
   folyamatban lévő KB.III.002/1997. sz ügyben a terheltek és  a
   védők tekintetében nem alkalmazható.

   Ezt  a  határozatát  az Alkotmánybíróság a Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás
                                 I.
                                 

    A Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa az előtte KB.III.002/1997.
    számon     folyamatban     levő     büntetőeljárásban      az
    Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 38. §  (1)
    bekezdése   alapján  —  az  eljárás  egyidejű  felfüggesztése
    mellett   —   az  Alkotmánybíróság  eljárását  kezdeményezte.
    Végzésében  annak megállapítását kérte, hogy a büntetőeljárás
    során  keletkezett iratokból másolat adásáról  szóló  4/1991.
    (III.   14.)  IM-BM  együttes  rendelet  4.  §-ában   foglalt
    rendelkezés alkotmányellenes.

    A  Rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a büntetőeljárás során
    keletkezett  iratokról  — ideértve az  eljáró  hatóság  által
    beszerzett,   illetőleg   a  büntetőeljárásban   részt   vevő
    személyek  által becsatolt iratokat is — az a hatóság,  amely
    előtt  a büntetőeljárás folyamatban van a terhelt, a védő,  a
    törvényes képviselő, a sértett, a magánvádló, a magánfél,  az
    egyéb  érdekelt  valamint a sértett  magánfél,  és  az  egyéb
    érdekelt  képviselője kérésére nem hiteles  másolatot,  külön
    kérelmére  hiteles  másolatot ad. A  Rendelet  4.  §-a  ehhez
    képest  a  következő kivételeket állapítja meg:  "Nem  adható
    másolat  a)  az  államtitkot,  illetőleg  szolgálati   titkot
    tartalmazó   iratról,  b)  az  eljáró  hatóság  határozatának
    tervezetéről,   c)   arról   a  tárgyalásról,   illetőleg   a
    tárgyalásnak   annak  a  részéről  készített  jegyzőkönyvről,
    amelyről  a nyilvánosságot kizárták, d) a bíróság tanácsülési
    jegyzőkönyvéről,  e)  a  kisebbségi  véleményen   lévő   bíró
    írásbeli véleményéről."

    A  kezdeményező  álláspontja szerint  a  Rendelet  4.  §-ának
    alkalmazása sértené a védelemhez való jog alkotmányos büntető-
    eljárási  alapelvét,  és  így  az  Alkotmány  2.  §-ának  (1)
    bekezdését és 57. §-ának (3) bekezdését, valamint a Be. 6.  §
    (1) és (2) bekezdését. Ebben az összefüggésben a kezdeményező
    hivatkozott  az  Állampolgári Jogok Országgyűlési  Biztosának
    1997. október 1.-jén kelt Jelentésére is, amely a Rendelet 4.
    §-ának  a  védelemhez  való  joggal  való  konfliktusa  miatt
    alkotmányos aggályokat állapított meg.

    Az  Alkotmánybíróság  eljárása során megállapította,  hogy  a
    kezdeményezéssel  érintett jogszabályi  rendelkezések  szoros
    tartalmi   összefüggésben  állnak  a  Be.  114.  §-ának   (4)
    bekezdésével.  A  Be. 114. §-ának (4) bekezdése  szerint  "Az
    államtitkot  vagy szolgálati titkot tartalmazó  irat  csak  a
    hatóságnál  kézbesíthető.  A címzett  az  iratot  nem  viheti
    magával, részére titkos adatot nem tartalmazó kivonatot  kell
    adni.  Hirdetményi úton is ilyen kivonatot kell kézbesíteni."
    Ezért  az  Alkotmánybíróság az alkotmányossági vizsgálatot  a
    Be. 114 §-ának (4) bekezdése vonatkozásában is lefolytatta.

                                 II.

    1.  A  kezdeményezés a Rendelet 4. §-át a  maga  egészében  a
    védelemhez  való joggal ellentétesnek tartja és  támadja.  Az
    Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy   a   kezdeményezés
    tartalma  szerint csupán a 4. § a) és c) pontjára vonatkozik,
    hiszen  a védelemhez való joggal csak a 4. § a) és c)  pontja
    hozható összefüggésbe, amelyek szerint nem adható másolat  az
    államtitkot,  illetve szolgálati titkot  tartalmazó  iratról,
    illetve  arról a tárgyalásról, vagy annak részéről  készített
    jegyzőkönyvről, amelyről a nyilvánosságot kizárták. A b),  d)
    és   e)   pont  a  kezdeményezett  alkotmányossági  vizsgálat
    szempontjából   irreleváns.  Ezért   azok   tekintetében   az
    Alkotmánybíróság a kezdeményezést elutasította.

    Ugyancsak megállapította az Alkotmánybíróság, hogy a Rendelet
    1. §-a szerint iratmásolat kérésére jogosultak közül ebben az
    eljárásban  csak  a  terhelt, a védő,  illetve  a  fiatalkorú
    elleni  büntetőeljárásban  a  védő  jogait  élvező  törvényes
    képviselő  tekintetében vizsgálható  a  védelemhez  való  jog
    sérelme.   A   védő   iratmegtekintési   jogára   a   terhelt
    iratmegtekintési joga irányadó (Be. 52. § (3) bekezdés és 44.
    §  (4)  bekezdés),  és  ehhez igazodik  a  fiatalkorú  elleni
    eljárásban   a  törvényes  képviselő,  illetve  a   törvényes
    képviselő helyébe lépő eseti gondnok iratmegtekintési joga is
    (Be  299.,  300. §). Ugyanígy a Be. 114. §-ának  (4)  és  (5)
    bekezdése  vonatkozásában is csak a  terhelt,  a  védő  és  a
    fiatalkorú  elleni  eljárásban a törvényes  képviselő  (eseti
    gondnok)  az,  akinek  a  védelemhez  való  alkotmányos  joga
    sérülhet.

    Az  Alkotmánybíróság  tehát arról  hoz  határozatot,  hogy  a
    Rendelet  4. § a) és c) pontja illetve a Be. 114. §-ának  (4)
    és  (5)  bekezdése sérti-e a terhelt, a védő és a védő jogait
    élvező törvényes képviselő (eseti gondnok) jogát a védelemre.

    2.  Az  Alkotmánybíróság mindenekelőtt rámutat arra, hogy  az
    Alkotmány 57. § (3) bekezdésében biztosított védelemhez  való
    jog  a  terhelt és a védő jogaiban ölt testet.  A  terheltnek
    joga  van ahhoz, hogy saját magát megvédje, és ahhoz is, hogy
    választása  szerinti védőt vegyen igénybe (akinek  költségeit
    adott  esetben az államnak kell viselnie). A védelemhez  való
    jog  alkotmányos  megítélése  csakis  a  terhelt  és  a  védő
    jogainak  együttes  szemlélete  alapján  lehetséges.   Ez   a
    megközelítés  összhangban  van az emberi  jogok  és  alapvető
    szabadságok védelméről szóló Egyezmény (a továbbiakban Emberi
    Jogok  Európai Egyezménye) gyakorlatával. (Vö. X. v. Austria,
    Appl. No. 6185/73, DR 2, 68; Ensslin and others v. FRG, Appl.
    Nos. 7572/76, 7586/76, 7587/76, DR 14, 64)

    Másrészt  azonban  a védő a büntetőeljárás  önálló  személye,
    jogai  nem átruházott jogok, hanem a büntetőeljárás alá  vont
    személy   objektív  érdekét  szolgáló,  de  önálló   eljárási
    jogosítványok.  (1320/B/1993 AB  határozat,  ABH  1995,  683,
    685.) Az Alkotmánybíróság már korábban is kiemelte az ügyvédi
    foglalkozás beágyazottságát az igazságszolgáltatás,  valamint
    az  eljárásjogok rendszerébe, továbbá az ügyvédi  tevékenység
    szabályozásának közjogi vonatkozásait (22/1994. (IV. 16.) AB,
    ABH 1994, 127, 130). Ebből a sajátos és önálló jogállásból is
    következik   a   védelem  joga  tekintetében  többek   között
    meghatározott körben a kötelező védelem, továbbá az,  hogy  a
    védő  jogosítványai  bizonyos esetekben tágabbak  lehetnek  a
    terhelténél.

    3.     A    védelemhez    való    joggal,    illetve    annak
    korlátozhatóságával a katonai bíróságok eljárásában, valamint
    az   államtitok   és   a  szolgálati  titok   védelmében   az
    Alkotmánybíróság  már  a 25/1991. (V.  18.)  AB  határozatban
    foglalkozott,   s  az  akkor  hatályos  IM  utasítások   több
    rendelkezését    mind    formai,    mind    tartalmi    okból
    alkotmányellenesnek mondta ki és megsemmisítette  (ABH  1991,
    414).  E  határozat (a továbbiakban: Abh.)  megállapításai  a
    mostani ügyben is irányadóak.

    Az Abh.-ban az Alkotmánybíróság nem elégedett meg azzal, hogy
    a  védelemhez  való jog formálisan biztosítva  legyen,  hanem
    egyrészt   annak   hatékony  érvényesülését  követelte   meg,
    másrészt kifejezetten kiterjesztette ezt a jogot a terhelt és
    a  védő  megfelelő felkészülésére jogaik gyakorlására.  Ennek
    megfelelően  az  Alkotmánybíróság a vádirat tekintetében  nem
    tartotta  elegendőnek, hogy "maga a megismerés  biztosított",
    hanem  kifogásolta, hogy a megismerés biztosítása ellenére  a
    korlátozások  miatt  a  "védelemre való felkészülés  jelentős
    mértékben megnehezül". A határozat leszögezte, hogy a  puszta
    betekintési joggal szemben "a vádirat 'birtokolása'  alapvető
    fontosságú a tárgyalásra felkészüléshez mind a terhelt,  mind
    a védő számára". (ABH 1991, 415, 416).

    A   védelemhez  való  jog  hatékonyságának  jelentőségét  más
    esetben  is elismerte az Alkotmánybíróság. Így a fent idézett
    1320/B/1993.  AB  határozat  a terhelt  rendelkezési  jogának
    korlátozását  is  alkotmányosnak tartotta a védő  feladatának
    ellátásához szükséges joggyakorlás biztosítása érdekében.

    Az   Alkotmánybíróság   az   így  kiterjesztett,   eredményes
    működésében  tekintett  védelemhez  való  jog  korlátozásának
    alkotmányosságát   vizsgálja.  Ebben  az  összefüggésben   az
    Alkotmánybíróság    az    Abh.-ban    elismerte,    hogy    a
    büntetőeljárásban szükség lehet az államtitok és a szolgálati
    titok  megfelelő védelmére. Utalt az Alkotmánybíróság azonban
    arra   is,   hogy   csak   a  védelemhez   való   jognak   az
    elkerülhetetlenül szükséges, arányos és a lényeges  tartalmat
    nem   érintő   korlátozása  felel   meg   az   alkotmányosság
    követelményeinek. (ABH 1991, 418-419)

    Az   Alkotmány  57.  §-ának  (3)  bekezdéséből  ilyen   módon
    levezetett követelmények teljes összhangban állnak a  védelem
    jogára  vonatkozó nemzetközi kötelezettségeinkkel is, amelyek
    szerint eleve a védelemhez való jognak ez a tág értelmezése a
    kiindulópont.    Mind   a   Polgári   és   Politikai    Jogok
    Egyezségokmánya 14. cikk 3. b), mind az Emberi Jogok  Európai
    Egyezménye  6.  cikk 3. b) (a kihirdetett magyar  szövegekkel
    ellentétben)    egyező   szóhasználattal    írják    elő    a
    bűncselekménnyel  vádolt minden személy  számára  feltétlenül
    megadandó   "minimális"  jogok  között,  hogy  az  "legalább"
    "megfelelő  idővel,  és  lehetőséggel  rendelkezzék   védelme
    előkészítésére",   illetve   "rendelkezzék    a    védelmének
    előkészítéséhez   szükséges  idővel   és   eszközökkel"   (az
    egyezmények  szövege  szerint: "to  have  adequate  time  and
    facilities  for the preparation of his defence",  illetve  "a
    disposer  du  temps  et  des  facilités  nécessaires   a   la
    préparation   de   sa  défense").  Ezek  az   eszközök   vagy
    lehetőségek pedig felölelnek minden olyan "elemet",  amely  a
    büntető   felelősség  alóli  mentesülést  vagy   a   büntetés
    csökkentését   szolgálhatja,  s   amelyeket   a   hatáskörrel
    rendelkező hatóságok gyűjtöttek vagy gyűjthetnek össze.  (Vö.
    Report  of the Commission of 14 December 1981, Jespers  Case,
    DR 27 (1982), p. 61, 72.)

    4.  Teljesen egyértelmű, hogy ezek az "eszközök" és  "elemek"
    magukban foglalják az iratok tartalmának megismeréséhez  való
    jogot.   Így   van   ez   nemcsak  az  említett   egyezmények
    gyakorlatában,  hanem  —  mint a Be.-ben  is  —  általában  a
    büntetőeljárási   kódexekben  is.   Az   Alkotmánybíróság   a
    hatékonyság  és  a védelemre való felkészülés  biztosításának
    követelménye   miatt   már   1991-ben   úgy   értelmezte   az
    iratbetekintést, hogy az a puszta megismerésen  túl  az  irat
    "birtoklását" is magába kell, hogy foglalja.

    Az  Abh.  nyomán megszűnt az iratmegtekintés korlátozása.  Az
    Abh.   a   védelem   jogának  egyes   konkrét   korlátozásait
    semmisítette  meg  a betekintési jog gyakorlása,  a  vádirat,
    illetve  a "titkos ügy" tárgyalásán készített védői jegyzetek
    "birtoklása" tekintetében. Azok az elvek azonban,  amelyek  a
    védelemhez   való   jog  értelmezéséből  adódóan   ezeket   a
    korlátokat    alkotmányellenessé   tették,    érvényesek    a
    másolatkészítésnek a Rendeletben foglalt korlátozására is.  A
    védelem  hatékonysága  nemcsak a vádirat,  hanem  minden,  az
    ügyész  és  a  bíróság rendelkezésére álló irat tekintetében,
    éppen  a  védelemre  való felkészülés  biztosítása  érdekében
    megköveteli,    hogy    azokat   —   az    alább    kifejtett
    megkülönböztetések szerint — a terhelt és a védő  ne  csak  a
    bíróságon,  a  hatóság  által  használt  példányt  használva,
    tanulmányozhassa,  hanem  azokról  kizárólagos   használatára
    szolgáló másolatot kapjon és azt magával is vihesse.

    5. Az Alkotmánybíróság azt a határozatát, hogy a védekezéshez
    szükséges adatok "birtoklása" a másolatok készítésére, s azok
    elvitelére,   vagyis  a  bíróságon  kívüli  használatára   is
    kiterjed,  a  védelemhez  való  jog  (Alkotmány  57.  §   (3)
    bekezdés)   ismertetett  értelmezésén  kívül  a  tisztességes
    eljáráshoz  való  jogra (Alkotmány 57.  §  (1)  bekezdés)  is
    alapozza.

    Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van
    ahhoz,  hogy  az  ellene emelt vádat,  vagy  valamely  perben
    jogait és kötelességeit a törvény által felállított független
    és  pártatlan  bíróság  igazságos  és  nyilvános  tárgyaláson
    bírálja   el.   A   "tisztességes   eljárás"   (fair   trial)
    követelménye nem egyszerűen egy a bíróságnak és az eljárásnak
    itt  megkövetelt  tulajdonságai közül  (ti.  mint  "igazságos
    tárgyalás"),   hanem  az  idézett  alkotmányi  rendelkezésben
    foglalt  követelményeken túl — különösen  a  büntetőjogra  és
    —eljárásra   vonatkozóan  —  az  57.  §  többi  garanciájának
    teljesedését  is  átfogja. Sőt, az  Egyezségokmánynak  és  az
    Emberi  Jogok  Európai Egyezményének — az Alkotmány  57.  §-a
    tartalmához   és   szerkezetéhez  mintát   adó   —   eljárási
    garanciákat    tartalmazó   cikkei    általában    elfogadott
    értelmezése  szerint a fair trial olyan minőség,  amelyet  az
    eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet
    csupán  megítélni.  Ezért  egyes  részletek  hiánya  ellenére
    éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára  lehet
    az  eljárás  "méltánytalan" vagy "igazságtalan",  avagy  "nem
    tiszteséges". Természetesen különbözik egy adott eljárás fair
    voltának  megítélése  az  abban az  ügyben  döntő  nemzetközi
    bizottságok    vagy    bíróság    eljárásában    a     magyar
    Alkotmánybíróság lehetőségeitől, amely elvont  normakontrollt
    végez.   Ez   utóbbiban   csupán   a   tisztességes   eljárás
    megkövetelte    általános   ismérvek   megállapítására    van
    lehetőség.

    A     tisztességes     eljárásnak    az     egyezmény-     és
    alkotmányszövegekben nem nevesített, de  általánosan  és  nem
    vitatottan elismert eleme a "fegyverek egyenlősége", amely  a
    büntetőeljárásban  azt  biztosítja,  hogy  a  vádnak   és   a
    védelemnek egyenlő esélye és alkalma legyen arra, hogy a tény-
    és    jogkérdésekben   véleményt   formálhasson   és   állást
    foglalhasson.  A  fegyverek egyenlősége  nem  minden  esetben
    jelenti   a   vád   és  a  védelem  jogosítványainak   teljes
    azonosságát, de mindenképpen megköveteli, hogy  a  védelem  a
    váddal  összevethető súlyú jogosítványokkal  rendelkezzen.  A
    fegyverek  egyenlőségének egyik feltétele  (és  a  nemzetközi
    szervek esetjogában is leginkább kimunkált területe) a  felek
    mindegyikének  személyes jelenléte az  eljárási  cselekmények
    során,  illetve egyes eljárási szereplők (például  szakértők)
    megtartása  semleges pozícióban. A másik  feltétel,  hogy  az
    ügyben  releváns adatokat a vád, illetve a terhelt és a  védő
    ugyanolyan  teljességben és mélységben ismerhessék  meg.  Itt
    érintkezik   a  fair  trial  elve  a  védelemhez   való   jog
    hatékonyságának   és  a  védelemre  való  felkészülés   kellő
    idejének  és  eszközeinek követelményével. Az  előző  pontban
    idézte az Alkotmánybíróság az Emberi Jogok Európai Bizottsága
    értelmezését ezeknek a védelem jogát szolgáló eszközöknek tág
    köréről. Az Alkotmánybíróság megállapította azt is,  hogy  az
    eljárásban szereplő adatok és dokumentumok teljes megismerése
    és — megfelelő biztosítékok között — birtokolása is ezek közé
    a   "mindenképpen  biztosítandó"  jogok  közé  sorolható.   A
    dokumentumok  megismerése;  a  belőlük  készíthető  jegyzetek
    szabad "birtokolása"; a dokumentumok "birtoklása" a tárgyalás
    alatt,  vagy máskor is, de csak a bíróság épületében, azonban
    nem  elégíti  ki  a védelemhez való jogot, ha egyszersmind  a
    fegyverek egyenlősége nem érvényesül. Nem egyenlő a vád és  a
    védelem  helyzete,  ha  az  ügyész  az  államtitkokat  képező
    dokumentumokat az eljárás alatt a bíróságon kívül is szabadon
    birtokában tarthatja és használhatja (lásd a Be. 114.  §  (5)
    bekezdését), — míg a terhelt és a védő ebben korlátozva van.

    Az  Alkotmánybíróság  megjegyzi, hogy az idézett  egyezmények
    gyakorlata  az iratbetekintés jogának határát úgy húzta  meg,
    hogy  abba  a  dokumentumok szabad birtoklása is beleérthető.
    Csakis  a  hivatalbóli  kézbesítés vonatkozásában  utasította
    ugyanis el mind az Egyezségokmány tekintetében az Emberi Jogi
    Bizottság,  mindpedig  az  Emberi  Jogok  Európai  Egyezménye
    tekintetében  az  Emberi  Jogok  Európai  Bírósága  azokat  a
    követeléseket,  amelyek a vád által használt  —  a  vádiraton
    túlmenő,   egyéb  —  dokumentumok  hivatalbóli   kézbesítését
    követelték a védelem részére ( O.F. vs. Norway, B 158/1983, §
    5.5, illetve Kremzow ügy, 21 September 1993, Séries A 268-B),
    azaz  az iratok kérelemre történő rendelkezésre bocsátása  az
    egyezmények védelmi körén belül marad.

    A  fegyverek  egyenlőségéből  tehát  az  következik,  hogy  a
    terhelt és a védő jogának korlátozása az iratmásolatok szabad
    birtoklása  és  használata tekintetében  az  alább  kifejtett
    megkülönböztetések  szerint  alkotmányellenes,   ha   a   vád
    ugyanazokat  az  iratokat korlátozás nélkül birtokolhatja  és
    használhatja.   (A   titokvédelem   követelményei    emellett
    természetesen egyenlőképpen kötelezik mindkét felet.)

    6. a) A védelemhez való jog, és ezen belül az iratbetekintés,
    a  dokumentumok birtoklása, de általában a védekezéshez és az
    arra  való  felkészüléshez szükséges "idővel és  eszközökkel"
    való    rendelkezés    joga    nem    korlátozhatatlan.    Az
    állambiztonsági  érdek, s ezen belül az  államtitok  védelme,
    hagyományosan és nemzetközileg is elfogadott oka lehet e  jog
    korlátozásának  —  egy  demokratikus társadalomban  szükséges
    mértékben.  Az  Abh. is tartalmazza, hogy a büntetőeljárásban
    szükség  lehet az államtitok és a szolgálati titok  megfelelő
    védelmére.  (ABH  1991,  417.) Az  alkotmányosan  "megfelelő"
    egyensúly  a  védelemhez való jog és  az  államtitok  védelme
    között  azonban  csak  igen  differenciáltan  alakítható  ki.
    Különböztetni   lehet  például  aszerint,   hogy   vajon   az
    államtitokról való tudomásszerzés feltétlenül megengedendő-e,
    vagy  a titok egyes részeiben titok maradhat a védelem előtt;
    más-más  megítélés alá esik a tudomásszerzés módja: a hatóság
    általi  informálás,  a  személyes  iratbetekintés,  az   irat
    birtokolása a tárgyaláson, vagy ennél tágabb hozzáférhetősége
    a  bíróság  épületében,  a  jegyzetkészítés  és  a  jegyzetek
    elvihetősége; a kizárólag saját használatú, de  a  bíróságról
    ki  nem  vihető másolat; s végül a teljes irat vagy  másolata
    szabad  birtokolása  és  használata. Eltérhet  a  "megfelelő"
    titotkvédelem a védelem jogát gyakorló személyek  között  is:
    az  ügyvédnek  adott vonatkozásban több joga  lehet,  mint  a
    terheltnek stb.

    Az   Abh.   1991-ben  hatályon  kívül  helyezte   a   bíróság
    tanácselnökének diszkrecionális jogát arra, hogy  a  nyomozás
    befejezése  után  a  terhelt és a védő  számára  mely  iratok
    megtekintését  engedélyezi. Ettől  kezdve  a  büntetőügyekben
    szerepet   játszó  államtitok  megismerését  nem   korlátozza
    semmilyen  jogi  előírás, a Be. szerinti iratbetekintési  jog
    valóban érvényesül. A most elbírált Rendelet, valamint a  Be.
    kézbesítési  szabálya tehát nem a büntetőeljárásban  szerepet
    játszó   államtitok   megismerését   korlátozza,   hanem    a
    megismerhetőségen  belül  az  államtitkot   tartalmazó   irat
    fizikai    védelméről   rendelkezik   —   mégpedig    ésszerű
    feltételezés  szerint csakis a terhelten és  a  védőn  kívüli
    személyekkel szemben. Mivel ugyanis a betekintési jog által a
    terhelt és a védő jogosultak az államtitkot "megszerezni"  és
    a  védelem  érdekében "felhasználni" is, ezek a  korlátozások
    értelemszerűen  az államtitok "illetéktelen  személy  részére
    hozzáférhetővé"  válása  ellen  irányulhatnak.  Azt,  hogy  a
    terhelt  vagy  a védő az államtitkot illetéktelennek  kiadja,
    nem  az  irat  kivitelének tiltásával a bíróságról,  hanem  a
    betekintés  korlátozásával vagy tiltásával lehetne hatékonyan
    megelőzni.  Egy  ilyen  feltételezésre  alapozva  azonban   a
    védelemhez  való jogot nyilvánvalóan nem lehet  alkotmányosan
    korlátozni.  Kérdés, hogy az államtitok harmadik személyekkel
    szembeni  védelmére hivatkozva alkotmányosan  lehetséges-e  a
    védelemhez  és a tisztességes eljáráshoz való jog korlátozása
    azáltal,   hogy  az  államtitkot  tartalmazó  irat   hatósági
    épületen  kívüli  birtokolását és a  másolatkészítést  a  jog
    megtiltja.

    Bár  az  Abh.  megsemmisítette  azokat  az  utasításokat  is,
    amelyek  szerint "titkos ügyekben" az államtitkot  tartalmazó
    vádiratot  a  terhelt  és a védő csak  a  bíróság  épületében
    tanulmányozhatta, de nem vihette magával, továbbá azokat  is,
    amelyek   a  határozatokból  kihagyni  rendelték  a  titoknak
    minősülő  adatokat, a Be. 114. § 1994-ben beiktatott  (4)  és
    (5)  bekezdése  ezeket  az  alkotmányellenesnek  nyilvánított
    rendelkezéseket  lépteti ismét életbe azzal az  indokolással,
    hogy "az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratot
    a  hatóságtól  elvinni  azért nem lehetséges,  mert  a  titok
    megfelelő  védelme csak ott biztosított. A címzett  az  ilyen
    iratot  a  hatóságnál tanulmányozhatja,  az  abból  készített
    titkos adatot nem tartalmazó kivonatot pedig megkapja,  tehát
    e szabályozás alapvető jogait nem csorbítja."

    A   Be.   módosítása  az  Abh.-ból  csakis  a  megsemmisített
    utasítások  formai alkotmányellenességét vette figyelembe,  s
    tartalmilag  hasonló rendelkezéseket emelt törvényi  szintre.
    Pedig  az  Abh.  nemcsak  az anyagi alkotmányellenességet,  a
    védelemhez  való  jog  sérelmét  is  megállapítja   mindegyik
    vizsgált   szabály  esetén,  hanem  a  jövendő   titokvédelmi
    jogalkotás tekintetében is kifejezetten felhívja a  figyelmet
    arra,   hogy  a  védelemhez  való  jog  korlátozása  csak   a
    feltétlenül    szükséges   mértékben   és    az    arányosság
    követelményét betartva lehet alkotmányos (ABH 1991, 418).  Az
    alkotmányossági  kérdés  tehát  az,  hogy  a  hatékony  és  a
    védekezésre megfelelő felkészülést biztosító védelemhez  való
    jognak  szükséges és arányos korlátozása-e, ha az államtitkot
    tartalmazó  iratokról a terhelt és/vagy  a  védő  nem  kaphat
    másolatot,  illetve hogy az ilyen iratokat nem  viheti  ki  a
    büntető  ügyekben  eljáró  hatóság  épületéből,  nehogy  azok
    illetéktelen személyek kezébe jussanak.

    b)  Az  alapjogok korlátozásának e jogok lényeges tartalma  a
    határa:  az  Alkotmány  8.  § (2)  bekezdése  kimondja,  hogy
    alapvető jog lényeges tartalmát törvény sem korlátozhatja. Az
    Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint valamely  alapjog
    lényeges  tartalmát az a korlátozás sérti, amely  —  valamely
    más  alapvető  jog  vagy  alkotmányos  cél  érdekében  —  nem
    elkerülhetetlenül  szükséges, továbbá,  ha  szükséges  is,  a
    korlátozás  által okozott jogsérelem az elérni kívánt  célhoz
    képes aránytalan.

    Emellett  a főszabályként alkalmazandó alkotmányossági  mérce
    mellett  azonban egyes alapjogok esetében az  Alkotmány  maga
    tartalmaz  további  kritériumokat, amelyek  egyrészt  ezt  az
    általános   mércét   az   illető  jog  tartalmához   igazítva
    konkretizálják,  másrészt  amelyek konkrét  voltukban  sokkal
    inkább  állandó és saját tartalmi ismérvekkel határozzák  meg
    az  adott alapjog lényeges tartalmát a viszonyítással dolgozó
    általános   szabály  helyett.  Ez  utóbbi,  minden  alapjogra
    alkalmazandó    általános   mérce    szükségképpen    elvont,
    módszertani   szabály   lehet  csak,   amely   a   mindenkori
    korlátozáshoz való viszonyítást írja elő; ez utóbbi tehát itt
    a  konkrét elem, s az alapjogok védett tartalma ezért esetről
    esetre  eltérően alakul. Ezzel szemben az egyes  alapjogoknál
    szereplő külön mércék a lényeges tartalmat valóban magához  a
    fenyegetett  alapjog  sajátosságaihoz  kötik,   s   ezért   a
    korlátozás   okát  és  súlyát  nem  szükségképpen  értékelik;
    bármely  korlátozással szemben is ugyanaz a határ áll.  Ez  a
    módszer  egyes esetekben a korlátozás abszolut határát  vonja
    meg,  másutt  annak  alkotmányosságát saját,  külön  ismérvek
    alapján   teszi   eldönthetővé,   akár   úgy   is,   hogy   a
    szükségesség/arányosság mérlegelését csakis  az  Alkotmányban
    meghatározott  szűkebb és konkrét követelmények  tekintetében
    engedi  meg. Így ezeknek az alapjogoknak a lényeges  tartalma
    állandóbban és egyértelműbben határozható meg, mint azoké  az
    jogoké, amelyekre az általános szabályt kell alkalmazni.

    Ilyen  külön mércét tartalmaz az Alkotmány például az élethez
    és   az   emberi  méltósághoz  való  jog  esetében  ahol   az
    Alkotmánybíróság  az "önkényes" megfosztás tilalmát  abszolut
    tilalomként  értelmezte:  az  élettől  és  méltóságtól   való
    megfosztás  fogalmilag  önkényes, e jogok  teljes  terjedelme
    lényeges tartalom (ABH 1990, 92, 106); hasonló tartalmi,  nem
    viszonyításból  adódó mércét alkalmaz az  Alkotmánybíróság  a
    jogállamiság,    továbbá   az   államcélok,    különösen    a
    piacgazdaság,   a   szociális  jogok  és  a  környezetvédelem
    területén.  A legnagyobb gyakorisággal azonban a  büntetőjogi
    garanciák tekintetében ír elő maga az Alkotmány ilyen szilárd
    határokat  a  korlátozhatóság  számára.  Az  Alkotmánybíróság
    ennek  megfelelően meg is állapította például az  ártatlanság
    vélelme,  a nullum crimen sine lege,s ezen belül a visszaható
    hatályú büntető törvényhozás tilalmának abszolut voltát.  "Az
    alkotmányos   büntetőjog  alapintézményei   legtöbb   esetben
    fogalmilag  sem relativizálhatók, s nem képzelhető  el  velük
    szemben  mérlegelhető más alkotmányos  jog  vagy  feladat.  A
    büntetőjogi  garanciák ugyanis már egy mérlegelés  eredményét
    tartalmazzák." (11/1991. (III. 5.) AB, ABH 1992, 77, 83)  (Az
    Alkotmánybíróság  a  szükségesség/arányosság  tesztjét  egyes
    büntető    tényállások    alkotmányosságának    megítélésénél
    alkalmazza,   amikoris  arról  van  szó,  hogy   a   büntetés
    alkalmazása valamely más jog védelmében szükséges és arányos-
    e;  itt  tehát  e  másik jog — például a véleménynyilvánítási
    szabadság — súlya meghatározó a mérlegelés eredményére.)

    Az  57.  § (1) bekezdésében meghatározott garanciák: mindenki
    joga  arra, hogy az ellene emelt vádat, vagy valamely  perben
    jogait és kötelességeit a törvény által felállított független
    és   pártatlan  bíróság  igazságos  és  nyilvános  tágyaláson
    bírálja   el,  a  "bírósághoz  való  jog"  megannyi   konkrét
    feltételét  tartalmazzák, amelyek  nem  abszolútak  abban  az
    értelemben, mint például az említett ártatlanság vélelme,  de
    amelyek  az  általános szabály szerinti  mérlegelésnek  mégis
    abszolut  korlátai. Nincs olyan szükségesség, amely  miatt  a
    tárgyalás   "tisztességes"   voltát   arányosan   ugyan,   de
    korlátozni  lehetne; hanem a tisztességes tárgyalás  fogalmán
    belül   alakítandó  ki  olyan  ismérvrendszer,  amely   annak
    tartalmát  adja,  s  csak  ezen  belül  értékelhető  bizonyos
    korlátozások  szükséges  és arányos  volta.  (Ugyanígy  saját
    dogmatikája   van   annak,  mi  számít  "bíróságnak",   mikor
    "törvényes",  "független" és "pártatlan" az  eljáró  testület
    stb.)

    c)   Mivel  az  Alkotmánybíróság  ebben  a  határozatában   a
    védelemhez való jogot és a tisztességes eljáráshoz való jogot
    egymással összefüggésben vizsgálja, az államtitkot tartalmazó
    iratok  illetéktelen kezekbe jutása elleni védelméhez  fűződő
    érdeket  is  e  két  jog fent, a 4. és 5.  pontban  kifejtett
    tartalmi ismérveinek keretein belül mérlegeli, s így az Abh.-
    ban a jövőbeli korlátozás tekintetében megjelölt követelményt
    a fent kifejtettek értelmében konkretizálja.

    A  hatékony  és  megfelelő felkészülést biztosító  védelemhez
    való   jog,   összefüggésben  a  tisztességes  eljárásnak   a
    fegyverek    egyenlősége    fogalmában    is    megnyilvánuló
    követelményeivel azt követeli meg, hogy a terhelt és védője a
    vádiratot,   valamint  az  összes  olyan   iratot,   amelynek
    kézbesítése  a  Be.  szerint  kötelező,  akkor   is   eredeti
    szövegével,  teljes terjedelmében megkapja és  birtokolhassa,
    ha  azok  államtitkot  vagy szolgálati  titkot  tartalmaznak.
    Ezért  a  Be.  114. § (4) bekezdésének második  mondata  ezen
    személyek   vonatkozásában   alkotmányellenes.   Ezeknek   az
    iratoknak ugyanis — mint azt már az Abh. kifejtette  —  olyan
    alapvető  jelentősége  van a védekezésben  és  az  arra  való
    felkészülésben,  és csak a vád általi korlátlan  birtokolásuk
    és  használatuk olyannyira sértené a fegyverek egyenlőségének
    elvét, hogy mindezzel szemben az államtitkot tartalmazó  irat
    védelmére  harmadik személyekkel szemben  nem  lehet  arányos
    korlátozásként hivatkozni.

    Az államtitok védelmére szolgál az államtitoksértés bűntette,
    és   gondatlan  alakzatának  vétsége,  továbbá  a  szolgálati
    titoksértés   vétsége  (Btk.  221,  222.   §),   valamint   a
    titokvédelmi  szabálysértés  is.  Az  államtitkot  tartalmazó
    iratot  birtokló terhelt és védő természetesen e  felelőssége
    tudatában él az iratok birtoklásához való jogával. Azonban  a
    gondatlanságból  elkövetett államtitoksértés kockázata  olyan
    súlyos  lehet  az államtitok megfelelő fizikai védelmére  nem
    feltétlenül  képes  jogosult  —  s  elsősorban  a  terhelt  —
    számára,  hogy  annak kivédése céljából azt a lehetőséget  is
    biztosítani  kell, hogy a terhelt vagy a  védő  az  iratot  a
    hatóság   védett  épületében  tanulmányozza.  Ilyen   esetben
    azonban  alkotmányos  követelmény a csakis  saját  használatú
    másolat,  s  az  ahhoz  való  — az  intézmény  munkarendjének
    keretén   belül   —   időben   is  legteljesebb   hozzáférési
    jogosultság.

    A  védelemhez való jog és a fegyverek egyenlősége azonban  az
    összes  olyan dokumentum birtokolására és szabad használatára
    kiterjed,  amellyel a vád is így rendelkezik.  Az  államtitok
    védelme  érdekében  a  vádiraton  és  az  egyéb  kézbesítendő
    iratokon  kívüli  dokumentumoknak a bírósági  épületből  való
    kiviteléhez azonban a törvény feltételeket szabhat. Mivel  az
    iratok   fizikai  védelméről  van  szó,  a  korlátozások   is
    elsősorban    ezzel   lehetnek   arányosak:    például    nem
    alkotmányellenes annak megkövetelése, hogy  az  irat  jövendő
    birtokosa nyilatkozzék arról, hogy nála a titkok megőrzésének
    fizikai feltételei megvannak. Mérlegelhető olyan megoldás is,
    hogy  —  tekintettel  az  ügyvéd  jogállásáról  és  annak  az
    igazságszolgáltatás        rendszerébe        illeszkedéséről
    kifejtettekre, valamint arra, hogy a védelemhez való jog és a
    fegyveregyenlőség tekintetében a terhelt  és  a  védő  jogait
    együtt  kell szemlélni — a védőként eljáró ügyvéd könnyebbben
    jut  ezeknek az iratoknak, vagy másolatuknak szabad birtokába
    mint   a  terhelt,  akinél  az  ügyvédnél  szigorúbban  lehet
    vizsgálni,  hogy  valóban  képes-e a fizikai  titokvédelemre.
    Ilyen  szabályozás  esetén  azonban  alkotmányos  követelmény
    lenne,  hogy  a  terhelt  védelmében ügyvéd  eljárása  legyen
    kötelező akkor is, ha ezt a Be. egyébként nem írná elő.

    7.   A   Rendelet   formai  okból  is  alkotmányellenes.   Az
    Alkotmánybíróság  úgy  értelmezte  az  Alkotmány  8.  §   (2)
    bekezdését,  hogy  valamely  alapjog  közvetlen  és  jelentős
    korlátozása csakis törvényben történhet (64/1991. (XII.  17.)
    AB,  ABH  1991,  300). Az iratmásolatok  adásának  tiltása  a
    Rendelet a) és c) pontja szerint a terhelt, a védő és a  védő
    jogait  élvező törvényes képviselő számára a védelemhez  való
    jogot  közvetlenül  és  jelentősen  korlátozza.  A  rendeleti
    szintű  szabályozás ezért az Alkotmány 8. §  (2)  bekezdésébe
    ütközik.
                           Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                         előadó alkotmánybíró

                Dr. Ádám Antal         Dr. Bagi István
                alkotmánybíró            alkotmánybíró

                Dr. Holló András      Dr. Kilényi Géza
                alkotmánybíró            alkotmánybíró

                Dr. Lábady Tamás      Dr. Németh János
                alkotmánybíró            alkotmánybíró

                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Article 114.4 of the Act on the Code of Criminal Procedure that states that the defence counsel or the accused cannot have access to those files which contain State or official secrets
     Number of the Decision:
     .
     6/1998. (III. 11.)
     Date of the decision:
     .
     03/09/1998
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1998-1-003?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0006_1998.pdfen_0006_1998.pdf