Hungarian
Ügyszám:
.
1104/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 6/1998. (III. 11.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/91
.
A határozat kelte: Budapest, 03/09/1998
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                               
  Az  Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessége utólagos
  vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés alapján meghozta  a
  következő

                          határozatot :
                               

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a  büntetőeljárás
  során  keletkezett iratokból másolat adásáról  szóló  4/1991.
  (III.  14.) IM-BM együttes rendelet (a továbbiakban Rendelet)
  4.  §  a)  és  c) pontja, valamint a büntetőeljárásról  szóló
  1973.  évi  I. törvény (a továbbiakban Be.) 114.  §-ának  (4)
  bekezdése  második mondata a terhelt, a védő, a  védő  jogait
  élvező  törvényes  képviselő, illetve a  törvényes  képviselő
  helyébe  lépő  eseti gondnok vonatkozásában alkotmányellenes;
  ezért  e  rendelkezéseket az Alkotmánybíróság 1998.  december
  31. napjával megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság  a Rendelet 4. § b),  d)  és  e)  pontja
  tekintetében a kezdeményezést elutasítja.

  2.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Rendelet 4. § a)
  és  c)  pontja  a  Fővárosi  Bíróság  Katonai  Tanácsa  előtt
  folyamatban lévő KB.III.002/1997. sz ügyben a terheltek és  a
  védők tekintetében nem alkalmazható.

  Ezt  a  határozatát  az Alkotmánybíróság a Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás
                                I.
                                

   A Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa az előtte KB.III.002/1997.
   számon     folyamatban     levő     büntetőeljárásban      az
   Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 38. §  (1)
   bekezdése   alapján  —  az  eljárás  egyidejű  felfüggesztése
   mellett   —   az  Alkotmánybíróság  eljárását  kezdeményezte.
   Végzésében  annak megállapítását kérte, hogy a büntetőeljárás
   során  keletkezett iratokból másolat adásáról  szóló  4/1991.
   (III.   14.)  IM-BM  együttes  rendelet  4.  §-ában   foglalt
   rendelkezés alkotmányellenes.

   A  Rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a büntetőeljárás során
   keletkezett  iratokról  — ideértve az  eljáró  hatóság  által
   beszerzett,   illetőleg   a  büntetőeljárásban   részt   vevő
   személyek  által becsatolt iratokat is — az a hatóság,  amely
   előtt  a büntetőeljárás folyamatban van a terhelt, a védő,  a
   törvényes képviselő, a sértett, a magánvádló, a magánfél,  az
   egyéb  érdekelt  valamint a sértett  magánfél,  és  az  egyéb
   érdekelt  képviselője kérésére nem hiteles  másolatot,  külön
   kérelmére  hiteles  másolatot ad. A  Rendelet  4.  §-a  ehhez
   képest  a  következő kivételeket állapítja meg:  "Nem  adható
   másolat  a)  az  államtitkot,  illetőleg  szolgálati   titkot
   tartalmazó   iratról,  b)  az  eljáró  hatóság  határozatának
   tervezetéről,   c)   arról   a  tárgyalásról,   illetőleg   a
   tárgyalásnak   annak  a  részéről  készített  jegyzőkönyvről,
   amelyről  a nyilvánosságot kizárták, d) a bíróság tanácsülési
   jegyzőkönyvéről,  e)  a  kisebbségi  véleményen   lévő   bíró
   írásbeli véleményéről."

   A  kezdeményező  álláspontja szerint  a  Rendelet  4.  §-ának
   alkalmazása sértené a védelemhez való jog alkotmányos büntető-
   eljárási  alapelvét,  és  így  az  Alkotmány  2.  §-ának  (1)
   bekezdését és 57. §-ának (3) bekezdését, valamint a Be. 6.  §
   (1) és (2) bekezdését. Ebben az összefüggésben a kezdeményező
   hivatkozott  az  Állampolgári Jogok Országgyűlési  Biztosának
   1997. október 1.-jén kelt Jelentésére is, amely a Rendelet 4.
   §-ának  a  védelemhez  való  joggal  való  konfliktusa  miatt
   alkotmányos aggályokat állapított meg.

   Az  Alkotmánybíróság  eljárása során megállapította,  hogy  a
   kezdeményezéssel  érintett jogszabályi  rendelkezések  szoros
   tartalmi   összefüggésben  állnak  a  Be.  114.  §-ának   (4)
   bekezdésével.  A  Be. 114. §-ának (4) bekezdése  szerint  "Az
   államtitkot  vagy szolgálati titkot tartalmazó  irat  csak  a
   hatóságnál  kézbesíthető.  A címzett  az  iratot  nem  viheti
   magával, részére titkos adatot nem tartalmazó kivonatot  kell
   adni.  Hirdetményi úton is ilyen kivonatot kell kézbesíteni."
   Ezért  az  Alkotmánybíróság az alkotmányossági vizsgálatot  a
   Be. 114 §-ának (4) bekezdése vonatkozásában is lefolytatta.

                                II.

   1.  A  kezdeményezés a Rendelet 4. §-át a  maga  egészében  a
   védelemhez  való joggal ellentétesnek tartja és  támadja.  Az
   Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy   a   kezdeményezés
   tartalma  szerint csupán a 4. § a) és c) pontjára vonatkozik,
   hiszen  a védelemhez való joggal csak a 4. § a) és c)  pontja
   hozható összefüggésbe, amelyek szerint nem adható másolat  az
   államtitkot,  illetve szolgálati titkot  tartalmazó  iratról,
   illetve  arról a tárgyalásról, vagy annak részéről  készített
   jegyzőkönyvről, amelyről a nyilvánosságot kizárták. A b),  d)
   és   e)   pont  a  kezdeményezett  alkotmányossági  vizsgálat
   szempontjából   irreleváns.  Ezért   azok   tekintetében   az
   Alkotmánybíróság a kezdeményezést elutasította.

   Ugyancsak megállapította az Alkotmánybíróság, hogy a Rendelet
   1. §-a szerint iratmásolat kérésére jogosultak közül ebben az
   eljárásban  csak  a  terhelt, a védő,  illetve  a  fiatalkorú
   elleni  büntetőeljárásban  a  védő  jogait  élvező  törvényes
   képviselő  tekintetében vizsgálható  a  védelemhez  való  jog
   sérelme.   A   védő   iratmegtekintési   jogára   a   terhelt
   iratmegtekintési joga irányadó (Be. 52. § (3) bekezdés és 44.
   §  (4)  bekezdés),  és  ehhez igazodik  a  fiatalkorú  elleni
   eljárásban   a  törvényes  képviselő,  illetve  a   törvényes
   képviselő helyébe lépő eseti gondnok iratmegtekintési joga is
   (Be  299.,  300. §). Ugyanígy a Be. 114. §-ának  (4)  és  (5)
   bekezdése  vonatkozásában is csak a  terhelt,  a  védő  és  a
   fiatalkorú  elleni  eljárásban a törvényes  képviselő  (eseti
   gondnok)  az,  akinek  a  védelemhez  való  alkotmányos  joga
   sérülhet.

   Az  Alkotmánybíróság  tehát arról  hoz  határozatot,  hogy  a
   Rendelet  4. § a) és c) pontja illetve a Be. 114. §-ának  (4)
   és  (5)  bekezdése sérti-e a terhelt, a védő és a védő jogait
   élvező törvényes képviselő (eseti gondnok) jogát a védelemre.

   2.  Az  Alkotmánybíróság mindenekelőtt rámutat arra, hogy  az
   Alkotmány 57. § (3) bekezdésében biztosított védelemhez  való
   jog  a  terhelt és a védő jogaiban ölt testet.  A  terheltnek
   joga  van ahhoz, hogy saját magát megvédje, és ahhoz is, hogy
   választása  szerinti védőt vegyen igénybe (akinek  költségeit
   adott  esetben az államnak kell viselnie). A védelemhez  való
   jog  alkotmányos  megítélése  csakis  a  terhelt  és  a  védő
   jogainak  együttes  szemlélete  alapján  lehetséges.   Ez   a
   megközelítés  összhangban  van az emberi  jogok  és  alapvető
   szabadságok védelméről szóló Egyezmény (a továbbiakban Emberi
   Jogok  Európai Egyezménye) gyakorlatával. (Vö. X. v. Austria,
   Appl. No. 6185/73, DR 2, 68; Ensslin and others v. FRG, Appl.
   Nos. 7572/76, 7586/76, 7587/76, DR 14, 64)

   Másrészt  azonban  a védő a büntetőeljárás  önálló  személye,
   jogai  nem átruházott jogok, hanem a büntetőeljárás alá  vont
   személy   objektív  érdekét  szolgáló,  de  önálló   eljárási
   jogosítványok.  (1320/B/1993 AB  határozat,  ABH  1995,  683,
   685.) Az Alkotmánybíróság már korábban is kiemelte az ügyvédi
   foglalkozás beágyazottságát az igazságszolgáltatás,  valamint
   az  eljárásjogok rendszerébe, továbbá az ügyvédi  tevékenység
   szabályozásának közjogi vonatkozásait (22/1994. (IV. 16.) AB,
   ABH 1994, 127, 130). Ebből a sajátos és önálló jogállásból is
   következik   a   védelem  joga  tekintetében  többek   között
   meghatározott körben a kötelező védelem, továbbá az,  hogy  a
   védő  jogosítványai  bizonyos esetekben tágabbak  lehetnek  a
   terhelténél.

   3.     A    védelemhez    való    joggal,    illetve    annak
   korlátozhatóságával a katonai bíróságok eljárásában, valamint
   az   államtitok   és   a  szolgálati  titok   védelmében   az
   Alkotmánybíróság  már  a 25/1991. (V.  18.)  AB  határozatban
   foglalkozott,   s  az  akkor  hatályos  IM  utasítások   több
   rendelkezését    mind    formai,    mind    tartalmi    okból
   alkotmányellenesnek mondta ki és megsemmisítette  (ABH  1991,
   414).  E  határozat (a továbbiakban: Abh.)  megállapításai  a
   mostani ügyben is irányadóak.

   Az Abh.-ban az Alkotmánybíróság nem elégedett meg azzal, hogy
   a  védelemhez  való jog formálisan biztosítva  legyen,  hanem
   egyrészt   annak   hatékony  érvényesülését  követelte   meg,
   másrészt kifejezetten kiterjesztette ezt a jogot a terhelt és
   a  védő  megfelelő felkészülésére jogaik gyakorlására.  Ennek
   megfelelően  az  Alkotmánybíróság a vádirat tekintetében  nem
   tartotta  elegendőnek, hogy "maga a megismerés  biztosított",
   hanem  kifogásolta, hogy a megismerés biztosítása ellenére  a
   korlátozások  miatt  a  "védelemre való felkészülés  jelentős
   mértékben megnehezül". A határozat leszögezte, hogy a  puszta
   betekintési joggal szemben "a vádirat 'birtokolása'  alapvető
   fontosságú a tárgyalásra felkészüléshez mind a terhelt,  mind
   a védő számára". (ABH 1991, 415, 416).

   A   védelemhez  való  jog  hatékonyságának  jelentőségét  más
   esetben  is elismerte az Alkotmánybíróság. Így a fent idézett
   1320/B/1993.  AB  határozat  a terhelt  rendelkezési  jogának
   korlátozását  is  alkotmányosnak tartotta a védő  feladatának
   ellátásához szükséges joggyakorlás biztosítása érdekében.

   Az   Alkotmánybíróság   az   így  kiterjesztett,   eredményes
   működésében  tekintett  védelemhez  való  jog  korlátozásának
   alkotmányosságát   vizsgálja.  Ebben  az  összefüggésben   az
   Alkotmánybíróság    az    Abh.-ban    elismerte,    hogy    a
   büntetőeljárásban szükség lehet az államtitok és a szolgálati
   titok  megfelelő védelmére. Utalt az Alkotmánybíróság azonban
   arra   is,   hogy   csak   a  védelemhez   való   jognak   az
   elkerülhetetlenül szükséges, arányos és a lényeges  tartalmat
   nem   érintő   korlátozása  felel   meg   az   alkotmányosság
   követelményeinek. (ABH 1991, 418-419)

   Az   Alkotmány  57.  §-ának  (3)  bekezdéséből  ilyen   módon
   levezetett követelmények teljes összhangban állnak a  védelem
   jogára  vonatkozó nemzetközi kötelezettségeinkkel is, amelyek
   szerint eleve a védelemhez való jognak ez a tág értelmezése a
   kiindulópont.    Mind   a   Polgári   és   Politikai    Jogok
   Egyezségokmánya 14. cikk 3. b), mind az Emberi Jogok  Európai
   Egyezménye  6.  cikk 3. b) (a kihirdetett magyar  szövegekkel
   ellentétben)    egyező   szóhasználattal    írják    elő    a
   bűncselekménnyel  vádolt minden személy  számára  feltétlenül
   megadandó   "minimális"  jogok  között,  hogy  az  "legalább"
   "megfelelő  idővel,  és  lehetőséggel  rendelkezzék   védelme
   előkészítésére",   illetve   "rendelkezzék    a    védelmének
   előkészítéséhez   szükséges  idővel   és   eszközökkel"   (az
   egyezmények  szövege  szerint: "to  have  adequate  time  and
   facilities  for the preparation of his defence",  illetve  "a
   disposer  du  temps  et  des  facilités  nécessaires   a   la
   préparation   de   sa  défense").  Ezek  az   eszközök   vagy
   lehetőségek pedig felölelnek minden olyan "elemet",  amely  a
   büntető   felelősség  alóli  mentesülést  vagy   a   büntetés
   csökkentését   szolgálhatja,  s   amelyeket   a   hatáskörrel
   rendelkező hatóságok gyűjtöttek vagy gyűjthetnek össze.  (Vö.
   Report  of the Commission of 14 December 1981, Jespers  Case,
   DR 27 (1982), p. 61, 72.)

   4.  Teljesen egyértelmű, hogy ezek az "eszközök" és  "elemek"
   magukban foglalják az iratok tartalmának megismeréséhez  való
   jogot.   Így   van   ez   nemcsak  az  említett   egyezmények
   gyakorlatában,  hanem  —  mint a Be.-ben  is  —  általában  a
   büntetőeljárási   kódexekben  is.   Az   Alkotmánybíróság   a
   hatékonyság  és  a védelemre való felkészülés  biztosításának
   követelménye   miatt   már   1991-ben   úgy   értelmezte   az
   iratbetekintést, hogy az a puszta megismerésen  túl  az  irat
   "birtoklását" is magába kell, hogy foglalja.

   Az  Abh.  nyomán megszűnt az iratmegtekintés korlátozása.  Az
   Abh.   a   védelem   jogának  egyes   konkrét   korlátozásait
   semmisítette  meg  a betekintési jog gyakorlása,  a  vádirat,
   illetve  a "titkos ügy" tárgyalásán készített védői jegyzetek
   "birtoklása" tekintetében. Azok az elvek azonban,  amelyek  a
   védelemhez   való   jog  értelmezéséből  adódóan   ezeket   a
   korlátokat    alkotmányellenessé   tették,    érvényesek    a
   másolatkészítésnek a Rendeletben foglalt korlátozására is.  A
   védelem  hatékonysága  nemcsak a vádirat,  hanem  minden,  az
   ügyész  és  a  bíróság rendelkezésére álló irat tekintetében,
   éppen  a  védelemre  való felkészülés  biztosítása  érdekében
   megköveteli,    hogy    azokat   —   az    alább    kifejtett
   megkülönböztetések szerint — a terhelt és a védő  ne  csak  a
   bíróságon,  a  hatóság  által  használt  példányt  használva,
   tanulmányozhassa,  hanem  azokról  kizárólagos   használatára
   szolgáló másolatot kapjon és azt magával is vihesse.

   5. Az Alkotmánybíróság azt a határozatát, hogy a védekezéshez
   szükséges adatok "birtoklása" a másolatok készítésére, s azok
   elvitelére,   vagyis  a  bíróságon  kívüli  használatára   is
   kiterjed,  a  védelemhez  való  jog  (Alkotmány  57.  §   (3)
   bekezdés)   ismertetett  értelmezésén  kívül  a  tisztességes
   eljáráshoz  való  jogra (Alkotmány 57.  §  (1)  bekezdés)  is
   alapozza.

   Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van
   ahhoz,  hogy  az  ellene emelt vádat,  vagy  valamely  perben
   jogait és kötelességeit a törvény által felállított független
   és  pártatlan  bíróság  igazságos  és  nyilvános  tárgyaláson
   bírálja   el.   A   "tisztességes   eljárás"   (fair   trial)
   követelménye nem egyszerűen egy a bíróságnak és az eljárásnak
   itt  megkövetelt  tulajdonságai közül  (ti.  mint  "igazságos
   tárgyalás"),   hanem  az  idézett  alkotmányi  rendelkezésben
   foglalt  követelményeken túl — különösen  a  büntetőjogra  és
   —eljárásra   vonatkozóan  —  az  57.  §  többi  garanciájának
   teljesedését  is  átfogja. Sőt, az  Egyezségokmánynak  és  az
   Emberi  Jogok  Európai Egyezményének — az Alkotmány  57.  §-a
   tartalmához   és   szerkezetéhez  mintát   adó   —   eljárási
   garanciákat    tartalmazó   cikkei    általában    elfogadott
   értelmezése  szerint a fair trial olyan minőség,  amelyet  az
   eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet
   csupán  megítélni.  Ezért  egyes  részletek  hiánya  ellenére
   éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára  lehet
   az  eljárás  "méltánytalan" vagy "igazságtalan",  avagy  "nem
   tiszteséges". Természetesen különbözik egy adott eljárás fair
   voltának  megítélése  az  abban az  ügyben  döntő  nemzetközi
   bizottságok    vagy    bíróság    eljárásában    a     magyar
   Alkotmánybíróság lehetőségeitől, amely elvont  normakontrollt
   végez.   Ez   utóbbiban   csupán   a   tisztességes   eljárás
   megkövetelte    általános   ismérvek   megállapítására    van
   lehetőség.

   A     tisztességes     eljárásnak    az     egyezmény-     és
   alkotmányszövegekben nem nevesített, de  általánosan  és  nem
   vitatottan elismert eleme a "fegyverek egyenlősége", amely  a
   büntetőeljárásban  azt  biztosítja,  hogy  a  vádnak   és   a
   védelemnek egyenlő esélye és alkalma legyen arra, hogy a tény-
   és    jogkérdésekben   véleményt   formálhasson   és   állást
   foglalhasson.  A  fegyverek egyenlősége  nem  minden  esetben
   jelenti   a   vád   és  a  védelem  jogosítványainak   teljes
   azonosságát, de mindenképpen megköveteli, hogy  a  védelem  a
   váddal  összevethető súlyú jogosítványokkal  rendelkezzen.  A
   fegyverek  egyenlőségének egyik feltétele  (és  a  nemzetközi
   szervek esetjogában is leginkább kimunkált területe) a  felek
   mindegyikének  személyes jelenléte az  eljárási  cselekmények
   során,  illetve egyes eljárási szereplők (például  szakértők)
   megtartása  semleges pozícióban. A másik  feltétel,  hogy  az
   ügyben  releváns adatokat a vád, illetve a terhelt és a  védő
   ugyanolyan  teljességben és mélységben ismerhessék  meg.  Itt
   érintkezik   a  fair  trial  elve  a  védelemhez   való   jog
   hatékonyságának   és  a  védelemre  való  felkészülés   kellő
   idejének  és  eszközeinek követelményével. Az  előző  pontban
   idézte az Alkotmánybíróság az Emberi Jogok Európai Bizottsága
   értelmezését ezeknek a védelem jogát szolgáló eszközöknek tág
   köréről. Az Alkotmánybíróság megállapította azt is,  hogy  az
   eljárásban szereplő adatok és dokumentumok teljes megismerése
   és — megfelelő biztosítékok között — birtokolása is ezek közé
   a   "mindenképpen  biztosítandó"  jogok  közé  sorolható.   A
   dokumentumok  megismerése;  a  belőlük  készíthető  jegyzetek
   szabad "birtokolása"; a dokumentumok "birtoklása" a tárgyalás
   alatt,  vagy máskor is, de csak a bíróság épületében, azonban
   nem  elégíti  ki  a védelemhez való jogot, ha egyszersmind  a
   fegyverek egyenlősége nem érvényesül. Nem egyenlő a vád és  a
   védelem  helyzete,  ha  az  ügyész  az  államtitkokat  képező
   dokumentumokat az eljárás alatt a bíróságon kívül is szabadon
   birtokában tarthatja és használhatja (lásd a Be. 114.  §  (5)
   bekezdését), — míg a terhelt és a védő ebben korlátozva van.

   Az  Alkotmánybíróság  megjegyzi, hogy az idézett  egyezmények
   gyakorlata  az iratbetekintés jogának határát úgy húzta  meg,
   hogy  abba  a  dokumentumok szabad birtoklása is beleérthető.
   Csakis  a  hivatalbóli  kézbesítés vonatkozásában  utasította
   ugyanis el mind az Egyezségokmány tekintetében az Emberi Jogi
   Bizottság,  mindpedig  az  Emberi  Jogok  Európai  Egyezménye
   tekintetében  az  Emberi  Jogok  Európai  Bírósága  azokat  a
   követeléseket,  amelyek a vád által használt  —  a  vádiraton
   túlmenő,   egyéb  —  dokumentumok  hivatalbóli   kézbesítését
   követelték a védelem részére ( O.F. vs. Norway, B 158/1983, §
   5.5, illetve Kremzow ügy, 21 September 1993, Séries A 268-B),
   azaz  az iratok kérelemre történő rendelkezésre bocsátása  az
   egyezmények védelmi körén belül marad.

   A  fegyverek  egyenlőségéből  tehát  az  következik,  hogy  a
   terhelt és a védő jogának korlátozása az iratmásolatok szabad
   birtoklása  és  használata tekintetében  az  alább  kifejtett
   megkülönböztetések  szerint  alkotmányellenes,   ha   a   vád
   ugyanazokat  az  iratokat korlátozás nélkül birtokolhatja  és
   használhatja.   (A   titokvédelem   követelményei    emellett
   természetesen egyenlőképpen kötelezik mindkét felet.)

   6. a) A védelemhez való jog, és ezen belül az iratbetekintés,
   a  dokumentumok birtoklása, de általában a védekezéshez és az
   arra  való  felkészüléshez szükséges "idővel és  eszközökkel"
   való    rendelkezés    joga    nem    korlátozhatatlan.    Az
   állambiztonsági  érdek, s ezen belül az  államtitok  védelme,
   hagyományosan és nemzetközileg is elfogadott oka lehet e  jog
   korlátozásának  —  egy  demokratikus társadalomban  szükséges
   mértékben.  Az  Abh. is tartalmazza, hogy a büntetőeljárásban
   szükség  lehet az államtitok és a szolgálati titok  megfelelő
   védelmére.  (ABH  1991,  417.) Az  alkotmányosan  "megfelelő"
   egyensúly  a  védelemhez való jog és  az  államtitok  védelme
   között  azonban  csak  igen  differenciáltan  alakítható  ki.
   Különböztetni   lehet  például  aszerint,   hogy   vajon   az
   államtitokról való tudomásszerzés feltétlenül megengedendő-e,
   vagy  a titok egyes részeiben titok maradhat a védelem előtt;
   más-más  megítélés alá esik a tudomásszerzés módja: a hatóság
   általi  informálás,  a  személyes  iratbetekintés,  az   irat
   birtokolása a tárgyaláson, vagy ennél tágabb hozzáférhetősége
   a  bíróság  épületében,  a  jegyzetkészítés  és  a  jegyzetek
   elvihetősége; a kizárólag saját használatú, de  a  bíróságról
   ki  nem  vihető másolat; s végül a teljes irat vagy  másolata
   szabad  birtokolása  és  használata. Eltérhet  a  "megfelelő"
   titotkvédelem a védelem jogát gyakorló személyek  között  is:
   az  ügyvédnek  adott vonatkozásban több joga  lehet,  mint  a
   terheltnek stb.

   Az   Abh.   1991-ben  hatályon  kívül  helyezte   a   bíróság
   tanácselnökének diszkrecionális jogát arra, hogy  a  nyomozás
   befejezése  után  a  terhelt és a védő  számára  mely  iratok
   megtekintését  engedélyezi. Ettől  kezdve  a  büntetőügyekben
   szerepet   játszó  államtitok  megismerését  nem   korlátozza
   semmilyen  jogi  előírás, a Be. szerinti iratbetekintési  jog
   valóban érvényesül. A most elbírált Rendelet, valamint a  Be.
   kézbesítési  szabálya tehát nem a büntetőeljárásban  szerepet
   játszó   államtitok   megismerését   korlátozza,   hanem    a
   megismerhetőségen  belül  az  államtitkot   tartalmazó   irat
   fizikai    védelméről   rendelkezik   —   mégpedig    ésszerű
   feltételezés  szerint csakis a terhelten és  a  védőn  kívüli
   személyekkel szemben. Mivel ugyanis a betekintési jog által a
   terhelt és a védő jogosultak az államtitkot "megszerezni"  és
   a  védelem  érdekében "felhasználni" is, ezek a  korlátozások
   értelemszerűen  az államtitok "illetéktelen  személy  részére
   hozzáférhetővé"  válása  ellen  irányulhatnak.  Azt,  hogy  a
   terhelt  vagy  a védő az államtitkot illetéktelennek  kiadja,
   nem  az  irat  kivitelének tiltásával a bíróságról,  hanem  a
   betekintés  korlátozásával vagy tiltásával lehetne hatékonyan
   megelőzni.  Egy  ilyen  feltételezésre  alapozva  azonban   a
   védelemhez  való jogot nyilvánvalóan nem lehet  alkotmányosan
   korlátozni.  Kérdés, hogy az államtitok harmadik személyekkel
   szembeni  védelmére hivatkozva alkotmányosan  lehetséges-e  a
   védelemhez  és a tisztességes eljáráshoz való jog korlátozása
   azáltal,   hogy  az  államtitkot  tartalmazó  irat   hatósági
   épületen  kívüli  birtokolását és a  másolatkészítést  a  jog
   megtiltja.

   Bár  az  Abh.  megsemmisítette  azokat  az  utasításokat  is,
   amelyek  szerint "titkos ügyekben" az államtitkot  tartalmazó
   vádiratot  a  terhelt  és a védő csak  a  bíróság  épületében
   tanulmányozhatta, de nem vihette magával, továbbá azokat  is,
   amelyek   a  határozatokból  kihagyni  rendelték  a  titoknak
   minősülő  adatokat, a Be. 114. § 1994-ben beiktatott  (4)  és
   (5)  bekezdése  ezeket  az  alkotmányellenesnek  nyilvánított
   rendelkezéseket  lépteti ismét életbe azzal az  indokolással,
   hogy "az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratot
   a  hatóságtól  elvinni  azért nem lehetséges,  mert  a  titok
   megfelelő  védelme csak ott biztosított. A címzett  az  ilyen
   iratot  a  hatóságnál tanulmányozhatja,  az  abból  készített
   titkos adatot nem tartalmazó kivonatot pedig megkapja,  tehát
   e szabályozás alapvető jogait nem csorbítja."

   A   Be.   módosítása  az  Abh.-ból  csakis  a  megsemmisített
   utasítások  formai alkotmányellenességét vette figyelembe,  s
   tartalmilag  hasonló rendelkezéseket emelt törvényi  szintre.
   Pedig  az  Abh.  nemcsak  az anyagi alkotmányellenességet,  a
   védelemhez  való  jog  sérelmét  is  megállapítja   mindegyik
   vizsgált   szabály  esetén,  hanem  a  jövendő   titokvédelmi
   jogalkotás tekintetében is kifejezetten felhívja a  figyelmet
   arra,   hogy  a  védelemhez  való  jog  korlátozása  csak   a
   feltétlenül    szükséges   mértékben   és    az    arányosság
   követelményét betartva lehet alkotmányos (ABH 1991, 418).  Az
   alkotmányossági  kérdés  tehát  az,  hogy  a  hatékony  és  a
   védekezésre megfelelő felkészülést biztosító védelemhez  való
   jognak  szükséges és arányos korlátozása-e, ha az államtitkot
   tartalmazó  iratokról a terhelt és/vagy  a  védő  nem  kaphat
   másolatot,  illetve hogy az ilyen iratokat nem  viheti  ki  a
   büntető  ügyekben  eljáró  hatóság  épületéből,  nehogy  azok
   illetéktelen személyek kezébe jussanak.

   b)  Az  alapjogok korlátozásának e jogok lényeges tartalma  a
   határa:  az  Alkotmány  8.  § (2)  bekezdése  kimondja,  hogy
   alapvető jog lényeges tartalmát törvény sem korlátozhatja. Az
   Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint valamely  alapjog
   lényeges  tartalmát az a korlátozás sérti, amely  —  valamely
   más  alapvető  jog  vagy  alkotmányos  cél  érdekében  —  nem
   elkerülhetetlenül  szükséges, továbbá,  ha  szükséges  is,  a
   korlátozás  által okozott jogsérelem az elérni kívánt  célhoz
   képes aránytalan.

   Emellett  a főszabályként alkalmazandó alkotmányossági  mérce
   mellett  azonban egyes alapjogok esetében az  Alkotmány  maga
   tartalmaz  további  kritériumokat, amelyek  egyrészt  ezt  az
   általános   mércét   az   illető  jog  tartalmához   igazítva
   konkretizálják,  másrészt  amelyek konkrét  voltukban  sokkal
   inkább  állandó és saját tartalmi ismérvekkel határozzák  meg
   az  adott alapjog lényeges tartalmát a viszonyítással dolgozó
   általános   szabály  helyett.  Ez  utóbbi,  minden  alapjogra
   alkalmazandó    általános   mérce    szükségképpen    elvont,
   módszertani   szabály   lehet  csak,   amely   a   mindenkori
   korlátozáshoz való viszonyítást írja elő; ez utóbbi tehát itt
   a  konkrét elem, s az alapjogok védett tartalma ezért esetről
   esetre  eltérően alakul. Ezzel szemben az egyes  alapjogoknál
   szereplő külön mércék a lényeges tartalmat valóban magához  a
   fenyegetett  alapjog  sajátosságaihoz  kötik,   s   ezért   a
   korlátozás   okát  és  súlyát  nem  szükségképpen  értékelik;
   bármely  korlátozással szemben is ugyanaz a határ áll.  Ez  a
   módszer  egyes esetekben a korlátozás abszolut határát  vonja
   meg,  másutt  annak  alkotmányosságát saját,  külön  ismérvek
   alapján   teszi   eldönthetővé,   akár   úgy   is,   hogy   a
   szükségesség/arányosság mérlegelését csakis  az  Alkotmányban
   meghatározott  szűkebb és konkrét követelmények  tekintetében
   engedi  meg. Így ezeknek az alapjogoknak a lényeges  tartalma
   állandóbban és egyértelműbben határozható meg, mint azoké  az
   jogoké, amelyekre az általános szabályt kell alkalmazni.

   Ilyen  külön mércét tartalmaz az Alkotmány például az élethez
   és   az   emberi  méltósághoz  való  jog  esetében  ahol   az
   Alkotmánybíróság  az "önkényes" megfosztás tilalmát  abszolut
   tilalomként  értelmezte:  az  élettől  és  méltóságtól   való
   megfosztás  fogalmilag  önkényes, e jogok  teljes  terjedelme
   lényeges tartalom (ABH 1990, 92, 106); hasonló tartalmi,  nem
   viszonyításból  adódó mércét alkalmaz az  Alkotmánybíróság  a
   jogállamiság,    továbbá   az   államcélok,    különösen    a
   piacgazdaság,   a   szociális  jogok  és  a  környezetvédelem
   területén.  A legnagyobb gyakorisággal azonban a  büntetőjogi
   garanciák tekintetében ír elő maga az Alkotmány ilyen szilárd
   határokat  a  korlátozhatóság  számára.  Az  Alkotmánybíróság
   ennek  megfelelően meg is állapította például az  ártatlanság
   vélelme,  a nullum crimen sine lege,s ezen belül a visszaható
   hatályú büntető törvényhozás tilalmának abszolut voltát.  "Az
   alkotmányos   büntetőjog  alapintézményei   legtöbb   esetben
   fogalmilag  sem relativizálhatók, s nem képzelhető  el  velük
   szemben  mérlegelhető más alkotmányos  jog  vagy  feladat.  A
   büntetőjogi  garanciák ugyanis már egy mérlegelés  eredményét
   tartalmazzák." (11/1991. (III. 5.) AB, ABH 1992, 77, 83)  (Az
   Alkotmánybíróság  a  szükségesség/arányosság  tesztjét  egyes
   büntető    tényállások    alkotmányosságának    megítélésénél
   alkalmazza,   amikoris  arról  van  szó,  hogy   a   büntetés
   alkalmazása valamely más jog védelmében szükséges és arányos-
   e;  itt  tehát  e  másik jog — például a véleménynyilvánítási
   szabadság — súlya meghatározó a mérlegelés eredményére.)

   Az  57.  § (1) bekezdésében meghatározott garanciák: mindenki
   joga  arra, hogy az ellene emelt vádat, vagy valamely  perben
   jogait és kötelességeit a törvény által felállított független
   és   pártatlan  bíróság  igazságos  és  nyilvános  tágyaláson
   bírálja   el,  a  "bírósághoz  való  jog"  megannyi   konkrét
   feltételét  tartalmazzák, amelyek  nem  abszolútak  abban  az
   értelemben, mint például az említett ártatlanság vélelme,  de
   amelyek  az  általános szabály szerinti  mérlegelésnek  mégis
   abszolut  korlátai. Nincs olyan szükségesség, amely  miatt  a
   tárgyalás   "tisztességes"   voltát   arányosan   ugyan,   de
   korlátozni  lehetne; hanem a tisztességes tárgyalás  fogalmán
   belül   alakítandó  ki  olyan  ismérvrendszer,  amely   annak
   tartalmát  adja,  s  csak  ezen  belül  értékelhető  bizonyos
   korlátozások  szükséges  és arányos  volta.  (Ugyanígy  saját
   dogmatikája   van   annak,  mi  számít  "bíróságnak",   mikor
   "törvényes",  "független" és "pártatlan" az  eljáró  testület
   stb.)

   c)   Mivel  az  Alkotmánybíróság  ebben  a  határozatában   a
   védelemhez való jogot és a tisztességes eljáráshoz való jogot
   egymással összefüggésben vizsgálja, az államtitkot tartalmazó
   iratok  illetéktelen kezekbe jutása elleni védelméhez  fűződő
   érdeket  is  e  két  jog fent, a 4. és 5.  pontban  kifejtett
   tartalmi ismérveinek keretein belül mérlegeli, s így az Abh.-
   ban a jövőbeli korlátozás tekintetében megjelölt követelményt
   a fent kifejtettek értelmében konkretizálja.

   A  hatékony  és  megfelelő felkészülést biztosító  védelemhez
   való   jog,   összefüggésben  a  tisztességes  eljárásnak   a
   fegyverek    egyenlősége    fogalmában    is    megnyilvánuló
   követelményeivel azt követeli meg, hogy a terhelt és védője a
   vádiratot,   valamint  az  összes  olyan   iratot,   amelynek
   kézbesítése  a  Be.  szerint  kötelező,  akkor   is   eredeti
   szövegével,  teljes terjedelmében megkapja és  birtokolhassa,
   ha  azok  államtitkot  vagy szolgálati  titkot  tartalmaznak.
   Ezért  a  Be.  114. § (4) bekezdésének második  mondata  ezen
   személyek   vonatkozásában   alkotmányellenes.   Ezeknek   az
   iratoknak ugyanis — mint azt már az Abh. kifejtette  —  olyan
   alapvető  jelentősége  van a védekezésben  és  az  arra  való
   felkészülésben,  és csak a vád általi korlátlan  birtokolásuk
   és  használatuk olyannyira sértené a fegyverek egyenlőségének
   elvét, hogy mindezzel szemben az államtitkot tartalmazó  irat
   védelmére  harmadik személyekkel szemben  nem  lehet  arányos
   korlátozásként hivatkozni.

   Az államtitok védelmére szolgál az államtitoksértés bűntette,
   és   gondatlan  alakzatának  vétsége,  továbbá  a  szolgálati
   titoksértés   vétsége  (Btk.  221,  222.   §),   valamint   a
   titokvédelmi  szabálysértés  is.  Az  államtitkot  tartalmazó
   iratot  birtokló terhelt és védő természetesen e  felelőssége
   tudatában él az iratok birtoklásához való jogával. Azonban  a
   gondatlanságból  elkövetett államtitoksértés kockázata  olyan
   súlyos  lehet  az államtitok megfelelő fizikai védelmére  nem
   feltétlenül  képes  jogosult  —  s  elsősorban  a  terhelt  —
   számára,  hogy  annak kivédése céljából azt a lehetőséget  is
   biztosítani  kell, hogy a terhelt vagy a  védő  az  iratot  a
   hatóság   védett  épületében  tanulmányozza.  Ilyen   esetben
   azonban  alkotmányos  követelmény a csakis  saját  használatú
   másolat,  s  az  ahhoz  való  — az  intézmény  munkarendjének
   keretén   belül   —   időben   is  legteljesebb   hozzáférési
   jogosultság.

   A  védelemhez való jog és a fegyverek egyenlősége azonban  az
   összes  olyan dokumentum birtokolására és szabad használatára
   kiterjed,  amellyel a vád is így rendelkezik.  Az  államtitok
   védelme  érdekében  a  vádiraton  és  az  egyéb  kézbesítendő
   iratokon  kívüli  dokumentumoknak a bírósági  épületből  való
   kiviteléhez azonban a törvény feltételeket szabhat. Mivel  az
   iratok   fizikai  védelméről  van  szó,  a  korlátozások   is
   elsősorban    ezzel   lehetnek   arányosak:    például    nem
   alkotmányellenes annak megkövetelése, hogy  az  irat  jövendő
   birtokosa nyilatkozzék arról, hogy nála a titkok megőrzésének
   fizikai feltételei megvannak. Mérlegelhető olyan megoldás is,
   hogy  —  tekintettel  az  ügyvéd  jogállásáról  és  annak  az
   igazságszolgáltatás        rendszerébe        illeszkedéséről
   kifejtettekre, valamint arra, hogy a védelemhez való jog és a
   fegyveregyenlőség tekintetében a terhelt  és  a  védő  jogait
   együtt  kell szemlélni — a védőként eljáró ügyvéd könnyebbben
   jut  ezeknek az iratoknak, vagy másolatuknak szabad birtokába
   mint   a  terhelt,  akinél  az  ügyvédnél  szigorúbban  lehet
   vizsgálni,  hogy  valóban  képes-e a fizikai  titokvédelemre.
   Ilyen  szabályozás  esetén  azonban  alkotmányos  követelmény
   lenne,  hogy  a  terhelt  védelmében ügyvéd  eljárása  legyen
   kötelező akkor is, ha ezt a Be. egyébként nem írná elő.

   7.   A   Rendelet   formai  okból  is  alkotmányellenes.   Az
   Alkotmánybíróság  úgy  értelmezte  az  Alkotmány  8.  §   (2)
   bekezdését,  hogy  valamely  alapjog  közvetlen  és  jelentős
   korlátozása csakis törvényben történhet (64/1991. (XII.  17.)
   AB,  ABH  1991,  300). Az iratmásolatok  adásának  tiltása  a
   Rendelet a) és c) pontja szerint a terhelt, a védő és a  védő
   jogait  élvező törvényes képviselő számára a védelemhez  való
   jogot  közvetlenül  és  jelentősen  korlátozza.  A  rendeleti
   szintű  szabályozás ezért az Alkotmány 8. §  (2)  bekezdésébe
   ütközik.
                          Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                        előadó alkotmánybíró

               Dr. Ádám Antal         Dr. Bagi István
               alkotmánybíró            alkotmánybíró

               Dr. Holló András      Dr. Kilényi Géza
               alkotmánybíró            alkotmánybíró

               Dr. Lábady Tamás      Dr. Németh János
               alkotmánybíró            alkotmánybíró

                       Dr. Tersztyánszky Ödön
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    6/1998. (III. 11.)
    Date of the decision:
    .
    03/09/1998
    .
    .