English
Hungarian
Ügyszám:
.
1378/E/1990
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 16/1993. (III. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/143
.
A döntés kelte: Budapest, 03/09/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság  jogszabály alkotmányellenességének  utólagos
   megállapítására,     valamint      mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására vonatkozó indítványok ügyében
   meghozta az alábbi

                            határozatot :

   1. Az   Alkotmánybíróság  megállapítja: alkotmányellenes  helyzet
   állott elő  azáltal, hogy  Magyarország nem tett eleget a Párizsi
   Békeszerződés 27. cikkének 2. pontjában foglaltaknak.

   Az Alkotmánybíróság  ezért felhívja  az Országgyűlést, hogy 1993.
   december 31.  napjáig    tegye  meg  a  szükséges  intézkedést  a
   Békeszerződés hivatkozott rendelkezésének végrehajtására.

   2. Az  Alkotmánybíróság az  1992. évi  XXIV.  törvény  nemzetközi
   szerződésbe  ütközése   megállapítására   irányuló   állampolgári
   indítványt visszautasítja.  Egyszersmind hivatalból megállapítja,
   hogy a hivatkozott törvény nem ütközik nemzetközi szerződésbe.

   3. Az   Alkotmánybíróság az 1992. évi XXIV. törvény 1. és 3. §-a,
   valamint     érintett     mellékletei     alkotmányellenességének
   megállapítására  irányuló   indítványt  és   az  e  rendelkezések
   megsemmisítésére vonatkozó kérelmet elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
                              Indokolás :

                                   I.

    Az indítványozók  szerint az  1600/1944. ME  rendelettel a  zsidó
    származású  vagy   izraelita  vallású  lakosságtól  letétbe  vett
    ékszerek és  aranytárgyak nem  kerülhettek állami  tulajdonba.  A
    letéti vagyontárgyak  tehát részükre,  illetve örököseik  részére
    visszajárnak.  Amennyiben   pedig  örökösök   nincsenek,  úgy  az
    ékszerek és  vagyontárgyak, illetve az értük járó kártalanítás az
    Országos Zsidó  Helyreállítási Alapot, vagy jogutódját illeti meg
    az  1946.   XXV.  törvénycikk   és  az  1947-ben  aláírt  Párizsi
    Békeszerződés szerint.

    Álláspontjuk szerint  a tulajdonhoz  fűződő alkotmányos  jogaikat
    sérti, hogy - bár az ékszerek és aranytárgyak tudomásuk szerint a
    Magyar Nemzeti Banknál megvannak -, azokat a mai napig nem kapták
    vissza,  de   a  békeszerződésben   vállalt  kártalanításban  sem
    részesültek.

    A sérelmet  szenvedettek jogutódainak érdekeit képviselő Országos
    Zsidó Helyreállítási Alapot sem kártalanította a magyar állam.

    Ezt az alkotmányellenes helyzetet álláspontjuk szerint az okozta,
    hogy a  mindenkori magyar  kormány elmulasztotta megalkotni azt a
    jogszabályt, amely a ma is hatályos 1946. évi XXV. törvénycikkben
    és   a    Párizsi   Békeszerződésben    vállalt    kötelezettsége
    végrehajtására irányult volna.

    Minthogy a  károsultak a  letéti szerződés  alapján kérik  vissza
    vagyontárgyaikat,  alkotmányellenesnek   és  a   békeszerződéssel
    ellentétesnek tartják  az időközben  magalkotott 1992.  évi XXIV.
    törvény ( a továbbiakban: 2. sz. Kpt. ) 1. § és 3. §-át, valamint
    a  3.   §-ban  megjelölt   mellékleteit.  Ezért   e   jogszabályi
    rendelkezéseknek alkotmányellenessé,  a békeszerződésbe  ütközővé
    nyilvánítását és megsemmisítését is kérte az egyik indítványozó.

                                  II.

    Az Alkotmánybíróság az ügyben több tárgyalást tartott.

    Meghallgatta  a   pénzügyminisztert  és  a  Magyar  Nemzeti  Bank
    elnökét.    Beszerezte,     tanulmányozta    és    értékelte    a
    Pénzügyminisztérium  által   rendelkezésére   bocsátott   egykorú
    iratokat, jegyzőkönyveket,  jegyzékeket ( 4 csomag ), a Párizsból
    hazaszállított  értékek   kísérő  jegyzékeit   (  4  kötet  ),  a
    Pénzintézeti Központ által eddig elvégzett vizsgálatok anyagát, a
    Magyar Nemzeti  Bank által  megküldött  okiratokat,  az  Országos
    Levéltár  Jelenkori   Gyűjteményéből   rendelkezésére   bocsátott
    egykorú    gazdasági,    politikai    döntések    jegyzőkönyveit,
    határozatait, egyéb  az ügyhöz  kapcsolódó  okmányokat.  Ugyanígy
    feldolgozta  az   indítványozók  és   szakértőik  által   feltárt
    bizonyítékokat, szakértői kutatások eredményét, levelezéseket is.
    Felhasznált továbbá a témával összefüggő néhány publikációt is.

    E hosszadalmas  és körültekintő  előkészítés  után,  kizárólag  a
    rendelkezésére  álló   dokumentumok  alapján,   és  kizárólag  az
    alkotmányossági felülvizsgálat keretei között az Alkotmánybíróság
    az alábbiakat állapította meg:

    1. 1944.  április 16-án  kelt a  Sztójay kormánynak  "  a  zsidók
    vagyonának bejelentése  és zár  alá vétele  tárgyában  "  kiadott
    1600/1944. ME rendelete.

    Ez előírta, hogy "az ország területén lakó minden zsidó köteles a
    jelen rendelet  hatálybalépésekor meglévő  vagyonát 1944. április
    30. napjáig  bejelenteni. "  Bejelentési kötelezettség  alá esett
    10.000 Pengő értéket meghaladó minden vagyontárgy.

    "Bejelentésre kötelezettek  akár zsidó,  akár nem zsidó személyek
    is, akik  a zsidó  tulajdonában  lévő  vagyontárgyakat  bármilyen
    címen őrizetükben tartanak. "

    A rendelet 5. §-a szerint "zsidó tulajdonában lévő színplatina és
    platinaötvözetek, továbbá  színarany és aranyötvözetek - ideértve
    mindenfajta   aranyérmét    -    törtaranyat,    és    mindennemű
    aranyhulladékot is, - arany vegyületek, bánya- és  hordalékarany,
    úgyszintén   a    platinából,   aranyból    vagy   e   nemesfémek
    felhasználásával  készült   tárgyak,  ékszerek,   drágakövek   és
    igazgyöngyök" is  bejelentési és letétbe helyezési  kötelezettség
    alá estek.

    Ekkor még  kivételt képezett a házastársak, jegyesek jegygyűrűje,
    kivéve,  ha   drágakő  vagy   igazgyöngy  volt   belefoglalva.  A
    bejelentett követeléseket a bankok zár alá is vehették.

    A  pénzintézet   a  zsidó   személyek  által  bérelt  széfeket  a
    bejelentések   kapcsán   zárolta.   A   pénzügyminiszter   kapott
    felhatalmazást arra, hogy az ilyen széfek tartalmát leltároztassa
    és az  abban lévő,  zsidó tulajdonban álló értékpapírokat, betéti
    könyveket, értéktárgyakat,  valamint készpénzt a rendelet alapján
    letétbe helyeztesse.

    A zsidó  lakosság a  3000 pengőt  meghaladó összegű készpénzét is
    köteles  volt   a   valamely   pénzintézetnél   betéti   könyvre,
    folyószámlára  vagy   postatakaréki  betéti-  vagy  csekkszámlára
    befizetni, illetve bejelenteni.

    A rendelet  megszegőit büntetőjogi  felelősségre  vonták.  Azt  a
    vagyontárgyat pedig,  amelyre  nézve  a  kihágást  elkövették,  a
    rendelet alapján elkobozták.

    A bejelentést  és a  letétbehelyezéseket " a Pénzintézeti Központ
    tagjai sorába tartozó valamely pénzintézetnél, közpénztárnál vagy
    a Magyar Királyi Postatakarék Pénztárnál" kellett teljesíteni.

    1944. áprilisában további rendeletek ( 6138/1944. VI. BM rendelet
    és a  6163/1944.  IV.  utasítás  )  alapján  a  zsidó  származású
    lakosságot gettóba  telepítették, és  elrendelték a  még  meglévő
    vagyontárgyai, vagyona elkobzását is.

    A  Magyar   Királyi  Legfőbb   Számvevőszék  elrendelte  a  zsidó
    lakosságtól elvett   arany,  platina és  ezüstékszerek,  valamint
    egyéb vagyontárgyak  felkutatását  és  összegyűjtését.  E  célból
    kormánybiztosság  alakult.   A   kormánybiztosok   minden   zsidó
    állampolgár tulajdonát  képező értéket,  ( drágaságot, műkincset,
    nemesfémet, szőrmét,  szőnyeget, ruházati cikket ) 1944 nyarán az
    egyes pénzügyigazgatóságok raktáraiban helyeztek el.

    A július-augusztusi hadi helyzetre tekintettel a kormánybiztosság
    a veszélyeztetett  helyeken lévő  igazgatóságoktól az értékeket a
    Magyar   Királyi   Postatakarékpénztár   budapesti   Főintézetébe
    szállíttatta.

    A zsidó  lakosságtól utóbb  elvett ékszerek  és vagyontárgyak egy
    része elismervény  nélkül a  városi  és  községi  nyilaskeresztes
    pártirodákhoz került.

    A háborús  helyzet alakulására  figyelemmel októberben mindezeket
    és  a  Pénzügyigazgatóságon  lévő  értékeket  egy  külön  kiadott
    rendelkezés szerint az ország nyugati részébe szállították.

    Itt megkezdték  az  értékek  rendszerezését,  tartalmuk  szerinti
    válogatását. Ekkor  eltávolították azokat  a jegyzékeket, amelyek
    az elvont  vagyontárgyak tulajdonosait jelölték meg a csomagok és
    letétek mellett.

    Sopronkövesdről a  bevagonírozott szállítmány 1945. március 30-án
    útnak indult  Salzburgon át  Hallein rendeltetéssel. Emellett két
    tehergépkocsi is útnak indult a vagyontárgyak másik részével.

    1945. májusában  a  szállítmányt,  -  minthogy  Ausztria  francia
    hadsereg által  elfoglalt  részében  állomásozott,  -  a  francia
    hadsereg lefoglalta, és Párizsba szállította.

    3. Ezzel  párhuzamosan a  Magyar Nemzeti  Bank akkori  vezetése a
    magyar államnak a Bankban őrzött teljes arany és valutakészletét,
    az ott  őrzött letéteket  és széfbeli  értékeket  az  Igazságügyi
    Minisztérium által kezelt un. bűnügyi letétekkel, és egyes nyilas
    vezetők, csendőrparancsnokok letéteivel együtt, a Bank könyveivel
    és hivatali személyzetének egy részével Sopron környékére, majd a
    háborús helyzet  súlyosbodása nyomán 1945. január 21-én Spital am
    Pyhrnbe (  Felső-Ausztria )  szállította.  Itt  nyitották  meg  a
    Magyar Nemzeti  Bank hivatalát,  innen  irányították  a  belföldi
    banktevékenységet is.

    A szovjet  csapatok további előrenyomulásának hatására a bank még
    itthon maradt  személyzete is  követte az  előbbieket.  A  Magyar
    Nemzeti Bank  vezetése így  kívánta biztosítani a bank folyamatos
    tevékenységét és vagyonának megmentését.

    Később, a  Magyar Nemzeti  Bank Spital  am Pyhrn-ben  lévő teljes
    vagyonát - minthogy ez a helység az amerikai megszállási övezetbe
    került -  az amerikai hadsereg foglalta le és Frankfurt am Mainbe
    vitte.

    A rendelkezésre  álló dokumentumok  szerint sem a francia, sem az
    amerikai lefoglalás  nem jelentett  tulajdonszerzést  az  értékek
    fölött.

    4. A  háború után  az új  magyar  kormány  által  meghozott  első
    rendeletek egyike  volt a 200/1945. ME rendelet. Ez az 1600/1944.
    ME  rendeletet   a  többi,   a  zsidóságot   hátrányosan   érintő
    rendelkezéssel  együtt   hatályon  kívül   helyezte.  A   Kormány
    vállalta, hogy  a zsidóság  vagyonának kérdéseit  30 napon  belül
    rendezi.

    1946.  május   28-án  hirdették   ki  "   a  zsidókra   hátrányos
    megkülönböztetést  tartalmazó   egyes  jogszabályok  hatálya  alá
    tartozó magyar  állampolgárok külföldre hurcolt javai tárgyában "
    az 5950/1946.  ME rendeletet. Ennek alapján a kormány elrendelte,
    hogy a magyar állampolgárok külföldre hurcolt javai felkutatására
    külön bizottságot  kell létrehozni.  A bizottság elnökét a Magyar
    Izraeliták  Országos   Irodája  és   a  Magyar  Autonóm  Orthodox
    Izraelita  Hitfelekezetek   Központi   Irodája   által   javasolt
    személyek közül a pénzügyminiszter nevezte ki.

    1946. januárban,  a Párizsban  megtartott  nemzetközi  jóvátételi
    konferencia már  foglalkozott az  elhurcolt vagyontárgyakkal,  de
    ekkor még sorsukról döntés nem született.

    1946. november  15-én lépett  hatályba a  magyar zsidóságot   ért
    üldözés megbélyegzéséről  és következményeinek enyhítéséről szóló
    - ma is hatályos - 1946. évi XXV. törvénycikk.

    Ebben az  új hatalom  kinyilvánítja, hogy  "  a  magyar  nép  nem
    azonosítja magát  a faji  üldözéssel  "  és  rendezni  kívánja  a
    vagyoni sérelmeket.

    A törvénycikk  2. § (1) bekezdése szerint " az állam mindazokat a
    hagyatékokat, amelyeket   örökösök  hiányában  a (2)  bekezdésben
    említett  személyek  hagyatékaként  megszerzett  vagy  megszerez,
    alábbi rendelkezések  szerint létesítendő  külön  alapnak  engedi
    át. "

    " (2)  A  jelen  §  rendelkezései  azoknak  a  személyeknek  akár
    Magyarország  területén,   akár   külföldön   lévő   hagyatékaira
    terjednek ki,  akik izraelita  vallásuk  vagy  zsidó  származásuk
    címén ellenük  folytatott üldözés folytán vagy üldözéssel okszerű
    kapcsolatban szerzett  sebesülés, sérülés vagy más egészségromlás
    következtében 1941.  év június hó 26. napja és 1946. évi december
    hó 31. napja között életüket   vesztették. " ...

    A  (3)   bekezdés  szerint   pedig  "   Az  Alapra   szállnak  át
    hazahozataluk esetében a külföldre hurcolt azon vagyontárgyak is,
    amelyek az izraelita vallásúak, illetőleg zsidó származásuk miatt
    üldözött  személyek   birtokából  az   elmúlt   uralmi   rendszer
    intézkedései következtében   jogtalanul kikerültek, feltéve, hogy
    jogszerű   tulajdonosuk   a   minisztérium   által   kibocsátandó
    rendelkezések szerint nem állapítható meg. "

    Az Alap  a törvény  szerint jogi személy. Feladata " az izraelita
    vallásuk, illetőleg zsidó származásuk miatt üldözött személyek és
    ennek következtében segítségre utalt személyek, valamint az ilyen
    személyek javára szolgáló intézmények támogatása. "

    A Törvény  2. § (6) bekezdésében körülírt  Alapról  részletesen a
    ma is  hatályos 3200/1947.  ME  rendelet  szól.  Annak  hivatalos
    elnevezése: Országos Zsidó Helyreállítási Alap.

    Az 1946.  évi XXV.  törvénycikk másik  végrehajtási  rendelete  a
    24.390/1946.  ME   rendelet  volt.  Ez  szabályozta  a  külföldre
    hurcoltak külföldön elvett, illetve egyéb módon külföldre hurcolt
    és visszahozott vagyonának visszaszolgáltatási rendjét.

    E  végrehajtási   rendelet  azonban   a  jogszabály  rendelkezése
    ( 6.  § )  folytán nem  terjedt ki  az 1600/1944.  ME rendelettel
    érintettek körére.  Ennek oka  nyilvánvalóan az  volt, hogy ekkor
    még az úgynevezett aranyvonaton kiszállított értékek a francia és
    az amerikai hadsereg rendelkezése alatt állottak, és visszaadásuk
    felől döntés még nem volt.

    De  nem  volt  végrehajtási  rendelkezés a  törvénycikk 2.  § (3)
    bekezdése  tekintetében   sem,  amely  szerint  külön  miniszteri
    rendelkezésnek  kellett  volna  szabályoznia,  hogy  kit  kell  "
    jogszerű tulajdonosnak  "   tekinteni, akinek   hiányában az Alap
    válik jogosulttá.

    A jogszabály  alapján létrehozott  Országos Zsidó  Helyreállítási
    Alap már 1947. decemberében megkereste a Magyar Nemzeti Bankot az
    elhurcolt javak  kiadását, és  a visszahozott  javak  jegyzékének
    átadását kérve.

    A békeszerződés  megkötése után  ugyanis az  amerikaiak  1947-ben
    Frankfurt am  Mainból, a  franciák pedig  1948 tavaszán Párizsból
    visszaszolgáltatták az általuk lefoglalt készleteket.

    Az amerikaiaktól  visszahozott un.  frankfurti  anyagok  melletti
    jegyzéket  az   Alap  képviselői  végül  megkapták,  de  igényeik
    érvényesítését a  jogszabályi rendelkezés  hiányára hivatkozással
    elutasították.  Az   átadott  jegyzékből  azonban  csak  az  volt
    megállapítható, hogy  a Magyar  Nemzeti Bank anyagában " Belföldi
    cégek  és  hivatalok  "  számlán  nyilvántartott  bűnügyi  egyedi
    letétek,  (  aranyrudak,  érmék,  valuták  )  belföldi  cégek  és
    hivatalok   valutaszámláin    lévő   értékek,    valutanemenkénti
    összeállításban szerepeltek.  Úgyszintén "  Különféle  letétek  "
    elnevezés alatt  egyes őrizetbe vett személyektől elvett, illetve
    tábori csendőröknél  lévő, bűnjelként kezelt pénzekről; arany, és
    egyéb használati  tárgyakról készített  jegyzékek szerepeltek. Az
    utóbbi jegyzéken  vagy csak  név, pontos  cím nélkül,  a  tárgyak
    megjelölésével, vagy  csak a bűnügy, vagy csak a csendőr alakulat
    neve szerepel  a darabszám  és tárgy  megjelölés  mellett,  egyéb
    azonosító adatok nem.

    Az átadási  jegyzék tételeinek  egy  része  tehát  valószínűen  a
    bankszéfekben elhelyezett  zsidó javakra  vonatkozott, valamint a
    bűnügyi letétben  és egyes  nyilas vezetők  letéteiben  ugyancsak
    voltak ilyen vagyontárgyak, de a frankfurti anyag túlnyomó részét
    a Magyar  Nemzeti Banknál  őrzött állami  vagyon és  egyéb üzleti
    értékek alkották.

    A visszaszállított  értékeken  kívül  a  Magyar  Nemzeti  Banknál
    maradó letétként  foglalták jegyzékbe  1945. június  30-án az un.
    elhagyott javakként bejelentett értéktárgyakat is. ( Ekkor ezeket
    még jegyzék  is kísérte, név, városnév, bejelentő neve és a tárgy
    megjelölésével, azonban egyéb azonosító adat nélkül. )

    A  Párizsból   hazaszállított  anyagot  -  amely  valószínűleg  a
    kényszerletéteket  és  egyéb  elkobzott  vagy  bűnügyi  letétként
    kezelt, zsidó tulajdonú arany és ékszertárgyakat tartalmazta, - 4
    vaskos kötet  jegyzék kísérte.  Ebben nevek  már  nem,  csupán  a
    fajtánként  ömlesztett   vagyontárgyak   kerültek   felsorolásra.
    Átvételük   után   a   vagyontárgyak   részben    az   Igazságügy
    minisztérium,  a   Belügyminisztérium,   de   legnagyobbrészt   a
    Pénzügyminisztérium letétjeként kerültek a Nemzeti Bankhoz.

    1949-ben kezdte el a Pénzügyminisztérium feldolgozni az anyagot.

    A  szortírozott   letétcsomagok   "A",   "P",   "8000.",   "egyéb
    szortírozatlan     letétek"      megjelöléssel     maradtak     a
    Pénzügyminisztérium letétjeként a Magyar Nemzeti Bank őrzésében.

    A  frankfurti   és  párizsi   anyagon  kívül   az  5950/1946.  ME
    rendelettel létrehívott,  a zsidó javak felkutatására létrehozott
    bizottságnak  is   sikerült  néhány   külföldre   hurcolt   zsidó
    vagyontárgyat felkutatni  és hazahozni.  Így került  haza az  un.
    bezdáni,  tatabányai,   nagykőrösi  és  buchenwaldi  anyag.  Ezek
    mellett név  és a  tárgyak megjelölésével  jegyzék is fennmaradt.
    Ezek    feldolgozását     külön,    már    1948-ban    több,    a
    Pénzügyminisztérium és  a Magyar  Nemzeti Bank,  valamint a Zsidó
    Helyreállítási Alap képviselőiből álló bizottság kezdte meg, majd
    további bizottságok  fejezték be.  ( Az  első két jegyzőkönyv még
    tartalmazta a  Zsidó Helyreállítási Alap képviselőinek adatait, a
    későbbi  jegyzőkönyvekben   azonban  már  nincs  utalás  az  Alap
    részvételére. )  Eredetileg ezzel az anyaggal külön foglalkoztak.
    A cél  az volt,  hogy ezeket  egyedi letétekként  kezeljék, és  a
    jogos  tulajdonosoknak   visszaadják.  E   vagyontárgyakra  nézve
    összesen mintegy  120.000 Ft értékben érkeztek igénybejelentések.
    Néhány kivételes  esetben pénzbeli  térítések  is  történtek.  Az
    egyéni letétek megnyitása azonban nem történt meg.

    5. Az  ország pénzügyi  helyzete, különösen  a devizális kérdések
    rendezése  céljából   már  1946-ban  megjelent  a  4800/1946.  ME
    rendelet, amely  általános érvénnyel,  tehát immár  a  tulajdonos
    származására  való  tekintet  nélkül  -  a  meghatározott  mérték
    feletti arany és nemesfémtárgyak, arany és valutakészlet kötelező
    beszolgáltatását,   illetve    felvásárlásra   történő   kötelező
    felajánlását írta  elő,  büntető  szankciók  mellett.  Ugyanakkor
    külön elrendelték  az ékszerészek  vagyonának  államosítását  is.
    Ilyenformán további  jogcímekkel bővült  a Magyar Nemzeti Banknál
    kezelt letétek sora.

    Mind a gazdasági, mind pedig a politikai szempontok oda vezettek,
    hogy 1951-ben a kormány  elrendelte az  arany és nemesfém tárgyak
    letétjeinek teljes átvizsgálását. Ennek következtében 1951. május
    15-én a  Pénzügyminisztérium körlevélben  szabályozta a  most már
    több  jogcímen   alapuló  pénzügyminisztériumi  letétek  egységes
    kezelését.

    Ezt a  korábban meghozott  politikai döntések  alapozták  meg.  A
    Magyar  Dolgozók   Pártja   különböző   bizottságaiban   döntések
    születtek arról,  hogy ékszereket  elhagyott javak  címén és  más
    jogcímen beterjesztett  igények alapján  vissza nem  adnak; a már
    előterjesztett igényekre  egyéni kártalanítás helyett az Országos
    Zsidó  Helyreállítási   Alap   kapjon   meghatározott   összeget.
    Elhatározták  az   elhagyott  javakként   nyilvántartott  értékek
    értékesítését, s  ezzel a  kérdéskör  lezárását.  (  A  politikai
    döntéseket  a  Pénzügyi  Kollégium  1949.  november  18-i  ülése,
    valamint az  Államgazdasági Bizottság  1949. augusztus  9-i ülése
    "legitimálta. " )

    Az    egységes     letétkezelés    végrehajtása    érdekében    a
    pénzügyminisztériumi letétek,  - így  az ékszerek,  az  arany  és
    ezüst tárgyak,  érmék és értékpapírok - újabb felülvizsgálatát és
    feldolgozását is  elvégezték. Az  aranyérméket  és  rúdaranyat  a
    Magyar   Nemzeti    Bank    vásárolta    meg.    Az    ellenérték
    Pénzügyminisztérium  javára  elkülönített  számlára   került.  Az
    aranytárgyakból,  a   törtarany   részeket   beolvasztották,   az
    értékesíthető  tárgyakat   belföldön  az  Óra-Ékszer kereskedelmi
    Vállalaton  keresztül,   külföldön  pedig  az  Artexen  keresztül
    értékesítették. (  Az átvizsgált  iratanyagban  utalás  található
    arra nézve:  előírták a  muzeális  tárgyaknak  a  múzeum  részére
    történő átadását.  Ennek a  rendelkezésnek a végrehajtására nézve
    azonban  semmiféle   adat  nem  volt  fellelhető;  sem  a  múzeum
    megnevezése, sem  az átadott tárgyak jegyzéke nem került elő, így
    még az  sem állapítható    meg,  hogy  az  említett  rendelkezést
    egyáltalán  végrehajtották-e.   )  A   "feldolgozás"  ezen  módja
    folyamatosan történt meg, 1948 szeptember 15-től 1981-ig.

    Az Alkotmánybíróság  felhívására -  az  e  tárgyban  lefolytatott
    vizsgálat alapján  - a  pénzügyminiszter és a Magyar Nemzeti Bank
    elnöke írásban  egybehangzóan úgy  nyilatkozott, hogy  a  "Magyar
    Nemzeti   Bank  ez  idő  szerint   eredetben   nem   őriz   olyan
    nemesfémtárgyakat, -  rúd- és  törtaranyat, drágakövet, amelyeket
    az 1600/1944.  ME  rendelet  alapján  helyeztek  letétbe  vagy  a
    rendelet 17. § (3) bekezdése alapján kerültek elkobzásra. "

    A rendelkezésre  álló adatokból  az is  tényként állapítható meg,
    hogy az  1600/1944. ME  rendelettel kényszerletétbe vett ékszerek
    és  vagyontárgyak   visszaadására,  vagy   a  volt   tulajdonosok
    kártalanítására vonatkozóan jogszabályi vagy tényleges intézkedés
    - a  2. sz. Kpt. megalkotásáig - nem történt. ( Az 1991. évi XXV.
    törvény csupán  kilátásba helyezte  a kárpótlást.  ) Csak  az un.
    nagykőrösi,  tatabányai,  buchenwaldi,  bezdáni  bűnügyi  letétek
    terhére   történt    néhány   esetben    a    Pénzügyminisztérium
    rendelkezésére  kifizetés.   De  minthogy   az   egyéni   letétek
    megnyitására  végül  is  nem  került  sor,  1951-ben  ezek  is  a
    pénzügyminisztériumi letétek közé kerültek.

                                  III.

    A rendelkezésre  álló dokumentumokat  és vizsgálati  anyagokat az
    Alkotmánybíróság kizárólag  az indítványokkal  érintett körben és
    abból  a   szempontból   vizsgálta,   hogy   tisztázza   az   un.
    kényszerletétbe vett, elhurcolt és visszahozott értéktárgyak jogi
    sorsát, a  rájuk vonatkozó  hatályos jogszabályok, és az államnak
    azokért való felelőssége alkotmányos összefüggéseit.

    Az  Alkotmánybíróság   szerint  a   dokumentumokból  arra   lehet
    következtetni, hogy  az 1600/1944.  ME rendelettel letétbe és zár
    alá  vett   értéktárgyakat  már   a  kiszállításukkor  fajtánként
    szétválogatták és a rajtuk lévő neveket is tartalmazó jegyzékeket
    eltávolították róluk.  Így amikor  1948-ban  az  anyag  Párizsból
    visszakerült, a  kísérő   jegyzékek tanúsága  szerint  fajtánként
    ömlesztett állapotban  volt. Az érintett tulajdonosokra vonatkozó
    azonosíthatóság feltételei már nem voltak meg.

    Az amerikaiaktól  Frankfurt am  Mainból  visszahozott  anyagokban
    valószínűsíthetően  voltak   zsidó  származásuk   vagy  izraelita
    vallásuk   miatt   üldözöttektől   elvett   vagyontárgyak.   Ezek
    elsősorban bűnügyi  letétek, önként  elhelyezett, Magyar  Nemzeti
    Bank széfekben  lévő tárgyak,  cégek értékei,  valamint nyilasok,
    csendőrök által  a zsidó  lakosságtól elvett,  elkobzott  tárgyak
    voltak. Minthogy  az 1600/1944.  ME rendelettel  kényszerletétbe,
    zár alá vont értékek kezelésével nem a Magyar Nemzeti Bank, hanem
    "a  Pénzintézeti   Központ   tagjai   sorába   tartozó   valamely
    pénzintézet" volt  megbízva, a  frankfurti anyag az 1600/1944. ME
    rendelettel elvont értékeket valószínűleg nem tartalmazott.

    A frankfurti  anyaghoz  megküldött  jegyzékekben  talált  néhány,
    neveket  is   tartalmazó  jegyzék,   a  vagyontárgyak  ömlesztett
    állapota miatt a személyi azonosításra alkalmatlan volt.

    Így  a   visszahozott   értékek   átvételükkor   már   az   állam
    képviseletében eljáró Pénzügyminisztérium (vagy más minisztérium)
    letétjeként kerültek a Magyar Nemzeti Bank őrzésébe.

    Rendelkezési joga elsősorban a Pénzügyminisztériumnak volt.

    A károsultak  jogainak rendezésére  az állam  ugyan törvényben és
    nemzetközi   szerződésben   kötelezettséget   vállalt,   de   ezt
    ténylegesen   nem    teljesítette.   Az    elvont    értéktárgyak
    feldolgozásuk  után,   a  jelenlegi   kormány   és   törvényhozás
    időszakában már nem voltak eredeti állapotukban fellelhetők.

    Az   arany    és   ezüst    stb.   értéktárgyak   feldolgozásával
    ( beolvasztás,  értékesítés )  majd 1951-től  a  megkülönböztetés
    nélküli  egységes  letétkezelés  elrendelésével,  az  1948-49-ben
    meghozott politikai döntésekkel az állam sajátjaként rendelkezett
    a vagyontárgyakkal.  Mindezekre figyelemmel  az  Alkotmánybíróság
    megállapította,    hogy     az    1600/1944.    ME    rendelettel
    kényszerletétbe- és  zár alá  vétellel, illetve  a  vagyontárgyak
    elkobzásával   elvont,   elhurcolt,   majd   az   állam   részére
    visszaszolgáltatott arany  és ékszer,  stb. vagyontárgyak egykori
    tulajdonosai a  Magyar Állam - időközben hatályon kívül helyezett
    - jogszabályai,  továbbá hivatalos közegeinek intézkedései nyomán
    szenvedtek tulajdoni sérelmet. Ugyanezen ok miatt állott elő az a
    helyzet, amelyben  az említett  vagyontárgyak  természetben  való
    visszaszolgáltatására nincs  tényleges lehetőség.  Ezért a Magyar
    Államot  terheli   a  helytállási   kötelezettség  az  előidézett
    tulajdoni sérelem miatt, annál is inkább, mivel erre nem csupán a
    Párizsi Békeszerződés 27. cikkének 2. pontja kötelezi, hanem erre
    nézve  a   Magyar  Állam   már  korábban,   az  1946.   évi  XXV.
    törvénycikkben kötelezettséget vállalt. Az államnak a helytállási
    kötelezettsége független  attól, hogy a szóban forgó  vagyontárgy
    állami tulajdonba került-e.

    Ezzel kapcsolatban  az Alkotmánybíróság  elvi jelentőséggel mutat
    rá a következőkre:

    Az  elmúlt   évtizedekben  az  állampolgárok  milliói  szenvedtek
    tulajdoni sérelmet,  részben  akként,  hogy  vagyontárgyaikat  az
    állam  saját   tulajdonába  vette,  részben  pedig  akként,  hogy
    jogellenesen vagy  igazságtalanul  elvonta  a  tulajdonjogot.  Az
    utóbbi esetben  nem mindig  és nem  szükségképpen következett  be
    állami tulajdonszerzés,  ez azonban  a  volt  tulajdonos  sérelme
    szempontjából valójában   közömbös  volt. Éppen ezért az 1991. és
    1992-ben megalkotott  úgynevezett kárpótlási törvények ( az 1991.
    évi  XXV.   törvény  és   az  1992.   évi  XXIV.   törvény  )   a
    "tulajdonviszonyok  rendezése   érdekében,  az   állam  által  az
    állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges
    kárpótlásáról" rendelkeznek.  Vagyis e törvényi rendelkezések nem
    feltétlenül az  állam  tulajdonszerzésén,  de  minden  esetben  a
    tulajdonjognak az állam által történt elvonásán alapultak.

    Az  Alkotmánybíróság   már  több   határozatában  foglalkozott  a
    tulajdon tárgyainak állami tulajdonba vételével okozott sérelmek,
    az  elmaradt  kártalanítások  ügyével.  (  2/1990.  (X.4.)  ABh.,
    16/1991. (IV.20.)  ABh., 28/1991.  (VI.3.) ABh.  ) E  határozatok
    egyes   elvi    megállapításai   túlmutatnak   az   államosítások
    tárgykörén, s  értelemszerűen irányadók  általában az állam által
    elvont tulajdonjoggal  kapcsolatos  kártalanítási  igényekre.  Az
    Alkotmánybíróság egyebek  között megállapította:  az állam  az őt
    terhelő  kötelezettséget   akként   is   teljesítheti,   hogy   -
    teherbíró  képességével   arányban   álló   módon  -  a jelenlegi
    gazdasági átalakulás során, az egyes tulajdoni  sérelmek  eredeti
    jogi   természetét  figyelmen   kívül   hagyva,  a  károsultakkal
    szembeni kötelezettségének kárpótlás útján tesz eleget.

    Az Alkotmánybíróság  megítélése szerint  a kárpótlás  éppen ezért
    "megfelelő" kártalanítását jelenti azoknak is, akiknek tulajdonát
    zsidó származásuk vagy izraelita vallásuk miatt vonták el.

    Az  Alkotmánybíróság   az  államosításokkal   és   a   kárpótlási
    törvényekkel összefüggésben  már meghozott korábbi határozataiban
    is úgy  foglalt állást,  hogy az  államot terhelő kötelezettségek
    "megújítása" alkotmányosan  megengedett.  E  novácio  minden,  az
    állam   által    kibocsátott   jogszabály    végrehajtása   során
    bekövetkezett    tulajdonelvonásból    fakadó    igényre    nézve
    elfogadható, tekintet  nélkül arra, hogy a tulajdonelvonás nyomán
    eredetileg dologi  jogi vagy  kötelmi jogi, illetőleg kártérítési
    vagy kártalanítási igény keletkezett.

    Az   Alkotmánybíróság  nem  látta   megalapozottnak   azokat   az
    indítványokat, amelyek  az elvont arany és más nemesfémtárgyakért
    a kárpótlás  útján való  orvoslást  alkotmányellenesnek  tartják.
    Ezért az  Alkotmánybíróság a 2. sz. Kpt 1. és 3. §-a, valamint az
    itt megjelölt mellékletei elleni indítványokat elutasította.

    Az    Alkotmánybíróság    álláspontja    szerint    e    törvényi
    rendelkezéseknek  az   Alkotmány  70/A.   §-ával   összefüggésben
    felvetett   alkotmányellenességére    vonatkozó   indítvány   sem
    megalapozott.  A  testület  ugyanis  már  korábbi  határozataiban
    kifejtette,  hogy   a  kár   és  kárpótlás   mértékének  törvényi
    megállapítása önmagában  nem alkotmányellenes, az összhangban áll
    a részleges kárpótlás fogalmával.

    Az  vetné   fel  az   Alkotmány  70/A.   §-át   sértő   hátrányos
    megkülönböztetés aggályát  a társadalom  más károsultjaival  való
    egybevetés tükrében,  ha a  most vizsgált  indítványban megjelölt
    jogszabályokkal érintettek  körében alkotmányos indokok hiányában
    teljes körű  vagy  más  elveken   alapuló  kárpótlási   szabályok
    kerülnének alkalmazásra.

    Ezért az  Alkotmánybíróság az  indítványokat e  vonatkozásban  is
    elutasította.

    A  nemzetközi   szerződésbe  ütközés   kérdésében  előterjesztett
    állampolgári indítványt  pedig a  testület az Alkotmánybíróságról
    szóló 1989.  évi XXXII.  törvény (  a továbbiakban: ABtv ) 21. §-
    ának (3)  bekezdésére  figyelemmel  -  mint  indítványozásra  nem
    jogosulttól származót - visszautasította.

                                  IV.

    Az   Alkotmánybíróság    hivatalból   megvizsgálta   a   hatályos
    jogszabályoknak   nemzetközi   szerződésbe   ütközését,   illetve
    e vonatkozásban a mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenesség
    kérdését.

    Az indítványozók  szerint ugyanis  alkotmányellenes és  a Párizsi
    Békeszerződést sértő  az, hogy  a ma  is hatályos  1946. évi XXV.
    törvénycikk 2.  § (2)   és (3) bekezdésében foglaltak az Országos
    Zsidó  Helyreállítási   Alap   jogait   érintően   nem   kerültek
    végrehajtásra.

    Az Alkotmánybíróság  már utalt  rá, és  korábbi határozatában más
    megközelítésben foglalkozott azzal, hogy jogszabálynak nemzetközi
    szerződésbe ütközése  megállapítására irányuló indítványt csak az
    ABtv 21.  §  (3)  bekezdésében  megjelölt  személyek  és  szervek
    jogosultak  előterjeszteni.   Az  indítvány   előterjesztői   nem
    tartoznak ezek  körébe.  Ezért  az  erre  vonatkozó  állampolgári
    indítványt visszautasította.

    Az ABtv  44. §-a  azonban az  Alkotmánybíróság számára biztosítja
    azt  a   jogot,  hogy   hivatalból  vizsgálja  meg  jogszabálynak
    nemzetközi szerződésbe ütközését.

    Ennek a  hivatalból lefolytatott  vizsgálatnak eredményeként,  az
    Alkotmánybíróság megállapította: a Párizsi Békeszerződés 27. cikk
    1. pontjában  Magyarország arra  vállalt kötelezettséget, hogy az
    érintett körben  említettek "javait, törvényes jogait és érdekeit
    visszaállítja, vagy ha a visszaállítás  lehetetlen, e tekintetben
    megfelelő kártalanítást ad. "

    Az Alkotmánybíróságnak a jelen határozatában kifejtett, a korábbi
    határozatában (  1543/B/91/2. ABh. ) már részletezett álláspontja
    az,  hogy   a  nemzetközi   szerződésben  megjelölt   "megfelelő"
    kártalanítás   nem    jelenti   szükségképpen  a   teljes  értékű
    kártalanítást,    hanem     -    "az    az    ország    gazdasági
    teljesítőképességéhez mért  részleges  kárpótlás  nyújtásával  is
    lehetséges,  ha   abban   javaikban,   törvényes   jogaikban   és
    érdekeikben  sérelmet   szenvedettek  hátrányos  megkülönböztetés
    nélkül részesülnek".

    A zsidó  származású állampolgároktól  az 1600/1944. ME és a hozzá
    kapcsolódó rendeletekkel  kényszerletétbe,  zár  alá  vett,  vagy
    elkobzott  vagyontárgyakkal   kapcsolatos  igények   kárpótlással
    történő rendezése ezért az Alkotmánybíróság kifejtett álláspontja
    szerint sem  az Alkotmányt,  sem pedig  a nemzetközi szerződésben
    foglaltakat nem sérti.

    A 2.  sz. kárpótlási  törvény meghozatalával  tehát az  állam  az
    állampolgárok egyéni  sérelmeit illetőn  eleget tett a nemzetközi
    szerződésben és a hatályos törvénycikkben vállalt, de mindezideig
    nem teljesített kötelezettségének.

    Ezzel  az   évtizedekig  fennállott   alkotmány-  és   nemzetközi
    szerződésellenes helyzetet  rendezte.  Az  állampolgárok  igényei
    kérdésében a jogalkotót tehát mulasztás nem terheli.

    E   vonatkozásban    tett   indítványokat   az   Alkotmánybíróság
    elutasította.

    Más a  helyzet azzal  a kötelezettségvállalással, amely szerint a
    jogutódok  nélküli  egykori  tulajdonosok  igényeit  az  állam  a
    sérelmet szenvedettek  érdekképviseleti szervezeteire ruházza át;
    továbbá ugyanezen  szervezeteknek  engedi  át  ama  hagyatékokat,
    amelyeket a  fajüldöző  törvényekkel  érintett  személyek  halála
    folytán - más örökös hiányában - megszerzett vagy megszerez.

    Az 1947.  évi XVIII. törvénnyel kihirdetett Párizsi Békeszerződés
    27. cikk. 2. pontja szerint:

    "2. A  magyar kormány mindazoknak a személyeknek, szervezeteknek,
    vagy  közösségeknek   Magyarországon  lévő   javait,  jogait   és
    érdekeit,  akik,   illetőleg,  amelyek   egyénenként  vagy   mint
    összességek tagjai  faji, vallási  vagy  bármely  okból  fasiszta
    szellemű, zaklató  rendszabály tárgyai  voltak, amennyiben azokra
    nézve a jelen Szerződés életbelépésétől számított hat hónap alatt
    örökös nem  jelentkezett vagy  igénybejelentés nem  érkezett,  át
    fogja  ruházni   az   ilyen   személyeket,   szervezeteket   vagy
    közösségeket   Magyarországon    képviselő   szervezetekre.    Az
    átruházott javakat  ezek a  szervezetek az említett magyarországi
    összességek, szervezetek  és közösségek  életben maradt tagjainak
    támogatására és  helyreállítására  fogják  használni.  Ezeket  az
    átruházásokat  a   jelen  Szerződés  életbelépése  után  tizenkét
    hónapon belül  kell foganatosítani,  s azok  magukban foglalják a
    jelen  cikk  1.  bekezdése  értelmében  visszaállítandó  javakat,
    jogokat, és érdekeket is. "

    A  Békeszerződés  idézett  rendelkezésének végrehajtására  sem  a
    magyar kormány,  sem  a  magyar  törvényhozás  nem  bocsátott  ki
    jogszabályt.

    Kétségtelen, hogy  az 1946.  évi XXV. törvénycikk 2. §-ának ma is
    hatályban lévő  (1) -  (3) bekezdése olyan rendelkezéseket foglal
    magában,  amelyek   szoros  tartalmi   összefüggésben  állnak   a
    Békeszerződés 27.  cikkének 2.  pontjával. Ezek  a  rendelkezések
    azonban nem mentek teljesedésbe, mert
    - az   állam nem folytatta le az 1946. évi XXV. törvénycikk 2. §-
    ának (1) bekezdésében meghatározott hagyatéki eljárásokat,
    - a   minisztérium   sohasem  bocsátotta  ki  az  említett  § (3)
    bekezdésében meghatározott - a vagyontárgyak jogszerű tulajdonosa
    megállapítási módját szabályozó - rendelkezést, s emiatt
    - az  állam sem  hagyatékot, sem más vagyontárgyakat nem adott az
    Országos Zsidó Helyreállítási Alap tulajdonába.

    Részben jogalkotási,  részben  jogalkalmazási  mulasztás  folytán
    tehát olyan  alkotmányellenes helyzet  állott elő,  hogy a Magyar
    Állam nem  teljesítette a Békeszerződés 27. cikkének 2. pontjában
    meghatározott   jogi    személyek   tekintetében    őt    terhelő
    kötelezettségeket, s  azt - a történelmi körülmények megváltozása
    folytán - az 1946. évi XXV. törvénycikkben meghatározott módon ma
    már nem is tudja teljesíteni.

    Az  Alkotmány   7.  §-ának  (1)  bekezdése  értelmében  a  Magyar
    Köztársaság jogrendszere  biztosítja a  vállalt  nemzetközi  jogi
    kötelezettségek és  a belső  jog összhangját. Ebből az alkotmányi
    rendelkezésből nem csupán az a jogalkotói kötelesség folyik, hogy
    a belső jog szabályai ne álljanak ellentétben valamely nemzetközi
    jogi kötelezettséggel,  hanem az  is, hogy az illetékes jogalkotó
    szerv bocsássa  ki  azt  a  jogszabályt,  amely  nélkülözhetetlen
    valamely nemzetközi jogi kötelezettség teljesítéséhez.

    Ennek  a  kötelességnek  az  Országgyűlés  a  vizsgált  ügyben  a
    természetes személyek  tekintetében eleget  tett a  2.  sz.  Kpt.
    megalkotásával.   Hiányzik   azonban   a   jogi   szabályozás   a
    Békeszerződés   27.    cikkének   2.    pontjában   meghatározott
    szervezetekre   nézve,   s   az  Alkotmánybíróság  e  tekintetben
    állapított meg  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet.
    Az ennek  felszámolására irányuló  intézkedésnek összhangban kell
    állnia az eddig megalkotott kárpótlási törvények elvi alapjaival.

    Az  Országgyűlés  az  e  határozat  rendelkező  részében  foglalt
    alkotmánybírósági felhívásnak,  amely az alkotmányellenes helyzet
    felszámolására irányul,  többféle módon  is -  pl.  törvényhozási
    úton, vagy  a Kormánynak  az alkotmányellenes helyzet tárgyalásos
    úton,   megállapodással    való   megszüntetésére   nézve   adott
    felhatalmazással  -   eleget   tehet.   Ezzel   kapcsolatban   az
    Alkotmánybíróság a következőkre mutat rá:

    a) Mindaz,  amit e  határozat indokolása  a természetes személyek
    "megfelelő" kártalanításának  részleges kárpótlás  útján  történő
    rendezéséről tartalmaz,  értelemszerűen  irányadó  a  szervezetek
    kártalanítására is.  Nem alkotmányellenes  tehát, ha  az állam  a
    szervezetek  kártalanításáról   az  1.   és   2.   sz.   Kpt.-ban
    foglaltakhoz hasonló módon és mértékben gondoskodik.

    b)  Noha  a  kárpótlási  törvények  hatálya  csak  a  természetes
    személyekre terjed  ki, ez nem annyit jelent, hogy az állam eleve
    megfosztja a  jogi személyeket  az őket  ért  tulajdoni  sérelmek
    legalább részbeni  - az  állam  teherbíró  képességétől  függő  -
    orvoslásának lehetőségétől. Ilyen orvoslásra került sor pl. - bár
    nem "kárpótlás" címén - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
    LXV. törvény,  illetőleg  a  volt  egyházi  ingatlanok  tulajdoni
    helyzetének  rendelkezéséről   szóló  1991.  évi  XXXII.  törvény
    alapján,  míg  a  jogi  személyek  más  típusai  tekintetében  az
    elszenvedett tulajdoni  sérelmek orvoslása  a törvény előkészítés
    stádiumában  van.   Nincs  szó   tehát  arról,  hogy  a  zsidóság
    érdekképviseleti    szerveit    megillető    igények    rendezése
    diszkriminatív  helyzetet   teremtene  egyfelől   e  szervezetek,
    másfelől az összes többi jogi személy vonatkozásában. Az egyházak
    és  az   önkormányzatok   esetében   egy-egy,   az   Alkotmányban
    biztosított   alapjog    tényleges    gyakorlási    lehetőségének
    megteremtése,  a  zsidóság  szervezetei  tekintetében  pedig  egy
    nemzetközi szerződés   teszi  indokolttá a  tulajdoni sérelmekkel
    összefüggő, s  azok orvoslását  szolgáló  jogi  szabályozást.

    Az Alkotmánybíróság döntésének meghozatalánál arra is tekintettel
    volt: nem  a zsidóság  az egyetlen  olyan népcsoport,  amelyet az
    elmúlt     évtizedek  során  Magyarországon  faji,  vallási  vagy
    nemzetiségi   okból   üldöztek   és   különböző   joghátrányokkal
    sújtottak, de  tagjainak tömeges megsemmisítése következtében más
    népcsoportoknál súlyosabb sérelmeket és veszteségeket szenvedett.
    Ha tehát  a Magyar  Állam  a  zsidóság  érdekképviseleti  szervei
    tekintetében  végrehajtja   a  Párizsi  Békeszerződést,  ez  más,
    szintén   üldözésnek    kitett   népcsoportokhoz   képest   olyan
    megkülönböztetés, amely  nem csupán  nem ellentétes  az Alkotmány
    70/A.  §-ában  foglaltakkal,  hanem  éppen  a  korábbi  hátrányos
    megkülönböztetés  részbeni   ellensúlyozását   szolgálja.   Nincs
    logikai ellentmondás  abban,  hogy  amíg  az  Alkotmánybíróság  a
    kárpótlás  módját   és  mértékét  illetően  nem  talált  elegendő
    alkotmányos indokot  a zsidó  származásuk vagy izraelita vallásuk
    miatt tulajdoni sérelmet szenvedett természetes személyek előnyös
    megkülönböztetésére a volt tulajdonosok más csoportjaihoz képest,
    addig   a   zsidóság   érdekképviseleti   szerveinek   kárpótlása
    tekintetében alkotmányosan  megengedhetőnek minősíti az  említett
    megkülönböztetést. Ennek  az a magyarázata, hogy noha a kárpótlás
    a szervezetet  illeti,  azt  -  a  Békeszerződés  rendelkezésének
    megfelelően -  a szervezet  az üldözött népcsoport életben maradt
    tagjainak és  azok közösségeinek támogatására használja. Az adott
    esetben tehát a szervezet előnyös megkülönböztetése végeredményét
    tekintve azonos  értékű a  súlyos üldözést  szenvedett népcsoport
    tagjainak előnyös  megkülönböztetésével, s  erre  figyelemmel  az
    Alkotmánybíróság nem   tartotta  alkalmazhatónak a kettős szintű,
    mind  a   közösség  egyes   tagjait,  mind   pedig   a   közösség
    érdekképviseleti    szerveit    előnyben    részesítő     pozitív
    diszkriminációt.

    c)  Akkor,   amikor  az   Alkotmánybíróság  felhívása  nyomán  az
    Országgyűlés megteszi  a határozat  rendelkező részében megjelölt
    intézkedést, nem  pusztán  egy  nemzetközi  jogi  kötelezettséget
    teljesít, hanem  egyben valóra váltja Magyarország demokratikusan
    megválasztott Nemzetgyűlésének  az 1946.  évi XXV. törvénycikk 1.
    és 2. §-ában kifejezésre juttatott akaratát is.
                            Dr. Sólyom László
                        az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal               Dr. Herczegh Géza
              alkotmánybíró                   alkotmánybíró

                             Dr. Kilényi Géza
                           előadó alkotmánybíró

                             Dr. Lábady Tamás
                              alkotmánybíró

            Dr. Schmidt Péter           Dr. Tersztyánszky Ödön
              alkotmánybíró                    alkotmánybíró

             Dr. Szabó András              Dr. Zlinszky János
              alkotmánybíró                   alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Restitution of Jewish possession
     Number of the Decision:
     .
     16/1993. (III. 12.)
     Date of the decision:
     .
     03/09/1993
     Summary:
     The ruling concerns Jewish property (jewels and gold) confiscated under Nazi rule. International agreements (namely the Paris peace treaties) oblige Hungary to give «adequate compensation» to injured Jewish citizens. The Court ruled that the partial compensation offered to all injured people fulfils this requirement. But the Court found an unconstitutionality in that the legislation failed to provide for the compensation of those who died without successor. The compensation sum in such cases should be attributed to a special fund.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-1-006
     .
     en_0016_1993.pdfen_0016_1993.pdf