Hungarian
Ügyszám:
.
27/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Balogh Elemér Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 67/2009. (VI. 19.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/617
.
A döntés kelte: Budapest, 06/16/2009
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára,  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség
  megállapítására irányuló indítványok, valamint folyamatban lévő
  ügyben    alkalmazandó    jogszabály    alkotmányellenességének
  megállapítására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában meghozta
  a következő

                           határozatot:

  1.    Az    Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   Munka
  Törvénykönyvéről  szóló 1992. évi XXII. törvény  193/P.  §  (1)
  bekezdése  „86/A.  §-96.  §-ai”  szövegrészéből  a   90.   §-ra
  vonatkozó  rendelkezés  alkotmányellenes,  ezért  azt  a  jelen
  határozat közzététele napjával megsemmisíti.
  A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/P. §
  (1) bekezdése a következő szöveggel marad hatályban:
  „193/P.  §  (1)  Kölcsönzés esetén  e  törvény  3.  §-ának  (6)
  bekezdése, 76. §-ának (5)-(8) bekezdése, 76/B. §-a, 79.  §-ának
  (5)  bekezdése,  86/A-89. §-ai, 91-96.  §-ai,  97.  §-ának  (2)
  bekezdése, 100. §-a, 106. §-a, 115-116. §-ai, 134. §-ának  (1)-
  (2)  és (5)-(6) bekezdése, 150. §-ának (1) bekezdése, 155.  §-a
  (1)   bekezdésének  második  mondata,  a  167.  §-ának  (2)-(3)
  bekezdései, 170-170/D. §-a, a Harmadik részének X. fejezete,  a
  202. §-ának c)-d) pontja nem alkalmazhatók.”
  Az  alkotmányellenes jogszabályi rendelkezés a Pécsi  Munkaügyi
  Bíróság  előtt  6.  M  1856/2004. szám alatt  folyamatban  lévő
  perben nem alkalmazható.

  2.    Az    Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   Munka
  Törvénykönyvéről  szóló 1992. évi XXII. törvény  193/N.  §  (1)
  bekezdés  második  mondata alkotmányellenes,  ezért  azt  2009.
  október    31.    napjával   megsemmisíti.   A    megsemmisítés
  következtében  a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.  évi  XXII.
  törvény  193/N.  §  (1) bekezdése a következő  szöveggel  marad
  hatályban:
  „Kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás időtartama alatt a
  szabadságot  –  eltérő megállapodás hiányában – a  kölcsönvevő,
  egyébként  a  kölcsönbeadó adja ki. Az időpontot a  kölcsönvevő
  csak  rendkívül  indokolt  esetben  változtathatja  meg,  és  a
  munkavállalónak   az  ezzel  összefüggésben  felmerült   kárát,
  illetve költségeit köteles megtéríteni.”

  3. Az Alkotmánybíróság a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
  XXII. törvény Munkaerő-kölcsönzés című XI. fejezete, valamint a
  193/E.  §-193/H. §-ai, 193/J. § (4) és (6) bekezdése, 193/K.  §
  (3) bekezdése és 193/M. § (2) bekezdése alkotmányellenességének
  megállapítására  és megsemmisítésére, valamint  a  mulasztásban
  megnyilvánuló    alkotmánysértés    megállapítására    irányuló
  indítványt elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                 I.
    1.  Az  Alkotmánybíróságon több indítványozó  kezdeményezte  a
   Munka  Törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény   (a
   továbbiakban:     Mt.)     munkaerő-kölcsönzésre      vonatkozó
   rendelkezései     alkotmányossági     felülvizsgálatát.     Egy
   indítványozó  szakszervezeti szövetség az Mt.-nek a  „Munkaerő-
   kölcsönzés”  címet  viselő XI. fejezete  és  az  abban  foglalt
   egyes, tételesen is megjelölt rendelkezései [193/E. §-193/H. §,
   193/J.  § (4) és (6) bekezdés, 193/P. § (1) bekezdés, 193/K.  §
   (3)  bekezdés,  193/M. § (2) bekezdés, 193/N. §  (1)  bekezdés]
   alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
   kérte.  Előzetesen utalt arra, hogy a kifogásolt  jogintézményt
   bevezető,  a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.
   törvény,     valamint    az    ezzel    összefüggő    törvények
   jogharmonizációs  célú  módosításáról  szóló  2001.  évi   XVI.
   törvény   (a   továbbiakban:  Módtv.)  javaslatának  indokolása
   tévesen  hivatkozik  –  a  támadott szabályozás  megalkotásának
   szükségességét  alátámasztandó – a  96/71/EK  és  a  91/383/EGK
   irányelvekre; felhívta továbbá a figyelmet arra,  hogy  az  Mt.
   XI.  fejezete „szinte az összes témában a többi munkavállalóhoz
   képest  a munkavállaló számára hátrányosabban rendelkezik”.  Az
   Mt.   193/E.  §-193/H.  §-ait  az  indítványozó  „a  munkabérre
   vonatkozó normatartalom hiánya miatt” az Alkotmány 70/A. §  (1)
   bekezdésébe és a 70/B. § (2)–(3) bekezdésébe ütközőnek  tartja,
   mert  a  törvény  a  kölcsönbeadó  és  a  munkavállaló  közötti
   munkaszerződésben  csupán a munkavállaló  személyi  alapbérének
   meghatározását  írja  elő, s nem rögzíti, hogy  a  munkavállaló
   bére  a  kölcsönvevőnél „hogyan alakul”, illetve hogy  „hol  és
   hogyan  kell  szabályozni a kölcsönvevőnél végzett  munkáért  a
   kölcsönvevő   fizetési  kötelezettségét”,  továbbá   mert   nem
   érthető,  hogy  az  Mt. 193. § (3) bekezdés c)  pontja  alapján
   milyen  bérelemekről kell tájékoztatást adni  a  munkáltatónak.
   Sérelmezi,  hogy  a kölcsönvevő által a kölcsönadónak  fizetett
   összeg   feltételeire  és  nagyságára  a  feleknek   nem   kell
   megállapodást kötniük, s hogy ennek nincs kihatása a kölcsönadó
   által  a  munkavállalónak fizetett bérre,  erre  vonatkozóan  a
   munkáltatói  oldalon álló feleknek még közlési  kötelezettségük
   sincs,  ezért  sérül  az Alkotmány 70/B.  §  (3)  bekezdése  és
   kétségessé  válik  az  Mt. 160. §-ában  előírt,  a  munkabérről
   részletes  írásbeli elszámolás adására vonatkozó  kötelezettség
   érvényesülése. Az indítványozó szerint kétséges  az  Mt.-nek  a
   munka    díjazására   vonatkozó   VII.   fejezetében    foglalt
   rendelkezések  érvényesülése is,  mert  az  Mt.  193/E.  §  (3)
   bekezdése   a   munkabérre   vonatkozóan   nem   írja   elő   a
   kölcsönvevőnél  irányadó  rendelkezések  alkalmazását,  és  nem
   tudható  az  sem,  hogy  a  kölcsönvevőnél  hatályos  kollektív
   szerződés  és  egyéb bérszabályzatok érvényesek-e  a  kölcsönbe
   adott  munkavállalókra. Az indítványozó az  Mt.  193/J.  §  (4)
   bekezdését az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe ütközőnek véli,
   mert az általánostól (Mt. 92. §) eltérő rövidebb felmondási idő
   előírására,  ezzel  a jogviszony megszüntetése  tekintetében  a
   munkáltató  számára  is  előnyösebb  feltétel  biztosítására  a
   kölcsönzéses  foglalkoztatás  ideiglenes  jellege   nem   adhat
   alapot.  Az indítványozó szerint az Mt. 193/J. § (6) bekezdése,
   amely    lehetőséget   ad   arra,   hogy   a   felek   írásbeli
   megállapodásban   eltérjenek  attól  a  szabálytól,   amely   a
   felmondási   idő   alatt   kötelezővé  teszi   a   munkavállaló
   munkavégzési kötelezettség alóli mentesítését, sérti az Mt. 93.
   §  (1)  bekezdésében foglalt „általános jogelvet”, ilyen jogról
   az  Mt.  8.  §  (2)  bekezdése  szerint  lemondani  sem  lehet,
   kényszerhelyzetbe hozza a munkavállalót, továbbá  az  Alkotmány
   70/A.  § (1) bekezdésébe ütköző megkülönböztetést valósít  meg,
   mert módot ad a felmentési idő megrövidítésére. Az Mt. 193/P. §
   (1)  bekezdését  az  indítványozó abban a részében  tekinti  az
   Alkotmány  66. § (1) bekezdésével és a 70A. § (1)  bekezdésével
   ellentétesnek,  amelyben  kizárja  az  Mt.  90.  §-ban  foglalt
   felmondási  tilalmak és korlátozások alkalmazását  a  munkaerő-
   kölcsönzés   keretében  foglalkoztatott   munkavállalókra:   az
   „antiszociális”   szabály   bevezetését   a   törvényhozó   nem
   indokolta, a szabályozással érintett körnek az Alkotmány 66.  §
   (1) bekezdésében írt egyenjogúságra vonatkozó joga is sérül.  A
   193/K.  §  (3)  bekezdése az Mt. – nem létező, az  indítványozó
   által  feltehetően  elírás  folytán  megjelölt  –  70.  §   (1)
   bekezdése  által tiltott diszkriminációt valósít meg  a  „többi
   munkavállalóval  szemben”, mert az Mt. 96. §-ában  foglaltaktól
   eltérően,  kevésbé  szigorú  kritériumok  alapján  okot  ad   a
   munkavállaló munkaviszonyának azonnali hatályú megszüntetésére.
   Az   Mt.  193/M.  §  (2)  bekezdése  szintén  a  diszkrimináció
   tilalmába  ütközik,  mert nincs törvényes indok  arra,  hogy  a
   jogellenes  munkaviszony  megszüntetés jogkövetkezményeként  az
   Mt. 100. § (4) bekezdésétől eltérő, kisebb mértékű átlagkereset
   fizetésére  lehessen kötelezni a kölcsönadót. Az Mt.  193/N.  §
   (1)  bekezdése alkotmányellenességét az indítványozó az  Mt.  –
   szintén elírás eredményeként megjelölt, nem létező – 70. §  (1)
   bekezdésével  és  az  Alkotmány 70/B. § (4)  bekezdésével  való
   ellentét  kapcsán  állítja:  a szabadság  kiadása  időpontjának
   munkavállalóval  való előzetes közlését e szabály  három  napra
   rövidíti,   amely   megfosztja  a   munkavállalókat   attól   a
   lehetőségtől,  hogy  a szabadságot a családon  belül  megfelelő
   előrelátással tervezhessék. Az indítványozó az Mt. XI. fejezete
   valamennyi  rendelkezése megsemmisítésére irányuló kérelmét  az
   Alkotmány  70/A.  (3)  bekezdése és 70/B. §  (1)–(3)  bekezdése
   sérelme  kapcsán a következő indokokra alapítja. A munkavállaló
   a  kölcsönvevővel nem kerül „semmilyen jogviszonyba”, így ha  a
   kölcsönbeadó  nem tesz eleget bérfizetési kötelezettségének,  a
   jogszabály  még az egyetemlegesség szintjén sem biztosít  jogot
   arra, hogy igényét a kölcsönvevővel szemben érvényesítse,  ahol
   a  munkát teljesítette, s ahol annak eredménye jelentkezett;  a
   támadott  szabályok visszaélésszerű alkalmazása, a kölcsönbeadó
   és  kölcsönvevő  összejátszása  eredményeként  a  munkavállalók
   bérigényüket  nem  tudják  érvényesíteni.  Ezt  a  problémát  a
   munkaerő-kölcsönzési  és  a  magán-munkaközvetítői  tevékenység
   nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről  szóló
   118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  R.)  6.  §
   (2)  bekezdése  sem  oldotta  meg,  a  kölcsönzési  tevékenység
   folytatásához   szükséges,   vagyoni   biztosítékként   letétbe
   helyezendő  pénzösszeg  ugyanis annak  alacsony  mértéke  miatt
   alkalmatlan a kívánt cél elérésére. Az indítványozó jogszabály-
   szerkesztési  és a normatartalom értelmezhetősége szempontjából
   kifogásolja   az  R.  6.  §  (2)  bekezdését  is,   e   szabály
   alkotmányossági   vizsgálatára  és  megsemmisítésére   irányuló
   indítványt azonban nem terjesztett elő, érvelésével a munkaerő-
   kölcsönzés    keretében    foglalkoztatottak    munkabér-igénye
   érvényesíthetőségének  nehézségeit  kívánta  alátámasztani.  Az
   Alkotmány 70/B. § (1) bekezdése sérelmét az indítványozó az Mt.
   tételesen  megjelölt  rendelkezései  megsemmisítésére  irányuló
   kérelmében foglaltakkal azonos indokok alapján állította.

    Az  Alkotmánybírósághoz  fordult  a  Pécsi  Munkaügyi  Bíróság
   bírája  is,  aki  –  az  előtte  6.  M  1856/2004.  szám  alatt
   folyamatban  lévő,  munkaviszony megszüntetés jogellenességének
   megállapítása  iránti per felfüggesztésével  egyidejűleg  –  az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.)  38.  §-a alapján  kezdeményezte  az  Mt.
   193/P.    §    (1)   bekezdésébe   foglalt   azon   rendelkezés
   megsemmisítését, amely szerint a munkaerő-kölcsönzés  keretében
   történő  foglalkoztatás esetén az Mt. 90.  §  (1)  bekezdésének
   rendelkezései   nem   alkalmazhatók.  Az   Alkotmánybíróság   a
   kezdeményezést  úgy  értelmezte, hogy  az  magában  foglalja  a
   támadott  szabálynak  az adott perben való alkalmazási  tilalma
   kimondását is. A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló ügyben a
   – veszélyeztetett terhességére tekintettel – 2004. szeptember 1-
   től  táppénzes  állományban  lévő felperes  munkaerő-kölcsönzés
   céljából   létesített  határozatlan  idejű   munkaviszonyát   a
   munkáltató  2004.  november  17-én  kelt  rendes  felmondásával
   megszüntette. A munkáltató a felmondást arra alapította, hogy a
   kölcsönvevő  értesítése  szerint a  felperes  huzamosabb  ideje
   táppénzen tartózkodik, ezáltal a termelés munkáját hátráltatja,
   munkaköri feladatait nem tudja ellátni, s hivatkozott arra  is,
   hogy  az  Mt. 193/P. §-a értelmében kölcsönzött munkaerőre  nem
   vonatkozik  az Mt. 90. §-ban meghatározott felmondási  tilalom.
   Az   indítványozó  bíró  szerint  a  támadott  rendelkezés   az
   Alkotmány  70/A.  §-ába  ütközik,  mert  a  munkaerő-kölcsönzés
   keretében   foglalkoztatottak   hátrányos   megkülönböztetésben
   részesülnek   azokkal   szemben,   akik   nem   ezen   atipikus
   jogviszonyban  állnak  határozatlan  idejű  alkalmazásban.   Az
   indítványozó – bemutatva az Mt. 90. §-ának alkalmazási körét  –
   utal arra, hogy a felmondási védelem időszakaként meghatározott
   életkörülmények,  események  az Alkotmány  egyéb  rendelkezései
   által is védett életviszonyok. Így az Mt. 90. § (1) bekezdés a-
   d)  és  e)  pontjához „kapcsolódóan az Alkotmány  70/D.  §  (1)
   bekezdése  rögzíti a lehető legmagasabb szintű testi  és  lelki
   egészséghez  való  jogot, a 70/E. § (1) bekezdése  a  szociális
   biztonsághoz való jogot. Az Mt. 90. § (1) bekezdése b),  d)  és
   f)  pontja  vonatkozásában az Alkotmány  66.  §  (2)  bekezdése
   rögzíti,  hogy  a Magyar Köztársaságban az anyáknak  a  gyermek
   születése  előtt és után külön rendelkezések szerint támogatást
   és  védelmet kell nyújtani, a (3) bekezdés pedig, hogy a  munka
   végzése során a nők védelmét külön szabályok is biztosítják. Az
   Alkotmány  67. § (1) bekezdése rögzíti, hogy minden  gyermeknek
   joga  van a családja, az állam és a társadalom részéről arra  a
   védelemre, és gondoskodásra, amely megfelelő testi, szellemi és
   erkölcsi   fejlődéséhez  szükséges.”  A  fentiek   alapján   az
   indítványozó  – a diszkrimináció tilalma mellett  –  az  általa
   idézett  alkotmányi rendelkezésekkel is ellentétesnek tartja  a
   támadott rendelkezést. Kifejti továbbá, hogy az Mt. 90.  §  (1)
   bekezdésében   foglalt  rendelkezések   a   munkáltató   szabad
   felmondási   jogát  korlátozó  törvényi  rendelkezések   körébe
   tartoznak,  amely  törvényi megszorítások  mindig  kivételesnek
   tekintendők  a  szabad felmondás jogának generális  alapelvéhez
   képest,   ezen   alapelvvel  szemben  azonban  a  munkavállalók
   alkotmányos  jogait védő rendelkezések indokoltak. A  munkaerő-
   kölcsönzés  –  törvényi indokolásban kiemelt –  sajátosságainak
   figyelembe   vételével  sem  tartja  indokoltnak  a  munkáltató
   felmondási    lehetőségének   korlátját   jelentő   rendelkezés
   mellőzését,  az  érintett  munkavállalói  kör  tekintetében  az
   eltérésnek   nincs   kellő   súlyú   alkotmányos   indoka.    A
   megkülönböztetés nem objektív és ésszerű indokokon alapszik, az
   elérni  kívánt  cél (a fokozott rugalmasság) és az  alkalmazott
   eszköz  (a  felmondási védelem mellőzése) „nem állnak egymással
   ésszerű arányban”, s nem alapozzák meg az eltérő bánásmódot  az
   atipikus  jogviszonyra  vonatkozó sajátosságok  sem.  Így  „nem
   lehet  indokolt,  hogy  –  a bíróság előtt  folyó  jelen  peres
   eljárás  felperesi pozíciójában álló – terhes  munkavállaló  az
   Alkotmány   66.  §  (2)  és  (3)  bekezdéseiben,  67.   §   (1)
   bekezdésében  és  a 70/D. § (1) bekezdésében biztosított  jogai
   amiatt szenvedjenek csorbát, mert munkaerő-kölcsönzés keretében
   is  nem  klasszikus munkaviszony keretén belül alkalmazzák”.  A
   felmentési    védelemnek   a   munkaerő-kölcsönzés    keretében
   alkalmazottakra   való   fenntartása   indokolt,   a    nagyobb
   munkabiztonság  jogpolitikai követelményei ez esetben  is  fenn
   kell,   hogy   álljanak.  Megemlíti   továbbá,   hogy   –   bár
   indítványozói  jogosultsággal e  körben  nem  rendelkezik  –  a
   támadott szabályt több nemzetközi szerződéssel is ellentétesnek
   véli  (így a 2004. évi CX. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi
   Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája által elfogadott, a
   magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú  Egyezmény
   11.   Cikkébe,   valamint  a  2004.  évi  CXI.  törvény   által
   kihirdetett,  az anyaság védelméről szóló 183. számú  Egyezmény
   8. cikkének rendelkezéseibe is).

    Egy  további  indítványozó  utólagos normakontrollra  irányuló
   indítványában  az  Alkotmány  66.  §  (2)  bekezdése  sérelmére
   hivatkozva  kezdeményezte az Mt. 193/P. §  (1)  bekezdése  azon
   rendelkezése    alkotmányellenességének    megállapítását    és
   megsemmisítését, amely – az Mt. 86/A. §–96. §-ai alkalmazásának
   a  munkaerő-kölcsönzésre való kizárásával – az Mt.  90.  §  (1)
   bekezdés  e)  pontjában  írt felmondási tilalmakat  nem  engedi
   érvényesülni  a  kölcsönzött munkavállaló munkaviszonya  rendes
   felmondással  való megszüntetése esetén. Indítványában  vázolta
   saját  esetét, miszerint munkáltatója előbb „átjelentette”  egy
   munkaerő-kölcsönző  céghez, majd onnan  visszakölcsönözte,  ezt
   követően pedig, amikor is a GYES igénylése mellett kívánt volna
   munkába  állni, nem „vették vissza”, továbbá arra  hivatkozott,
   hogy  a  GYES-en lévő személyek védelmére vonatkozó  szabálynak
   érvényesülnie      kellene     a      kölcsönzés      keretében
   foglalkoztatottakra is.

    2.   Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat  azok   részbeni
   tartalmi   azonosságára  tekintettel  –   az   Alkotmánybíróság
   ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, többször
   módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü.
   határozat (ABK 2009. január, 3.) 28. § (1) bekezdése alapján  –
   egyesítette, és egy eljárásban bírálta el.

    3.   Az  Alkotmánybíróság  észlelte,  hogy  a  törvényhozó  az
   utólagos normakontrollra irányuló indítványokkal érintett egyes
   rendelkezéseket az indítványok benyújtását követően több ízben,
   legutóbb  a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi   XXII.
   törvény,    valamint   egyéb   munkaügyi    tárgyú    törvények
   módosításáról szóló 2005. évi CLIV. törvényben (a továbbiakban:
   Mtm1.),  majd  az  egyes  munkaügyi tárgyú  és  más  kapcsolódó
   törvények  módosításáról szóló 2007.  évi  XIX.  törvényben  (a
   továbbiakban:  Mtm2.)  módosította.  Mivel  a  módosítások   az
   indítványokban  felvetett  problémákat  –  a  jelen   határozat
   indokolása III. 2.2. pontjában bemutatottak szerint – csak  kis
   részben   érintették,  az  Alkotmánybíróság  a  vizsgálatot   a
   jelenleg hatályos rendelkezésekre nézve folytatta le.

    4.  Az Alkotmánybíróság eljárása során – álláspontja kifejtése
   végett   –  beszerezte  a  szociális  és  munkaügyi  miniszter,
   valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter véleményét.

                                 II.

    Az indítványok elbírálása során figyelembe vett jogszabályok:

    1. Az Alkotmány rendelkezései:
    „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
    „66. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a férfiak és a  nők
   egyenjogúságát minden polgári és politikai, valamint gazdasági,
   szociális és kulturális jog tekintetében.
    (2)  A  Magyar Köztársaságban az anyáknak a gyermek  születése
   előtt  és  után  külön  rendelkezések  szerint  támogatást   és
   védelmet kell nyújtani.
    (3)  A  munka végzése során a nők és a fiatalok védelmét külön
   szabályok is biztosítják.”

    „67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga  van
   a  családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre
   és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi
   fejlődéséhez szükséges.”

    „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (2)   Az   embereknek  az  (1)  bekezdés  szerinti   bármilyen
   hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
    (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
   segíti.”

    „70/B.  § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.
    (2)     Az    egyenlő    munkáért    mindenkinek,    bármilyen
   megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga.
    (3)  Minden  dolgozónak  joga van  olyan  jövedelemhez,  amely
   megfelel végzett munkája mennyiségének és minőségének.
    (4)  Mindenkinek  joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz  és  a
   rendszeres fizetett szabadsághoz.”

    „70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk  van
   a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.”

    „70/E.  § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk  van
   a   szociális   biztonsághoz;  öregség,  betegség,  rokkantság,
   özvegység,   árvaság   és   önhibájukon   kívül   bekövetkezett
   munkanélküliség  esetén a megélhetésükhöz  szükséges  ellátásra
   jogosultak.”

   2. Az Mt. indítványokkal érintett rendelkezései:
                        A munkaerő-kölcsönzés
    „193/B.  § (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés  céljából
   létesített  munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben
   foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
    (2)   A   külön   jogszabály  szerinti  alkalmi  munkavállalói
   könyvvel  munkaerő-kölcsönzés céljából munkaviszonyt létesíteni
   nem lehet.

    193/C. § E törvény alkalmazásában
    a)   munkaerő-kölcsönzés:  az  olyan   tevékenység,   amelynek
   keretében   a   kölcsönbeadó   a   vele   kölcsönzés   céljából
   munkaviszonyban    álló   munkavállalót   ellenérték    fejében
   munkavégzésre   a  kölcsönvevőnek  átengedi  (a   továbbiakban:
   kölcsönzés);
    b)  kölcsönbeadó:  az  a  munkáltató, aki  a  vele  kölcsönzés
   céljából   munkaviszonyban  álló  munkavállalót  munkavégzésre,
   kölcsönzés  keretében a kölcsönvevőnek átengedi és  munkáltatói
   jogait,  illetve  kötelezettségeit a  kölcsönvevővel  megosztva
   gyakorolja (a továbbiakban: kölcsönbeadó);
    c)  kölcsönvevő:  az a munkáltató, aki a kölcsönzés  keretében
   átengedett munkavállalót foglalkoztatja és munkáltatói  jogait,
   illetve    kötelezettségeit    a   kölcsönbeadóval    megosztva
   gyakorolja.

    193/D.  §  (1)  Kölcsönbeadó csak az a belföldi  székhelyű,  a
   tagok   korlátolt  felelősségével  működő  gazdasági  társaság,
   közhasznú  társaság vagy – a vele tagsági viszonyban  nem  álló
   munkavállaló   vonatkozásában  –  szövetkezet  lehet,   amelyik
   megfelel  az  e  törvényben,  illetve  az  egyéb  jogszabályban
   foglalt  feltételeknek,  és  az  állami  foglalkoztatási  szerv
   nyilvántartásba vette.

    (2) Tilos munkavállaló kölcsönzése:
    a)    jogszabály   által   meghatározott   tilalomba    ütköző
   munkavégzésre,
    b)   a  kölcsönvevő  olyan  munkahelyén,  illetve  telephelyén
   történő  munkavégzésre, ahol sztrájk van, a sztrájkot  megelőző
   egyeztetés kezdeményezésétől a sztrájk befejezéséig, illetve
    c)  ha  a  kölcsönvevőnél  a munkavállaló  munkaviszonya  –  a
   munkáltató   működésével  összefüggő  okra   alapozott   rendes
   felmondásával,  illetve  a  próbaidő  alatt  azonnali   hatályú
   megszüntetésével – legfeljebb hat hónapja szűnt meg.
    (3)  A  kölcsönbeadó, a kölcsönvevő és a munkavállaló a  jogok
   gyakorlása  és  a  kötelezettségek  teljesítése  során  köteles
   együttműködni.
    (4)   A   kölcsönbeadó  és  a  kölcsönvevő  között   létrejött
   megállapodásban nem lehet korlátozni, illetve kizárni azokat  a
   jogokat,  amelyek  a  munkavállalót e  törvény,  illetőleg  más
   jogszabály alapján megilletik.
    (5)  A  kölcsönvevő a munkavállalót más munkáltatónál  történő
   munkavégzésre nem kötelezheti.
    (6)  Az  (1)-(5) bekezdés rendelkezéseitől érvényesen  eltérni
   nem lehet.

    193/E.  §  (1) Semmis a munkavállaló és a kölcsönbeadó  között
   létrejött olyan megállapodás, amely
    a)  a  munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetése  után  a
   kölcsönvevővel   való  jogviszony  létesítési   tilalmat   vagy
   korlátozást ír elő;
    b)  alapján  a munkavállalónak a kölcsönbeadó javára  díjazást
   (közvetítési  díjat)  kell fizetni, ha a  kölcsönvevővel  kíván
   jogviszonyt létesíteni.

    (2)  A  kölcsönzés  során a munkáltatót megillető  jogokat  és
   kötelezettségeket   a   kölcsönbeadó   és   a   kölcsönvevő   –
   megállapodásuk  szerint – megosztva gyakorolja. A  munkaviszony
   megszüntetésének jogát kizárólag a kölcsönbeadó  gyakorolhatja,
   a  munkaviszony  megszüntetésére  irányuló  jognyilatkozatot  a
   munkavállaló a kölcsönbeadóval közli.

    (3)  A  munkavállalóra a kölcsönvevőnél irányadó  munkarendre,
   munkaidőre,   pihenőidőre   vonatkozó   rendelkezéseket    kell
   alkalmazni.

    (4)  Ha  a munkaviszony nem kölcsönzés céljából jött létre,  a
   munkaszerződés   nem  módosítható  annak  érdekében,   hogy   a
   munkáltató a munkavállalót kölcsönzés keretében foglalkoztassa.

    193/F.  § (1) A kölcsönbeadó munkabér-fizetési kötelezettségét
   nem  érinti,  ha  a  kölcsönvevő a kölcsönbeadónak  járó  díjat
   esedékességekor nem fizette meg.

    (2)  A  kölcsönbeadót  terheli  a  munkaviszonnyal  összefüggő
   valamennyi, a munkáltatót terhelő bevallási, adatszolgáltatási,
   levonási, befizetési kötelezettség teljesítése. Ettől  eltérően
   a  kölcsönvevőt  terhelik  a 193/G.  §  (1)  bekezdése  alapján
   létrejött  megállapodásban  foglalt,  a  kölcsönvevő  által   a
   munkavállaló  részére  nyújtott  juttatásokkal  összefüggő,   a
   munkáltatót terhelő ilyen kötelezettségek.

    (3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseitől érvényesen eltérni
   nem lehet.

         A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti jogviszony
    193/G.   §  (1)  A  kölcsönbeadó  és  a  kölcsönvevő   közötti
   megállapodást írásba kell foglalni, és annak tartalmaznia  kell
   legalább:
    a) a munkaerő-kölcsönzés időtartamát,
    b) a munkavégzés helyét,
    c) az elvégzendő munka jellegét,
    d)  természetbeni  munkabér,  illetve  juttatás  esetén  –  ha
   ezeket a kölcsönvevő biztosítja – ezek ellentételezését.
    A  kölcsönbeadó és a kölcsönvevő megállapodhatnak arról,  hogy
   a   természetbeni   munkabért,  illetve  a   165-165/A.   §-ban
   szabályozott    szociális   juttatásokat    (a    továbbiakban:
   közvetlenül    adott   szociális   juttatás)   a   munkavállaló
   közvetlenül a kölcsönvevőtől kapja meg.

    (2)   Az   (1)   bekezdésben   meghatározott   megállapodásban
   foglaltakon  túl a kölcsönvevő írásban köteles  tájékoztatni  a
   kölcsönbeadót:
    a) az irányadó munkarendről,
    b)  a  munkáltatói  jogkört  gyakorló  személy  megnevezéséről
   [193/E. § (2) bekezdés],
    c)  a  munkabérfizetés  alapjául  szolgáló  adatok  közlésének
   módjáról és határidejéről,
    d)  az elvégzendő munkára vonatkozó alkalmazási feltételekről,
   továbbá
    e)   minden   olyan   körülményről,   amely   a   munkavállaló
   foglalkoztatása szempontjából lényeges.

    (3)  Eltérő  megállapodás hiányában a  kölcsönbeadó  viseli  a
   foglalkoztatással   kapcsolatos   jogszabályban   meghatározott
   költségeket, így különösen a munkavállaló utazási költségeit és
   a  munkavégzéshez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat
   díját.  A  kölcsönbeadó  a kölcsönvevő  kérése  esetén  köteles
   legkésőbb a munkavállaló munkába állásáig
    a)  az adózás rendjéről szóló törvény szerint a munkáltató  és
   a  kifizető által foglalkoztatott személy adataira vonatkozó, a
   biztosítási  jogviszony kezdetéről szóló, állami  adóhatósághoz
   teljesített bejelentése másolatát, valamint
    b)   a  külön  jogszabály  szerinti  kölcsönbeadóként  történt
   nyilvántartásba vételét igazoló okirat másolatát
   a kölcsönvevő részére átadni.

    (4)  A  kölcsönvevő – eltérő megállapodás hiányában –  köteles
   legkésőbb   a  tárgyhónapot  követő  hónap  ötödik  napjáig   a
   kölcsönbeadóval   közölni  mindazokat  az   adatokat,   amelyek
   legkésőbb a munkabér 155. § (3) bekezdése alapján meghatározott
   időpontig  történő kifizetéséhez szükségesek. Ha a munkaviszony
   a  hónap  közben  szűnik meg, a kölcsönvevő az utolsó  munkában
   töltött   napot  követő  három  munkanapon  belül   köteles   a
   munkabérfizetéshez,  valamint  a  193/F.  §  (2)   bekezdésében
   szereplő  kötelezettsége teljesítéséhez  szükséges  adatokat  a
   kölcsönbeadónak átadni. Ezen adatok körébe tartoznak a 193/H. §
   (9)-(10)   bekezdésének  alkalmazása   esetén   a   kölcsönzött
   munkavállalóval a 142/A. § (2) bekezdése alapján egyenlő értékű
   munkát  végző munkavállalót megillető, a 142/A. § (3) bekezdése
   szerinti egyes juttatások is.

    (5)  A  munkavégzés  időtartama alatt  a  kölcsönvevő  minősül
   munkáltatónak
    a) a munkavállaló munkavédelmére,
    b)   a   nők,   a   fiatal   munkavállalók,   a   megváltozott
   munkaképességűek foglalkoztatására,
    c) az egyenlő bánásmód követelményére,
    d) a munkavégzésre,
    e) a munkakör átadás-átvételére,
    f)  a munkaidőre és pihenőidőre, illetve ezek nyilvántartására
   vonatkozó szabályok betartása,
    g)  az  (1) bekezdésben szereplő megállapodás megkötése esetén
   a   természetbeni   munkabér,  valamint  a  közvetlenül   adott
   szociális juttatás biztosítása tekintetében.

    (6)  A  193/H.  §  (9)-(10)  bekezdésébe  foglalt  rendelkezés
   alkalmazása   érdekében   a  kölcsönbeadó   –   a   kölcsönzött
   munkavállaló előzetes hozzájárulásával – köteles a kölcsönvevőt
   tájékoztatni  különösen  a munkavállaló  szakképzettségéről  és
   szakmai tapasztalatairól.

    (7)  Semmis  a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között  létrejött
   megállapodás,   ha   a   felek  a  106.  §   (1)   bekezdésében
   meghatározott tulajdonosi kapcsolatban állnak egymással.

    (8)   Ha   a   kölcsönvevőnél  történő  munkavégzés  tényleges
   megkezdéséig
    a)  a  kölcsönbeadó nem felel meg az e törvényben, illetve  az
   egyéb jogszabályokban foglalt feltételeknek, vagy
    b)  a  kölcsönbeadó  nem köt a 193/H. § (1) bekezdés  szerinti
   munkaszerződést,
   a munkaviszony a kölcsönvevő és a munkavállaló között jön létre
   a  munkavégzés tényleges megkezdésének napjával, a 193/G. § (1)
   bekezdés a) pontja alapján meghatározott időtartamra.

    (9)  A  (8)  bekezdés a) pontja szerint létrejött munkaviszony
   esetén a munkaszerződés tartalmának megállapításakor
    a)  munkavégzési  helynek az (1) bekezdés b)  pontja  szerinti
   helyet,
    b)   munkakörnek   és   személyi  alapbérnek   a   kölcsönzött
   munkavállalónak  a 193/H. § (1) bekezdés b)-c)  pontja  alapján
   meghatározott munkakörét és személyi alapbérét kell tekinteni.

    (10)  A  (9) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a (8) bekezdés
   b) pontja alapján létrejött munkaviszony esetén
    a)  a  kölcsönzött munkavállaló munkakörét az (1) bekezdés  c)
   pontja alapján az elvégzendő munka jellegének,
    b) személyi alapbérét – a 142/A. § megfelelő alkalmazásával  –
   a  kölcsönzött munkavállalót foglalkoztató szervezeti egységnél
   azonos   munkakört  betöltő  munkavállalók  személyi   alapbére
   mértékének,  azonos munkakört betöltő munkavállaló hiányában  a
   kölcsönvevő  tevékenysége  szerinti  ágazatban,  a  kölcsönzött
   munkavállaló által betöltött munkakörben szokásosan érvényesülő
   személyi alapbér
   alapulvételével kell meghatározni a munkaszerződésben.

    (11)   A  (8)  bekezdés  a)-b)  pontjában  foglaltak  együttes
   fennállása esetén a munkaszerződés tartalmának megállapításakor
   a (9)-(10) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

    (12)  A  (9)-(10) bekezdés alkalmazásakor, ha  a  munkaviszony
   időtartama  a  (8)  bekezdés szerint  nem  határozható  meg,  a
   munkaviszonyt határozatlan időtartamúnak kell tekinteni.

    (13) A (6)-(12) bekezdéstől érvényesen eltérni nem lehet.
   A  kölcsönbeadó és a munkavállaló között fennálló munkaviszony,
   a díjazás különös szabályai

    193/H.   §  (1)  A  feleknek  a  munkaszerződésben  meg   kell
   állapodniuk
    a)  abban,  hogy  a  munkaszerződés  vagy  a  távmunkát  végző
   foglalkoztatására  irányuló munkaszerződés kölcsönzés  céljából
   jön létre,
    b) a munkavállaló személyi alapbérében,
    c) a munkavégzés jellegében vagy a munkakörben.

    (2)  A  munkaszerződésnek tartalmaznia  kell  a  felek  nevét,
   illetve  megnevezését,  a kölcsönbeadó  nyilvántartásba  vételi
   számát,  valamint  a  munkavállaló és a  kölcsönbeadó  lényeges
   adatait is.

    (3)   A   munkáltató  –  ha  a  munkaszerződés  nem  tartalmaz
   tájékoztatást   –   legkésőbb  a  munkaszerződés   megkötésétől
   számított két héten belül, ezen túlmenően a c) pont szerint,  a
   (9)  vagy  (10) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor, legkésőbb
   az e szabályok szerinti jogosultság megállapításának kezdetétől
   számított  két  héten  belül köteles  a  munkavállalót  írásban
   tájékoztatni
    a) a munkavégzés helyéről,
    b) a kölcsönvevőnél irányadó munkarendről,
    c)  a  munkabér  egyéb elemeiről, ideértve  a  (9)  vagy  (10)
   bekezdés szerinti juttatások biztosításának feltételeit is,
    d) a bérfizetés napjáról,
    e) a munkába lépés napjáról,
    f)   a  rendes  szabadság  mértékének  számítási  módjáról  és
   kiadásának, illetve
    g)    a    jogviszony   megszüntetésének   e   fejezet   által
   meghatározott szabályairól,
    h)  a  kölcsönbeadóra és a munkavállalóra irányadó  felmondási
   idő megállapításának szabályairól,
    i)  a  munkaviszony  megszüntetésére  irányuló  jognyilatkozat
   közlésének szabályairól, továbbá
    j)  arról, hogy a kölcsönbeadó kollektív szerződés hatálya alá
   tartozik-e.

    (4)  A  (3)  bekezdés c), d), f) és h) pontjában,  valamint  a
   76/A.  §  (1)  bekezdésének b)-c) pontjában előírt tájékoztatás
   jogszabály,   illetve   a  kölcsönbeadóra   kiterjedő   hatályú
   kollektív  szerződés  rendelkezésére történő  hivatkozással  is
   megadható.

    (5)   A   kölcsönbeadó  megnevezésének,  lényeges   adatainak,
   továbbá a (3) bekezdésben meghatározott feltételek változásáról
   a  kölcsönbeadó legkésőbb a változás hatálybalépését követő egy
   hónapon  belül  köteles írásban tájékoztatni  a  munkavállalót.
   Ettől  eltérően  a munkaviszonyra vonatkozó szabály  módosítása
   esetén   a   (4)   bekezdés  rendelkezéseit  kell   megfelelően
   alkalmazni.

    (6)    A   (3)   bekezdésben   meghatározott   kötelezettségen
   túlmenően,  a  kölcsönbeadó köteles – legkésőbb  a  munkavégzés
   tényleges   megkezdése   előtt   –   írásban   tájékoztatni   a
   munkavállalót az alábbiakról:
    a)  a  kölcsönvevő  neve,  székhelye,  telephelye,  cégjegyzék
   száma,   vagy   ha  ez  utóbbi  adat  helyett  jogszabály   más
   nyilvántartási formát ír elő, ennek a száma;
    b)  a  kölcsönvevőnél  mely szerv vagy  személy  gyakorolja  a
   munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkört;
    c) a munkába járás, szállás és étkezés feltételei;
    d)  a  munkarendre,  a  munkaidőre  és  pihenőidőre  vonatkozó
   szabályok;
    e) az elvégzendő munkára vonatkozó alkalmazási feltételek.

    (7)  Ha  a  kölcsönbeadó  a munkaviszony  fennállása  alatt  a
   munkavállaló  foglalkoztatását nem  biztosítja  folyamatosan  –
   eltérő   megállapodás   hiányában  –  legkésőbb   a   következő
   munkavégzés   megkezdése  előtt  negyvennyolc  órával   köteles
   közölni a munkavállalóval
    a) következő foglalkoztatásának helyét,
    b) kezdő időpontját, várható tartamát, illetve
    c) a munkavállaló jelentkezésére vonatkozó kötelezettségeket.

    (8)  Külföldi  munkavégzés esetén a  kiutaztatást  csak  akkor
   lehet megkezdeni, ha a munkavégzés helyén irányadó jog szerinti
   engedélyek beszerzése megtörtént.

    (9)  A  kölcsönzés időtartama alatt a 142/A. §  rendelkezéseit
   kell  megfelelően  alkalmazni a kölcsönvevővel  munkaviszonyban
   álló,  valamint  a  kölcsönzött munkavállaló  vonatkozásában  a
   személyi  alapbér, a műszakpótlék, a rendkívüli  munkavégzésért
   járó   díjazás,   továbbá   az  ügyelet,   készenlét   díjazása
   tekintetében, ha
    a)  a kölcsönvevőnél történő folyamatos munkavégzés tartama  a
   183 napot meghaladja, vagy
    b)   a   kölcsönzött  munkavállaló  a  kölcsönvevőnél  történő
   munkavégzés  megkezdésének  időpontját  megelőző  két  évben  a
   kölcsönvevőnél  –  kölcsönzés alapján – összesen  legalább  183
   napot   dolgozott.  Ha  a  kölcsönvevőnél  kölcsönzés   alapján
   munkavégzéssel  töltött  összeszámított  időtartam   az   újabb
   kölcsönzés  alatt éri el a 183 napot, a fenti szabályt  a  184.
   naptól kell alkalmazni.

    (10)  A (9) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a 142/A. §  (3)
   bekezdésében szereplő juttatások tekintetében kell a  142/A.  §
   rendelkezéseit    megfelelően   alkalmazni   a   kölcsönvevővel
   munkaviszonyban  álló,  valamint  a  kölcsönzött   munkavállaló
   vonatkozásában, ha
    a)   a   határozott   időre   szóló   kölcsönzés   esetén    a
   kölcsönvevőnél történő folyamatos munkavégzés időtartama a  két
   évet, vagy
    b)   a   határozatlan   időre  szóló   kölcsönzés   esetén   a
   kölcsönvevőnél történő folyamatos munkavégzés időtartama az egy
   évet
   meghaladja.

    (11) A (9)-(10) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni  a
   kölcsönzött     munkavállalóra,    ha     munkaviszonyára     a
   kölcsönbeadónál ennél kedvezőbb feltételek irányadóak.

    (12)   A   (9)-(10)  bekezdés  alkalmazásakor  a   munkavégzés
   folyamatosságát nem szakítja meg a 107. § szerinti munkavégzési
   kötelezettség  alóli mentesülés időtartama. Ettől  eltérően,  a
   fizetés nélküli szabadság – a 138. § (5) bekezdésben és a  139.
   §-ban  foglaltak kivételével – akkor nem érinti  a  munkavégzés
   folyamatosságát, ha ennek időtartama a harminc  munkanapot  nem
   haladja meg. A munkavégzés folyamatosságának feltétele, hogy  a
   munkavégzési   kötelezettség   alóli   mentesülés   megszűnését
   követően   a   munkavállaló  munkáját  annál  a  kölcsönvevőnél
   folytassa, amelynél a mentesülés megkezdődött.

    (13)  A  (9) bekezdésben foglaltak alkalmazásával kapcsolatban
   a  kölcsönbeadó írásbeli nyilatkozat megtételére kötelezheti  a
   munkavállalót arról, hogy a nyilatkozat átadását  megelőző  két
   évben mely kölcsönvevőnél, milyen időtartamban végzett munkát.

    (14)  A  (9)-(11) bekezdésben foglaltaktól érvényesen  eltérni
   nem lehet.

                    A munkaviszony megszüntetése
    193/I.  §  (1)  A kölcsönzés céljából létesített  munkaviszony
   megszüntethető:
    a) közös megegyezéssel,
    b) felmondással,
    c) azonnali hatályú felmondással,
    d) azonnali hatállyal a próbaidő alatt.

    (2)  A  munkaviszony  megszüntetésére  irányuló  nyilatkozatot
   mrásba kell foglalni.

    193/J.   §   (1)   A  határozatlan  időtartamú   munkaviszonyt
   felmondással   mind   a  kölcsönbeadó,  mind   a   munkavállaló
   megszüntetheti.

    (2)  A  felmondást  a  kölcsönbeadónak  indokolnia  kell.   Az
   indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie.
    Vita   esetén   a   felmondás   indokolásának   valóságát   és
   okszerűségét a kölcsönbeadónak kell bizonyítania.

    (3)  A  kölcsönbeadó  felmondással  akkor  szüntetheti  meg  a
   munkaviszonyt, ha
    a) a munkavállaló nem végzi megfelelően a munkáját,
    b)    a   munkavállaló   munkaköri   feladatainak   ellátására
   alkalmatlan,
    c) a kölcsönbeadó harminc napon belül nem tudta biztosítani  a
   munkavállaló megfelelő foglalkoztatását, vagy
    d)  a  megszüntetésre  a  kölcsönbeadó működésével  összefüggő
   okból kerül sor.

    (4)  A  felmondási idő mértéke tizenöt nap. Ha a  munkaviszony
   időtartama  eléri a háromszázhatvanöt napot, a  felmondási  idő
   mértéke harminc napra emelkedik.

    (5)  Ha  a  kölcsönbeadó és a munkavállaló között a  felmondás
   közlését   megelőző   két  éven  belül  többször   került   sor
   munkaviszony létesítésére, a felmondási idő szempontjából  ezek
   időtartamát össze kell számítani.

    (6)  A  kölcsönbeadó által közölt felmondás esetén –  a  felek
   eltérő  írásbeli  megállapodása hiányában –  a  felmondási  idő
   tartama   alatt   a   munkavállaló  mentesül   a   munkavégzési
   kötelezettsége   alól.  A  felmentési  időre  a   munkavállalót
   átlagkeresete illeti meg.

    193/K.  §  (1)  A  határozott  és  a  határozatlan  időtartamú
   munkaviszonyt    azonnali   hatályú   felmondással    mind    a
   kölcsönbeadó, mind a munkavállaló megszüntetheti.

    (2)  A  munkavállaló  akkor szüntetheti meg  azonnali  hatályú
   felmondással  a  munkaviszonyt,  ha  a  kölcsönbeadó   vagy   a
   kölcsönvevő   súlyosan  megszegte  a  munkaviszonyra   vagy   a
   foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat, illetve megállapodást.

    (3)  A  kölcsönbeadó  akkor szüntetheti meg  azonnali  hatályú
   felmondással    a   munkaviszonyt,   ha   a   munkavállaló    a
   munkaviszonyból   eredő   lényeges  kötelezettségeit   vétkesen
   megszegi.

    (4) A kölcsönbeadó a nyilvántartásból való törlése esetén,  az
   erről  szóló határozat jogerőre emelkedését követően, e  tényre
   történő  hivatkozással,  azonnali  hatályú  felmondással  –   a
   határozat  kézhezvételétől  számított  hatvan  napon  belül   –
   köteles  a  munkavállaló  munkaviszonyát  megszüntetni.  Ha   a
   kölcsönbeadó a munkaviszonyt határidőn belül nem szünteti  meg,
   a munkaviszony a hatvanadik napon megszűnik.

    (5)   Az   azonnali  hatályú  felmondásra  a  193/J.   §   (2)
   bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

    (6)  Az  azonnali hatályú felmondás jogát – a (4)  bekezdésben
   meghatározott  kivétellel  –  az okról  való  tudomásszerzéstől
   számított  tizenöt  napon  belül,  legfeljebb  azonban  az   ok
   bekövetkezésétől számított hatvan napon belül lehet gyakorolni.
   A  kölcsönvevő  által  közölt ok alapján  az  azonnali  hatályú
   felmondásra akkor kerülhet sor, ha a kölcsönvevő a munkavállaló
   vétkes   magatartásáról   a  tudomásszerzéstől   számított   öt
   munkanapon  belül, írásban tájékoztatja a kölcsönbeadót.  Ebben
   az  esetben  az azonnali hatályú felmondás gyakorlására  nyitva
   álló   tizenöt   napos   határidő  az   írásbeli   tájékoztatás
   kézhezvételétől számít.

    (7)  Ha  a  munkaviszonyt  azonnali  hatályú  felmondással   a
   kölcsönbeadó  a  (4) bekezdésben meghatározott  okból  szünteti
   meg,  vagy  az  azonnali hatályú felmondás jogát a munkavállaló
   gyakorolja,  a  kölcsönbeadó  köteles  a  munkavállaló  számára
   megfizetni   a   193/J.   §   (4)  bekezdésében   meghatározott
   időtartamra járó átlagkeresetét.

    (8)  Azonnali  hatályú felmondás esetén a felmondás  szabályai
   nem alkalmazhatók.

    193/L.   §   A  munkaviszony  megszűnésekor,  megszüntetésekor
   legkésőbb  az  utolsó  munkában töltött napot  követő  –  ha  a
   munkavállaló  a jognyilatkozat közlését, a közös  megegyezéssel
   történő   megszüntetésről  szóló  megállapodás  megkötését,   a
   jogviszony megszűnésére vezető ok bekövetkezését megelőzően nem
   végzett   munkát,  a  jognyilatkozat  közlésétől,   illetve   a
   munkaviszony  megszűnésétől, megszüntetésétől  számított  –  öt
   napon  belül  köteles a kölcsönbeadó a munkavállalót  megillető
   munkabért, a 193/J. § (6) bekezdése és a 193/K. § (7) bekezdése
   szerinti   díjazást,  egyéb  járandóságát  kifizetni,  valamint
   kiadni   a   munkaviszonyra  vonatkozó  szabályban   és   egyéb
   jogszabályokban előírt igazolásokat.

               A munkaviszony jogellenes megszüntetése
    193/M.   §   (1)   A  munkaviszony,  ha  azt  a   kölcsönbeadó
   jogellenesen  szüntette  meg,  a  jogellenességet   megállapító
   bírósági  határozat  jogerőre  emelkedése  napján  szűnik  meg,
   kivéve, ha a jogvita elbírálásáig a határozott idejű jogviszony
   a jogellenes intézkedés nélkül is megszűnt volna.

    (2)  Jogellenes  megszüntetés esetén a bíróság a  munkavállaló
   kérelmére  –  az  eset összes körülményeinek, így  különösen  a
   jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével  –  a
   munkavállaló     legalább    egyhavi,    legfeljebb     hathavi
   átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésére  kötelezheti  a
   kölcsönbeadót.

    (3)  Jogellenes  megszüntetés  esetén  meg  kell  téríteni   a
   munkavállaló   elmaradt  munkabérét,  egyéb  járandóságát,   és
   felmerült  kárát.  Nem  kell megtéríteni a  munkabérnek,  egyéb
   járandóságnak,  illetve  kárnak azt  a  részét,  ami  máshonnan
   megtérült.

    (4)  Ha  a munkavállaló munkaviszonya nem felmondással  került
   megszüntetésre, a (2) és (3) bekezdésben foglaltakon  túlmenően
   megilleti a felmentési időre járó átlagkeresete is.

    (5)  A  határozott idejű munkaviszony jogellenes megszüntetése
   esetén  – a (2) és (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérően  –  a
   bíróság a munkavállaló kérelmére a megszüntetés időpontjában  a
   munkaviszonyból  még hátralévő időre járó,  legfeljebb  azonban
   hathavi átlagkereset megfizetésére kötelezi a kölcsönbeadót.

                          Szabadság kiadása
    193/N.  §  (1)  Kölcsönzés  keretében  történő  foglalkoztatás
   időtartama alatt a szabadságot – eltérő megállapodás  hiányában
   –  a kölcsönvevő, egyébként a kölcsönbeadó adja ki. A szabadság
   kiadásának    időpontját   a   munkavállalóval    –    előzetes
   meghallgatása után – legkésőbb a szabadság kezdete előtt  három
   nappal  közölni kell. Az időpontot a kölcsönvevő csak rendkívül
   indokolt  esetben  változtathatja meg, és a munkavállalónak  az
   ezzel   összefüggésben  felmerült  kárát,  illetve   költségeit
   köteles megtéríteni.

    (2)  Az  alapszabadság legalább egynegyedét – a foglalkoztatás
   első három hónapját kivéve – a munkavállaló kérésének megfelelő
   időpontban  kell  kiadni.  A  munkavállalónak  erre   vonatkozó
   igényét  a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal  be
   kell jelentenie.

                       Kártérítési felelősség
    193/O.  § (1) Ha a munkavállaló a foglalkoztatás körében  kárt
   okoz   a  kölcsönvevőnek,  az  alkalmazott  károkozásáért  való
   felelősség    szabályait    kell    alkalmazni    [a    Polgári
   Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  348.  §   (1)
   bekezdése].

    (2)  A  munkavégzés során a munkavállalónak okozott  kárért  a
   kölcsönvevő  és a kölcsönbeadó egyetemlegesen felel  (Mt.  174-
   187. §).

    (3)  Ha a munkavállalót munkaviszonyával összefüggésben, de  a
   (2)  bekezdésben  foglaltakon kívül  –  nem  a  foglalkoztatása
   során,  vagy  azzal  összefüggésben –  éri  kár,  a  munkáltató
   kártérítési  felelősségre vonatkozó szabályainak alkalmazásakor
   a kölcsönbeadó tekintendő munkáltatónak.

            A törvény egyéb rendelkezéseinek alkalmazása
    193/P.  §  (1)  Kölcsönzés  esetén e  törvény  3.  §-ának  (6)
   bekezdése, 76. §-ának (5)-(8) bekezdése, 76/B. §-a, 79.  §-ának
   (5) bekezdése, 86/A-96. §-ai, 97. §-ának (2) bekezdése, 100. §-
   a,  106.  §-a,  115-116. §-ai, 134. §-ának (1)-(2)  és  (5)-(6)
   bekezdése, 150. §-ának (1) bekezdése, 155. §-a (1) bekezdésének
   második mondata, a 167. §-ának (2)-(3) bekezdései, 170-170/D. §-
   a,  a Harmadik részének X. fejezete, a 202. §-ának c)-d) pontja
   nem alkalmazhatók.

    (2)  A  kölcsönvevőnek a kölcsönzés keretében  foglalkoztatott
   munkavállalók  létszámáról és foglalkoztatási  feltételeiről  a
   nála  működő  üzemi tanácsot, illetve képviselettel  rendelkező
   szakszervezetet   rendszeresen,  de  legalább   félévente   egy
   alkalommal tájékoztatnia kell.

    (3)  A  kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás során e  törvény
   83/A.  §-ának, 102. §-a (1)-(3) bekezdésének, 104-105. §-ainak,
   117-129/A.  §-ainak,  valamint – a  193/G.  §  (1)  bekezdésben
   foglalt  megállapodás esetén a természetbeni munkabér,  illetve
   juttatás  vonatkozásában – 193/G. §-a (4) bekezdésének  és  (5)
   bekezdése    g)   pontjának   alkalmazásakor   munkáltatón    a
   kölcsönvevőt kell érteni.

    (4)   E   törvény   106/A-106/B.  §-ainak  alkalmazása   során
   munkáltatón a kölcsönbeadót és a kölcsönvevőt is érteni kell.”

                                III.
    Az indítványok részben megalapozottak.
    1.  Az Alkotmánybíróság az Mt. támadott rendelkezései tartalmi
   vizsgálata előtt áttekintette a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó
   szabályozás   kialakulásának   körülményeit   és   a   hatályos
   szabályozás  néhány  – az indítványok elbírálása  szempontjából
   lényeges  –  jellemzőjét. A munkavállalók kölcsönzés  keretében
   történő   foglalkoztatására  Magyarországon  már   a   támadott
   szabályozás  bevezetése előtt is lehetőség volt: az  Mt.  2001.
   július  1-jét megelőzően hatályos 106. §-a szerinti  kirendelés
   alapján,  más  munkáltatónál történő  ideiglenes  munkavégzésre
   visszterhesen    (a   munkáltatók   közötti   ilyen    tartalmú
   megállapodás  alapján) is sor kerülhetett. A  kirendelés  ezen,
   korábbi  szabályozás szerinti intézménye alkalmazásával  számos
   gazdálkodó     szervezet     folytatott    munkaerő-kölcsönzési
   tevékenységet,    esetenként   –   bejelentés,   járulékfizetés
   teljesítésének  elmulasztásával,  saját  korábbi   munkavállaló
   visszakölcsönzése  révén – illegális, illetve  a  munkavállalói
   érdekeket  jelentősen  sértő,  visszaélésszerű  foglalkoztatást
   megvalósítva.  Az Mt. Harmadik részének „A munkaerő-kölcsönzés”
   címet viselő XI. fejezetét a Módtv. 23. §-a iktatta a törvénybe
   2001. július 1-jei hatállyal. A jogintézmény megalkotására –  a
   törvényjavaslathoz     fűzött     indokolás      szerint      –
   foglalkoztatáspolitikai célok érvényesítése és az európai uniós
   jogharmonizációs    kötelezettségek   (a    munkaerő-kölcsönzés
   keretében foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó előírásokat
   is  tartalmazó „A munkavállalók szolgáltatások nyújtása  esetén
   történő kiküldetéséről szóló, az Európai Parlament és a  Tanács
   96/71/EK   irányelve”,   valamint  „A  határozott   időtartamra
   foglalkoztatott,   illetve   az   ideiglenes   munkaszerződéses
   munkavállalók  munkahelyi biztonságának  és  egészségvédelmének
   javítására  irányuló  intézkedések  kiegészítéséről  szóló,   a
   Tanács 91/383/EGK irányelve”) teljesítése céljából került  sor.
   A  Módtv.-vel a törvényhozó a munkahelyen kívüli, illetve a más
   munkáltatónál  történő munkavégzésre vonatkozó  szabályozást  –
   részben   a   korábban  kialakult  gyakorlat  intézményesítése,
   részben  a  kölcsönzött munkavállalók védelme és a  hivatkozott
   irányelveknek való megfelelés érdekében – átalakította.  A  más
   munkáltatónál   való  munkavégzésre  ezt  követően   egyrészről
   ideiglenesen,  a  munkáltatók között  ellenszolgáltatás  nélkül
   létrejött  megállapodások (az Mt. 106. §-a szerint,  az  azonos
   tulajdonosi  körbe  tartozó munkáltatóhoz történő,  korlátozott
   időtartamú   kirendelés;   az   Mt.   150.   §-a   szerint,   a
   foglalkoztatási kötelezettségét működési körében  felmerült  ok
   miatt  átmenetileg teljesíteni nem tudó munkáltató  kötelezése)
   alapján,  másrészről  a  kifejezetten más  munkáltatóknál  való
   foglalkoztatást  biztosító, a munkáltatók  visszterhes  polgári
   jogi  megállapodását  is  feltételező munkaerő-kölcsönzés  (Mt.
   193/C.  §  szerint  olyan  tevékenység,  amelynek  keretében  a
   kölcsönbeadó  a  vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban  álló
   munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek
   átengedi)   keretében   kerülhetett  sor.   A   törvényjavaslat
   indokolása szerint a munkaerő-kölcsönzés intézményesítését  (az
   európai  uniós  jogharmonizációs  kötelezettségek  teljesítésén
   túl)  a  korábbi szabályozás alapján kialakult  –  több  ponton
   problémás  –  gyakorlat,  és az annak  alapján  elterjedt  jogi
   konstrukciók gyakorisága indokolta, amely az Mt. és a Ptk. (ti.
   a  Polgári  Törvénykönyvről szóló  1959.  évi  IV.  törvény;  a
   továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alkalmazásával,  munkaviszony
   és  polgári jogi jogviszony létrehozásával, munkaerő-kölcsönzés
   útján    próbálja   megoldani   a   foglalkoztatást    mindazon
   területeken,  ahol  a  munkaerő-igény időszakosan  jelentkezik.
   Időszakos,   alkalmi   munkaerőre   az   egyes   munkáltatóknál
   elsősorban  helyettesítés, a tervezetten  felüli  megrendelések
   teljesítése,   illetve   szezonális   csúcsidőkben   jelentkező
   átmeneti   munkaerő-igények  kielégítése  céljából   mutatkozik
   szükséglet     (jellemzően    fizikai     és     adminisztratív
   munkakörökben),  nem  zárható  ki  azonban  az  ilyen  formában
   történő   tartós   foglalkoztatás  sem.  A  jogalanyi   oldalon
   jelentkező  három  pólus  és  a  munkavégzés  jellegéből  adódó
   fokozottabb  rugalmasság iránti igény  miatt  a  munkavégzésre,
   illetve  foglalkoztatásra  az általánostól  eltérő  körülmények
   között  kerül  sor,  az ezzel kapcsolatban  jelentkező  sajátos
   igényeket  azonban a hatályos munkajogi szabályozás  nem  tudja
   kielégíteni.  Ezért olyan speciális szabályozásra van  szükség,
   amely  alkalmas a munkáltatók és munkavállalók jogos  gazdasági
   érdekeinek     összehangolására,    valamint    az     ”állandó
   munkaviszonyban” állókhoz képest kiszolgáltatottabb  helyzetben
   lévő  kölcsönzött munkavállalók érdekeinek védelmét megfelelően
   biztosító garanciák megteremtésére.

    A  munkaerő-kölcsönzés  jogintézménye létrehozásával  tehát  a
   törvényhozó egy hárompólusú jogviszonyon alapuló – az Mt.-nek a
   más  munkáltató  keretében történő ideiglenes  foglalkoztatásra
   alkalmazott  megoldásaitól jelentős  eltéréseket  mutató  –  új
   foglalkoztatási forma jogi kereteit kívánta megteremteni, amely
   a     korábbi    visszaélések    („feketemunka”,    kölcsönzött
   munkavállalókat érő hátrányok) visszaszorítása és kiküszöbölése
   érdekében  számos garanciális elemet tartalmaz. A  kölcsönzéses
   foglalkoztatás a „háromszereplős” konstrukció miatt  jelentősen
   különbözik  a „klasszikus” időszakos foglalkoztatási formáktól,
   az  alkalmi munkavégzéstől, a határozott idejű munkaszerződésen
   alapuló  és  a  részmunka-idős munkavégzéstől is.  A  munkaerő-
   kölcsönzés  során  a  – határozott vagy határozatlan  időre  is
   létesíthető  – munkajogviszony a kölcsönbeadó és a munkavállaló
   között  jön  létre (a munkavállaló és a kölcsönvevő nem  állnak
   szerződéses  kapcsolatban),  mégpedig  kifejezetten   munkaerő-
   kölcsönzés céljából, míg a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között
   polgári  jogi  jogviszony  létesül,  amelyre  részben  a  Ptk.,
   részben az Mt. szabályai irányadók. A Módtv. 1. §-a egyidejűleg
   ennek  megfelelően módosította az Mt. 1. §-át: az Mt.  Harmadik
   rész  XI. fejezetének hatályát „az ott meghatározottak szerint”
   kiterjesztette a Ptk. szabályain alapuló jogviszonyra is, amely
   munkaerő-kölcsönzés céljából a kölcsönbeadó  és  a  kölcsönvevő
   között jön létre. (Szintén 2001. július 1-vel lépett hatályba –
   a  Módtv. felhatalmazása alapján megalkotott – R. is,  amely  a
   munkaerő-kölcsönzési  tevékenységet  folytatók  nyilvántartásba
   vételéről  és a tevékenység folytatásának további feltételeiről
   rendelkezik.)   A   Ptk.  a  munkaerő  kölcsönzésére   irányuló
   szerződést nem nevesíti; a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő  közti
   jogviszony  elemeit viszont az Mt. Harmadik rész  XI.  fejezete
   külön  alcím  alatt,  részletesen  szabályozza  (193/G.  §).  E
   jogviszonyban  –  az  Mt. kölcsönbeadó-definícióját  tartalmazó
   193/C.    §   b)   pontjából   kiindulva   –   a   kölcsönbeadó
   főkötelezettsége,    hogy    a   vele    kölcsönzés    céljából
   munkaviszonyban    álló    munkavállalót    munkavégzésre     a
   kölcsönvevőnek  átengedje. A szerződésben specifikálni  kell  a
   kölcsönzés  időtartamát, a munkavégzés  helyét,  az  elvégzendő
   munka  jellegét  [193/G.  §  (1) bekezdés].  Ezzel  összhangban
   alakította  ki  a  törvényhozó az Mt.-ben a kölcsönbeadó  és  a
   munkavállaló   közötti  munkajogviszony   létesítésének   –   a
   munkaszerződés  szükséges  tartalmi elemeit  rögzítő  általános
   rendelkezésétől    részben   eltérő    –    szabályozását:    a
   munkaszerződésben  (munkakör helyett) a munkavégzés  jellegében
   is  megegyezhetnek  a felek, a munkavégzés  helye  tekintetében
   pedig  a munkáltatót csupán tájékoztatási kötelezettség terheli
   [Mt.  76.  §  (5)  bekezdés, 193/H. § (1) bekezdés].  Munkaerő-
   kölcsönzés esetén a munkavállaló tényleges foglalkoztatására  a
   kölcsönvevőnél   kerül   sor;   a   munkáltatói   jogokat    és
   kötelezettségeket  a  kölcsönbeadó  és  a   kölcsönvevő   –   a
   törvényben  meghatározottaknak, illetve ahol azt  a  törvény  a
   köztük   lévő   megállapodásra  bízza,  az  abban  foglaltaknak
   megfelelően  –  megosztva gyakorolja, illetve  teljesíti.  Ezek
   közül  a  munkajogviszony megszüntetését,  a  munkabér-fizetést
   (ide  nem  értve  a  természetbeni  munkabért  és  a  szociális
   juttatásokat),   a   munkaviszonnyal  összefüggő,   munkáltatót
   terhelő  bejelentési,  bevallási,  stb.  kötelezettségeket   és
   jogosultságokat   a  törvényhozó  eltérést   nem   engedően   a
   kölcsönbeadóhoz   telepítette,  míg   másokat   (jellemzően   a
   tényleges   foglalkoztatáshoz,  munkaszervezéshez   közvetlenül
   kapcsolódókat) a kölcsönbevevőre.

    A fentiek alapján megállapítható, hogy a törvényhozó a Módtv.-
   ben  a  tipikustól eltérő foglalkoztatási forma  jogi  kereteit
   teremtette   meg,   amelynek  sajátosságát  –   a   hagyományos
   munkajogviszonyhoz  képest – egyrészről a  jogi  konstrukcióban
   szereplő három fél jelenléte, az azok közötti kettős jogviszony
   fennállása, a munkajogviszony szempontjából pedig a  jogviszony
   létesítésének  speciális célja (a munkavállaló alkalmazására  a
   munkáltatóval   e  célra  polgári  jogi  jogviszonyt   létesítő
   harmadik    személy   munkáltató   időszakos    munkaerő-igénye
   kielégítése  érdekében kerül sor), valamint a munkáltató  és  a
   tényleges    foglalkoztató    személyének    elválása,    ehhez
   kapcsolódóan a munkáltatói jogok és kötelezettségek  megoszlása
   adja.  Megállapítható  továbbá az is, hogy  munkaerő-kölcsönzés
   céljából   létesített  munkajogviszonyra   vonatkozó   joganyag
   alapvetően az általános munkajogi szabályok és elvek mentén,  a
   foglalkoztatási  konstrukció speciális jellemzőire  tekintettel
   került   kialakításra:  a  munkavállaló   és   a   kölcsönbeadó
   munkáltató  között létrejött munkajogviszonyra a Mt.  generális
   szabályai  akkor  irányadók,  ha a  XI.  fejezet  rendelkezései
   azoktól  eltérő,  különös rendelkezéseket nem fogalmaznak  meg,
   illetve  az  Mt. 193/P. § (1) bekezdésének tételes  felsorolása
   azt nem zárja ki.

    2.  Az Alkotmánybíróság ezt követően elsőként az Mt. 193/E. §-
   193/H.  §-oknak az Alkotmány 70/A. §-ába és a 70/B.  §  (2)-(3)
   bekezdéseibe   ütközés   miatti  alkotmányellenességét   állító
   indítványt bírálta el.

    Az  Alkotmány  mind a diszkrimináció általános tilalmát,  mind
   az  egyenlő  munkáért  egyenlő bér elvét  és  a  végzett  munka
   mennyiségének és minőségének megfelelő jövedelemhez való  jogot
   alkotmányos    alapjogként   rögzíti.    Az    Alkotmánybíróság
   gyakorlatában az Alkotmány 70/B. §-a helyes értelme szerint  az
   általános  diszkrimináció-tilalmat megfogalmazó 70/A.  §-nak  a
   munka  világára vonatkoztatott konkretizálása. [137/B/1991.  AB
   határozat, ABH 1992, 456, 459.; 54/1993. (X. 13.) AB határozat,
   ABH  1993, 340, 341.; 34/E/2006. AB határozat, ABH 2007,  1914,
   1916.]  Az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezte  az
   Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  rendelkezését,
   amelynek  értelmében a Magyar Köztársaság területén az  emberi,
   illetve   az   állampolgári  jogok  bármely   megkülönböztetés,
   nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai  vagy  más
   vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési
   vagy   egyéb  helyzet  szerinti  különbségtétel  nélkül  minden
   személyt  megilletnek. Következetesen érvényesített álláspontja
   szerint  a  diszkrimináció  tilalma elsősorban  az  alkotmányos
   alapjogok terén tett megkülönböztetésekre terjed ki.  Abban  az
   esetben, ha a megkülönböztetés nem emberi jog vagy alapvető jog
   tekintetében      történt,      az      eltérő      szabályozás
   alkotmányellenessége akkor állapítható meg,  ha  az  az  emberi
   méltósághoz  való  jogot sérti. Az Alkotmánybíróság  ez  utóbbi
   körben  viszont  kizárólag  akkor ítéli  alkotmányellenesnek  a
   jogalanyok   közötti   megkülönböztetést,   ha   a    jogalkotó
   önkényesen,  ésszerű  indok nélkül tett különbséget  az  azonos
   szabályozási  körbe  tartozó jogalanyok között.  [9/1990.  (IV.
   25.)  AB  határozat,  ABH 1990, 46, 48.; 21/1990.  (X.  4.)  AB
   határozat,  ABH  1990,  73,  77-78.;  61/1992.  (XI.  20.)   AB
   határozat,  ABH  1992,  280,  282.;  35/1994.  (VI.   24.)   AB
   határozat, ABH 1994, 197, 203.]

    Az  Alkotmánybíróság azt is kimondta, hogy a  megkülönböztetés
   tilalma nem jelenti azt, hogy minden megkülönböztetés tilos,  a
   tilalom  arra  vonatkozik, hogy a jognak mindenkit  egyenlőként
   (egyenlő méltóságú személyként) kell kezelnie, vagyis az emberi
   méltóság  alapjogán  nem eshet csorba, azonos  tisztelettel  és
   körültekintéssel,   az   egyéni   szempontok   azonos   mértékű
   figyelembe  vételével kell a jogosultságok  és  a  kedvezmények
   elosztásának szempontjait meghatározni. [9/1990. (IV.  25.)  AB
   határozat, ABH 1990, 46, 48.] A diszkrimináció tilalmából tehát
   nem  következik  az, hogy az állam – a különböző élethelyzetben
   lévőkre tekintettel – ne különböztethetne, feltéve, hogy  ezzel
   az  alkotmányos  követelményeket nem sérti. Az Alkotmánybíróság
   szerint  az állam joga – és bizonyos körben kötelessége  is  –,
   hogy  a  jogalkotás  során figyelembe vegye az  emberek  között
   ténylegesen  meglévő  különbségeket.  [61/1992.  (XI.  20.)  AB
   határozat,  ABH  1992,  280,  282.;  74/1995.  (XII.  15.)   AB
   határozat, ABH 1995, 369, 373-374.]

    Az  Mt.  193/E. §-193/H. §-ai a kölcsönbeadó és a munkavállaló
   megállapodásának jogi korlátai, a munkáltatói jogok gyakorlása,
   a  „hagyományos”  (nem  munkaerő-kölcsönzés  keretében  történő
   foglalkoztatásra létesített) munkaviszony munkaerő-kölcsönzésre
   irányuló  jogviszonnyá alakításának tilalma, a kölcsönbeadó  és
   kölcsönvevő,  illetve a kölcsönbeadó és a munkavállaló  közötti
   jogviszony létrehozása és annak egyes lényeges elemei tárgyában
   rendelkeznek,  s  rögzítik  a munkavállalót  megillető  díjazás
   különös  szabályait  is.  Az  indítványozó  e  szabályokat   „a
   munkabérre   vonatkozó  normatartalom  hiánya   miatt”   tartja
   alkotmányellenesnek,  mert  a  törvény  a  munkavállaló  és   a
   kölcsönbeadó közötti munkaszerződésben csak a személyi  alapbér
   meghatározását  írja elő, a kölcsönvevőtől  –  a  nála  végzett
   munkáért – „járó” bérről nem rendelkezik; a kölcsönadó által  a
   kölcsönvevőnek   fizetett  „összegre”  a  feleknek   nem   kell
   megállapodást   kötniük,  s  hogy  ennek   nincs   kihatása   a
   munkavállaló  bérére  (e tekintetben még  tájékoztatásra  sincs
   joga),  ami  kétségessé  teszi  a munkabér  részletes  írásbeli
   elszámolására  vonatkozó kötelezettség érvényesülését.  Hasonló
   okból  állítja  az indítványozó az Mt. 193/E. §  (3)  bekezdése
   kapcsán  az Alkotmány 70/B. § (3) bekezdés sérelmét: kétségessé
   teszi  az  Mt.-nek a munka díjazására vonatkozó  VII.  fejezete
   rendelkezései  érvényesülését, mert a bérezés tekintetében  nem
   írja  elő  a kölcsönvevőnél irányadó, jogszabályban,  kollektív
   szerződésben,    munkáltatói    bérszabályzatokban    megjelenő
   rendelkezések alkalmazását.

    2.1.  Az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  a  vizsgált
   szabályok közül az Mt. 193/H. § (1) bekezdés b) pontja  az  Mt.
   76.  §  (5)  bekezdésével azonosan írja  elő  a  munkaszerződés
   szükséges tartalmi elemeként a feleknek a munkavállaló személyi
   alapbérében   való  megállapodását,  a  további   bérelemek   a
   „hagyományos”  munkaviszonyban is  csupán  lehetséges  tartalmi
   elemei  a  munkaszerződésnek. E tekintetben tehát a kölcsönzött
   munkavállalók  hátrányos megkülönböztetése  nem  merül  fel.  A
   további  szabályok  valóban  nem tartalmazzák  az  indítványozó
   által   hiányolt   rendelkezéseket:  a  kölcsönvevőtől   „járó”
   díjazásról nem szólnak, s nem érvényesülnek teljesen azonosan a
   kölcsönbevevőnél  munkaviszonyban álló, az általános  szabályok
   alapján   foglalkoztatott  munkavállalók  bérezésére  vonatkozó
   szabályok  sem.  Mivel  az  indítványozó  ezzel  összefüggésben
   kifejezetten  a  normatartalom  hiányára  alapozva  állítja  az
   alkotmányellenesség  fennállását,  az  Alkotmánybíróság  –   az
   indítvány  tartalmának megfelelően – mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenesség fennállását vizsgálta.

    Az    Alkotmánybíróságnak    a   mulasztásban    megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  megállapítására  vonatkozó  hatáskörét  az
   Abtv.  49. §-a szabályozza. Eszerint mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet  sor,  ha  a
   jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
   jogalkotói  feladatát elmulasztotta, és ezzel  alkotmányellenes
   helyzetet   idézett  elő.  Az  Abtv.  és  az   Alkotmánybíróság
   gyakorlata     alapján     a     mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  megállapításának  két  együttes  feltétele
   van:  a  jogalkotó  jogszabályi felhatalmazáson  alapuló,  vagy
   feltétlen  jogszabályi rendezést igénylő  kérdésben  jogalkotói
   kötelezettségének   nem   tesz   eleget,   és   a    jogalkotói
   kötelezettség  elmulasztásának  eredményeként  alkotmányellenes
   helyzet  keletkezik.  Az Alkotmánybíróság  irányadó  gyakorlata
   szerint  a jogalkotó szerv jogalkotási kötelezettségét  konkrét
   jogszabályi felhatalmazás hiányában is köteles teljesíteni,  ha
   az alkotmányellenes helyzet – a jogi szabályozás iránti igény –
   annak  következtében állt elő, hogy az állam  jogszabályi  úton
   beavatkozott   bizonyos   életviszonyokba,   és   ezáltal    az
   állampolgárok  egy  csoportját megfosztotta  alkotmányos  jogai
   érvényesítésének  a  lehetőségétől.  [22/1990.  (X.   16.)   AB
   határozat,  ABH  1990,  83, 86.] Az Alkotmánybíróság  akkor  is
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít  meg,
   alapjog   érvényesüléséhez  szükséges   jogszabályi   garanciák
   hiányoznak.  [37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH  1992,  227,
   232.]    Az    Alkotmánybíróság   mulasztásban    megnyilvánuló
   alkotmánysértést  nemcsak  akkor  állapít  meg,  ha  az   adott
   tárgykörre  vonatkozóan semmilyen szabály nincs [35/1992.  (VI.
   10.) AB határozat, ABH 1992, 204, 205.], hanem akkor is, ha  az
   adott szabályozási koncepción belül az Alkotmányból levezethető
   tartalmú jogszabályi rendelkezés hiányzik. [22/1995. (III.  1.)
   AB  határozat,  ABH  1995, 108. 113.;  29/1997.  (IV.  29.)  AB
   határozat,   ABH   1997,  122,  128.]  A  szabályozás   hiányos
   tartalmából   eredő   alkotmánysértő  mulasztás   megállapítása
   esetében   is   a  mulasztás  vagy  a  kifejezett   jogszabályi
   felhatalmazáson  nyugvó,  vagy  ennek  hiányában,  a  feltétlen
   jogszabályi    rendezést   igénylő   jogalkotói   kötelezettség
   elmulasztásán  kell,  hogy alapuljon. [4/1999.  (III.  31.)  AB
   határozat, ABH 1999, 52, 57.]

    Az  Alkotmánybíróság a jelen határozata indokolásának III.  1.
   pontjában  már  rámutatott  a vizsgált  foglalkoztatási  forma,
   illetve     a     munkaerő-kölcsönzés    céljából    létesített
   munkajogviszony  atipikus voltát alátámasztó sajátosságokra.  E
   szabályozási  konstrukcióban  a foglalkoztatás  három  jogalany
   részvételével, két jogviszony alapján valósul meg. A jogalanyok
   közül  a munkavállaló és a munkaerejét kölcsönbevevő, tényleges
   foglalkoztatást    biztosító   munkáltató    között    –    bár
   kapcsolatuknak  a  munkavégzés,  foglalkoztatás   szempontjából
   releváns  elemeit  szabályozza  a  törvény  –  nem  jön   létre
   szerződéses  jogviszony. A kölcsönbeadó és kölcsönbevevő  közti
   polgári  jogi  megállapodásnak lényeges  eleme  a  kölcsönbeadó
   szolgáltatásáért  járó  ellenérték (kölcsönzési  díj)  kikötése
   [193/C.  §  a) pont, 193/G. § (1) bekezdés], amely  több  fajta
   szolgáltatás    ellentételezésére    szolgál,    így    magában
   foglal(hat)ja     a     megfelelő    munkaerő     toborzásának,
   kiválasztásának,  a munkabér költségének, az adminisztrációval,
   munkaerő-gazdálkodással    járó    terhek     és     kockázatok
   átvállalásának,  valamint  egyéb szolgáltatásoknak  (pl.  rövid
   határidőn belüli teljesítés) ellentételezését is; a díj mértéke
   a  felek  polgári jogi megállapodásának függvénye.  A  vizsgált
   konstrukcióban a törvényhozó a munkabér fizetési  és  az  ehhez
   kapcsolódó   levonási,   befizetési,  adatszolgáltatási,   stb.
   kötelezettségeket   eltérést  nem   engedően   a   kölcsönbeadó
   munkáltatóra  telepítette,  aki e  kötelezettségének  akkor  is
   köteles    eleget   tenni,   ha   a   munkavállaló    tényleges
   foglalkoztatását – kikölcsönzés révén – nem tudja  biztosítani.
   (A  törvény az Mtm. nyomán 2007. április 1-jétől módot ad arra,
   hogy  a természetbeni munkabért a kölcsönbeadó és kölcsönbevevő
   megállapodása   alapján  a  munkavállalónak   a   kölcsönbevevő
   szolgáltassa,  amely esetben a kölcsönvevőt terhelik  az  ahhoz
   kapcsolt  kötelezettségek.)  A  törvény  –  a  bérezést  érintő
   speciális  tájékoztatási szabályok [193/G. §  (2)  bekezdés  c)
   pont,  (4) és (6) bekezdés, 193/H. § (3) bekezdés c)-d)  és  j)
   pontok]  mellett  –  a  kölcsönzött munkavállalók  bérhez  való
   hozzájutását  garanciális  rendelkezés  által  is   biztosítani
   kívánja:  kimondja, hogy a kölcsönbeadónak járó díj  késedelmes
   kifizetése a munkabér-fizetési kötelezettséget nem befolyásolja
   [193/F.  §  (1)  bekezdés]. A 193/P. §  (1)  bekezdése  az  Mt.
   Harmadik   rész   „A   munka  díjazása”  című   VII.   fejezete
   rendelkezései   közül  két  szabályt  jelöl  meg,   amelyet   a
   kölcsönzött munkavállalókra nem enged alkalmazni: a 150. §  (1)
   bekezdését  (amelynek alapján a munkavállalók a  foglalkoztatás
   munkáltató  működési  körében  felmerült  ok  miatti   átmeneti
   ellehetetlenülése   miatt   más   munkáltatónál    kötelezhetők
   munkavégzésre),  valamint  a 155. §  (1)  bekezdésének  második
   mondatát  (ami az egy hónapnál rövidebb munkaviszony  esetén  a
   munkabért a munkaviszony végén rendeli kifizetni).

    Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint az Alkotmány  70/B.  §
   (3)     bekezdését     sértő     mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  fennállása nem  állapítható  meg  azon  az
   alapon,  hogy  törvény  nem  írja elő  a  kölcsönzés  keretében
   foglalkoztatott munkavállalók bérének a kölcsönzési díjhoz való
   igazítását.   A  végzett  munka  mennyiségének  és  minőségének
   megfelelő jövedelemhez való jog érvényesülésének nem feltétele,
   hogy a kölcsönbeadó munkaerő-kölcsönzési tevékenységéért kapott
   díjazása,  vagy  annak  bérköltség-eleme mérceként  szolgáljon,
   illetve   befolyást  gyakoroljon  a  kölcsönzött   munkavállaló
   bérére. Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalót megillető  bér
   mértéke  –  az  Alkotmány  70/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében
   foglaltak,  az  e rendelkezéseket konkretizáló,  illetve  egyéb
   jogszabályok [Mt., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
   előmozdításáról  szóló  2003. évi  CXXV.  törvény,  a  kötelező
   legkisebb  munkabér  (minimálbér)  és  a  garantált  bérminimum
   megállapításáról  szóló 321/2008. (XII.  29.)  Korm.  rendelet,
   stb.],   valamint  munkaviszonyra  vonatkozó  egyéb   szabályok
   (kollektív  szerződések)  keretei  között  –  a  felek   szabad
   megállapodására tartozó kérdés, e tekintetben  (és  ez  igaz  a
   munkaerő-kölcsönzésre  létesített  polgári  jogi   jogviszonyon
   alapuló  díjazásra is) az Alkotmánybíróság által a piacgazdaság
   lényegi   elemének   tekintett   szerződési   szabadság    elve
   érvényesül.  [13/1990. (VI. 18.) AB határozat,  ABH  1990,  54,
   55.]  Tény,  hogy  a  munkajogban – a polgári  jog  szerződéses
   viszonyai  szabályozásával összevetésben, a  munkajogviszonyban
   álló    felek   egyenlőtlen   helyzetéből   fakadó    hátrányok
   kiegyenlítése okán – a szerződési szabadság szűkebb körben  jut
   érvényre. Az Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben emlékeztet a
   256/D/2007. AB határozatában tett megállapítására: „A  munkajog
   –   a   jogirodalomban  is  használatos  terminológia  szerint,
   történeti   kialakulásának  körülményeire  is   tekintettel   –
   ’védelmi  jog’:  az önállótlan munkavégzés,  más  szóval  függő
   munka  speciális, közjogi elemekkel átszőtt szabályozása,  azon
   jogviszonyoké, amelyekben a jogviszonyban álló  felek  közül  a
   munkavállaló  a  kötelem másik alanyával  szemben  gazdaságilag
   lényegesen gyengébb, kiszolgáltatott helyzetben van, mint a más
   részére  történő  munkavégzést  szabályozó  klasszikus  polgári
   jogviszonyokban (vállalkozás, megbízás) álló, munkateljesítésre
   szerződő  jogalanyok.  Ennek megfelelően  a  munkajogviszonyban
   álló  felek  közti  egyensúlyi helyzet megteremtése  érdekében,
   alapvetően  a munkavállalók szociális biztonságát elősegítendő,
   a  munkajogi  szabályozásban számos jogintézmény  korlátozza  a
   munkáltató  döntési hatalmát, vagy ír elő a munkáltató  számára
   többlet-gondoskodási kötelezettséget.” (ABK 2008. május,  811.)
   Hasonló indokokon (valamint gazdaság-, foglalkoztatáspolitikai,
   stb.  megfontolásokon)  alapul, hogy az  állami  beavatkozás  a
   bérszabályozás területén is szélesebb körű, mint a polgári  jog
   munkavégzésre irányuló jogviszonyai alapján kikötött  díjazások
   meghatározásánál  irányadó  szabályozásban.  A   törvényhozónak
   azonban nem áll fenn az Alkotmány 70/B. § (3) bekezdéséből,  és
   az Alkotmány más rendelkezéseiből származóan sem kötelezettsége
   arra,    hogy   a   munkaerő-kölcsönzés   céljából   létesített
   munkajogviszonyban álló felek bérmegállapodásának a kölcsönzési
   díjjal összefüggésben állítson korlátokat.

    Nem   sérti  a  végzett  munka  mennyiségének  és  minőségének
   megfelelő  jövedelemhez való jogot az  sem,  hogy  a  munkabér-
   fizetést    a   törvényhozó   úgy   tette   a   munkavállalóval
   munkajogviszonyban  álló  munkáltató kötelezettségévé,  hogy  a
   kölcsönbevevő  bérfizetési kötelezettséget  nem  írta  elő  egy
   sorban   (egyetemlegesen)  a  kölcsönbeadó  munkáltatóval.   Az
   Alkotmánybíróság megítélése szerint a bérigény érvényesítésének
   szabályozása  kapcsolatban  áll  az  Alkotmány  70/B.   §   (3)
   bekezdésével, a végzett munkáért járó (a munka mennyiségének és
   minőségének  megfelelő) jövedelemhez való jog érvényesülésével.
   A  munkáltatók bérfizetési készségének erősítését szolgáló jogi
   eszközök   megválasztásában  azonban  a  törvényhozó   nagyfokú
   szabadsággal  rendelkezik. Kétségtelen,  hogy  az  indítványozó
   által   kívánt   szabályozás   a  munkavállalók   bérhez   való
   hozzájutásának   esélyeit   jelentős   mértékben   növelné;   a
   törvényhozó  nincs  elzárva attól, hogy e  cél  érdekében  –  a
   foglalkoztatás tényén alapuló, faktuális viszonyra  tekintettel
   – a kölcsönvevőre is kötelezettségeket rójon. Az idegen, azaz a
   munkajogviszonyon   kívül   álló  munkáltató   közreműködésével
   megvalósuló  foglalkoztatás esetén sem alkotmányos  követelmény
   azonban   az,   hogy   a  munkateljesítés   ellentételezése   a
   munkavállaló foglalkoztatásában részt vevő mindkét jogalany  (a
   munkáltató  és a tényleges foglalkoztató) egyidejű  bevonásával
   (fizetési kötelezettsége előírásával) történjék.

    Az  egyenlő  munkáért  egyenlő bér  elvének  sérelme  a  fenti
   problémákkal   (a  munkaerő  „átengedéséért”  fizetett   összeg
   bérezésre    gyakorolt    hatása,   egyetemleges    bérfizetési
   kötelezettség) összefüggésben nem vizsgálható, tekintve, hogy a
   törvény   az  idegen  munkáltatónál  való  foglalkoztatás   más
   eseteiben a munkáltatók közötti megállapodás ingyenességét írja
   elő,  a  bérfizetést illetően pedig nem helyezi a munkáltatókat
   többes   kötelezetti  pozícióba.  A  kölcsönzött  munkavállalók
   bérezésére    vonatkozó    szabályozás    értelmezésével     és
   alkalmazásával, valamint a kölcsönzési díj adott munkavállalóra
   vonatkozó  bérelemeire  vonatkozó –  a  munkavállalók  béralku-
   pozícióját  erősítő  – információk megismerésével  kapcsolatban
   felvetett   problémák  pedig  nem  hozhatók  összefüggésbe   az
   Alkotmány    felhívott    rendelkezéseivel.    Megjegyzi     az
   Alkotmánybíróság  –  ahogyan  azt  a  35/1991.  (VI.  20.)   AB
   határozatában (ABH 1991, 175, 176.) kifejtette –, hogy két vagy
   több   törvényi  rendelkezés  valóságos  vagy  vélt  kollíziója
   folytán  előálló értelmezési nehézség magábanvéve nem  elegendő
   feltétele  az  alkotmányellenesség megállapításának.  Az  ilyen
   esetleges  kollíziót jogszabály-értelmezéssel  kell  feloldani,
   vagyis  az  a  jogalkalmazó bíróság és nem az  Alkotmánybíróság
   hatáskörébe    tartozik.    A    fentiekre    tekintettel    az
   Alkotmánybíróság  –  az  indítványozó  által  felhozott   érvek
   alapján  – a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség  és
   az    Mt.    193/E.   §-193/H.   §-ai   alkotmányellenességének
   megállapítására sem látott alapot.

    2.2.  Az  indítványozó  az Mt. 193/E. §  (3)  bekezdésének  az
   Alkotmány  70/A. § (1) bekezdésével és a 70/B.  §  (2)  és  (3)
   bekezdésével   való   ellentétét  amiatt  állította,   mert   a
   kölcsönzött  munkavállalóra nézve nem írja elő a kölcsönvevőnél
   foglalkoztatott  munkavállalók  bérezésére  irányadó  szabályok
   alkalmazását  (csupán  a  munkarendre, munkaidőre,  pihenőidőre
   vonatkozó  rendelkezésekét).  A  diszkrimináció  tilalmának   a
   kölcsönzés  keretében,  illetve a  hagyományos  keretek  között
   foglalkoztatott  munkavállalók bérezésében való  érvényesülését
   hiányoló  kifogást  az Alkotmánybíróság –  tartalma  alapján  –
   szintén    mulasztásban    megnyilvánuló    alkotmányellenesség
   megállapítására irányuló indítványként bírálta el.

    2.2.1.  Az  egyenlő bánásmód követelményének –  a  kölcsönvevő
   által  alkalmazott  és  a kölcsönzés keretében  foglalkoztatott
   munkavállalók  munka- és foglalkoztatási feltételeiben  való  –
   érvényesülése   (annak   köre  és  terjedelme,   a   derogációs
   lehetőségek iránya és időtartama) számos kérdést vetett fel  az
   Európai  Unió  jogalkotásában  is.  A  munkaerő-kölcsönzés   az
   Európai   Unió   egyes  tagállamaiban  (így  pl.  Hollandiában,
   Franciaországban,     Németországban,     Belgiumban,     Nagy-
   Britanniában,    Portugáliában,   Luxemburgban,    Ausztriában)
   évtizedek  óta  elterjedt, más államokban  (Dánia,  Finnország,
   Görögország) kevésbé népszerű foglalkoztatási forma, ezért –  a
   már  említett,  a  munkaerő-kölcsönzést is érintő  irányelveken
   túlmenően,  a  munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság  közötti
   egyensúly  megteremtése,  a kölcsönzött  munkavállalók  védelme
   érdekében   –   felmerült   az  eltérő  tagállami   szabályozás
   egységesítésének   szükségessége.   A   jogalkotási    folyamat
   eredményeként   2008.  december  5-én  került  kihirdetésre   a
   munkaerő-kölcsönzés  keretében  történő  munkavégzésről   szóló
   2008.  november 19-i 2008/104/EK európai parlamenti és  tanácsi
   irányelv (a továbbiakban: Irányelv), amely a tagállamok által –
   törvényi,  rendeleti,  közigazgatási  rendelkezések  elfogadása
   révén,   vagy  a  szociális  partnerek  közötti  megállapodások
   biztosításával    –    2011.   december    5-ig    teljesítendő
   minimumkövetelményeket határozza meg. Az 1.  Cikk  az  Irányelv
   személyi     hatályát    a    munkaerő-kölcsönzőkkel     kötött
   munkaszerződéssel rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló azon
   munkavállalókra    terjeszti   ki,   akiket    a    kölcsönvevő
   vállalkozásoknál   való  ideiglenes,   az   adott   vállalkozás
   felügyelete  és irányítása melletti munkavégzésre  kölcsönöznek
   ki. A 2. Cikk az Irányelv megalkotása céljaként rögzíti, hogy –
   a  munkahely-teremtéshez  és  a  rugalmas  munkavégzési  formák
   kialakításához   való   hozzájárulás  érdekében   –   megfelelő
   kereteket kíván teremteni a munkaerő-kölcsönzés alapján történő
   munkavégzés    igénybevételéhez,    mindezt    a    kölcsönzött
   munkavállalók   védelmének   biztosítása   és   a   munkavégzés
   minőségének  javítása,  az  5.  Cikkben  meghatározott  egyenlő
   bánásmód   alapelvének   a  kölcsönzött  munkavállalókra   való
   alkalmazása   és  a  munkaerő-kölcsönzők  munkáltatóként   való
   elismerése   révén.   A   II.   fejezetben,   a   „Munka-    és
   foglalkoztatási feltételek” cím, az „Egyenlő bánásmód alapelve”
   alcím    alatt    kimondja   továbbá,   hogy   a    kölcsönzött
   munkavállalókra  vonatkozó alapvető  munka  és  foglalkoztatási
   feltételeknek    a    kölcsönvevőnél    töltött    kikölcsönzés
   időtartamára legalább olyan szintűeknek kell lenniük, mintha az
   adott  állás  betöltésére közvetlenül a kölcsönvevő vállalkozás
   vette  volna  fel  őket  [5. Cikk (1)  bekezdés].  Az  Irányelv
   alapvető  munka-  és  foglalkoztatási feltételeknek  tekinti  a
   törvényben,    rendeletben,   közigazgatási   rendelkezésekben,
   kollektív  szerződésekben és/vagy a kölcsönvevő  vállalkozásnál
   hatályban  lévő egyéb kötelező erejű általános rendelkezésekben
   megállapított   feltételeket:  a  munkaidő  hossza,   túlmunka,
   szünetek,    pihenőidő,   éjszakai   munka,   szabadságok    és
   munkaszüneti napok, valamint a fizetés területén [3.  Cikk  (1)
   bekezdés f) pont]. Az egyenlő bánásmód alapelve alkalmazását az
   5.  Cikk  (1)  bekezdése  kifejezetten  előírja  a  kölcsönvevő
   vállalkozásnál  érvényben levő – többek között –  az  állapotos
   nők  és  szoptató anyák védelmére, valamint a  nők  és  férfiak
   közötti   egyenlő  bánásmódra  vonatkozó  szabályok   betartása
   vonatkozásában    a    törvényi,    rendeleti,    közigazgatási
   rendelkezésekben,   kollektív  szerződésekben   és/vagy   egyéb
   általános rendelkezésekben meghatározottak szerint. Az 5.  Cikk
   (2)  bekezdése  a fizetés tekintetében lehetővé teszi,  hogy  a
   tagállamok   –   a  szociális  partnerekkel  való  konzultációt
   követően    –   az   alapelv   alkalmazása   alól   mentességet
   biztosítsanak, amennyiben a munkaerő-kölcsönzővel kötött tartós
   munkaszerződéssel   rendelkező   kölcsönzött   munkavállaló   a
   kikölcsönzések közötti időszakban is kap fizetést. Az  5.  Cikk
   nevesíti azokat az eseteket is, amelyek fennállása alapot adhat
   a  tagállamoknak a fentiektől eltérő szabályok, illetve türelmi
   idő  megállapítására. Az Irányelv tehát az –  alkalmazásában  –
   alapvető  munka-  és  foglalkoztatási feltételekre  vonatkozóan
   írja  elő  általános érvénnyel (a kölcsönvevőnél  alkalmazásban
   álló  munkavállalókkal való összevetésben) az egyenlő  bánásmód
   követelményének   érvényesülését,   amely   alól   a    fizetés
   tekintetében lehetőséget ad a tagállamoknak a derogációra, ha a
   kölcsönbeadó munkáltatóval tartósan fennálló jogviszonyokban  a
   kölcsönzött  munkavállaló  bérezése  a  kikölcsönzések  közötti
   időszakban   (a   tényleges   foglalkoztatás   hiányában)    is
   biztosított.

    2.2.2.    Az   Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy    az
   indítványozó  által  a  jelen ügyben  felvetett  probléma  csak
   részben   áll   fenn,  a  törvényhozó  ugyanis   az   indítvány
   benyújtását  követően  a kölcsönzött munkavállalók  bérének  és
   egyéb  juttatásainak  a  kölcsönvevővel  munkaviszonyban   álló
   munkavállalók   béréhez  közelítését  szolgáló  rendelkezéseket
   vezetett  be: az Mtm1. 21. §-ával kiegészítette, majd az  Mtm2.
   8.  §-ában módosította az Mt. 193/H. §-át. E módosítások nyomán
   a jelenleg hatályos szabályozás [193/H. § (9)-(14) bekezdés] az
   Mt.   142/A.   §-ában  meghatározott  egyenlő  bánásmód   elvét
   fokozatosan   juttatja   érvényre   a   kölcsönzés    keretében
   foglalkoztatott munkavállalók díjazásában. [Ez  utóbbi  szabály
   az   egyenlő,   illetve   egyenlő  értékűnek   elismert   munka
   díjazásának   meghatározása  során   tiltja   a   munkavállalók
   indokolatlan   megkülönböztetését,  rögzíti  a  munka   egyenlő
   értékének megállapításánál irányadó szempontokat: különösen  az
   elvégzett  munka  természetének, minőségének, mennyiségének,  a
   munkakörülményeknek,  a  szükséges  szakképzettségnek,  fizikai
   vagy szellemi erőfeszítésnek, tapasztalatnak és felelősségnek a
   figyelembe vételét írja elő. E rendelkezés munkabér alatt  érti
   a  munkaviszony  alapján  közvetlenül  vagy  közvetve  nyújtott
   pénzbeli  és  természetbeni (szociális) juttatásokat,  valamint
   előírja  az  egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését  a
   munkaköri  besoroláson  vagy  teljesítményen  alapuló  munkabér
   megállapításánál  is.] A foglalkoztatás kezdeti  időszakában  a
   munkáltatót   nem   kötelezi   a   törvény   a   kölcsönvevőnél
   munkaviszonyban   álló   munkavállalók   díjazására   vonatkozó
   szabályok  figyelembe  vételére. Ha  a  kölcsönvevőnél  történő
   folyamatos munkavégzés viszonylag hosszabb tartamú (a 183 napot
   meghaladja, vagy ha a kölcsönzött munkavállaló a kölcsönvevőnél
   történő munkavégzés megkezdésének időpontját megelőző két évben
   kölcsönzés  alapján összesen legalább 183 napot  dolgozott),  a
   törvény    a   személyi   alapbér,   műszakpótlék,   rendkívüli
   munkavégzésért  járó  díjazás terén,  valamint  az  ügyelet  és
   készenlét    díjazásában   teszi   kötelezővé   a    kölcsönzés
   időtartamára   az   Mt.  142/A.  §-a  rendelkezései   megfelelő
   alkalmazását. A következő „lépcsőben” a törvény a  munkaviszony
   ennél hosszabb időtartamára tekintettel – ha a kölcsönvevőnél a
   folyamatos  munkavégzés időtartama határozott idejű  kölcsönzés
   esetén a két évet, határozatlan idejűnél az egy évet meghaladja
   –  már  valamennyi (közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli
   és  természetbeni, szociális) juttatást illetően előírja az Mt.
   142/A.    §-a    szerint   meghatározott    egyenlő    bánásmód
   követelményének érvényesülését a kölcsönvevővel munkaviszonyban
   álló  és  a  kölcsönzött munkavállaló vonatkozásában.  A  fenti
   rendelkezésektől  eltérést  csak  abban  az  esetben  enged   a
   törvényhozó,  ha  a kölcsönzött munkavállaló munkaviszonyára  a
   kölcsönbeadónál   ennél  kedvezőbb  feltételek   irányadók;   e
   szabályok  érvényesülését – az Mt. 193/H.  §  (3)  bekezdés  c)
   pontja  és  a  193/G.  § (4) bekezdése Mtm.  általi  módosítása
   nyomán  –  a  különböző  bérelemekre és juttatásokra  vonatkozó
   tájékoztatási  kötelezettségek  előírásával  is   elő   kívánta
   segíteni.

    Az  indítványozó  különböző munkáltatók (vállalkozások)  által
   alkalmazott,  ám  ugyanazon munkáltatónál (a  kölcsönbevevőnél)
   foglalkoztatott     munkavállalók    bérezésének     lehetséges
   különbözőségét sérelmezi az Alkotmány 70/B. § (2)-(3) bekezdése
   alapján. Ezért – figyelemmel a törvény fenti módosításaira is –
   az  Alkotmánybíróságnak arra a kérdésre kellett választ  adnia,
   sérül-e  az  egyenlő  munkáért  egyenlő  bérezés  és  a   munka
   mennyiségének  és minőségének megfelelő bérezés  elve  azáltal,
   hogy  a  törvény nem írja elő általános érvénnyel,  hanem  –  a
   kölcsönzés   időtartama   alapján  –   csak   korlátozottan   a
   kölcsönzött    munkavállalókra   vonatkozóan   a    kölcsönvevő
   munkáltatónál   munkaviszonyban   állók   bérezésére   irányadó
   szabályok alkalmazását.

    Az  Alkotmánybíróság a 137/B/1991. AB határozatában (ABH 1992,
   456,  459.)  tette  először azt a – későbbi  határozataiban  is
   megerősített  [43/B/1992. AB határozat, ABH  1994,  744,  745.;
   1060/B/1993. AB határozat, ABH 1997, 770, 771.; 361/B/1994, ABH
   1996,  483,  485.; 65/2006. (XI. 24.) AB határozat,  ABH  2006,
   964,  966.; 746/B/2002. AB határozat, ABH 2007, 1461, 1467.]  –
   megállapítását,  hogy az Alkotmány 70/B. §-a  nem  értelmezhető
   úgy,    hogy    bármely   munkáltatónál   alkalmazott    minden
   munkavállalónak azonos munkáért azonos bért kellene kapnia.  Ha
   az  „egyenlő munkáért egyenlő bért” elve azt jelentené, hogy az
   alkalmazottnak  alkotmányos joga van  a  vállalkozás  gazdasági
   helyzetére, piaci pozíciójára tekintet nélkül azonos természetű
   munkáért  azonos  bérre, ez a gazdasági  verseny  szabadságának
   alkotmányos  tételét  sértené,  eredményét  tekintve  pedig   a
   piacgazdaságot    tenné    működésképtelenné.    A    különböző
   vállalkozások által fizetett eltérő bér a gazdasági  versenynek
   ugyanis  egyik fontos tényezője. Az Alkotmány 70/B.  §-a  ezért
   helyes  értelme  szerint  az általános  diszkrimináció-tilalmat
   megfogalmazó   70/A.  §-nak  a  munka  világára  vonatkoztatott
   konkretizálása.   Az   Alkotmánybíróság   több    határozatában
   kifejtette  azt is, hogy az Alkotmány 70/B. § (2)  bekezdéséből
   nem  következik az, hogy az „egyenlő munkáért” kifejezés  olyan
   megegyező   jellemzőkkel  meghatározott,  munkavégzés   jellegű
   tevékenységeket  foglalna  magában,  amelyekért  a   jogviszony
   személyi  és tárgyi körülményeitől függetlenül, minden  esetben
   azonos  mértékű szolgáltatás (munkabér) járna. Az  Alkotmány  e
   rendelkezése  az azonos tárgyi tulajdonságokkal  meghatározható
   munkavégzésekért  az  eltérő mértékű díjazás  kikötésének  vagy
   éppen  előírásának jogszabályi lehetőségét nem gátolja,  ha  az
   tiltott  megkülönböztetést nem valósít  meg.  (1060/B/1993.  AB
   határozat, ABH 1997, 770, 771.)

    Az    Alkotmánybíróság   álláspontjának   kialakítása    során
   figyelemmel  volt  arra, hogy a kölcsönvevővel  munkaviszonyban
   álló    és   a   kölcsönzött   munkavállalók   foglalkoztatása,
   munkavégzése   mely  pontokon  mutat  hasonlóságokat,   illetve
   eltéréseket.  A  „klasszikus”, vagyis  az  általános  szabályok
   szerint  létesített  munkajogviszony  jellemzően  hosszú  távú,
   bizalmi   viszonyon  alapuló  együttműködést  jelentő,   tartós
   szerződéses   kapcsolat.   A   munkajogviszonyt   főszabályként
   határozatlan   időre  hozzák  létre  a  felek   úgy,   hogy   a
   munkaszolgáltatás   teljesítését  a   munkaszerződésben   a   –
   különböző  munkatevékenységeket magában foglaló –  munkakör  és
   munkahely meghatározásával specifikálják; a munkateljesítésre a
   jogviszonyban álló másik fél részére, annak szoros  irányítása,
   felügyelete  és  ellenőrzése  alatt,  az  általa  megszervezett
   keretek  között,  és gazdasági érdekeihez igazodóan  kerül  sor
   mindaddig,  amíg a foglalkoztatás az adott munkáltató  működési
   körében  biztosított.  A kétpólusú jogviszonyban  a  munkáltató
   foglalkoztatási lehetőségei, ehhez kapcsolódóan a munkavállalók
   betanításához,  képzéséhez  és  a  jogviszonyok  hosszabb  távú
   fenntartásához fűződő érdekei kiszámíthatóbbak, tervezhetőbbek;
   e  jogviszonyokban a bérezés a munkáltató számára erős ösztönző
   eszköz  a megfelelő munkát végző munkavállalók megtartására.  A
   kölcsönzésre létesített munkajogviszony a felek között  kevésbé
   kötött  és  a  hagyományostól számos  ponton  eltérő  munkajogi
   kapcsolatot  eredményez.  A  munkaszerződésnek  nem   szükséges
   tartalmi eleme a munkavégzés helye, a munkaszolgáltatás  tárgya
   pedig  munkakör megjelölése helyett a munkavégzés jellege útján
   is  meghatározható. Munkaerő-kölcsönzés esetében – feltételezve
   a  jogintézmény  rendeltetésszerű működését – a munkajogviszony
   létesítése  harmadik  személy  (idegen)  munkáltató   időszakos
   munkaerő-igénye  kielégítése érdekében történik  (a  kölcsönzés
   időtartamát    a    kölcsönbeadó   és    kölcsönvevő    közötti
   megállapodásban  kötelező  rögzíteni).  Ez  a  gyakorlatban   a
   munkavállalók  konkrét  munkákra  való  toborzását,  szezonális
   munkákra,  meghatározott  projektek  végrehajtására,  határidős
   feladatok   elvégzésében  való  közreműködésre,   meghatározott
   időtartamban  speciális szakértelmet igénylő munkákra,  vagy  a
   munkából időlegesen (betegség, szabadság, gyermekvállalás, stb.
   miatt)   kieső  munkavállalók  átmeneti,  rövidebb  vagy   akár
   hosszabb  távú pótlására, helyettesítésére történő,  ideiglenes
   jellegű, tipikusan határozott idejű alkalmazását jelenti. Ez  a
   munkajogviszony  az  általános  szabályok  alapján  létesített,
   „klasszikus”, kétoldalú munkajogviszonyokhoz képest speciális a
   munkavégzés   megszervezésének,  a   tényleges   foglalkoztatás
   megvalósításának-megvalósulásának módozatában is. A munkáltatói
   jogosultságokat   és  kötelezettségeket  a  törvényhozó   –   a
   foglalkoztatás  különböző mozzanatainak alapulvételével  –  két
   jogalany (kölcsönbeadó és kölcsönbevevő) között osztotta meg, a
   főkötelezettségek   közül   a   munkateljesítésért   járó   bér
   szolgáltatását  és  a  munkavállaló  munkával  való   ellátását
   különböző  munkáltatókhoz  telepítette  (s  ehhez  kapcsolódóan
   határozta  meg a munkavállalói jogosultságok és kötelezettségek
   „irányát” is). Lényeges eltérés, hogy a kölcsönbeadó munkáltató
   fő  tevékenysége  és  kötelezettsége a kölcsönzésre  szerződött
   munkavállalója  (különböző) más munkáltatóknál  való  időszakos
   foglalkoztatása      megszervezésére,      valamint       olyan
   munkaszolgáltatás   ellenértékének  a  megfizetésére   irányul,
   amelyet  a  munkavállaló nem nála, hanem az általa kiválasztott
   idegen    munkáltatónál   teljesít.   A   munkaerő-kölcsönzésre
   létesített  munkajogviszonyban ezért  a  munkavállaló  munkával
   való  ellátása, a folyamatos foglalkoztatás lehetősége  kevésbé
   kiszámítható,   hiszen   azt  mindig  a  munkáltató   működési-
   rendelkezési  körén  kívül  eső  tényezők  határozzák  meg.   E
   körülmény  a  kölcsönzésre szerződött  munkavállalók  által  is
   ismert,  a  kölcsönzéses foglalkoztatást  ennek  megfelelően  a
   különböző      tevékenységekben,     illetve      munkahelyeken
   munkatapasztalatot  szerezni  kívánó,  a  munkaerő-piacra  való
   fokozatos  visszatérés érdekében, vagy bármely más  okból  (pl.
   tanulás   mellett)  az  átmeneti,  rugalmas   keretek   közötti
   munkalehetőséget kereső, valamint a munkakeresésben  segítséget
   igénylő és a hagyományos keretek között elhelyezkedni nem tudó,
   (szakképzetlen,  a  munkaerőpiacról egyéb  ok  miatt  kiszorult
   személyek) választják.

    Az  Mt.  szabályozásában a törvényhozó  különböző  munkáltatók
   (kölcsönbeadó  és  kölcsönbevevő) által, eltérő  konstrukcióban
   (munkaerő-kölcsönzésre   létrehozott,   illetve   „hagyományos”
   munkajogviszonyban)   alkalmazott,   ám    azonos    munkáltató
   (kölcsönbevevő)    által   foglalkoztatott,    azonos    tárgyi
   tulajdonságokkal  meghatározható  munkát  végző   munkavállalók
   esetében  tette  lehetővé eltérő mértékű díjazás  kikötését.  E
   lehetőség  korlátozott, a törvényhozó – a korábban bemutatottak
   szerint – differenciált, a foglalkoztatás időtartamához igazodó
   szabályozást alkotott: annak kezdeti szakaszában nem írja  elő,
   később a szűkebb értelemben vett bérre (személyi alapbérre,  és
   a  törvényben  nevesített,  a munkavégzés  különös  körülményei
   folytán  fizetendő bérjuttatásokra), majd valamennyi juttatásra
   vonatkozóan  kötelezővé teszi a kölcsönvevőnél  munkaviszonyban
   álló  munkavállalók  bérezésére irányadó  szabályok  figyelembe
   vételét.

    A   vizsgált   munkavállalói  csoportok  a  munkajogviszonyból
   származó,   magához   a  munkavégzés  teljesítéséhez   szorosan
   kapcsolódó  főbb jogosultságok és kötelezettségek szempontjából
   valóban   nem   mutatnak  lényeges  különbségeket,   amennyiben
   tényleges    foglalkoztatásukra   egyező    feltételekkel    és
   körülmények  között, akár rövidebb időre vagy tartósan,  azonos
   képzettséget,   szaktudást,   gyakorlatot,   stb.   feltételező
   munkakörben, illetve feladatok elláttatása érdekben kerül  sor.
   A  munkáltató  személyének különbözőségében  megjelenő  eltérés
   ezért  önmagában  nem zárhatja ki az egyébként  egyenlő  munkát
   végző    munkavállalók   bérezésében   jelentkező   különbségek
   vizsgálatát.   Ez   utóbbi  munkavállalók  eltérő   bérezésének
   lehetőségét     alkotmányosan    a    munkáltató    (alkalmazó)
   vállalkozások    személyében   jelentkező    eltérés    és    a
   munkajogviszonyok  létesítésének részben  eltérő  rendeltetése,
   ebből   eredően  a  foglalkoztatási  konstrukció  különbözősége
   együttesen teremti meg.

    Az   Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  70/B.  §  (2)   és   (3)
   bekezdéséből      származó,     mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  fennállását nem találta  megállapíthatónak
   amiatt,  hogy  a  törvényhozó  nem  tette  kötelezővé,  hogy  a
   kölcsönzött munkavállalók bérezésére a mindenkori munkavégzésük
   helyén  (kölcsönbevevő  munkáltatóknál)  munkaviszonyban   álló
   munkavállalók bérezésére irányadó, a kölcsönbeadó munkáltatóhoz
   képest kedvezőbb szabályok időkorlát nélkül, mindenben azonosan
   érvényesüljenek. Az Alkotmány 70/B. § (2) bekezdésében  foglalt
   egyenlő  munkáért  egyenlő  bér  elve  a  munkavállalóknak   az
   Alkotmány  70/A.  § (1) bekezdésében felsorolt  tulajdonságaik,
   illetve  státuszuk  alapján  való,  a  munkavégzéstől  teljesen
   független  körülményeken alapuló megkülönböztetését tilalmazza,
   nem   zárja   ki  azonban  azt,  hogy  jogszabály,  vagy   akár
   közvetlenül  a  munkáltató a munkavállalás,  a  munkateljesítés
   szempontjából    objektív   és   releváns   tényezők    alapján
   differenciáljon  a  munkavállalók között.  Ehhez  hasonlóan  az
   Alkotmány  70/B.  §  (3) bekezdése alapján  az  alkotmányossági
   vizsgálat  arra irányul, hogy az ugyanazon munkamennyiséget  és
   minőséget produkáló munkavállalók minden, a munkateljesítésükön
   kívül eső szempont alapján azonos javadalmazáshoz jussanak.  Az
   Alkotmány  70/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdéséből  fakadóan   nem
   követelmény   azonban,  hogy  a  kölcsönzés   keretében   való,
   időszakos  foglalkoztatásra szerződő munkavállalók – amennyiben
   az  számukra  (a kölcsönbeadó munkáltatóval kötött szerződésben
   és    a    munkáltatóra   irányadó   munkaviszonyra   vonatkozó
   szabályokban foglaltaknál) kedvezőbb –, a bérezést illetően már
   a   foglalkoztatásuk  kezdeti  szakaszában   a   kölcsönvevőnél
   munkaviszonyban állókkal azonos feltételrendszerbe  kerüljenek.
   A  kifogásolt szabályozás különböző munkáltatók (vállalkozások)
   által,  és – a foglalkoztatás megszervezésének-megvalósításának
   különböző   módozatára   figyelemmel   kialakított   –   eltérő
   foglalkoztatási   konstrukcióban   alkalmazott    munkavállalók
   bérezésében  engedi az egyébként azonos tárgyi tulajdonságokkal
   meghatározható    munkák   eltérő   bérezését,    mégpedig    a
   foglalkoztatás   viszonylag  rövid,  kezdeti   szakaszában.   A
   sérelmezett  megkülönböztetés tehát  az  alkalmazó  munkáltatók
   személyének    különbözőségén,    a    foglalkoztatás    eltérő
   rendeltetésén  és  feltételrendszerén,  ehhez  kapcsolódóan   a
   munkavállalók   olyan  egyéb  helyzetén  alapul,   amelybe   az
   érintettek   –   rugalmas  foglalkoztatásuk  iránti   igényeik,
   munkaerő-piaci    elhelyezkedési    esélyeik,    munkavállalási
   lehetőségeik  által  befolyásoltan, de  –  végső  soron  szabad
   választásuk eredményeként kerülnek. A vizsgált jogalanyok egyéb
   helyzetén  alapuló, a bérezésükben lehetővé tett különbségtétel
   ezért nem valósít meg tiltott diszkriminációt és – ugyanezen ok
   miatt  – nem valósítja meg a munka mennyiségének és minőségének
   megfelelő    bérezés   elvének   sérelmét   sem,    ezért    az
   Alkotmánybíróság  az Alkotmány 70/B. § (2) és (3)  bekezdésével
   összefüggő,  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenességet
   sérelmező indítványt elutasította.

    3.   A   továbbiakban   az  Alkotmánybíróság   a   kölcsönzött
   munkavállalók    munkaviszonya    megszüntetésére     vonatkozó
   szabályoknak  [Mt. 193/J. § (4) és (6) bekezdés, 193/K.  §  (3)
   bekezdés,  193/M.  §  (2)  bekezdés,  193/P.  §  (1)  bekezdés]
   alkotmányellenességét  állító  indítványokat  bírálta   el.   E
   szabályokat  az  indítványozók az általános  szabályok  szerint
   (nem   munkaerő-kölcsönzésre)   létesített   munkajogviszonyban
   állókra  irányadó  szabályokkal  összehasonlításban  vélik   az
   Alkotmány  70/A. § (1) bekezdésébe ütközőnek, a  193/P.  §  (1)
   bekezdésének  az Mt. 90. §-a alkalmazását kizáró  rendelkezését
   ezen  túl  az Alkotmány 66. § (1)-(3) bekezdésével, 67.  §  (1)
   bekezdésével,  70/D.  §  (1) bekezdésével  és  a  70/E.  §  (1)
   bekezdésével is ellentétesnek.

    A  kölcsönzésre  létesített  munkajogviszony  megszüntetésének
   módozatai  és  annak részletszabályai több ponton  eltérnek  az
   általános szabályokban foglaltaktól. Így pl. nincs lehetőség  a
   határozott idejű jogviszony munkáltató általi, az Mt. 88. § (2)
   bekezdése szerinti megszüntetésére; a rendes felmondásra alapot
   adó  okok konkrétabban kerültek meghatározásra; a munkáltató  a
   nyugdíjas  munkavállaló  felmondását is  köteles  megindokolni;
   eltér  a felmondási és a munkavégzés alóli mentesítési  idő,  a
   súlyos  szerződésszegés  miatti megszüntetés  feltételeinek  és
   okainak,   a   jogellenes   megszüntetés   jogkövetkezményeinek
   szabályozása,   nem  érvényesülnek  a  felmondási   tilalmakra,
   korlátozásokra,   a   csoportos   létszámcsökkentésre   és    a
   végkielégítésre   vonatkozó  szabályok,   stb.   E   körben   a
   törvényhozó  egyes esetekben a munkavállalókra nézve  kedvezőbb
   szabályokat alkotott, megállapítható azonban, hogy e szabályok,
   és  különösen  az  indítványokkal  támadott  rendelkezések,   a
   munkajogviszonyok felbontását – az általános szabályok  alapján
   létrehozott jogviszonyokhoz képest – egyszerűbben, a munkáltató
   szabad  felmondási jogát összességében kevésbé korlátozó módon,
   a  megszüntetéshez enyhébb kötelezettségeket  kapcsolva  teszik
   lehetővé.

    3.1.  Az  Mt.  194/J.  §  (4) bekezdése a  határozatlan  idejű
   munkaviszony  felmondással  történő  megszüntetése   esetén   a
   felmondási idő mértékét főszabályként tizenöt napban  határozza
   meg. Ha a munkaviszony időtartama a felmondás közlését megelőző
   két  évben  összességében  (akár több munkaviszony  létesítése,
   illetve fennállása alapján) eléri a háromszázhatvanöt napot,  a
   felmondási  idő  harminc  nap.  A  193/J.  §  (6)  bekezdése  a
   kölcsönbeadó   felmondása  esetén  a  felmondási   idő   teljes
   tartamára  mentesíti a munkavállalót munkavégzési kötelezettség
   alól,  e  szabálytól a felek megállapodása  alapján  engedi  az
   eltérést;   a   felmentési  időre  a  munkáltató   átlagkereset
   fizetésére köteles.

    A    felmondási    idő    jellemzően    tartós    jogviszonyok
   megszüntetéséhez  kapcsolódó jogintézmény, amelynek  elsődleges
   célja,   hogy   a  felek  a  jogviszony  számukra  megnyugtató,
   érdekeiknek   megfelelő  lezárásához  szükséges  cselekményeket
   elvégezhessék   és   a   megszűnéssel   összefüggő    különböző
   változásokra   megfelelő  időben  felkészülhessenek.   Az   Mt.
   szabályozásában   a   felmondási  idő  a   határozatlan   idejű
   jogviszonyok egyoldalú felbontásához, a felmondási  idő  alatti
   felmentési,  vagy munkavégzési kötelezettség alóli  mentesítési
   idő  a  jogviszony munkáltató általi felmondásához  kapcsolódik
   (kivételt    csupán    a   súlyos   szerződésszegések    miatti
   megszüntetések  képeznek);  a  felmondási  idő   tehát   –   fő
   funkcióját tekintve – a munkáltató számára a megfelelő munkaerő
   pótlására,   a   munkavállalónak  a   létfenntartást   szolgáló
   jövedelemszerzés      feltételeinek     újrateremtésére,      a
   munkakeresésre biztosít megfelelő időt.

    Az  Mt.  193/J.  (4)  és  (6) bekezdése a  határozatlan  idejű
   munkajogviszonyban álló jogalanyokat megillető  felmondási  idő
   mértéke  meghatározásának  és  a munkavégzés  alóli  mentesítés
   szabályozásában  mutat  –  az  általános  szabályokhoz   mérten
   részben   kedvezőbb,   részben   kedvezőtlenebb   „irányú”    –
   eltéréseket.  Hátrányként  értékelhető,  hogy   a   törvény   a
   felmondási időnek a munkaviszonyban töltött évek számától függő
   fokozatos  emelkedését  nem írja elő. Hátrányként  értékeli  az
   indítványozó, hogy – diszpozitív szabály alapján ugyan, de –  a
   munkáltató  felmondása esetén kizárható a munkáltató felmentési
   idő (munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés) biztosítására
   vonatkozó  kötelezettsége. Kedvezőbb viszont, hogy – figyelembe
   véve  az  Mt.  13.  § (3) bekezdését, amely a Harmadik  részben
   meghatározott   szabályoktól  (ha   a   törvény   másként   nem
   rendelkezik) a munkavállalóra kedvezőbb feltételekkel engedi  a
   feleknek  az eltérést – a munkaerő-kölcsönzésnél nem érvényesül
   a felmondási idő felső határára vonatkozó megállapodási korlát,
   vagy  hogy a munkavállaló főszabályként a felmondási idő teljes
   tartamára  mentesül  a  munkavégzési  kötelezettség  alól,  nem
   érvényesül továbbá az Mt. 93. § (3) bekezdésében írt korlátozás
   sem  (amely  szerint a felmentési idő alatt átlagkeresetre  nem
   jogosult  a  munkavállaló arra az időre, amely alatt munkabérre
   nem lenne jogosult).

    Az  Mt.  193/K.  §-a a munkajogviszony súlyos  szerződésszegés
   miatti,  azonnali hatályú megszüntetésének feltételeit  az  Mt.
   96.  §-ban  foglalt rendkívüli felmondástól  a  felmondási  jog
   gyakorlására alapot adó okok és a határidő tekintetében némileg
   eltérően  szabályozza; az egyik indítványozó  a  193/K.  §  (3)
   bekezdésében szereplő, a felmondás okában kimutatható  eltérést
   véli alkotmányellenesnek. Az Mt. 96. §-ának kógens rendelkezése
   mindkét  fél  számára akkor teszi lehetővé az azonnali  hatályú
   megszüntetést eredményező rendkívüli felmondást, ha a másik fél
   a)   a   munkaviszonyból   származó  lényeges   kötelezettségét
   szándékosan  vagy  súlyos  gondatlansággal  jelentős  mértékben
   megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely  a
   munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Az Mt.  193/K.  §
   megoldása  ehhez  képest „aszimmetrikus” és  más  tényállásokon
   alapul: a munkavállalót mind a kölcsönbeadó, mind a kölcsönvevő
   súlyos szabályszegése (a munkaviszonyra vagy a foglalkoztatásra
   vonatkozó   szabályok,   illetve  a  felek   között   létrejött
   megállapodás   megszegése)  miatt,  míg   a   kölcsönbeadót   a
   munkavállaló  munkaviszonyból  eredő  lényeges  kötelezettségei
   vétkes  megszegése esetén jogosítja a megszüntetésre; ezen  túl
   az   azonnali   hatályú  felmondásra  a  törvény   kötelezi   a
   kölcsönbeadót,  ha  a  nyilvántartásból  jogerős   határozattal
   törlésre  került. A támadott rendelkezés tehát  –  hasonlóan  a
   felmondási  idő  szabályozásához – egyes  elemeiben  szigorúbb,
   másokban    azonban    enyhébb    az    általános    szabályban
   meghatározottakhoz képest: a jogviszony a munkavállaló lényeges
   kötelezettségszegése  miatt  akkor  is  megszüntethető,  ha  az
   jelentős mértékűnek nem minősíthető és/vagy gondatlansága  csak
   enyhe  fokú, nem ad viszont lehetőséget a törvény a  96.  §  b)
   pontjában foglalt ok miatti megszüntetésre.

    Részben  eltérnek a munkaviszony munkáltató általi  jogellenes
   megszüntetésének  jogkövetkezményei  is  az  Mt.   100.   §-ban
   foglaltaktól. Az egyik indítványozó ezek közül a 193/M.  §  (2)
   bekezdését  tartja  diszkriminatívnak, mert  a  munkavállaló  a
   jogellenes   megszüntetés   esetén  az   általános   szabályban
   meghatározott   kerethez  képest  (kettő   és   tizenkét   havi
   átlagkereset),   minimum  egy,  maximum  hathavi   átlagkereset
   összegében jogosult – a jogellenes megszüntetés körülményeihez,
   különösen a jogsértés és annak következményei súlyához  mért  –
   átalánykártérítés-jellegű kifizetésre.

    3.2.   Az   Alkotmánybíróság  a  fentiekben   ismertetettekkel
   azonos, illetve hasonló munkajogi intézmények, így a felmondási
   okok    törvényi   meghatározása,   a   munkáltató   indokolási
   kötelezettsége, felmondási tilalmak alkotmányossági  vizsgálata
   során  –  utalva a 44/B/1993. AB határozatában (a továbbiakban:
   Abh1.; ABH 1994, 574, 575.) foglaltakra – a 11/2001. (IV.  12.)
   AB  határozatában  (a továbbiakban: Abh2.) rögzítette,  hogy  a
   munkáltatót  és  a  munkavállalót  egyaránt  megillető   szabad
   felmondás  joga  az  a  kiinduló pont, amelyhez  viszonyítottan
   vizsgálni  lehet azokat a törvényi rendelkezéseket,  amelyek  a
   munkaviszony felmondásának feltételeit tartalmazzák,  illetőleg
   azokat  a  jogtechnikai megoldásokat, amelyeket a  jogalkotó  e
   körben  alkalmazott.  Az Mt. a munkaviszony  szabad  felmondása
   alapelvéhez képest a munkavállalók javára számos ponton  eltér.
   E  szabályok  –  igazodva  az  egyes munkavállalói  csoportokat
   jellemző  sajátosságokhoz  – azok tágabb  vagy  szűkebb  körére
   terjednek  ki,  illetőleg a munkáltatói  felmondás  lehetőségét
   különböző   mértékben  korlátozzák.  A  munkáltatói  felmondást
   korlátozó  törvényi  rendelkezések azonban mindig  kivételesnek
   tekintendők  a  szabad felmondás jogának generális  alapelvéhez
   képest.  (ABH 2001, 153, 158.) Az Alkotmánybíróság – az  Abh1.-
   ben  és az Abh2.-ben tett megállapításain alapuló – 983/B/1999.
   AB  határozatában  a  felmondás indokolási  kötelezettségét  az
   Alkotmánybíróság   olyan,   a   munkavállalók   többletvédelmét
   szolgáló  kedvezmény-szabályként értelmezte,  amelyre  senkinek
   nincs Alkotmányon alapuló joga, a munkaviszony megszüntetését a
   munkáltató  számára  nehezítő feltételek  előírásánál  és  azok
   megváltoztatásánál  ezért a jogalkotót  széleskörű  mérlegelési
   jog illeti meg. (ABH 2007, 1224, 1228.) Az Alkotmánybíróság  az
   549/B/1999. AB határozatában a munkaviszony munkavállaló általi
   jogellenes    megszüntetése    jogkövetkezményeit    szabályozó
   rendelkezések alkotmányossági vizsgálata során rámutatott  arra
   is,    hogy    „A    jogalkotó   a   különféle   szerződésszegő
   magatartásokhoz    fűzött   szankciók    meghatározásában,    a
   szerződések    jogellenes   felbontásától   való   visszatartás
   érdekében  alkalmazott  megoldások  kiválasztásában,  és  ennek
   során a fizetési kötelezettség mértéke meghatározásában is – az
   Alkotmány keretei között – széles körű mérlegelési szabadsággal
   rendelkezik.”  (ABH  2007, 1190, 1208.) Az  Alkotmánybíróság  e
   határozatában  tekintetbe vette a 620/B/1998. AB  határozatában
   (ABH   2005,   780,  787.)  foglalt,  a  kártérítéstől   eltérő
   szerződésszegési    jogkövetkezményeket   előíró    jogszabályi
   rendelkezések   vizsgálata  során   tett   megállapítását:   „A
   jogszabályban    meghatározott    mérték    tekintetében     az
   Alkotmánybíróság  az  Alkotmánybíróság kialakult  gyakorlatának
   megfelelően  akkor  állapít  meg  alkotmányellenességet,  ha  a
   mérték    meghatározása   diszkriminatív   vagy   nyilvánvalóan
   eltúlzott  nagyságú (772/B/1990. AB határozat, ABH  1991,  519,
   522.; 126/B/1999. AB határozat, ABH 2001, 1048, 1052.)”.

    Az     Alkotmánybíróság     idézett    határozataiban     tett
   megállapításai  a jelen ügyben is irányadók: a felmondási  idő,
   ezen  belül  a munkavégzés alóli mentesítés, a felmondásnak  az
   arra   alapot   adó  okok  jogszabályi  meghatározásával   való
   korlátozása,  és  a  szerződésszegés  következményeinek  anyagi
   kompenzációja,  mint  az  Alkotmányból  nem  levezethető  jogok
   szabályozásában a jogalkotó nagyfokú szabadsággal  rendelkezik;
   döntési  szabadságának  az  Alkotmány  rendelkezései,   pl.   a
   diszkriminációtilalom  szabnak  korlátot.  Az   indítványok   a
   diszkriminációtilalom      megsértését      állították.      Az
   Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az  alapjognak  nem
   minősülő  egyéb  jogra vonatkozó, személyek  közötti  hátrányos
   megkülönböztetés vagy más korlátozás alkotmányellenessége akkor
   állapítható  meg,  ha  a  sérelem összefüggésben  áll  valamely
   alapjoggal,   végső   soron   az  emberi   méltóság   általános
   személyiségi   jogával   és   a  megkülönböztetésnek,   illetve
   korlátozásnak  nincs  tárgyilagos mérlegelés  szerinti  ésszerű
   indoka, vagyis önkényes. [35/1994. (VI. 24.) AB határozat,  ABH
   1994, 197, 200.]

    Az  Alkotmánybíróság  megítélése szerint a munkaerő-kölcsönzés
   keretében     foglalkoztatott     munkavállalók     jogviszonya
   megszüntetésére vonatkozó szabályozás vizsgált különbségei  nem
   adnak   alapot  a  támadott  szabályok  alkotmányellenességének
   megállapítására. Az Alkotmánybíróság abból indult  ki,  hogy  a
   törvényhozó   az   Mt.  külön  fejezetében  foglalt   szabályok
   megalkotásával a hagyományoshoz képest a jogviszony tartósságát
   és  a  munkavállalók védelmét illetően kevésbé szoros munkajogi
   kapcsolatot eredményező foglalkoztatás kereteit teremtette meg,
   a  kölcsönzéses foglalkoztatásra szerződő jogalanyok pedig ezen
   –    általuk    is   igényelt,   de   legalábbis    ismert    –
   feltételrendszerben vállalják a munkát. A kölcsönzéses formában
   való  foglalkoztatás  – a korábban már bemutatottak  szerint  –
   mindig   függ  különböző  más  (idegen)  munkáltatók   aktuális
   munkaerőigényétől, ezért az hosszabb távon kevésbé  tervezhető,
   a  kölcsönbeadó  munkáltató munkaszervezési  lehetőségei  jóval
   korlátozottabbak,   a  munkával  való  ellátási   kötelezettség
   teljesíthetősége   kevésbé  kiszámítható.   A   törvényhozó   e
   körülményeket  tekintetbe  véve állapította  meg  a  jogviszony
   megszüntetésének indítványokkal érintett különös szabályait is.
   A   munkajogviszony  megszüntetését  könnyítő,  a  munkáltatóra
   enyhébb   kötelezettségeket  hárító,  a   felmondási-felmentési
   időre,  és  a  megszüntetés egyéb feltételeire  vonatkozó  –  a
   foglalkoztatás     megvalósításának-megvalósulásának     eltérő
   módozatához,    a    kölcsönbeadó    munkáltató     korlátozott
   foglalkoztatási   lehetőségeihez   igazodóan   kialakított    –
   speciális szabályozás ezért ésszerű indokokon alapul,  így  nem
   sérti  az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését. Az Alkotmánybíróság
   az Mt. 193/J. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhozott érvelés
   alapján  utal  továbbá  a  42/1996. (X.  9.)  AB  határozatában
   rögzítettekre,  miszerint „diszpozitív  szabály  meghatározása,
   vagyis  annak a rendelkezésnek a tartalmi kialakítása, amely  a
   szerződő    felek   eltérő   megállapodása   hiányában    kerül
   alkalmazásra  (…)  általában  már nem  alkotmányossági  kérdés,
   hanem   a   törvényhozó  szabadságába  és  szabad   mérlegelési
   jogkörébe   tartozik.   Ennek  során  a  törvényhozó   szabadon
   mérlegelhet   olyan   célszerűségi,   érdekvédelmi,   technikai
   illetőleg egyéb szempontokat, amelyek a konkrét jogviszonyokkal
   kapcsolatosak,  feltéve,  hogy  azok  nem  állnak  kifejezetten
   ellentétben az Alkotmány valamely rendelkezésével.” (ABH  1996,
   142,  145.) A fentiek alapján az Alkotmánybíróság az Mt. 193/J.
   §  (4) és (6) bekezdése, a 193/K. § (3) bekezdése és a 193/M. §
   (2)  bekezdése alkotmányellenességének megállapítására irányuló
   indítványt elutasította.

    3.3.  Az Alkotmánybíróság a továbbiakban az Mt. 193/P.  §  (1)
   bekezdése  részbeni alkotmányellenességét állító  indítványokat
   vizsgálta meg. Az Mt. 90. § (1) bekezdése a munkáltató  számára
   a   munkavállaló,  a  munkavállaló  gyermeke  és   más   közeli
   hozzátartozója  betegségéhez, a gyermekvállaláshoz,  a  gyermek
   születéséhez, csecsemők, kisgyermekek gondozásához, ápolásához,
   valamint  állampolgári  kötelezettségek  teljesítéséhez  kötődő
   tényállások megvalósulása esetén, a törvény által meghatározott
   idők  alatt  tiltja  a  munkaviszony rendes  felmondással  való
   megszüntetését.  A tilalom a határozatlan idejű munkaviszonynak
   a   munkáltató   működésével,  a  munkavállaló   képességeivel,
   munkaviszonnyal   kapcsolatos  magatartásával   összefüggő   ok
   miatti, egyoldalú megszüntetésére vonatkozik (így nem gátolja a
   súlyos   szerződésszegés  miatti,  vagy   a   próbaidő   alatti
   megszüntetést). A felmondási védelem a következő időtartamokban
   áll  fenn:  a)  betegség  miatti keresőképtelenség,  legfeljebb
   azonban  a  betegszabadság lejártát követő egy év,  továbbá  az
   üzemi    baleset   vagy   foglalkozási   megbetegedés    miatti
   keresőképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság, b)  beteg
   gyermek  ápolására  táppénzes állományba  helyezés,  c)  közeli
   hozzátartozó  otthoni  ápolása vagy gondozása  céljából  kapott
   fizetés  nélküli szabadság (139. §), d) külön törvény  szerinti
   emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, terhesség, a
   szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság [138. §
   (1)  bekezdés],  e) gyermek ápolása, illetve gondozása  céljára
   kapott  fizetés  nélküli szabadságnak [138.  §  (5)  bekezdés],
   illetve  a gyermek hároméves koráig – fizetés nélküli szabadság
   igénybevétele   nélkül   is   –   a   gyermekgondozási   segély
   folyósításának, f) sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak  a
   behívóparancs,  polgári  szolgálatnak a teljesítésre  vonatkozó
   felhívás  kézhezvételétől számított, g) külön törvény  szerinti
   rehabilitációs   járadékban   részesülő   személy   esetén    a
   keresőképtelenség  teljes időtartama. A  felsorolt  tilalmak  a
   munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalókra –
   az  Mt.-nek  az indítványozók által több alkotmányi rendelkezés
   sérelme  miatt  alkotmányellenesnek  tartott  –  193/P.  §  (1)
   bekezdésének   „86/A-96.   §-ai”   szövegrésze   folytán    nem
   alkalmazhatók.  Erről  a kölcsönbeadó a  munkaszerződésben,  de
   legkésőbb  a  munkaszerződés megkötésétől számított  két  héten
   belül írásban köteles tájékoztatni a munkavállalót.

    3.4. Az Alkotmány 66. § (1) bekezdése biztosítja a férfiak  és
   nők   egyenjogúságát  minden  polgári  és  politikai,  valamint
   gazdasági,   szociális  és  kulturális  jog  tekintetében.   Az
   Alkotmány  66. § (2) bekezdése az anyáknak a gyermek  születése
   előtti  és  utáni támogatását és védelmét „külön rendelkezések”
   szerint teszi kötelezővé, a (3) bekezdés pedig – szintén  külön
   szabályok  által – a nők és fiatalok védelmének biztosítását  a
   munka végzése során írja elő.

    Az    Alkotmánybíróság    –    munkaköri    ártalmak    miatti
   korkedvezményre való jogosultság vizsgálata során –  a  7/1998.
   (III. 18.) AB határozatában (ABH 1998, 417, 419.) értelmezte az
   Alkotmány 66. § (1) és (3) bekezdését. „Az Alkotmány (…) a  nők
   védelme  érdekében pozitív diszkriminációt tartalmazó szabályok
   kialakítására ad felhatalmazást. Ez az alkotmányi felhatalmazás
   nyilvánvalóan  a  férfiak  és a nők  természeti,  biológiai  és
   fizikai  különbözőségéből adódó eltérések elismerésén alapszik.
   A  nők biológiai adottságai, különösen az anyaság biológiai  és
   pszichikai  dimenziója,  továbbá a  nők  kisebb  fizikai  ereje
   folytán  bizonyos környezeti ártalmakra hamarabb  és  súlyosabb
   következményekkel  reagálnak. Ugyanaz a  tevékenység,  amely  a
   férfi  számára egészségkárosodáshoz nem vezet, a nő  egészségét
   károsíthatja. Mindezekre a természeti adottságokra  figyelemmel
   alkotmányosan indokolt, hogy a jogalkotó a korkedvezményre való
   jogosultság    meghatározásánál   a   nők    javára    bizonyos
   preferenciákat, pozitív diszkriminációt tartalmazó  szabályokat
   állapít  meg.” Erre tekintettel nem állapított alkotmánysértést
   az Alkotmánybíróság amiatt, hogy a vizsgált szabály a szervezet
   fokozott igénybevételével járó, illetve az egészségre különösen
   ártalmas  munkakört betöltő nőket rövidebb idő után jogosította
   korkedvezményre,  mint  a férfiakat, az  Alkotmány  66.  §  (1)
   bekezdése  és  a  70/A.  § (1) bekezdése alapján  alkotmányosan
   indokolhatatlannak  ítélte  azonban a  férfiak  korkedvezményre
   való  jogosultságból való teljes kizárását,  tekintve,  hogy  a
   korkedvezményre   alapot   adó   különös   egészségi    ártalom
   (porbelégzés, zaj, stb.) azonos munkakör betöltése (tevékenység
   végzése) alapján a férfiakat és nőket egyformán érinti.

    3.4.1.   Az  Mt.  támadott  szabálya  az  általános  szabályok
   szerint létesített munkajogviszonyban állókra irányadó, az  Mt.
   90.  §-ban  írt  felmondási tilalmakat a  munkaerő-kölcsönzésre
   létesített  munkaviszonyban zárja ki. A  kizáró  rendelkezés  a
   munkavállalók  között nem tesz különbséget annak alapján,  hogy
   azok   nők  vagy  férfiak,  ezért  az  Alkotmány  66.   §   (1)
   bekezdésének,  ezzel összefüggésben az Alkotmány  70/A.  §  (1)
   bekezdésének sérelme nem merül fel.

    3.4.2.  Az  Alkotmány  66.  § (2)  bekezdése  az  anyáknak,  a
   gyermeket  váró  és  gyermeket  szült  nők  számára  a  gyermek
   születése  előtti  és  utáni időre  vonatkozóan  ír  elő  külön
   támogatást és védelmet. Az Alkotmány e rendelkezése – hasonlóan
   az  Alkotmány  66.  §  (1)  és  (3) bekezdésének  az  Abh3.-ban
   kifejtett értelmezésével – a várandós nők és a gyermekes  anyák
   számára    pozitív    diszkriminációt   tartalmazó    szabályok
   kialakítására    ad    alkotmányi    felhatalmazást,     időben
   viszonylagosan   –   a   szülés   időpontjához   igazodóan    –
   behatároltan.   Ebből  következően  az   anyák   a   különleges
   támogatásra   és  védelemre,  állapotukra  és   az   anyasággal
   összefüggő  feladataikra  tekintettel  tarthatnak   igényt,   a
   gyermekvállalásra,  a gyermek fogadására  és  a  szülésre  való
   felkészülés,  az ebből adódó változásokhoz való  alkalmazkodás,
   az   anyasággal  kapcsolatos  gondozási,  a  gyermek  megfelelő
   fejlődésének  biztosítását igénylő feladataik, kötelezettségeik
   ellátása érdekében, egyben kiküszöbölendő azokat a hátrányokat,
   amelyek az anyai szerepvállalásból fakadhatnak. A támogatás  és
   védelem  módját,  konkrét  érvényesülési  körét,  formáját  nem
   rögzíti  az Alkotmány 66. § (2) bekezdése, a kiemelt  támogatás
   és   védelem  így  az  anyákat  minden  olyan  területen   (pl.
   egészségvédelem, szociális biztonság, munkavállalás) megilleti,
   amelyeken a gyermekvállalás miatt az Alkotmány által védendőnek
   és   támogatandónak  rendelt  állapotuk  alatti  időszakban  (a
   gyermek  születése  előtt  és után) másokhoz  képest  hátrányos
   helyzetbe  kerülhetnek (tipikusan ilyen  pl.  a  munkaerő-piaci
   távollét).  Az Alkotmány fenti rendelkezése tehát  –  részeként
   annak  a komplex védelemnek, amelyet az Alkotmány a gyermekjogi
   és  családvédelmi rendelkezései által (Alkotmány 15. §,  16.  §
   67.   §),   a  gyermekek  egészséges  fejlődésének  biztosítása
   érdekében  ír elő – a nőket a gyermekvállalással összefüggésben
   érő  (és  közvetetten  a  gyermekek  megfelelő  fejlődésére  is
   kiható),    potenciálisan    bekövetkező    negatív     hatások
   kiküszöbölésére alkalmas jogalkotásra ad felhatalmazást.

    Azt,  hogy a nők a terhesség alatti és utáni fizikai, pszichés
   állapotuk  miatt különös védelmet igényelnek, az  Európai  Unió
   jogalkotása és joggyakorlata, valamint a nemzetközi (munka)jogi
   tárgyú jogalkotás is elismerte. A Tanács 92/85/EGK Irányelve  a
   várandós,   gyermekágyas,  szoptató  munkavállalók   munkahelyi
   biztonságának   és   egészségvédelmének   javítását    ösztönző
   intézkedések  bevezetésére, az ilyen munkavállalók egészségére,
   a  terhességre,  a szoptatásra káros hatással járó,  kockázatot
   jelentő    tényezők   kiküszöbölésére   (ennek   érdekében    a
   munkafeltételek, a munkaidő, a munkakör átmeneti  módosítására,
   biztonságot,  egészséget  veszélyeztető  expozíció  kizárására,
   szülési  szabadság,  elbocsátás  elleni  védelem  biztosítására
   stb.)  kötelezi  a  tagállamokat  (utóbbi  körben  elismerve  a
   tagállamok  jogalkotói szabadságát a munkavállalók  állapotával
   össze  nem  függő rendkívüli esetekre vonatkozóan). Az  Európai
   Közösségek Bírósága már korábban kimondta, hogy a várandós vagy
   gyermekágyas  nők jogai terén a férfiak és a nők  egyenlőségére
   vonatkozó  közösségi szabályok célja a női  munkavállalóknak  a
   szülés  előtti  és után való védelme (lásd a C  –  191/03.  sz.
   McKenna-ügyben 2005. szeptember 8-án hozott ítélet 42. pont). A
   hátrányos  megkülönböztetés tilalmának  elve,  és  különösen  a
   76/207  Irányelv 2. Cikkének (1) bekezdése és 5.  Cikkének  (1)
   bekezdése  alapján  a nők elbocsátással szembeni  védelmét  nem
   csak  a  szülési szabadság, hanem a terhesség teljes időtartama
   alatt el kell ismerni. Az ilyen elbocsátás csak nőket érinthet,
   tehát  közvetlen,  nemen alapuló hátrányos  megkülönböztetésnek
   minősül  (lásd pl. a C – 394/96. sz. Brown-ügyben 1998.  június
   30-án hozott ítélet 24-27. pont, a McKenna-ügyben hozott ítélet
   47. pont).

    A  nőknek  a  terhességük, terhességgel összefüggő betegségük,
   illetve   az   ezzel   összefüggő  „elérhetetlenségük”   miatti
   elbocsátása  kérdésében  az Európai  Közösségek  Bírósága  több
   ítéletében  is  állást foglalt. Ennek során  kimondta:  arra  a
   kockázatra    tekintettel,   hogy   az   esetleges   elbocsátás
   veszélyeztetheti   a  várandós,  gyermekágyas   vagy   szoptató
   munkavállaló  pszichikai és fizikai helyzetét,  ideértve  annak
   különösen  súlyos  kockázatát, hogy a női  munkavállaló  önként
   szakítja  meg  terhességét, biztosít a  közösségi  jogalkotó  a
   92/85  irányelv  10. cikke alapján különös  védelmet  a  nőknek
   azáltal, hogy a terhesség kezdetétől a szülési szabadság végéig
   terjedő időszakban felmondási tilalmat rendel el (C – 32/93.sz.
   Webb-ügyben  1994. július 14-én hozott ítélet  21.  pont;  C  –
   394/96.  sz. Brown-ügyben 1998. június 30-án hozott ítélet  18.
   pont;  C  – 109/00. sz. Tele Danmark ügyben 2001. október  4-én
   hozott ítélet 26. pont, stb.).

    Az   anyák   és   a  gyermekek  védelmét  szolgáló   jogállami
   kötelezettségeket  fogalmaz meg az 1976.  évi  9.  törvényerejű
   rendelettel  kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése  XXI.
   ülésszakán,   1966.   december  16-án   elfogadott   Gazdasági,
   Szociális   és  Kulturális  Jogok  Nemzetközi  Egyezségokmánya,
   amelynek  10.  Cikke  előírja,  hogy  az  anyáknak  a   gyermek
   születése előtt és után ésszerű időtartamra külön védelmet kell
   biztosítani,  amely  idő  alatt  a  dolgozó  anyáknak  fizetett
   szabadságot,      vagy      megfelelő     társadalombiztosítási
   szolgáltatásokkal  együtt  járó szabadságot  kell  biztosítani.
   Hasonló  intézkedési kötelezettségeket fogalmaz  meg  a  részes
   államok  számára  a Magyarországon az 1999. évi  C.  törvénnyel
   kihirdetett Európai Szociális Karta 8. Cikke, amely „A  dolgozó
   nők  védelemhez való joga” cím alatt a gyermek születése  előtt
   és   utáni   szabadság  mellett  a  szoptató  anyák   munkaidő-
   kedvezménye  biztosítását,  a  szülési  szabadság  idejére  eső
   felmondás  megtiltását, a veszélyes, fáradságos,  egészségtelen
   munkákból származó különböző ártalmak kiküszöbölését írja  elő.
   Még   konkrétabb   követelményeket  határoz  meg   az   anyaság
   védelméről szóló – a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1952. évi
   35.  ülésszakán  elfogadott 103. számú Egyezményét  módosító  –
   Nemzetközi  Munkaügyi  Szervezet  Általános  Konferenciája  88.
   ülésszakán  elfogadott, a 2004. évi CXI. törvénnyel kihirdetett
   183. számú Egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény). Az Egyezmény
   a  terhes és szoptató nőknek az anya vagy a gyermek egészségére
   ártalmas   munkavégzés  elleni  védelmét,   szülési   szabadság
   biztosítását,  a terhességből vagy a szülésből adódó  betegség,
   komplikáció  esetén  külön  szabadság,  e  szabadságok   alatti
   pénzbeli  juttatás  nyújtását,  a  terhesség,  valamint   azzal
   vsszefüggő szabadságok ideje alatt, vagy az azt követő  munkába
   állás utáni – a tagállamok által meghatározott időszakon belüli
   –  időben a munkaviszonynak a terhességgel, szüléssel és  annak
   következményével  vagy  a  szoptatással  összefüggő  ok  miatti
   megszakítása  tilalmát,  a szoptatással  kapcsolatos  munkaidő-
   kedvezmények biztosítását, stb. írja elő.

    Az  Alkotmány  66.  § (2) bekezdése ugyanakkor  a  hivatkozott
   európai  uniós,  nemzetközi emberi  jogi  és  munkajogi  tárgyú
   jogalkotáshoz  képest  szélesebb körben  és  kevésbé  konkrétan
   határozza meg az anyáknak a gyermek születése előtti  és  utáni
   támogatását  és  védelmét szolgáló állami kötelezettségeket:  a
   fokozott    gondoskodási    kötelezettség    teljesíthető     a
   társadalombiztosítás  rendszerében, a szociális  ellátórendszer
   intézményei   keretében  nyújtott  pénzbeli  és   természetbeni
   ellátások,    szolgáltatások,   juttatások   feltételrendszerét
   meghatározó  jogalkotás,  továbbá a  munkavégzéshez  kapcsolódó
   kötelezettségeket    enyhítő,    a    foglalkoztatáshoz    való
   hozzáférést,  a  munkaerő-piacra  való  visszatérést  könnyítő,
   előnyben  részesítést előíró, az érintett jogalanyok gazdasági,
   szociális biztonságát növelő és egészségvédelmét szolgáló külön
   intézkedések   által  (így  a  foglalkoztatás   területén   pl.
   felmondási védelem előírásával is).

    3.4.3.  Az  Alkotmány  66.  § (3)  bekezdéséből  a  nők  és  a
   fiatalok  védelmére  vonatkozóan  –  az  Alkotmány  66.  §  (2)
   bekezdéséhez  viszonyítva – speciális követelmények  származnak
   külön  jogszabályok  megalkotására:  a  kiemelt  védelemnek  az
   Alkotmány  által kijelölt tárgykörben, a „munka végzése  során”
   kell érvényesülnie. Ez az alkotmányi rendelkezés – az Abh3.-ban
   kifejtetteknek  megfelelően a nők (és  a  fiatalok),  mint  ún.
   sérülékeny   foglalkoztatotti  csoportokba  tartozó  jogalanyok
   alkati,  természeti  (biológiai  és  fizikai)  különbözőségéből
   adódó  eltérések  elismerésén alapszik,  nők  esetében  magában
   foglalva   az   anyaságnak  a  nő  életrendjére,   szervezetére
   gyakorolt  biológiai,  pszichikai,  szociológiai  hatásait,  és
   azoknak  a  különböző  munkatevékenységek  folytatásával   való
   összefüggéseit,  következményeit  is.  A  jogalkotót  ezért  az
   Alkotmány 66. § (3) bekezdése a munka világára, ezen belül is a
   munkavégzésre  vonatkozó szabályalkotásban a nők (és  fiatalok)
   számára  –  az  e  tulajdonságukra, abból eredő sajátosságaikra
   visszavezethető  hátrányokat kiküszöbölendő –  többletvédelmet,
   kedvezményeket,    előnyöket   biztosító   intézkedésekre,    a
   munkavégzéssel  általában járó fizikai,  pszichés  megterhelést
   könnyítő,   ártalmakat  megelőző  vagy  csökkentő   (munkajogi,
   foglalkozás-egészségügyi,   munkavédelmi,   szociális   tárgyú)
   rendelkezések meghozatalára kötelezi.

    Az  Alkotmány  fenti  rendelkezései összefüggésben  állnak  az
   Alkotmány  70/A.  § (3) bekezdésével, amely szerint  „A  Magyar
   Köztársaság      a     jogegyenlőség     megvalósulását      az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
   segíti”. Az Alkotmány 66. § (2) bekezdése az Alkotmány 70/A.  §
   (3) bekezdésében foglalt esélyegyenlőség elvét konkretizálja  a
   gyermeket  vállaló nőkre, kisgyermekes anyákra,  a  66.  §  (3)
   bekezdése  pedig a munkát vállaló nőkre, amely elv  alapján  az
   állam  a különböző társadalmi csoportok esélyeinek egyenlőségét
   jogszabályok és állami intézkedések rendszere révén biztosítja,
   illetőleg   járul  hozzá  az  egyenlőtlenségek  csökkentéséhez.
   [725/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 663, 664.; 553/B/1994.  AB
   határozat, ABH 1997, 773, 783.]

    3.4.4.  Az  Alkotmány  67.  §  (1)  bekezdése  minden  gyermek
   számára biztosítja a jogot a családja, az állam és a társadalom
   részéről  arra a védelemre és gondoskodásra, amely a  megfelelő
   testi,  szellemi  és  erkölcsi fejlődéséhez  szükséges.  Ez  az
   alkotmányi  rendelkezés  „a  gyermek  alapvető  jogairól  szól,
   egyidejűleg  a  család  (szülők),  az  állam  és  a  társadalom
   alapvető kötelezettségeit megszabva” (995/B/1990. AB határozat,
   ABH   1993,   524,   525.),  egyben  a  jogalkotó   alkotmányos
   kötelezettségét  határozza meg a gyermek  megfelelő  fejlődését
   biztosító feltételek megteremtésére. Az Alkotmánybíróság  –  az
   Alkotmány   15.  §-a,  16.  §-a  és  a  67.  §  (1)   bekezdése
   összefüggéseit figyelembe véve – több határozatában rámutatott,
   hogy  e rendelkezések az állam intézményvédelmi kötelezettségét
   alapozzák  meg,  mely  a  legkülönbözőbb állami  kötelezettség-
   teljesítésekben  nyilvánul  meg,  és  amelyek  formája,  módja,
   mértéke    az    alkotmányi   rendelkezésből   nem   következik
   [731/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 801, 807.; 79/1995.  (XII.
   21.)  AB  határozat,  ABH  1995,  399,  405.;  429/B/2001.   AB
   határozat,  ABH 2005, 987, 991-992.; 666/B/2004. AB  határozat,
   ABH 2006, 2061, 2063-2064.; 844/E/2005. AB határozat, ABH 2007,
   2544,   2547.].   Az   Alkotmánybíróság   a   844/E/2005.    AB
   határozatában   –   méltányolhatónak   tekinthető    lakásigény
   kielégítése  feltételeinek vizsgálata  során  –  értelmezte  az
   Alkotmány  67.  §  (1)  bekezdését. Határozatában  –  idézve  a
   731/B/1995. AB határozatában foglaltakat – megállapította, hogy
   „kedvezményes,   támogatott   lakásszerzésre    nézve    alanyi
   jogosultságok, illetőleg meghatározott, konkrét lakástámogatási
   formák   kialakítása   és  biztosítása   nem   következik.   Az
   alkotmányos   intézményvédelem,  az  ifjúság   létbiztonságának
   biztosítása, érdekeinek védelme, a gyermekek testi, szellemi és
   erkölcsi fejlődéséről való gondoskodás a legkülönbözőbb  állami
   kötelezettségteljesítésekben  nyilvánul  meg.  Kétségkívül  ide
   sorolható  a  családok,  fiatalok  lakáshoz  jutásának   állami
   segítése is. Ennek formája, módja, még kevésbé pedig mértéke  a
   vonatkozó  alkotmányi rendelkezésekből azonban nem  következik.
   (…)  Az alkotmányos követelmény az, hogy az állam gondoskodása,
   segítése   és   védelme   nem  eshet  a  vonatkozó   alkotmányi
   rendelkezésekben meghatározott minimális szint alá. (…)  Alanyi
   jogok  híján  a jogalkotói szabadságnak az önkényesség  tilalma
   szab határt.” (ABH 2007, 2544, 2547.)

    3.4.5.      A     munkajogi     szabályozásban     kialakított
   felmondásvédelmi rendelkezések egy része az Alkotmány 66. § (1)
   bekezdésében   foglalt   alkotmányos  alapjog   érvényesülését,
   valamint az Alkotmány 66. § (2)-(3) bekezdéséből és a 67. § (1)
   bekezdéséből   fakadó  állami  intézményvédelmi   kötelezettség
   teljesítését  segíti elő azzal, hogy a várandós és kisgyermekes
   anyák  számára  a  gyermek  születése  előtti  és  utáni  időre
   vonatkozóan,  így  a  terhesség,  szülési  szabadság  alatt,  a
   szülést követő három hónapban többletvédelmet biztosít az anyák
   állapotára  és a gyermek megfelelő fejlődésére is  kiható  azon
   lehetséges  hátrányok ellen, amelyek a munkaviszony  felbontása
   miatti egzisztenciális bizonytalanságból fakadhatnak. Az Mt.  a
   felmondásvédelmi  szabályok  által  kiemelt  védelmet  biztosít
   továbbá  a gyermekes anyák számára a gyermek születését  követő
   hosszabb   (akár  évekig  tartó)  időszakokra  is,  a   gyermek
   gondozása, nevelése, beteg gyermek ápolása érdekében. Ez utóbbi
   rendelkezések megalkotására a törvényhozónak az Alkotmány 66. §
   (2)-(3)  bekezdésében  adott, pozitív  diszkriminációt  jelentő
   jogalkotásra  való  felhatalmazása  alapján  és  a  67.  §  (1)
   bekezdéséből   eredő   állami  intézményvédelmi   kötelezettség
   teljesítése  érdekében került sor. Ez azonban nem jelenti  azt,
   hogy    az   érintett   jogalanyoknak   az   Alkotmány    fenti
   rendelkezéseiből  származóan  alkotmányos  alapjoga   lenne   a
   munkaviszony  megszüntetése  elleni  felmondási  védelemre.  Az
   Alkotmány által előírt kiemelt támogatás és védelem nem  csupán
   a    munkaviszonyok   megszüntetésének   felmondási    tilalmak
   előírásával  történő korlátozásával érhető el, az  teljesíthető
   egyéb  munkajogi és más jogszabályalkotás útján  is.  A  magyar
   jogrendben számos szabály található, amely – az Alkotmány fenti
   rendelkezései  érvényesülése érdekében – a nők,  várandós  nők,
   kisgyermekes anyák védelmét és támogatását szolgálja, így pl. a
   terhesgondozásról  szóló 33/1992. (XII.  23.)  NM  rendelet,  a
   kötelező   egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.   évi
   LXXXIII. törvény, illetve a családok támogatásáról szóló  1998.
   évi    LXXXIV.    törvény    által   szabályozott    ellátások,
   szolgáltatások, támogatások; a foglalkoztatás területén az  Mt.
   védelmi  (éjszakai, rendkívüli munkavégzés tilalmazása, illetve
   korlátozása,    terhes,    kisgyermekes    nők    munkakörének,
   munkafeltételeinek módosítása, kiküldetés korlátozása,  szülési
   szabadság,  szoptatási munkaidő-kedvezmény, stb.) szabályai,  a
   munkaköri,   szakmai,  illetve  személyi  higiénés  alkalmasság
   orvosi  vizsgálatáról és véleményezéséről szóló  33/1998.  (VI.
   24.)   NM  rendelet,  amely  a  nők  foglalkoztatásánál   külön
   szempontokat ad a munkaköri alkalmasság meghatározására, stb.

    3.4.6. Nem vezethető le jogosultság az Alkotmány 70/D.  §  (1)
   és   70/E.  §  (1)  bekezdéseiből  sem  a  felmondási   tilalom
   alkalmazására  az  Mt.  90. § (1) bekezdésében  szereplő  egyéb
   tényállások   fennállására  tekintettel.  Az   Alkotmánybíróság
   gyakorlatában  az  Alkotmány 70/D. §-a  „a  legmagasabb  szintű
   testi  és  lelki egészséghez való jogosultságként meghatározott
   alkotmányi   követelmény  az  államnak   azt   az   alkotmányos
   kötelezettségét   jelenti,  hogy  a  nemzetgazdaság   teherbíró
   képességéhez, az állam és a társadalom lehetőségeihez  igazodva
   olyan   gazdasági  és  jogi  környezetet  teremtsen,  amely   a
   legkedvezőbb  feltételeket  biztosítja  a  polgárok  egészséges
   életmódjához  és  életviteléhez. E  feltételeket  konkretizálja
   egyebek  között  az  Alkotmány 70/D.  §  (2)  bekezdésében  írt
   rendelkezés, amely az állam kötelezettségévé teszi a  megfelelő
   egészségügyi  intézmények  létesítését  és  az  orvosi  ellátás
   megszervezését. A lehető legmagasabb testi és lelki egészséghez
   való  jog az Alkotmány 70/D. § (2) bekezdésében foglalt  állami
   kötelezettségként fogalmazódik meg, amely magában foglalja  azt
   a kötelezettséget, hogy a törvényhozó a testi és lelki egészség
   bizonyos  területein alanyi jogokat határozzon  meg.  [56/1995.
   (IX. 15.) AB határozat, ABH 1995, 260, 270.; 54/1996. (XI. 30.)
   AB  határozat,  ABH  1996,  173, 186.;  37/2000.  (X.  31.)  AB
   határozat, ABH 2000, 293, 297.]

    Az  Alkotmány  70/E.  §-a a szociális  ellátáshoz  való  jogot
   fogalmazza  meg,  továbbá rögzíti annak szervezeti,  intézményi
   kereteire     vonatkozó     alapvető    rendelkezéseket.     Az
   Alkotmánybíróság  gyakorlata szerint az Alkotmány  70/E.  §-ába
   foglalt rendelkezések általános jelleggel nevesítik az államnak
   a   polgárok   szociális   biztonsága   tekintetében   fennálló
   kötelezettségeit.  [32/1991. (VI. 6.) AB határozat,  ABH  1991,
   146,  163.;  2093/B/1991. AB határozat, ABH  1992,  546,  547.;
   659/B/1995. AB határozat, ABH 1996, 537, 538.; 1049/D/1999.  AB
   határozat,  ABK  2006.  január, 15,  17.]  Az  Alkotmánybíróság
   kimondta  továbbá, hogy „(a)z Alkotmány 70/E. §  (1)  bekezdése
   szerint  a  szociális  biztonsághoz való jognak  –  magában  az
   Alkotmányban    kiemelt   –   tartalmi    eleme,    alkotmányos
   követelménye,  öregség, betegség stb. esetére  a  megélhetéshez
   szükséges   ellátáshoz   való   jogosultság   biztosítása    és
   garantálása.  Ezt  az  ellátáshoz  való  jogot   az   állam   a
   társadalombiztosítás  és a szociális intézményrendszerek  útján
   valósítja  meg.  (...) Az Alkotmány 70/E.  §  (2)  bekezdésének
   idézett rendelkezéséből (...) csak az következik, hogy az állam
   a  polgárok  megélhetéshez  szükséges  ellátáshoz  való  jogaik
   realizálása   érdekében  társadalombiztosítási   és   szociális
   intézményi   rendszert  köteles  létrehozni,   fenntartani   és
   működtetni.” [26/1993. (IV. 29.) AB határozat, ABH  1993,  196,
   198-199.]

    Ezekből  az  Alkotmányi  rendelkezésekből  nem  következik   a
   keresőképtelen   beteggé  vált  munkavállalók  számára   alanyi
   jogosultság arra, hogy a munkaviszonyuk rendes felmondás  útján
   való megszüntetése korlátozások alá essen. Az Alkotmány 70/D. §
   (1)  bekezdése,  valamint  a 70/E.  §  (1)  bekezdése  nem  áll
   alkotmányjogilag  értékelhető összefüggésben,  így  ellentétben
   sem a munkajog felmondásvédelmi szabályaival.

    3.4.7.  A továbbiakban az Alkotmánybíróság az Alkotmány  70/A.
   §  (1)  bekezdésével kapcsolatos kifogásokat vizsgálta meg.  Az
   Alkotmánybíróság az Abh1.-ben – többek között –  olyan  szabály
   alkotmányosságát  vizsgálta  az Alkotmány  70/A.  §-a  alapján,
   amely  a  nyugdíjasokra nézve kizárta az Mt. 90. §-ában foglalt
   felmondási  védelmek  érvényesülését.  Az  Alkotmánybíróság   a
   munkáltatói  felmondás  relatív korlátjaként,  a  munkavállalók
   közötti pozitív diszkriminációként értékelte az Mt. 90.  §-ában
   meghatározott  időszakra vonatkozó tilalmakat, a tilalom  által
   nyújtott  többletvédelem megszüntetésére  pedig  –  figyelemmel
   arra,  hogy a nagyobb munkabiztonság jogpolitikai követelményei
   csak  a nyugellátásra való jogosultság eléréséig állnak fenn  –
   elegendő   oknak  találta,  hogy  az  érintettek   nyugdíjasnak
   minősülnek.

    A   jelen   esetben  az  Alkotmánybíróságnak   arról   kellett
   döntenie, megvalósít-e alkotmánysértő különbségtételt, hogy  az
   Mt.  –  szemben  az  általános szabályok hatálya  alá  tartozók
   jogviszonyával     –     a    munkaerő-kölcsönzés     keretében
   foglalkoztatott  munkavállalók esetében nem korlátozza  (tiltja
   meg)   a   munkaviszony  megszüntetését  az  Mt.  90.   §   (1)
   bekezdésében   meghatározott  időszakokban.  Ennek   során   az
   Alkotmánybíróság  abból indult ki, hogy a  felmondási  tilalmak
   határozatlan,      tehát     hosszabb      távra      tervezett
   munkajogviszonyoknak  a munkáltató általi  rendes  felmondással
   való   megszüntetésekor  érvényesülnek,  és   olyan   esetekhez
   kötődnek,  amikor  a  munkavállaló  a  jogviszonyból   származó
   kötelezettségeit    betegsége,    gyermekvállalása,    gyermeke
   betegsége,  vagy  közeli hozzátartozója súlyos betegsége  miatt
   nem  tudja  ellátni.  [Az Mt. 90. § (1) bekezdés  f)  pontjában
   szereplő  ok vizsgálata a sor- és tartalékos katonai szolgálat,
   valamint   a   polgári   szolgálat  –  a   Magyar   Köztársaság
   Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról  szóló
   2004.  évi  CIV.  törvény által 2005. január  1-vel  történt  –
   megszűntetésére tekintettel tárgytalanná vált.] A tilalmak  egy
   része  a  munkavállaló munkavégzésre képtelen  állapotát  veszi
   figyelembe, illetve a gyermekvállalás elősegítését célozza, más
   része  a  várandós nők és anyák fokozott védelmét,  valamint  a
   gyermekek és más közeli hozzátartozók (beteg házastárs,  szülő,
   stb.)   irányában   fennálló   gondozási,   ápolási,   nevelési
   kötelezettségek  ellátását hivatott  biztosítani.  A  tilalomra
   okot  adó tényállások tipikusan olyan élethelyzeteket,  illetve
   állapotokat   írnak   le,  amelyek   a   munka   világában,   a
   munkavállalás   terén   hátrányokkal   járnak,   amelyekben   a
   munkavállalók  kiszolgáltatottsága,  sérülékenysége  fokozottan
   jelentkezik.  A  védelem arra irányul, hogy  a  munkakötelemből
   származó  fő  kötelezettség (munkavégzés)  teljesítésében  való
   időleges,   a   munkavállaló  önhibáján  kívüli   okok   miatti
   akadályoztatás  ne eredményezze az érintettek számára  munkájuk
   elvesztését, illetve hogy az ettől való félelem ne befolyásolja
   a  nőket a gyermekvállalással kapcsolatos döntéseik meghozatala
   során,   egyúttal   kizárja  azokat  a   veszélyeket,   negatív
   hatásokat,  amelyeket  az elbocsátás a gyermeket  vállaló  nők,
   anyák  fizikai, pszichés állapotára gyakorolhat. A  törvényhozó
   az  Mt.  90.  §  (1)  bekezdésében tehát  a  munkáltató  szabad
   felmondási  jogának  korlátozásával  a  munkavállalóknak  az  –
   említett     okok     miatti     –     sérülékeny,     fokozott
   kiszolgáltatottságot jelentő helyzetét, állapotát ismerte el, s
   ítélte  a jogviszony megszüntetésével szemben fokozott védelmet
   igénylőnek;  ennek  során  részben  az  Alkotmány  66.  §   (1)
   bekezdésében  írt, a férfiak és nők egyenjogúsága biztosítására
   vonatkozó  kötelezettségét teljesítendő, részben  az  Alkotmány
   70/A.  §  (3) bekezdésén, valamint az Alkotmány 66.  §  (2)-(3)
   bekezdésén  alapuló, a várandós és gyermekes anyákra  vonatkozó
   pozitív   diszkriminációt  jelentő  jogalkotási  felhatalmazása
   körében járt el, figyelembe véve az államnak az Alkotmány 15. §-
   ából (a család védelmét előíró rendelkezéséből) és az Alkotmány
   67.    §    (1)    bekezdéséből    származó    intézményvédelmi
   kötelezettségeit is.

    Megállapítható  továbbá az is, hogy azok  a  különös  védelmet
   igénylőnek  ítélt  helyzetek  és állapotok,  amelyek  nyomán  a
   törvényhozó  az  általános  szabályok  szerint  foglalkoztatott
   munkavállalók  számára pozitív diszkriminációt  alkalmazott,  a
   kölcsönzésre    létesített    munkajogviszonyokban     ugyanúgy
   jelentkezhetnek.  Hosszabb távra tervezett, határozatlan  idejű
   jogviszonyok  létesítésekor  a „hagyományos”  és  a  kölcsönzés
   keretében  foglalkoztatott munkavállalók számára  is  egyformán
   látható, vagy nem feltétlenül látható előre, hogy munkájukat az
   adott munkáltatónál folyamatosan el tudják-e látni, abban –  az
   Mt.  90.  § (1) bekezdésében meghatározott tényállások jövőbeni
   megvalósulása  által – akadályoztatva lesznek-e. A  törvényhozó
   tehát  az  Mt.  támadott  szabályában  a  munkavégzésben   való
   akadályoztatás   okainak   és   potenciális   következményeinek
   egyformán     kitett    munkavállalók    között     alkalmazott
   különbségtételt azzal, hogy az Mt. 90. §-ában foglalt  tilalmak
   alkalmazását  kizárta  a  kölcsönzés keretében  foglalkoztatott
   munkavállalók  esetében.  Ezzel  az  állapotuk  miatt  azonosan
   sérülékeny,   munkaerő-piaci  pozíciójukat  és   elhelyezkedési
   esélyeiket   illetően   azonos   okok   miatt   kiszolgáltatott
   helyzetben  lévő  munkavállalók  között  tett  –  alkotmányosan
   indokolhatatlan   –  különbséget.  A  többletvédelem   kizárása
   ugyanis ebben az esetben nem támasztható alá sem a kölcsönzéses
   foglalkoztatás időszakos jellegével, a kölcsönbeadó  munkáltató
   munkával    való   ellátási   kötelezettsége    kisebb    mérvű
   tervezhetőségével, korlátozott foglalkoztatási  lehetőségeivel,
   s  nem  állítható  az  sem, hogy a sérülékeny  élethelyzetekből
   fakadó     hátrányok    kiegyenlítését    szolgáló,     nagyobb
   munkabiztonságot   jelentő   kedvezményezés    a    hagyományos
   jogviszonyban  álló  munkavállalókra nézve  indokoltabb  lenne.
   Mivel  a  vizsgált  megkülönböztetésnek nem állapítható  meg  a
   tárgyilagos     mérlegelés     szerinti     ésszerű     indoka,
   alkotmányellenes   diszkriminációt  valósít   meg,   ezért   az
   Alkotmánybíróság az Mt. 193/P. § (1) bekezdése „86/A. §-96.  §-
   ai” szövegrészéből a 90. §-ra vonatkozó rendelkezést – az Abtv.
   40.  §-a  és  43. § (1) bekezdése alkalmazásával  –  határozata
   közzétételének    napjával    megsemmisítette.    A    részbeni
   megsemmisítésre,  valamint a törvényszerkesztés  során  az  Mt.
   193/P.  §  (1)  bekezdésében  alkalmazott,  az  Mt.  90.  §-ára
   vonatkozó  jogtechnikai megoldásra tekintettel  (a  főszabályok
   alóli    kivételek   visszautalással,   több   egymást   követő
   rendelkezés   együttes  megjelölésével,  a   legkisebb   és   a
   legnagyobb  számú §-ok feltüntetésével kerülnek meghatározásra,
   amelynek folytán a kivétel a közéjük eső számon szereplő §-okra
   is   vonatkozik)  az  Alkotmánybíróság  megállapította  az  Mt.
   193./P.  §  (1) bekezdésének a megsemmisítés követően hatályban
   maradó szövegét is. A kivétel-szabály megsemmisítése folytán az
   Mt.  90.  §-a a határozat közzétételének napjától  az  Mt.  XI.
   fejezetében    szabályozott    foglalkoztatás    esetében    is
   alkalmazandó.

    Az  Abtv.  43.  § (1) bekezdése értelmében az alkotmányellenes
   jogszabályt  az  Alkotmánybíróság erről szóló  határozatának  a
   hivatalos   lapban   való  közzététele   napjától   nem   lehet
   alkalmazni,   a  43.  §  (4)  bekezdése  szerint   azonban   az
   Alkotmánybíróság a támadott jogszabály konkrét  ügyben  történő
   alkalmazhatóságáról  a  43. § (1) bekezdésében  meghatározottól
   eltérően  rendelkezhet, ha ezt a jogbiztonság vagy az  eljárást
   kezdeményező    különösen   fontos   érdeke    indokolja.    Az
   alkotmányellenes rendelkezés a veszélyeztetett terhesség miatti
   keresőképtelenség,  ezzel összefüggésben a munkavégzésben  való
   akadályoztatás  okán  kiadott felmondás jogszerűsége  tárgyában
   folyó konkrét ügyben való alkalmazási tilalmának kimondását  az
   eljárás  kezdeményezőjének,  azaz a  konkrét  ügy  felperesének
   különösen fontos érdeke indokolja, ezért az Alkotmánybíróság az
   alkotmányellenes rendelkezésnek a Pécsi Munkaügyi Bíróság előtt
   6.  M  1856/2004.  szám  alatt  folyamatban  lévő  perben  való
   alkalmazása tilalmát elrendelte.

    4.  Egy  indítványozó – az Alkotmány 70/B. § (4)  bekezdésével
   és  az  Mt.  nem  létező 70. § (1) bekezdésével  való  ellentét
   kapcsán  –  kifogásolta  azt is,  hogy  az  Mt.  193/N.  §  (1)
   bekezdése a szabadság kiadása időpontjának a munkáltató  általi
   előzetes  közlését három napra rövidíti, ezáltal  megfosztja  a
   munkavállalókat  attól a lehetőségtől,  hogy  a  szabadságot  a
   családon belül megfelelő előrelátással szervezhessék.

    Az  Alkotmánybíróság  az Alkotmány 70/B.  §  (4)  bekezdésével
   összefüggésben már az 1403/B/1991. AB határozatában kifejtette,
   hogy az Alkotmány alapvető jogként fogalmazza meg a pihenéshez,
   a  szabadidőhöz és a fizetett szabadsághoz való  jogokat.  (ABH
   1992,   493,   494.)   Az  1030/B/2004.  AB  határozatában   az
   Alkotmánybíróság  a pihenéshez való jogot a munkához  való  jog
   lényeges   összetevőjeként   értelmezte,   utalt   továbbá   az
   Alkotmánybíróság több határozatában tett megállapítására, amely
   szerint  – az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésén túlmenően  –  az
   Alkotmánynak nincs olyan rendelkezése, amely a pihenéshez  való
   jog  konkrét módjait, illetve feltételeit ugyanilyen módon írná
   elő.  (ABH  2005, 1307, 1311.) Az Alkotmánybíróság  –  a  fenti
   határozatokban tett megállapításokra figyelemmel –  a  74/2006.
   (XII. 15.) AB határozatában (a továbbiakban: Abh3.) a szabadság
   kiadásának  a  munkáltató általi időbeli korlátozását  lehetővé
   tévő  olyan  szabályozás  alkotmányosságát  vizsgálta,  amelyek
   által „kitágított” keretek között – az indítványozók szerint  –
   már   nem  érvényesülhet,  hanem  egyenesen  ellehetetlenül   a
   munkavállalók pihenéshez való joga. E határozatban  rögzítette,
   hogy  „az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdése a (…) pihenéshez való
   jog  mellett  nevesíti a rendszeres fizetett szabadsághoz  való
   jogot   is.   Az   Alkotmánybíróság  (…)   a   849/B/1992.   AB
   határozatában  minden munkavégzésre irányuló  jogviszony  közös
   elemeként   határozta  meg  a  rendszeres  fizetett   szabadság
   biztosításának kötelezettségét. (ABH 1996, 391, 393.) E jog – a
   pihenéshez való joghoz hasonlóan – a munkához való jog lényeges
   összetevője, egyben a pihenéshez való jog egyik aspektusának  a
   munka világára vonatkoztatott konkretizálása. Sajátossága, hogy
   tipikusan  a  megélhetést, a létfenntartást szolgáló  jövedelem
   megszerzése érdekében létesített ún. önállótlan munka végzésére
   irányuló,  jellemzően  tartós  jogviszonyokban  állók   számára
   meghatározott  időszakonként  viszonylag  hosszabb   időtartamú
   szabadságot  jelent  a  munkatevékenység  ellátására   irányuló
   kötelezettségek   teljesítése   alól   anélkül,   hogy   az   a
   jogviszonyok   fennállását  érintené.  A  rendszeres   fizetett
   szabadsághoz való jog tehát a munka világában a pihenéshez való
   jog  megvalósulását  szolgálja, célja a rendszeres  munkavégzés
   során  elhasznált  erőforrások, a fizikai és  szellemi  energia
   pótlásának,  a  munkavállalók regenerálódásának biztosítása.  E
   jog alkotmányi szabályozása – a pihenéshez való joghoz képest –
   konkrétabb   követelményeket  állít  a   törvényhozó   elé.   A
   pihenéshez   való  jog  garanciáinak  meghatározása   során   a
   jogalkotó  szabadsága nagyobb, ez utóbbi jog a munka  világában
   érvényre   juttatható  többféle  módon   is:   a   munkavégzési
   kötelezettség  időbeni korlátait (pl. a munkaidőt,  pihenőidőt,
   valamint   a   különböző  munkaidő-kedvezményeket)  meghatározó
   szabályok  megalkotásával.  A fizetett  szabadsághoz  való  jog
   biztosításával kapcsolatos rendszerességre vonatkozó alkotmányi
   előírásból fakadó követelmény, hogy a törvényhozó meghatározott
   időszakonként visszatérően jogosítsa az Alkotmány 70/B.  §  (1)
   bekezdésében foglalt munkához való jogot – a tágabb  értelemben
   vett   –   munkajogviszony  keretében  gyakorló   jogalanyokat.
   Követelmény  ezen  túl,  hogy a pihenés  érdekében  biztosított
   szabadidő  díjazott  legyen,  azaz  a  fenti  jogalanyi  kör  a
   jogviszonyban  töltött  idő  alatt  munkavégzési  kötelezettség
   hiányában    is    jogosult   legyen   pénzben    meghatározott
   javadalmazásra.   Az   Alkotmány  70/B.  §   (4)   bekezdésében
   meghatározott   rendszeres  fizetett  szabadsághoz   való   jog
   biztosításának     kötelezettsége    nem     jelent     azonban
   kötelezettséget  arra,  hogy  akár  a  jogosultságot,  akár   a
   kiadást,  ezáltal  az  igénybevétel lehetőségét  feltétlenül  a
   naptári év viszonylatában kellene szabályoznia a jogalkotónak.”
   (ABH 2006, 870, 875-876.)

    Az   Alkotmánybíróság   az  Abh3.-ban   rögzítette,   hogy   a
   rendszeres   fizetett  szabadsághoz  való   jogot   alkotmányos
   alapjognak tekinti, amelyre irányadó a korlátozás jogalapját és
   mértékét  meghatározó,  az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésében
   foglalt garanciális szabály, és az ezzel kapcsolatban kimunkált
   szükségesség-arányosság   teszt.  „Az   Alkotmánybíróságnak   a
   6/1998.   (III.   11.)  AB  határozatban  összegezett   állandó
   gyakorlata  szerint  (ABH 1998, 91, 98-99.),  az  alapvető  jog
   korlátozása csak akkor marad meg az alkotmányos határok között,
   ha  a korlátozás elkerülhetetlen, azaz más alkotmányos alapjog,
   valamint alkotmányos érték védelme vagy érvényesülése,  illetve
   az  Alkotmányból következő feladat megvalósítása más módon  nem
   biztosítható, továbbá, ha az elérni kívánt cél fontossága és az
   ennek  érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya  arányban  áll
   egymással.” (1234/B/1995. AB határozat, ABH 1999, 524, 530.) Az
   alapjog  sérelme  megállapítható akkor is,  ha  az  alkalmazott
   korlátozás  a  cél elérésére alkalmatlan, vagy a törvényhozó  a
   korlátozás során nem az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb
   eszközt  választotta ki. [20/1990. (X. 4.)  AB  határozat,  ABH
   1990, 69, 71.; 44/2004. (XI. 23.) AB határozat, ABH 2004,  618,
   635.;  26/2004.  (VII. 7.) AB határozat, ABH 2004,  398,  417.;
   22/2004.  (VI. 19.) AB határozat, ABH 2004, 367, 375.; 36/2005.
   (X. 5.) AB határozat, ABH 2005, 390, 398.]

    Az  Alkotmánybíróság  a jelen esetben figyelemmel  volt  arra,
   hogy  az  Mt.  a szabadság mértékére és számítására vonatkozóan
   különös rendelkezéseket nem fogalmaz meg a kölcsönzés keretében
   foglalkoztatott munkavállalókra nézve (a szabadságot a  naptári
   év viszonylatában, a mértéket illetően a munkavállaló életkora,
   személyi   körülményei,  illetve  a  végzett   munka   jellege,
   egészséget  veszélyeztető, egyéb megterhelő volta függvényében,
   az  év közben kezdődött jogviszonyban időarányosan biztosítja),
   és  alkalmazandó a szabadság esedékessége évében való kiadására
   vonatkozó  főszabály és az ettől való eltérést engedő  kivétel-
   szabályok is. A kiadás és a nyilvántartás szabályozása  részben
   tér  el – az Mt. 193/N. § (1)-(2) bekezdése és a 193/G.  §  (5)
   bekezdése  által  megállapított különös szabályok,  valamint  a
   193/P.  §  (1)  bekezdése által a 134.  §  (1)-(2)  és  (5)-(6)
   bekezdése   alkalmazását  kizáró  rendelkezés  alapján   –   az
   általános szabályoktól, amelyek közül az indítványozó kizárólag
   a   kiadás   előtti  közlés  rövid  (három  napos)  határidejét
   sérelmezte.

    A    szabadság   kiadása   időpontjának   –   a   munkavállaló
   meghallgatása  utáni  –  meghatározása  a  munkáltató   döntési
   hatalmát,  rendelkezési jogát jeleníti meg,  ami  a  munkáltató
   számára   lehetőséget   ad  arra,  hogy   a   munka   megfelelő
   szervezéséről,   a   folyamatos  működésről  gondoskodjék,   és
   foglalkoztatási kötelezettségét teljesíthesse. Ez a  korlátozás
   önmagában   nem   minősíthető  szükségtelennek,   a   szabadság
   igénybevételével kapcsolatos jog munkavállaló általi  korlátlan
   gyakorlása   ugyanis   a   munkáltatók   folyamatos   működését
   lehetetleníthetné   el,  ezáltal  az   Alkotmány   9.   §   (1)
   bekezdéséből   származó  alkotmányos  elv   érvényesülését,   a
   piacgazdaság működőképességét veszélyeztetné. Lényeges, hogy  a
   támadott  rendelkezés más (kölcsönvevő) munkáltató(k)  aktuális
   munkaerő-igénye(i)  kielégítése  érdekében  szervezett,   ennél
   fogva  speciális foglalkoztatási formában érvényesül,  amelyben
   nem  ritka,  hogy  a – határozott vagy akár határozatlan  időre
   létesített   –  jogviszony  csak  pár  nap,  hét   vagy   hónap
   időtartamban áll fenn. Az Mt. 193/N. § (1) bekezdésének különös
   szabálya a munkavállalónak a szabadság kiadásáról való előzetes
   tájékoztatását valóban igen rövid határidővel írja elő, a rövid
   időtartamban fennálló jogviszonyok esetében azonban, amikor  is
   a   munkaviszony  fennállásához  időarányosan  kötött,  így   a
   munkavállalót megillető csupán néhány nap szabadság kivételét a
   munkaviszony megszűnése tenné lehetetlenné, éppen ez a  szabály
   ad   lehetőséget  a  szabadság  természetbeni  igénybevételére,
   ezáltal   az   érintett  munkavállaló  pihenéshez   való   joga
   érvényesülésére. A támadott szabály tehát ezekben az  esetekben
   a  kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók Alkotmány
   70/B.  § (4) bekezdésében szabályozott, a fizetett szabadsághoz
   való alkotmányos alapjoga érvényesülését szolgálja, ezért az  a
   korlátozás,  amit az igénybevétel előtti, minimum  három  napos
   közlés  jelent, szükségesnek tekinthető. Más a helyzet azonban,
   ha a kölcsönzésre létesített munkaviszony hosszabb időtartamban
   áll  fenn,  így  az  adott munkáltatónál  természetben  igénybe
   vehető   szabadság  is  nagyobb  mértékű.  Ilyenkor  a   kiadás
   időpontja  közlésének a szabadság igénybevétele előtt legkésőbb
   három  napra szorítása a rendszeres fizetett szabadsághoz  való
   jog gyakorlását aránytalanul korlátozza, mert a szabadság által
   biztosított szabadidő – családi vagy más közösségben való, akár
   önálló  – eltöltésének tervezhetőségét lehetetleníti el, egyben
   megfosztja  a  munkavállalót  attól  a  lehetőségtől,  hogy   a
   pihenés,  regenerálódás különböző előzetes  szervezést  igénylő
   formáinak igénybevételéről megfelelő időben gondoskodjék.  Ezen
   differenciálatlan szabályozás az alapjog-korlátozással  szemben
   támasztott, a legenyhébb eszköz alkalmazása követelményének nem
   felel  meg, ami a fizetett szabadsághoz való alapjog aránytalan
   sérelméhez vezethet, ezért az Alkotmánybíróság az Mt. 193/N.  §
   (1)  bekezdése  második  mondatát  megsemmisítette.  Mivel   az
   Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésében foglalt rendszeres  fizetett
   szabadsághoz való jog nem tartozik a korlátozhatatlan alapjogok
   közé,  továbbá  mert a vizsgált rendelkezés megsemmisítésére  a
   norma    differenciálatlan   volta   miatt   került   sor,    a
   törvényhozónak   lehetősége  van  az   Alkotmány   8.   §   (2)
   bekezdésének  megfelelő  szabályozás  kialakítására.  Ezért  az
   Alkotmánybíróság  úgy ítélte meg, hogy – figyelemmel  az  Abtv.
   43.  § (4) bekezdésére – a jogbiztonság követelménye a vizsgált
   rendelkezés   jövőre   nézve  történő   megsemmisítését   teszi
   indokolttá.  Az  új szabályozás megalkotását szükségessé  teszi
   továbbá,  hogy  az Mt. 193/P. § (1) bekezdésének indítványokkal
   nem  érintett,  az  Mt.  134. § (5)  bekezdése  alkalmazását  a
   munkaerő-kölcsönzés  esetén  kizáró  szabály  folytán  az   Mt.
   általános  szabálya  (amely  a szabadság  kiadása  időpontjának
   közlését  a kezdete előtt legkésőbb egy hónappal írja elő)  nem
   irvényesülhet.

    5.  Az  egyik indítványozó – az Alkotmány 70/A. (3)  bekezdése
   és  a  70/B. § (1)-(3) bekezdései sérelmét állítva  –  Mt.  XI.
   fejezete valamennyi rendelkezése megsemmisítése iránti kérelmet
   is    előterjesztett,    amelyet   a    kölcsönzés    keretében
   foglalkoztatott   munkavállalók  és   a   kölcsönvevő   közötti
   jogviszony  hiányával és a kölcsönzött munkavállalók  bérigénye
   érvényesítési nehézségeivel indokolt.

    Az   Alkotmány  70/B.  §  (1)  bekezdése  szerint   a   Magyar
   Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a  munka  és  a
   foglalkozás  szabad  megválasztásához. Az  Alkotmánybíróság  az
   500/B/1994.  AB határozatában értelmezte az Alkotmány  70/B.  §
   (1)    bekezdését:   „A   munka   és   a   foglalkozás   szabad
   megválasztásához  fűződő alapjog pedig magában  foglalja  annak
   negatív   oldalát   is:   alapjogot  arra,   hogy   senki   nem
   kényszeríthető   olyan  munkáltatóval  munkaviszonyba,   akivel
   munkaszerződést nem kötött és nem is kíván kötni, akivel munkát
   végezni egyáltalán nem akar.” (ABH 1995, 699, 701.)

    A  munkateljesítésnek  az  Mt. XI.  fejezetében  szabályozott,
   kölcsönzéses  formában való vállalása – még ha az a  jogalanyok
   elhelyezkedési  esélyei által behatárolt,  s  a  munkaerő-piaci
   lehetőségekhez igazodóan korlátozott mértékű is –  végső  soron
   az   érintettek   szabad  elhatározásán  alapul;   a   támadott
   szabályozás  a más foglalkoztatási formákban és keretek  között
   történő munkavállalást nem gátolja. Ezért az Alkotmány 70/B.  §
   (1)  bekezdésének  sérelme nem merül fel. A munkaerő-kölcsönzés
   jogintézményének  alkotmányellenessége –  figyelemmel  a  jelen
   határozat indokolása III. 2.1. pontjában kifejtettekre is –  az
   Alkotmány 70/B. § (2)-(3) bekezdésével való ellentét miatt  sem
   állapítható  meg.  Az Alkotmánybíróság megállapította  továbbá,
   hogy   a   fenti   körben   felhozott   problémák   a   pozitív
   diszkriminációs   jogalkotással  nem  hozhatók   összefüggésbe.
   Mindezekre    tekintettel   az   Mt.   teljes   XI.    fejezete
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasította.

    A  határozatnak a Magyar Közlönyben való közzététele az  Abtv.
   41. §-án alapul.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
              előadó alkotmánybíró         alkotmánybíró

              Dr. Kiss László           Dr. Kovács Péter
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Lenkovics Barnabás    Dr. Lévay Miklós
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

                         Dr. Trócsányi László
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    67/2009. (VI. 19.)
    Date of the decision:
    .
    06/16/2009
    .
    .