English
Hungarian
Ügyszám:
.
1042/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1042/B/1997. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/785
.
A döntés kelte: Budapest, 10/26/1998
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az       Alkotmánybíróság      jogszabályi      rendelkezések
   alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára,   valamint
   mulasztásos    alkotmánysértés    megállapítására    irányuló
   indítvány tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság a közoktatásról szóló 1993.  évi  LXXIX.
   törvény 3. § (3) bekezdésének első mondata és 81. § (11)-(13)
   bekezdése    alkotmányellenességének    megállapítására    és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja, a 4.  §  (6)
   bekezdése  alkotmányossági  vizsgálatára  vonatkozó  kérelmet
   pedig visszautasítja.

   Az   Alkotmánybíróság   a   Magyar  Köztársaság   1998.   évi
   költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 30.  §  (10)-
   (12)  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítására  és
   megsemmisítésére,  valamint  az e  törvénnyel  összefüggésben
   kezdeményezett  mulasztásos  alkotmánysértés  megállapítására
   vonatkozó indítványt is elutasítja.
                              Indokolás
                                 
                                 I.

    1.   A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  (a
    továbbiakban: Kt.) 3. § (3) bekezdése szerint: "Az  állam  az
    ingyenes és kötelező általános iskoláról az állami szervek és
    a   helyi  önkormányzatok  intézményfenntartói  tevékenysége,
    illetve  az  állami,  a  helyi  önkormányzati  feladatellátás
    keretében gondoskodik. E törvény szerint ingyenes továbbá  az
    óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelést  és
    oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele,
    továbbá  a  gimnáziumi, a szakközépiskolai, a szakmunkásképző
    iskolai,  a  szakiskolai  nevelés  és  oktatás,  valamint   a
    kollégiumi ellátás."

    A  Kt.  81.  §-ának az 1997. évi CXXVIII. törvény  2.  §-ával
    megállapított  (11)-(13)  bekezdése a  következő  előírásokat
    tartalmazza.

    "(11)   A   volt  egyházi  ingatlanok  tulajdoni  helyzetének
    rendezéséről  szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban:
    volt  egyházi  ingatlanok tulajdoni helyzetének  rendezéséről
    szóló  törvény) rendelkezései alapján az egyházi jogi személy
    fenntartásába került nevelési-oktatási intézmény fenntartója,
    a  nevelési-oktatási  intézmény székhelye  szerint  illetékes
    községi,  városi,  megyei  jogú  városi,  fővárosi,  kerületi
    önkormányzat  részére megküldött nyilatkozatában  vállalhatja
    az  önkormányzati  feladatellátásban  való  közreműködést.  A
    nyilatkozatnak  a  (3)  bekezdés a)-d) pontjában  foglaltakat
    kell   tartalmaznia,  elkészítésénél  az   (5)   bekezdésben,
    teljesítésénél a (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
    A  települési  önkormányzat a nyilatkozatot három  munkanapon
    belül  megküldi a fővárosi, megyei önkormányzat  részére.  Az
    egyházak   hitéleti   és   közcélú   tevékenységének   anyagi
    feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban:
    egyházi   közcélú  tevékenység  anyagi  feltételeiről   szóló
    törvény)   6.   §-ának  (1)-(2)  bekezdésében   meghatározott
    kiegészítő támogatásról a központi költségvetés terhére  kell
    gondoskodni,   a  nyilatkozat  megküldését  követően   induló
    tanítási évtől kezdődően.

    (12)  A  művelődési és közoktatási miniszter — kivéve,  ha  a
    nevelési-oktatási  intézmény  a  (13)  bekezdés  hatálya  alá
    tartozik — köteles közoktatási megállapodást kötni az egyházi
    jogi  személlyel, ha az általa fenntartott iskola,  kollégium
    országos feladatot lát el.

    (13)  Ha a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő nevelési-
    oktatási intézményt egyházi jogi személy fenntartásába  adja,
    és   az  átadás  nem  a  volt  egyházi  ingatlanok  tulajdoni
    helyzetének rendezéséről szóló törvény rendelkezései  alapján
    történik,  a  helyi  önkormányzat — az egyházi  jogi  személy
    megkeresésére — köteles közoktatási megállapodást kötni."

    A  Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló  1997.
    évi  CXLVI.  törvény (a továbbiakban: Ktv.) 30.  §  (10)-(12)
    bekezdése a következőket tartalmazza.

    "(10)  A normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami
    intézmény,   valamint   a  működéséhez  rendszeres   központi
    költségvetési  támogatásban  részesülő,  jogi  személyiséggel
    rendelkező  közgyűjtemény a munkavállalók számára legalább  a
    közalkalmazottak   jogállásáról  szóló  1992.   évi   XXXIII.
    törvényben    megállapított,   a   munkaidőre,   pihenőidőre,
    előmeneteli  és  illetményrendszerre  vonatkozó  feltételeket
    köteles biztosítani.

    (11)  A  közoktatási közfeladatot ellátó egyházak a  normatív
    állami  hozzájáruláson túl kiegészítő támogatásra jogosultak.
    Ennek  mértéke  a  3.  számú melléklet  14-22.  pont  alapján
    számított   —   a  helyi  önkormányzati  létszámadatokkal   —
    súlyozott átlagnormatíva 60 %-a.

    (12)    A    szociális   és   gyermekjóléti,   gyermekvédelmi
    közfeladatot ellátó egyházak a normatív állami hozzájáruláson
    túl  kiegészítő támogatásra jogosultak. Ennek  mértéke  a  3.
    számú melléklet 8-13. pontjában megállapított normatíva 29 %-
    a."

    2. Az indítványozók kiegészített beadványukban elsődlegesen a
    Kt.  3.  §  (3) bekezdése első mondata és a 81.  §  (11)-(13)
    bekezdése    alkotmányellenességének    megállapítását     és
    megsemmisítését kérték.

    Az  indítványozók  szerint a Kt. 3. § (3)  bekezdésének  első
    mondata sérti az Alkotmány 9. §-ának (1) bekezdését,  16.  §-
    át,  60.  §-át,  67. § (2) bekezdését, 70/A.  §  (1)  és  (3)
    bekezdését,  70/F. §-át és 70/G. § (1) bekezdését.  A  Kt.  e
    rendelkezése   ellentétes  az  Emberi   jogok   és   alapvető
    szabadságok  védelméről szóló, Rómában  1950.  november  4-én
    kelt, az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény  (a
    továbbiakban: Egyezmény) 14. cikkében foglaltakkal,  valamint
    a  Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án
    kelt,  az 1991. évi XIV. törvénnyel kihirdetett Egyezmény  (a
    továbbiakban:    GyjE.)    bevezető    rendelkezésének    (3)
    bekezdésével,  2. cikke 1. és 2. pontjával és  28.  cikke  1.
    pontjával,  ezért az sérti az Alkotmány 7. §  (1)  bekezdését
    is.

    Álláspontjuk  szerint  a Kt. 3. § (3) bekezdés  első  mondata
    azáltal    sérti    az    Alkotmány   fentiekben    megjelölt
    rendelkezéseit,   mert   az  a  finanszírozás   szempontjából
    különbséget  tesz az állami és az önkormányzati, valamint  az
    egyházi  fenntartású intézmények, illetve az  alapítványi  és
    magániskolák körébe tartozó intézmények között.  E  hátrányos
    megkülönböztetés    miatt    a    szülők     nem     élhetnek
    intézményválasztási  szabadságukkal és az  érintett  gyermek,
    illetve  tanulói kör pedig nem jut hozzá azokhoz a  speciális
    szolgáltatásokhoz,   amelyeket   az   állami,   önkormányzati
    intézményekben nem biztosítottak részükre. Hivatkoztak  arra,
    hogy   az   alapítványi   és  magániskolák   körébe   tartozó
    intézmények   egyrésze  olyan,  a  gyermek  rendellenességeit
    korrigáló    pedagógiát   alkalmaz,   amelyet   az    állami,
    önkormányzati   és   egyházi  intézmények  nem   biztosítanak
    részükre.  Az  alapítványi és magániskolák  másik  csoportját
    pedig  olyan  intézmények képezik,  amelyek  a  nemzeti  vagy
    etnikai kisebbséghez tartozás alapján szerveződnek.

    Az indítványozók szerint a Kt. 81. §-ának (11)-(13) bekezdése
    további  megkülönböztetést hozott létre  a  nem  állami,  nem
    önkormányzati intézmények fenntartói között azáltal, hogy  az
    egyházi   intézmények  fenntartói  egyoldalú   nyilatkozattal
    jogosulttá válnak a kiegészítő támogatásra, az alapítványi és
    a  magánoktatási intézmények fenntartói pedig csak  abban  az
    esetben, ha a helyi önkormányzat mérlegelési jogkörében velük
    közoktatási  megállapodást köt.  Ezért  a  Kt.  e  kifogásolt
    szabályai  sértik az Alkotmány 67. § (1) és  (2)  bekezdését,
    70/A. § (1) bekezdését és 70/G. § (1) bekezdését.

    Az  indítványozók eredeti beadványukban a Magyar  Köztársaság
    1997.  évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvénnyel
    (a    továbbiakban:    Ktvm.)   összefüggésben    mulasztásos
    alkotmánysértés  megállapítását  is  kérték.   Az   indítvány
    szerint a mulasztásos alkotmánysértés azért állt fenn, mert a
    jogalkotó  e  törvény keretében nem rendelkezett arról,  hogy
    miként    juthatnak   a   nem   állami,   nem   önkormányzati
    intézményfenntartók  azonos kiegészítő támogatáshoz  abban  a
    körben,  ahol  a  Kt.  az  ingyenességet  mondja  ki.  Ez   a
    jogalkotói  mulasztás az Alkotmány 70/I. §-ában meghatározott
    közteherviselés  elvének  sérelmével  jár,  mert  a   jelzett
    intézmények  tekintetében  a  normatív  állami  támogatás  az
    oktatási  költségeket csak részben fedezi. Ezt meghaladóan  a
    szülőknek   jelentős   anyagi  támogatást   kell   vállalniuk
    gyermekük   speciális  neveléséhez  az   egyéb   iskolatípust
    választó szülőkhöz képest.

    Az   indítványozók   1998  szeptember   24-ei   beadványukban
    indítványukat   korábban  kifejtett  indokaik   változatlanul
    hagyásával  kiterjesztették a Magyar  Köztársaság  1998.  évi
    költségvetéséről  szóló  1997. évi  CXLVI.  törvény  bizonyos
    rendelkezéseire. Emellett álláspontjuk szerint a Ktv.  30.  §
    (10)   bekezdése   alkotmányellenes  negatív  diszkriminációt
    valósít  meg  azáltal,  hogy a normatív  állami  hozzájárulás
    folyósításának feltételéül "a nem állami intézmények" részére
    olyan feltételt szab, amelyet sem az állami és önkormányzati,
    sem  pedig  az egyházi intézmények fenntartóival szemben  nem
    támaszt.  A  30.  §  (11)  és (12)  bekezdése  pedig  pozitív
    diszkriminációt  biztosít  az egyházi  fenntartók  javára  az
    egyéb  nem állami, nem önkormányzati intézményt fenntartókkal
    szemben.

                                 II.

    1.   Az  Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
    Köztársaság   jogrendszere   elfogadja   a   nemzetközi   jog
    általánosan   elismert  szabályait,  biztosítja   továbbá   a
    nemzetközi jogi kötelezettséget és a belső jog összhangját.

    A   9.   §  (1)  bekezdése  megállapítja,  hogy  Magyarország
    gazdasága  olyan  piacgazdaság, amelyben a köztulajdon  és  a
    magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.

    A 16. § alapján a Magyar Köztársaság különös gondot fordít az
    ifjúság  létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi
    az ifjúság érdekeit.

    A   60.   §  (1)  bekezdése  kinyilvánítja,  hogy  a   Magyar
    Köztársaságban   mindenkinek   joga   van   a   gondolat,   a
    lelkiismeret és a vallás szabadságára.

    A  67. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságban minden
    gyermeknek  joga  van a családja, az állam  és  a  társadalom
    részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő
    testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. E  §  (2)
    bekezdése szerint pedig a szülőket megilleti az a jog, hogy a
    gyermeküknek adandó nevelést megválasszák.

    A   70/A.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  Magyar  Köztársaság
    biztosítja  a területén tartózkodó minden személy számára  az
    emberi,    illetve    az   állampolgári   jogokat,    bármely
    megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv,  vallás,
    politikai   vagy   más  vélemény,  nemzeti  vagy   társadalmi
    származás,  vagyoni,  születési vagy egyéb  helyzet  szerinti
    különbségtétel nélkül. E § (3) bekezdése pedig előírja,  hogy
    a   Magyar  Köztársaság  a  jogegyenlőség  megvalósulását  az
    esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is
    segíti.

    A 70/F. § a következő előírásokat tartalmazza:
    "(1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára
    a művelődéshez való jogot.
    (2)   A   Magyar  Köztársaság  ezt  a  jogot  a  közművelődés
    kiterjesztésével  és általánossá tételével,  az  ingyenes  és
    kötelező  általános  iskolával, képességei  alapján  mindenki
    számára  hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá
    az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg".

    A  70/G.  §  (1)  bekezdése szerint:  "A  Magyar  Köztársaság
    tiszteletben  tartja és támogatja a tudományos  és  művészeti
    élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát".

    2.  Az  Egyezmény  14. cikke szerint: "A  jelen  Egyezményben
    meghatározott   jogok   és   szabadságok   élvezetét   minden
    megkülönböztetés,  például  nem, faj,  szín,  nyelv,  vallás,
    politikai   vagy  egyéb  vélemény,  nemzeti  vagy  társadalmi
    származás,  nemzeti kisebbséghez tartozás,  vagyoni  helyzet,
    születés   szerint   vagy  egyéb  helyzet   alapján   történő
    megkülönböztetés nélkül kell biztosítani".

    A GyjE. 2. cikk 1. és 2. pontja a következőket tartalmazza:
    "1.  Az  Egyezményben részes államok tiszteletben tartják  és
    biztosítják a joghatóságuk alá tartozó gyermekek  számára  az
    Egyezményben  lefektetett  jogokat  minden  megkülönböztetés,
    nevezetesen  a  gyermeknek  vagy  szüleinek  vagy   törvényes
    képviselőinek  faja, színe, neme, nyelve, vallása,  politikai
    vagy  más  véleménye,  nemzeti, nemzetiségi  vagy  társadalmi
    származása, vagyoni helyzete, cselekvőképtelensége, születési
    vagy egyéb helyzete szerinti különbségtétel nélkül.

    2.  Az  Egyezményben  részes államok  megteszik  a  megfelelő
    intézkedéseket  arra,  hogy a gyermeket hatékonyan  megvédjék
    minden,  bármely  formában jelentkező megkülönböztetéstől  és
    megtorlástól,   amely  szülei,  törvényes   képviselői   vagy
    családtagjai        jogi       helyzete,        tevékenysége,
    véleménynyilvánítása vagy meggyőződése miatt érhetné őt".

    A  GyjE. 28. cikk 1. pontja szerint: "Az Egyezményben  részes
    államok  elismerik a gyermeknek az oktatáshoz való jogát,  és
    különösen  e  jog fokozatos, az esélyegyenlőség alapján  való
    gyakorlása céljából

    a)  az  alapfokú  oktatást  mindenki  számára  kötelezővé  és
    ingyenessé teszik,

    b)   előmozdítják   a  középfokú  oktatás,  különböző,   mind
    általános,  mind  szakirányú  formáinak  megszervezését,   és
    ezeket  minden  gyermek számára megnyitják és  hozzáférhetővé
    teszik,    továbbá   intézkedéseket   tesznek   az    oktatás
    ingyenességének  bevezetésére  és  szükség  esetén   pénzügyi
    segítség nyújtására,

    c) minden gyermek számára nyílttá és hozzáférhetővé teszik az
    iskolai és pályaválasztási tájékoztatást és tanácsadást,

    d) intézkedéseket tesznek az iskolába járás rendszerességének
    előmozdítására és a lemorzsolódás csökkentésére".

                                III.

    Az  Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt döntését az
    alábbiakkal indokolja.

    1.1.  A  Kt.  2. § (3) bekezdése előírja, hogy  a  közoktatás
    rendszerének működtetése az állam feladata.

    A  Kt.  3. § (2) bekezdése alapján közoktatási intézményt  az
    állam, a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat,
    az  országos kisebbségi önkormányzat, a Magyar Köztársaságban
    nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, továbbá  a  Magyar
    Köztársaság területén alapított és itt székhellyel rendelkező
    jogi    személyiséggel   rendelkező   gazdálkodó   szervezet,
    alapítvány,   egyesület   és  más   jogi   személy,   továbbá
    természetes  személy  alapíthat  és  tarthat   fenn,   ha   a
    tevékenység  folytatásának  jogát —  jogszabályban  foglaltak
    szerint — megszerezte.

    A  Kt. rendelkezései különbséget tesznek az állami és a helyi
    önkormányzati  nevelési-oktatási intézmények, valamint  az  e
    körbe  nem  tartozó, más fenntartók által  működtetett  ilyen
    intézmények (a továbbiakban: nem állami intézmények) között.

    A  Kt.  4.  §  (2)  bekezdése alapján az állami  és  a  helyi
    önkormányzati   nevelési-oktatási   intézmény    nem    lehet
    elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem.  Az
    állami   és   a   helyi   önkormányzati   iskola   pedagógiai
    programjában  biztosítani  kell  az  ismeretek,  a   vallási,
    illetve  világnézeti  információk tárgyilagos  és  többoldalú
    közvetítését.  Az  állami és a helyi önkormányzati  nevelési-
    oktatási  intézmény  nevelési, illetve pedagógiai  programja,
    működése,  tevékenysége és irányítása vallási és  világnézeti
    tanítások  igazságáról  nem  foglalhat  állást,  vallási   és
    világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia. A Kt.  81.
    §  (1)  bekezdésének  a) pontja pedig  előírja,  hogy  a  nem
    állami, nem helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézmények
    vallási,   illetve   világnézeti   tekintetben   elkötelezett
    intézményként is működhetnek és ennek megfelelően a  felvétel
    előfeltételeként   kiköthetik  valamely  vallás,   világnézet
    elfogadását,  a  nevelési,  illetve  pedagógiai  programjukba
    beépíthetik   a   vallási,   világnézeti   elkötelezettségnek
    megfelelő filozófiai, etikai, kulturális ismereteket.

    Az  állami,  illetve  az önkormányzati fenntartású  nevelési-
    oktatási  intézmények igénybevételét nem gátolhatja a  szülők
    vallási,   illetve   világnézeti  elkötelezettsége.   A   Kt.
    kifogásolt  rendelkezése  ezért  az  Alkotmány  70/F.  §-ában
    biztosított  ingyenes és kötelező általános  iskolai  oktatás
    megszervezésére  ezt  a fenntartói kört  kötelezte.  A  helyi
    önkormányzatok  tekintetében  a  feladatellátáshoz  szükséges
    bizonyos   feltételek   megteremtését   szolgálta   a   helyi
    önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény  107.  §  (1)
    bekezdés  d)  pontja,  amely  alapján  megkapták  azoknak  az
    oktatási  intézményeknek  a  vagyonát,  amelyeket  a  jogelőd
    tanácsi szervek kezeltek.

    A   Kt.   85-87.   §-a  rendelkezik  a  helyi  önkormányzatok
    feladatellátási kötelezettségéről.

    A  Kt.  86.  § (1) bekezdése alapján a községi, a  városi,  a
    fővárosi  kerületi  és  a  megyei  jogú  városi  önkormányzat
    köteles  gondoskodni az óvodai nevelésről, a tankötelezettség
    teljesítéséhez   szükséges  általános   iskolai   oktatásról,
    továbbá   a   nemzeti  és  etnikai  kisebbség  által   lakott
    településen  a  nemzeti  vagy etnikai  kisebbséghez  tartozók
    óvodai   neveléséről  és  a  tankötelezettség  teljesítéséhez
    szükséges általános iskolai neveléséről és oktatásáról.

    A  Kt.  87.  §  (1) bekezdése szerint a megyei  önkormányzat,
    illetve a fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni azoknak a
    tanulóknak a különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélküli
    iskolaváltásáról,  akiknek  a  lakóhelyén,  ennek   hiányában
    tartózkodási   helyén   a   tankötelezettség    végéig    nem
    biztosítottak  az  iskolai nevelés és oktatás  feltételei.  A
    megyei   önkormányzat  és  a  fővárosi  önkormányzat  köteles
    továbbá gondoskodni a többi gyermekkel, tanulóval együtt  nem
    foglalkoztatható,  illetőleg  oktatható  testi,  érzékszervi,
    értelmi,  beszéd  vagy  más  fogyatékos  gyermekek,   tanulók
    óvodai, iskolai, továbbá kollégiumi ellátásról.

    A  helyi önkormányzatok feladatellátási kötelezettsége  tehát
    átfogja   a  közoktatás  valamennyi  feladatát  az  általános
    iskolától  a  középiskoláig,  beleértve  a  Kt.  21.   §-ában
    meghatározott   pedagógiai   szakszolgálatokat   is.   Ez   a
    feladatellátási  kötelezettség valamennyi tanulóra  kiterjed,
    így  a  bármilyen  oknál  fogva  hátrányos  helyzetben  lévők
    ellátására   is.   A  helyi  önkormányzatok   nem   kizárólag
    intézményfenntartásra,   hanem   szolgáltatás   biztosítására
    kötelesek.  A Kt. 88. § (4) bekezdése értelmében  ugyanis  az
    önkormányzatok    feladataikat    intézmény    létesítésével,
    fenntartásával,  társulásban  való  részvétellel   vagy   más
    önkormányzattal,  illetve  fenntartóval  kötött  megállapodás
    útján  láthatják  el. Minden más intézményfenntartó  a  saját
    elhatározása alapján működhet közre a közoktatás-szolgáltatás
    megszervezésében  és  e  szolgáltatásért  a  Kt.  81.  §  (1)
    bekezdés d) pontja alapján ellenszolgáltatást köthet ki.

    Az  Alkotmánybíróság a 22/1997. (IV.25.) AB határozatában  az
    ingyenes oktatáshoz való joggal összefüggésben a következőket
    állapította meg. "Az Alkotmány idézett 70/F. § (2)  bekezdése
    alapján  az  államot  az  oktatáshoz való  jog  érvényesülési
    feltételeinek   biztosításában  az  egyes   oktatási   formák
    tekintetében eltérő kötelezettségek terhelik. Az Alkotmány  e
    rendelkezése  a  kötelező  általános  iskolai  oktatásban  az
    ingyenes  oktatás állami biztosításának kötelezettségét  írja
    elő.  E  rendelkezés alapján tehát ebben az oktatási formában
    az  államnak  alkotmányi kötelezettsége,  a  szülőknek  és  a
    tanulóknak  pedig alapvető alanyi jogosultsága  áll  fenn  az
    ingyenes oktatásra. A Kt. 3. § (3) bekezdése alapján az állam
    az ingyenes és kötelező általános iskoláról az állami szervek
    és  a  helyi önkormányzatok intézményfenntartói tevékenysége,
    illetve  az  állami  és a helyi önkormányzati  feladatellátás
    keretében gondoskodik.

    A   középfokú   oktatás  tekintetében  az  Alkotmány   állami
    kötelezettségként  a  képességei  alapján  mindenki   számára
    hozzáférhető oktatás biztosítását és az oktatásban részesülők
    anyagi  támogatását határozza meg. A Kt.  idézett  3.  §  (3)
    bekezdése  azonban  az  Alkotmány 70/F.  §-át  meghaladóan  a
    középfokú oktatást és nevelést is ingyenessé nyilvánítja.

    Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  az  államot  csak  a
    semleges  iskola létesítésének és fenntartásának  kötelessége
    terheli.  Nem  állapítható meg az, hogy az államnak  mindenki
    számára   a  választása  szerinti  iskolában  kell   ingyenes
    oktatást biztosítania." (ABH 1997, 113, 114.)

    A  fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
    Kt.  3.  §  (3) bekezdés első mondata nem sérti az  Alkotmány
    70/F. §-át.

    1.2.  Az  indítványozók kifogásolták,  hogy  a  Kt.  vizsgált
    rendelkezése   a   finanszírozás   szempontjából    hátrányos
    megkülönböztetést  tesz  az állami, az  önkormányzati  és  az
    egyházi  fenntartású intézményekhez képest az alapítványi  és
    magániskolák  körébe  tartozó intézmények  sérelmére.  A  nem
    állami   intézmények  támogatásáról  nem   a   Kt.   támadott
    rendelkezése, hanem a Kt. 4. § (6) bekezdése rendelkezik.

    A Kt. 4. § (6) bekezdése szerint: "Az állam a nem állami, nem
    helyi önkormányzati közoktatási intézmény fenntartója részére
    a   feladatellátáshoz   az   éves  költségvetési   törvényben
    megállapított mértékű költségvetési támogatást nyújt. A helyi
    önkormányzat  vagy  az  állam  a  költségvetési  támogatáshoz
    kiegészítő anyagi támogatást adhat, ha a nem állami,  illetve
    nem  önkormányzati közoktatási intézmény —  az  e  törvényben
    szabályozott  megállapodás alapján —  állami,  illetve  helyi
    önkormányzati   feladatot  lát  el.  Nem  jár   költségvetési
    hozzájárulás  a fenntartónak az iskolai rendszerű  szakképzés
    gyakorlati  képzésének ellátásához abban  az  esetben,  ha  a
    fenntartó szakképzési hozzájárulásra kötelezett."

    A Kt. 118. § (3) bekezdése szerint a központi költségvetés az
    állami  szervek  és a helyi önkormányzatok,  valamint  a  nem
    állami,  nem helyi önkormányzati intézményfenntartók  részére
    az    általuk   fenntartott   nevelési-oktatási   intézmények
    működéséhez  —  a  gyermek-, tanulói létszámot,  valamint  az
    ellátott feladatokat figyelembe véve — normatív költségvetési
    hozzájárulást biztosít. A 118. § (4) bekezdése — a 4.  §  (6)
    bekezdéséhez kapcsolódóan — pedig előírja, hogy a nem állami,
    nem    helyi    önkormányzati   intézményfenntartó    részére
    megállapított normatív költségvetési hozzájárulás összege nem
    lehet  kevesebb, mint a helyi önkormányzat részére  ugyanazon
    jogcímen megállapított normatív költségvetési hozzájárulás.

    A Kt. fenti rendelkezései szerint tehát valamennyi nem állami
    intézmény   fenntartóját,  közöttük  az  alapítványi   és   a
    magániskolák fenntartóit is, alanyi jogon illeti meg az  éves
    költségvetési törvényben megállapított normatív hozzájárulás.
    A  Ktv.  30.  § (1) bekezdés a) pontja szerint a  közoktatási
    feladatokat  ellátó  nem  állami  intézmények  fenntartóit  —
    néhány  meghatározott  kivétellel —  a  helyi  önkormányzatok
    normatív   állami  hozzájárulásával  azonos   jogcímeken   és
    feltételek   mellett,   azonos   összegű   normatív    állami
    hozzájárulás illeti meg.

    Mivel  a Kt. alapján járó normatív költségvetési hozzájárulás
    az  intézmények működéséhez szükséges anyagi fedezetnek  csak
    bizonyos  részét biztosítja, ezért a Kt. 38. § (1)  bekezdése
    szerint  a  működéshez hiányzó fedezetet a fenntartónak  kell
    biztosítania. A nem állami intézmények számára a Kt.  alapján
    nyújtott      normatív      hozzájárulás      kiegészítésének
    megállapítására  egyrészt  a Kt.  idézett  81.  §  d)  pontja
    szerinti  fizetési  kötelezettséget tartalmazó  megállapodás,
    másrészt  a  4.  § (6) bekezdése és a 81. § (1)  bekezdés  e)
    pontja   alapján   kötött   közoktatási   megállapodás    áll
    rendelkezésre.

    A   Kt.   4.   §   (6)   bekezdésének   alkotmányosságát   az
    Alkotmánybíróság  már  vizsgálta.  A  22/1997.  (IV.25.)   AB
    határozatában   az   e   rendelkezés  alkotmányellenességének
    megállapítására   és  megsemmisítésére  irányuló   indítványt
    elutasította  és  egyidejűleg  e  rendelkezés  alkalmazásával
    összefüggésben  alkotmányos követelményt  állapított  meg.  E
    határozatában az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a  Kt.
    4.  §  (6)  bekezdése  nem ütközik  az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésébe, 70/A. § (1) és (3) bekezdésébe és 70/F. §-ába. A
    Kt. 4. § (6) bekezdésében foglaltakkal szembeni kifogás tehát
    ítélt  dolognak minősül, ezért az indítványt e  vonatkozásban
    az Alkotmánybíróság visszautasította.

    1.3.  A  Kt. 3. § idézett (2) bekezdése az Alkotmány 70/G.  §
    (1)   bekezdésében   biztosított  tanszabadság   és   tanítás
    szabadságának  figyelembevételével biztosítja  a  közoktatási
    intézmény létesítésének teljes szabadságát.

    A Kt. 38. § (1) bekezdése azonban előírja, hogy a közoktatási
    intézménynek   rendelkeznie  kell  a  feladatai   ellátásához
    szükséges feltételekkel. A közoktatási intézmény az  alapító,
    illetőleg  a  fenntartó  szerv által biztosított  pénzeszköz,
    valamint  egyéb  bevételei  alapján gondoskodik  feladatainak
    ellátásáról.  Az e rendelkezésben meghatározott kötelezettség
    pedig valamennyi fenntartót terheli.

    A   Kt.   több   rendelkezése  biztosítja  a  szülők   —   és
    meghatározott  életkor esetén a tanulók — intézményválasztási
    szabadságát.

    A  Kt.  13.  §  (1)  bekezdés szerint a  szülőt  megilleti  a
    nevelési,   illetőleg  nevelési-oktatási   intézmény   szabad
    megválasztásának    joga.   A   nevelési,   nevelési-oktatási
    intézmény  szabad  megválasztásának  joga  alapján   gyermeke
    adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, saját  vallási,
    illetve  világnézeti  meggyőződésének, nemzeti  vagy  etnikai
    hovatartozásának  megfelelően  választhat  óvodát,   iskolát,
    kollégiumot. A (2) bekezdés alapján pedig a szülők joga, hogy
    gyermekük  számára  nem  állami,  illetve  nem  önkormányzati
    nevelési-oktatási intézményt válasszanak, továbbá — az,  hogy
    e  törvényben  foglaltak szerint — nem  állami,  illetve  nem
    helyi  önkormányzati óvodát, iskolát alapítsanak, vagy  annak
    alapításában részt vegyenek.

    A   fentiek   alapján  a  Kt.  kifogásolt  rendelkezése   nem
    ellentétes az Alkotmány 67. § (2) bekezdésével és 70/G. § (1)
    bekezdésével.

    1.4. Az Alkotmány 16. §-a állami kötelezettséget állapít  meg
    az  ifjúság  létbiztonsága, oktatása  és  nevelése,  valamint
    irdekeinek  védelme  tekintetében. Ez a  rendelkezés  azonban
    önmagában  alanyi  alapjogot  nem  tartalmaz  konkrét  állami
    szolgáltatásokra, támogatásokra. Széles mozgásteret  biztosít
    tehát  a jogalkotó szervek számára az ifjúság létbiztonságát,
    oktatását és nevelését, valamint érdekének védelmét  szolgáló
    támogatási  formák meghatározásában. E kötelesség  gyakorlása
    során a jogalkotó szerveknek természetesen tiszteletben  kell
    tartaniuk  az  Alkotmány alapelveit,  valamint  az  ifjúságot
    megillető  alapvető  jogokat. Az  előbbiekre  tekintettel  az
    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   a   Kt.   vizsgált
    rendelkezésével  összefüggésben az  Alkotmány  16.  §-ának  a
    sérelme nem állapítható meg.

    1.5.   Az   Alkotmánybíróság   a  diszkrimináció   alkotmányi
    tilalmával   összefüggésben  hivatalból   vizsgálta   a   Kt.
    kifogásolt rendelkezése és az irányadó nemzetközi szerződések
    összhangját.

    Az  Egyezmény  idézett  14. cikke az Alkotmány  70/A.  §  (1)
    bekezdésében   is   megállapított  általános  diszkriminációs
    tilalmat fogalmazza meg.

    A  GyJE.  2.  cikk  1. és 2. pontja a gyermekek  számára  eme
    egyezményben  biztosított  jogok  tekintetében  a   hátrányos
    megkülönböztetés  tilalmát  és  a  megkülönböztetéstől   való
    védelem  biztosítását állapítja meg. A GyJE.  28.  cikk  1.a)
    pontja   pedig  —  az  Alkotmány  70/F.  §  (2)  bekezdésében
    foglaltakhoz hasonlóan — az oktatáshoz való jog keretében  az
    alapfokú  oktatás mindenki számára kötelezővé  és  ingyenessé
    tételét határozza meg.

    Az   Alkotmánybíróság  a  fenti  egyezményeken  kívül  a  Kt.
    sérelmezett   rendelkezésével  összefüggésben  vizsgálta   az
    oktatásban  alkalmazott megkülönböztetés  elleni  küzdelemről
    szóló,  az  Egyesült  Nemzetek  Nevelésügyi,  Tudományos   és
    Kulturális Szervezete Közgyűlésének 11.

    Ülésszakán Párizsban 1960. december hó 14. napján elfogadott,
    az   1964.   évi  11.  törvényerejű  rendelettel  kihirdetett
    egyezményben (a továbbiakban: OE.) foglaltakat is.

    Az   OE.  1.  cikk  1)  pontja  szerint  "a  jelen  egyezmény
    szempontjából  a  "megkülönböztetés"  kifejezésen  értendő  a
    fajon,  bőrszínen, nemen, nyelven, valláson,  politikai  vagy
    bármilyen   egyéb  véleményen,  nemzetiségi  vagy  társadalmi
    származáson, vagyoni helyzeten vagy születésen alapuló minden
    olyan  különbségtétel,  kizárás,  korlátozás  vagy  kedvezés,
    amelynek  célja  vagy  következménye az  oktatás  terén  való
    egyenlő elbánás megszüntetése vagy akadályozása, nevezetesen

    a)  valamely személy vagy csoport kizárása az oktatás bármely
    fajtájában vagy fokozatában való részvételből;

    b) valamely személynek vagy csoportnak alacsonyabb színvonalú
    oktatásra való korlátozása;

    c)  bizonyos személyek vagy csoportok részére külön  oktatási
    rendszerek  vagy  intézetek létesítése  vagy  fenntartása,  a
    jelen    egyezmény   2.   cikkében   foglalt    rendelkezések
    fenntartásával; vagy

    d)  valamely személynek vagy csoportnak az emberi méltósággal
    össze nem egyeztethető helyzetbe való juttatása."

    Az  OE.  2.  cikk  c) pontja alapján nem tekintendő  a  jelen
    egyezmény  1.  cikke értelmében vett megkülönböztetésnek,  ha
    egyes államok lehetővé teszik "magán tanintézetek létesítését
    vagy fenntartását, amennyiben ezeknek az intézeteknek nem  az
    a  céljuk, hogy bármely csoport kizárását biztosítsák,  hanem
    az, hogy a közhatóságok által nyújtott oktatási lehetőségeket
    bővítsék,   ha   ugyanakkor  működésük   megfelel   ennek   a
    célkitűzésnek, és ha az általuk nyújtott oktatás  összhangban
    áll   az  illetékes  hatóságok  által  esetleg  előírt   vagy
    elfogadott  normákkal,  különösen  az  azonos  fokú   oktatás
    tekintetében".

    Az  OE.  5.  cikk  1.b) pontja alapján a  jelen  egyezményben
    részes  államok megegyeznek abban, hogy "biztosítani  kell  a
    szülők, illetve a törvényes gyámok szabadságát abban, hogy l.
    gyermekeik    számára    nem   állami    tanintézeteket    is
    választhatnak,  feltéve, hogy ezek megfelelnek  az  illetékes
    hatóságok  által előírt vagy jóváhagyott minimális normáknak,
    és  hogy 2. az illető állam törvényhozásával összhangban álló
    keretek    között    gondoskodhatnak   gyermekeiknek    saját
    meggyőződésük  szerinti  vallási  és  erkölcsi   neveléséről,
    emellett   viszont   semmilyen  személy  vagy   csoport   nem
    kényszeríthető   arra,   hogy   meggyőződésével   össze   nem
    egyeztethető hitoktatásban részesüljön."

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a vizsgált nemzetközi
    egyezményekből  nem  vonható le az a következtetés,  hogy  az
    ingyenes  alapfokú  oktatást az állam —  a  szülő  választása
    szerint    —    minden   közoktatási   intézményt   fenntartó
    tekintetében     köteles    biztosítani.    A     hivatkozott
    egyezményekből  az sem következik, hogy az államnak  mindenki
    számára  a  választása szerinti iskolában  kell  biztosítania
    azokat  a  támogatási  feltételeket,  amelyeket  az  ingyenes
    oktatás biztosítására kijelölt fenntartók részére nyújt. Az a
    körülmény,   hogy  a  nem  állami,  nem  helyi  önkormányzati
    intézmények  térítési  díjat, illetve tandíjat  állapíthatnak
    meg,  nem  jár  azzal  a  következménnyel,  amely  —  az  OE.
    ismertetett  előírásai alapján — a hátrányos megkülönböztetés
    tilalmába ütközne.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
    Kt.  3.  § (3) bekezdése nem ellentétes az Alkotmány 70/A.  §
    (1)  bekezdésével és az Egyezmény 14. cikkével,  a  GyJE.  2.
    cikk 1. és 2. pontjával, 28. cikk 1.a) pontjával, valamint az
    OE. idézett előírásaival sem. Ezért az nem sérti az Alkotmány
    7. § (1) bekezdését.

    2.  A Kt. 81. § kifogásolt (11)-(13) bekezdését az 1997.  évi
    CXXVIII.  törvény 2. §-a állapította meg 1998.  január  1-jei
    hatállyal.

    A Kt. 81. § (11) bekezdése az egyházi jogi személyek esetében
    lehetővé  teszi  a  feladatellátásba  történő  bejelentkezést
    egyoldalú  nyilatkozat  alapján. Az  indítványozók  figyelmen
    kívül  hagyták,  hogy ez a jog az egyházi jogi  személyt  nem
    általában, hanem csak abban az esetben illeti meg, ha a  volt
    egyházi  ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről  szóló
    1991.   évi   XXXII.   törvény  hatálya  alá   tartozik.   Az
    Alkotmánybíróság   a   volt  egyházi   ingatlanok   tulajdoni
    helyzetének   rendezéséről  szóló  törvény   alkotmányosságát
    elbíráló  4/1993.  (II.12.) AB határozatában  megállapította,
    hogy   az   egyházak,  különösen  az  e  törvénnyel  érintett
    történelmi   egyházak   történelmi  és  társadalmi   szerepe,
    valamint   a   vallásszabadsághoz  való  alapjog  kielégítően
    indokolja,  hogy  az  egyházi funkciók  gyakorlását  szolgáló
    ingatlanok   visszajuttatása   nem   minősül   más   érintett
    tulajdonosokkal   szemben  önkényes  megkülönböztetésnek.   A
    történelmi   egyházak  esetében  ugyanis   elsődlegesen   nem
    kárpótlásra,  hanem  alapjog gyakorlása anyagi  feltételeinek
    biztosítására került sor. (ABH 1993, 64, 68.)

    A  Kt.  81.  §  új  (12) bekezdése alapján  a  művelődési  és
    közoktatási  miniszter a (13) bekezdésben foglalt  kivétellel
    az  egyházi jogi személlyel köteles közoktatási megállapodást
    kötni,  amennyiben  az általa fenntartott intézmény  országos
    feladatot  lát el. A Kt. 121. § (1) bekezdésének  24.  pontja
    szerint országos feladatot lát el a közoktatási intézmény, ha
    a  szolgáltatásait igénybevevők legalább ötvenegy  százaléka,
    legkevesebb  hét különböző megyéből (fővárosból)  élők  közül
    kerül  ki,  feltéve továbbá, hogy az adott feladatot  ellátó,
    szolgáltatást  nyújtó  közoktatási  intézményből   legfeljebb
    három  működik az országban (pl. nemzeti, etnikai  kisebbségi
    feladatot    lát   el,   vallási,   világnézeti   tekintetben
    elkötelezett intézményként működik).

    A  Kt.  81.  §  (13) bekezdése pedig közoktatási megállapodás
    megkötésére  kötelezi  az  önkormányzatot  az  egyházi   jogi
    személy  egyoldalú megkeresése alapján, ha  részére  a  helyi
    önkormányzat nevelési-oktatási intézményt adott át.

    Az   egyházak  hitéleti  és  közcélú  tevékenységének  anyagi
    feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban:
    Eht.) 5. §-a szerint az egyházi intézményfenntartók oktatási,
    egészségügyi  és  szociális  tevékenységük  után  a   hasonló
    feladatot ellátó állami és helyi önkormányzati intézményekkel
    azonos  normatív állami hozzájárulásban részesülnek,  amelyek
    jogcímeit   és   összegeit,   illetve   arányait   az    éves
    költségvetési    törvény    tartalmazza,    a    felsőoktatás
    tekintetében    összhangban    a    felsőoktatási     törvény
    rendelkezéseivel.

    Az  Eht.  6.  § (1) és (2) bekezdése a következő  előírásokat
    tartalmazza.

    "(1)   Az   egyházak  további  támogatásra  (a  továbbiakban:
    kiegészítő   támogatás)  jogosultak,   amelynek   alapja   az
    állampolgárok  azon  döntése, ahogyan az adott  egyház  által
    fenntartott intézmények közszolgáltatásait igénybe veszik.

    (2)   Az   (1)   bekezdés   szerinti   kiegészítő   támogatás
    meghatározása minden évben a költségvetési tervezéskor ismert
    adatok  alapján  történik,  az  éves  költségvetésről   szóló
    törvényben, a közoktatási, illetve a szociális szolgáltatások
    igénybevételének figyelembevételével."

    Az   Alkotmánybíróság  a  22/1997.  (IV.25.)  AB   határozata
    rendelkező részében alkotmányos követelményt állapított  meg.
    Eszerint: a Kt. 4. § (6) bekezdése alkalmazásánál alkotmányos
    követelmény,  hogy  az  állam vagy a  helyi  önkormányzat  az
    egyházi   jogi   személyek   által  fenntartott   közoktatási
    intézmények  működéséhez  a hasonló állami  és  önkormányzati
    intézményekével  azonos  mértékű  költségvetési   támogatáson
    kívül  olyan  arányú  kiegészítő anyagi támogatást  nyújtson,
    amilyen   arányban   ezek   az   intézmények   állami    vagy
    önkormányzati feladatokat vállaltak át.

    Az    Alkotmánybíróság    e    határozatának    indokolásában
    megállapította,  hogy  "a Kt. 81. § (10)  bekezdésének  az  a
    rendelkezése,  amely  szerint «a  művelődési  és  közoktatási
    miniszter köteles közoktatási megállapodást kötni az országos
    kisebbségi    önkormányzattal,   ha   a   nemzeti,    etnikai
    kisebbséghez   tartozók  iskolai,  kollégiumi   ellátása   az
    önkormányzati feladatellátás keretében nem megoldott»,  pedig
    a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségeknek
    az  Alkotmány  68. §-ában biztosított alapjoga  szolgálatában
    áll.  Nincs  alkotmányos indoka annak, hogy a Kt. az  egyházi
    jogi  személyek  tekintetében nem tartalmaz hasonló  kötelező
    rendelkezést  a  vallásszabadságból fakadó  fenntartói  jogok
    gyakorlása  anyagi feltételeinek biztosítására.  Az  előbbiek
    összegezéseként  az  Alkotmánybíróság a  vizsgált  tárgykörre
    vonatkozóan   megállapítja,  hogy  a  nem   állami   oktatási
    intézmények   körében   az  egyházi  jogi   személyek   által
    fenntartott  oktatási  intézményeknek  a  rendelkező  részben
    megállapított  kötelező költségvetési  és  kiegészítő  anyagi
    támogatásában,  valamint a Kt. 81. § (10)  bekezdése  alapján
    kötelezően  kötött  közoktatási megállapodásban  megtestesülő
    pozitív diszkriminációt az Alkotmány 60 §-ában és 68.  §-ában
    biztosított alapjogok érvényesítése teszi szükségessé."  (ABH
    1997, 107, 116.)

    Az Alkotmánybíróság a fentiek alapján megállapította, hogy  a
    Kt.  81.  §  (11)-(13) bekezdése megfelel az Alkotmánybíróság
    fenti  határozatában  foglalt alkotmányos  követelménynek  és
    indokainak, továbbá az Eht. idézett rendelkezéseinek. Ezért a
    Kt.  e  rendelkezései  nem sértik  az  Alkotmány  67.  §  (2)
    bekezdését, 70/A. § (1) bekezdését és 70/G. § (1) bekezdését.

    3.  A  Ktv.  30.  § (10) bekezdése a normatív hozzájárulásban
    részesülő   nem  állami  intézmény,  valamint  a  működéséhez
    rendszeres  központi  költségvetési  támogatásban  részesülő,
    jogi  személyiséggel  rendelkező  közgyűjtemény  tekintetében
    követeli meg bizonyos feltételek biztosítását.

    A  Ktv.  30.  § (1) bekezdés bevezető része határozza  meg  a
    normatív  hozzájárulásban részesülő  nem  állami  intézmények
    körét.  Eszerint: "az Országgyűlés a szociális, a közoktatási
    és    a    külön   törvényben   meghatározott   felsőoktatási
    közfeladatokat  ellátó  egyházi  jogi  személyek,  társadalmi
    szervezetek,    alapítványok,   közalapítványok,    közhasznú
    társaságok   és   a  humánszolgáltatásokat  főtevékenységként
    végző,  a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya  alá
    tartozó  magánszemélyek (a továbbiakban  együtt:  nem  állami
    intézmények) fenntartói részére normatív állami hozzájárulást
    állapít  meg".  Az indítványozók tehát tévesen értelmezik  és
    állítják,  hogy  a  Kt. e rendelkezése alkalmazásánál  a  nem
    állami  intézményen  kizárólag  alapítványi,  egyesületi   és
    magánoktatási   intézményt   kell   érteni.   Az   előbbiekre
    tekintettel   tehát   a   Kt.   30.   §   (10)   bekezdésével
    összefüggésben  az indítványozók által vélelmezett  hátrányos
    megkülönböztetés nem áll fenn.

    A  Ktv.  30. § (11) és (12) bekezdése az Eht. idézett 6.  §-a
    alapján   állapít   meg   az  egyházak   részére   kiegészítő
    támogatást. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Ktv.  e
    rendelkezéseiben az egyházak részére biztosított  támogatások
    —  az  indokolási  rész  III. fejezet 1.2.  és  3.  pontjában
    kifejtettek    szerint   —   nem   minősül   alkotmányellenes
    diszkriminációnak.

    4.  Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 49.
    §  (1)  bekezdése szerint ha az Alkotmánybíróság  hivatalból,
    illetőleg  bárki  indítványára  azt  állapítja  meg,  hogy  a
    jogalkotó  szerv  a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
    jogalkotói     feladatát     elmulasztotta      és      ezzel
    alkotmányellenességet  idézett  elő,  a  mulasztást  elkövető
    szervet  —  határidő  megjelölésével —  felhívja  feladatának
    teljesítésére.

    Az  Alkotmánybíróság már a 22/1990. (X.16.)  AB  határozatban
    elvi  jelentőséggel rámutatott arra, hogy a  jogalkotó  szerv
    jogszabályalkotási   kötelezettségének  konkrét   jogszabályi
    felhatalmazás  nélkül  is köteles eleget  tenni,  ha  a  jogi
    szabályozás  iránti igény annak nyomán állott  elő,  hogy  az
    állam  jogszabályi úton beavatkozott bizonyos életviszonyokba
    és  ezáltal  az  állampolgárok  egy  csoportját  megfosztotta
    alkotmányos  joguk érvényesítésének gyakorlati lehetőségétől.
    (ABH   1990.   83,  86.)  Az  Alkotmánybíróság   mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg akkor is,  ha
    alapjog   érvényesüléséhez  szükséges  jogszabályi  garanciák
    hiányoznak. (ABH 1992. 204, 205, 227, 231.)

    A  Kt. 4. § (6) bekezdése alapján az állam a nem állami,  nem
    helyi önkormányzati közoktatási intézmény fenntartója részére
    a   feladatellátáshoz   az   éves  költségvetési   törvényben
    megállapított mértékű költségvetési támogatást nyújt. A Kt. e
    felhatalmazása  alapján  és  a 118.  §  idézett  (3)  és  (4)
    bekezdésében foglalt előírások figyelembevételével  állapítja
    meg  az éves költségvetési törvény a szóban forgó közoktatási
    intézmények részére a normatív hozzájárulást.

    A  Ktvm.  34. § (1) bekezdés a) pontja és a Ktv.  30.  §  (1)
    bekezdés   a)   pontja  azonos  szabályozást   tartalmaz.   E
    rendelkezés  szerint  a  közoktatási feladatokat  ellátó  nem
    állami   intézmények   fenntartóit  —  néhány   meghatározott
    kivétellel   —   a   helyi  önkormányzatok  normatív   állami
    hozzájárulásával  azonos jogcímeken  és  feltételek  mellett,
    azonos összegű normatív állami hozzájárulás illeti meg.

    A  Kt.  4. § (6) bekezdése nem ad általános felhatalmazást  a
    nem  állami intézmények tekintetében a költségvetési  törvény
    alapján  biztosítható  kiegészítő  támogatásra,  ezért  ilyen
    szabályozást a Ktvm. és a Ktv. sem tartalmazhatott.

    Az  Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  —  az  utóbbiakra,
    valamint  az  indokolás III. fejezet 1. pontjában foglaltakra
    figyelemmel  — sem a Ktvm., sem pedig a Ktv. tekintetében  az
    alkotmányellenes mulasztás egyik változata sem áll fenn.

    A  fentiek  alapján az Alkotmánybíróság a rendelkező  részben
    foglaltak szerint határozott.
                           Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal                Dr. Bagi István
             előadó alkotmánybíró            alkotmánybíró
                                  
             Dr. Erdei Árpád              Dr. Holló András
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                  
             Dr. Kilényi Géza              Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                  
             Dr. Lábady Tamás             Dr. Németh János
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                  
             Dr. Tersztyánszky Ödön         Dr. Vörös Imre
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Provisions of the Public Education Act because, according to the petitioners, the Act, by regulating the funding mechanism of State and church schools and private schools in different ways, violates the prohibition of discrimination
     Number of the Decision:
     .
     1042/B/1997
     Date of the decision:
     .
     10/26/1998
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1998-3-009?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .