Hungarian
Ügyszám:
.
1349/A/1996
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 42/1998. (X. 2.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 1998/532
.
A döntés kelte: Budapest, 09/29/1998
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az    Alkotmánybíróság    az    Alkotmány    rendelkezéseinek
   értelmezésére,  jogszabály  alkotmányellenességének  utólagos
   vizsgálatára, valamint hatásköri összeütközés megszüntetésére
   irányuló  indítványok  tárgyában —  Dr.  Sólyom  László,  Dr.
   Lábady   Tamás   és  Dr.  Tersztyánszky  Ödön  alkotmánybírók
   különvéleményével  valamint  Dr.  Holló  András,  Dr.  Sólyom
   László,   Dr.   Lábady   Tamás  és  Dr.  Tersztyánszky   Ödön
   alkotmánybírók   párhuzamos  indokolásával   —   meghozta   a
   következő

                             Végzést :

   Az   Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  32/A.  §  (1)  és   (2)
   bekezdései  értelmezésére,  továbbá  az  állampolgári   jogok
   országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény  29.  §
   (1)    bekezdése   alkotmányellenességének   megállapítására,
   valamint  az ügyészség és az állampolgári jogok országgyűlési
   biztosai   közötti  hatásköri  összeütközés   megszüntetésére
   irányuló eljárást megszünteti.

   Az   Alkotmánybíróság  ezt  a  végzést  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi
                              Indokolás

    1.   Az   állampolgári  jogok  országgyűlési  biztosa,  annak
    általános helyettese, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségi
    jogok   országgyűlési  biztosa  (kisebbségi  biztos)  és   az
    adatvédelmi   biztos   közös   indítvánnyal   fordultak    az
    Alkotmánybírósághoz az alábbiak szerint:

    Az  indítványozók az Alkotmány 32/B. § (1) és (2)  bekezdései
    értelmezését  az  Alkotmánynak az ügyészségre  vonatkozó  XI.
    fejezete  összevetésével  kérték annak  eldöntése  érdekében,
    hogy   alkotmányos-e,  ha  az  ügyészség  nem   tartozik   az
    országgyűlési biztos vizsgálati és ellenőrzési hatásköre alá.

    Az    indítványozók   az   alkotmányértelmezés    eredményére
    tekintettel   utólagos  normakontroll  iránti   kérelmet   is
    előterjesztettek,   az   állampolgári   jogok   országgyűlési
    biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (továbbiakban: Obtv.)
    29.  §  (1)  bekezdése tekintetében. Álláspontjuk szerint  az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogállamiságból
    eredő jogbiztonságot sérti — bizonytalan és homályos tartalma
    miatt  —  annak  meghatározása, hogy az Obtv.  alkalmazásában
    mely szerveket kell hatóságnak tekinteni. Az Obtv. 29. §  (1)
    bekezdése  —  vélik az indítványozók — az Alkotmány  32/B.  §
    érvényesülési körét is korlátozza.

    Végül az indítványozók hatásköri összeütközés megszüntetésére
    irányuló   eljárást  is  kezdeményeztek.  A  hatásköri   vita
    álláspontjuk  szerint  abban  áll,  hogy  ha  az  alkotmányos
    jogokkal  kapcsolatos panasz az ügyészséget  érinti,  vagy  a
    panasz  kivizsgálásához szükséges adatok, iratok az ügyészség
    birtokában  vannak,  akkor  vitás,  hogy  a  vizsgálatra   ki
    rendelkezik  hatáskörrel: csak az  ügyészség  maga,  vagy  az
    országgyűlési biztos is?

    2.  Az  Alkotmánybíróság  az  érdemi  vizsgálatot  megkezdte,
    időközben    azonban    az    indítványozók    indítványaikat
    visszavonták. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.
    törvény  20.  §-a  értelmében  az  Alkotmánybíróság  az  arra
    jogosult indítványa alapján jár el. Ezért az Alkotmánybíróság
    —   az  erre  vonatkozó  gyakorlata  szerint  —  az  eljárást
    megszüntette.
                           Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Lábady Tamás                        Dr. Ádám Antal
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
        Dr. Bagi István                        Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
        Dr. Holló András                      Dr. Kilényi Géza
        előadó alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                       Dr. Németh János
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
        Dr. Tersztyánszky Ödön                  Dr. Vörös Imre
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
     Dr. Sólyom László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek  azzal, hogy az eljárást a hatásköri  összeütközés
     megszüntetésére  irányuló indítvány  tárgyában  az  indítvány
     visszavonása   után  az  Alkotmánybíróság  megszüntette.   Az
     eljárás  megszüntetése azonban eme eljárás  esetében  sem  az
     Abtv-ből  folyó  kötelessége  az  Alkotmánybíróságnak.  Ha  a
     hatásköri  összeütközés  valódi  alkotmányossági  kérdést  is
     felvet,  az  eljárás folytatható. A most elbírált  ügyben  az
     alkotmánybírósági  eljárás megszüntetését véleményem  szerint
     az   ügy   és   az  abban  beadott  indítványok  sajátosságai
     indokolják

     Az  országgyűlési biztos visszavonta a hatásköri összeütközés
     megszüntetésére     irányuló     indítványát      is.      Az
     Alkotmánybíróságnak  ez a hatásköre két  meghatározott  szerv
     konkrét vitájában való döntésre irányul. Ezért itt az eljárás
     esetleges   folytatásának  közérdekűsége  nem  adódik   olyan
     természetesen, mint a normakontroll közös nevezője alapján az
     alkotmányjogi  panasz és az elvont alkotmányossági  vizsgálat
     esetén,  és  az  egyedi hatásköri konfliktus  nem  is  minden
     esetben  vet  fel elvi súlyú alkotmányossági  problémát,  sőt
     valódi  alkotmányossági kérdés az ügyek egy jelentős részében
     egyáltalán nem is szerepel. Ezért annak elbírálásához, hogy a
     hatásköri  összeütközés  megszüntetésére  irányuló  indítvány
     visszavonása  esetén  az  Alkotmánybíróság  mikor  és  milyen
     szempontok  alapján szüntetheti meg az eljárást,  e  hatáskör
     sajátosságait kell először megvizsgálni.

     1. Az Abtv.-nek az Alkotmánybíróság hatáskörét meghatározó I.
     fejezete  csak a hatásköri összeütközéssel érintett szerveket
     sorolja  fel,  ezen  túlmenő tartalmi szabályt  nem  ad.  “Az
     állami  szervek,  továbbá  az önkormányzatok  és  más  állami
     szervek,   illetőleg  az  önkormányzatok   között   felmerült
     hatásköri    összeütközés    megszüntetése”    tartozik    az
     Alkotmánybíróság  hatáskörébe  (1.  §  f)  pont.).  Az  egyes
     eljárások  részletes  szabályait  tartalmazó  V.  fejezet  az
     állami  szervek  közül  kiveszi a bíróságokat;  megállapítja,
     hogy   azok   a   szervek   indítványozhatják   a   hatásköri
     összeütközés  megszüntetését, amelyek között az felmerült;  s
     jogkövetkezményként    azt    határozza    meg,    hogy    az
     Alkotmánybíróság  —  az indítványozó meghallgatása  nélkül  —
     dönt  arról,  hogy  a  felmerült vitában  mely  szervnek  van
     hatásköre, és kijelöli az eljárásra kötelezettet (50. §).

     Ez a szabály sajátos átalakulás után nyerte el mai tartalmát.
     Az  Abtv. első publikált tervezete (1989. május 6.) kizárólag
     a  bíróság  és  más  állami szerv között felmerült  hatásköri
     összeütközés eldöntését értette hatásköri összeütközés  alatt
     (52.  §).  A  tárcakörözés  után megszerkesztett  május  29-i
     törvényjavaslat szövege még konkrétabban arról szól, hogy  az
     Alkotmánybíróság  “dönt arról, hogy  a  felmerült  vitában  a
     bíróságnak,  vagy  az  indítványozónak  van-e  hatásköre,  és
     kijelöli az eljárásra kötelezettet”. A törvényjavaslat emellé
     már  felveszi  a  más szervek közötti hatásköri  összeütközés
     megszüntetését is. 1989 szeptemberére kikerült a  javaslatból
     a  bíróság  és más szerv közötti összeütközés,  s  így  ez  a
     hatáskör  a  többi  állami  szervre  és  az  önkormányzatokra
     szűkült.   Noha  a  szabályok  változtak,  a  mögöttük   álló
     koncepció   egyes   elemei  a  ma  hatályos   rendelkezésekig
     folyamatosan megmaradtak.

     Ilyen  a hatásköri összeütközés adott, egyedi ügyre vonatkozó
     mivolta:  a  bíróság  hatáskörét vitató  “más  szerv”  egyedi
     bírósági  határozat felülvizsgálatát kezdeményezte  volna  az
     Alkotmánybíróságon  (s  ezt  a tárcakörözéskor  a  Legfelsőbb
     Bíróság sem észrevételezte). Hasonlóképpen, “az eljáró  szerv
     kijelölésekor”   az  Alkotmánybíróság  már   a   május   29-i
     törvényjavaslat indokolása szerint időkímélés  és  a  további
     viták   elkerülése  miatt  nem  általában  egy   szerv(típus)
     hatásköréről  dönt,  hanem a konkrét  ügyben  eljáró  konkrét
     szervet  jelöli  ki.  Kezdettől nyomon  kísérhető  továbbá  a
     törvényjavaslatok  indokolásában  a  hatásköri   összeütközés
     szűk,  a közigazgatásra jellemző modellje mellett (két  szerv
     ugyanabban  az  ügyben  állapítja meg hatáskörét  vagy  annak
     hiányát),  az  összeütközés tág felfogása  is,  amely  azt  a
     hatalmi  ágak  közötti konfliktusként (ld. bíróságok  és  más
     szervek),  illetve  jogalkotó szervek  vitájaként  fogja  fel
     arról, hogy melyiknek van joga valamely tárgyat szabályozni.

     Az  Abtv.  50.  §-a  megőrizte az előzményekből  a  hatásköri
     összeütközés   egyedi  vitára  vonatkozó  voltát,   mind   az
     indítványozás joga, mind a jogkövetkezmény tekintetében.  “Az
     eljárásra   kötelezett  szerv  kijelölése”  az  50.   §   (2)
     bekezdésében   első   látásra  a   klasszikus   közigazgatási
     hatásköri összeütközés megoldását tartja szem előtt. Az ilyen
     értelmezés  azonban ellentmondásba kerülne a  törvényalkotási
     folyamatban  és  az  Abtv. indokolásában is  tekintetbe  vett
     jogalkotási  hatásköri konfliktussal, ahol nem  az  eljárásra
     kötelezett  szerv  kijelölése  a  megoldás,  hanem  az  adott
     esetben az eljárásra való jogosultság megállapítása,  vagy  —
     negatív oldalról — annak eldöntése, hogy vajon az alacsonyabb
     szintű  jogalkotó  szerv nem cselekedett-e ultra  vires.  Az,
     hogy a jogalkotásra hatáskörrel rendelkező szervnek meg kell-
     e  alkotnia a jogszabályt, már nem a hatásköri összeütközésre
     vonatkozó   eljárásnak  lehet  tárgya,   hanem   mulasztásban
     megnyilvánuló alkotmánysértés megállapításának. Az Abtv.  50.
     § (2) bekezdése valójában a legvégső következtetést vonja le,
     amikor “eljárásra kötelezésről” beszél; ám ez feltételezi  az
     eljárásra   jogosultság  megállapítását.   Ez   a   hatásköri
     összeütközés megoldásának a lényege. A továbblépés a kötelező
     eljárásra  csupán  az  egyik lehetséges összeütközés-típusban
     szükséges.   A   klasszikus   igazgatási   hatásköri   vitára
     vonatkozóan  — amikor ugyanabban az ügyben több közigazgatási
     szerv állapítja meg hatáskörét, vagy annak hiányát — csak  az
     1991.  évi  XX. törvény (az önkormányzati hatásköri  törvény)
     22.   §-a   fogalmazta   meg  pontosan  az   Alkotmánybíróság
     hatáskörét az eljáró közigazgatási szerv kijelölésére. Ez, az
     államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. törvénybe (Áe.
     8.  §) iktatott rendelkezés azonban kizárólag az Áe. hatályán
     belül  értelmezhető, s nincs semmilyen  alap  arra,  hogy  az
     Abtv. 50. §-át ebbe a keretbe szorítsa az értelmezés.

     2.  Az  Alkotmánybíróság eddigi ügyei, amelyekben a hatásköri
     összeütközés  szóba  került, egyaránt  felölelnek  klasszikus
     közigazgatási, és jogalkotási hatásköri összeütközéseket  is.
     Egyszerű  közigazgatási hatásköri vitát döntött el például  a
     444/F/1992 (ABH 1992, 743), a 645/F/1996 (ABH 1996, 771) és a
     737/F/1995  (ABH  1996, 706) határozat. A  határozatok  másik
     része  viszont  arra vonatkozott, hogy a rendelet  a  törvény
     végrehajtásán belül marad-e, vagy ultra vires szabályoz. Ezen
     belül sokféle átmenet figyelhető meg az egyedi hatásköri vita
     és  a  hatáskörök normatív rendezésének vitatása, s  végül  a
     tiszta hatáskör-túllépési esetek között — különös tekintettel
     arra,  hogy  egyes  jogszabályok  kizárólag  valamely  egyedi
     tényállásra  vonatkoznak.  (960/H/1992  AB,  ABH  1993,  732;
     45/1993. (VII. 2.)AB, ABH 1993, 484 563/H/1994. AB, ABH 1995,
     881.)

     Az  Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata tehát — összhangban  a
     törvényalkotó  szándékával — a konkrét ügyekre korlátozza  az
     Abtv.  50.  §-a  használatát, s a  hatáskörökkel  kapcsolatos
     általános   kérdéseket  —  kezdve  a  hatáskörök  jogszabályi
     elosztásának    alkotmányosságától   a   hatáskör-túllépéssel
     alkotott  normákig  —  általában  az  utólagos  normakontroll
     keretében  dönti  el. Megjegyzendő azonban a voltaképpeni  (s
     így elbírált) hatásköri összeütközésekről, hogy ezek eddig  a
     klasszikus közigazgatási konfliktus keretén belül maradtak. A
     hatásköri  összeütközés olyan eseteiben, ahol nem  merül  fel
     alkotmányossági  probléma,  természetesen  az  adott   esetre
     vonatkozó egyszerű jogalkalmazói törvényértelmezést kell csak
     végeznie  az  Alkotmánybíróságnak.  Ilyen  eset  például   az
     egyszerű  közigazgatási hatásköri összeütközés  (Áe.  8.  §),
     amely   természete   szerint   nem   is   kívánná   meg    az
     alkotmánybírósági hatáskört.

     3.  Alkotmányossági  probléma ott merül fel,  ahol  azt  kell
     megállapítani, mely szerv milyen hatáskört, s főleg meddig  a
     határig   gyakorolhat  alkotmányosan,  azaz  ahol  a  vitában
     szereplő mindkét szerv hatáskörének alkotmányos értelmezésére
     szükség  van.  A  közigazgatáson  belüli  vitán  túlmenő,   s
     elsősorban  a  hatalmi ágak közötti “hatásköri  összeütközés”
     megszüntetése  ilyen  elemzés nélkül el  sem  képzelhető.  Ez
     utóbbi   viták  mindig  az  illető  szerv  államszervezetbeli
     jogállását,   alkotmányos   minőségét   érintik.    Hogy    a
     törvényalkotó effajta vitákat is szem előtt tartott,  nemcsak
     az    50.    §   (1)   bekezdésében   meghatározott   szervek
     felsorolásából tűnik ki, hanem a törvényhozási folyamat során
     az  indokolásokban állandóan szereplő példából is,  amely  az
     ugyanazt  a  tárgyat  szabályozni  kívánó  jogalkotó  szervek
     közötti összeütközést említi.

     Az  Abtv.  szerinti  hatásköri vita  tehát  magában  foglalja
     azoknak  az összeütközéseknek eldöntését is, amikor  valamely
     szerv hatáskörének alkotmányos terjedelmét kell meghatározni,
     beleértve  annak  elbírálását is, hogy hatáskörét  a  konkrét
     esetben vajon alkotmányosan gyakorolta-e. Így az Abtv. 50. §-
     a  nem  csupán  arra az esetre vonatkozik, hogy  ugyanarra  a
     hatáskörre  több  szerv jelenti be igényét, vagy  több  szerv
     egyaránt  tagadja  azt,  hanem az  ilyen  kérdésekhez  képest
     előzetesen    eldöntendő,   fent   meghatározott    hatásköri
     kérdésekre  is.  Az  Abtv.-ben meghatározott  jogkövetkezmény
     pedig  — a döntés arról, hogy a vitázók közül melyik szervnek
     van  hatásköre  —  a hatáskör alkotmányos meghatározására  is
     kiterjed,  s az eljáró szerv kijelölése úgy is értendő,  hogy
     az   adott  ügyben  az  eljárás  eredményeként  meghatározott
     hatáskör (s gyakorlásának meghatározott módja) illeti meg  az
     illető szervet.

     Ebben az összefüggésben a voltaképpeni hatásköri összeütközés
     adott   ügyet   eldöntő   mivolta  azt   jelenti,   hogy   az
     alkotmánybírósági határozat  a vitatkozó  szervek  számára  a
     hatáskörök  terjedelmét  és gyakorlásuk  konkrét  módját  úgy
     jelöli  ki,  hogy  nem hagy teret az illető  jogalkalmazóknak
     további,  saját  értelmezésre. Ez  az  előnye  annak,  ha  az
     Alkotmánybíróság a hatásköri vitát az Abtv.  50.  §  szerinti
     eljárásban dönti el.

     4.  A  hatásköri összeütközés megszüntetése tehát  két  szerv
     konkrét  jogvitájában  való  döntés.  Ezért  itt  az  eljárás
     folytatásának  sem  közérdekűsége,  sem  az  Alkotmánybíróság
     határozatát  igénylő elvi alkotmányossági kérdés megléte  nem
     adódik  olyan  természetesen,  mint  a  normakontroll   közös
     nevezőke  alapján  az  (egyedi) alkotmányjogi  panasz  és  az
     elvont alkotmányossági vizsgálat esetén.

     Ha   azonban   a   hatásköri  összeütközés   valóban   felvet
     alkotmányossági  problémát, sőt, ha ez  a  probléma  jelentős
     elvi  súlyú, az ilyen kérdések tisztázása közérdekű lehet,  s
     ha  már egyszer felmerültek, a tisztázáshoz fűződő közérdeket
     az  indítványozó  visszavonulása nem  szünteti  meg.  A  most
     elbírálandó   ügyben  az  indítványra  okot  adó   vita   két
     alkotmányos  szerv jogállását érinti. Az eltérő  értelmezések
     miatt  az  egyik  szerv akadályozhatja a másikat  alkotmányos
     funkciójának ellátásában. Ezért közérdekű és elvi jelentőségű
     alkotmányossági kérdésnek kelle tekinteni annak  tisztázását,
     hogy az országgyűlési biztos vizsgálódási joga kiterjed-e  az
     |gyészségre is.
     Megjegyzendő, hogy a német Szövetségi Alkotmánybíróság állanó
     gyakorlata szerint hatásköri vitában a szóbeli tárgyalás után
     csak  a Bíróság engedélyével lehet visszavonni az indítványt.
     A  Bíróság  nem  adja  meg ezt az engedélyt,  ha  az  eljárás
     megszüntetése közérdekkel ellentétes lenne. (BVerfGE 24, 299,
     300.)

     A  most elbrált ügyben az országgyűlési biztos egyrészt  arra
     hivatkozással   vonta  vissza  indtványait,  hogy   időközben
     megfelelő  munkakapcsolat  alakult  ki  a  kisebbségi   jogok
     országgyűlési biztosa és az ügyészség között, az ügyészség  a
     vizsgálatokat  engedélyezi,  s gy  a  hatásköri  összeütközés
     gyakorlatilag  megszűnt. Az Alkotmánybíróság  azonban  már  a
     köztársasági    elnök   jogállásáról   szóló   határozataiban
     rámutatott arra, hogy alkotmányossági kérdések megoldása  nem
     helyettesthető  a  hatalmat éppen gyakorlók megállapodásával.
     Az   alkotmányossági  kérdést  az  Alkotmánybíróságnak   kell
     kötelezően eldöntenie (ABH 1991, 244.) Emlékeztetni kell arra
     is,   hogy   azokban  a  normakontroll-esetekben,   ahol   az
     indítványt  azért  vonták  vissza,  mert  az  arra  okot  adó
     probléma  jogszabályi  szinten  rendeződött,  az  eljárást  a
     visszavonás nélkül is meg kellett volna szüntetni, hiszen  az
     Alkotmánybíróság  hatályon  kívül  helyezett   normákat   nem
     vizsgál. Ha pedig az a visszavonás indoka, hogy a jogszabályt
     az  Alkotmánynak megfelelően módosították, az  alkotmányosság
     normatív  szinten állt helyre. Ez pedig lényegében más,  mint
     az éppen a hatáskört gyakorló felek "privát" megegyezése. Már
     csak a jogbiztonsághoz fűződő érdek is amellett szól, hogy az
     Alkotmánybíróság  ezen  indok alapján  ne  szüntesse  meg  az
     eljárást.

     Az  országgyűlési biztos másik érve, az ügyészség alkotmányos
     helyzetének megváltoztatására irányuló törvényhozói szándékok
     nyilvánvalóan  az  ügyészség kormány alá rendelésének  terve,
     ahogy  annak ügye a visszavonás keltekor, 1998. június  30-án
     állni látszott olyan szubjektív várakozás, amely a visszavonó
     kérelemben   írottakkal   szemben   egyáltalán   nem    teszi
     időszerűtlenné   az  elvi  kérdések  tisztázását.   Éppen   a
     visszavonó  indítvány  benyújtása óta  történt  változások  a
     törvényhozói szándékban és az ügyészség alkotmányos  helyzete
     megváltoztatásának  esélyeiben világítanak  rá  legjobban  az
     Alkotmánybíróság által határozatba foglalt elvi tisztázás  és
     a várakozások és megegyezések közötti különbségre.

     Az   országgyűlési  biztos  érvei  az  eredeti   indítványban
     felvetett     hatásköri    összeütközés     alkotmánybírósági
     megszüntetéséhez fűződő közérdeket nem érintik, sem a  kérdés
     elvi  tisztázásának  jelentőségét nem  csökkentik,  ezért  az
     eljárást  tovább  lehetne  folytatni.  Más  indokok   alapján
     viszont  a  hatásköri  összeütközés megszüntetésére  irányuló
     indtvány  visszavonásához mégis azt a jogkövetkezményt  lehet
     kapcsolni,   hogy  az  Abtv.  50.  §  szerinti  eljárást   az
     Alkotmánybíróság    megszünteti.    Az    ügyben    felvetett
     alkotmányossági   kérdés  súlyának  és   közérdekű   voltának
     leginkább  az  általános  érvényű alkotmánybírósági határozat
     felel  meg. Az általános érvényű hatásköri rendezésre nem  az
     Abtv.  50.  §  szerinti eljárási mód szolgál  —  sőt,  elvont
     döntésre   ez  kifejezetten  alkalmatlan.  Mint  azokban   az
     esetekben általában, ahol a hatáskörökkel kapcsolatban valódi
     alkotmányossági   kérdés   merül   fel,   elvileg   itt    is
     rendelkezésre   áll   a   normakontroll    és    az    elvont
     alkotmányértelmezés  is.  Mivel jelen  esetben  ezekre  külön
     indtvány  is  van,  s  a feni különvéleményemben  kifejtettek
     szerint   a  ilyen  indítványok  visszavonása  nem  köti   az
     Alkotmánybíróságot, az Alkotmánybíróságnak mérlegelnie kellett
     volna,  hogy  az  Obtv.  29. § (1) bekezdése  alkotmányossági
     vizsgálatára   és   az   Alkotmány   32/B.   §-ának    elvont
     értelmezésére   az   eljárást   lefolytatja,   s   ennek    a
     mérlegelésnek  véleményem szerint pozitív eredményre  kellett
     volna vezetnie.

     A fenti gondolatmenet alapján az Alkotmánybíróság a hatásköri
     összeütközés      megszüntetésére      irányuló      indtvány
     visszavonásának   a   közérdek   sérelme   nélkül    és    az
     Alkotmánybíróság sajátos funkcióját, az elvi  alkotmányossági
     kérdések tisztázását betöltve, ebben az ügyben helyt adhat.

     Budapest, 1998. szeptember 29.
                                                 Dr. Sólyom László
                                                     alkotmánybíró
     A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom.

     Budapest, 1998. szeptember 29.
                                                  Dr. Lábady Tamás
                                                     alkotmánybíró
                                                                  
                                            Dr. Tersztyánszky Ödön
                                                     alkotmánybíró

     Dr. Holló András alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     1./  Az Alkotmánybíróság az indítvány visszavonása miatt,  az
     Abtv. 20-§-ára alapítva — eddigi gyakorlatának megfelelően  —
     megszüntette az eljárást. Ezen okból a testület 1990.  január
     1-jétől,  tehát működésének megkezdésétől — egy kivétellel  —
     mindig    eljárást    megszüntető    döntést    hozott.    Az
     alkotmánybírósági gyakorlatban egy ügy ismeretes,  amikor  az
     Alkotmánybíróság  úgy  értelmezte  az  Abtv-t,  hogy  az  ún.
     szubjektív, az indítványozói mérlegelésen alapuló  indítvány-
     visszavonás    az   Alkotmánybíróságot    nem    köti:    "Az
     Alkotmánybíróság az indítvány visszavonásához hozzájárult  és
     az eljárást megszüntette, mivel nem látott olyan nyomós okot,
     amely    a   visszavonás   megtagadását   indokolta   volna."
     (280/B/1990/10. AB végzés ABH 1990. 363.)

     1990-ben  e döntést megelőzően (pl. 125/B/1990. AB végzés-ABH
     1990.  361.)  és a későbbiekben is az indítvány  visszavonása
     minden  esetben  —  az  Abtv. 20. §-ára  hivatkozással  —  az
     eljárás megszüntetését eredményezte.

     Az  eljárást megszüntető végzések sem 1990-ben, sem azóta nem
     tettek  különbséget az indítvány visszavonások  ún.  objektív
     oka  (pl.  jogszabály hatályon kívül helyezése, új jogszabály
     hatálybalépése miatt az indítvány okafogyottá  válása)  és  a
     már   jelzett   ún.   szubjektív   oka,   (az   indítványozói
     mérlegelésen  alapuló visszavonás pl. 514/B/1990.  AB  végzés
     ABH   1990.  372.,  655/B/1993.  AB  végzés-ABH  1994.  916.,
     397/B/1997. AB végzés-ABH 1997. 962.) között.

     Az  eljárást  megszüntető végzések  jellemzően  akkor  is  az
     indítvány   hiányára  (visszavonására)  utaltak,  amikor   az
     indítványozó a visszavonást "objektív okkal" indokolta.  (Pl.
     597/H/1992.-ABH  1993.  851.,  1042/B/1993.-ABH  1993.  927.,
     317/B/1993. AB végzés-ABH 1996. 839., 1247/H/1996. AB végzés-
     ABH 1997. 939.,)

     Az  egy  esetben sem fordult elő, hogy a visszavont indítvány
     ellenére  az  Alkotmánybíróság  a  nem  hivatalból  indítható
     eljárást hivatalból folytatta volna.

     Álláspontom  szerint  a fenti gyakorlat  összhangban  van  az
     Abtv. vonatkozó rendelkezéseivel.

     2./  Az Alkotmány 32/A. § (3) bekezdése és a (6) bekezdése  a
     törvényhozónak    adott    alkotmányi    felhatalmazást    az
     alkotmánybírósági   eljárás,  —  ezen   belül:   az   eljárás
     kezdeményezés,    az    indítványozói    kör    —    normatív
     szabályozására.

     Az   Abtv.   konstrukcióját  az  elsődlegesen  kérelemre   és
     másodlagosan    (kivételesen)    hivatalbóli,    tehát     az
     Alkotmánybíróság által (is) indítható eljárási rend jellemzi.
     Az  Abtv. egyértelműen meghatározza, hogy az Alkotmánybíróság
     csak  két  hatáskörét  (az  Abtv.  1.  §  c/  és  e/  pontok)
     gyakorolhatja indítvány hiányában: "Az 1. § c/ és  e/  pontja
     szerinti  eljárás hivatalból is indulhat." (Abtv. 21.  §  (7)
     bekezdés.)   A  hivatalbóli  eljárás  kivételességére   utaló
     megállapítás  az  Abtv.  20-21.  §-aihoz  fűzött   miniszteri
     indokolásban  az Abtv. első törvényjavaslatában (1989.  május
     29.)  megfogalmazott azonos tartalmú mondattal szerepel:  "Az
     Alkotmánybíróság kivételesen hivatalból is eljárhat."

     Az  Abtv.  20.  §-a  szerint: "Az  Alkotmánybíróság  az  arra
     jogosult  indítványa  alapján jár  el."  Az  Alkotmánybíróság
     eljárása   tehát  egyértelműen  —  a  két  törvényi  kivételt
     leszámítva — indítvány-kötött eljárás: az Abtv. 22.  §  által
     meghatározott   tartalmú  indítvány  nemcsak  elindítója   az
     alkotmánybírósági    eljárásnak,     hanem     az     eljárás
     lefolytatásának törvényi feltételét is jelenti.

     Az  Abtv.  20.  §-ában  meghatározott —  idézett  —  törvényi
     rendelkezés   az  Alkotmánybíróság  indítvány   kötöttségéről
     szószerint azonos tartalommal jelent meg az Abtv. első (1989.
     május  29.) és — a Kerekasztal-tárgyalásokon végleges  formát
     öltő — második törvényjavaslatában ( 1989. szeptember 22.).

     Az    Alkotmánybíróság   az   indítvány-kötöttséget   —    az
     indítványban megnevezett alkotmányossági problémát illetően —
     tágan  értelmezte, illetőleg értelmezi. Ez azt jelenti,  hogy
     az   indítványban  jelzett  alkotmányossági  probléma   adott
     esetben   csak   kiindulási  pont,  ha  az   Alkotmánybíróság
     megítélése  szerint  az indítvány alapján több  alkotmányjogi
     összefüggés    tárható   fel.   Ez   eredményezhette    olyan
     jogszabályok  alkotmányossági revízióját,  amelyek  konkrétan
     nem  szerepeltek az indítványban. Az is előfordult,  hogy  az
     Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz törvényi  feltételeinek
     meg nem felelő indítvány alapján a megnevezett norma utólagos
     alkotmányossági kontrollját végezte el. (Pl.: 133/B/1991.  AB
     hat.,  ABH  1991. 619., 3/1992. (I. 23.) AB hat.,  ABH  1992.
     329.,  31/1995.  (V. 25.) AB hat., ABH 158.,  285/B/1994.  AB
     hat., ABH 1994. 827.)

     Az   indítvány   szabad   kezelését  az   alkotmánybíráskodás
     természete   és   az  Alkotmányban,  valamint   az   Abtv-ben
     meghatározott alkotmánybírósági hatáskörök alapozzák meg.  Az
     alkotmányjogi panasz elbírálásának hatáskörétől eltekintve  a
     többi  hatáskör  gyakorlására irányuló  indítvány  jellemzően
     közvetlenül nem érinti az indítványozó jogi helyzetét;  ilyen
     értelemben   a   felvetett   alkotmányossági   kifogások   az
     alkotmányvédelmet  közérdekűvé  transzformálják.   Ebben   az
     összefüggésben    az   indítvány   szabad   kezelésével    az
     Alkotmánybíróság  egy  relatíve (nem  közvetlenül  hivatalból
     gyakorolt)  objektív alkotmányvédelmet  lát  el.  A  testület
     indítvány alapján jár el, de a jelzett alkotmányjogi probléma
     teljes   feltárása  megkapja  az  alkotmányvédelem   objektív
     (közérdekű) nézőpontját.
     Az indítvány-kötöttség törvényi korlátját álláspontom szerint
     az  indítvány szabad kezelésének alkotmánybírósági gyakorlata
     nem   töri  át,  ugyanis  minden  esetben  van  —  esetenként
     értelmezett — indítvány, amelynek alapján az Alkotmánybíróság
     az  eljárást  lefolytatja.  Az  alkotmánybírósági  eljárásnak
     indítvány  teljes  hiánya  (visszavonása)  ellenére   történő
     lefolytatása  már az indítvány-kötöttség törvényi  korlátjába
     ütközik.

     3./  Az  Abtv-ben  kialakított eljárási  rend  —  álláspontom
     szerint  —  a törvényalkotó nyilvánvaló szándékát tükrözi  az
     Alkotmánybíróság  közjogi  pozícióját  illetően.  Ez  a  jogi
     konstrukció   nem   kizárólagos  objektív   alkotmányvédelmet
     biztosított  az  Alkotmánybíróság  számára,  hanem  összetett
     megoldást    választott:    a    szubjektív    és    objektív
     alkotmányvédelem kombinációját, a szubjektív alkotmányvédelem
     túlsúlyával  (az indítvány szabad kezelése által megalapozott
     "relatíve"  objektív  jellegű  alkotmányvédelemmel)   és   az
     objektív alkotmányvédelem kiegészítő jellegével. Az indítvány-
     alapú  és  a hivatalbóli eljárás arányának törvényi  előírása
     nem  rendezhető  át  az Alkotmánybíróság  értelmezésével.  Az
     Abtv.  1. § a,b,d,f, és g/ pontokban meghatározott hatáskörök
     az  Alkotmánybíróság számára, mint gyakorolható hatáskörök az
     indítványok    alapján    nyílnak    meg.    Amennyiben    az
     Alkotmánybíróság  mérlegelési  jogkörébe  tartozna   —   akár
     közérdekűség okából is — a visszavont indítvány (jellemzően a
     szubjektív   ok  miatti  visszavonás)  esetében  az   eljárás
     folytatásának   eldöntése,  ez  relativizálná   a   jelenlegi
     törvényi  konstrukciót: valamennyi alkotmánybírósági  eljárás
     ugyanis végső fokon hivatalbóli eljárás lenne (lehetne).

     4./  Az  Alkotmányból  levezethető  az  az  igény,  hogy   az
     alkotmánybírósági   eljárásban  legyen  kiegyensúlyozott   az
     objektív és szubjektív alkotmányvédelem. Ennek megfelelően az
     Alkotmánnyal  összhangban lenne az  a  törvényi  szabályozás,
     amely   a   kizárólag  indítvány  alapján  induló   eljárások
     hivatalbóli folytatásának jogi feltételeit rendezné.
     Az  Abtv.  hatályos rendelkezéséből azonban a fenti  igény  —
     jogértelmezés útján — mint követendő gyakorlat nem  vezethető
     le.

     Budapest, 1998. szeptember 29.
                                                  Dr. Holló András
                                                     alkotmánybíró
      Dr. Sólyom László alkotmánybíró különvéleménye

      Nem  értek egyet azzal, hogy az Alkotmánybíróság az  eljárást
      ebben  az ügyben megszüntette. Az Alkotmánybíróság ügyrendje,
      valamint  az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatából  következő
      elvek  alapján az indítvány visszavonása esetén nem  kötelező
      az  eljárás  megszüntetése, hanem  csupán  lehetőség.  Ezt  a
      különböző  eljárásokra irányuló három indítvány  mindegyikére
      nézve   külön-külön  kellett  volna  mérlegelni.  Az   elvont
      normakontrollra irányuló indítvány visszavonása  ellenére  az
      Obtv.   29.  §-a  alkotmányosságáról  az  Alkotmánybíróságnak
      határozatot  kellett  volna  hoznia  (I)  hasonlóan  döntenie
      kellett   volna  az  elvont  alkotmányértelmezésre   irányuló
      indítvány tárgyában is (II.). Csupán a hatásköri összeütközés
      megszüntetésére irányuló indítvány vonatkozásában lett  volna
      helye   —   eme  eljárás  és  az  ügyben  beadott   indítvány
      sajátosságai alapján, s ezért a határozatban megjelölt  októl
      különböző indokból — az eljárás megszüntetésének.

                                   I.

      1.   Az  Alkotmány  szabályozása  világossá  teszi,  hogy  az
      absztrakt  normakontroll esetében az  indtványozó  nem  saját
      jogsérelme   orvoslása  érdekében  lép  fel,  hanem   a   köz
      képviselőjeként   az   Alkotmánynak   megfelelő    jogállapot
      helyreálltásáért. Az alkotmányos rend sérelmének csakis  jogi
      tényállása  van,  az  indtványnak  nem  feltétele   semmilyen
      konkrét  jogsérelem. Mindezt különösen kifejezi a mindenkinek
      kijáró   indtványozási   jog:  az  actio   popularis.   Ennek
      megfelelően  az  ilyen közérdekű kereset  indtványozóját  nem
      illeti meg a saját jogát konkrét tényállás alapján érvényestő
      ügyfél  jogállása  és az ehhez kapcsolódó garanciák  közül  a
      perbeli rendelkezési jog sem.

      Az  Abtv.  az eljárás közös szabályai között azt  mondja  ki,
      hogy  az Alkotmánybíróság az arra jogosult indítványa alapján
      jár   el   (20.   §).   Ezek  után  a   különféle   eljárások
      indítványozására  jogosultakat határozza meg.  A  22.  §  (2)
      bekezdése  szerint az indítványnak határozott  kérelmet  kell
      tartalmaznia.

      Az alkotmánybíráskodás megindulásakor a legfontosabb kérdések
      közé  tartozott  az  indítványozó jogainak  és  az  indítvány
      kezelésének rendezése — különös tekintettel az Abtv.  hézagos
      szabályozására. Az első évben kialakult gyakorlatot  ebben  a
      kérdésben  is  "Az  Alkotmánybíróság első  éve"  című  elnöki
      jelentés   foglalta  össze,  amelyet  a  teljes  ülés   1991.
      februárjában megvitatott, majd ezt követően nyilvános  teljes
      ülésen   ismertetett,  hogy  ezáltal  az  alkotmánybíráskodás
      jellegét  meghatározó  értelmezési  kérdések  eldöntéséről  a
      nyilvánosság hiteles és határozott képet kapjon.  A  jelentés
      5. pontja szerint "Az indítványról az Abtv. alig rendelkezik.
      Az  Alkotmánybíróság ... tág lehetőséget hagyott  magának  az
      ügy   elfogadására,  illetve  a  tárgyalt  kérdések   körének
      meghatározására.  ....  Az  indítványhoz  kötöttség  elvét  a
      teljes   ülés  megállapodása  kiterjesztően  értelmezte:   az
      "összefüggés"   okán   bevonta   a   vizsgálatba   az   adott
      alkotmányossági  probléma  által  érintett  összes   törvényi
      rendelkezést.   Ezzel  függetlenítette  magát   a   kérelmező
      szándékától  lehetővé tette a lavina-effektust (32/1990.(XII.
      22.)  AB)  az  eredeti indítvány elutasítását,  de  más,  nem
      támadott  §-ok  tekintetében  alkotmányellenesség  kimondását
      (14/1990.(VI.  27.)AB). ... Indítványon túl  helyez  hatályon
      kívül   az   Alkotmánybíróság  akkor  is,  ha  ez  a   kérdés
      újraszabályozásához     célszerű.    Ilyenkor     alkotmányos
      rendelkezéseket is hatályon kívül kell helyezni.24/1990. (XI.
      8.)  AB  ... Az indítványt az Alkotmánybíróság azzal az  elvi
      elhatározásával is elválasztotta az indítványozótól,  hogy  a
      bárki  által beadható indítvány visszavonása a bíróságot  nem
      köti."

      2. Amikor az Alkotmánybíróság túlterjeszkedik az indítványon,
      a  határozat  e  részében — az Abtv.  20.  §-ának  megszorító
      értelmezése szerint — nem az indítvány "alapján" jár  el.  Az
      Alkotmánybíróság.    azonban   további    gyakorlatában    is
      fenntartotta    az    indítványhoz   kötöttség    kiterjesztő
      értelmezését.  Ez  az  Abtv. 20. § olyan  értelmezésével  fér
      össze, amely szerint az "indítvány alapján" való eljárás  azt
      jelenti,   hogy   az  indítvány  az  eljárás   megindításához
      elengedhetetlen.

      A  leggyakoribb  eset,  hogy  "szoros  összefüggés"  okán  az
      indítványban  nem  támadott jogszabályok alkotmányosságát  is
      elbírálja az Alkotmánybíróság. (Pl. nem vagyoni kár a  Ptk.-n
      kívül  is,  34/1992.  (VI. 1.) AB, ABH  1992,  192,  193  ld.
      továbbá  3/1992.  (I. 23.) AB, ABH 1992, 329,  330  levéltári
      kutatások korlátai, 34/1994. (VI. 24.) AB, ABH 1994, 175, 180
      vagy legújabban 2/1998. (II. 4.) AB, ABK 1998 február 23,  26
      (hadigondozás), vagy a tb-önkormányzatok ügye,  16/1998.  (V.
      8.) AB, ABK 1998. május, 225, 232.)

      Az   Alkotmánybíróság   olyan,   immár   intézményessé   vált
      megoldásai,  mint  a  határozat rendelkező  részébe  kiemelt,
      kötelező  erejű  elvi  tételek, amelyek nem  egyszer  pozitív
      rendelkezéseket    tartalmaznak,    mindig    túlmennek     a
      normakontrollra  és  megsemmisítésre  irányuló   indítványon.
      (Lásd  személyi  szám,  15/1991. (IV. 13.)  AB,  ABH  1991,40
      vallásszabadság tartalma, 4/1993. (II. 12.) AB, ABH 1993,  48
      bírósági vezetők kinevezése, 38/1993. (VI. 11.) AB, ABH 1993,
      256  környezetvédelmi  status quo fenntartása,  28/1994.  (V.
      20.) AB, ABH 1994, 134 hatóság megsértése, 36/1994. (VI. 24.)
      AB,  ABH  1994, 219 szakmai kamarák felhatalmazásai  39/1997.
      (VII.  1.) AB, ABH 1997, 263 népszavazás, 52/1997.  (X.  14.)
      AB,  ABH  1997,  331  parlamenti  frakcióalakítás  feltételei
      27/1998. (VI. 16.) AB, ABK 1998 június-július, 290.)

      Az  Alkotmánybíróság  1990  után  is  döntött  úgy,  hogy  az
      indítványban     sérelmezett    jogszabályi     rendelkezések
      tekintetében  az  indítványt elutasította,  viszont  más,  az
      indítványban    nem    támadott   jogszabályi    rendelkezést
      alkotmányellenesként  megsemmisített.  (Alapeset  a  14/1990.
      (VI.  27)  AB de lásd a 29/1995. (V. 25.) AB határozatot  is,
      ahol a támadott önkormányzati rendelet helyett a bányatörvény
      egyes rendelkezéseinek alkotmányellenességét állapította  meg
      az Alkotmánybíróság, ABH 1995, 145.)

      Az  Alkotmánybíróság  gyakorlatává  vált  az  is,  hogy  ahol
      szükség   van  rá,  az  indítványtól  függetlenül  a   teljes
      hierarchikus  normasor összhangját vizsgálja.  (Önkormányzati
      rendelet — törvény — Alkotmány: 44/1992. (VII. 23.)  AB,  ABH
      1992, 378, 380 29/1995. (V. 25.) AB, ABH 1995 145. Törvény  —
      nemzetközi szerződés — Alkotmány: 53/1993. (X. 13.)  AB,  ABH
      1993,  323,326 4/1997. (I. 22.) AB, ABH 1997, 41.) Ha ugyanis
      az   alkotmányellenesség  vizsgálata  az   Alkotmány   alatti
      jogszabályi hierarchia megsértésére vonatkozik, előfordulhat,
      hogy  a  legalsó  szintű norma formailag ellentétes  ugyan  a
      felette  állóval,  de  tartalmilag megfelel  az  Alkotmánynak
      ilyenkor  a  vizsgált  norma és az  Alkotmány  közötti  —  az
      indítványban  nem  támadott  —  jogszabály  vagy   nemzetközi
      szerződés alkotmányellenességére derülhet fény.

      3.  A  fenti  esetekben az Alkotmánybíróság  az  indítványozó
      akaratától  függetlenül, de nem annak ellenére kiterjesztette
      határozatát  az  indítványban  nem  érintett  kérdésekre   és
      jogszabályokra. Kérdés, hogy akkor is függetlenítheti-e magát
      az   Alkotmánybíróság  az  indítványozó  akaratától   és   az
      indítványtól, ha az indítványozó kifejezetten visszavonja  az
      indítványt.  Mindkét  esetben az eljárás  folytatásának  elvi
      alapja    csakis   ugyanaz   lehet:   egyrészt   az    illető
      alkotmánybírósági hatáskör és eljárás eleve közérdekű  volta,
      amelyben az indítványozó az eljárás megindulása után már  nem
      az ügy ura másrészt pedig az ügyben felmerült alkotmányossági
      probléma elvi jelentősége.

      Az   első   két   olyan  esetben,  amikor   az   indítványozó
      kifejezetten visszavonta indítványát, az Alkotmánybíróság  az
      eljárást  elvileg  ellentétes  indokokkal  szüntette  meg.  A
      125/B/1990.  AB  végzés  szerint az  indítványozó  (indokolás
      nélkül)   kérte   az   eljárás   megszüntetését.   Ennek   az
      Alkotmánybíróság az Abtv. 20. §-a és a 21.  §  (7)  bekezdése
      alapján eleget tett, "mert az indítvány hatálytalanná vált és
      az  eljárás  hivatalból nem folytatható". (ABH 1990,  361)  A
      három  héttel  később a 280/B/1990 AB végzéssel megszüntetett
      ügyben   az   indítványozó  az  ország  gazdasági  helyzetére
      hivatkozva  vonta vissza a nyugdíjszámítás szabályait  támadó
      indítványát.   A   végzés  rendelkező   része   szerint   "az
      Alkotmánybíróság hozzájárul, hogy az indítványozó visszavonja
      az indítványát. Az Alkotmánybíróság az eljárást megszünteti."
      Az   indokolás  szerint  "az  Alkotmánybíróság  az  indítvány
      visszavonásához  hozzájárult  és  az  eljárást  megszüntette,
      mivel  nem  látott  olyan nyomós okot,  amely  a  visszavonás
      megtagadását  indokolta volna". (ABH  1990,  363,  364.)  (Az
      eljáró  hármas tanács két tagja mindkét ügyben ugyanaz  volt,
      az  előadó  alkotmánybíró volt más.) Az év végére  azonban  a
      testület  véleménye  konszolidálódott  az  első  évről  szóló
      jelentés   szerint   "a   bárki  által   beadható   indítvány
      visszavonása a bíróságot nem köti."

      Ellentétben   látszik  lenni  ezzel  a   megállapítással   az
      indítvány visszavonása nyomán született megszüntető  végzések
      rendszeres  előfordulása. Az egyes ügyek  vizsgálata  azonban
      azt  mutatja,  hogy  az  eljárást  szinte  mindegyik  esetben
      egyébként  is  meg  kellett  volna  szüntetni.  Két   tipikus
      tényállás-csoport   különböztethető    meg.    A    ritkábban
      előfordulóban  az  indítványozó a bíróság felhívásának,  hogy
      egészítse  ki  indítványát (például jelölje  meg  pontosan  a
      támadott  jogszabályt)  nem  tesz eleget,  hanem  hiánypótlás
      helyett visszavonja indítványát. (Első esetek: 1141/B/1990 AB
      végzés,  ABH 1990, 392 1149/B/1990 AB végzés, ABH 1990,  393,
      411/B/1991  AB végzés, ABH 1991, 938.) Az indítványt  azonban
      tipikus  esetben és az esetek túlnyomó részében azért  vonják
      vissza,  mert az eljárás tartama alatt a támadott jogszabályt
      hatályon  kívül  helyezték, vagy úgy  módosították,  hogy  az
      indítvány  oka  megszűnt. A visszavonással leggyakrabban  élő
      köztársasági megbízott, majd a Közigazgatási Hivatal vezetője
      eme   indítványával   voltaképpen   csupán   megkönnyíti   az
      Alkotmánybíróság  dolgát,  hiszen  a  határozathozatalkor   a
      bíróságnak  hivatalos tudomással kell bírnia arról,  hogy  az
      önkormányzat  időközben a megtámadott rendeletet módosította,
      vagy  hatályon kívül helyezte. Előfordulnak továbbra is olyan
      végzések, amelyek az Abtv. 20. §-ára hivatkozva szüntetik meg
      az  eljárást, de ezekből a visszavonás oka nem derül ki. Ezek
      nagy  része is a Közigazgatási Hivatal vezetőjétől származik,
      s  feltehető,  hogy  ugyanazon  okból  lép  vissza,  mint  az
      indokolt visszavonások esetében. (ABH 1993, 845, 859, 861.)

      Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  tehát  az  elvont
      normakontrollra  irányuló indítvány  visszavonása  —  ha  nem
      kellene   az   eljárást  a  visszavonástól   függetlenül   is
      megszüntetni  —  nem  jár azzal, hogy az  eljárást  meg  kell
      szüntetni.

      Az  Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló, 1991-ben elkészített
      törvényjavaslat,   amelyet   az   Alkotmánybíróság   1994-ben
      nyújtott be az Országgyűlésnek, szintén azt tartalmazza, hogy
      "Az  Alkotmánybíróság  az  eljárást  megszüntetheti,  ha   az
      indítvány  hatálya annak visszavonása miatt vagy egyéb  okból
      megszűnt".  (T  15.239  sz.  törvényjavaslat,   31.   §   (2)
      bekezdés.)   Az   Alkotmánybíróság   által   1996-ban   ismét
      előterjesztett   törvényjavaslat   (T   2066),   amelyet   az
      Alkotmányjogi Bizottság több ülésben is tárgyalt, és amelyhez
      számos  módosító javaslatot terjesztettek elő  a  képviselők,
      mind  az  Alkotmánybíróság részéről, mind módosító javaslatok
      hiányában   változatlan  maradt:  az  indítvány  visszavonása
      esetén    az    eljárás   folytatását   az   Alkotmánybíróság
      mérlegelésétől tette függővé.

      Az   Alkotmánybíróság  rámutat,  hogy  a   német   Szövetsegi
      Alkotmánybíróság a normakontrollra irányuló eljárás tárgyának
      kezdettől  fogva nem az indítványt, hanem az adott jogszabály
      Alaptörvénnyel való összeegyeztethetőségét tartotta. Ezért ha
      indítvány  alapján egy ilyen eljárás már elindult,  akkor  az
      eljárásról az indítványozó többé nem rendelkezhet, az eljárás
      további   alakulását   kizárólag   a   közérdek   szempontjai
      határozzák   meg.   A   kérelem   visszavonása   tehát    nem
      szükségszerűen vezet az eljárás megszüntetéséhez. (Így már  a
      BVerfGE 1, 396, 414. döntés, s a gyakorlat máig változatlan.)

      4.  Az  alkotmányossági probléma megoldásához fűződő közérdek
      még  olyan eljárás esetében is fontosabb lehet az indtványozó
      rendelkezési     jogánál,    amely    kifejezetten     egyéni
      alapjogvédelemre szolgál.

      Nem  minden  esetben  szünteti  meg  az  Alkotmánybíróság  az
      eljárást,  ha az eredetileg alkotmányjogi panaszként  beadott
      indítványról  megállapítja, hogy az az  alkotmányjogi  panasz
      feltételeinek nem felel meg. Ilyen eset a jogorvoslat ki  nem
      merítése,  vagy az indítványozási jogosultság hiánya,  amikor
      is   nem   az   fordul   az   Alkotmánybírósághoz,   aki   az
      alkotmányellenes  jogszabály alkalmazása folytán  jogsérelmet
      szenvedett.  Az  Alkotmánybíróság  több  ilyen   esetben   az
      alkotmányjogi   panaszra  irányuló  indítványt  elutasította,
      viszont  az  eljárást  az elutasított indítványban  megjelölt
      jogszabály  absztrakt  kontrolljára  lefolytatta.   (44/1991.
      (VIII. 28.) AB, ABH 1991, 428, 429 59/1993. (XI. 29.) AB, ABH
      1993, 353, 357 39/1997 (VII. 1.) AB, ABH 1997, 263, 277.)

      Az   Emberi  Jogok  Európai  Egyezménye  megsértése   esetére
      kizárólag  egyéni  panaszok számára nyit  nemzetközi bírósági
      utat.  Az  Egyezmény  30.  cikke — amelyet  a  8.  kiegészítő
      jegyzőkönyv  iktatott  be  1990.  január  1-jei  hatállyal  —
      kimondja,  hogy  a  Bizottság az eljárás bármely  szakaszában
      határozhat  úgy,  hogy  a kérelmet az  ügylajstromából  törli
      (azaz  megszünteti  az  eljárást),  ha  a  körülmények   arra
      engednek   következtetni,  hogy  a)  a   kérelmezőnek   nincs
      szándékában  kérelmét  tovább  fenntartani  vagy  b)  az  ügy
      megoldódott, vagy c) a Bizottság által megállapított  bármely
      más  okból  nem  indokolt  a  kérelem  megvizsgálását  tovább
      folytatni.  A  Bizottságnak mindazonáltal folytatnia  kell  a
      kérelem  megvizsgálását,  ha  az  Egyezményben  meghatározott
      emberi  jogok  védelme ezt kívánja meg.  Ezt  a  rendelkezést
      néhány   stiláris  változással  átvette  a   11.   kiegészítő
      jegyzőkönyv.  Az  Emberi  Jogok Európai  Egyezményének  ebben
      megállapított  37.  cikke értelmében most  már  az  (állandó)
      Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  is  vizsgálnia  kell  az
      indítvány  visszavonása  esetén,  hogy  az  Egyezményben   és
      kiegészítő jegyzőkönyveiben védett jogok nem követelik-e  meg
      mégis az eljárás folytatását. Megjegyzendő azonban, hogy mind
      a Bizottság, mind az akkori Bíróság még a 30. cikk beiktatása
      előtt  is  így járt el, ha az eljárás folytatását közérdekből
      szükségesnek  látta. (Lásd például a Tyrer v UK  ügyet  (1978
      Series A no. 26).

      A  német  Szövetségi Alkotmánybíróság pedig  ebben  az  évben
      változtatta  meg  korábbi gyakorlatát a fentieknek  megfelelő
      érvek    alapján.    Az   ítélet   szerint    a    Szövetségi
      Alkotmánybíróság   (a   német  jogban   egyéni   jogsérelemre
      vonatkozó)  alkotmányjogi  panasz  visszavonása  ellenére  is
      lefolytatja  az  eljárást,  ha ezt  közérdekből  szükségesnek
      látja.  Urteil  vom  14.  Juli 1998, Europäische  Grundrechte
      Zeitschrift  1998,  13-14,  395,  402.  (helyesrási  reformok
      bevezetése  az  iskolai  oktatásban).  Az  ítélet  indokolása
      szerint  az ügyben az alkotmányjogi panasz funkciói közül  az
      objektiv alkotmányjog védelme, valamint annak értelmezése  és
      továbbfejlesztése olyan mértékben előtérbe került  az  egyéni
      alkotmánybírósági jogvédelemmel szemben, hogy közérdekből  az
      eljárást  a  panasz  visszavonása  ellenére  is  le   kellett
      folytatni.    Az   indtvány   ugyanis   alapvető   fontosságú
      alkotmányjogi  kérdést vetett fel, amelynek közérdekűségét  a
      Szövetségi  Alkotmánybíróság már  azzal  elismerte,  hogy  az
      eljárást a jogerős rendes bírósági ítélet megszületése  előtt
      elkezdte.

      Látható, hogy az eddigi magyar gyakorlatban nem fordult  elő,
      hogy visszavont alkotmányjogi panasz ellenére folytatta volna
      az  eljárást az Alkotmánybíróság. Az ismertetett ügyek inkább
      az  eljárás fent leírt "indítvány nélküli" folytatása  körébe
      illenek,  mintsem az egyéni jogsérelem ügyében a  jogsérelmet
      szenvedett  fél  akarata ellenére folytatott  eljáráshoz.  Az
      Alkotmánybíróság   itt  az  alkotmányjogi   panaszt   mintegy
      átfunkcionálta,  amit  annál is inkább megtehetett,  mert  az
      Abtv.  szerinti  alkotmányjogi panasz nem  más,  mint  egyéni
      ügyben   indítványozott  és  arra  is  kiható  normakontroll,
      amelyben   a  norma  alkotmányosságára  vonatkozó  határozati
      rendelkezés  ugyanúgy  mindenkire  kötelező,  mintha   elvont
      normakontroll   során   született   volna.   Ha   tehát    az
      Alkotmánybíróság  nem  járhat  el  az  alkotmányjogi   panasz
      eljárásában  úgy,  hogy  az eredmény az  indítványozó  ügyére
      kihasson,   a  fennmaradó  részt,  a  normakontrollt   tovább
      folytathatja.

      Az  országgyűlési biztos az elvont normakontrollra  vonatkozó
      indítványát  vonta vissza, alkotmányjogi panasz  visszavonása
      ebben  az  ügyben nem merült fel. Az ügyrendi törvényjavaslat
      nem  különböztet indítványfajták szerint annak alapján  tehát
      az   Alkotmánybíróság   a  visszavont  alkotmányjogi   panasz
      ellenére  is  mérlegelheti  az eljárás  folytatását,  ha  azt
      közérdekből  szükségesnek látja. A közérdekű eljárás  azonban
      nyilván  nem tekint az eredeti indítványozó ügyére,  hanem  a
      norma  alkotmányellenessége  esetén  annak  megsemmisítése  a
      célja.   Erre   pedig   az   Abtv.   rendszerében    és    az
      Alkotmánybíróság  már  kialakult  gyakorlatában  az   eljárás
      absztrakt normakontrollként való folytatása elegendő.

                                   II.

      Az   elvont  alkotmányértelmezés  természete  szerint  mindig
      közérdekű, és az ebben a tárgyban hozott határozat mindenkire
      kötelező  voltánál  fogva  mindig  elvi  jelentőségű.  Ezt  a
      jellemvonását  nem csorbítja, hogy indítványozására  csak  az
      Abtv.-ben  meghatározott szervek jogosultak. Ha az  Alkotmány
      rendelkezése   mindenkire  kiterjedő  hatályú  értelmezésének
      szükségessége egyszer felmerül, s az arra jogosult  megfelelő
      indítványt tesz az Alkotmánybíróságnál, az indítvány  bármely
      okból  való  visszavonása  éppen úgy  nem  akadályozhatja  az
      Alkotmánybíróságot abban, hogy az eljárást folytathassa, mint
      az  elvont  normakontrollra irányuló  indítvány  visszavonása
      sem,  ahol  pedig csak valamely jogszabály alkotmányosságának
      tisztázása   és  az  ezzel  együtt  járó  alkotmányértelmezés
      képviselte  a  közérdeket. A most elbírált  ügyben  tehát  az
      Alkotmány   32/B.  §-ának  értelmezését  az  Alkotmánybíróság
      lefolytathatja.

      Budapest, 1998. szeptember 29.
                                                  Dr. Sólyom László
                                                      alkotmánybíró
      A különvéleményhez csatlakozom.
      Budapest, 1998. szeptember 29.
                                                   Dr. Lábady Tamás
                                                      alkotmánybíró
                                                                   
                                             Dr. Tersztyánszky Ödön
                                                      alkotmánybíró
       .
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       .
       Number of the Decision:
       .
       42/1998. (X. 2.)
       Date of the decision:
       .
       09/29/1998
       .
       .