English
Hungarian
Ügyszám:
.
1049/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Schmidt Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 56/1996. (XII. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/204
.
A döntés kelte: Budapest, 12/09/1996
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány alapján meghozta a
   következő

                          határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  a helyi  önkormányzatokról szóló  1990.
   évi LXV. törvény 63/C. § (3) bekezdése, 64. § (5) bekezdése,
   64/B.   §    a)   pontja    és   67.    §   (3)    bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítása   és   megsemmisítése
   iránt benyújtott indítványt elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság   e  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    Indítványozó a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
    törvénynek ( a  továbbiakban :   Ötv.  ) az 1994. évi LXIII.
    törvénnyel megállapított  63/C. §  (3) bekezdése,  64. § (5)
    bekezdése,  64/B.  §  a)  pontja  és  67.  §  (3)  bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítását  és  megsemmisítését
    kérte. Jogi  álláspontja szerint  az Ötv. vitatott szabályai
    ellentétesek  az  Alkotmány  42.  §-ában,  43.  §  (1) - (2)
    bekezdésében,    valamint    a    44/A.    §-ában    foglalt
    rendelkezésekkel.

    Az Ötv.  63/C. §-ának (3) bekezdése, valamint 64. §-ának (5)
    bekezdése -  az Alkotmány  42.  §-ával  és  43.  §-ának  (1)
    bekezdésével ellentétben  - alárendeli  a fővárosi  kerületi
    önkormányzatokat  a   fővárosi  önkormányzatnak,   és  olyan
    társadalmi  viszonyok  szabályozására  ad  felhatalmazást  a
    fővárosi közgyűlésnek,  amelyek az  Alkotmány 43. §-ának (2)
    bekezdése alapján törvényhozási tárgynak minősülnek.

    Az  Ötv.   64/B.  §-ának   a)  pontja,   amely  a   fővárosi
    önkormányzat  kizárólagos   bevételeként   jelöli   meg   az
    igazgatási és közművelődési feladatokra biztosított normatív
    központi hozzájárulást  - mivel a kerületi önkormányzatok is
    látnak el igazgatási és közművelődési feladatokat - sérti az
    Alkotmány   44/A.   §   (1)   bekezdésének   c )   pontjában
    szabályozott  önkormányzati   alapjogot   és   egyúttal   az
    önkormányzati alapjogok  egyenlőségének az  Alkotmány 43.  §
    (1) bekezdése által kimondott elvét.

    Ugyancsak alkotmányellenesnek  ítéli az indítványozó az Ötv.
    67. §-ának  (3) bekezdését,  amely lehetőséget ad arra, hogy
    törvény  vagy   kormányrendelet  felhatalmazása   alapján  a
    fővárosi  közgyűlés   rendeletében   egyes   államigazgatási
    hatósági ügyfajták  intézésére több  kerületre, illetőleg  a
    főváros egészére  kiterjedő társulás  létrehozását  rendelje
    el. Az  indítványban kifejtettek  szerint ez  a  rendelkezés
    sérti az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdésének  e)  és  h)
    pontjában biztosított önkormányzati alapjogokat, nevezetesen
    a szervezetalakítás és a társulás szabadságát.

    Indítványozó kifejti  azt is,  hogy bár az Alkotmány 44/C. §
    értelmében   az    önkormányzatok   alapjogai    kétharmados
    szavazataránnyal elfogadott  törvénnyel korlátozhatók, ennek
    ellenére  álláspontja   szerint  a   vitatott  rendelkezések
    alkotmányellenesek, mert

    - nem  az önkormányzatok alapjogait általában, hanem csak az
    önkormányzatok egy  szűk  körének,  nevezetesen  a  fővárosi
    kerületi  önkormányzatoknak   az  alapjogait   korlátozza  a
    törvény;

    - nem  más, jogállamban  elismert jog  érdekében  korlátozza
    törvény  az   önkormányzatok   alapjogait,   hanem   pusztán
    közigazgatási szakmai-politikai megfontolások alapján;

    - mert  nagy mértékben,  a működési feltételeket meghatározó
    gazdasági  önállóság  tekintetében  korlátozza  az  kerületi
    önkormányzatok alapjogait. "Ha ugyanis az Alkotmány 44/C. §-
    ában adott felhatalmazással élve a törvényalkotó ésszerűtlen
    mértékben   korlátozza    az   önkormányzatok    alapjogait,
    szélsőséges  esetben   az  Alkotmány   44/A.  §-ának  egésze
    hatályát  vesztheti,   anélkül,  hogy   alkotmánymódosításra
    került volna sor ! "

                                II.

    Az indítvány nem megalapozott.

    Az Alkotmány  42. §  kimondja, hogy  a község,  a  város,  a
    főváros és  kerületei, valamint  a megye választópolgárainak
    közösségét megilleti  a helyi  önkormányzáshoz való  jog. Az
    Alkotmány  e   §-ában  egyúttal   definiálja  is   a   helyi
    önkormányzást, ami  ezen alkotmányi  meghatározás szerint  a
    választópolgárok közösségét  érintő  helyi  közügyek  önálló
    intézését, a  helyi közhatalomnak  a lakosság érdekében való
    gyakorlását  jelenti.   A  választópolgárok   ezt  a   helyi
    önkormányzáshoz való  jogukat a  44. § (1) bekezdése alapján
    az általuk  választott képviselő-testület  útján,  illetőleg
    helyi népszavazással gyakorolják.

    Az Alkotmány  a helyi önkormányzatokra vonatkozóan azokat, a
    minden   önkormányzatra   irányadó,   alapvető   garanciális
    szabályokat  tartalmazza,  amelyek  a  helyi  önkormányzatok
    autonómiájának alkotmányos  védelmét hivatottak biztosítani.
    Nem szabályozza  a helyi  önkormányzatok típusait,  a  helyi
    önkormányzatok  egyes   típusainak   jogállását,   így   nem
    tartalmaz rendelkezéseket  arra  nézve  sem,  hogy  a  helyi
    önkormányzás körébe  tartozó  feladatok,  hatáskörök  miként
    oszlanak  meg   a  települési  önkormányzatok  és  a  megyei
    önkormányzatok között,  a fővárosban a fővárosi önkormányzat
    és   a    kerületi   önkormányzatok    között.    A    helyi
    önkormányzatokra vonatkozó  további szabályok megalkotását a
    törvényhozásra bízza.  A 43.  §-ának  (2)  bekezdésében  úgy
    rendelkezik,  hogy   a  helyi   önkormányzati   jogokat   és
    kötelezettségeket törvény  határozza meg. 44/C. §-ában pedig
    kimondja,  hogy  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  törvény
    elfogadásához, az  önkormányzati alapjogok  korlátozásához a
    jelenlevő országgyűlési  képviselők kétharmadának  szavazata
    szükséges.

    A törvényhozó  - az  Alkotmány  keretei  között  -  a  helyi
    önkormányzatok jogállásának,  az önkormányzatokat  megillető
    jogok és  kötelezettségek szabályozása, a helyi önkormányzás
    körébe tartozó  feladat- és  hatásköröknek az önkormányzatok
    egyes  típusai   közötti  megosztása  során  széles  döntési
    szabadsággal rendelkezik.  E  döntési  szabadsága  keretében
    gazdasági, közigazgatási  szakmai-politikai szempontokat  is
    mérlegelhet. A  törvényhozó döntési  szabadságának  a  helyi
    önkormányzatok   számára    az   Alkotmány    44/A    §-ában
    meghatározott önkormányzati alapjogok szabnak korlátot.

    A helyi  önkormányzatok jogállását,  a helyi  önkormányzatok
    típusait és a helyi önkormányzás körébe tartozó feladatok és
    hatáskörök megosztását  a helyi önkormányzatok egyes típusai
    között az  Alkotmány  44/C.  §-a  alapján  megalkotott  Ötv.
    szabályozza. A  főváros önkormányzati  rendszerét a fővárosi
    és  a   kerületi  önkormányzatok   jogállását,  feladat-  és
    hatáskörét az  Ötv. -nek  az  1994.  évi  LXIII.  törvénnyel
    megállapított VII. fejezete határozza meg.

    Az Ötv.  e  fejezetében  foglaltak  alapján  a  feladat-  és
    hatásköröknek  a   fővárosi  önkormányzat   és  a   kerületi
    önkormányzatok  közötti   megosztása  alapvetően   eltér   a
    települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok közötti
    feladat-  és   hatáskörmegosztástól,  ebből   következően  a
    fővárosi és  kerületi önkormányzatok jogállása is különbözik
    más helyi  önkormányzatok jogállásától.  Ez  a  jogállásbeli
    különbségtétel   a   fővárosnak   az   országban   betöltött
    különleges helyzetéből, valamint abból a tényből következik,
    hogy  a  főváros  egésze  alkot  egy  természetes  földrajzi
    egységet,  egy  települést.    A  fővárosnak  ez  a  sajátos
    helyzete tükröződik  az Alkotmány  42. §-ában  is, amikor  a
    helyi  önkormányzáshoz   való  jog   meghatározása  során  a
    települések között  és egy  egységhez tartozóként  említi  a
    fövárost és  kerületeit. A  főváros egy  település,  amelyen
    belül -  a település  nagyságára, funkcióira  tekintettel  -
    több önkormányzat, kétszintű önkormányzati rendszer működik,
    amelyre  a   települési  és  megyei  önkormányzatok  közötti
    feladat- és hatáskörmegosztás elveit analóg módon alkalmazni
    nem lehet.  Vannak ugyanis  olyan  települési  önkormányzati
    feladat- és  hatáskörök,  amelyek  amiatt,  mert  a  főváros
    egészét, illetőleg több kerületet érintenek, nem utalhatók a
    kerületi önkormányzatok  feladat- és  hatáskörébe,  ezért  a
    törvény a más települések esetén a települési önkormányzatot
    megillető feladat- és hatásköröket is meg kell, hogy ossza a
    főváros  és   a  kerületek   önkormányzatai   között.   Erre
    tekintettel az  Ötv. 63.  §-ának  (1)  bekezdésében  mind  a
    fővárosi,  mind   a  kerületi   önkormányzatokat  települési
    önkormányzatként határozza  meg, amelyek  azonban törvényben
    meghatározott önálló  feladat- és  hatáskörrel rendelkeznek.
    Ennek a  szabályozásnak az eredményeként a fővárosi kerületi
    önkormányzatok    jogállása     eltér     más     települési
    önkormányzatokétól,    más     települési    önkormányzatnál
    korlátozottabb feladat-  és hatáskörökkel  rendelkeznek.  Az
    Ötv. az  Alkotmány 42.  §-ával összhangban  alakította ki  a
    főváros kétszintű települési önkormányzati rendszerét, ezért
    téves  indítványozónak   az  a  szemléletmódja,  amellyel  a
    fővárosi és  a kerületi  önkormányzatok viszonyának törvényi
    szabályozásán  a   megyei  és  a  települési  önkormányzatok
    közötti feladat- és hatáskörmegosztás elveit kéri számon.

    A   helyi    önkormányzás   körébe   tartozó   feladat-   és
    hatásköröknek a  főváros kétszintű  települési önkormányzati
    rendszeréből  következő   sajátos  megosztása   mellett,   a
    fővárosi önkormányzat  és a  kerületi önkormányzatok  önálló
    feladat- és  hatáskörű önkormányzatok,  amelyek  mindegyikét
    egyenlően megilletik  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdésében
    szabályozott önkormányzati alapjogok.

    Az Alkotmánybíróság  már  több  határozatában  vizsgálta  az
    Alkotmányban    szabályozott     önkormányzati     alapjogok
    természetét.  [ pl.  : 1/1993.  (I. 13.)  AB határozat,  ABH
    1993, 27.; 4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993, 68-73.;
    57/1994. (IX.  17.) AB  határozat, ABH  1994, 316.  , 331. ;
    77/1995. (XII.  21.)  AB  határozat,  ABH  1995,  396.  ]  E
    határozataiban megállapította, hogy az Alkotmány 44/A. § (1)
    bekezdésében  szabályozott   alapjogok  a  helyi  képviselő-
    testületek  számára   biztosított  olyan  hatáskörcsoportok,
    amelyek  a  helyi  önkormányzás  körében  az  önkormányzatok
    számára   biztosított   autonómia   alkotmányos   garanciáit
    képezik. Az  önkormányzatokat  az  egyes  alapjogok  körében
    megillető    autonómia     azonban    nem    feltétlen    és
    korlátozhatatlan. Az  alapjogok  szabályozása  elsősorban  a
    kormánnyal és az államigazgatással szemben nyújt alkotmányos
    garanciát  az  önkormányzatok  számára.  A  törvényhozót  az
    Alkotmányban szabályozott  önkormányzati alapjogok  annyiban
    korlátozzák, hogy azokat nem vonhatja el, nem állapíthat meg
    olyan mértékű korlátozásokat, amelyek valamely önkormányzati
    alapjog tartalmának  kiüresedéséhez,  tényleges  elvonásához
    vezetnek.

    Az  Alkotmány   44/A.  §   (1)  bekezdésében   meghatározott
    hatáskörcsoportok, önkormányzati  alapjogok  egy,  az  állam
    közhatalmi   szervezeti   rendszerén   belül   elhelyezkedő,
    Alkotmányban szabályozott szervtípus autonómiáját hivatottak
    garantálni. Így  az önkormányzati  alapjogokat az  Alkotmány
    nem részesíti  a XII.  fejezetben szabályozott,  - az  egyén
    autonómiájának alkotmányos  garanciáit  jelentő  -  alapvető
    jogokat megillető,  azokkal azonos  alapjogi védelemben. Így
    az  önkormányzati   alapjogok  korlátozásával   szemben  nem
    alkotmányossági   követelmény   az,   hogy   arra   valamely
    alkotmányos  jog  érvényesítése,  valamely  alkotmányos  cél
    érdekében szükségszerűen és azzal arányosan kerüljön sor.

    Az Alkotmány  43. §-ának  (1) bekezdése  kimondja,  hogy  az
    önkormányzatoknak az  Alkotmány  44/A.  §-ában  szabályozott
    alapjogai egyenlőek,  a  kötelezettségeik  azonban  eltérőek
    lehetnek, s  ezzel maga  ad lehetőséget  arra, hogy  a helyi
    önkormányzatok  egyes  típusai  esetén  a  törvény  eltérően
    rendelkezzen a helyi önkormányzás körébe tartozó feladat- és
    hatáskörök  megosztásáról.   Az   alapjogok   egyenlőségének
    követelménye  azt   jelenti,  hogy   a   törvény   a   helyi
    önkormányzatok minden  típusa számára  köteles biztosítani a
    44/A. § (1) bekezdésében szabályozott alapjogok gyakorlását,
    azt,   hogy   minden   önkormányzat   önálló   felelősséggel
    dönthessen az  alapjogok körébe  tartozó ügyeiben. Nem sérti
    az  alapjogok   egyenlőségének  követelményét   az,  ha   az
    alapjogok  tartalmát   adó  hatáskörcsoporton   belül  egyes
    hatáskörök gyakorlását  a törvény korlátozza, egészen addig,
    míg a korlátozás az önkormányzati alapjog kiüresedéséhez nem
    vezet, lehetetlenné  nem teszi  azt,  hogy  az  önkormányzat
    önálló felelősséggel  döntsön az  alapjog lényeges tartalmát
    jelentő  hatáskörökben.   Mindezek  alapján  megállapítható,
    önmagában az,  hogy  a  jelenlevő  képviselők  kétharmadának
    szavazatával  elfogadott   törvény  nem   valamennyi   helyi
    önkormányzatra,   hanem    csak   az    önkormányzatok   egy
    meghatározott  típusára   nézve  állapít  meg  az  alapjogok
    tartalmát is  érintő hatásköri  korlátozásokat, nem sérti az
    önkormányzati alapjogok  egyenlőségének az  Alkotmány 43. §-
    ának (1) bekezdésében meghatározott követelményét.

    2. Indítványozó  lényegében ugyanazon  indokok alapján  emel
    alkotmányossági  kifogást   az   Ötv.   63/C.   §-ának   (3)
    bekezdésében, valamint  64. §-ának  (5) bekezdésében foglalt
    rendelkezések ellen.

    Az Ötv.  63/C. §-ának  (3)  bekezdése  felhatalmazást  ad  a
    fővárosi közgyűlés  számára, hogy rendeletében szabályozza a
    főváros általános  rendezési terve, a kerületi alaptervek és
    részletes   rendezési    tervek   összhangjához    szükséges
    követelményeket, arra,  hogy  e  rendeletében  meghatározza,
    hogy a  tervezési  folyamatban  a  kerületi  és  a  fővárosi
    önkormányzatot  mely   estekben  illeti  meg  véleményezési,
    egyetértési  jog  és  mely  estekben  kötelező  a  kölcsönös
    tájékoztatási, illetve tervezési együttműködés.

    Ugyancsak jogalkotási  felhatalmazást tartalmaz  a 64. § (5)
    bekezdése, amely kimondja, hogy a törvény alapján a fővárosi
    és   a   kerületi   önkormányzatokat   osztottan   megillető
    bevételeknek  a   fővárosi  önkormányzat   és   a   kerületi
    önkormányzatok  közötti  megosztását  a  fővárosi  közgyűlés
    rendeletében a  kerületi  képviselő-testületek  véleményének
    kikérésével határozza meg.

    Indítványozó álláspontja  szerint  e  szabályok  a  kerületi
    önkormányzatokat alárendelik  a fővárosi  önkormányzatnak és
    ez sérti  azt az  Alkotmány 42.  §-ából és  43.  §-ának  (1)
    bekezdéséből levezethető  alkotmányos elvet, amely szerint a
    helyi  önkormányzatok,   így  a   fővárosi  és   a  kerületi
    önkormányzatok  is,   mellérendeltségi   viszonyban   állnak
    egymással,  a   fővárosi  és   a   kerületi   önkormányzatok
    kapcsolatai nem lehetnek alá-, fölérendeltségi jellegűek. Az
    Alkotmány  43.  §  (1)  bekezdése  kimondja,  hogy  a  helyi
    önkormányzatok   önkormányzati   alapjogai   egyenlőek.   Az
    egyenlőség kizárja a helyi önkormányzatok, így a fővárosi és
    a kerületi  önkormányzatok között szervezeti értelemben vett
    függőségi, alá-,  fölérendeltségi viszony kialakítását. Erre
    tekintettel  a   fővárosi  és   a  kerületi   önkormányzatok
    törvényben,  az   Ötv.   VII.   fejezetében   meghatározott,
    illetőleg más  törvényekben egymástól  elválasztott feladat-
    és hatáskörrel  rendelkeznek. E  feladatmegosztás  során  az
    Ötv. 63/A. §-a meghatározza azokat az önkormányzati feladat-
    és hatásköröket, amelyeket a fővárosi önkormányzat a főváros
    egész  területére   nézve  köteles   ellátni.  E   feladatok
    ellátásához biztosít  jogi eszközöket az Ötv. vitatott 63/C.
    §-ának (3)  bekezdése, valamint 64. §-ának (5) bekezdése. Az
    Ötv.    e     rendelkezései    jogalkotási    felhatalmazást
    tartalmaznak,     meghatározott     szabályozási     tárgyak
    tekintetében  rendeletalkotási   jogkörrel  ruházzák  fel  a
    fővárosi közgyűlést.  A jogszabályok - így az önkormányzatok
    rendeletei is  - az  állami  szervek  közhatalom  birtokában
    kibocsátott normatív  aktusai,  kötelező  erejük  alapja  az
    állami  közhatalom.   Abból,  hogy   valamely  állami  szerv
    felhatalmazással rendelkezik  arra,  hogy  jogszabályban,  a
    jogszabály címzettjeire  nézve kötelező  módon  szabályozzon
    társadalmi viszonyokat, nem következik az, hogy a jogszabály
    címzettjei alá  vannak rendelve  a jogalkotónak. A jogalkotó
    hatáskör  gyakorlására   való   felhatalmazás   nem   teremt
    szervezeti értelemben  hierarchikus viszonyt  a jogalkotó és
    az általa kibocsátott jogszabály címzettjei között.

    Nem helytálló  indítványozónak az az álláspontja sem, hogy e
    rendelkezések alapján  a fővárosi közgyűlés az Alkotmány 43.
    §   (2)    bekezdése   által    megállapított    kizárólagos
    törvényhozási   tárgyak    körében   kapott   felhatalmazást
    rendeletalkotásra.

    Az Alkotmány  43. §  (2) bekezdése  úgy rendelkezik, hogy az
    önkormányzati jogokat és kötelezettségeket törvény állapítja
    meg.

    A  fővárosi   és  a  fővárosi  kerületi  önkormányzatokat  a
    fővárosi   településrendezésben    megillető   jogokat    és
    kötelezettségeket az  Ötv. 63/A.  §-ának a) pontja, valamint
    63/C. §-a  szabályozza. E  rendelkezések alapján  a  főváros
    egységes  településpolitikájának   biztosítása  érdekében  a
    főváros  általános  rendezési  tervének  meghatározása  -  a
    Kormány  és  a  kerületi  képviselő-testületek  véleményének
    kikérésével -  a fővárosi  közgyűlés hatáskörébe tartozik, a
    kerületi önkormányzat  az általános  rendezési terv  keretei
    között kerületi  alaptervet és  kerületi részletes rendezési
    tervet készít.  Az Ötv  ezen rendelkezései  szerint kerületi
    alaptervnek és  a kerületei  részletes  rendezési  terveknek
    összhangban  kell  állnia  a  fővárosi  általános  rendezési
    tervvel. Az  Ötv. alapján tehát a rendezési tervezés során a
    fővárosi   önkormányzatokat   együttműködési   kötelezettség
    terheli, a  tervek összhangjának  biztosítása  az  általános
    rendezési terv  megalkotására jogosult fővárosi önkormányzat
    feladata. Az  Ötv. e  törvényi kötelezettség teljesítése, az
    együttműködés spontaneitásának  elkerülése érdekében - annak
    érdekében,   hogy   az   érdekegyeztetés   ne   a   fővárosi
    önkormányzat  esetenkénti,   aktuális  gazdasági,  politikai
    érdekeitől függjön  - ,  a  kerületi  önkormányzati  érdekek
    érvényesítésének  garanciájaként   írja   elő   a   fővárosi
    közgyűlés   számára,    hogy   rendeletében    a    kerületi
    önkormányzatok számára  előre kiszámítható,  normatív  módon
    határozza   meg    a    tervek    összhangjához    szükséges
    követelményeket, és  az önkormányzatok közötti együttműködés
    formáit, eszközeit.  Az Ötv. 63/C. § (3) bekezdése tehát nem
    arra ad  jogot a  fővárosi  közgyűlésnek,  hogy  a  törvényi
    szabályozáshoz  képest   új  jogot,   vagy   kötelezettséget
    állapítson meg  a fővárosi  kerületi önkormányzatok számára,
    hanem arra kötelezi az fővárosi közgyűlést, hogy garanciális
    okokból jogszabályban  határozza meg  a  rendezési  tervezés
    törvényben   előírt   koordinációjának   követelményeit   és
    formáit.

    Hasonlóképpen nem  állapítható meg  a 64. § (5) bekezdésének
    alkotmányellenessége sem azon az alapon, hogy az kizárólagos
    törvényhozási tárgy  körében ad  felhatalmazást  a  fővárosi
    közgyűlésnek rendeletalkotásra.  Az Alkotmány  44/A.  §  (1)
    bekezdésének  c )  pontja  kimondja,  hogy  az  önkormányzat
    törvényben meghatározott  feladatainak ellátásához megfelelő
    bevételre jogosult,  továbbá e  feladatokkal  arányban  álló
    állami támogatásban  részesül. Az  Ötv. 64.  -64/C. §-ai  az
    önkormányzati feladat-  és hatásköröknek  a  fővárosi  és  a
    kerületi  önkormányzatok   közötti   sajátos   megosztásához
    igazodóan alakították  ki a  bevételi források  fővárosi  és
    kerületi önkormányzatok  közötti megosztásának  rendjét.  Az
    Ötv.   e   rendelkezései   a   bevételek   négy   csoportját
    különböztetik meg.  Az első  csoportba azok  - a  64. §  (3)
    bekezdésében meghatározott  - bevételek tartoznak, amelyek a
    fővárosban  működő   önkormányzatokat  -  a  fővárosi  és  a
    kerületi önkormányzatokat egyaránt - önállóan és közvetlenül
    illetik meg. A második csoportban - a 64. § (4) bekezdésében
    -  a   fővárosi  és   kerületi  önkormányzatokat   osztottan
    megillető  bevételek  kerültek  meghatározásra.  A  harmadik
    csoportban -  a 64/A.  §-ban  -  a  kerületi  önkormányzatok
    kizárólagos bevételeit,  a negyedik  csoportban  pedig  -  a
    64/B. §  alapján -  a fővárosi  önkormányzatot kizárólagosan
    megillető  bevételek   körét  határozza  meg  a  törvény.  A
    fővárost és  a kerületeket  megosztottan megillető bevételek
    szabályozásával a  főváros  egységes  településpolitikájának
    biztosítása,     a      főváros     városfejlesztési      és
    városrehabilitációs    programjának     meghatározása     és
    érvényesítése érdekében  a fővárosi önkormányzat számára, az
    Ötv.  63/A.   §-ában  meghatározott  koordinációs  feladatok
    ellátásához biztosít  gazdasági és  jogi eszközöket  az Ötv.
    64.  §-ának   (4)  - (6)   bekezdése.  A   64.  §  (5) - (6)
    bekezdésében az  Ötv. által  a fővárosi  közgyűlésnek  adott
    jogalkotási felhatalmazás a fővárosi önkormányzat törvényben
    megállapított  feladatainak   ellátásához,  az   Ötv.  és  a
    költségvetési törvény  által meghatározott bevételi források
    feletti rendelkezés  módját szabályozza.  Ennek megfelelően,
    az  Ötv.  -nek  indítványozó  által  kifogásolt  64.  §  (5)
    bekezdésében  szabályozott   rendeletalkotási   jogkör   nem
    tekinthető   az    Alkotmány   43.    §   (2)   bekezdésében
    meghatározott, kizárólagos  törvényhozási tárgykörben  adott
    felhatalmazásnak. A felhatalmazás - az Alkotmány 44/A. § (2)
    bekezdésével   összhangban    -   törvényben   meghatározott
    feladatainak ellátása  érdekében,  feladatkörében  jogosítja
    fel a fővárosi közgyűlést a rendeletalkotásra.

    3. Az  Ötv.  64/B.  §-ának  a)  pontja  alapján  a  fővárosi
    önkormányzat kizárólagos bevételei közé tartozik "a normatív
    központi   hozzájárulás    igazgatási    és    közművelődési
    feladatokra".   Indítványozó álláspontja  szerint -  mivel a
    kerületi  önkormányzatok   is  látnak   el   igazgatási   és
    közművelődési feladatokat  - az  igazgatási és közművelődési
    feladatokra biztosított  normatív központi hozzájárulásnak a
    fővárosi önkormányzat  kizárólagos bevételei  közé  sorolása
    sérti az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdés  c )  pontjában
    szabályozott   önkormányzati   alapjogot,   s   ezáltal   az
    önkormányzatok  alapjogainak   az  Alkotmány   43.   §   (1)
    bekezdésében megfogalmazott egyenlőségét.

    Az Alkotmánybíróság  megállapította, hogy  az Ötv.  vitatott
    szabálya nem  sérti az  Alkotmány 44/A.  § (1)  bekezdésében
    szabályozott önkormányzati  alapjogot. Ez  az  önkormányzati
    alapjog  arra   biztosít  alkotmányos   garanciát  a   helyi
    önkormányzat számára,  hogy ha  törvény kötelezően ellátandó
    feladatot ír  elő  -  s  ezzel  korlátozza  feladat-ellátási
    autonómiáját  -,   a  törvényhozó   gondoskodjék  a  feladat
    ellátásához szükséges  anyagi eszközökről.  Az  Alkotmány  e
    rendelkezéséből a  törvényhozó számára  az  a  kötelezettség
    származik, hogy  a helyi  önkormányzatok számára  törvényben
    előírt,  kötelezően   ellátandó  feladatok   ellátásához   -
    megfelelő saját  bevételi források, illetőleg e feladatokkal
    arányban álló  állami támogatás  meghatározásával -  köteles
    gondoskodni a  szükséges  pénzeszközökről.  Az  Alkotmány  e
    rendelkezése alapján  az Országgyűlés  szabadon dönt  arról,
    hogy  miként   gondoskodik  a  törvényben  előírt  feladatok
    ellátásának  anyagi   fedezetéről.  A  helyi  önkormányzatok
    kötelezően ellátandó feladataihoz szükséges anyagi fedezetet
    az Országgyűlés  a saját  bevételi források  és  a  központi
    költségvetési hozzájárulások  - törvényben,  az Ötv. -ben, a
    kötelező feladatot  előíró ágazati  törvényekben, valamint a
    költségvetési törvényben  meghatározott - komplex rendszerén
    keresztül biztosítja.  A normatív  központi hozzájárulás  és
    ezen belül  is az  igazgatási és  közművelődési  feladatokra
    megállapított  normatív   központi  hozzájárulás   a   helyi
    önkormányzatok költségvetési  finanszírozásának  csak  egyik
    módja,  az   Ötv.  84.   §  (2)   bekezdése  alapján   olyan
    önkormányzati   bevételi    forrás,   amely   felhasználásra
    vonatkozó kötelezettség nélkül illeti meg az önkormányzatot.
    A  normatív   központi  hozzájárulás   tehát  nem  feladatot
    finanszíroz, hanem  a  központi  támogatás  elosztásának  az
    eszköze.  Így   önmagában  az,   hogy  az  Ötv.  a  fővárosi
    önkormányzat  kizárólagos   bevételeként   jelöli   meg   az
    igazgatási  és   közművelődési   feladatokra   megállapított
    normatív központi  hozzájárulást, -  amíg az Országyűlés más
    módon   gondoskodik   a   kerületi   önkormányzat   kötelező
    feladatainak ellátásához  szükséges pénzügyi  eszközökről  -
    nem  eredményezi  az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdés  c)
    pontjában szabályozott önkormányzati alapjog sérelmét.

    4.  Nem  jelenti  az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdésében
    szabályozott   önkormányzati    alapjogok   alkotmányellenes
    korlátozását az  Ötv. 67.  §-ának (3)  bekezdésében  foglalt
    rendelkezés sem.  Az Ötv.  67. §  (3) bekezdése  a következő
    szabályt tartalmazza :

    " (3) Törvény  vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján a
    közgyűlés rendeletében  több kerületre,  illetőleg a főváros
    egészére kiterjedő  társulás létrehozását  kötelezővé teheti
    egyes  államigazgatási  ügyfajták  intézésére;  elrendelheti
    egyes hivatali  szolgáltatások ( pl.   :    ügyfélszolgálati
    irodák, egymenetes  és  rövidített  határidejű  ügyintézés )
    egységes és összehangolt ellátását. "

    Az Ötv.  -nek ez a rendelkezése felhatalmazást ad a fővárosi
    közgyűlésnek   arra,    hogy    -    törvényben    illetőleg
    kormányrendeletben meghatározott  esetekben  -  rendeletében
    egyes államigazgatási  hatósági  ügyek  intézésére  hatósági
    igazgatási   társulás   létrehozását   kötelezően   előírja,
    illetőleg elrendelje  egyes hivatali szolgáltatások egységes
    és összehangolt ellátását.

    Indítványozó álláspontja  szerint ez a fővárosi közgyűlésnek
    adott felhatalmazás  sérti a  helyi önkormányzat  számára az
    Alkotmány 44/A.  § (1)  bekezdés e ) pontjában szervezetének
    és működési  rendjének kialakítására, valamint h ) pontjában
    társulás létrehozására biztosított autonómiáját.

    Az  Alkotmány   44/A.  §   (1)   bekezdésében   szabályozott
    önkormányzati alapjogok  a helyi  önkormányzatokat  a  helyi
    önkormányzás   körében   megillető   autonómia   alkotmányos
    garanciáit szabályozzák.  Azonban az Alkotmány 44/B. § (2) -
     (3) bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  helyi
    önkormányzat szerveinek  hatáskörébe  utalt  államigazgatási
    feladat- és  hatáskörök  gyakorlása  nem  tartozik  a  helyi
    önkormányzás körébe.  Az államigazgatási  hatósági  jogkörök
    gyakorlása során  a helyi önkormányzatok szervei ( a jegyző,
    főjegyző, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke a megyei
    jogú város  kerületi  hivatalának  elöljárója,  illetőleg  a
    polgármesteri hivatal  hatáskörrel felruházott ügyintézője )
    az  állam   központi  szervei  által  alkotott  jogszabályok
    érvényesítését szolgáló  hatósági jogalkalmazó tevékenységet
    végeznek. Az  államigazgatási feladatok  ellátása -  az Ötv.
    95. §  d ) pontja  alapján -  akkor is  a Kormány irányítása
    alatt áll,  ha ellátásukat  törvény vagy  kormányrendelet  a
    helyi önkormányzati szervek feladat- és hatáskörébe utalja.

    E   hatáskörükben    az   önkormányzat   szervei   nincsenek
    alárendelve a  képviselő-testületnek. A képviselő-testület a
    hatáskörrel         felruházott         tisztségviselőjétől,
    köztisztviselőjétől  a   hatáskört  nem   vonhatja   el,   e
    hatásköreik gyakorlására  utasítást nem  adhat, nem jogosult
    hatósági  határozataik  felülvizsgálatára.  Az  önkormányzat
    szervei által  gyakorolt államigazgatási  hatósági  jogkörök
    tekintetében  a  felettes  szerveket  -  az  államigazgatási
    eljárás általános  szabályairól szóló  1957. évi IV. törvény
    alapján -  megillető jogokat államigazgatási szerv, a megyei
    közigazgatási   hivatal,    vagy   valamely    dekoncentrált
    államigazgatási  szerv   gyakorolja.  Ezen   államigazgatási
    szervek hatáskörébe  tartozik a  döntések  ellen  benyújtott
    fellebbezés    elbírálása     is.    A    képviselő-testület
    önkormányzati feladat-  és hatáskörébe csak az e tevékenység
    gyakorlásához  szükséges   szervezeti,  személyi  és  anyagi
    feltételek biztosítása tartozik. Az államigazgatási hatósági
    tevékenység során  a jogalkalmazó  nem  települési  érdekek,
    településpolitikai   mérlegelés,   hanem   a   jogszabályok,
    jogszabályban meghatározott szakmai szempontok szerint dönt.
    A  jogalkalmazás   szakszerűségének  és   a   jogalkalmazási
    gyakorlat  egységességének   biztosítása  megkívánja,   hogy
    jogszabályok   a    hatósági   tevékenység   szervezeti   és
    személyzeti  feltételeivel  kapcsolatos  követelményeket  is
    előírjanak.  Így  az  államigazgatási  hatósági  tevékenység
    feltételeinek   biztosítása    körében   korlátozottabb    a
    képviselő-testületek   önállósága    is,   mint    a   helyi
    önkormányzás körébe  tartozó ügyek  személyi  és  szervezeti
    feltételeinek  kialakításában.   Mindezekre,  valamint  arra
    tekintettel, hogy  az Ötv.  67. §  (1) bekezdésében  foglalt
    felhatalmazás,   csak az államigazgatási ügyek törvény, vagy
    kormányrendelet által  meghatározott körében  teszi lehetővé
    azt, hogy  a fővárosi önkormányzat rendeletével korlátozza a
    kerületi önkormányzat  társulási szabadságát,  és a kerületi
    önkormányzatot    szervezeti     és    működési    rendjének
    meghatározásában megillető  döntési autonómiát,  nem jelenti
    az Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdés  e)  és  h)  pontjában
    szabályozott   önkormányzati    alapjogok   alkotmányellenes
    korlátozását.  Nem   korlátozza  a   kerületi   önkormányzat
    képviselő-testületét  abban,   hogy  a   helyi  önkormányzás
    körében önálló  felelősséggel döntsön szervezeti és működési
    rendjének  alakításáról,   és   önkormányzati   feladatainak
    ellátása  érdekében   szabadon  társuljon  más  önkormányzat
    képviselő- testületével.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
    Ötv. -nek az indítványozó által kifogásolt rendelkezései nem
    ellentétesek az  Alkotmány 43.  §-ában foglaltakkal  és  nem
    sértik  a   fövárosi  kerületi   önkormányzatok  számára  az
    Alkotmány 44/A.  § (1)  bekezdés c ) , e ) és h ) pontjaiban
    biztosított önkormányzati  alapjogokat, ezért  az indítványt
    elutasította.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal           Dr. Holló András
               alkotmánybíró             alkotmánybíró

              Dr. Kilényi Géza          Dr. Lábady Tamás
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

                          Dr. Schmidt Péter
                         előadó alkotmánybíró

                           Dr. Szabó András
                            alkotmánybíró

            Dr. Tersztyánszky Ödön         Dr. Vörös Imre
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Constitutional review of provisions which define the minimum services which the Social Security Agency has to pay for the insured
     Number of the Decision:
     .
     56/1996. (XII. 12.)
     Date of the decision:
     .
     12/09/1996
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1996-3-011?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .