Hungarian
Ügyszám:
.
1049/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Schmidt Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 56/1996. (XII. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/204
.
A határozat kelte: Budapest, 12/09/1996
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány alapján meghozta a
  következő

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  a helyi  önkormányzatokról szóló  1990.
  évi LXV. törvény 63/C. § (3) bekezdése, 64. § (5) bekezdése,
  64/B.   §    a)   pontja    és   67.    §   (3)    bekezdése
  alkotmányellenességének  megállapítása   és   megsemmisítése
  iránt benyújtott indítványt elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság   e  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   Indítványozó a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
   törvénynek ( a  továbbiakban :   Ötv.  ) az 1994. évi LXIII.
   törvénnyel megállapított  63/C. §  (3) bekezdése,  64. § (5)
   bekezdése,  64/B.  §  a)  pontja  és  67.  §  (3)  bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítását  és  megsemmisítését
   kérte. Jogi  álláspontja szerint  az Ötv. vitatott szabályai
   ellentétesek  az  Alkotmány  42.  §-ában,  43.  §  (1) - (2)
   bekezdésében,    valamint    a    44/A.    §-ában    foglalt
   rendelkezésekkel.

   Az Ötv.  63/C. §-ának (3) bekezdése, valamint 64. §-ának (5)
   bekezdése -  az Alkotmány  42.  §-ával  és  43.  §-ának  (1)
   bekezdésével ellentétben  - alárendeli  a fővárosi  kerületi
   önkormányzatokat  a   fővárosi  önkormányzatnak,   és  olyan
   társadalmi  viszonyok  szabályozására  ad  felhatalmazást  a
   fővárosi közgyűlésnek,  amelyek az  Alkotmány 43. §-ának (2)
   bekezdése alapján törvényhozási tárgynak minősülnek.

   Az  Ötv.   64/B.  §-ának   a)  pontja,   amely  a   fővárosi
   önkormányzat  kizárólagos   bevételeként   jelöli   meg   az
   igazgatási és közművelődési feladatokra biztosított normatív
   központi hozzájárulást  - mivel a kerületi önkormányzatok is
   látnak el igazgatási és közművelődési feladatokat - sérti az
   Alkotmány   44/A.   §   (1)   bekezdésének   c )   pontjában
   szabályozott  önkormányzati   alapjogot   és   egyúttal   az
   önkormányzati alapjogok  egyenlőségének az  Alkotmány 43.  §
   (1) bekezdése által kimondott elvét.

   Ugyancsak alkotmányellenesnek  ítéli az indítványozó az Ötv.
   67. §-ának  (3) bekezdését,  amely lehetőséget ad arra, hogy
   törvény  vagy   kormányrendelet  felhatalmazása   alapján  a
   fővárosi  közgyűlés   rendeletében   egyes   államigazgatási
   hatósági ügyfajták  intézésére több  kerületre, illetőleg  a
   főváros egészére  kiterjedő társulás  létrehozását  rendelje
   el. Az  indítványban kifejtettek  szerint ez  a  rendelkezés
   sérti az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdésének  e)  és  h)
   pontjában biztosított önkormányzati alapjogokat, nevezetesen
   a szervezetalakítás és a társulás szabadságát.

   Indítványozó kifejti  azt is,  hogy bár az Alkotmány 44/C. §
   értelmében   az    önkormányzatok   alapjogai    kétharmados
   szavazataránnyal elfogadott  törvénnyel korlátozhatók, ennek
   ellenére  álláspontja   szerint  a   vitatott  rendelkezések
   alkotmányellenesek, mert

   - nem  az önkormányzatok alapjogait általában, hanem csak az
   önkormányzatok egy  szűk  körének,  nevezetesen  a  fővárosi
   kerületi  önkormányzatoknak   az  alapjogait   korlátozza  a
   törvény;

   - nem  más, jogállamban  elismert jog  érdekében  korlátozza
   törvény  az   önkormányzatok   alapjogait,   hanem   pusztán
   közigazgatási szakmai-politikai megfontolások alapján;

   - mert  nagy mértékben,  a működési feltételeket meghatározó
   gazdasági  önállóság  tekintetében  korlátozza  az  kerületi
   önkormányzatok alapjogait. "Ha ugyanis az Alkotmány 44/C. §-
   ában adott felhatalmazással élve a törvényalkotó ésszerűtlen
   mértékben   korlátozza    az   önkormányzatok    alapjogait,
   szélsőséges  esetben   az  Alkotmány   44/A.  §-ának  egésze
   hatályát  vesztheti,   anélkül,  hogy   alkotmánymódosításra
   került volna sor ! "

                               II.

   Az indítvány nem megalapozott.

   Az Alkotmány  42. §  kimondja, hogy  a község,  a  város,  a
   főváros és  kerületei, valamint  a megye választópolgárainak
   közösségét megilleti  a helyi  önkormányzáshoz való  jog. Az
   Alkotmány  e   §-ában  egyúttal   definiálja  is   a   helyi
   önkormányzást, ami  ezen alkotmányi  meghatározás szerint  a
   választópolgárok közösségét  érintő  helyi  közügyek  önálló
   intézését, a  helyi közhatalomnak  a lakosság érdekében való
   gyakorlását  jelenti.   A  választópolgárok   ezt  a   helyi
   önkormányzáshoz való  jogukat a  44. § (1) bekezdése alapján
   az általuk  választott képviselő-testület  útján,  illetőleg
   helyi népszavazással gyakorolják.

   Az Alkotmány  a helyi önkormányzatokra vonatkozóan azokat, a
   minden   önkormányzatra   irányadó,   alapvető   garanciális
   szabályokat  tartalmazza,  amelyek  a  helyi  önkormányzatok
   autonómiájának alkotmányos  védelmét hivatottak biztosítani.
   Nem szabályozza  a helyi  önkormányzatok típusait,  a  helyi
   önkormányzatok  egyes   típusainak   jogállását,   így   nem
   tartalmaz rendelkezéseket  arra  nézve  sem,  hogy  a  helyi
   önkormányzás körébe  tartozó  feladatok,  hatáskörök  miként
   oszlanak  meg   a  települési  önkormányzatok  és  a  megyei
   önkormányzatok között,  a fővárosban a fővárosi önkormányzat
   és   a    kerületi   önkormányzatok    között.    A    helyi
   önkormányzatokra vonatkozó  további szabályok megalkotását a
   törvényhozásra bízza.  A 43.  §-ának  (2)  bekezdésében  úgy
   rendelkezik,  hogy   a  helyi   önkormányzati   jogokat   és
   kötelezettségeket törvény  határozza meg. 44/C. §-ában pedig
   kimondja,  hogy  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  törvény
   elfogadásához, az  önkormányzati alapjogok  korlátozásához a
   jelenlevő országgyűlési  képviselők kétharmadának  szavazata
   szükséges.

   A törvényhozó  - az  Alkotmány  keretei  között  -  a  helyi
   önkormányzatok jogállásának,  az önkormányzatokat  megillető
   jogok és  kötelezettségek szabályozása, a helyi önkormányzás
   körébe tartozó  feladat- és  hatásköröknek az önkormányzatok
   egyes  típusai   közötti  megosztása  során  széles  döntési
   szabadsággal rendelkezik.  E  döntési  szabadsága  keretében
   gazdasági, közigazgatási  szakmai-politikai szempontokat  is
   mérlegelhet. A  törvényhozó döntési  szabadságának  a  helyi
   önkormányzatok   számára    az   Alkotmány    44/A    §-ában
   meghatározott önkormányzati alapjogok szabnak korlátot.

   A helyi  önkormányzatok jogállását,  a helyi  önkormányzatok
   típusait és a helyi önkormányzás körébe tartozó feladatok és
   hatáskörök megosztását  a helyi önkormányzatok egyes típusai
   között az  Alkotmány  44/C.  §-a  alapján  megalkotott  Ötv.
   szabályozza. A  főváros önkormányzati  rendszerét a fővárosi
   és  a   kerületi  önkormányzatok   jogállását,  feladat-  és
   hatáskörét az  Ötv. -nek  az  1994.  évi  LXIII.  törvénnyel
   megállapított VII. fejezete határozza meg.

   Az Ötv.  e  fejezetében  foglaltak  alapján  a  feladat-  és
   hatásköröknek  a   fővárosi  önkormányzat   és  a   kerületi
   önkormányzatok  közötti   megosztása  alapvetően   eltér   a
   települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok közötti
   feladat-  és   hatáskörmegosztástól,  ebből   következően  a
   fővárosi és  kerületi önkormányzatok jogállása is különbözik
   más helyi  önkormányzatok jogállásától.  Ez  a  jogállásbeli
   különbségtétel   a   fővárosnak   az   országban   betöltött
   különleges helyzetéből, valamint abból a tényből következik,
   hogy  a  főváros  egésze  alkot  egy  természetes  földrajzi
   egységet,  egy  települést.    A  fővárosnak  ez  a  sajátos
   helyzete tükröződik  az Alkotmány  42. §-ában  is, amikor  a
   helyi  önkormányzáshoz   való  jog   meghatározása  során  a
   települések között  és egy  egységhez tartozóként  említi  a
   fövárost és  kerületeit. A  főváros egy  település,  amelyen
   belül -  a település  nagyságára, funkcióira  tekintettel  -
   több önkormányzat, kétszintű önkormányzati rendszer működik,
   amelyre  a   települési  és  megyei  önkormányzatok  közötti
   feladat- és hatáskörmegosztás elveit analóg módon alkalmazni
   nem lehet.  Vannak ugyanis  olyan  települési  önkormányzati
   feladat- és  hatáskörök,  amelyek  amiatt,  mert  a  főváros
   egészét, illetőleg több kerületet érintenek, nem utalhatók a
   kerületi önkormányzatok  feladat- és  hatáskörébe,  ezért  a
   törvény a más települések esetén a települési önkormányzatot
   megillető feladat- és hatásköröket is meg kell, hogy ossza a
   főváros  és   a  kerületek   önkormányzatai   között.   Erre
   tekintettel az  Ötv. 63.  §-ának  (1)  bekezdésében  mind  a
   fővárosi,  mind   a  kerületi   önkormányzatokat  települési
   önkormányzatként határozza  meg, amelyek  azonban törvényben
   meghatározott önálló  feladat- és  hatáskörrel rendelkeznek.
   Ennek a  szabályozásnak az eredményeként a fővárosi kerületi
   önkormányzatok    jogállása     eltér     más     települési
   önkormányzatokétól,    más     települési    önkormányzatnál
   korlátozottabb feladat-  és hatáskörökkel  rendelkeznek.  Az
   Ötv. az  Alkotmány 42.  §-ával összhangban  alakította ki  a
   főváros kétszintű települési önkormányzati rendszerét, ezért
   téves  indítványozónak   az  a  szemléletmódja,  amellyel  a
   fővárosi és  a kerületi  önkormányzatok viszonyának törvényi
   szabályozásán  a   megyei  és  a  települési  önkormányzatok
   közötti feladat- és hatáskörmegosztás elveit kéri számon.

   A   helyi    önkormányzás   körébe   tartozó   feladat-   és
   hatásköröknek a  főváros kétszintű  települési önkormányzati
   rendszeréből  következő   sajátos  megosztása   mellett,   a
   fővárosi önkormányzat  és a  kerületi önkormányzatok  önálló
   feladat- és  hatáskörű önkormányzatok,  amelyek  mindegyikét
   egyenlően megilletik  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdésében
   szabályozott önkormányzati alapjogok.

   Az Alkotmánybíróság  már  több  határozatában  vizsgálta  az
   Alkotmányban    szabályozott     önkormányzati     alapjogok
   természetét.  [ pl.  : 1/1993.  (I. 13.)  AB határozat,  ABH
   1993, 27.; 4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993, 68-73.;
   57/1994. (IX.  17.) AB  határozat, ABH  1994, 316.  , 331. ;
   77/1995. (XII.  21.)  AB  határozat,  ABH  1995,  396.  ]  E
   határozataiban megállapította, hogy az Alkotmány 44/A. § (1)
   bekezdésében  szabályozott   alapjogok  a  helyi  képviselő-
   testületek  számára   biztosított  olyan  hatáskörcsoportok,
   amelyek  a  helyi  önkormányzás  körében  az  önkormányzatok
   számára   biztosított   autonómia   alkotmányos   garanciáit
   képezik. Az  önkormányzatokat  az  egyes  alapjogok  körében
   megillető    autonómia     azonban    nem    feltétlen    és
   korlátozhatatlan. Az  alapjogok  szabályozása  elsősorban  a
   kormánnyal és az államigazgatással szemben nyújt alkotmányos
   garanciát  az  önkormányzatok  számára.  A  törvényhozót  az
   Alkotmányban szabályozott  önkormányzati alapjogok  annyiban
   korlátozzák, hogy azokat nem vonhatja el, nem állapíthat meg
   olyan mértékű korlátozásokat, amelyek valamely önkormányzati
   alapjog tartalmának  kiüresedéséhez,  tényleges  elvonásához
   vezetnek.

   Az  Alkotmány   44/A.  §   (1)  bekezdésében   meghatározott
   hatáskörcsoportok, önkormányzati  alapjogok  egy,  az  állam
   közhatalmi   szervezeti   rendszerén   belül   elhelyezkedő,
   Alkotmányban szabályozott szervtípus autonómiáját hivatottak
   garantálni. Így  az önkormányzati  alapjogokat az  Alkotmány
   nem részesíti  a XII.  fejezetben szabályozott,  - az  egyén
   autonómiájának alkotmányos  garanciáit  jelentő  -  alapvető
   jogokat megillető,  azokkal azonos  alapjogi védelemben. Így
   az  önkormányzati   alapjogok  korlátozásával   szemben  nem
   alkotmányossági   követelmény   az,   hogy   arra   valamely
   alkotmányos  jog  érvényesítése,  valamely  alkotmányos  cél
   érdekében szükségszerűen és azzal arányosan kerüljön sor.

   Az Alkotmány  43. §-ának  (1) bekezdése  kimondja,  hogy  az
   önkormányzatoknak az  Alkotmány  44/A.  §-ában  szabályozott
   alapjogai egyenlőek,  a  kötelezettségeik  azonban  eltérőek
   lehetnek, s  ezzel maga  ad lehetőséget  arra, hogy  a helyi
   önkormányzatok  egyes  típusai  esetén  a  törvény  eltérően
   rendelkezzen a helyi önkormányzás körébe tartozó feladat- és
   hatáskörök  megosztásáról.   Az   alapjogok   egyenlőségének
   követelménye  azt   jelenti,  hogy   a   törvény   a   helyi
   önkormányzatok minden  típusa számára  köteles biztosítani a
   44/A. § (1) bekezdésében szabályozott alapjogok gyakorlását,
   azt,   hogy   minden   önkormányzat   önálló   felelősséggel
   dönthessen az  alapjogok körébe  tartozó ügyeiben. Nem sérti
   az  alapjogok   egyenlőségének  követelményét   az,  ha   az
   alapjogok  tartalmát   adó  hatáskörcsoporton   belül  egyes
   hatáskörök gyakorlását  a törvény korlátozza, egészen addig,
   míg a korlátozás az önkormányzati alapjog kiüresedéséhez nem
   vezet, lehetetlenné  nem teszi  azt,  hogy  az  önkormányzat
   önálló felelősséggel  döntsön az  alapjog lényeges tartalmát
   jelentő  hatáskörökben.   Mindezek  alapján  megállapítható,
   önmagában az,  hogy  a  jelenlevő  képviselők  kétharmadának
   szavazatával  elfogadott   törvény  nem   valamennyi   helyi
   önkormányzatra,   hanem    csak   az    önkormányzatok   egy
   meghatározott  típusára   nézve  állapít  meg  az  alapjogok
   tartalmát is  érintő hatásköri  korlátozásokat, nem sérti az
   önkormányzati alapjogok  egyenlőségének az  Alkotmány 43. §-
   ának (1) bekezdésében meghatározott követelményét.

   2. Indítványozó  lényegében ugyanazon  indokok alapján  emel
   alkotmányossági  kifogást   az   Ötv.   63/C.   §-ának   (3)
   bekezdésében, valamint  64. §-ának  (5) bekezdésében foglalt
   rendelkezések ellen.

   Az Ötv.  63/C. §-ának  (3)  bekezdése  felhatalmazást  ad  a
   fővárosi közgyűlés  számára, hogy rendeletében szabályozza a
   főváros általános  rendezési terve, a kerületi alaptervek és
   részletes   rendezési    tervek   összhangjához    szükséges
   követelményeket, arra,  hogy  e  rendeletében  meghatározza,
   hogy a  tervezési  folyamatban  a  kerületi  és  a  fővárosi
   önkormányzatot  mely   estekben  illeti  meg  véleményezési,
   egyetértési  jog  és  mely  estekben  kötelező  a  kölcsönös
   tájékoztatási, illetve tervezési együttműködés.

   Ugyancsak jogalkotási  felhatalmazást tartalmaz  a 64. § (5)
   bekezdése, amely kimondja, hogy a törvény alapján a fővárosi
   és   a   kerületi   önkormányzatokat   osztottan   megillető
   bevételeknek  a   fővárosi  önkormányzat   és   a   kerületi
   önkormányzatok  közötti  megosztását  a  fővárosi  közgyűlés
   rendeletében a  kerületi  képviselő-testületek  véleményének
   kikérésével határozza meg.

   Indítványozó álláspontja  szerint  e  szabályok  a  kerületi
   önkormányzatokat alárendelik  a fővárosi  önkormányzatnak és
   ez sérti  azt az  Alkotmány 42.  §-ából és  43.  §-ának  (1)
   bekezdéséből levezethető  alkotmányos elvet, amely szerint a
   helyi  önkormányzatok,   így  a   fővárosi  és   a  kerületi
   önkormányzatok  is,   mellérendeltségi   viszonyban   állnak
   egymással,  a   fővárosi  és   a   kerületi   önkormányzatok
   kapcsolatai nem lehetnek alá-, fölérendeltségi jellegűek. Az
   Alkotmány  43.  §  (1)  bekezdése  kimondja,  hogy  a  helyi
   önkormányzatok   önkormányzati   alapjogai   egyenlőek.   Az
   egyenlőség kizárja a helyi önkormányzatok, így a fővárosi és
   a kerületi  önkormányzatok között szervezeti értelemben vett
   függőségi, alá-,  fölérendeltségi viszony kialakítását. Erre
   tekintettel  a   fővárosi  és   a  kerületi   önkormányzatok
   törvényben,  az   Ötv.   VII.   fejezetében   meghatározott,
   illetőleg más  törvényekben egymástól  elválasztott feladat-
   és hatáskörrel  rendelkeznek. E  feladatmegosztás  során  az
   Ötv. 63/A. §-a meghatározza azokat az önkormányzati feladat-
   és hatásköröket, amelyeket a fővárosi önkormányzat a főváros
   egész  területére   nézve  köteles   ellátni.  E   feladatok
   ellátásához biztosít  jogi eszközöket az Ötv. vitatott 63/C.
   §-ának (3)  bekezdése, valamint 64. §-ának (5) bekezdése. Az
   Ötv.    e     rendelkezései    jogalkotási    felhatalmazást
   tartalmaznak,     meghatározott     szabályozási     tárgyak
   tekintetében  rendeletalkotási   jogkörrel  ruházzák  fel  a
   fővárosi közgyűlést.  A jogszabályok - így az önkormányzatok
   rendeletei is  - az  állami  szervek  közhatalom  birtokában
   kibocsátott normatív  aktusai,  kötelező  erejük  alapja  az
   állami  közhatalom.   Abból,  hogy   valamely  állami  szerv
   felhatalmazással rendelkezik  arra,  hogy  jogszabályban,  a
   jogszabály címzettjeire  nézve kötelező  módon  szabályozzon
   társadalmi viszonyokat, nem következik az, hogy a jogszabály
   címzettjei alá  vannak rendelve  a jogalkotónak. A jogalkotó
   hatáskör  gyakorlására   való   felhatalmazás   nem   teremt
   szervezeti értelemben  hierarchikus viszonyt  a jogalkotó és
   az általa kibocsátott jogszabály címzettjei között.

   Nem helytálló  indítványozónak az az álláspontja sem, hogy e
   rendelkezések alapján  a fővárosi közgyűlés az Alkotmány 43.
   §   (2)    bekezdése   által    megállapított    kizárólagos
   törvényhozási   tárgyak    körében   kapott   felhatalmazást
   rendeletalkotásra.

   Az Alkotmány  43. §  (2) bekezdése  úgy rendelkezik, hogy az
   önkormányzati jogokat és kötelezettségeket törvény állapítja
   meg.

   A  fővárosi   és  a  fővárosi  kerületi  önkormányzatokat  a
   fővárosi   településrendezésben    megillető   jogokat    és
   kötelezettségeket az  Ötv. 63/A.  §-ának a) pontja, valamint
   63/C. §-a  szabályozza. E  rendelkezések alapján  a  főváros
   egységes  településpolitikájának   biztosítása  érdekében  a
   főváros  általános  rendezési  tervének  meghatározása  -  a
   Kormány  és  a  kerületi  képviselő-testületek  véleményének
   kikérésével -  a fővárosi  közgyűlés hatáskörébe tartozik, a
   kerületi önkormányzat  az általános  rendezési terv  keretei
   között kerületi  alaptervet és  kerületi részletes rendezési
   tervet készít.  Az Ötv  ezen rendelkezései  szerint kerületi
   alaptervnek és  a kerületei  részletes  rendezési  terveknek
   összhangban  kell  állnia  a  fővárosi  általános  rendezési
   tervvel. Az  Ötv. alapján tehát a rendezési tervezés során a
   fővárosi   önkormányzatokat   együttműködési   kötelezettség
   terheli, a  tervek összhangjának  biztosítása  az  általános
   rendezési terv  megalkotására jogosult fővárosi önkormányzat
   feladata. Az  Ötv. e  törvényi kötelezettség teljesítése, az
   együttműködés spontaneitásának  elkerülése érdekében - annak
   érdekében,   hogy   az   érdekegyeztetés   ne   a   fővárosi
   önkormányzat  esetenkénti,   aktuális  gazdasági,  politikai
   érdekeitől függjön  - ,  a  kerületi  önkormányzati  érdekek
   érvényesítésének  garanciájaként   írja   elő   a   fővárosi
   közgyűlés   számára,    hogy   rendeletében    a    kerületi
   önkormányzatok számára  előre kiszámítható,  normatív  módon
   határozza   meg    a    tervek    összhangjához    szükséges
   követelményeket, és  az önkormányzatok közötti együttműködés
   formáit, eszközeit.  Az Ötv. 63/C. § (3) bekezdése tehát nem
   arra ad  jogot a  fővárosi  közgyűlésnek,  hogy  a  törvényi
   szabályozáshoz  képest   új  jogot,   vagy   kötelezettséget
   állapítson meg  a fővárosi  kerületi önkormányzatok számára,
   hanem arra kötelezi az fővárosi közgyűlést, hogy garanciális
   okokból jogszabályban  határozza meg  a  rendezési  tervezés
   törvényben   előírt   koordinációjának   követelményeit   és
   formáit.

   Hasonlóképpen nem  állapítható meg  a 64. § (5) bekezdésének
   alkotmányellenessége sem azon az alapon, hogy az kizárólagos
   törvényhozási tárgy  körében ad  felhatalmazást  a  fővárosi
   közgyűlésnek rendeletalkotásra.  Az Alkotmány  44/A.  §  (1)
   bekezdésének  c )  pontja  kimondja,  hogy  az  önkormányzat
   törvényben meghatározott  feladatainak ellátásához megfelelő
   bevételre jogosult,  továbbá e  feladatokkal  arányban  álló
   állami támogatásban  részesül. Az  Ötv. 64.  -64/C. §-ai  az
   önkormányzati feladat-  és hatásköröknek  a  fővárosi  és  a
   kerületi  önkormányzatok   közötti   sajátos   megosztásához
   igazodóan alakították  ki a  bevételi források  fővárosi  és
   kerületi önkormányzatok  közötti megosztásának  rendjét.  Az
   Ötv.   e   rendelkezései   a   bevételek   négy   csoportját
   különböztetik meg.  Az első  csoportba azok  - a  64. §  (3)
   bekezdésében meghatározott  - bevételek tartoznak, amelyek a
   fővárosban  működő   önkormányzatokat  -  a  fővárosi  és  a
   kerületi önkormányzatokat egyaránt - önállóan és közvetlenül
   illetik meg. A második csoportban - a 64. § (4) bekezdésében
   -  a   fővárosi  és   kerületi  önkormányzatokat   osztottan
   megillető  bevételek  kerültek  meghatározásra.  A  harmadik
   csoportban -  a 64/A.  §-ban  -  a  kerületi  önkormányzatok
   kizárólagos bevételeit,  a negyedik  csoportban  pedig  -  a
   64/B. §  alapján -  a fővárosi  önkormányzatot kizárólagosan
   megillető  bevételek   körét  határozza  meg  a  törvény.  A
   fővárost és  a kerületeket  megosztottan megillető bevételek
   szabályozásával a  főváros  egységes  településpolitikájának
   biztosítása,     a      főváros     városfejlesztési      és
   városrehabilitációs    programjának     meghatározása     és
   érvényesítése érdekében  a fővárosi önkormányzat számára, az
   Ötv.  63/A.   §-ában  meghatározott  koordinációs  feladatok
   ellátásához biztosít  gazdasági és  jogi eszközöket  az Ötv.
   64.  §-ának   (4)  - (6)   bekezdése.  A   64.  §  (5) - (6)
   bekezdésében az  Ötv. által  a fővárosi  közgyűlésnek  adott
   jogalkotási felhatalmazás a fővárosi önkormányzat törvényben
   megállapított  feladatainak   ellátásához,  az   Ötv.  és  a
   költségvetési törvény  által meghatározott bevételi források
   feletti rendelkezés  módját szabályozza.  Ennek megfelelően,
   az  Ötv.  -nek  indítványozó  által  kifogásolt  64.  §  (5)
   bekezdésében  szabályozott   rendeletalkotási   jogkör   nem
   tekinthető   az    Alkotmány   43.    §   (2)   bekezdésében
   meghatározott, kizárólagos  törvényhozási tárgykörben  adott
   felhatalmazásnak. A felhatalmazás - az Alkotmány 44/A. § (2)
   bekezdésével   összhangban    -   törvényben   meghatározott
   feladatainak ellátása  érdekében,  feladatkörében  jogosítja
   fel a fővárosi közgyűlést a rendeletalkotásra.

   3. Az  Ötv.  64/B.  §-ának  a)  pontja  alapján  a  fővárosi
   önkormányzat kizárólagos bevételei közé tartozik "a normatív
   központi   hozzájárulás    igazgatási    és    közművelődési
   feladatokra".   Indítványozó álláspontja  szerint -  mivel a
   kerületi  önkormányzatok   is  látnak   el   igazgatási   és
   közművelődési feladatokat  - az  igazgatási és közművelődési
   feladatokra biztosított  normatív központi hozzájárulásnak a
   fővárosi önkormányzat  kizárólagos bevételei  közé  sorolása
   sérti az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdés  c )  pontjában
   szabályozott   önkormányzati   alapjogot,   s   ezáltal   az
   önkormányzatok  alapjogainak   az  Alkotmány   43.   §   (1)
   bekezdésében megfogalmazott egyenlőségét.

   Az Alkotmánybíróság  megállapította, hogy  az Ötv.  vitatott
   szabálya nem  sérti az  Alkotmány 44/A.  § (1)  bekezdésében
   szabályozott önkormányzati  alapjogot. Ez  az  önkormányzati
   alapjog  arra   biztosít  alkotmányos   garanciát  a   helyi
   önkormányzat számára,  hogy ha  törvény kötelezően ellátandó
   feladatot ír  elő  -  s  ezzel  korlátozza  feladat-ellátási
   autonómiáját  -,   a  törvényhozó   gondoskodjék  a  feladat
   ellátásához szükséges  anyagi eszközökről.  Az  Alkotmány  e
   rendelkezéséből a  törvényhozó számára  az  a  kötelezettség
   származik, hogy  a helyi  önkormányzatok számára  törvényben
   előírt,  kötelezően   ellátandó  feladatok   ellátásához   -
   megfelelő saját  bevételi források, illetőleg e feladatokkal
   arányban álló  állami támogatás  meghatározásával -  köteles
   gondoskodni a  szükséges  pénzeszközökről.  Az  Alkotmány  e
   rendelkezése alapján  az Országgyűlés  szabadon dönt  arról,
   hogy  miként   gondoskodik  a  törvényben  előírt  feladatok
   ellátásának  anyagi   fedezetéről.  A  helyi  önkormányzatok
   kötelezően ellátandó feladataihoz szükséges anyagi fedezetet
   az Országgyűlés  a saját  bevételi források  és  a  központi
   költségvetési hozzájárulások  - törvényben,  az Ötv. -ben, a
   kötelező feladatot  előíró ágazati  törvényekben, valamint a
   költségvetési törvényben  meghatározott - komplex rendszerén
   keresztül biztosítja.  A normatív  központi hozzájárulás  és
   ezen belül  is az  igazgatási és  közművelődési  feladatokra
   megállapított  normatív   központi  hozzájárulás   a   helyi
   önkormányzatok költségvetési  finanszírozásának  csak  egyik
   módja,  az   Ötv.  84.   §  (2)   bekezdése  alapján   olyan
   önkormányzati   bevételi    forrás,   amely   felhasználásra
   vonatkozó kötelezettség nélkül illeti meg az önkormányzatot.
   A  normatív   központi  hozzájárulás   tehát  nem  feladatot
   finanszíroz, hanem  a  központi  támogatás  elosztásának  az
   eszköze.  Így   önmagában  az,   hogy  az  Ötv.  a  fővárosi
   önkormányzat  kizárólagos   bevételeként   jelöli   meg   az
   igazgatási  és   közművelődési   feladatokra   megállapított
   normatív központi  hozzájárulást, -  amíg az Országyűlés más
   módon   gondoskodik   a   kerületi   önkormányzat   kötelező
   feladatainak ellátásához  szükséges pénzügyi  eszközökről  -
   nem  eredményezi  az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdés  c)
   pontjában szabályozott önkormányzati alapjog sérelmét.

   4.  Nem  jelenti  az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdésében
   szabályozott   önkormányzati    alapjogok   alkotmányellenes
   korlátozását az  Ötv. 67.  §-ának (3)  bekezdésében  foglalt
   rendelkezés sem.  Az Ötv.  67. §  (3) bekezdése  a következő
   szabályt tartalmazza :

   " (3) Törvény  vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján a
   közgyűlés rendeletében  több kerületre,  illetőleg a főváros
   egészére kiterjedő  társulás létrehozását  kötelezővé teheti
   egyes  államigazgatási  ügyfajták  intézésére;  elrendelheti
   egyes hivatali  szolgáltatások ( pl.   :    ügyfélszolgálati
   irodák, egymenetes  és  rövidített  határidejű  ügyintézés )
   egységes és összehangolt ellátását. "

   Az Ötv.  -nek ez a rendelkezése felhatalmazást ad a fővárosi
   közgyűlésnek   arra,    hogy    -    törvényben    illetőleg
   kormányrendeletben meghatározott  esetekben  -  rendeletében
   egyes államigazgatási  hatósági  ügyek  intézésére  hatósági
   igazgatási   társulás   létrehozását   kötelezően   előírja,
   illetőleg elrendelje  egyes hivatali szolgáltatások egységes
   és összehangolt ellátását.

   Indítványozó álláspontja  szerint ez a fővárosi közgyűlésnek
   adott felhatalmazás  sérti a  helyi önkormányzat  számára az
   Alkotmány 44/A.  § (1)  bekezdés e ) pontjában szervezetének
   és működési  rendjének kialakítására, valamint h ) pontjában
   társulás létrehozására biztosított autonómiáját.

   Az  Alkotmány   44/A.  §   (1)   bekezdésében   szabályozott
   önkormányzati alapjogok  a helyi  önkormányzatokat  a  helyi
   önkormányzás   körében   megillető   autonómia   alkotmányos
   garanciáit szabályozzák.  Azonban az Alkotmány 44/B. § (2) -
    (3) bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  helyi
   önkormányzat szerveinek  hatáskörébe  utalt  államigazgatási
   feladat- és  hatáskörök  gyakorlása  nem  tartozik  a  helyi
   önkormányzás körébe.  Az államigazgatási  hatósági  jogkörök
   gyakorlása során  a helyi önkormányzatok szervei ( a jegyző,
   főjegyző, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke a megyei
   jogú város  kerületi  hivatalának  elöljárója,  illetőleg  a
   polgármesteri hivatal  hatáskörrel felruházott ügyintézője )
   az  állam   központi  szervei  által  alkotott  jogszabályok
   érvényesítését szolgáló  hatósági jogalkalmazó tevékenységet
   végeznek. Az  államigazgatási feladatok  ellátása -  az Ötv.
   95. §  d ) pontja  alapján -  akkor is  a Kormány irányítása
   alatt áll,  ha ellátásukat  törvény vagy  kormányrendelet  a
   helyi önkormányzati szervek feladat- és hatáskörébe utalja.

   E   hatáskörükben    az   önkormányzat   szervei   nincsenek
   alárendelve a  képviselő-testületnek. A képviselő-testület a
   hatáskörrel         felruházott         tisztségviselőjétől,
   köztisztviselőjétől  a   hatáskört  nem   vonhatja   el,   e
   hatásköreik gyakorlására  utasítást nem  adhat, nem jogosult
   hatósági  határozataik  felülvizsgálatára.  Az  önkormányzat
   szervei által  gyakorolt államigazgatási  hatósági  jogkörök
   tekintetében  a  felettes  szerveket  -  az  államigazgatási
   eljárás általános  szabályairól szóló  1957. évi IV. törvény
   alapján -  megillető jogokat államigazgatási szerv, a megyei
   közigazgatási   hivatal,    vagy   valamely    dekoncentrált
   államigazgatási  szerv   gyakorolja.  Ezen   államigazgatási
   szervek hatáskörébe  tartozik a  döntések  ellen  benyújtott
   fellebbezés    elbírálása     is.    A    képviselő-testület
   önkormányzati feladat-  és hatáskörébe csak az e tevékenység
   gyakorlásához  szükséges   szervezeti,  személyi  és  anyagi
   feltételek biztosítása tartozik. Az államigazgatási hatósági
   tevékenység során  a jogalkalmazó  nem  települési  érdekek,
   településpolitikai   mérlegelés,   hanem   a   jogszabályok,
   jogszabályban meghatározott szakmai szempontok szerint dönt.
   A  jogalkalmazás   szakszerűségének  és   a   jogalkalmazási
   gyakorlat  egységességének   biztosítása  megkívánja,   hogy
   jogszabályok   a    hatósági   tevékenység   szervezeti   és
   személyzeti  feltételeivel  kapcsolatos  követelményeket  is
   előírjanak.  Így  az  államigazgatási  hatósági  tevékenység
   feltételeinek   biztosítása    körében   korlátozottabb    a
   képviselő-testületek   önállósága    is,   mint    a   helyi
   önkormányzás körébe  tartozó ügyek  személyi  és  szervezeti
   feltételeinek  kialakításában.   Mindezekre,  valamint  arra
   tekintettel, hogy  az Ötv.  67. §  (1) bekezdésében  foglalt
   felhatalmazás,   csak az államigazgatási ügyek törvény, vagy
   kormányrendelet által  meghatározott körében  teszi lehetővé
   azt, hogy  a fővárosi önkormányzat rendeletével korlátozza a
   kerületi önkormányzat  társulási szabadságát,  és a kerületi
   önkormányzatot    szervezeti     és    működési    rendjének
   meghatározásában megillető  döntési autonómiát,  nem jelenti
   az Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdés  e)  és  h)  pontjában
   szabályozott   önkormányzati    alapjogok   alkotmányellenes
   korlátozását.  Nem   korlátozza  a   kerületi   önkormányzat
   képviselő-testületét  abban,   hogy  a   helyi  önkormányzás
   körében önálló  felelősséggel döntsön szervezeti és működési
   rendjének  alakításáról,   és   önkormányzati   feladatainak
   ellátása  érdekében   szabadon  társuljon  más  önkormányzat
   képviselő- testületével.

   Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
   Ötv. -nek az indítványozó által kifogásolt rendelkezései nem
   ellentétesek az  Alkotmány 43.  §-ában foglaltakkal  és  nem
   sértik  a   fövárosi  kerületi   önkormányzatok  számára  az
   Alkotmány 44/A.  § (1)  bekezdés c ) , e ) és h ) pontjaiban
   biztosított önkormányzati  alapjogokat, ezért  az indítványt
   elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal           Dr. Holló András
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

             Dr. Kilényi Géza          Dr. Lábady Tamás
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                        előadó alkotmánybíró

                          Dr. Szabó András
                           alkotmánybíró

           Dr. Tersztyánszky Ödön         Dr. Vörös Imre
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    56/1996. (XII. 12.)
    Date of the decision:
    .
    12/09/1996
    .
    .