English
Hungarian
Ügyszám:
.
150/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 8/1990. (IV. 23.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1990/42
.
A döntés kelte: Budapest, 04/17/1990
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   A Magyar  Köztársaság  Alkotmánybírósága  Szaller  Zoltán
   budapesti  lakosnak,   a  szakszervezetek   meghatalmazás
   nélküli  képviseleti   joga   megszüntetésére   vonatkozó
   indítványa tárgyában meghozta a következő

                         határozatot:

   Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,   hogy   a   Munka
   Törvénykönyvéről  szóló  1967. évi II. törvény 15. §  (2)
   bekezdésének   második    mondata,   mely   szerint:   "A
   szakszervezet a  munkaviszonyt  érintő  kérdésekben  -  a
   dolgozó  érdekében   -  nevében   és  helyette   -  külön
   meghatalmazás nélkül is eljárhat" alkotmányellenes, ezért
   azt  megsemmisíti.     A   megsemmisített  rendelkezés  e
   határozatnak a  Magyar Közlönyben való közzététele napján
   veszti hatályát.
                            Indokolás

                               I.

    Az indítványozó  álláspontja  szerint  a  szakszervezetek
    meghatalmazás  nélküli   képviseleti   joga   egy   olyan
    társadalmi  gazdasági   közegben  született,   melyben  a
    dolgozó  érdekeinek   képviseletére  kizárólag  az  adott
    ágazati  szakszervezet  volt  jogosult.    Ez  a  helyzet
    azonban a  politikai  rendszer  átalakulásának  részeként
    gyökeresen megváltozott  és a dolgozói érdekképviselet is
    pluralizálódott.   Ezt a  változást az  1989.  évi  XXXI.
    törvénnyel  módosított   Alkotmány  két  rendelkezése  is
    tükrözi.   Az új 4. § értelmében A szakszervezetek és más
    érdekképviseletek védik  és képviselik a munkavállalók, a
    szövetkezeti tagok  és a vállalkozók érdekeit.  A 70/C. §
    (1)  bekezdése  szerint pedig Mindenkinek joga van ahhoz,
    hogy  a   gazdasági  és   társadalmi  érdekeinek  védelme
    céljából másokkal együtt szervezetet alakítson vagy ahhoz
    csatlakozzon.

    Az indítványozó  véleménye szerint  az új  szabályozásból
    következik, hogy  a szakszervezetek  a jövőben  kizárólag
    tagjaik  érdekében   járhatnak  el   külön  meghatalmazás
    nélkül,  más  dolgozók  esetében  ehhez  a  képviselethez
    minden esetben szükséges a meghatalmazás.

                               II.

    Az Alkotmánybíróság  az  ügyben  álláspontja  kifejtésére
    kérte fel  az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökét, a
    Magyar Szakszervezetek  Országos Szövetsége  elnökét és a
    Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának elnökét.

    1.  Az   Állami  Bér-   és  Munkaügyi  Hivatal  elnöke  a
    kifogásolt rendelkezést nem tartotta alkotmányellenesnek.

    Ugyanakkor elismerte,  hogy az a régi irányítási rendszer
    terméke, ezért  nehezen illeszkedik  a kifejlődőben  lévő
    érdekegyeztetési  rendszerbe.     Ebből  azonban  csak  a
    vitatott rendelkezés meghaladott voltára következ tetett,
    és arra,  hogy  az  az  új  Munka  Törvénykönyvében  -  a
    szakszervezeti   jogok   újraszabályozása   keretében   -
    felülvizsgálatra szorul.

    2. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke
    válaszában  arra   utalt,   hogy   az   adott   kérdésben
    állásfoglalásra  szervezetük   nevében  csak  az  április
    hónapban    összeülő    Szövetségi    Tanács    jogosult.
    Tekintettel arra,  hogy a  nyilatkozat elmaradása  az ügy
    érdemi elbírálását  nem akadályozta,  az Alkotmánybíróság
    nem várta be a nyilatkozatot.

    3. A  Független  Szakszervezetek  Demokratikus  Ligájának
    álláspontja szerint  a Munka Törvénykönyvének sérelmezett
    szabálya  alkotmányellenes,   mert  sértheti  a  dolgozók
    rendelkezési   jogát,   amennyiben   lehetővé   teszi   a
    szakszervezet  számára,   hogy  akár   kifejezett   kérés
    ellenére is eljárjon nevükben és helyettük.

                              III.

    Az   Alkotmánybíróság    álláspontja   kialakításakor   a
    következőkre volt figyelemmel:

    A  Munka   Törvénykönyve  15. §-ának   (2)   bekezdése  a
    szakszervezetek kétféle képviseleti jogkörét szabályozza.

    Az első  mondat a  dolgozók  élet-  és  munkakörülményeit
    érintő kérdésekben  a bíróságok,  más hatóságok  és egyéb
    szervek  előtt   képviseleti   joggal   ruházza   fel   a
    szakszervezeteket.   Bár a törvény szövege explicit módon
    ezt   nem   tartalmazza,   a   második   mondattal   való
    kontextusban   egyértelmű,    hogy   ez    a   képviselet
    meghatalmazáson   alapul.       Erre   utal   a   polgári
    perrendtartás 67. §-ának   (1)  bekezdés  f )  pontja is,
    mely szerint  a  szakszervezet  saját  tagjának  perében,
    valamint a  külön  jogszabályban  meghatározott  perekben
    meghatalmazottként eljárhat.   A szakszervezeti jogsegély
    keretében történő  képviselethez szintén  szükség  van  a
    meghatalmazásra.

    Ugyanakkor  a   kifogásolt  rendelkezés  a  munkaviszonyt
    érintő  kérdésekben   külön   meghatalmazás   nélkül   is
    feljogosítja a  szakszervezeteket az eljárásra a dolgozók
    érdekében, nevükben  és helyettük.   A szakszervezeteknek
    ez  a   tágabb  képviseleti  joga  tehát  lényegében  egy
    törvényi képviseletet  jelent, mégpedig  nemcsak az adott
    szakszervezet tagjai, hanem minden dolgozó ügyeiben.

    Az Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  a  kifogásolt
    rendelkezés alkotmányellenessége sem az Alkotmány 4. §-a,
    sem pedig 70/C. §-ának  (1)  bekezdéséhez viszonyítva nem
    állapítható meg.   A  4. § ugyanis a szakszervezeteknek a
    korábbi alkotmányszövegben  is szereplő  érdekvédelmi  és
    képviseleti  jogát   terjeszti  ki  más  érdekképviseleti
    szervekre.   Ugyanakkor sem  ez a  szabály, sem a 70/C. §
    (1)    bekezdésének    a    szakszervezet    és     egyéb
    érdekképviselet   alapításának   szabadságát   tartalmazó
    rendelkezése nem  foglal magában előírást az érdekvédelmi
    és képviseleti tevékenység tartalmára vonatkozóan.

    Ugyanakkor  a   szakszervezetnek  a  Munka  Törvénykönyve
    kifogásolt rendelkezésében  foglalt meghatalmazás nélküli
    képviseleti joga  sértheti a  dolgozó rendelkezési jogát,
    ami szerves  része az  Alkotmány 54. §  (1)  bekezdésében
    minden  ember  veleszületett  jogaként  deklarált  emberi
    méltósághoz  való   jognak,  amelytől  senkit  nem  lehet
    önkényesen megfosztani.

    A sérelmezett rendelkezés alapján ugyanis nem zárható ki,
    hogy  a   szakszervezet  a   dolgozó  kifejezett  akarata
    ellenére is  éljen képviseleti  jogával.   A rendelkezési
    jog megsértésének  potenciális lehetőségét  önmagában  az
    sem küszöböli ki, hogy a meghatalmazás nélküli eljárásnak
    a   dolgozó    érdekében   kell   történnie,   hiszen   a
    szakszervezet csak vélelmezi az egyes dolgozók érdekeit.

    A dolgozó  rendelkezési  joga  megsértésének  veszélye  a
    kifogásolt   szabály    alkalmazása   során    az   adott
    szakszervezethez nem  tartozó dolgozó  egyéni ügyeiben  a
    legnagyobb.    Ezért  elsősorban  erre  tekintettel  volt
    szükséges a  rendelkezés megsemmisítése.    Ugyanakkor  a
    hatályon kívül  helyezés következtében  a  szakszervezeti
    képviseletnek kizárólagos  meghatalmazásos módja maradt a
    törvényben.   Ha a  szakszervezetek meghatalmazás nélküli
    képviseleti   joga   tagjai   ügyeiben,   illetve   olyan
    jogosultságok esetében,  amelyről  a  dolgozó  érvényesen
    egyáltalán nem  mondhat le, indokoltnak mutatkozik, ezt a
    joghézagot új jogalkotással szükséges rendezni.

    Az  Alkotmánybíróság   a   sérelmezett   rendelkezést   a
    megsemmisítő határozatnak  a  Magyar  Közlönyben  történő
    közzététele napjától  helyezte hatályon  kívül, mert  nem
    talált   kellő    okot    arra,    hogy    eltérjen    az
    Alkotmánybíróságról    szóló    törvény    42. §     (1)
    bekezdésében, illetve a 43. §  (1)  és  (2)  bekezdésében
    meghatározott időpontjától.

    Az Alkotmánybíróság  döntése az  emberi méltósághoz  való
    jog értelmezésén  alapul.  Ezt a jogot az Alkotmány 54. §
    (1)  bekezdése  az alapvető  jogok és  kötelességek  című
    fejezet  élén,   minden  ember   veleszületett   jogaként
    deklarálja.   Az Alkotmánybíróság  az emberi  méltósághoz
    való  jogot  az  ún.  általános  személyiségi  jog  egyik
    megfogalmazásának tekinti.  A modern alkotmányok, illetve
    alkotmánybírósági  gyakorlat  az  általános  személyiségi
    jogot  különféle   aspektusaival  nevezik  meg  :  pl.  a
    személyiség szabad  kibontakoztatásához való  jogként, az
    önrendelkezés  szabadságához   való  jogként,   általános
    cselekvési szabadságként,  avagy  a  magánszférához  való
    jogként.   Az általános  személyiségi jog  anyajog,  azaz
    olyan   szubszidiárius    alapjog,   amelyet    mind   az
    Alkotmánybíróság,  mind   a  bíróságok   minden   esetben
    felhívhatnak az  egyén autonómiájának  védelmére,  ha  az
    adott tényállásra  a konkrét, nevesített alapjogok egyike
    sem alkalmazható.
                         Dr. Sólyom László
               az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

                          Dr. Ádám Antal
                           alkotmánybíró

                         Dr. Kilényi Géza
                       előadó alkotmánybíró

              Dr. Solt Pál           Dr. Zlinszky János
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Trade union representation
     Number of the Decision:
     .
     8/1990. (IV. 23.)
     Date of the decision:
     .
     04/17/1990
     Summary:
     Article 15.2 of the Labour Code was unconstitutional as it could potentially infringe an employee's right to self-determination which formed an integral part of the right to human dignity in Article 54.1 of the Constitution. It was not inconceivable that the trade union might choose to exercise its right of representation in spite of an employee's explicit request to the contrary. Such potential infringement of the employee's right to self-determination could not be alleviated by taking into account the employee's interest which could only be assumed by the union. Indeed the risk of infringing the employee's interests was at its greatest where the personal matters of non-member employees were concerned. Once the disputed provision had been annulled, the Labour Code would then retain consent as the sole basis for representation.
      
     The right to human dignity ensured by Article 54.1 of the Constitution was a natural right of which no one could be deprived. Such a right included, inter alia, the right to free personal development, to self-determination, to privacy or general freedom of action. It was an "umbrella right", a subsidiary fundamental right which might be relied upon to protect an individual's autonomy when no particular, specified fundamental right was applicable.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1990-s-001?f=templates$fn=document-frameset.htm$q=%5Bcategory%3Afilter_country%2Fhungary%5D$x=server$3.0#0-0-0-31979
     .
     Full text:
     en_0008_1990.pdfen_0008_1990.pdf