Hungarian
Ügyszám:
.
844/B/1998
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 33/2000. (X. 20.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/221
.
A döntés kelte: Budapest, 10/17/2000
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára,  valamint mulasztásban  megnyilvánuló
  alkotmányellenesség   megállapítására   irányuló    indítvány
  tárgyában meghozta a következő

                          határozatot:

  1.    Az   Alkotmánybíróság   az   országgyűlési   képviselők
  választásáról  szóló l989. évi XXXIV. törvény  5.  §  (1)  és
  (3)   bekezdése,   a   helyi  önkormányzati   képviselők   és
  polgármesterek  választásáról szóló 1990. évi  LXIV.  törvény
  46/A.  §-a, valamint a választási eljárásról szóló 1997.  évi
  C.  törvény 1. §-a alkotmányellenességének megállapítására és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

  2.   Az   Alkotmánybíróság   a   mulasztásban   megnyilvánuló
  alkotmányellenesség megállapítására előterjesztett indítványt
  elutasítja.

  3.  Az Alkotmánybíróság az egyesülési jogról szóló 1989.  évi
  II.  törvény  2. § (1) bekezdésének és a helyi  önkormányzati
  képviselők  és polgármesterek választásáról szóló  1990.  évi
  LXIV.  törvény  26.  §  (1) bekezdése alkotmányellenességének
  megállapítására   és  megsemmisítésére  irányuló   indítványt
  visszautasítja.

  Az   Alkotmánybíróság  e  határozatát  a  Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás
                                
                                I.
   Az   indítványozó   szerint   az   országgyűlési   képviselők
   választásáról szóló l989. évi XXXIV. törvény (a  továbbiakban
   Vjt.),  a  helyi  önkormányzati képviselők és  polgármesterek
   választásáról  szóló 1990. évi LXIV. törvény (a továbbiakban:
   Övjt.),  továbbá  a  választási eljárásról  szóló  1997.  évi
   C.  törvény  (a  továbbiakban: Ve.), valamint  az  egyesülési
   jogról  szóló  1989.  évi II. törvény (a továbbiakban:  Etv.)
   egyes   rendelkezései   sértik   a   jogegyenlőség   és    az
   esélyegyenlőség   elvét,   ezért   diszkriminatívak,    tehát
   alkotmányellenesek a következők alapján:

   1.  Az  indítványozó szerint a Magyar Köztársaság  Alkotmánya
   [71.  §  (1)  bekezdés] és a Ve. egyaránt tartalmazza  azt  a
   meghatározást, miszerint a választójog egyenlő,  ezért  ebből
   kifolyólag  azonos  értékűnek kell, hogy legyen  a  független
   jelöltek  joga  és a rájuk adott szavazat a pártjelöltekével.
   Továbbá a Ve. “3. § c) pontja szerint a választásban érintett
   résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az esélyegyenlőséget a
   jelöltek  és  a jelölő szervezetek között. Ebből egyértelműen
   következik,   hogy   a   független   képviselőjelölteknek   a
   pártjelöltekkel  azonos jogokat kell, hogy  élvezhessenek  és
   kapjanak, valamint a joguk és jogosultságuk is egyenlő  kell,
   hogy   legyen.  Közös  véleményünk  alapján  azonban  ez   az
   alkotmányos  és törvényes jog nem valósul meg a gyakorlatban,
   a    független   képviselőjelöltek   hátrányban   vannak    a
   pártjelöltekkel   szemben.  Mivel  a   kialakult   helyzetben
   esélyegyenlőtlenség   áll  fenn,  ezért   ez   diszkriminatív
   [70/A. § (1) bekezdésbe ütköző], tehát alkotmányellenes.”  Az
   indítványozó  –  e  vonatkozásban  –  az  alkotmányellenesség
   megállapításához további érvet vagy indokot nem fűz.

   2.  Az  indítványozó szerint a Vjt. 5. § (1) és (3) bekezdése
   szintén  kizárja a független képviselőjelöltek  listaállítási
   lehetőségét,  tehát ez is diszkriminatív. Ugyanez  elmondható
   az   Övjt.  54/A.  §  k)  pontjáról  is.  Meglátása   szerint
   nyilvánvaló, hogy a jogalkotó csak szervezeti formában  tudja
   elképzelni  a  képviseletet,  ezért  egyéniként  nem  engedi.
   Álláspontja szerint a jelölő szervezetek közé fel kell  venni
   –  illetve  nem lehet kizárni – a független képviselőjelöltek
   csoportját   is,   hogy   a   választások   idejére    listát
   állíthassanak.

   3.  Az  indítványozó szerint az Övjt. 46/A. §-a  a  független
   jelöltek  indulását teljes egészében kizárja,  ugyanis  lista
   allítás hiányában független képviselőjelölt nem is indulhat a
   Megyei Közgyűlésbe való jelöltségért. Itt még jobban sérül az
   esélyegyenlőség  és az azonos választójognak  az  alkotmányos
   alapja.

   Diszkriminatívnak tartja azt is, hogy a Megyei Közgyűlésbe is
   csak pártok jelöltjei juthatnak be. Mivel csak listáról lehet
   bejutni  a  Megyei  Közgyűlésbe, ezért a  független  jelöltek
   bejutása jelenleg törvényileg tilos.

   4.   Az   indítványozó   szerint  a   Ve.   “1.   §-a   azért
   alkotmányellenes, mert kihagyta a felsorolásból  a  független
   képviselőjelöltek csoportját. A törvény ugyanakkor  önmagának
   is  ellentmond, mert ugyanakkor tartalmazza azt  a  kitételt,
   hogy  a  választójog egyenlő, valamint azt is, hogy  érvényre
   kell  juttatni  az  esélyegyenlőséget jelöltek  és  a  jelölő
   szervezetek   között.  ...Diszkriminatív  megkülönböztetésnek
   tartjuk, hogy a független jelöltekre adott szavazatok  értéke
   nem  azonos a pártjelöltekre adott szavazatokkal, attól jóval
   kevesebbet  érnek.  Az Alkotmánybíróságtól várjuk  sérelmeink
   orvoslását    annak   érdekében,   hogy   ha   a    független
   képviselőjelölt nem kerül megválasztásra egyéni  képviselővé,
   akkor  se  vesszen el a rájuk adott szavazat, s  a  pártokhoz
   hasonlóan listáról ismételten felhasználásra kerülhessenek.”

   5.  Az  indítványozó  beadványában  megállapítja:  “Az  Övjt.
   54/A. § k) pontja meghatározza a jelölő szervezet fogalmát. E
   szerint:  a  pártok  működéséről  és  gazdálkodásáról   szóló
   1989.  évi XXXIII. törvény szerint bejegyzett párt,  valamint
   az Etv. szerint bejegyzett társadalmi szervezet és kisebbségi
   szervezet.  Tehát  nyilvánvaló, hogy  a  törvény  nem  tiltja
   taxatíve  a  független  jelöltek  listaállítási  lehetőségét.
   Csupán  arról  van szó, hogy a jogalkotó nem gondolt  erre  a
   lehetőségre,  ezért  a  konkrét  megnevezések  felsorolásából
   kihagyta.   A  független  jelöltek  álláspontja   szerint   a
   felsorolásból   való   kihagyás  nem  azonos   a   tiltással.
   Esetünkben  pedig  szó nincs tiltásról.  Ebből  kifolyólag  a
   törvény e pontja tekintetében mulasztásos alkotmánysértés áll
   fenn ezzel a joghézaggal.”

   6.  Az indítványozó szerint az Etv. 2. §-a meghatározza, hogy
   az egyesülési jog alapján kik és milyen szervezetet hozhatnak
   létre.  Álláspontja alapján az egyesülési  jogból  nem  lehet
   kizárni    azokat    a    választásban    induló    független
   képviselőjelölteket, akik a szavazatok azonos értékűvé válása
   érdekében  a  választások  idejére listát  kívánnak  állítani
   anélkül,  hogy  bármilyen  szerveződést  létrehozzanak,  mert
   függetlenségüket  továbbra  is  szeretnék  megőrizni.   Ehhez
   minden  független képviselőjelöltnek alkotmányos joga  van  a
   vitatott helyzet tükrében is.

   7. Az indítványozó támadja – külön indoklás nélkül – az Övjt.
   26.  §  (1)  bekezdését  is, mert az  nem  teszi  lehetővé  a
   független jelöltek listaindítását.

                                II.
   1. Az Alkotmány vizsgált rendelkezései:

   “70. § (1) A Magyar Köztársaság területén élő minden nagykorú
   magyar  állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az  országgyűlési
   és  a helyi önkormányzati, továbbá a kisebbségi önkormányzati
   választásokon  választható  és – ha  a  választás,  illetőleg
   népszavazás napján az ország területén tartózkodik – választó
   legyen,  valamint országos vagy helyi népszavazásban és  népi
   kezdeményezésben részt vegyen.”

   “70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
   állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   ...

   (3)  A  Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is
   segíti.”

   “71.  §  (1) Az országgyűlési képviselőket, valamint a  helyi
   önkormányzati   képviselő-testület   tagjait,    továbbá    a
   polgármestert    és    a    fővárosi    főpolgármestert     a
   választópolgárok  általános és egyenlő  választójog  alapján,
   közvetlen és titkos szavazással választják.”

   2. Az Etv. vizsgált rendelkezése:

   “2.  § (1) Az egyesülési jog alapján a magánszemélyek, a jogi
   személyek,  valamint ezek jogi személyiséggel nem  rendelkező
   szervezetei  –  tevékenységük  célja  és  alapítóik  szándéka
   szerint   –   társadalmi  szervezetet  hozhatnak   létre   és
   működtethetnek.”

   3. A Vjt. vizsgált rendelkezései:

   “5. § (1) Az egyéni választókerületben a választópolgárok  és
   azok  a  társadalmi szervezetek, amelyek megfelelnek a pártok
   működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény rendelkezéseinek
   (a   továbbiakban:   párt)  –  a  (2)   bekezdésben   foglalt
   feltételekkel  – jelölhetnek. Két vagy több párt  közösen  is
   ajánlhat és jelölhet.”

   “5.  § (3) A területi választókerületben – területi listán  –
   pártok jelölhetnek. Az a párt állíthat területi listát, amely
   a  területi választókerületben – e törvény melléklete szerint
   meghatározott   számban   –   az   egyéni   választókerületek
   egynegyedében,  de  legalább  két  egyéni  választókerületben
   jelöltet állított.”

   4. Az Övjt. vizsgált rendelkezései:

   “26.  §  (1)  Közös jelöltet, listát állító  szervezetek  egy
   jelölő szervezetnek minősülnek. Ha több párt, társadalmi vagy
   kisebbségi  szervezet közösen állít jelöltet vagy  listát,  a
   továbbiakban  –  a  választás  szempontjából  –  egy   jelölő
   szervezetnek   számítanak.  Kisebbségi   szervezet   párttal,
   társadalmi   szervezettel  közös  –  kedvezményes  mandátumra
   jogosult – jelöltet, listát nem állíthat.”

   “46/A. § (1) A megyei közgyűlés tagjait a választópolgárok  –
   kivéve  a  megyei jogú város választópolgárait – közvetlenül,
   listán választják. A jelölő szervezet egy megyében két listát
   állíthat a megyei közgyűlési tagok választására: egyet  a  10
   000  vagy ennél kevesebb lakosú települések számára, egyet  a
   10  000-nél  több  lakosú  települések  számára.  Külön-külön
   szavazólap  szolgál  a  10  000 vagy  ennél  kevesebb  lakosú
   településeken,   valamint   a   10   000-nél   több    lakosú
   településeken  a  megyei közgyűlés tagjainak választására.  A
   megyei    közgyűlés   tagjainak   számát   a   4.   melléklet
   tartalmazza.”

   “54/A.  §  d) független jelölt: az a jelölt, akit nem  jelölő
   szervezet, hanem meghatározott számú választópolgár állít;”

   “54/A.  §  k)  jelölő  szervezet:  a  pártok  működéséről  és
   gazdálkodásáról  szóló  1989.  évi  XXXIII.  törvény  szerint
   bejegyzett   párt,  valamint  az  egyesülési   jogról   szóló
   1989. évi II. törvény szerint bejegyzett társadalmi szervezet
   és kisebbségi szervezet;”

   5. A Ve. vizsgált rendelkezései:

   “1. § E törvény célja, hogy a választópolgárok, a jelöltek és
   a jelölő szervezetek, valamint a választási szervek egységes,
   áttekinthető   és   egyszerű  eljárási   szabályok   alapján,
   törvényes  keretek  között  gyakorolhassák  a  választásokkal
   kapcsolatos jogaikat.”

   [3.  § A választási eljárás szabályainak alkalmazása során  a
   választásban érintett résztvevőknek érvényre kell  juttatniuk
   az alábbi alapelveket: ]

   “c)  esélyegyenlőség  a  jelöltek  és  a  jelölő  szervezetek
   között,”

   “149.  §  c)  független jelölt: az a jelölt, akit nem  jelölő
   szervezet állít,”

                               III.
   Az indítvány megalapozatlan.

   1.  Az  Alkotmánybíróság  már a 63/B/1995.  AB  határozatában
   megállapította:    “...az   Országgyűlés    széles    döntési
   szabadsággal rendelkezik a választási rendszer megválasztása,
   a  választási  eljárás  szabályainak megállapítása  során.  A
   törvényhozó   szabadon  határozza  meg   a   választókerületi
   rendszereket,    a   jelöltállítás,   a   szavazás    és    a
   mandátumszerzés  rendjét.  Az  Országgyűlés  ezt  a   döntési
   szabadságát  a választójogi szabályok megalkotása  során  is,
   csak  az  Alkotmány keretei között gyakorolhatja, úgy köteles
   ezeket   a  szabályokat  meghozni,  hogy  azok  az  Alkotmány
   rendelkezéseivel  ne  ütközzenek.  Alkotmányban  szabályozott
   alapvető jogot alkotmányellenes módon ne korlátozzanak.” (ABH
   1996. 509, 513.).

   Az  Övjt. 54/A. § d) pontja és a Ve. 149. § c) pontja szerint
   független jelölt az a jelölt, akit nem jelölő szerv állít.  A
   független  jelölt  tehát az egyéni választókerületi  rendszer
   szabályai  szerint,  a  választópolgárok  ajánlása   alapján,
   független   minőségére   tekintettel   szerezheti    meg    a
   választásokon  való  indulás jogát, és  e  rendszer  szerinti
   szabályok  alapján szerezhet mandátumot. A független  jelölti
   minősége  tehát önmagában, fogalmilag kizárja, hogy a  pártok
   számára  biztosított  listás választási rendszer  alapján  az
   ilyen  minőségben  induló  jelöltek  listát  állítsanak.   Az
   Alkotmánybíróság    kimondta,    hogy    “a    diszkrimináció
   Alkotmányban meghatározott tilalma elsősorban az  alkotmányos
   alapjogok  tekintetében tett megkülönböztetésekre terjed  ki.
   Ha  a  megkülönböztetés  nem emberi  jog  vagy  alapvető  jog
   tekintetében      történt,     az     eltérő      szabályozás
   alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha az  az  emberi
   méltósághoz való jogot sérti. Az Alkotmánybíróság  kifejtette
   azt  is, hogy alkotmányellenes megkülönböztetésről csak akkor
   lehet  szó,  ha  a jogszabály egymással összehasonlítható,  a
   szabályozás szempontjából azonos csoportba tartozó jogalanyok
   között  tesz  különbséget  anélkül,  hogy  annak  alkotmányos
   indoka  lenne. Alkotmányellenes megkülönböztetés  csak  akkor
   állapítható   meg,  ha  összehasonlítható   helyzetben   lévő
   személyek  között  tesz  a jogalkotó  olyan  különbségtételt,
   amely   alapjogsérelmet  okoz,  illetőleg  azzal  az  egyenlő
   méltóság  alkotmányos  követelményét  sérti.  Nem  minden   –
   személyek  közötti  –  jogi  megkülönböztetés  minősül  tehát
   alkotmányellenesnek.     Nem     minősül     megengedhetetlen
   megkülönböztetésnek, ha a jogi szabályozás  eltérő  jogalanyi
   körre   vonatkozóan   állapít  meg  eltérő  rendelkezéseket.”
   [408/H/1998. AB határozat, ABK 2000. január 10, 12.;  9/1990.
   (IV.  25.) AB határozat, ABH 1990. 46, 48.; 21/1990. (X.  4.)
   AB  határozat, ABH 1990. 73, 77-78.; 61/1992.  (XI.  20.)  AB
   határozat,  ABH  1992.  280,  282.;  35/1994.  (VI.  24.)  AB
   határozat,  ABH  1994.197,  203.;  30/1997.  (IV.   29.)   AB
   határozat,  ABH 1997. 130, 138.]. A független jelöltek  és  a
   pártok a választási rendszerben a listaállítás kérdésében nem
   tekinthetőek   összehasonlítható   csoportnak,   ezért    nem
   állapítható  meg  alkotmányellenesség az  Alkotmány  70/A.  §
   (1) bekezdése tekintetében.

   Az  Alkotmány  71. § (1) bekezdése tartalmazza a  választójog
   egyenlőségének   az   elvét.  Ezen  alkotmányos   rendelkezés
   tartalma   az,   hogy  a  választójognak   a   választópolgár
   szempontjából egyenértékűnek és a szavazatoknak közel  azonos
   súlyúaknak  kell  lenniük. Mivel a független  jelöltek  és  a
   pártok   a   listaállítás   tekintetében   nem   tekinthetőek
   összehasonlítható csoportoknak, ezért nem vonatkozik rájuk  –
   a  listaállítás  vonatkozásában – a Ve.  3.  §  c)  pontjában
   megfogalmazott   “esélyegyenlőség”   elve   sem.   Ezért   az
   Alkotmánybíróság   az   indítványt  ebben   a   vonatkozásban
   elutasította.

   2.  Az  indítványozó diszkriminatívnak, az Alkotmány 70/A.  §
   (1)   bekezdésébe  ütközőnek  véli  a  Vjt.  5.  §   (1)   és
   (3)  bekezdését.  Az  Alkotmánybíróság  a  274/B/1990/2.   AB
   határozatában  megállapította, hogy “területi listán  ugyanis
   csak  pártok  jelölhetnek, s országos  listát  is  csak  párt
   allíthat.”(ABH  1990.  305, 307.)  Továbbá:  “Nem  eredményez
   alkotmányellenes helyzetet és nem sérti az Alkotmány 70/A.  §
   (1) bekezdését az, hogy a független jelöltek az országgyűlési
   képviselők   választása   során  nem   állíthatnak   listát.”
   (408/H/1998. AB határozat, ABK 2000. január 10, 12.). A  Vjt.
   5.   §   (1)   és  (3)  bekezdése  a  listaállítás  (pozitív)
   feltételeit állapítja meg, amely nem alkotmánysértő,  így  az
   Alkotmánybíróság az indítvány e részét elutasította.

   3.   Az   indítványozó  szerint  hátrányos  megkülönböztetést
   tartalmaz az Övjt. 46/A. §-a is, mivel független jelöltek nem
   indulhatnak “a Megyei Közgyűlésbe való jelöltségért”.

   Az   Országgyűlés  a  fővárosi,  megyei  közgyűlés  tagjainak
   megválasztására  egyfordulós,  listás  jellegű   és   arányos
   választási  rendszert alakított ki. A közgyűlési  választáson
   jelölő   szervezetek   (pártok,  társadalmi   és   kisebbségi
   szervezetek)  indulhatnak.  A listaállítást  ajánlással  kell
   megalapozni. Listát – megfelelő törvényi feltételek mellett –
   csak  jelölő  szervezetek indíthatnak, s  a  választópolgárok
   listára  szavaznak.  A független jelöltek  más  választásokon
   indulhatnak    (országgyűlési,   települési    önkormányzati,
   kisebbségi), a fővárosi, megyei közgyűlés választásán azonban
   nem.   A  független  jelölti  minőség  önmagában,  fogalmilag
   kizárja, hogy a jelölő szervezetek számára biztosított listás
   választási  rendszer alapján – a törvényi  feltételeknek  meg
   nem felelő – “független” listát állítsanak. Tekintettel arra,
   hogy  a  független  jelölt – ebben  a  választás  típusban  –
   fogalmilag  kizárt,  ezért  nincs összehasonlítható  csoport,
   amelynek  jogát [Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése] sértené  az
   Övjt.  46./A  §.  Ezért az Alkotmánybíróság  az  indítvány  e
   részét elutasította.

   4.  Az  indítvány támadja a Ve. 1. §-át is, arra  hivatkozva,
   hogy a független jelöltek szavazatai kevesebbet érnek, mint a
   pártjelöltre leadott szavazatok.

   A  választójog  egyenlőségének az elvét az  Alkotmány  71.  §
   (1)   bekezdése  tartalmazza.  A  választójog  egyenlőségének
   alkotmányos  elve  két  követelményt  támaszt  a   választási
   törvény  megalkotójával  szemben: egyrészt  a  választójog  a
   választópolgárok szempontjából azonos értékű legyen, másrészt
   a   szavazatok  lehetőleg  azonos  súlyúak  legyenek  egy-egy
   képviselő   megválasztásánál.   Az   indítvánnyal    érintett
   önkormányzati  választásoknál  a  választójog  egyenlőségének
   elve    számszerűen   megvalósul,   mert   a   polgármesterek
   választásán  mindenkinek  egy,  a  kislistás  képviselő-   és
   kisebbségi képviselő-választáson mindenkinek annyi  szavazata
   van,  mint  amennyi a megválasztható települési önkormányzati
   és  kisebbségi önkormányzati képviselők száma. Ami a  második
   követelményt   illeti,  az  adott  önkormányzati   választási
   típushoz  igazodóan  az Övjt. megközelítőleg  azonos  súllyal
   veszi    figyelembe   a   választópolgárok   által    leadott
   szavazatokat   a   mandátumok   elnyerésekor.    Az    egyéni
   választókerületek  eltérő  nagysága  (választási   földrajz),
   illetőleg  az  egy mandátum megszerzéséhez szükséges  konkrét
   szavazatok  száma (választási matematika) miatt a választások
   után,  a választási eredmények ismeretében természetesen  nem
   lehet   abszolút  értelemben  vett  egyenlőség  a  szavazatok
   súlyában.

   Az   Alkotmánybíróság   egyik   korábbi   határozatában   már
   megállapította: “A választójog egyenlősége nem jelenti és nem
   is  jelentheti  a választáskor kifejezett politikai  akaratok
   csorbítatlanul  egyenlő  érvényesülését.  Bár  az   Alkotmány
   kinyilvánítja  a  választójog egyenlőségét,  az  állampolgári
   politikai   akarat  képviselők  útján  való,  azaz  közvetett
   érvényesülése természetszerűleg aránytalanságot  eredményez.”
   [3/1991. (II. 7.) AB határozat, ABH 1991. 15, 17-18.]

   Ezek  alapján  az  Alkotmánybíróság  az  indítvány  e  részét
   elutasította.

   5. Az indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés
   megállapítását kéri az Alkotmánybíróságtól, mivel a jogalkotó
   “nem gondolt arra a lehetőségre”, hogy a független jelölteket
   felsorolja az Övjt. 54/A. § k) pontjában.
   Az    Alkotmánybíróságnak   a   mulasztásban    megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására vonatkozó  hatáskörét  az
   Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban: Abtv.) szabályozza. Az Abtv. 49. §-a szerint  a
   mulasztásban         megnyilvánuló        alkotmányellenesség
   megállapítására  akkor kerülhet sor, ha a jogalkotó  szerv  a
   jogszabályi  felhatalmazásból származó  jogalkotói  feladatát
   elmulasztotta és ezzel alkotmányellenességet idézett elő.  Az
   Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a jogalkotó szerv
   jogalkotási     kötelezettségének     konkrét     jogszabályi
   felhatalmazás  nélkül  is  köteles  eleget   tenni,   ha   az
   alkotmányellenes helyzet – a jogi szabályozás iránti igény  –
   annak  nyomán  állott  elő, hogy az  állam  jogszabályi  úton
   avatkozott    bizonyos   életviszonyokba   és   ezáltal    az
   állampolgárok  egy csoportját megfosztotta alkotmányos  jogai
   érvényesítésének   lehetőségétől  [22/1990.   (X.   16.)   AB
   határozat,   ABH   1990.   83,  86.].   Az   Alkotmánybíróság
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít  meg
   akkor   is,   ha   az   alapjog  érvényesüléséhez   szükséges
   jogszabályi  garanciák  hiányoznak  [37/1992.  (VI.  10.)  AB
   határozat,   ABH   1992.  227,  232.].  Az   Alkotmánybíróság
   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmánysértést  nemcsak  akkor
   állapít  meg,  ha  az adott tárgykörre vonatkozóan  semmilyen
   szabály  nincs  [35/1992. (VI. 10.) AB határozat,  ABH  1992.
   204,   205.],  hanem  akkor  is,  ha  az  adott  szabályozási
   koncepción   belül   az  Alkotmányból  levezethető   tartalmú
   jogszabályi  rendelkezés  hiányzik [22/1995.  (III.  31.)  AB
   határozat,  ABH  1995.  108,  113.;  29/1997.  (IV.  29.)  AB
   határozat,  ABH  1997.  122,  128.;  15/1998.  (V.   8.)   AB
   határozat,   ABH   1998.  132,  138.].  Az   Alkotmánybíróság
   vizsgálta  tehát  azt  is,  hogy  fennáll-e  alkotmányellenes
   jogalkotói mulasztás a tekintetben, hogy a független jelöltek
   nem    állíthatnak   listát   az   önkormányzati   képviselői
   választáson.  Az  Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  nem
   eredményez  alkotmányellenes  helyzetet  és  nem   sérti   az
   Alkotmány 70/A. § bekezdését az, hogy a független jelöltek az
   önkormányzati  választáson listát nem állíthatnak,  ezért  az
   Övjt.   54/A.  §  k)  pontja  vonatkozásában  a  mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmánysértés   megállapítására   vonatkozó
   indítványt elutasította.

   6. Az Etv. 2. § (1) bekezdése a következőket tartalmazza: “Az
   egyesülési  jog  alapján a magánszemélyek, a jogi  személyek,
   valamint  ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei
   –   tevékenységük  célja  és  alapítóik  szándéka  szerint  –
   társadalmi szervezetet hozhatnak létre és működtethetnek.” Az
   indítványozó szerint “az egyesülési jogból nem lehet  kizárni
   azokat  a választásokon induló független képviselőjelölteket,
   akik   a  szavazatok  azonos  értékűvé  válása  érdekében   a
   választások  idejére listát kívánnak állítani  anélkül,  hogy
   bármilyen  szerveződést  létrehozzanak...”  Az  Etv.   2.   §
   (1)  bekezdése  nem  tartalmaz olyan  rendelkezést,  amit  az
   indítványozó tulajdonít neki, nevezetesen, hogy  a  független
   jelöltek  nem lehetnek tagjai társadalmi szervezetnek,  ezért
   az Alkotmánybíróság az indítvány e részét visszautasította.

   7.  Az indítványozó támadta az Övjt. 26. § (1) bekezdését is.
   Tekintettel  arra,  hogy  az Övjt.  e  rendelkezése  a  közös
   jelölés  szabályait  tartalmazza és  nincs  összefüggésben  a
   független jelöltekkel, ezért az Alkotmánybíróság az indítvány
   e részét visszautasította.

   8. Az indítványozó beadványában megjelölte az Alkotmány 8. §-
   át és 44. §-át is, azonban nem hozta összefüggésbe a támadott
   választási  törvények egyetlen rendelkezésével  sem,  így  az
   Alkotmánybíróság mellőzte a vizsgálatot.

   9.  Az  Alkotmánybíróság a határozat Magyar  Közlönyben  való
   közzétételét a közérdeklődésre tekintettel rendelte el.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke

      Dr. Bagi István                         Dr. Bihari Mihály
      alkotmánybíró                        előadó alkotmánybíró

      Dr. Czúcz Ottó                            Dr. Erdei Árpád
      alkotmánybíró                               alkotmánybíró

      Dr. Harmathy Attila                      Dr. Holló András
      alkotmánybíró                               alkotmánybíró

     Dr. Kiss László                          Dr. Strausz János
     alkotmánybíró                                alkotmánybíró

                 Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    33/2000. (X. 20.)
    Date of the decision:
    .
    10/17/2000
    .
    .