English
Hungarian
Ügyszám:
.
533/B/2009
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 32/2010. (III. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/194
.
A döntés kelte: Budapest, 03/23/2010
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára,      nemzetközi      szerződésbe      ütközésének
   megállapítására,     valamint    mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség   megállapítására   irányuló    indítványok
   tárgyában   —   Dr.   Bragyova  András  és  Dr.   Kiss   László
   alkotmánybírók  párhuzamos indokolásával, valamint  Dr.  Balogh
   Elemér,  Dr.  Kiss  László és Dr. Kovács  Péter  alkotmánybírók
   különvéleményével — meghozta a következő
                                  
                            határozatot:
                                  
   1.  Az Alkotmánybíróság a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az
   ezzel  összefüggő,  valamint az élettársi viszony  igazolásának
   megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról  szóló
   2009. évi XXIX. törvény alkotmányellenességének megállapítására
   és megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

   2. Az Alkotmánybíróság elutasítja azt a mulasztás megállapítása
   iránti indítványt, mely szerint a jogalkotó nem rendelkezett az
   anyakönyvvezetők bejegyzett élettársi kapcsolat  létrehozásában
   való közreműködése megtagadásának lehetőségéről.

   3.  Az Alkotmánybíróság a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az
   ezzel  összefüggő,  valamint az élettársi viszony  igazolásának
   megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról  szóló
   2009.  évi  XXIX.  törvény  nemzetközi szerződésbe  ütközésének
   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
   visszautasítja.

   4.  Az Alkotmánybíróság a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az
   ezzel  összefüggő,  valamint az élettársi viszony  igazolásának
   megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról  szóló
   2009. évi XXIX. törvény alkotmányellenességének megállapítására
   és    megsemmisítésére   irányuló   indítványokat    egyebekben
   visszautasítja.

   5.  Az  Alkotmánybíróság a Polgári Törvénykönyvről szóló  2009.
   évi   CXX.   törvény  3:87-3:89.  §-ai  alkotmányellenességének
   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
   visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    Az  Alkotmánybírósághoz kilenc indítvány érkezett a  bejegyzett
    élettársi  kapcsolatról,  az  ezzel  összefüggő,  valamint   az
    élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes
    törvények  módosításáról szóló 2009. évi  XXIX.  törvénnyel  (a
    továbbiakban: Békmtv.) kapcsolatban, amely — néhány  paragrafus
    kivételével — a kihirdetését követő második hónap első  napján,
    azaz 2009. július 1-jén lépett hatályba.

    Az   első   indítványozó  elsődlegesen  a  Békmtv.   egészének,
    másodlagosan egyes rendelkezéseinek [1-4. §-ok, 5. § (1)-(2) és
    (5)  bekezdés, 6. §, 7. § (1)-(3) bekezdés és (5)-(8) bekezdés,
    8.  §,  9.  §  (1)  és  (3) bekezdés, 10-15.  §-ok  és  17.  §]
    visszamenőleges   hatályú  megsemmisítését  kérte.   Úgy   véli
    egyrészt,  hogy a házasságra vonatkozó szabályok alkalmazásának
    elrendelése  (1-4. §-ok) a bejegyzett élettársi kapcsolatra  (a
    továbbiakban: BÉK) szükségtelenül és aránytalanul korlátozza  a
    felek önrendelkezési jogát, s ezáltal sérti az Alkotmány 54.  §
    (1)    bekezdését.   Érvelése   szerint,   mivel   a   házasság
    intézményének  elsődleges  célja, hogy  „szilárd  jogi  keretet
    nyújtson  a  közös  gyermek nemzéséhez  és  felneveléséhez”,  a
    kötelék  létesítésének  és megszüntetésének  szigorú  szabályai
    elfogadhatók.  Ettől  eltérően azonban  az  azonos  nemű  párok
    esetében  —  mivel közös gyermekük nem lehet —  indokolatlan  a
    felek  önrendelkezési jogának a „házastársi  kötelékkel  azonos
    mértékű    korlátozása”.    Az   azonos    neműek    kapcsolata
    vonatkozásában   fennálló  védelmi  igény  „nem   indokolja   a
    kapcsolat   kizárólagosságának  elismerését  és   a   kapcsolat
    létesítésének  és  megszüntetésének  akadályozását”.  Hátrányos
    megkülönböztetésnek tekinti az indítványozó, hogy a jogalkotó a
    szabályozás köréből (és így a többletjogosultságokból)  kizárja
    azokat, akik kettő vagy több személlyel élnek együtt érzelmi és
    gazdasági  közösségben, de nem párkapcsolatban. Az indítványozó
    értelmezésében  ugyanis a bármilyen okból együtt  élő,  közösen
    gazdálkodó   jogalanyok  —  a  közös  gyermek   nemzéséhez   és
    felneveléséhez  keretet nyújtó házasság  kivételével  —  azonos
    helyzetben  vannak,  és ezért jogviszonyaikat  —  az  Alkotmány
    70/A.  § (1) bekezdéséből és a jogalkotásról szóló a 1987.  évi
    XI.  törvény  (a  továbbiakban: Jat.)  18.  §  (3)  bekezdésből
    következően is — azonos módon kellene szabályozni.

      A második indítvány szerint — melyet civil szervezet nyújtott
    be — az Alkotmány 15. §-ának sérelmét valósítja meg az, hogy  a
    Békmtv. az azonos neműek kapcsolatát — amely „életet továbbadni
    nem  képes  társkapcsolat”  —  a házasságéhoz  hasonló  szintre
    emeli, ahhoz a házasságéval szinte megegyező joghatásokat  fűz.
    Ez    a    megoldás    olyan    életformát    támogat,    amely
    „népegészségügyileg magas kockázatú, így a családokra,  a  jövő
    nemzedékre  káros  hatással  van”, ráadásul  az  azonos  neműek
    kapcsolatának  házasságéhoz  hasonló  törvényi  védettség   alá
    helyezése   „megtévesztő  alternatívát  ígérhet  a   felnövekvő
    generációknak”,   és   „az  egyén  és   társadalom   egészségét
    veszélyeztető  életforma” választása  irányába  hathat,  mindez
    pedig  az  Alkotmány  67. §-ának sérelmére  vezet.  Új  törvény
    megalkotásakor — hangzik az érvelés — figyelembe kell venni  az
    új  nemzedék hosszú távú érdekeit, s az Alkotmány azért védi  a
    gyermekeket,  mivel ők nem tudnak a saját emberi  méltóságukért
    síkra   szállni.  Végezetül  sérelmezi  az  indítványozó  civil
    szervezet   azt   is,  hogy  a  jogalkotó  nem  tekintette   át
    részleteiben  a  házastársakra  vonatkozó  szabályokat  a   BÉK
    bevezetése előtt. Az indítványozó megjelölte az Alkotmány 2.  §
    (1)   bekezdését,   illetve  az  Alkotmány  70/A.   §   (1)-(3)
    bekezdéseit  is,  ezekkel kapcsolatban azonban  indokolást  nem
    terjesztett elő.

    A harmadik indítványozó — szintén civil szervezet — a Békmtv. 3-
    4.  §-ai  alkotmányellenességét állítja, és szoros  összefüggés
    okán   a   Békmtv.   egészének  megsemmisítését   kezdeményezi.
    Álláspontja   szerint  a  házasság  férfi  és   nő,   gyermekek
    születését és felnevelését célzó, tartós kapcsolatát jelenti, s
    mint  ilyen  pozitívan megkülönböztetendő minden  más  —  adott
    esetben  szintén  értékes, támogatásra érdemes —  párkapcsolati
    formától. Az, hogy a házasság és a család jogintézményét külön,
    más    formáktól   megkülönböztetve   kell   szabályozni,    az
    indítványozó  értelmezésében  az  Alkotmány  szerkezetéből   is
    következik: míg az alaptörvény a házasságot kiemelt alapjogként
    védi   (15.  §),  más  kapcsolatok  védelmének  lehetősége   az
    Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdéséből,  illetve  a  70/A.  §-ból
    következik.  Sérti  az  Alkotmány 15. §-át,  hogy  a  jogalkotó
    generális  utaló szabállyal terjeszti ki a házasságra vonatkozó
    szabályokat az azonos neműek BÉK-jére, s ezáltal két  különböző
    jogintézmény  „összemoshatóvá válik”. Az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésében rögzített jogállamiság elvét sérti emellett,  hogy
    a  jogalkotó  törvényi  szinten az  alkotmányos  intézményekkel
    azonos,  új intézményt hozott létre. Az Alkotmány 70/A.  §  (1)
    bekezdésének sérelmét a „megkülönböztetés indokolatlan  hiánya”
    miatt  látja  megvalósulni az indítványozó: alkotmányellenesnek
    tartja,  hogy  a  jogalkotó mérlegelés nélkül kiterjesztette  a
    házasságra  (házastársakra, özvegyekre,  elváltakra)  vonatkozó
    szabályokat a BÉK-re.

    A  negyedik  és  az  ötödik indítványozó egymástól  függetlenül
    kérte  az Alkotmánybíróság eljárását, kérelmük tartalma azonban
    megegyezik.  Eszerint  az azonos neműek kapcsolata  erkölcsileg
    rossz,  s ebből következően arra nem terjed ki az önrendelkezés
    joga. Az állam az Alkotmány alapján is kizárólag a férfi és  nő
    közötti — természeténél fogva gyermekek nemzésére és nevelésére
    irányuló  —  kapcsolatot  támogathatja,  és  az  azonos  neműek
    életközösségéhez  nem  fűzhet ugyanolyan joghatásokat,  mint  a
    különneműek házasságához. Az ilyen szabályozás veszélyezteti  a
    társadalom  jövőjét,  és ellentétes az  Alkotmány  15.  §-ával,
    amely  az  állam  kötelességévé teszi a házasság  és  a  család
    támogatását. Ennek alapján az állam nem gyengítheti a  kiemelt,
    alkotmányos védelmet élvező házasság intézményét. A házasság és
    a  BÉK  közötti  különbség minimális, amely már –  érvelnek  az
    indítványozók  —  nem  képes  biztosítani  az  Alkotmány  által
    megkövetelt   védelmi  szintet.  A  szabályozás  folytán   két,
    egymástól  különböző, alkotmányjogilag nem azonos módon  védett
    jogintézmény  összemosódik. A Békmtv. az Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdésének  azért  nem  felel  meg,  mert  ennek  alapján  az
    indítványozók szerint csak az szabad, ami méltó az emberhez, de
    az  azonos  neműek  kapcsolata nem  az.  Ellentétes  a  Békmtv.
    emellett  az  Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésével  is,  mivel  e
    rendelkezésből az indítványozók szerint az következik, hogy  az
    állam  nem  kezelheti ugyanolyan módon a nem azonos társadalmi,
    közösségi  hatású,  jelentőségű kapcsolatokat:  tehát  az  élet
    továbbadására képes — férfi és nő közötti — kapcsolatot el kell
    választani   az  „emberhez  nem  méltó”  és  „nem  támogatandó”
    homoszexuális   kapcsolattól.  Ezen  kívül   az   indítványozók
    véleménye  szerint a homoszexuális kapcsolat —  mivel  az  élet
    továbbadására  nem  képes  —  „értéktelenebb”  nem   csupán   a
    különneműek  házasságánál, hanem azok  élettársi  kapcsolatánál
    is,  ezért  sérti  a jogállamiság (jogbiztonság)  követelményét
    [Alkotmány  2. § (1) bekezdés], hogy a jogalkotó a  házassághoz
    hasonlóan  szabályozza ezt a kapcsolatot, s  ezzel  mintegy  az
    értékhierarchia  második  fokán helyezi  el  azt.  Az  említett
    alkotmányi rendelkezéseket továbbá az is sérti az indítványozók
    szerint,  hogy a BÉK-et családjogi intézményként szabályozza  a
    Békmtv.,   hiszen  „a  család  intézménye  fogalmilag   magában
    foglalja   a  közös  gyermeket,  és  az  azonos  neműek   ezzel
    fogalmilag  nem bírnak”. Az azonos neműeknek — az indítványozók
    szavaival élve — pótházassága, családalapítása ellentétben  áll
    a  kiskorú  gyermek érdeke elsődlegességének az elvével  is,  s
    ezzel a Békmtv. az Alkotmány 7. § (1) bekezdésének, 16. §-ának,
    67.  §  (1)  bekezdésének, 70/J. §-ának a sérelmét is előidézi.
    Veszélyezteti a gyermekeket az indítványozók szerint  egyébként
    már  az  olyan  környezet  is,  amely  „értéknek,  ráadásul   a
    házassághoz nagyon hasonló értéknek tünteti fel a homoszexuális
    kapcsolatot”. Végezetül arra is hivatkoznak, hogy a Békmtv.  az
    Alkotmány a 70/A. § (3) bekezdésével is ellentétes, mivel  ezen
    alkotmányi   rendelkezés  alapján  a  házasság  és   a   család
    intézményét feltétlenül pozitív diszkrimináció illeti meg.

    A  hatodik indítványozó országgyűlési képviselő, aki a  Békmtv.
    megsemmisítését az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének, 15.  §-ának
    és    67.   §-ának   a   sérelmére   hivatkozással   kéri.   Az
    alkotmányellenesség oka szerinte abban áll,  hogy  a  jogalkotó
    mérlegelés nélkül, egy generális utaló szabállyal elrendelte az
    összes,  házastársakra (elváltakra, özvegyekre, stb.) vonatkozó
    szabály alkalmazását az azonos nemű bejegyzett élettársakra,  s
    ezzel  megsértette az Alkotmánybíróság által a 154/2008.  (XII.
    17.)  AB  határozatban  megállapított  követelményt.  Véleménye
    szerint emellett a jogalkotó törvényi szinten nem hozhat  létre
    egy, a házassággal mint alkotmányos intézménnyel csaknem azonos
    családjogi  státuszt,  ezzel  ugyanis  az  Alkotmány  15.   §-a
    elveszíti jelentőségét. Az Alkotmány 15. §-a emellett azért  is
    sérül  —  érvel az indítványozó —, mert a BÉK az azonos  neműek
    számára  a  házassággal  csaknem azonos tartalmú  és  funkciójú
    intézmény,  holott  a házasságnak fogalmi eleme  a  házastársak
    különneműsége.  A  támadott  szabályozás  tehát   „a   házasság
    fogalmát   bővíti”,  s  így  sérti  „a  házasság  hagyományait,
    alkotmányos  fogalmát  és védelmét”. Az  Alkotmány  67.  §-ával
    kapcsolatban az indítványozó arra hivatkozik, hogy a Békmtv.  a
    „felnövekvő   nemzedék   identitásbeli   elbizonytalanodásához”
    vezet.

    A  hetedik indítványozó — országgyűlési képviselőcsoport  —  az
    Alkotmány  15. §-ának sérelmét abban látja, hogy a Békmtv.  nem
    teremt érdemi különbséget a házasság és a BÉK között, s  így  a
    törvény  valójában a házasság intézményét biztosítja az  azonos
    neműek  számára.  Az  Alkotmány 2. §  (1)  bekezdését  pedig  a
    szabályozás  módja  sérti az indítványozó álláspontja  szerint,
    úgy  véli, hogy a generális utaló szabály alkalmazása  [Békmtv.
    3.  §  (1)  bekezdés]  „számos jogi kérdést  hagy  nyitva,  ami
    jogbizonytalansághoz vezet”. Mindezek miatt  Békmtv.  egészének
    megsemmisítését kéri.

    A  nyolcadik  indítványozó kifejti, hogy mivel  a  jogalkotó  a
    megadható   jogok  között  nem  differenciált  és  —   bizonyos
    elhanyagolható  kivételekkel  —  a  házastársakkal  egyenjogúvá
    teszi  a  bejegyzett élettársakat, nem tett eleget a  154/2008.
    (XII.  17.)  AB  határozatban foglaltaknak. Ezért  továbbra  is
    fennáll az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének, 15. §-ának és 70/A.
    § (1) bekezdésének a sérelme. Meglátása szerint a Békmtv. sérti
    az  örökléshez való jogot is (Alkotmány 14. §) és az  Alkotmány
    16.  §-át  is,  mert a bejegyzett élettársak törvényes  örökösi
    helyzetének   szabályozásával  „elvonja  az  eddigi   törvényes
    örökösök    törvényes   öröklési   jogának   jelentős    részét
    (haszonélvezeti   vagy  állagöröklési  formában)”,   és   ezzel
    veszélyeztetheti az örökhagyó hozzátartozóinak  létbiztonságát.
    Sérelmezi, hogy a BÉK esetében nem érvényesülnek a házasságról,
    a  családról  és  a gyámságról szóló 1952. évi IV.  törvény  (a
    továbbiakban:  Csjt.)  7-12.  §-aiban  foglalt  érvénytelenségi
    okok,  ami  nem egyeztethető össze a vérfertőzésnek  a  Büntető
    Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 203. §-ában foglalt
    tilalmával, és ez „beleütközik az Alkotmány 14. §, 15. §, 16. §-
    aba”.  Úgy  véli  ezen  kívül,  hogy  a  jogalkalmazás  számára
    nehézséget fog okozni a hozzátartozó, a közeli hozzátartozó,  a
    bejegyzett  azonos  nemű élettárs és a nyilvántartott  élettárs
    fogalmának  elkülönítése és értelmezése, amely  a  jogbiztonság
    sérelmét okozza. Rámutat, hogy a személyes adatok védelméről és
    a  közérdekű  adatok nyilvánosságáról szóló  1992.  évi  LXIII.
    törvény   (a   továbbiakban:  Adatvédelmi  tv.)  értelmében   a
    szexuális  életre vonatkozó adat ún. „különleges  adat”,  de  a
    Békmtv.  az  Adatvédelmi tv.-hez „való kapcsolódást  egyáltalán
    nem  szabályozza”, ami szerinte sérti az Alkotmány  59.  §  (1)
    bekezdését,  és  „alkalmat  ad a  70/A.  §  szerinti  hátrányos
    megkülönböztetésre   a   bejegyzett  azonos   nemű   élettársak
    esetében”. Nem tartja elfogadhatónak, hogy a Békmtv. nem  zárja
    ki  azt,  hogy valamely személy korábbi házasságából  született
    gyermekét az azonos nemű bejegyzett élettársánál helyezzék  el,
    ezzel  összefüggésben  azonban alkotmányi rendelkezés  sérelmét
    nem állítja. Szintén nem jelöl meg alkotmányi rendelkezést,  és
    indokolást sem terjeszt elő az indítványozó azzal kapcsolatban,
    hogy  miért  tartja alkotmányellenesnek azt, hogy a  bejegyzett
    élettárs    saját    élettársa   gondnokául   kinevezhető.    A
    hozzátartozók emberi méltósághoz való jogának sérelmét látja az
    indítványozó  abban,  hogy  a Békmtv.  nyomán  halál  esetén  a
    bejegyzett   azonos  nemű  élettárs  lesz  a  kegyeleti   jogok
    gyakorlója, így a temetéssel kapcsolatos döntéseket is ő  hozza
    meg.  Úgy  véli  mindemellett, hogy a Békmtv. diszkriminálja  a
    különnemű  élettársakat, mert nekik semmilyen plusz  jogot  nem
    ad.

    Végezetül pedig — külön indokolás nélkül, utalva a Béktmtv.-vel
    kapcsolatban  előterjesztett kifogásaira —  alkotmányellenesnek
    tartja  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX.  törvény
    (a továbbiakban: új Ptk.) 3:87-3:89. §-ait is.

    Az  utolsó  indítvány  benyújtóinak véleménye  is  az,  hogy  a
    jogalkotó   nem  küszöbölte  ki  a  154/2008  (XII.   17.)   AB
    határozatban   megfogalmazott  alkotmányellenességi   okot:   a
    Békmtv.  egyes  rendelkezései [1. §  (1)  bekezdés,  3.  §  (1)
    bekezdés, a 4. § (1)-(2) bekezdés, 7. § (1)-(7) bekezdés  és  a
    8.  §  (1)  bekezdésnek  az  anyakönyvekről,  a  házasságkötési
    eljárásról  és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű
    rendelet  (a  továbbiakban:  At.)  26/E.  §-át  („A  bejegyzett
    élettársi   kapcsolat  létrehozása”)  megállapító  szövegrésze]
    ellentétesek  az  Alkotmány  15.  §-ában  foglaltakkal,  a  BÉK
    ugyanis  „olyannyira  házasság-közeli együttélési  forma”,  ami
    relativizálja,   aláássa  a  házasság   alkotmányos   védelmét.
    Álláspontjuk   alátámasztásaként  a  törvény  generális   utaló
    szabályára  [3. § (1) bekezdés], a törvényjavaslat  indoklására
    (mely   szerint   a  jogalkotó  a  joghatások  tekintetében   a
    házassággal azonos családjogi jogintézményt kívánt létrehozni),
    a  Büntető  Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény  kettős
    házasságról  szóló  192. § (2) bekezdése  módosítására,  a  BÉK
    létrehozásának  alakiságaira (anyakönyvvezető  előtt,  hivatali
    helyiségben  történik  és  nyilvántartását  anyakönyvi  szinten
    végzik),   végezetül  pedig  arra  hivatkoznak,  hogy   a   BÉK
    megszüntetésére a házasság megszüntetésére vonatkozó  szabályok
    alkalmazását rendeli a jogalkotó.

    Az  indítványozók emellett azt is sérelmezik, hogy a  jogalkotó
    annak ellenére nem teszi lehetővé az anyakönyvvezetőknek a  BÉK
    létrehozásában való közreműködés megtagadását, hogy  az  azonos
    neműek  közötti  kapcsolatot  több  vallás  is  tiltja.  Mindez
    szerintük   sérti  az  Alkotmány  60.  §  (1)   bekezdését   (a
    lelkiismeret és a vallás szabadságának jogát), s ennek  folytán
    indokolttá teszi a Békmtv. 8. § (1) bekezdésének az At. 26/B. §-
    át    („A   bejegyzett   élettársi   kapcsolat   létrehozásának
    megtagadása”) megállapító rendelkezése megsemmisítését.

    Az  Alkotmánybíróság  a  kérelmeket  —  tárgyi  összefüggésükre
    tekintettel  —  az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről  és
    annak  közzétételéről  szóló, többször módosított  és  egységes
    szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat  (ABK  2009.
    január,  3.;  a  továbbiakban: Ügyrend)  28.  §  (1)  bekezdése
    alapján egyesítette és egy eljárásban bírálta el.
                                   
                                  II.

    1. Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:
    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”

    „7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
    továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső
    jog összhangját.”

    „14. § Az Alkotmány biztosítja az öröklés jogát.”

    „15.  §  A  Magyar  Köztársaság védi a  házasság  és  a  család
    intézményét.”

    „16.  §  A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az  ifjúság
    létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság
    érdekeit.”

    „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”

    „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

    „60.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.”

    „67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a
    családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és
    gondoskodásra,  amely a megfelelő testi, szellemi  és  erkölcsi
    fejlődéséhez szükséges.”

    „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (2)  Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
    megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
    (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség  megvalósulását  az
    esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
    segíti.”

    „70/J.   §   A  Magyar  Köztársaságban  a  szülők,  gondviselők
    kötelesek kiskorú gyermekük taníttatásáról gondoskodni.”

    2. A Békmtv.-nek az indítvány elbírálásakor hatályos szövege:
    „A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte
    1.  § (1) Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az
    anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két,  tizennyolcadik
    életévét  betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti,
    hogy   egymással   bejegyzett   élettársi   kapcsolatot   kíván
    létesíteni.
    (2)  Kiskorú részére bejegyzett élettársi kapcsolat  létesítése
    nem engedélyezhető.
    (3)   Az  anyakönyvvezető  a  kijelentés  megtörténte  után   a
    bejegyzett   élettársi   kapcsolatot  a  bejegyzett   élettársi
    kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzi.
    (4)  A  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése  nyilvánosan,
    két tanú jelenlétében történik.

    2. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolatot megelőzően a leendő
    bejegyzett élettársaknak az anyakönyvvezető előtt nyilatkozniuk
    kell  arról,  hogy bejegyzett élettársi kapcsolatuknak  legjobb
    tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, valamint igazolniuk
    kell,   hogy   bejegyzett   élettársi   kapcsolatuk   törvényes
    feltételei fennállnak.
    (2)  A felek valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi
    állapota  esetében a felek nyilatkozata a bejegyzett  élettársi
    kapcsolat  törvényes  feltételeinek igazolását  pótolja,  és  a
    bejegyzett  élettársi  kapcsolat  a  bejelentés  után   nyomban
    létesíthető.
    A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai

    3.  § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, vagy e törvény
    a rendelkezés alkalmazását nem zárja ki, megfelelően alkalmazni
    kell
    a)  a  házasságra vonatkozó szabályokat a bejegyzett  élettársi
    kapcsolatra,
    b)  a  házastársra vagy házastársakra vonatkozó  szabályokat  a
    bejegyzett élettársra vagy bejegyzett élettársakra,
    c)  az  özvegyre  vonatkozó szabályokat az  elhunyt  bejegyzett
    élettárs túlélő bejegyzett élettársára,
    d)  az elvált személyre vonatkozó szabályokat arra a személyre,
    akinek bejegyzett élettársi kapcsolatát megszüntették,
    e)   a   hajadonra,  nőtlenre  vonatkozó  szabályokat  arra   a
    személyre,  aki  még  nem volt házas, és  bejegyzett  élettársi
    kapcsolatot még nem létesített, és
    f)    a   házaspárra   vonatkozó   szabályokat   a   bejegyzett
    élettársakra.
    (2) A bejegyzett élettársakra a házastársak által történő közös
    gyermekké  fogadásra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak.  A
    bejegyzett    élettársi   kapcsolat   apasági   vélelmet    nem
    keletkeztet.
    (3)  A  házastársak  névviselésére vonatkozó rendelkezések  nem
    alkalmazhatóak a bejegyzett élettársakra. Bejegyzett  élettársi
    kapcsolat  létesítése esetén a bejegyzett élettárs  volt  férje
    nevét a házasságra utaló toldással nem viselheti tovább, és  ez
    a joga akkor sem éled fel, ha a bejegyzett élettársi kapcsolata
    megszűnt.   Ha  a  leendő  bejegyzett  élettárs  a   bejegyzett
    élettársi  kapcsolat létesítését megelőzően  házassági  névként
    volt  férje nevét vagy családi nevét viseli a házasságra  utaló
    toldással,  és  házassági nevét nem módosítja  másik  házassági
    névviselési  formára,  a születési családi  nevének  viselésére
    jogosult.
    (4)  Az  emberi reprodukcióra irányuló, külön törvény  szerinti
    eljárásoknak   a   házastársakra  vonatkozó   rendelkezései   a
    bejegyzett élettársakra nem alkalmazhatóak.
    (5)  Ha  e  törvény  a  házasság vagy  a  bejegyzett  élettársi
    kapcsolat  fennállásához, illetve a házasság vagy a  bejegyzett
    élettársi  kapcsolat  megszűnéséhez  nem  állapít  meg   eltérő
    jogkövetkezményt, továbbá ha a jogosultság vagy a kötelezettség
    az özvegyet és az özvegy bejegyzett élettársat megkülönböztetés
    nélkül  megilleti  vagy terheli, a családi állapotra  vonatkozó
    nyilatkozat csak olyan formában követelhető meg, hogy  a  házas
    és  bejegyzett  élettárs,  az özvegy és  az  özvegy  bejegyzett
    élettárs,  illetve  az elvált és az elvált bejegyzett  élettárs
    megjelölés együtt szerepeljen.
    (6)   A   családi   állapotra   vonatkozó   adatot   tartalmazó
    nyilvántartásban  —  az  anyakönyvi nyilvántartás,  valamint  a
    személyiadat- és lakcímnyilvántartás kivételével  —  a  családi
    állapotot  úgy kell feltüntetni, hogy a házas és  a  bejegyzett
    élettárs,  az özvegy és az özvegy bejegyzett élettárs,  illetve
    az  elvált  és az elvált bejegyzett élettárs megjelölés  együtt
    szerepeljen.
    A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése

    4. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnik
    a) az egyik bejegyzett élettárs halálával,
    b) bírósági felbontással vagy
    c) közjegyző általi megszüntetéssel.
    (2)  A  bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésére a  házasság
    megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell.
    (3)   A   bejegyzett  élettársi  kapcsolatot  a   felek   közös
    megegyezése  alapján  a közjegyző nemperes eljárásban  szünteti
    meg.
    5-15. §

    Záró rendelkezések
    16. § (1) Ez a törvény — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel —
    a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.
    (2) A 9. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 10. § (4) bekezdése
    a kihirdetését követő nyolcadik hónap első napján lép hatályba.
    17. §
    18. §”

    3. Az új Ptk. támadott rendelkezései:
    „3:87. § [A bejegyzett élettársi kapcsolat]
    Bejegyzett   élettársi  kapcsolat  akkor  jön  létre,   ha   az
    anyakönyvvezető előtt együttesen jelen lévő két  tizennyolcadik
    életévét  betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti,
    hogy   egymással   bejegyzett   élettársi   kapcsolatot   kíván
    létesíteni.
    3:88. § [A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai]
    (1) Ahol a törvény eltérően nem rendelkezik,
    a)  a  házasságra vonatkozó szabályokat a bejegyzett  élettársi
    kapcsolatra,
    b)  a  házastársra vagy házastársakra vonatkozó  szabályokat  a
    bejegyzett élettársra vagy bejegyzett élettársakra,
    c)  az  özvegyre  vonatkozó szabályokat az  elhunyt  bejegyzett
    élettárs túlélő bejegyzett élettársára,
    d)  az elvált személyre vonatkozó szabályokat arra a személyre,
    akinek bejegyzett élettársi kapcsolatát megszüntették,
    e) a hajadonra, nőtlenre vonatkozó szabályokat arra a személyre
    is, aki bejegyzett élettársi kapcsolatot még nem létesített, és
    f) a házaspárra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársakra
    is
    alkalmazni kell.
    (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően
    a)  a bejegyzett élettársakra a házastársak által történő közös
    gyermekké fogadásra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak;
    b)  a  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  apasági  vélelmet  nem
    keletkeztet;
    c)  a  házastársak  névviselésére vonatkozó  rendelkezések  nem
    alkalmazhatóak a bejegyzett élettársakra; bejegyzett  élettársi
    kapcsolat  létesítése esetén a bejegyzett élettárs  volt  férje
    nevét a házasságra utaló toldással nem viselheti tovább, és  ez
    a joga akkor sem éled fel, ha a bejegyzett élettársi kapcsolata
    megszűnt;   ha  a  leendő  bejegyzett  élettárs  a   bejegyzett
    élettársi  kapcsolat létesítését megelőzően  házassági  névként
    volt  férje nevét vagy családi nevét viseli a házasságra  utaló
    toldással,  és  házassági nevét nem módosítja  másik  házassági
    névviselési  formára,  a születési családi  nevének  viselésére
    jogosult;
    d)  az  emberi  reprodukcióra irányuló, külön törvény  szerinti
    eljárásoknak   a   házastársakra  vonatkozó   rendelkezései   a
    bejegyzett élettársakra nem alkalmazhatóak.
    3:89. § [A bejegyzett élettársi kapcsolat részletes szabályai]
    A  bejegyzett élettársi kapcsolat részletes szabályairól  külön
    törvény rendelkezik.”

                                 III.

    Az indítványok nem megalapozottak.

    1.   A   Békmtv.   az   azonos  neműek   bejegyzett   élettársi
    kapcsolatának (BÉK) mint személyi státuszjognak a keletkezését,
    joghatásait  és  megszűnését szabályozza,  rendezi  a  házasság
    jogintézményéhez és a házastársak státuszához  való  viszonyát,
    meghatározza az azoktól való eltéréseket, illetve rendelkezik a
    mindezekkel    kapcsolatban   szükségessé   vált    jogszabály-
    módosításokról.  A  törvényt  azt  követően   fogadta   el   az
    Országgyűlés,  hogy  az Alkotmánybíróság  2008.  december  15-i
    154/2008.  (XII.  17.) AB határozatával  (ABH  2008,  1203.,  a
    továbbiakban:  Abh.)  a még hatályba nem lépett,  a  bejegyzett
    élettársi  kapcsolatról  szóló 2007. évi  CLXXXIV.  törvény  (a
    továbbiakban: Béktv.) alkotmányellenességét állapította meg, és
    azt  megsemmisítette. A döntés folytán a Béktv. — amely  azonos
    és   különnemű  pároknak  egyaránt  lehetővé  tette  volna  BÉK
    létesítését  —  nem  lépett hatályba.  A  határozat  indokolása
    szerint  a Béktv.-ben alkalmazott szabályozási mód miatt  férfi
    is nő vonatkozásában — akik egymással házasságot köthetnek —  a
    BÉK   az   Alkotmány   által   védett  házasság   intézményének
    megkettőzése   lenne.   Az  Alkotmány  a   legmagasabb   szintű
    jogforrás,   ezért  törvényi  szinten  nem  lehet   alkotmányos
    intézményekkel azonos, azokkal felcserélhető, új  intézményeket
    létrehozni.   Az   Alkotmánybíróság  ugyanakkor   a   határozat
    rendelkező részében azt is megállapította, hogy az azonos  nemű
    személyek  számára (mivel ők házasságot nem  köthetnek)  a  BÉK
    jogintézményének létrehozása nem alkotmányellenes.
    A  Béktv.-vel  és  a Békmtv.-vel összefüggésben  előterjesztett
    indítványok  tartalmilag részben megegyeznek: az  indítványozók
    sok  tekintetben  azonos  okból illetve -összefüggésben  kérték
    alkotmánysértés megállapítását. Ugyanakkor mivel az indítványok
    nem   az   Alkotmánybíróság   által   érdemben   már   elbírált
    jogszabállyal  azonos jogszabály felülvizsgálatára  irányulnak,
    res  iudicata  (Ügyrend  31. § c) pont) megállapításának  nincs
    helye. Az Alkotmánybíróság ezért az indítványokat — az Abh.-ban
    foglaltak  figyelembe vételével — az alábbiak szerint  érdemben
    bírálta el.

    2.  A  Békmtv. szerint [1. § (1) bekezdés] BÉK akkor jön létre,
    ha   az   anyakönyvvezető  előtt  együttesen   jelenlévő   két,
    tizennyolcadik   életévét  betöltött,   azonos   nemű   személy
    személyesen  kijelenti, hogy egymással BÉK-et kíván létesíteni.
    Az  anyakönyvvezető a kijelentés megtörténte után  a  BÉK-et  a
    bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzi. A  BÉK-
    re,  illetőleg a bejegyzett élettársakra megfelelően (értsd:  a
    megfelelő   eltérésekkel)   alkalmazni   kell   a   házasságra,
    házastársakra, özvegyre, elváltakra stb. vonatkozó  szabályokat
    [3.  §  (1)  bekezdés]. A Békmtv. (és az új Ptk.)  által  külön
    nevesített kivételek a következők:
          –  a  bejegyzett élettársakra a házastársak által történő
          közös   gyermekké  fogadásra  vonatkozó   szabályok   nem
          alkalmazhatóak [3. § (2) bekezdés];
          –  a  BÉK  apasági  vélelmet nem keletkeztet  [3.  §  (2)
          bekezdés];
          –  a  házastársak  névviselésére vonatkozó  rendelkezések
          nem  alkalmazhatóak  a  bejegyzett  élettársakra;  a  BÉK
          létesítése esetén a bejegyzett élettárs volt férje  nevét
          a  házasságra utaló toldással nem viselheti tovább, és ez
          a  joga  akkor  sem  éled fel, ha a bejegyzett  élettársi
          kapcsolata  megszűnt; ha a leendő bejegyzett  élettárs  a
          BÉK  létesítését megelőzően házassági névként volt  férje
          nevét  vagy  családi  nevét  viseli  a  házasságra  utaló
          toldással,   és  házassági  nevét  nem  módosítja   másik
          házassági   névviselési  formára,  a  születési   családi
          nevének viselésére jogosult [3. § (3) bekezdés];
          –   az   emberi  reprodukcióra  irányuló,  külön  törvény
          szerinti    eljárásoknak   a   házastársakra    vonatkozó
          rendelkezései     a    bejegyzett    élettársakra     nem
          alkalmazhatóak [3. § (4) bekezdés].
          –  a  BÉK  a  4.  § szerint az egyik bejegyzett  élettárs
          halálával,  bírósági felbontással vagy —  a  felek  közös
          megegyezése  alapján  — közjegyző általi  megszüntetéssel
          szűnik meg.

    3.   A  Békmtv.  a  BÉK-től  elkülönítve  rendelkezik  az   ún.
    nyilvántartással  igazolt élettársi kapcsolatról  is:  lehetővé
    teszi,  hogy  a  párok  (különböző és azonos  neműek  egyaránt)
    közjegyző   előtt   nyilatkozzanak  arról,   hogy   a   Polgári
    Törvénykönyv  (a Polgári Törvénykönyvről szóló  1959.  évi  IV.
    törvény,  a továbbiakban: Ptk.) szerinti élettársi kapcsolatban
    élnek   [685/A.  §  Élettársi  kapcsolat  áll  fenn  két  olyan
    házasságkötés  vagy  bejegyzett élettársi kapcsolat  létesítése
    nélkül  közös  háztartásban érzelmi  és  gazdasági  közösségben
    (életközösségben)  együtt  élő  személy  között,   akik   közül
    egyiknek   sem   áll   fenn  mással  házassági   életközössége,
    bejegyzett  élettársi életközössége vagy élettársi  kapcsolata,
    és  akik  nem  állnak  egymással  egyenesági  rokonságban  vagy
    testvéri,  féltestvéri kapcsolatban.];  s  e  tény  bejegyzésre
    kerül  az  Élettársi  Nyilatkozatok Nyilvántartásába,  amelynek
    célja   az   élettársi   kapcsolat   fennállásának   közhiteles
    igazolása. A továbbra is létező de facto élettársi kapcsolat és
    a nyilvántartással igazolt forma között lényegi különbség, hogy
    az  utóbbihoz — amennyiben férfi és nő közötti kapcsolatról van
    szó és abból gyermek származik — apasági vélelem kapcsolódik. A
    nyilvántartással   igazolt  élettársi   kapcsolatra   vonatkozó
    szabályokat az indítványozók nem támadták.
    Mindez    azt    jelenti,   hogy   a   jogilag   is    elismert
    társkapcsolatoknak jelenleg a következő formái különböztethetők
    meg: a) különnemű párok élhetnek a Ptk. szerinti tényleges, ún.
    de  facto élettársi kapcsolatban; b) a bizonyítás megkönnyítése
    végett   —   döntésüktől  függően  —  kérhetik   az   Élettársi
    Nyilatkozatok    Nyilvántartásába   való   bejegyzésüket;    c)
    választhatják a házasságot; d) azonos nemű párok is élhetnek de
    facto   élettársi  kapcsolatban;  e)  kérhetik   az   Élettársi
    Nyilatkozatok  Nyilvántartásába  való  bejegyzésüket;  vagy  f)
    választhatják a Békmtv. által létrehozott BÉK-et.

    4.   Tekintettel  arra,  hogy  a  Békmtv.  megsemmisítését   az
    indítványozók  többsége elsősorban az Alkotmány  15.  §-ának  a
    sérelmére     hivatkozással    kérte,    az    Alkotmánybíróság
    mindenekelőtt ezeket a kérelmeket vizsgálta meg.

    4.1.   A  magyar  jogtudomány  letisztult  álláspontját,   mely
    szerint:  „A  társadalmi  élet  alapegysége  a  család.  (…)  A
    családjog alapintézménye a házasság.” (Szladits Károly:  Magyar
    magánjog  I.  kötet,  38. old.) átvette és  alkotmányos  rangra
    emelte  már  az  1949.  évi XX. törvény eredeti  szövege,  amit
    változtatás  nélkül  átvett  az  1989.  évi  XXXI.  törvény  az
    Alkotmány 15. §-ába. Ezen tényből nyilvánvaló, hogy nem  csupán
    két,  egymással összekapcsolt alapvető társadalmi  intézményről
    van  szó,  hanem  ezek  ma  már olyan  alkotmányos  értéket  is
    képviselnek,   amit  alkotmányos  védelem  illet   meg.   Ennek
    megfelelően  az Alkotmánybíróság korábbi döntésében kifejtette,
    hogy  „[a]z  állam kötelezettsége a házasságkötéshez  való  jog
    biztosítása körében elsősorban és minimálisan arra  terjed  ki,
    hogy   a  házasságkötés  és  családalapítás  feltételeit,  jogi
    kereteit  megteremtse. Ebből következően a jogalkotó a házasság
    intézményét  nem szüntetheti meg, a házasságkötést  nem  teheti
    lehetetlenné,  és a házasság esetleges feltételeit,  akadályait
    is  rendkívüli  körültekintéssel kell  meghatároznia  [Vö.  pl.
    22/1992.  (IV. 10.) AB határozat, ABH 1992, 122.]. Az Alkotmány
    15.  §-ában  megfogalmazott  intézményvédelmi  kötelezettségből
    azonban  az  is  következik, hogy az állam nem teremthet  olyan
    törvényi  helyzetet  sem,  amely a  házaspárokat  összességében
    hátrányosabb helyzetbe hozza a nem házas személyekkel, párokkal
    szemben.   Mindezeken  túlmenően  pedig  az,  hogy   a   Magyar
    Köztársaság  védi a házasság intézményét, pozitív viszonyulást,
    aktivitást  és támogatást is feltételez. A házasság  és  család
    intézménye  állam  általi védelmének alkotmányos  felső  határa
    (maximális terjedelme) azonban nem állapítható meg, ez  nem  is
    alkotmányos kérdés.” (Abh., ABH 2008, 1203, 1213-1214.)

    Az  Alkotmány a 15. §-ában szereplő fogalmakat nem  bontja  ki,
    mind  a  házasság,  mind a család fogalmát adottnak  veszi.  Az
    Alkotmánybíróság  kezdettől fogva konzekvensen  képviselt  jogi
    álláspontja szerint a házasság intézményét egy férfi és egy  nő
    életközösségeként    védi   az   Alkotmány,    a    házastársak
    különneműsége tehát fogalmi eleme a házasságnak [14/1995. (III.
    13.)  AB  határozat,  ABH 1995, 82, 83.]. Ebből  következően  a
    házasságkötéshez  való — az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdéséből
    levezetett  — jog [22/1992. (IV. 10.) AB határozat,  ABH  1992,
    122,  123.] is csak a különböző nemű párokat illeti meg. Ezt  a
    később  több határozatban is megerősített álláspontot [65/2007.
    (X.  18.)  AB határozat, ABH 2007, 726.; 75/2007. (X.  19.)  AB
    határozat,  ABH 2007, 731.; Abh., ABH 2008, 1203.]  a  testület
    továbbra is fenntartja.

    Az  Alkotmány  a  házasságot a család  intézményével  együtt  a
    társadalmi  közösség alapvető építőelemeként tekinti  értéknek,
    mindazonáltal  „az  Alkotmányból nem a házassági  kötelék  mint
    együttélési  forma „egyedüli” (kizárólagos), hanem a  „különös”
    (kiemelt,  alkotmányos szintű) védelme vezethető le, vagyis  az
    alaptörvény   nem   zárja   ki  más,   a   házasságtól   eltérő
    párkapcsolatok  törvényi  szintű oltalmát.”  (Abh.,  ABH  2008,
    1203,  1214.)  „Két személy tartós életközössége  megvalósíthat
    olyan  értékeket,  hogy  az  érintettek  személyi  méltóságának
    egyenlő figyelembevétele alapján az együttélő személyek nemétől
    függetlenül  igényt tarthat jogi elismerésre”  [14/1995.  (III.
    13.)  AB határozat, ABH 1995, 82, 84.]. Sőt, „az azonos  neműek
    tartós  párkapcsolata  számára (…) az elismerés  és  a  védelem
    igénye  —  mivel  ők  házasságra  nem  léphetnek  —  az  emberi
    méltósághoz való jogból [Alkotmány 54. § (1) bekezdés],  és  az
    abból   származtatott  önrendelkezési  jogból,   az   általános
    cselekvési   szabadságból,   illetve   a   személyiség   szabad
    kibontakoztatásához   való  jogból  [8/1990.   (IV.   23.)   AB
    határozat,  ABH  1990, 42, 45.] levezethető” (Abh.,  ABH  2008,
    1203,   1224.).   Elvi  éllel  állapította   meg   továbbá   az
    Alkotmánybíróság,  hogy „[a] házasságkötési  joggal  rendelkező
    különböző nemű személyek helyzetét az azonos neműek regisztrált
    élettársi  kapcsolata  nem befolyásolja, különösen  nem  sérti,
    vagy   veszélyezteti.   A  házasság  támogatására,   védelmére,
    ösztönzésére  vonatkozó — az Alkotmány 15. §-ából  következő  —
    állami  intézményvédelmi kötelezettség ugyanis  kizárólag  azok
    vonatkozásában  értelmezhető,  akik  házasságkötési  joggal  és
    lehetőséggel  rendelkeznek.  Csak  az  ő  esetükben  nem  lehet
    alkotmányosan  létrehozni  egy, a  házassággal  majdnem  azonos
    tartalmú  más  jogviszonyt. Az azonos  nemű  személyek  számára
    azonban, akik az Alkotmány alapján házasságot nem köthetnek,  a
    jogalkotónak  az  Alkotmány korlátai között  biztosítania  kell
    egymás  irányában  a házastársakéhoz hasonló  olyan  jogállást,
    amely  az  egyenlő méltóságú személyként kezelésüket biztosítja
    [9/1990.  (IV.  25.) AB határozat, ABH 1990, 46,  48-49.].  Egy
    ilyen  új  jogintézmény  nem  sérti,  nem  is  veszélyezteti  a
    házasság   Alkotmány  által  kiemelten  védett  helyzetét   (az
    Alkotmány  15. §-át), illetve a különböző neműeknek szintén  az
    Alkotmány  54.  §  (1) bekezdéséből levezetett házasságkötéshez
    való  jogát.  (…) A hagyományos forma, a különneműek  házassága
    nem  kerül hátrányosabb helyzetbe azáltal, hogy az azonos  nemű
    bejegyzett élettársak — az ilyen kapcsolat természetéből  adódó
    különbségek  fenntartása  mellett — a  házastársakéhoz  hasonló
    pozícióba kerülnek.” (Abh., ABH 2008, 1203, 1224-1225.)

    Az  az  Alkotmány 15. §-ából levezethető követelmény,  hogy  az
    állam ne csupán a fennálló házasságokat védje, hanem olyan jogi
    környezetet  teremtsen  (pl.  a házasságban  élőknek  előnyöket
    nyújtson),  amely  arra ösztönzi polgárait, hogy  a  lehetséges
    együttélési  formák  közül a házasságot válasszák  és  családot
    alapítsanak  (Abh.,  ABH  2008,  1203,  1223.),  értelemszerűen
    szintén   csak   azokra   vonatkozhat,   akiknek   a   házasság
    választására  lehetőségük van. Az azonos neműek  vonatkozásában
    azonban  ilyen alternatíva nincs, mivel az Alkotmány alapján  a
    házasságnak a felek különböző neme fogalmi eleme. A jogalkotó a
    Békmtv.-ben  nem  a  heteroszexuálisoknak  ajánl  fel  egy,   a
    házassághoz   formájában,   tartalmában   hasonló   intézményre
    vonatkozó  választási  lehetőséget  (mint  tette  volna  azt  a
    megsemmisített  Béktv.-vel), hanem az  azonos  neműeknek  teszi
    lehetővé  azt,  hogy  a de facto élettársi viszony  helyett  az
    attól  joghatásaiban lényegesen eltérő BÉK-et válasszák.  Ilyen
    értelemben  tehát  a  BÉK  nem  a házasságnak  jelent  versengő
    életmodellt,   hanem  az  azonos  neműek  de  facto   élettársi
    kapcsolatának,   ezért  nem  hordozza  magában   a   házasságot
    megillető  alkotmányos védelmi kötelezettség kiüresítésének,  a
    házasság  leértékelődésének a veszélyét, nem gátolja továbbá  a
    házasság és a család védelmi szintjének emelését, ezen a  téren
    a  házasság  és  a  család,  illetőleg  a  különböző  élettársi
    kapcsolatok közötti jogi távolság növelését.

    Az  Alkotmány  a  házasságot  mint társadalmi  (és  mint  jog-)
    intézményt  önmagában  is értékként tételezi.  Teszi  ezt  arra
    tekintettel,  hogy társadalmunkban a házasság  hagyományosan  —
    évszázadok   tapasztalatai  alapján   —   az   emberek   tartós
    együttélésének kerete, és a társadalom reprodukcióját biztosító
    család   kiindulópontja.   Az  állam   részéről   ez   „pozitív
    viszonyulást,  aktivitást és támogatást is  feltételez”  (Abh.,
    ABH   2008,   1203,   1214.),   amelynek   keretében   előnyök,
    többlettámogatások nyújthatók. A jogalkotó a védelem, támogatás
    eszközeinek,  módjainak  kialakítása körében  nagy  szabadságot
    élvez, de egyben felelősséggel is tartozik.

    A  házasság értékként tételezése továbbá nem zárja ki,  hogy  a
    jogalkotó — figyelemmel a társadalmi tendenciákra, igényekre, a
    hagyományos családformák változására, egyszersmind elismerve  a
    személyek  jogát  arra,  hogy egyéni boldogságukat  az  általuk
    szabadon  megválasztott kapcsolati keretben keressék —  más,  a
    házassághoz hasonló funkciójú kapcsolati formákat is védelemben
    részesítsen.   A  házassághoz  való  pozitív  viszonyulás   azt
    jelenti, hogy a házasságot (és a családot) önmagában, s  nem  a
    csak   azonos  nemű  személyek  által  létesíthető  —   így   a
    házasságnak  konkurenciát nem is jelentő — BÉK-kel szemben,  az
    abban élők rovására kell védeni.

    Megjegyzi továbbá az Alkotmánybíróság: A házasság és  a  család
    Alkotmányban  előírt  (intézmény-)védelme  konkrét   jogok   és
    támogatások  formájában realizálódik. Az  Alkotmányból  azonban
    nem  következik, hogy e jogokat ne lehetne egyedileg vagy  —  a
    jelenlegi hatályos jogrendszert áttekintve — akár egy generális
    utaló  szabállyal  kiterjeszteni az  azonos  nemű  párokra.  Az
    Alkotmány  15. §-a ugyanis nem teszi egyszersmind a házastársak
    kizárólagos  alanyi jogává mindazt, amit számukra  a  jogalkotó
    eddig   biztosított.  Más,  lazább  vagy  szorosabb   élettársi
    (együttélési, életközösségi) életviszonyoknak — figyelembe véve
    jellegüket,  funkciójukat — is lehetnek a házasságéhoz  hasonló
    joghatásai   vagyonjogi,   adójogi,  lakáshasználati,   tartási
    kötelezettségi,  társadalombiztosítási,  szociális,  munkajogi,
    öröklési jogi stb. tekintetben.

    A  bírói gyakorlat, majd ennek nyomán a tételes jogfejlődés  is
    egyes házastársi alanyi jogokat, illetve törvényes érdekeket  a
    különböző nemű de facto élettársak viszonyában is elismert  már
    a Békmtv.-t évtizedekkel megelőzően, és az eddig már bejegyzett
    élettársi  kapcsolatoknál nagyságrendekkel nagyobb  számban.  A
    bírói  gyakorlat  nyomán  a törvényhozó  is  élhet  a  törvényi
    analógia   megoldásával,  azaz  két,  egymáshoz   hasonló,   de
    egymással  nem  azonos  életviszony  egyikére  (azonos   neműek
    párkapcsolatára)   a   másikra   (különböző   nemű    személyek
    házasságára)  vonatkozó,  már  létező  szabályokat   rendelheti
    „megfelelően” alkalmazni.

    Az  intézményvédelmi  kötelesség egy  nyitott  és  demokratikus
    társadalomban  nem  lehet akadálya jogok  kiterjesztésének,  az
    ezzel  ellentétes értelmezés ellentmondásban állna az Alkotmány
    szellemiségével.  Hangsúlyozni kell  továbbá  azt  is,  hogy  a
    házasfelek helyzete a BÉK-ben élőknek megadott jogok révén  nem
    változik,   jogaik   semmilyen  tekintetben   nem   csorbulnak.
    [Hasonlóan vélekedett a Német Szövetségi Alkotmánybíróság 2002.
    július  17-i  ítéletében (BVerfG, 1 BvF 1/01,  94.  bekezdés)].
    Nemzetközi  példák utalnak továbbá arra, hogy  egyes  esetekben
    akár  a diszkrimináció tilalmába is ütközhet az, ha a jogalkotó
    nem  kezeli azonosan a bejegyzett élettársakat a házastársakkal
    [lsd.  pl. az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban:
    EJEB) az E.B. v. Franciaország ügyben 2008. január 22-én hozott
    ítélete,    Nr.   43546/02;   illetve   a   Német    Szövetségi
    Alkotmánybíróság  2009.  július  7-i  döntése  (BVerfG,  1  BvR
    1164/07)].

    E   körben  mutat  rá  az  Alkotmánybíróság  arra  is,  hogy  a
    házasságra   vonatkozó  szabályok  „megfelelő”   alkalmazásának
    elrendelése a BÉK-re nem csupán jogok, hanem egyben — az egymás
    iránti    felelősségvállalásból   eredő    —    kötelezettségek
    kiterjesztését    is    jelenti   (pl.   tartási,    támogatási
    kötelezettség).

    Az  Alkotmánybíróság  hangsúlyozza  azonban  azt  is,  hogy   a
    kifejtettek nem jelentik azt, hogy a házasfelekre és a  BÉK-ben
    élőkre    minden   tekintetben   azonos   szabályokat   kellene
    alkalmazni. A jogalkotónak lehetősége van arra, hogy — ahol  ez
    indokolt  —  a  házasságra  és  a  BÉK-re  vonatkozóan   eltérő
    szabályokat állapítson meg (Vö. EJEB 2010. március 2-án  hozott
    mtélete  a  Kozak v. Lengyelország ügyben, Nr.  13102/02).  Nem
    kizárt  az sem, hogy a jogalkotó — szem előtt tartva a  BÉK-ben
    élők   emberi  méltóságát  —  a  házasság,  illetve  a   család
    védettségi szintjét előnyök nyújtásával tovább emelje.  Sőt,  a
    foglalkoztatás  bővítési  igényeire,  az  elöregedő  társadalom
    kihívásaira a jogalkotónak kell is válaszokat keresnie,  melyek
    állhatnak   a   rászoruló   családoknak   nyújtott   juttatások
    növelésében,     családbarát     munkaerő-piaci      megoldások
    kidolgozásában,  gyermek- és időskori gondozási  szolgáltatások
    kiszélesítésében, a családi alapú adózás bevezetésében stb.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a Békmtv. egésze,  illetve
    egyes rendelkezései megsemmisítésére irányuló, az Alkotmány 15.
    § -ára alapított indítványokat elutasította.

    4.2.  Az Alkotmány 15. §-ához kapcsolódó, de az Alkotmány 70/A.
    §    (3)   bekezdésének   a   sérelmét   állító   hivatkozással
    kapcsolatban,  amely  szerint  a  házasságot  mint   intézményt
    pozitívan  kell diszkriminálni, az Alkotmánybíróság  rámutat  a
    következőkre.

    Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése az azonos szabályozási körbe
    tartozó,    összehasonlítható   helyzetben    lévő    személyek
    (csoportok)   közötti  önkényes  különbségtételt   tiltja.   Az
    Alkotmánybíróság gyakorlata szerint tehát például  az  eljárási
    szabályok  különbsége és az Alkotmány 70/A.  §-a  között  nincs
    alkotmányossági összefüggés [legutóbb pl. 86/2009. (IX. 24.) AB
    határozat,  ABK  2009.  szeptember,  988.).  Ezzel  összhangban
    megállapítható,  hogy  a  különböző  jogintézményekre  —  jelen
    esetben  a  házasságra  és  a BÉK-re — vonatkozó  rendelkezések
    közötti   különbség  esetében  nem  merül   fel   a   hátrányos
    megkülönböztetés kérdése.

    A pozitív diszkrimináció hiányára alapított indítványt ezért az
    Alkotmánybíróság   nem   találta   megalapozottnak,   így   azt
    elutasította.

    5.  Több  indítványozó  kifogásolta  magát  a  jogalkotó  által
    alkalmazott  szabályozási  konstrukciót,  tehát  azt,  hogy   a
    jogalkotó  —  néhány  kivételt  megemlítve  —  generális  utaló
    szabállyal   elrendelte  a  jogrendszer   csaknem   összes,   a
    házasságra vonatkozó szabályának „megfelelő” alkalmazását a BÉK-
    re. Ezzel a megoldással összefüggésben egyesek az Alkotmány  2.
    § (1) bekezdésének, mások a 15. §, illetve — a megkülönböztetés
    indokolatlan  hiánya  miatt  —  az  Alkotmány   70/A.   §   (1)
    bekezdésének a sérelmét állították.

    5.1. Az Alkotmánybíróság e körben mindenekelőtt megjegyzi, hogy
    az  azonos nemű személyek tartós párkapcsolata elismerésének az
    emberi  méltósághoz való jogból levezetett  igénye  [Abh.,  ABH
    2008,  1203,  1224.]  nem  csak  egyetlen  módon  biztosítható.
    Nemzetközi  tapasztalatok  mutatják,  hogy  a  BÉK-hez  hasonló
    jogintézményt bevezető államok eltérő jogtechnikai megoldásokat
    választottak.

    Egyesek  —  a  magyar  jogalkotóhoz hasonlóan  —  nem  alkottak
    elkülönült  szabályokat a jogintézmény tartalmára, joghatásaira
    vonatkozóan, hanem (bizonyos kivételek fenntartása mellett) egy
    generálklauzulával   elrendelték   a   házasság    szabályainak
    alkalmazását   [pl.  Dánia,  Lov  om  registreret   partnerskab
    (1989)].

    Ettől     eltérően     más    államok     [pl.     Németország,
    Lebenspartnerschaftsgesetz   (2001);   Ausztria,   Eingetragene
    Partnerschaft-Gesetz  (2009)] részletes  szabályokat  alkottak,
    emellett,  ahol  szükséges  volt,  módosították  a  házasságra,
    házasokra  vonatkozó  szabályokat  is  (pl.  a  BÉK-re  történő
    utalásokat illesztettek be a házasság mellé), illetve egyesével
    felsorolták,  hogy  mely, a házasokra vonatkozó  jogszabályokat
    kell — külön módosítás nélkül is — a bejegyzett élettársakra is
    alkalmazni.

    Mindkét jogi konstrukciónak voltak kritikusai, sőt ellenzői is,
    akik éppen az ellenkező megoldást tartották volna helyesebbnek.
    Az   EJEB   gyakorlatát   is  figyelembe   véve   alkotmányjogi
    szempontból  alapvetően mindkét megoldás  elfogadható,  csak  a
    teljes és mechanikus azonosítás nem.

    5.2.  Az  Alkotmánybíróság a 15. §-sal kapcsolatos  kifogásokat
    jelen határozat indokolásának III/4.1. pontjában már elbírálta.
    A   jogbiztonság   követelményével,  illetve  a  diszkrimináció
    tilalmával   kapcsolatban  pedig  a  testület  a   következőket
    mérlegelte.

    5.2.1.  Az  Abh. szerint a jogbiztonság szempontjából aggályos,
    hogy  a  törvényhozó  a  Béktv.-ben  egyetlen  generális  utaló
    szabállyal   a   jogrendszer   egészének   a   házasságra,    a
    házastársakra, elváltakra, özvegyekre stb. — tehát  a  házasság
    intézményére   —   vonatkozó  összes  szabályát   felhívta   és
    „megfelelően” alkalmazni rendelte (ABH 2008, 1203, 1223-1224.).
    Jelen  ügyben  ugyanazon  utaló  szabály  [Békmtv.  3.  §   (1)
    bekezdés]  alkotmányosságának a kérdését  kellett  megvizsgálni
    azzal  a  lényeges  különbséggel, hogy az  utaló  szabály  most
    kizárólag  az  azonos nemű párokra vonatkozik, mert  a  Békmtv.
    értelmében  csak ők létesíthetnek BÉK-et. Ez az  eltérés  azért
    jelentős,  mert a korábbi döntés szerint az alkotmányellenesség
    éppen  abban  állt,  hogy a generális  utaló  szabály  révén  a
    különneműek    számára   a   házassággal    mint    alkotmányos
    jogintézménnyel párhuzamos, azzal versengő, sőt  összekeverhető
    jogintézmény    jött   volna   létre.    Az    utaló    szabály
    alkotmányellenessége tehát abban állt, hogy a  különnemű  párok
    vonatkozásában a bejegyzett élettársi közösség jogintézményét a
    lényeges  tartalom  (joghatások)  tekintetében  azonossá  tette
    volna a házassággal.

    Jelen   ügyben  ez  az  alkotmányellenességet  okozó   lényeges
    körülmény  már  nem  áll fenn. A jogalkotó  számos  jogszabályt
    kifejezetten  módosított,  ezekbe a  házasság  mellé  a  BÉK-re
    történő  utalásokat illesztett be, de továbbra sem élt azzal  a
    lehetőséggel,  hogy  a jogrendszer egészében  minden  egyes,  a
    házasságra   vonatkozó  jogszabályt  külön  módosítson.   Ezzel
    azonban  jogalkalmazási  nehézséget,  jogbizonytalanságot   nem
    okoz.  A  jogalkalmazás  számára világos  iránymutatást  jelent
    annak  az előírása, hogy ahol házasságról, házastársakról  stb.
    van  szó  bármely  jogszabályban,  az  alatt  a  hatálybalépést
    követően — a Békmtv.-ben megjelölt kivételektől eltekintve — az
    zjfajta  párkapcsolati személyállapotot keletkeztető BÉK-et  és
    magukat  a  bejegyzett  élettársakat is  érteni  kell.  Az  ún.
    „megfelelő” alkalmazás elrendelése most is teret enged a bírói,
    jogalkalmazói mérlegelésnek abban a tekintetben, hogy  esetről-
    esetre,   az   adott   konkrét   élethelyzetben   az   érintett
    jogszabályhely  alkalmazási feltételeit az  azonos  nemű  párok
    vonatkozásában megállapítsa.

    Szintén  nem  okozhat jogbizonytalanságot a BÉK  bevezetése  az
    érintett  jogalanyok számára sem: a házasság  és  a  BÉK  ugyan
    hasonló jogintézmények, azonban házasságot csak különnemű, BÉK-
    et  pedig  csak  azonos  nemű személyek létesíthetnek.  E  tény
    világos és felismerhető különbséget jelent mindenki számára.

    Az  indítványozók  feltételezik,  hogy  a  jogalkalmazás  során
    problémák adódnak majd, s emiatt is alkotmányellenesnek tartják
    a  generális utaló szabályt (illetve ezen keresztül  a  Békmtv.
    egészét).  A  támadott jogszabály azonban nem tekinthető  eleve
    értelmezhetetlennek    vagy    alkalmazhatatlannak,    és    az
    Alkotmánybíróság gyakorlata szerint „[ö]nmagában  nem  sérti  a
    jogbiztonságot  az,  ha  a  jogszabály  a  jogalkalmazás  során
    értelmezésre szorul” [31/2003. (VI. 4.) AB határozat, ABH 2003,
    352,  365.]. Nem tartozik az Alkotmánybíróság hatáskörébe, hogy
    előzetesen mérlegeljen minden, az indítványozókat foglalkoztató
    —  egyelőre  kizárólag  — elméleti kérdést.  Amennyiben  a  nem
    „megfelelő” jogalkalmazás során konkrét alkotmányjogi  probléma
    (pl.  valamely, a Békmtv. generális utaló szabályával  érintett
    jogszabály     alkotmányellenességének    vagy     mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenességnek a gyanúja) merülne fel, az
    Alkotmánybíróság eljárása esetről-esetre kezdeményezhető.

    Az  Alkotmánybíróság  mindezek miatt  az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésének   sérelmére   való  hivatkozásokat   nem   találta
    megalapozottnak.

    5.2.2.    Az    Alkotmány   70/A.   §   (1)   bekezdésére,    a
    „megkülönböztetés  indokolatlan hiányára” való  hivatkozás  sem
    megalapozott a generális utaló szabállyal kapcsolatban.

    A  Békmtv. 3. § (1) bekezdése generális utaló szabálya ellenére
    a  jogalkotó megállapított fontos kivételeket, a házasság és  a
    BÉK  között  fenntartott  formai és tartalmi  különbségeket,  a
    legjelentősebb  e  körben  a gyermek  közös  örökbefogadásának,
    illetve  a  humán reprodukciós eljárásban való  részvételnek  a
    kizárása.  Különneműek esetében az örökbefogadás  kizártságának
    nem  lenne ugyanekkora jelentősége, hiszen esetükben ez nem  az
    egyetlen  és  nem is a tipikus módja a gyermekvállalásnak  (Vö.
    Abh.,   ABH   2008,   1203,  1220-1221.).  Az   azonos   neműek
    vonatkozásában  azonban a jogi értelemben  vett  közös  gyermek
    vállalásának  a  kizártsága a házasság  és  a  BÉK  eredete  és
    társadalmi  rendeltetése  közötti érdemi  eltérést  rögzíti.  A
    házasság  „tipikusan közös gyermekek születését és a  családban
    való felnevelését célozza”, így a házasság intézményét az állam
    arra  is  tekintettel  részesíti alkotmányos  védelemben,  hogy
    „elősegítse  a  házastársak  számára  a  közös  gyermekkel   is
    rendelkező család alapítását” [14/1995. ABH 1995. (III. 13.) AB
    határozat,  ABH 1995, 82, 83.]. Ettől eltérően a  BÉK,  bár  ez
    szintén  a  véglegesség  szándékával létrehozott  párkapcsolat,
    amely két azonos nemű személy kölcsönös gondoskodásban élésének
    kerete,  de e kapcsolatot nem a családalapítás (és  így  nem  a
    társadalmi   reprodukció)  lehetőségére  tekintettel   védi   a
    törvényalkotó:  azonos  nemű pároknak  természetes  úton  közös
    gyermeke nem lehet, és a Békmtv. alapján a jogalkotó a  BÉK-ben
    élők számára a jogi értelemben vett családdá válást sem kívánja
    lehetővé  tenni.  Mindez azt jelenti, hogy  a  jogalkotó  —  az
    indítványozók   által  sérelmezett  generális   utaló   szabály
    ellenére  — valójában nem kezeli, természetüknél fogva  nem  is
    kezelheti azonos módon a házasságban és a BÉK-ben élőket. Ennek
    megfelelően  az Alkotmánybíróság a „megkülönböztetés  hiányára”
    alapított indítványi kérelmeket is elutasította.

    5.3. Több indítványozó is hangsúlyozta, hogy az Abh. szerint az
    Alkotmánybíróság  „a  házasság és  a  BÉK  között  kifejezetten
    fenntartott  különbségek  egyikét sem tudta  olyan  lényegesnek
    értékelni,  mint  amelyből  a jogalkotó  szándéka  egyértelműen
    igazolható  lenne  abban  a  vonatkozásban,  hogy  a   BÉK   új
    jogintézményét a magyar jogrendszerben a házasság intézményétől
    egyértelműen el kívánta volna határolni.”

    Az  Alkotmánybíróság  ezzel összefüggésben  hangsúlyozza,  hogy
    korábbi   döntésében   a  vizsgálatot   kifejezetten   csak   a
    különneműek vonatkozásában végezte el [„Nincs tehát alkotmányos
    lehetőség  arra,  hogy törvény a házasság alkotmányosan  védett
    intézményével  felcserélhető jogintézményt  hozzon  létre  azok
    számára,  akik házasságkötési joggal rendelkeznek.” (Abh.,  ABH
    2008,  1203,  1225.)] Ezzel szemben jelen ügyben a testület  az
    azonos  neműek vonatkozásában megállapítja, hogy a házasság  és
    BÉK  szabályozása között érdemi különbség van arra tekintettel,
    hogy a közös gyermek vállalását a Békmtv. kizárja.

    6.  Az  Alkotmánybíróság  ezt követően  az  önrendelkezési  jog
    [Alkotmány   54.   §   (1)  bekezdés]  sérelmével   kapcsolatos
    indítványozói hivatkozásokat tekintette át.

    6.1.   Az   egyik   indítványozó  általánosságban   tartja   az
    önrendelkezési   jog  sérelmének  a  BÉK  házassághoz   hasonló
    szabályozását,  illetve a BÉK „megszüntetésének akadályozását”,
    úgy véli például, hogy a megszüntetés elé akadályokat gördíteni
    csak   a  közös  gyermek  védelme  érdekében  indokolt,  azonos
    neműeknek azonban nem lehet gyermeke.

    Az   Alkotmánybíróság  az  indítványozó  érvelését  nem  tartja
    meglapozottnak. Az BÉK az azonos nemű párok számára  egy  olyan
    lehetőség,  amelynek  az igénybe vétele szabad  elhatározásukon
    múlik.   Lehetőségük  van  tehát  eldönteni,  hogy   kívánnak-e
    egyáltalán élettársi kapcsolatot létesíteni, és ha igen,  annak
    melyik  fajtáját:  de facto (esetleg nyilvántartással  igazolt)
    élettársi  viszonyt  vagy BÉK-et. A Békmtv.  nem  korlátozza  a
    felek  döntési  szabadságát,  választási  lehetőségét  ebben  a
    vonatkozásban.  Szintén nem akadályozza  a  törvény  a  BÉK-ben
    élőket  abban,  hogy — az önrendelkezési joguk  körébe  tartozó
    döntésként — életközösségüket megszüntessék, és együttesen vagy
    bármelyik fél egyedül a BÉK felbontását kérje.

    A   házasság  felbontására  irányuló  szabályok  alkalmazásának
    elrendelése  a BÉK-re azzal jár, hogy a bíróság elméletileg  el
    is  utasíthatja  a bontási keresetet. A házasságot  (illetve  a
    Békmtv. nyomán a BÉK-et is) ugyanis bármelyik fél — illetőleg a
    felek közös — kérelmére is csak akkor bontja fel a bíróság,  ha
    az  „teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott” [Csjt.  18.  §
    (1)  bekezdés,  ún. feldúltsági elv]. A teljes körű  bizonyítás
    alapján  folyó bontóperek jellegzetessége tehát, hogy az  adott
    ügy  egyéb  körülményeit is feltárva és mérlegelve — figyelembe
    véve  a  Csjt.  18. § (2) bekezdésében írtakat  is,  illetve  a
    bontást  kérő fél érzelmeit (elhidegülés), a kapcsolat  korábbi
    minőségét,  a  feleknek  az esetleges különélés  alatt  alakult
    életvitelét,  a  különélés  idejét és  tartalmát  stb.  —  kell
    eldönteni,   hogy   van-e   reális  remény   a   házasság   (az
    életközösség)   megmentésére,  avagy  a  kapcsolat   megromlása
    helyrehozhatatlan.  Ugyanakkor  a  Csjt.  —   az   indítványozó
    hivatkozásával ellentétben — eddig sem csupán a  közös  kiskorú
    gyermek  védelmében,  hanem a házassági kapcsolat  funkciójára,
    jelentőségére  és jellemzőire tekintettel írta elő  a  bírósági
    mérlegelést  abban  a vonatkozásban, hogy a  kapcsolat  valóban
    visszafordíthatatlanul tönkrement-e. A feldúltsági elvet  tehát
    akkor  is  alkalmazni  kell,  ha az érintett  kapcsolatból  nem
    származott közös gyermek.

    Az  említett elv alkalmazásának elrendelése a BÉK-re — mivel ez
    szintén  az egymás támogatását, az egymásról való gondoskodást,
    tartós  együttélést magában foglaló, a véglegesség  szándékával
    létrehozott  párkapcsolat, egy új személyállapot  kerete  —  az
    önrendelkezési  jogot  nem  sérti.  A  BÉK  felbontását   —   a
    házassághoz  hasonlóan  —  a  pár bármelyik  tagja  kérheti,  a
    felperes  akár  a BÉK megromlásáért elsősorban  vagy  kizárólag
    felelős  fél is lehet. Az ő egyoldalú kérelmére, a vétlen  társ
    esetleges ellenzése dacára is fel lehet, sőt fel kell bontani a
    BÉK-et,  ha egyébként annak feltétele — a kapcsolat  teljes  és
    helyrehozhatatlan  megromlása — a  bíróság  megítélése  szerint
    megvalósult.

    Az  Alkotmánybíróság mindezek miatt az önrendelkezési jog  vélt
    sérelmére alapított indítványi kérelmet elutasította.

    6.2. Egy másik indítványozó az Alkotmány 54. § (1) bekezdésével
    összefüggésben arra hivatkozott, hogy az azonos neműek  közötti
    — általa erkölcsileg helytelenített — párkapcsolat létesítésére
    nem terjed ki a cselekvési szabadság.

    Az  Alkotmánybíróság  ebben a vonatkozásban  ismét  az  Abh.-ra
    utal,  melyben  úgy fogalmazott, hogy az azonos  neműek  tartós
    párkapcsolata számára az elismerés és a védelem igénye —  mivel
    ők házasságra nem léphetnek — az emberi méltósághoz való jogból
    [Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdés], és az  abból  származtatott
    önrendelkezési  jogból,  az általános cselekvési  szabadságból,
    illetve  a  személyiség szabad kibontakoztatásához való  jogból
    levezethető.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  tehát   —   az
    indítványozóéval  ellentétben —  az,  hogy  a  tartós  és  zárt
    párkapcsolat  létesítésének a joga a felek nemétől  függetlenül
    része az Alkotmány 54. § (1) bekezdése által védett jognak.

    Az  indítványt  ezért az Alkotmánybíróság ebben a vonatkozásban
    is elutasította.

    7.   Az  Alkotmánybíróság  ezt  követően  megvizsgálta  azt   a
    kifogást, mely szerint azért sérti a Békmtv. az Alkotmány 70/A.
    §   (1)  bekezdését,  mert  csak  az  azonos  nemű  személyekre
    vonatkozik.      Eszerint      az      minősülne      hátrányos
    megkülönböztetésnek, hogy más, egymással  közösségben,  de  nem
    párkapcsolatban együtt élők nem létesíthetnek BÉK-et, s így nem
    is részesülhetnek annak előnyeiből.

    Az  Alkotmány  70/A.  §  (1) bekezdésében  rögzített  hátrányos
    megkülönböztetés  tilalma az Alkotmánybíróság  gyakorlatában  a
    jogrendszer   egészét   átható  alkotmányos   alapelvként   kap
    értelmezést.  A  tilalom  elsősorban az  alkotmányos  alapjogok
    terén  tett megkülönböztetésekre terjed ki. Személyek  közötti,
    alkotmánysértő  hátrányos  megkülönböztetés  akkor  állapítható
    meg,  ha  valamely  személyt  vagy embercsoportot  más,  azonos
    helyzetben   lévő   személyekkel   vagy   csoporttal    történt
    összehasonlításban  kezelnek hátrányosabb módon  [21/1990.  (X.
    4.)  AB  határozat,  ABH 1990, 73, 78.; 32/1991.  (VI.  6.)  AB
    határozat,  ABH  1991, 146, 162.; 43/B/1992. AB határozat,  ABH
    1994,    744,    745.].   A   megkülönböztetés   pedig    akkor
    alkotmányellenes,  ha a jogszabály a szabályozás  szempontjából
    azonos    csoportba   tartozó   (egymással   összehasonlítható)
    jogalanyok   között  tesz  különbséget  anélkül,   hogy   annak
    alkotmányos indoka lenne (191/B/1992. AB határozat,  ABH  1992,
    592,  593.).  Rámutatott az Alkotmánybíróság arra is,  hogy  az
    alapjognak  nem  minősülő  egyéb  jogra  vonatkozó,   személyek
    közötti   hátrányos   megkülönböztetés  vagy   más   korlátozás
    alkotmányellenessége  akkor  állapítható  meg,  ha  a   sérelem
    összefüggésben áll valamely alapjoggal, végső soron  az  emberi
    méltóság     általános    személyiségi    jogával,     és     a
    megkülönböztetésnek,  illetve korlátozásnak  nincs  tárgyilagos
    mérlegelés  szerint  ésszerű indoka, vagyis önkényes  [35/1994.
    (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 200.].

    Az  Alkotmánybíróság  rámutat arra, hogy az  élettársi  viszony
    fogalma   mind  nyelvtani,  mind  jogi  értelemben  elfogadott,
    ismert, világos jelentéstartalmú: két, életvitelszerűen  együtt
    élő  ember  gazdasági, érzelmi közösségét jelenti. E  kapcsolat
    alapvetően  eltér  más,  például baráti,  hozzátartozói,  közös
    háztartásban  élési,  bérlőtársi stb.  kapcsolatoktól,  amelyek
    adott   esetben  szintén  közösen  gazdálkodó,   bizalmi,   sőt
    „érzelmi”  közösségként funkcionálnak, azonban nem  tekinthetők
    „életközösségnek”, nélkülözik a párkapcsolati  jelleget.  Mivel
    alkotmányjogi  szempontból  —  éppen  a  párkapcsolati   jelleg
    megléte   vagy   hiánya  okán,  tehát  az  együttélés   célját,
    funkcióját  tekintve  — az élettársi kapcsolatot  és  az  egyéb
    említett   együttélési  formákat  választó  személyek  helyzete
    összehasonlíthatatlan, nincs szó arról, hogy a jogalkotó a  BÉK
    szabályozásával    azonosan   kezelendő    jogalanyok    között
    alkotmányellenes megkülönböztetést alkalmazna, s ezzel akár  az
    Alkotmány  70/A.  (1)  bekezdésének, akár  a  Jat.  18.  §  (3)
    bekezdésének a sérelmét okozná.

    Alkotmányellenes megkülönböztetésről egyébiránt azért sem lehet
    szó,  mert  az  azonos neműek tartós párkapcsolata  számára  az
    elismerés és a védelem igénye levezethető az emberi méltósághoz
    való  jogból;  számukra  a jogalkotónak az  Alkotmány  korlátai
    között  biztosítania  kell egymás irányában  a  házastársakéhoz
    hasonló olyan jogállást, amely az egyenlő méltóságú személyként
    kezelésüket  biztosítja  (Abh., ABH  2008,  1203,  1224-1225.).
    Ettől  eltérően  azonban az indítványozók által említett  egyéb
    életviszonyok ilyen védelmet nem élveznek, tehát az azonos nemű
    bejegyzett    élettársak   és   a   más,   nem    párkapcsolati
    életközösségben együtt élő személyek helyzetének jogi rendezése
    nem összehasonlítható.

    8.   Két  indítványozó  úgy  véli,  hogy  a  Békmtv.  azért  is
    alkotmányellenes,  mert  az  Alkotmány  alapján  olyan  védelmi
    intézkedésekre van joga a kiskorú gyermekeknek, amely  kizárja,
    hogy  a jogalkotó a homoszexuális párok kapcsolatához — a  BÉK-
    hez — a házasságéhoz hasonló joghatásokat fűzzön.

    8.1.   Kifogásolja  az  egyik  indítványozó  egyrészt   azt   a
    lehetőséget,  hogy  homoszexuális  párok  közösen   nevelhetnek
    gyermeket.

    Annak   megállapítása  érdekében,  hogy   a   konkrét   esetben
    alkotmányjogi    probléma   fennáll-e,   az    Alkotmánybíróság
    mérlegelte, hogy a Békmtv. tartalmaz-e ebben a vonatkozásban  a
    gyermekek    alkotmányos    jogaival   összefüggésbe    hozható
    szabályozást.

    A  Békmtv. 3. § (2) bekezdése szerint a bejegyzett élettársakra
    a házastársak által történő közös gyermekké fogadásra vonatkozó
    szabályok nem alkalmazhatóak, tehát nem érvényesül a Csjt. azon
    szabálya  [51.  §  (2)  bekezdés],  hogy  „azt,  akit   mindkét
    házastárs — akár együttesen, akár külön-külön — örökbefogadott,
    a házastársak közös gyermekének kell tekinteni (közös gyermekké
    fogadás)”.  Az  egyik bejegyzett élettárs  a  másiknak  a  (vér
    szerinti  vagy örökbefogadott) gyermekét szintén nem fogadhatja
    örökbe.  A  BÉK  továbbá apasági vélelmet sem keletkeztet  [ezt
    szintén a Békmtv. 3. § (2) bekezdése zárja ki], illetve a 3.  §
    (4)  bekezdése  kifejezetten kimondja azt is,  hogy  az  emberi
    reprodukcióra  irányuló, külön törvény szerinti eljárásoknak  a
    házastársakra vonatkozó rendelkezései a bejegyzett élettársakra
    nem   alkalmazhatóak.  Mindez  azt  jelenti,  hogy  a   Békmtv.
    kifejezetten  kizárja, hogy a BÉK-ben élő azonos nemű  pároknak
    jogi  értelemben véve közös gyermeke legyen. Ettől  függetlenül
    előfordulhat,   hogy  azonos  nemű  párok  közös  háztartásában
    gyermek  nevelkedik,  ám ez olyan tény,  amely  nem  a  Békmtv.
    következménye,  és  e  helyzet a Békmtv.  rendelkezéseivel  nem
    hozható kapcsolatba. Az Alkotmánybíróság mindezek miatt ebben a
    vonatkozásban   a   kiskorú  gyermek  „mindenek   felett   álló
    érdekének” (995/B/1990. AB határozat, ABH 1993, 515,  526-529.)
    sérelmére történő hivatkozást — az összefüggés hiánya  miatt  —
    elutasította.

    8.2.   Ezen   túlmenően   mindkét  említett   indítványozó   az
    Alkotmánybíróság  állásfoglalását várja a következő  kérdésben:
    úgy  vélik,  hogy  a  gyermekek mindenek felett  álló  érdekét,
    egészséges   nemi  beállítottságuk  kialakulását  veszélyezteti
    (illetve   „identitásbeli  elbizonytalanodásukhoz”   vezet)   a
    Békmtv.  azért,  mert  azt sugallja, hogy a  homoszexualitás  a
    házassághoz  (tehát  a  különneműek  kapcsolatához)   hasonlóan
    értékes párkapcsolat.

    „Az  Alkotmány  16. §-a állami kötelezettséget állapít  meg  az
    ifjúság   létbiztonsága,   oktatása   és   nevelése,   valamint
    érdekeinek  védelme  tekintetében.  Ez  a  rendelkezés  azonban
    önmagában   alanyi  alapjogot  nem  tartalmaz  konkrét   állami
    szolgáltatásokra.   A   jogalkotó   szervek   számára    széles
    mozgásteret  biztosít az ifjúság létbiztonságát,  oktatását  és
    nevelését,  valamint  érdekének  védelmét  szolgáló  támogatási
    formák  meghatározásában.  E  kötelesség  gyakorlása  során   a
    jogalkotó  szerveknek természetesen tiszteletben kell tartaniuk
    az   Alkotmány  alapelveit,  valamint  az  ifjúságot  megillető
    alapvető jogokat.” [79/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995,
    399, 405.]

    „A  gyermek  ember, akit minden olyan alkotmányos alapvető  jog
    megillet,   mint  mindenki  mást,  de  ahhoz,  hogy   a   jogok
    teljességével  képes legyen élni, biztosítani kell  számára  az
    életkorának  megfelelő  minden  feltételt  felnőtté  válásához.
    Ezért  az  Alkotmány  67. § (1) bekezdése  a  gyermek  alapvető
    jogairól  szól,  egyidejűleg a család  (szülők),  az  állam  és
    társadalom  alapvető kötelezettségeit megszabva.”  (995/B/1990.
    AB  határozat,  ABH  1993, 515, 524.) Az Alkotmány  67.  §  (1)
    bekezdése  tehát  egyfelől a gyermeknek a  védelemhez,  a  róla
    történő  gondoskodáshoz való alapvető jogát, másfelől a  szülő,
    illetve  az állam kötelezettségét szabja meg. „A testi fejlődés
    biztosítására  vonatkozó kötelességek  a  tartás,  gondozás.  A
    szellemi,   erkölcsi  fejlődés  lehetővé   tétele   a   nevelés
    megválasztásával (Alkotmány 67. § (2)) a világnézeti,  vallási,
    kulturális,  művészeti, tudományos oktatásának  biztosításával,
    szeretetteljes   családi   légkör   kialakításával   történik.”
    (995/B/1990. AB határozat, ABH 1993, 515, 528.)

    Az  Alkotmány 67. §-a, amely az állam kötelességévé teszi, hogy
    a   gyermek   személyiségfejlődéséhez  szükséges  védelmet   és
    gondoskodást  nyújtson,  egyrészt  vonatkozik  az  egyértelműen
    káros  hatások távol tartására, másrészt magában  foglalja  azt
    is,  hogy  az  állam a személyiségét, s így  az  egész  jövendő
    életét  meghatározó  súlyos kockázatvállalást  is  elhárítsa  a
    gyermektől [21/1996. (V. 17.) AB határozat, ABH 1996, 74, 80.].
    Az állam feladata tehát intézményes védelmet nyújtani a gyermek
    egészséges fejlődéséhez.

    Az  indítványozók a homoszexualitást erkölcsileg  elítélendőnek
    tartják,  és lényegében azt kérik az Alkotmánybíróságtól,  hogy
    mondja  ki: a még nem fixálódott nemi identitású, szerepet  nem
    választott fiatalok pszichoszexuális fejlődését a homoszexuális
    párkapcsolatok    értékként    tételezése     káros     irányba
    befolyásolhatja.

    Az  Alkotmánybíróság  az azonos neműek  közötti  kapcsolatot  —
    tartós,   megvallott   formájában  és   egyes   életviszonyokra
    korlátozva — jogilag védendőnek ismerte el [14/1995. (III. 13.)
    AB  határozat, ABH 1995, 82, 84.], mindazonáltal —  a  21/1996.
    (V. 17.) AB határozat (ABH 1996, 74, 84.) szerint — „nem azért,
    mert  a  kapcsolat  homoszexuális, hanem mert olyan  kapcsolat,
    amelyhez  hasonló tényállásokat a jog másutt is elismer,  és  a
    megkülönböztetésnek  nem volt alapja. A homoszexualitás  eddigi
    egyetlen megítélésénél is megmaradt tehát az Alkotmánybíróság a
    közerkölcs  minősítését  mellőző, semleges  úton”.  A  testület
    határozottan leszögezte — s ezen álláspontját jelen ügy kapcsán
    sem kívánja módosítani —, hogy „nem minősíti a homoszexualitást
    erkölcsi  szempontból.  (…) az Alkotmányt  nem  úgy  értelmezi,
    mintha  a gyermek erkölcsi fejlődését (67. §) a homoszexuálissá
    válás  lehetősége veszélyeztetné, mert a homoszexualitásról  az
    Alkotmány  alapján nem formálhat erkölcsi ítéletet.”  [21/1996.
    (V.  17.)  AB  határozat, ABH 1996, 74, 85-86.] A homoszexuális
    irányultság kialakulásának okairól folyó tudományos vitát pedig
    nem az Alkotmánybíróság feladata eldönteni.

    A stabil, szeretetteljes, tartós párkapcsolat, amelyben a felek
    együttműködnek  és  kölcsönösen  segítik,  támogatják  egymást,
    hozzájárul  a  személyiség kiteljesedéséhez,  és  így  a  felek
    nemétől függetlenül értéket hordoz. A támadott jogszabály a jog
    eszközeivel  járul  hozzá  az  azonos  nemű  párok   társadalmi
    elismeréséhez,    megadja   számukra   egymás    irányában    a
    házastársakéhoz  hasonló  olyan  jogállást,  amely  az  egyenlő
    méltóságú személyként kezelésüket biztosítja.

    Az  Alkotmánybíróság  megítélése szerint  az  a  tény,  hogy  a
    kiskorúak  szocializációjuk során a homoszexualitás elfogadását
    tükröző   jogi  szabályozással  és  várhatóan  ennek  megfelelő
    társadalmi    magatartással   találkoznak,   semmiképpen    sem
    minősíthető   egész  személyiségüket,  testi,   szellemi   vagy
    erkölcsi  fejlődésüket negatívan érintő, jövőjüket  meghatározó
    kárnak   vagy   veszélynek.  Tény,  hogy  a  jogi   viszonyulás
    befolyásolja  a  társadalmi megítélést, s  ennek  következtében
    egyértelműen szerepe van abban az egyéni döntésben, hogy valaki
    a saját homoszexualitásához hogyan viszonyul (pl. felvállalja-e
    azt),  de  arról nincs szó, hogy a Békmtv. kapcsán a gyermek  a
    személyiségfejlődését illetően vagy bármely  más  vonatkozásban
    kényszerpályára  kerülne [Vö. 21/1996. (V. 17.)  AB  határozat,
    ABH  1996, 74, 86.]. Így pedig az sem állapítható meg,  hogy  a
    Békmtv. megsértené az Alkotmány 16. §-ában, illetve a 67. § (1)
    bekezdésében  foglalt,  a kiskorúakat megillető,  alkotmányosan
    megkövetelt    gondoskodási    minimumra    vonatkozó    állami
    kötelezettséget.

    9.  Azzal az indítványi elemmel kapcsolatban, mely a bejegyzett
    élettársak   törvényes   örökösi  helyzetét   kifogásolta,   az
    Alkotmánybíróság a következőket állapította meg.

    „Az  Alkotmány 14. § az öröklés jogának biztosításával arra  ad
    lehetőséget, hogy jogszabályban meghatározott feltételek esetén
    az örökhagyó vagyonát halála esetén más személy megszerezhesse”
    (672/B/1990.  AB határozat, ABH 1991, 508, 510.).  Az  öröklési
    jog  „[o]bjektív  értelemben  a jogrendszer  azon  szabályainak
    összességét  jelenti,  amelyek a magánszemélyek  halála  esetén
    vagyonának sorsát rendezik; azaz törvényes illetve végrendeleti
    öröklés  útján  lehetővé  teszik  az  örökhagyó  számára,  hogy
    vagyonával  halála  esetére  rendelkezzék,  illetve  az  örökös
    számára,  hogy azt megszerezhesse. (…) Szubjektív értelemben  —
    alanyi  jogként  —  az  örökléshez  való  jog  egyaránt  magába
    foglalja  az aktív és passzív öröklési jogot. Az aktív öröklési
    jog  magában  rejti  a  tulajdonjog egyik részjogosítványát,  a
    rendelkezési jogot: vagyis az örökhagyó jogát, hogy  vagyonával
    feltételesen,  halála esetére rendelkezhessen.  (…)  A  passzív
    öröklési  jog  az  öröklés  jogcímén  történő  tulajdonszerzést
    foglalja  magába,  vagyis  azt,  hogy  valakinek  az  örökhagyó
    halálával   alanyi   joga  keletkezzék  a   tulajdonszerzésre.”
    (819/B/2006. AB határozat, ABH 2007, 2038, 2040- 2041.)

    A  Békmtv. — kiegészítve a Ptk. eddig hatályos rendelkezéseit —
    a   bejegyzett  élettársakat  egymás  vonatkozásában  —  eltérő
    végintézkedés hiányában — törvényes örökössé teszi. Ez  a  tény
    bővíti   ugyan  az  eddig  a  Ptk.  alapján  törvényes  örökösi
    pozícióban   lévő  jogalanyok  körét,  azonban  a   jogszabály-
    módosítás  az  Alkotmány  14.  §-át  —  az  öröklési  jog  mint
    Alkotmányban  biztosított  jog  tartalmát  —  nem   sérti.   Az
    Alkotmány  említett rendelkezéséből ugyanis „nem  vezethető  le
    részletszabály   az   öröklés   mikéntjére”   (936/D/1997.   AB
    határozat,  ABH  1999,  615,  619.).  Az  indítványt  ezért  az
    Alkotmánybíróság elutasította.

    Ezzel összefüggésben elutasította a testület az Alkotmány 16. §-
    ára  alapított  kérelmet  is,  megítélése  szerint  ugyanis   a
    bejegyzett  élettársak  törvényes  örökösi  pozíciója   és   az
    alaptörvény  említett, az ifjúság védelmét előíró  rendelkezése
    között összefüggés nincs.

    10.   Az  egyik  indítvány  szerint  az  Alkotmány  60.  §  (1)
    bekezdésébe  ütközik, hogy a jogalkotó nem  teszi  lehetővé  az
    anyakönyvvezetőknek  a  BÉK  létrehozásában  való  közreműködés
    megtagadását.

    Bár  az indítványozók ezzel összefüggésben a Békmtv. 8.  §  (1)
    bekezdésének az At. módosítására —egy új 26/B. § beiktatására —
    vonatkozó  rendelkezései megsemmisítését  kérték  (e  szabályok
    írják  elő,  hogy  az  anyakönyvvezetőnek mely  esetekben  kell
    megtagadnia   a  BÉK  létrehozását),  a  kérelem  indokolásából
    egyértelműen   megállapítható,  hogy  —   mivel   egy   konkrét
    mentességi  ok  hiányát  kifogásolták — valójában  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megállapítását  kérték.  Az
    Alkotmánybíróság a kérelmet gyakorlatának megfelelően  tartalma
    szerint bírálta el.

    Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:  Abtv.) 49. § (1) bekezdése szerint  mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására kerülhet sor,
    ha  a  jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalmazásból  származó
    jogalkotói      feladatát      elmulasztotta      és      ezzel
    alkotmányellenességet  idézett  elő.  „E  törvényi  rendelkezés
    alkalmazása  során  a két feltételnek — a  mulasztásnak  és  az
    ennek   folytán   előidézett  alkotmányellenes   helyzetnek   —
    együttesen  kell  fennállnia. Az Alkotmánybíróság  következetes
    gyakorlata  szerint  a  jogalkotói feladat  elmulasztása  akkor
    állapítható  meg,  ha  a  jogalkotó jogalkotási  kötelezettsége
    konkrét   jogszabályi  felhatalmazásból  ered,  vagy   valamely
    alapvető   jog   érvényesüléséhez   magából   az   Alkotmányból
    szükségszerűen    következik   a   jogszabály    megalkotásának
    kényszere.     A     jogalkotó    szerv     jogszabály-alkotási
    kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás  nélkül  is
    köteles  tehát eleget tenni, ha azt észleli, hogy a  hatás-  és
    feladatkörébe  tartozó területen jogszabályi rendezést  igénylő
    kérdés  merült  fel,  feltéve,  hogy  a  szabályozást  valamely
    alkotmányos  jog  érvényesülése vagy biztosítása  kényszerítően
    megköveteli [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 86.]. Az
    állam    jogalkotói   kötelezettsége   —    ahogy    erre    az
    Alkotmánybíróság  a  37/1992. (VI. 10.) AB  határozatában  (ABH
    1992,  227,  231.)  rámutatott  — következhet  az  Alkotmányból
    kifejezett  rendelkezés  nélkül  is,  ha  valamely  alkotmányos
    alapjog   biztosítása   ezt  feltétlenül   szükségessé   teszi”
    [1395/E/1996. AB határozat, ABH 1998, 667, 669.].

    Az  Alkotmánybíróság több döntésében foglalkozott az  Alkotmány
    60.  §-ában  foglalt  alapjoggal.  Kimondta  egyrészt,  hogy  a
    lelkiismereti- és vallásszabadság alapjogából az az alkotmányos
    kötelesség hárul az államra, hogy az egyéni meggyőződés  szabad
    kialakításának   és  a  tudatos  választásnak   a   lehetőségét
    biztosítsa [4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993, 48, 53.].
    A  lelkiismereti  szabadság jogát  a  64/1991.  (XII.  17.)  AB
    határozat   —   az   abortusz  elvégzését   megtagadó   orvosok
    vonatkozásában  —  a  személyiség integritásához  való  jogként
    értelmezte,   és   leszögezte,  hogy  „az  állam   senkit   nem
    kényszeríthet   olyan  helyzetbe,  amely  meghasonlásba   vinné
    önmagával,  azaz  amely összeegyeztethetetlen  a  személyiségét
    meghatározó  valamely  lényeges  meggyőződésével.  Az  államnak
    nemcsak  az a kötelessége, hogy ilyen kényszertől tartózkodjék,
    hanem az is, hogy lehetővé tegye — ésszerű keretek között —  az
    alternatív  magatartást.  Nem alkotmányellenes,  ha  ez  utóbbi
    érdekében az, aki lelkiismerete szerint kíván cselekedni, olyan
    áldozatokra kényszerül, amelyek nem aránytalanok.”  (ABH  1991,
    297,  314-315.) „A lelkiismereti szabadság és a vallásszabadság
    külön  is  nevesített joga azt ismeri el, hogy a  lelkiismereti
    meggyőződés,  s  ezen belül, adott esetben a vallás  az  emberi
    minőség    része,    szabadságuk    a    személyiség     szabad
    kibontakozásához  való jog érvényesülésének feltétele.  (…)  Az
    általános  személyiségi  jogból folyó  cselekvési  szabadságnak
    különös   súlyt   ad,   ha   a  személyiség   lényegét   érintő
    lelkiismereti  vagy vallási meggyőződésből fakad a  cselekedet”
    [4/1993.  (II.  12.)  AB határozat, ABH 1993,  48,  50-51.].  A
    vallási  vagy  lelkiismereti  meggyőződésből  adódó  cselekedet
    alkotmányos  védelme felmerült más ügyek  kapcsán  is,  pl.:  a
    szülők  joga, hogy lelkiismeretük szerint neveljék gyermekeiket
    [39/2007.  (VI. 20.) AB határozat, ABH 2007, 464.];  az  önmaga
    pártatlanságával kapcsolatos kételyeket feltáró  bíró  kizárása
    az  ügy  további elintézéséből [17/2001. (VI. 1.) AB határozat,
    ABH  2001,  222.];  a  fegyveres katonai szolgálat  megtagadása
    [46/1994. (X. 21.) AB határozat, ABH 1994, 260.].

    Annak  megállapítása  érdekében, hogy  a  hatályos  Békmtv.-ben
    foglalt  előírásokkal kapcsolatban megvalósul-e a lelkiismereti
    szabadsághoz   való  jog  sérelme,  át  kellett  tekinteni   az
    anyakönyvvezetőknek a BÉK-kel kapcsolatos feladatait.

    Az  At.  26/A.  §  (1) bekezdése úgy rendelkezik,  hogy  a  BÉK
    létesítése   iránti  szándékot  személyesen  kell  bejelenteni,
    amelyről  az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.  A  leendő
    bejegyzett   élettársaknak  nyilatkozniuk  kell   arról,   hogy
    bejegyzett  élettársi kapcsolatuknak legjobb tudomásuk  szerint
    nincs  törvényes  akadálya,  valamint  igazolniuk  kell,   hogy
    bejegyzett    élettársi   kapcsolatuk   törvényes    feltételei
    fennállnak  [Békmtv.  2.  §  (1) bekezdés,  a  (2)  bekezdésben
    foglalt  kivételekkel]. A Békmtv. 1. §  (1)  bekezdése  szerint
    pedig  a  BÉK  akkor  jön  létre, ha az  anyakönyvvezető  előtt
    együttesen  jelenlévő két, tizennyolcadik  életévét  betöltött,
    azonos  nemű  személy  személyesen  kijelenti,  hogy  egymással
    bejegyzett  élettársi  kapcsolatot  kíván  létesíteni.  A   BÉK
    létrehozásához   tehát  az  anyakönyvvezető  előtti   személyes
    megjelenésre   van  szükség.  Az  1.  §  (3)-(4)   bekezdésében
    meghatározott  további  alaki  kellékek  —  pl.  az  anyakönyvi
    bejegyzés   —   a  BÉK  létrejöttének,  érvényességének   jelen
    szabályozási  környezetben nem feltétele [az At. 26/E.  §  (10)
    bekezdése   is   úgy   rendelkezik,  hogy   a   BÉK   a   felek
    anyakönyvvezető  előtt tett (6) bekezdés  szerinti  egybehangzó
    nyilatkozatával  jön létre, amit az anyakönyvezető  megállapít,
    de   a  BÉK  létrejöttének  nem  feltétele  sem  az  anyakönyvi
    bejegyzés, sem annak aláírása]. A felek nyilatkozata  akkor  is
    létrehozza  a  BÉK-et, ha az előtte megjelent személyeket  erre
    vonatkozó  kötelessége ellenére az anyakönyvvezető  nem  jegyzi
    be. A tanúk ezt igazolni tudják, s a bejegyzés pótolható.

    A  BÉK-et  ennek értelmében az anyakönyvvezető előtt  megjelent
    két személy egybehangzó nyilatkozata, akaratnyilvánítása és nem
    az anyakönyvvezető tevékenysége — a bejegyzés mint állami aktus
    —  hozza  létre.  A hivatalos minőségben eljáró anyakönyvvezető
    tehát  az  azonos nemű személyek között de facto már  létrejött
    kapcsolat állami (törvényi) elismerésének folyamatában  működik
    közre  (BÉK létesítése iránti szándék jegyzőkönyvbe  vétele,  a
    törvényes    feltételek   meglétének   ellenőrzése,    a    BÉK
    létrejöttének  megállapítása,  deklaratív  hatályú   anyakönyvi
    bejegyzés),     tevékenysége    regisztratív    jellegű.     Az
    anyakönyvvezető hivatalos személy, ebben a minőségében  eljárva
    világnézetileg semlegesnek kell lennie.

    Nincs   szó   arról,   hogy  a  jogalkotó  az  anyakönyvvezetőt
    közvetlenül  saját  személyére  vonatkozóan  valamely  vallási,
    lelkiismereti (világnézeti vagy erkölcsi) paranccsal, személyes
    meggyőződéssel  összeegyeztethetetlen  cselekedetre   kötelezné
    (helyzete   ezért   alapvetően  eltérő  pl.  az   aktív/passzív
    eutanáziában  vagy  az  abortusz  tényleges  elvégzésében  való
    közreműködést  megtagadó orvos esetétől). Az ugyanis,  hogy  az
    állam képviseletében eljárva az anyakönyvvezető közreműködik  a
    BÉK    létrehozásában,   nem   befolyásolja   saját   szexuális
    orientációját, azt, hogy a magánéletben milyen nézeteket  vall,
    magára  nézve  milyen  erkölcsi, vallási  követelményeket  tart
    irányadónak, s milyen magatartást tanúsít. Önmagában tehát az a
    tény,  hogy  az anyakönyvvezető egyébként hogyan  viszonyul  az
    azonos neműek párkapcsolatához (vallási, erkölcsi, esetleg  más
    okból   elítéli  vagy  támogatja  azt),  jelen  ügy  megítélése
    szempontjából nem releváns kérdés.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja a kifejtettek miatt az, hogy  a
    Békmtv. nyomán az anyakönyvvezető nem kerülhet olyan helyzetbe,
    ami  a  lelkiismereti- és vallásszabadsághoz való, Alkotmányban
    biztosított  jogát sértené. Nincs alkotmányos ok arra,  hogy  a
    közhivatalt  viselő  anyakönyvvezető pusztán  az  eléje  járuló
    párok  szexuális beállítottsága miatt megtagadhassa  az  állami
    elismerésben való közreműködést.

    Következésképpen  nem  valósít meg  mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenességet, hogy a jogalkotó nem tette  kifejezetten
    lehetővé  az  anyakönyvvezetőknek azt, hogy a BÉK létesítésének
    folyamatából  —  a  lelkiismereti  és  vallásszabadság   jogára
    hivatkozással — kilépjenek.

    11.1.  Az egyik indítványozó azt állítja, hogy a Békmtv.  azért
    alkotmányellenes, mert a BÉK esetében nem érvényesülnek a Csjt.
    7-12. §-aiban foglalt érvénytelenségi okok.

    Az  indítványozó nem veszi figyelembe, hogy a Békmtv. generális
    utaló szabálya nyomán a házasságra vonatkozó szabályokat a BÉK-
    re  is alkalmazni kell, s ezért a Csjt.-ben felsorolt házassági
    érvénytelenségi okok esetén a BÉK is érvénytelen. Mivel  emiatt
    az    indítvány   megalapozatlan,   az   Alkotmánybíróság   azt
    elutasította.

    11.2. Az Alkotmánybíróság megvizsgálta azt a negyedik és ötödik
    indítványozó által előterjesztett kifogást, mely szerint  sérti
    a  jogállamiság és a jogbiztonság követelményét az a tény, hogy
    a  Békmtv. a BÉK-et családjogi intézményként szabályozza. Mivel
    a  testület  ebből  a  szempontból nem  talált  alkotmányossági
    összefüggést  az  Alkotmány 2. § (1)  bekezdése  és  a  Békmtv.
    között,  az  indítványokat — állandó gyakorlatának  megfelelően
    [698/B/1990.  AB határozat, ABH 1991, 716-717.;  35/1994.  (VI.
    24.)  AB  határozat,  ABH  1994,  197,  201.;  720/B/1997.   AB
    határozat, ABH 1998, 1005, 1007.; 380/D/1999. AB határozat, ABH
    2004, 1306, 1313-1314.] — ebben a vonatkozásban elutasította.

    11.3.  Szintén  nem  talált  alkotmányossági  összefüggést   az
    Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz való jog és a bejegyzett
    élettárs    azon   joga   között,   hogy   elhunyt    élettársa
    eltemettetéséről  gondoskodhat,  ezért  elutasította  az  ezzel
    összefüggésben előterjesztett indítványt.

    12.1. Az negyedik és az ötödik indítványozó — az Alkotmány 7. §
    (1)  bekezdésére hivatkozva — a Békmtv. nemzetközi  szerződésbe
    ütközését   is   állította.  Az  Abtv.  21.  §  (3)   bekezdése
    megállapítja azon lehetséges indítványozók körét, akik az Abtv.
    44.  §-a  szerint  valamely jogszabály  nemzetközi  szerződésbe
    ütközésének  alkotmányossági vizsgálatát  kezdeményezhetik.  Az
    indítványozók  nem tartoznak az itt felsoroltak  közé,  így  az
    Alkotmánybíróság  az  Ügyrend 29. § c) pontja  alapján  ezt  az
    indítványi elemet visszautasította.

    12.2. Az Alkotmánybíróság végezetül megállapítja: az Abtv.  22.
    §  (2)  bekezdése  szerint az indítványnak a  kérelem  alapjául
    szolgáló  ok  megjelölése  mellett  határozott  kérelmet   kell
    tartalmaznia. Az Ügyrend 21. § (2) bekezdése szerint a  kérelem
    akkor  tekinthető határozottnak, ha az indítvány tartalmazza  a
    vizsgálandó  jogszabály  megjelölése  mellett  az  Alkotmánynak
    azokat  a  rendelkezéseit, amelyeket — az indítványozó állítása
    szerint   —   a   hivatkozott  jogszabályok   megsértenek.   Az
    Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint továbbá — az  Abtv.
    22.   §   (2)   bekezdésének   az  ok  megjelölésére   irányuló
    kötelezettsége   alapján   —   az  indítványozónak   meg   kell
    indokolnia, hogy a támadott jogszabály miért és mennyiben sérti
    az  Alkotmány hivatkozott rendelkezését. Az indítvány  érdemben
    nem   bírálható  el,  ha  az  indítványozó  nem  támasztja  alá
    összefüggően,   érdemi   vizsgálatra   alkalmas   érvekkel    a
    megsemmisíteni kért jogszabályi rendelkezések és  az  Alkotmány
    megjelölt   rendelkezései   között  fennálló   alkotmányjogilag
    értékelhető   összefüggéseket,  nem   jelöli   meg,   hogy   az
    alkotmányellenesség milyen indokok alapján áll fenn  (lsd.  pl.
    477/B/2001. AB végzés, ABH 2005, 1596.).

    E  feltételeknek  az indítványok részben nem felelnek  meg,  az
    indítványozók ugyanis egyrészt alkotmányi rendelkezés felhívása
    nélkül    kérték    alkotmányellenesség    megállapítását    (a
    gyermekelhelyezéssel   és  a  gondnokrendeléssel   kapcsolatban
    előterjesztett    indítvány),   másrészt    egyes    alkotmányi
    rendelkezéseket pusztán megjelöltek [a második indítványozó  az
    Alkotmány a 70/A. § (1)-(3) bekezdését, a negyedik és az ötödik
    indítványozó  az Alkotmány 70/J. §-át, a nyolcadik indítványozó
    az  Alkotmány  59.  § (1) bekezdését és ezzel összefüggésben  a
    70/A. § (1) bekezdését], azonban érvekkel nem támasztották alá,
    hogy a vélt alkotmányellenesség szerintük miben áll.

    Szintén  nem  tudta  érdemben  elbírálni  a  testület  az  első
    indítványozónak  a  Békmtv. egyes konkrét — más  jogszabályokat
    módosító — rendelkezései [5. § (1)-(2) és (5) bekezdés,  6.  §,
    7.  §  (1)-(3) bekezdés és (5)-(8) bekezdés, 8. §, 9. § (1)  és
    (3)  bekezdés, 10-15. § és 17. §] vonatkozásában előterjesztett
    kérelmét. E rendelkezések a Békmtv. 18. § (3) bekezdése  nyomán
    2010. február 1-jén hatályukat vesztették, a módosítás révén az
    új   rendelkezést   magába  foglaló  (inkorporáló)   jogszabály
    alkotmányellenességét    —   az   Alkotmánybíróság    vonatkozó
    gyakorlatának  megfelelően  —  vizsgálni  lehetne.  Az   érdemi
    elbírálásnak  e  körben az az akadálya, hogy az indítványozó  e
    törvényi   szakaszokat  csak  felsorolta,   de   érvekkel   nem
    támasztotta alá a vélt alkotmányellenességet.

    Az Alkotmánybíróság ezért az indítványokat ebben a részükben  —
    mint  érdemi elbírálásra alkalmatlanokat — az Ügyrend 29. §  d)
    pontja alapján visszautasította.

    12.3. Az egyik indítványozó a Békmtv. egésze mellett támadta az
    új Ptk.-nak a BÉK-ről szóló rendelkezéseit is, indokolásul csak
    annyit   említett,   hogy  a  3:87-3:89.  §-okban   a   Békmtv.
    „valamennyi alkotmányellenes eleme megtalálható”.

    Az új Ptk.-t az Országgyűlés 2009. november 9-én fogadta el, és
    a  Magyar  Közlöny 2009. november 20-i 165. számában  hirdették
    ki.  Az  Abtv.  42. § (2) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság
    gyakorlata  az, hogy a kihirdetett, de hatályba még nem  lépett
    törvény  (törvényi rendelkezés) is képezheti utólagos absztrakt
    normakontroll  tárgyát [28/1993. (IV. 30.)  AB  határozat,  ABH
    1993,  220,  225.; 19/1999. (VI. 25.) AB határozat,  ABH  1999,
    150,  158.;  14/2002. (III. 20.) AB határozat, ABH  2002,  101,
    114.], ennek megfelelően az eljárásnak nem akadálya az, hogy az
    új Ptk. még nem lépett hatályba.

    Ugyanakkor az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a kérelem nem
    felel meg az indítványokkal szemben támasztott, a 12.2. pontban
    ismertetett   követelményeknek,   nem   tekinthető   határozott
    indítványnak.  Ezért  azt az Ügyrend 29. §  d)  pontja  alapján
    visszautasította.

    Az  Alkotmánybíróság  a  határozat  Magyar  Közlönyben  történő
    közzétételét az ügy jelentőségére tekintettel rendelte el.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
               Dr. Balogh Elemér       Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                    
               Dr. Holló András            Dr. Kiss László
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                    
               Dr. Kovács Péter     Dr. Lenkovics Barnabás
               alkotmánybíró          előadó alkotmánybíró
                                    
               Dr. Lévay Miklós       Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
     Dr. Bragyova András alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek   a  határozat  rendelkező  részével,   azonban   az
     indoklással részben nem. Az indoklást azért nem tudom  követni,
     mert  a  határozatban foglalt döntés — a jelenlegi BÉK  törvény
     alkotmányossága  —  a  házasság  védelmének  a  többség   által
     elfogadott felfogása nélkül is igazolható lett volna. A mai BÉK
     szabályozás alkotmányosságának elfogadásához — még inkább, mint
     az  első  BÉK határozatban [154/2008. (XII. 17.) AB  határozat,
     ABH  2008,  1203, 1239.] vizsgált BÉK esetében — elegendő  lett
     volna  annyit  mondani,  hogy a BÉK, nem  lévén  házasság,  nem
     sértheti a házasság alkotmányos védelmét.

     1.  A  határozat  indoklása az említett  első  BÉK  határozatot
     követi,   amellyel  nem  értettem  egyet,   mert   a   házasság
     alkotmányjogi  védelméről  más  volt  a  véleményem,   mint   a
     többségnek. Ebben a kérdésben továbbra sem osztom a többség (és
     még  kevésbé a jelenlegi kisebbség) álláspontját, így nem  kell
     megismételnem a különvéleményben leírtakat. Most sem  gondolom,
     hogy a házasság alkotmányos védelme megkívánná vagy igazolná  a
     házasság (és így a házasságban élők) kedvező megkülönböztetését
     a  nem házasokkal — vagyis a nem házasságban együtt élő, vagy a
     senkivel  együtt  nem élőkkel — szemben. A  többségi  határozat
     ilyen megkülönbözetést nem tartana alkotmányellenesnek és a BÉK
     jelenlegi  szabályozását is azért tekinti elfogadhatónak,  mert
     kellően megkülönbözteti — az első BÉK határozat szellemében — a
     BÉK-et  a házasságtól. Magam továbbra sem tartom elfogadhatónak
     a  mostani  határozatban  foglalt érvelést,  amely  a  házasság
     alkotmányos  (jogi) védelmét, a házasságot el nem fogadók  vagy
     nem   gyakorlók   a  házasokhoz  képest  jogilag   hátrányosabb
     helyzetbe hozásában látja.
     A  legfőbb  ellenérvem  e felfogás ellen  változatlan:  a  jogi
     paternalizmus  elvetése.  A  házasság  állami  segítése   —   a
     házasságnak,   mint   intézménynek,  és  a   házasoknak   adott
     kedvezéssel,  vagy  a nem házasok viszonylag hátrányosabb  jogi
     helyzetbe  hozásával  —  ugyanis  csak  akkor  igazolható,   ha
     elfogadjuk, hogy az állam jogosult meghatározni, mi a  jó  vagy
     helyes  élet  az  állampolgárok számára. A többség  szerint  az
     alkotmányjogilag  helyes  életforma  a  különneműek  házasságán
     alapuló  család  — minden egyéb életforma megengedett,  de  nem
     egyenrangú   a   házasságon  alapuló  és   gyermekeket   nevelő
     családdal.  Még  ha  a magyar társadalom legalább  viszonylagos
     többsége ma így is gondolná, ez sem igazolhatná a többség által
     elfogadottól   eltérő  életformák  hátrányosan  megkülönböztető
     kezelését,  legalább addig, amíg létezik erkölcsileg  semleges,
     az  életformáról való döntést az egyénekre bízó jogi  megoldás.
     Ennek  indokát  különben a többségi határozat  is  tartalmazza,
     amikor  megállapítja:  az  azonos neműek  bejegyzett  élettársi
     kapcsolata nem zavarja mások házasságát.

     2.  Egyetértek azzal is, hogy az anyakönyvvezető  az  élettársi
     kapcsolat bejegyzésében való közreműködést lelkiismereti  okból
     —   pl.  vallási  vagy  erkölcsi  meggyőződése  alapján  —  nem
     tagadhatja  meg.  Egyetértek azzal  is,  hogy  a  lelkiismereti
     szabadság csak az egyén saját magatartására vonatkozhat.  Ebből
     következik,   hogy  a  lelkiismereti  szabadság   akkor   lehet
     alkotmányosan   megkövetelt  mentesség  az  egyébként   jogilag
     kötelező  magatartás  —  az anyakönyvvezető  köztisztviselőként
     kötelező  közreműködése  azonos neműek élettársi  kapcsolatának
     bejegyzésében  —  alól,  ha  a köztisztviselőt  meggyőződésével
     ellentétes  magatartásra kényszerítené, és így  elviselhetetlen
     belső  konfliktust idézne elő. Ez az érvelés azon alapul,  hogy
     nem  az  anyakönyvvezető  cselekvése hozza  létre  a  (szerinte
     erkölcsileg  helytelen)  élettársi  kapcsolatot,   hanem   csak
     rögzíti  a létrejöttéhez szükséges jognyilatkozatok tényét.  Ha
     ez  így  van, az anyakönyvvezető maga nem tehet meggyőződésével
     ellenkezőt,   mivel   a  lelkiismereti  szabadság   nem   mások
     magatartásának helyeslésére vagy elítélésének szabadsága, hanem
     azt  biztosítja,  hogy  az  egyén  erős  belső  meggyőződésével
     ellentétes  cselekvésre ne kényszeríttessék. Az anyakönyvvezető
     szerint   erkölcsileg  elítélendő  esemény  tényként  rögzítése
     közhitelű   nyilvántartásban  nem  lehet   ellentétes   az   őt
     meggyőződése    szerint    személyében    kötelező     erkölcsi
     imperatívusszal. A lelkiismereti szabadság védelme  ezekben  az
     esetekben  mindig konfliktust feltételez egy jogi kötelezettség
     tartalma (esetünkben az anyakönyvvezető hivatali cselekvése) és
     a kötelezettség teljesítésére kötelezettet meggyőződése szerint
     kötelező  cselekvés  között. Aki az azonos neműek  együttélését
     erkölcsi  okból  helyteleníti,  nem  kerülhet  konfliktusba   a
     joggal,  hiszen  nem köteles ilyen kapcsolatot létesíteni,  még
     kevésbé fenntartani. A lelkiismereti szabadság nem védi a mások
     erkölcsileg   helyes   viselkedésére  vonatkozó   meggyőződést,
     bármilyen    erős    legyen   is.   Ez    a    meggyőződés    a
     véleménynyilvánítás szabadságának keretei  és  korlátai  között
     szabadon  kifejezhető,  de  nem áll a  lelkiismereti  szabadság
     védelme alatt.

     Budapest, 2010. március 23.
                                                 Dr. Bragyova András
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A  határozat 1. pontjához különvéleményt csatoltam, 3., 4.,  5.
     pontjában foglaltakkal egyetértettem.

     Egyetértek  a  többségi  határozat  2.  pontjában   foglalt   —
     mulasztás    megállapítása   iránt   benyújtott    —    kérelem
     elutasításával  is.  Ennek  elvi  indokai  azonban   alapjaiban
     eltérnek attól, amelyre a többségi határozat épül.

     Az  indítványozó  szerint az Alkotmány 60.  §  (1)  bekezdésébe
     ütközik,    hogy   a   jogalkotó   nem   teszi   lehetővé    az
     anyakönyvvezetőknek  a  BÉK  létrehozásában  való  közreműködés
     megtagadását. Egyetértek a többségi határozattal abban, hogy az
     indítványozó      valójában     mulasztásban      megnyilvánuló
     alkotmányellenesség  megállapítását  kérte,  tekintettel  arra,
     hogy   a   Békmtv.-ből  egy  konkrét  mentességi   ok   hiányát
     kifogásolták.

     Eltér azonban a véleményem a többségi határozatban foglaltaktól
     amiatt,  mivel  az  anyakönyvvezető közreműködésének  jellegét,
     jogi hatását másképpen ítélem meg.

     1.  Közjogi  vagy magánjogi eljárás (aktus)-e a  házasságkötés,
     illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvvezető előtti
     létesítése?

     Az   első   kérdés,  amire  választ  kell  adni  az,  vajon   a
     házasságkötés,    illetve   bejegyzett   élettársi    kapcsolat
     anyakönyvvezető  előtti  létesítése  magánjogi   vagy   közjogi
     eljárási aktus-e vagy sem.

     Nézzük először is a jogi alapokat:

     Csjt.  2. § (1) bekezdése: „A házasság akkor jön létre,  ha  az
     együttesen   jelenlevő   házasulók  az  anyakönyvvezető   előtt
     személyesen kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.”

     Békmtv.  1. § (1) bekezdése: „A bejegyzett élettársi  kapcsolat
     akkor  jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen  jelen
     lévő,   két   18.  életévét  betöltött,  azonos  nemű   személy
     kijelenti,  hogy  egymással  bejegyzett  élettársi  kapcsolatot
     kíván létesíteni.”

     Házasság  ellenkező nemű (nő-férfi) pár között tehát  de  facto
     nem  létesülhet, ahhoz szükséges az állami elismerés (de  jure)
     is.

     Ezzel  szemben amennyiben az azonos nemű (férfi-férfi vagy  nő-
     nő)  felek élettársi kapcsolatot kívánnak létesíteni egymással,
     nem  szükséges ahhoz az anyakönyvvezető előtti megjelenésük  és
     az egybehangzó nyilatkozatuk sem. Egyszerűen összeköltöznek (de
     facto) és az élettársi kapcsolathoz fűződő polgári jogi hatások
     eo  ipso  a törvényben (Ptk.) meghatározott feltételek  szerint
     meghatározott idővel beállnak. Ha viszont a felek az  élettársi
     kapcsolatuk  állami elismerését (de jure) is  szeretnék,  akkor
     következik a Békmtv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott állami
     regisztratív (nyilvántartásba vételi) eljárás, amely a Ket. 12.
     §  (2)  bekezdésében meghatározott közigazgatási hatósági ügyet
     keletkeztet   („minden  olyan  ügy,  amelyben  a  közigazgatási
     hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg,
     adatot,    tényt    vagy   jogosultságot    igazol,    hatósági
     nyilvántartást  vezet  vagy hatósági  ellenőrzést  végez”).  Az
     anyakönyvvezető közigazgatási hatósági személyként  jár  el  és
     közigazgatási hatósági nyilvántartást vezet [anyakönyv  –  lásd
     At.  7. § (2) bekezdés b) és c) pontja] és a nyilvántartásokban
     foglalt adatokról kiadott irat (az anyakönyvi kivonat) hatósági
     bizonyítványnak minősül [Ket. 83. § (1) bekezdése:  „Az  ügyfél
     kérelmére  a  hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására
     hatósági   bizonyítványt  ad  ki.  Törvény  kivételes   esetben
     lehetővé teheti, hogy a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása
     helyett  a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok  alapjául
     szolgáló  iratról  adjon  ki másolatot.”  A  második  mondatban
     meghatározott  eset sem a házasságkötésnél,  sem  a  bejegyzett
     élettársi   kapcsolatnál  nem  jöhet  szóba,   mert   nincs   a
     nyilvántartás  adatainak alapjául szolgáló  irat,  mindössze  a
     felek  egybehangzó, anyakönyvvezető előtti szóbeli  kijelentése
     az  alapja  a közigazgatási hatósági nyilvántartásba bejegyzett
     adatnak   a   házasság,   a  bejegyzett   élettársi   kapcsolat
     létrejöttének.]

     A  házasságot  —  mint  fentebb is  mondtuk  —  a  feleknek  az
     egybehangzó nyilatkozata hozza létre [Csjt. 2. § (1) bekezdése:
     „Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő házasulók
     az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy egymással
     házasságot  kötnek”.] Mindez családjogi,  magánjogi  aktus.  Az
     állami elismeréshez azonban szükséges az anyakönyvvezető előtti
     nyilvántartásba  vételi eljárás is [Csjt. 2. §  (2)  bekezdése:
     „Az   anyakönyvvezető   a   kijelentés   megtörténte   után   a
     házasságkötést a házassági anyakönyvbe bejegyzi.”] Ez pedig már
     közigazgatási,  közjogi  aktus. Az  állam  általi  elismeréshez
     kötődik  még egy, a közigazgatási hatóság döntését – a házasság
     állam általi jóváhagyását – jelentő államigazgatási eljárás, az
     úgynevezett  előkészítő eljárás [Csjt. 3. § (1)  bekezdése:  „A
     házasságkötést  megelőzően  a házasulóknak  az  anyakönyvvezető
     előtt ki kell jelenteniük, hogy házasságuknak legjobb tudomásuk
     szerint nincs törvényes akadálya, egyszersmind igazolniuk kell,
     hogy    házasságkötésük   törvényes   feltételei    fennállnak.
     Jogszabály  a házasságkötés előtti tanácsadáson való részvételt
     kötelezővé teheti.”] A házasság tényének bejegyzése a házassági
     anyakönyvbe a közigazgatási hatóság felek kérelmének helyt  adó
     döntése  a  Ket.  71.  § (1) bekezdése szerinti  érdemi  döntés
     (határozat),  amelyet azonban nem alakszerű vagy egyszerűsített
     határozati formában, hanem a hatósági nyilvántartási (házassági
     anyakönyvi)  bejegyzést követően a feleknek  átadott  határozat
     jellegű  okirat  (hatósági bizonyítvány – házassági  anyakönyvi
     kivonat)   formájában  ad  ki  [Ket.  73.  §   (5)   bekezdése:
     „Jogszabály elrendelheti, hogy a hatóság a döntését az  erre  a
     célra     rendszeresített    formátumban,    a    jogszabályban
     meghatározott adattartalommal adja ki”]. Amennyiben  azonban  a
     törvényi   feltételek  hiánya  miatt  a  házasságkötés   állami
     elismerése    iránti    kérelmet    elutasítja,    akkor     az
     anyakönyvvezetőnek   a  Ket.  72.  §  (1)  bekezdése   szerinti
     alakszerű,  indokolt  és  jogorvoslati jogot  biztosító  érdemi
     határozatot kell hoznia.

     A  bejegyzett élettársi kapcsolatnál ugyanez a helyzet azzal az
     eltéréssel,  hogy  a házassági anyakönyv helyett  a  bejegyzett
     élettársi  kapcsolati anyakönyvbe történik a bejegyzés  és  nem
     házassági   anyakönyvi  kivonat,  hanem  bejegyzett   élettársi
     kapcsolati  anyakönyvi kivonat kerül hatósági érdemi döntésként
     kiadásra a kapcsolat hatósági nyilvántartásba vételekor.

     Mindkét kapcsolati formánál tehát egy magánjogi aktus előz  meg
     egy  közjogi  aktust, amelynek más-más hatása  van  a  feleknek
     harmadik   féllel   kapcsolatos   (jog)viszonyára   (lásd   pl.
     nagykorúvá  válás; különböző állam által nyújtott kedvezmények,
     támogatások     igénybevételi    lehetősége;     örökbefogadás;
     vagyonközösség; öröklés stb.).

     Mindkét  esetnél  a közjogi aktust az állami  elismerés  iránti
     kérelem  (anyakönyvvezetői  előtti megjelenés,  házasságkötési,
     illetve  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  létrehozási  szándék
     bejelentése) előzi meg.

     A  többségi  határozat szerint az anyakönyvvezető  tevékenysége
     tartalmilag  csupán  regisztratív jellegű. Álláspontom  szerint
     nem, tekintettel arra, hogy — a fent bemutatottak szerint  —  a
     közreműködése révén létrejött házassághoz fűződhetnek  csak  az
     állam által elismert joghatások.

     2.  Megtagadhatja-e az anyakönyvvezető lelkiismereti okokból  a
     bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében a közreműködését?

     A többségi határozat szerint „nincs alkotmányos ok arra, hogy a
     közhivatalt  viselő  anyakönyvvezető pusztán  az  eléje  járuló
     párok  szexuális beállítottsága miatt megtagadhassa  az  állami
     elismerésben  való  közreműködést.  Következésképpen  (...)   a
     jogalkotó     nem     tette    kifejezetten     lehetővé     az
     anyakönyvvezetőknek azt, hogy a BÉK létesítésének  folyamatából
     —  lelkiismereti  és  vallásszabadság  jogára  hivatkozással  —
     kilépjen”.

     Az  én  álláspontom eltér ettől az értelmezéstől. Mindenekelőtt
     amiatt, mivel — a fentiekben írtak szerint — bizonyítva  látom,
     hogy  a  szóban forgó eljárásokban az anyakönyvvezető nem  csak
     pusztán regisztratív cselekményeket végez, hanem „ügyet” intéz.
     Más nézetet vallok azonban az alábbiak miatt is:

     Amennyiben  a  felek az állami elismerés iránti  kérelmüket  az
     állam  képviselője, az anyakönyvvezető előtt bejelentik,  akkor
     az  államnak  [illetve  az  állam nevében  az  adott  illetékes
     államigazgatási hatóságnak — anyakönyvi kerületnek — lásd:  At.
     4. § (2) bekezdése: „aki előtt a felek az ez irányú szándékukat
     bejelentik”] eljárási kötelezettsége keletkezik. Ez azonban nem
     jelenti azt, hogy a bejelentés kapcsán egy konkrét ügyintézőnek
     (anyakönyvvezetőnek)   lenne   eljárási   kötelezettsége.    Az
     államigazgatási szerv eljárási kötelezettsége tehát nem  azonos
     az  állam (az államigazgatási szerv) adott képviselője eljárási
     kötelezettségével.

     Ennek  az az indoka, hogy a közhatalmi szerv eljárásába  vetett
     közbizalom megerősítése, a pártatlanság követelménye –  és  nem
     pusztán  a  „pártatlanság  látszata”  –  megköveteli,  hogy   a
     közhatalmi  szerv (közvetve az állam) nevében eljáró  képviselő
     pártatlanságához  (objektivitásához) kétség se  férhessen.  Ezt
     biztosítják  az  eljárásjogi  kizárási  okok.  A  közigazgatási
     hatóság  képviselője esetében az ügyintéző kizárására vonatkozó
     eljárási szabályokat a Ket. abszolút és relatív kizárási okokra
     osztja.  Abszolút kizárási ok, hogy az ügyintéző:  a)  a  saját
     vagy  hozzátartozója ügyében nem járhat  el  [Ket.  42.  §  (1)
     bekezdése];  b)  másodfokon  nem  járhat  el,  ha  az  elsőfokú
     eljárásban  részt  vett  [Ket. 42. §  (2)  bekezdése].  Relatív
     kizárási  ok,  ha  az  ügyintézőtől  nem  várható  el  az   ügy
     tárgyilagos  megítélése [Ket. 42. § (3) bekezdése]. Megjegyzem:
     az  anyakönyvvezetőnek nem csupán a bejegyzés  a  dolga,  hanem
     fontos szerepe van az egész előkészítő és folyó eljárásban  is,
     azaz nem csak aláír, hanem az „ügyet” állami hatóságként intézi
     is.  A kizárási ok szempontjából irreleváns, hogy a tárgyilagos
     megítélés (objektivitás) hiánya pozitív vagy negatív szubjektív
     okból  ered-e. Pozitív szubjektív ok lehet az ügyintéző  és  az
     ügyfél közötti közismerten jó kapcsolat, amely eredményezheti a
     közvélekedésben  a pártatlan eljárás kétségbe  vonását  („azért
     intézte  el  neki, mert…”), mint ahogy lehet negatív szubjektív
     ok   az  ügyintéző  és  az  ügyfél  közötti  rossz,  megromlott
     kapcsolat  is  („azért  utasította el, mert…”).  De  ugyanilyen
     szubjektív  negatív  ok lehet az is, ha valakinek  a  (vallási,
     világnézeti   erkölcsi   stb.)   meggyőződése   eredményezi   a
     tárgyilagos megítélés hiányát.

     Nem  vitatottan  — a közszereplőkhöz hasonlóan —  a  közhatalmi
     szervekkel      közszolgálati     munkajogviszonyban      állók
     köztisztviselőknek   is   a   munkavégzésük   során   az    un.
     átlagemberhez   képest   többet   kell   tűrniük:   amikor    a
     foglalkozásukat    megválasztották,    az    adott    munkakört
     megpályázták  és  elnyerték, tisztában  kellett  lenniük  annak
     esetleges  negatív  oldalaival is. Vagyis  a  köztisztviselőnek
     (esetünkben   az  anyakönyvvezetőnek)  felül  kell   emelkednie
     szubjektumán  az  objektív  eljárás érdekében.  Ennek  ellenére
     mégis előfordulhat olyan szélsőséges helyzet, hogy oly domináns
     az  anyakönyvvezető meggyőződése egy adott területen, hogy azon
     lelkiismereti vagy egyéb okokból nem tud felülemelkedni.  Ez  —
     akár  lelkiismereti  alapon  is — eredményezheti  azt,  hogy  a
     tárgyilagosság   az   állam   (közigazgatási   hatóság)   adott
     képviselőjénél  (esetünkben  az anyakönyvvezetőnél)  szubjektív
     okból  nem  lesz biztosítható. Itt lép be az állami  elismerési
     eljárásba  a  Ket.  42. § (3) bekezdése. Azt  pedig  a  kizárás
     tárgyában  döntő hatóság vezetője — aki a kizáráshoz  felhozott
     konkrét  okok  és körülmények közvetlen ismerője  —  meg  tudja
     ítélni,   hogy  valóban  olyan  nyomósak-e  ezek  az   indokok,
     amilyenként   azokra   az   ügyből   történő   kizárását   kérő
     anyakönyvvezető hivatkozik.

     Vitatható  szempontnak  tartom azt  is,  hogy  valaki  ezzel  a
     beosztással vállalta azt is, hogy — tartalmukra tekintet nélkül
     —   „látatlanban”   mindent  végrehajt.   Akik   már   korábban
     szolgálatba     léptek,    nem    is    választhattak:     vagy
     lelkiismeretüknek megfelelően cselekszenek, vagy  (a  még  akár
     alkotmányos)  jogszabályok  végrehajtását  vállalják   (éspedig
     függetlenül   azok  konkrét  tartalmától).  Az   újonnan   most
     anyakönyvvezetővé  kinevezendők  viszont  már   valóban   ilyen
     kötelezettség tudatában indulnak a pályán. Velük kapcsolatban a
     mérce  és  elvárás  is  magasabb lehet,  s  akár  lelkiismereti
     meggyőződésük  ellenére  is  kötelezhetők  lehetnek  a  BÉK-ben
     történő közreműködésre.

     Az  At.  26/B.  §  b)  pontja  alapján  az  „anyakönyvvezető  a
     bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megtagadja, ha  (…)
     az   eljárásból   ki   van  zárva,  (…)”.  Az   anyakönyvvezető
     államigazgatási  hatósági jogkörben jár el, reá  eljárásában  a
     Ket.   szabályai  is  vonatkoznak  a  Csjt.  és  az  anyakönyvi
     szabályokon  kívül. A Ket. 42. § (3) bekezdésének  rendelkezése
     („Az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akitől nem
     várható  el  az ügy tárgyilagos megítélése.”) adja  meg  azt  a
     lelkiismereti  szabadsághoz való jogot, amelyet  –  a  többségi
     határozat által idézett – 64/1991. (XII. 17.) AB határozat (ABH
     1991, 297, 314-315.) is tartalmaz. Ezt erősíti meg az ugyancsak
     a többségi határozatban idézett 17/2001. (VII. 1.) AB határozat
     (ABH   2001,   222.)   is,  amely  az  önmaga  pártatlanságával
     kapcsolatos  kételyeket feltáró bíró kizárásáról  szól  az  ügy
     további    elintézéséből.   A   közigazgatás   pártatlanságához
     ugyanolyan  állami  és  állampolgári  érdek  fűződik,  mint  az
     igazságszolgáltatás pártatlanságához. Ezért  is  rendelkezik  a
     Ket.  43.  § (1) bekezdése úgy, hogy „[a]z ügyintéző a  hatóság
     vezetőjének  haladéktalanul, de legkésőbb az ok  felmerülésétől
     számított három munkanapon belül köteles bejelenteni,  ha  vele
     szemben kizárási ok áll fenn”.

     Megjegyzem: ha egy anyakönyvvezető kizárásra került,  attól  az
     ilyen  kapcsolatok  létesítésénél az  állam  még  jelen  marad,
     mindössze  az  történik, hogy az itt jelentkező  teendőket  egy
     másik anyakönyvvezető végzi el.

     3. Kiegészítő megjegyzések

     a)   Az   anyakönyvvezetővel  kapcsolatos  kizárási  okok   nem
     mentesítik  az  államot  (anyakönyvi  kerületet)  az   eljárási
     kötelezettség alól.

     Ket.  „43.  § (2) A kizárás tárgyában a hatóság vezetője  dönt,
     szükség esetén más ügyintézőt jelöl ki, továbbá arról is  dönt,
     hogy  meg  kell-e  ismételni azokat az eljárási cselekményeket,
     amelyekben a kizárt ügyintéző járt el.
      
      (3)  Ha  a hatóságnál nincs másik, megfelelő szakképzettséggel
     rendelkező ügyintéző, a felügyeleti szerv vezetője másik azonos
     hatáskörű hatóságot jelöl ki.
      
      (4)  Ha  a  kizárási  ok  a  hatáskör  gyakorlójával  vagy   a
     hatósággal  szemben  merül fel, a kizárási okot  a  felügyeleti
     szerv vezetőjének kell bejelenteni.
      
      (5)  Ha  a  kizárási  ok  a  hatáskör  gyakorlójával  vagy   a
     hatósággal  szemben  merül fel, az ügyben —  jogszabály  eltérő
     rendelkezése  hiányában — a felügyeleti  szerv  vezetője  által
     kijelölt másik azonos hatáskörű hatóság jár el.”

     b)  Az  anyakönyvvezető  nem teheti meg,  hogy  lefolytatja  az
     előkészítő   eljárást   és  az  előtte   elhangzó   egybehangzó
     nyilatkozat   megtétele  után  tagadja  meg  a  nyilvántartásba
     vételt:

     Ket.   „43.   §   (1)   Az  ügyintéző  a  hatóság   vezetőjének
     haladéktalanul,  de  legkésőbb az ok  felmerülésétől  számított
     három  munkanapon belül köteles bejelenteni,  ha  vele  szemben
     kizárási ok áll fenn (…)”

     Mindezekre  tekintettel tehát az a véleményem, hogy levezethető
     a  hatályos jogból az a lehetőség, hogy az anyakönyvvezető  (de
     legalábbis   azok   már   korábban  szolgálatba   állt   része)
     lelkiismereti okból megtagadhatja a közreműködést a  bejegyzett
     élettársi  kapcsolatok  létrehozásában.  Minthogy  ennek   jogi
     háttere és feltételrendszere ma is adott, ezért magam sem értek
     egyet    a   mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenesség
     megállapításával.

     Budapest, 2010. március 23.
                                                     Dr. Kiss László
                                                       alkotmánybíró
              Dr. Balogh Elemér alkotmánybíró különvéleménye

       A  többségi határozat rendelkező részének 1. pontjával, és  az
      ahhoz  kapcsolódó  indokolással nem  értek  egyet.  Álláspontom
      szerint az Alkotmánybíróságnak meg kellett volna semmisítenie a
      Békmtv. egészét, mivel az sérti az Alkotmány 15. §-át.

      1.  Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban megsemmisítette a Béktv.-t,
      mely  döntéssel  magam is egyetértettem; a határozathoz  fűzött
      párhuzamos    indokolásomban    hangsúlyoztam:    a    törvényi
      szabályozásra  a  házasság és a bejegyzett élettársi  kapcsolat
      elválasztása  során  szigorúbb  alkotmányos  mérce  vonatkozik.
      Párhuzamos  indokolásomban kifejtettem az Alkotmány 15.  §-ából
      és   az  Alkotmánybíróság  irányadó  gyakorlatából  álláspontom
      szerint  levezethető  eme  szigorúbb  alkotmányos  mérce  egyes
      tartalmi elemeit; e mérce érvényesülését a Békmtv. szabályozása
      során  —  vagyis  az  azonos  neműek  BÉK-je  esetében   is   —
      megfelelően alkalmazandónak tartom.
       
       Továbbra  is  fenntartom, hogy a házasság alkotmányos  védelem
      alatt  álló  jogintézménye  alkotmányunk  belső  értékrendjének
      egyik  meghatározó  eleme;  olyan alkotmányos  érték,  amelynek
      megőrzése  és  védelme az állam alkotmányos kötelezettsége.  Az
      Alkotmány  a  házasság  és a család jogintézményét  „kétirányú”
      alkotmányos  védelemben  részesíti:  az  Alkotmány  15.  §-a  a
      jogintézményi védelmet biztosítja, míg az 54. § (1)  bekezdésén
      keresztül a házasságkötéshez való jog alapjogi védelme  valósul
      meg.
       
       Az  Alkotmánybíróság  már  egy korai határozatában  rámutatott
      arra, hogy „[a] házasságra és a családra vonatkozó szabályok az
      Alkotmány  8.  § (2) bekezdése értelmében alapvető  jogokra  és
      kötelezettségekre   vonatkoznak.”   [4/1990.   (III.   4.)   AB
      határozat,  ABH  1990,  28,  31.]  A  22/1992.  (IV.  10.)   AB
      határozatában pedig a „házasságkötés szabadságához való  jogot”
      az  önrendelkezési  jog részeként határozta meg,  és  kimondta,
      hogy  ez  a  jog  az  Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdése  alapján
      alkotmányos védelemben részesül. (ABH 1992, 122, 123.)
       
       A  jelen ügyben az alkotmányossági vizsgálat tárgyát képező, a
      Békmtv.-ben  szabályozott azonos neműek BÉK-jével  kapcsolatban
      is  fontosnak  tartom  hangsúlyozni azt, hogy  az  Alkotmány  a
      házasságot, s nem az azonos neműek BÉK-jét részesíti alkotmányi
      védelemben, a házasságot tekinti alkotmányosan védett értéknek.
      Az államnak a házasság alkotmányos jogintézményét védő objektív
      intézményvédelmi  kötelezettsége a hatályos jogi  szabályozáson
      keresztül teljesedik ki az Alkotmány 15. §-a — az e mögött álló
      törvényi    szabályozás   és   az   Alkotmánybíróság   irányadó
      joggyakorlata — alkotmányos védelmi szintet biztosít a házasság
      jogintézményének.
       
       Az   Alkotmány   tehát  kiemeli  a  házasság   és   a   család
      jogintézményét más jogintézmények (így különösen  az  élettársi
      kapcsolat  különféle  formái) közül, és  különleges  alkotmányi
      védelmet  biztosít számára. A házasságnak a többi párkapcsolati
      formához képest alkotmányosan kiemelt szerepe van, amit kifejez
      a  szabályozás szintje és az Alkotmányban megjelenő „kétirányú”
      (intézményi   és  alapjogi)  védelem.  A  különféle   élettársi
      kapcsolatok  (így  az azonos neműek BÉK-je) nem  szerepelnek  a
      nevesített alkotmányos alapjogok („házasság és család”) között,
      nem   részesülnek   alkotmányos   intézményi   védelemben.    E
      párkapcsolati formák megválasztásának a szabadsága az Alkotmány
      54.  §  (1)  bekezdésében foglalt alapjogból vezethető  le.  Az
      Alkotmánybíróság az 1097/B/1993. AB határozatában  nyomatékosan
      utalt arra, hogy a házasságéval azonos védelmet az Alkotmány az
      élettársi kapcsolatnak nem biztosít. (ABH 1996, 456, 464.)

      2.   Az   azonos  neműek  BÉK-jének  a  szabályozása  során   a
      törvényalkotónak tekintettel kellett volna lennie arra, hogy az
      Alkotmány — a házasságra és családra vonatkozó rendelkezéseinek
      (Alkotmány 15. §, 67. §, 70/J. §) összefüggéséből levezethetően
      — a férfi és nő közötti házasságot tartja alkotmányos értéknek,
      és  azt  védi. Ezért a törvényalkotónak az azonos neműek BÉK-je
      szabályozásakor úgy kellett volna eljárnia, hogy ne  csökkentse
      a   házasság  alkotmányos  jogintézményének  már  meglévő,   az
      Alkotmány által biztosított intézményi védelmi szintjét, vagyis
      a  házasság  alkotmányos  értékként való  védelme  továbbra  is
      változatlanul biztosított maradjon.
       
       Az  Abh.-hoz  fűzött  párhuzamos  indokolásomban  már  utaltam
      arra,  hogy  a jogalkotó számára alkotmányosan nem  tilalmazott
      az,   hogy   az   azonos  neműek  BÉK-jének  a   jogintézményét
      szabályozza,   továbbá  arra  is,  hogy  két   személy   tartós
      életközössége  —  az  érintettek személyi méltóságának  egyenlő
      figyelembevétele  alapján  — az együtt  élő  személyek  nemétől
      függetlenül értéket hordoz, és természetszerűleg igényt tarthat
      jogi elismerésre.
       
       Továbbra  is fenntartom ugyanakkor a párhuzamos indokolásomban
      jelzett azon, a házasság jogintézményének az Alkotmány  15.  §-
      ából,  valamint  az Alkotmány házasságra és családra  vonatkozó
      rendelkezéseinek   az  összefüggéséből  (egymásra   tekintettel
      történő  értelmezéséből)  levezethető  alkotmányos  korlátokat,
      amelyek   nézetem  szerint  a  bejegyzett  élettársi  kapcsolat
      jogintézményének az állam általi szabályozása során alkotmányos
      korlátként jelentkeznek.
       
       Nem   megismételve   a   párhuzamos   indokolásban   tételesen
      felsorolt  követelményeket (alkotmányos korlátokat), e  helyütt
      az   azonos   neműek  BÉK-jét  érintően  csak  az  alábbi   két
      követelményre utalnék:

      „–  az  Alkotmány  csak  a  különneműek  közötti  házasságkötés
      feltételei  egyenlő szabályozásának követelményét  támasztja  a
      jogalkotóval  szemben,  ami álláspontom  szerint  nem  foglalja
      magában azt, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek a
      házasfelekkel azonos jogi státuszt kell kapniuk;

      –    a    bejegyzett   élettársi   kapcsolat   jogintézményének
      kialakításánál    véleményem   szerint   az   az    alkotmányos
      követelmény, hogy az érintetteket – az általuk alkotott homogén
      csoporton  belül  – egyenlőkként, azonos méltóságú  személyként
      kezeljék,     azaz     mindegyikük     szempontjait     hasonló
      körültekintéssel,     figyelemmel,    elfogulatlansággal     és
      méltányossággal értékeljék a szabályozás kialakítása során, nem
      pedig  az,  hogy  a  – férfi és nő unióját jelentő  –  házasság
      alkotmányosan  védett  jogintézményét  automatikusan  rájuk  is
      kiterjesszék.”

      3.  A  Békmtv.  szabályozása során a  törvényalkotó  családjogi
      jogintézményként  szabályozta az azonos  neműek  BÉK-jét,  –  a
      törvényhez   kapcsolódó  indokolás  szerint  –  a   házassággal
      joghatásában lényegében azonos jogintézmény létrehozása volt  a
      célja.
       
       Ezzel   a   Békmtv.  tulajdonképpen  elismerte  a   bejegyzett
      élettársi  kapcsolatot családjogi jogintézményként, és  csak  a
      házasságtól eltérő szabályokra utal külön a törvény. Amint arra
      az  Alkotmánybíróság  a  4/1990.  (III.  4.)  határozatában  is
      rámutatott:  a  család  (a házassággal  együtt)  a  társadalmat
      alkotó  polgárok legalapvetőbb és legtermészetesebb  közössége.
      (ABH  1990, 28, 29.) Az élettársi kapcsolatok különféle  formái
      (így  az azonos neműek BÉK-je) véleményem szerint alkotmányjogi
      értelemben  nem tekinthetők családnak, kívül esnek a családjogi
      szabályozás  keretein,  ezért nem értek  egyet  azzal,  hogy  a
      Békmtv. az azonos neműek BÉK-jére vonatkozó jogi szabályozást a
      családjog jogterületén belül helyezte el.
       
       A  házassághoz „erősen hasonló” szabályozásra utal  –  egyebek
      mellett  –  az, hogy az azonos neműek BÉK-jének létrejöttére  a
      házasságkötés  garanciális szabályainak mintájára  határoz  meg
      rendelkezéseket   a  törvény.  Az  azonos  neműek   BÉK-je   az
      anyakönyvvezető előtt (annak hivatalában) egyidejű és személyes
      jelenlét  mellett, egybehangzó akaratnyilvánítással  jön  létre
      (consensus   facit  nuptias),  az  anyakönyvi  nyilvántartásban
      regisztrálásra kerül, és a tényleges életközösség fennállásától
      függetlenül bíróság vagy közjegyző szüntetheti azt meg.
       
       A  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  joghatásait  illetően  is
      általánosságban   a   Csjt.  házasságra   vonatkozó   szabályai
      alkalmazandók.  Az  azonos neműek BÉK-je a  házassággal  azonos
      vagyonjogi,  öröklési jogi joghatásokkal bír. (A  Békmtv.  —  a
      házassághoz  hasonlóan  — a jogviszony  létrejöttére  utalással
      határozza mag a bejegyzett élettársi kapcsolat fogalmát,  azzal
      a  két eltéréssel, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatot csak
      azonos  nemű,  tizennyolcadik  életévüket  betöltött  személyek
      létesíthetnek.)
       
       A  törvényalkotó az Abh.-ban foglaltakat az azonos neműek BÉK-
      jének  szabályozásánál véleményem szerint úgy vette figyelembe,
      hogy  az  azonos nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatát  a
      házassággal    lényegileg   azonos   módon    szabályozta,    a
      szabályozásban  eltérések csak ott vannak, ahol ezen  eltérések
      az    azonos    neműek   közti   párkapcsolatok   természetéből
      következnek.
       
       Véleményem   szerint   mérlegelési   kérdés   az,    hogy    a
      törvényalkotó  —  a Békmtv.-ben szabályozott  és  fent  idézett
      kivételekkel   —   az  egyébként  családjogi   jogintézményként
      szabályozott  azonos  neműek BÉK-jét valóban  és  érdemben  más
      intézményként szabályozta-e az alkotmányosan védett házassághoz
      képest.
       
       Megítélésem  szerint  az említett kivételek  a  nemek  közötti
      természetszerű  különbségekből, és nem  az  eltérő  alkotmányos
      védelmi szint követelményéből fakadnak, így nem tudom elfogadni
      a   többségi  határozat  azon  érvét,  hogy  a  Békmtv.   által
      szabályozott új jogintézmény teljesen eltér a házasságtól,  így
      az  Alkotmány  15.  §-ának a sérelme  —  tekintve,  hogy  ez  a
      házasság és a család jogintézményét védi és szabályozza  —  fel
      sem merülhet.

      4.  A fent említett jogalkotói célt a törvényalkotó továbbra is
      egy   olyan  —  az  Abh.-ban  az  Alkotmánybíróság  által   már
      kifogásolt  —  szabályozási formával  valósítja  meg,  amely  a
      házasságra   vonatkozó  szabályokat  —  egy   generális   utaló
      szabályon keresztül — általános érvénnyel rendeli alkalmazni az
      azonos  neműek  BÉK-jére. Véleményem szerint ez a  szabályozási
      technika   alkotmányosan   továbbra   sem   kielégítő,   és   a
      jogalkalmazó  szervek  számára olyan  fokú  jogbizonytalanságot
      eredményezhet,  amely esetenként jogalkalmazói jogértelmezéssel
      már nem oldható fel. Mindez álláspontom szerint az Alkotmány 2.
      § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság, az ennek részét képező
      jogbiztonság   alkotmányos  követelményével  sem   egyeztethető
      össze.

      5.  Álláspontom összegzéseként a következőket tartom  fontosnak
      kiemelni.

      a)  Az azonos neműek BÉK-jének törvényi szabályozását önmagában
      nem  tartom  alkotmányellenesnek. Az Alkotmány  15.  §-ából,  a
      házasság  és a család jogintézményének az állam általi objektív
      intézményvédelmi  kötelezettségéből  nem  vezethető  le   olyan
      alkotmányos tilalom, hogy az azonos neműek BÉK-jét a  jogalkotó
      törvényi szinten ne szabályozhatná.
       
       Amint  azt  az  Alkotmánybíróság  a  22/1992.  (IV.  10.)   AB
      határozatában   (ABH   1992,  122,  123.)  megállapította:   az
      Alkotmány  54.  §  (1) bekezdésében foglalt emberi  méltósághoz
      való   jog,   mint  az  „általános  személyiségi   jog”   egyik
      megfogalmazása,  magában  foglalja  az  önrendelkezéshez   való
      jogot.   Ezen  alkotmányos  alapjogból,  az  egyént   megillető
      önrendelkezési   jogból,  az  egyén  cselekvési   szabadságából
      következik  az,  hogy  szabadon  dönthet  arról,  hogy   milyen
      párkapcsolati    formában   kíván    élni,    és    az    egyén
      természetszerűleg   igényt   formálhat   arra   is,   hogy    a
      törvényalkotó a választott párkapcsolati forma tartalmát képező
      jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

      b)  Az  Alkotmány  és  az Alkotmánybíróság irányadó  gyakorlata
      alkotmányosan védett értékként és jogintézményként ismeri el  a
      házasságot  és a családot; az államot objektív intézményvédelmi
      kötelezettség  terheli,  melynek során köteles  biztosítani  az
      alkotmányosan  védett  jogintézmények  már  elért   alkotmányos
      védelmi szintjét.

      c) Véleményem szerint az említett alkotmányos védelmi szint nem
      merül  ki  abban, hogy az állam köteles a házasság  intézményét
      szabályozni, az alkotmányosan védett intézményt nem szüntetheti
      meg,  hanem  azt  is  magában foglalja, hogy  az  alkotmányosan
      védett  jogintézmény már elért védelmi szintje a  törvényalkotó
      által   nem  csökkenthető.  Ha  a  törvényalkotó  egy  új,   az
      Alkotmányban  nem  nevesített  (és  alkotmányosan  nem  védett)
      párkapcsolati formát törvényi szinten kíván szabályozni,  akkor
      köteles az alkotmányosan védett jogintézmény védelmi szintjét a
      törvényi szabályozás kialakítása során fenntartani.
       
       A  törvényi  szinten létrehozott és ezen a jogforrási  szinten
      szabályozott új jogintézmény nem üresítheti ki az alkotmányosan
      védett  jogintézményt, az azonos neműek BÉK-je nem  biztosíthat
      teljesen  vagy  lényegileg  a házastársakéval  azonos  státuszt
      (jogokat  és  kötelezettségeket) az ezt a párkapcsolati  formát
      választó élettársaknak.
       
       Az  Alkotmány 15. §-ában megjelenő jogintézményeket („házasság
      és   család”)   az  alkotmányozó  helyezte  el   az   Alkotmány
      normaszövegében,  melyre  tekintettel  véleményem   szerint   a
      törvényalkotó nem emelhet fel ezzel azonos alkotmányos  védelmi
      szintre törvényi szabályozással más párkapcsolati formákat.  Az
      alkotmányos    védelem    tárgyát,   a    védett    alkotmányos
      jogintézmények   körét   a  törvényalkotó   tetszőlegesen   nem
      bővítheti törvényi szinten.
       
       Ha      a      törvényalkotó     egy     új      jogintézményt
      (életformát/párkapcsolati formát) törvényi  szinten  szabályoz,
      akkor  a törvény szabályozási céljából és a szabályozás konkrét
      tartalmából  vonható  le  következtetés  arra,   hogy   az   új
      jogintézmény hogyan viszonyul az alkotmányosan védett  házasság
      és család jogintézményéhez.

      d)   Véleményem  szerint  a  Békmtv.  szabályozási   célja   (a
      házasságéval  joghatásában lényegileg azonos,  új  jogintézmény
      létrehozása)   és   annak  tartalma   (szűk   körű,   a   nemek
      természetszerű  eltéréséből  eredő  kivétel  szabályok  mellett
      generális  utaló szabályozás, a házasságra vonatkozó  szabályok
      alkalmazásának elrendelése) egyaránt azt támasztja alá, hogy  a
      törvényalkotó családjogi jogintézményként ismerte el az  azonos
      neműek  BÉK-jét,  és  törvényi szinten az  alkotmányos  védelem
      alatt álló házasság alkotmányos védelmi szintjére emelte fel az
      új jogintézményt.
       
       Ez    álláspontom    szerint   egyértelműen    csökkenti    az
      alkotmányosan  védett jogintézmény eddig már elért  alkotmányos
      védelmi  szintjét,  mert a házassághoz hasonlító  párkapcsolati
      formát  a  házassághoz hasonlóan értékes együttélési  formaként
      állítja  a társadalom elé. Ebből következően nem értek egyet  a
      többségi  határozat  indokolásában foglalt  azon  formállogikai
      érveléssel,  hogy a Békmtv. által létrehozott  új  jogintézmény
      (az   azonos   neműek   BÉK-je)  azzal,   hogy   lényegében   a
      házastársakéval  azonos státuszt (jogokat és kötelezettségeket)
      biztosít az e párkapcsolati formában élők számára, nem  szűkíti
      a   házastársakat  eddig  is  megillető  jogokat  (illetve  nem
      változtatja meg azok kötelezettségeit).
       
       Az  Alkotmány  54.  § (1) bekezdése alapjogként  oltalmazza  a
      házasságkötéshez  való jogot, míg a 15. §  intézményi  védelmet
      nyújt  a  házasság és a család számára. A Békmtv.  szabályozása
      valóban  nem érinti a különneműek házasságkötéshez való  jogát,
      ám  véleményem  szerint gyengíti magát az alkotmányosan  védett
      jogintézményt,  csökkenti annak alkotmányos intézményi  védelmi
      szintjét.
       
       Hangsúlyozom,  hogy  nem  vitatom  az  azonos   neműek   (akik
      házasságot  nem  köthetnek) Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdéséből
      fakadó  alkotmányos jogát arra, hogy jogilag szabályozott  BÉK-
      ben éljenek, és azt sem, hogy ez a párkapcsolati forma, mint  a
      tartós    együttélés/életközösség   egyik   formája,    értéket
      hordozhat, de véleményem szerint ez nem azonosítható a házasság
      és  a  család  alkotmányosan védett értékével; az  azonos  nemű
      élettársak  BÉK-je  nem  emelhető fel az  alkotmányosan  védett
      jogintézmény védelmi szintjére.
       
       A   személyek   méltóságának   azonos   kezelésére   vonatkozó
      alkotmányos  kötelezettségből nézetem szerint nem következik  a
      különféle   párkapcsolati  formák  azonos  szintű   alkotmányos
      védelme, erre az azonos nemű élettársak alkotmányos igényt  nem
      formálhatnak. A házastársakéval — szűk körű kivételek mellett —
      lényegében  azonos  jogi  státusz  (jogok  és  kötelezettségek)
      biztosítása  kiüresíti  az  alkotmányosan  védett  jogintézmény
      alkotmányos értéktartalmát azzal, hogy az azonos neműek BÉK-jét
      felemeli   az   alkotmányosan   védett   jogintézmény   védelmi
      szintjére.
       
       Véleményem  szerint a Békmtv. megalkotásával  a  törvényalkotó
      jelentős   mértékben  csökkentette  a  házasság   intézményének
      alkotmányi  védelmét; az azonos neműek BÉK-jét  továbbra  is  a
      házasság  analógiájára,  az alkotmányosan  védett  jogintézmény
      szabályozására  visszautalva, annak lényegi vonásaival  (formai
      és  szűk  körű  kivételekkel), tartalmi elemeivel azonos  módon
      szabályozta, ami sérti az Alkotmány 15. §-át.

      Budapest, 2010. március 23.
                                                    Dr. Balogh Elemér
                                                        alkotmánybíró
                                     
      Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye

      A  határozat 1. pontjában írt rendelkezéssel nem értek egyet, a
      2. pontjához párhuzamos indokolást csatolok. Egyetértek viszont
      a határozat 3., 4., 5. pontjában foglalt rendelkezésekkel.
                                     
                                    I./
                       A különvélemény elvi alapjai
                                     
      1. Az Alkotmánybíróság 154/2008. (XII. 17.) AB határozatához (a
      továbbiakban:  Abh.) fűzött párhuzamos indokolásomban  főképpen
      az alábbi elvi megállapításokat tettem:

      a)  Az  Abh.  helyesen állapította meg, hogy a  Béktv.  1.  §-a
      azáltal,  hogy  homogén csoportként kezelte a különböző  és  az
      azonos nemű személyek párkapcsolatait, továbbá generális  utaló
      szabálya  (2.  §-a),  amely  a  bejegyzett  élettársi  közösség
      jogintézményét a különneműek vonatkozásában a lényeges tartalom
      (joghatások)  tekintetében azonossá tette a házassággal,  sérti
      az  Alkotmány 2. § (1) bekezdését, 15. §-át, illetve a 70/A.  §
      (1)  bekezdését.  Megalapozottan utalt arra az Alkotmánybíróság
      határozata  —  s ezt is nyomatékosan hangsúlyoztam  —,  hogy  a
      jogalkotónak kötelessége egyértelműen és világosan meghatározni
      az    egyes   jogintézmények   rendeltetését,   s   a   hasonló
      jogintézményeket egymástól elhatárolni. Kiemeltem azt is,  hogy
      a  jogalkotó a most írt kötelezettségének a Béktv.-ben nem tett
      eleget, nem differenciált megfelelően és így nem különítette el
      felismerhető   módon   a   különneműek   bejegyzett   élettársi
      kapcsolatát  a házasságtól. A jogbiztonság sérelme pedig  abban
      mutatkozott meg, hogy ezáltal a Béktv. a különnemű és az azonos
      nemű személyekre vonatkozó rendelkezéseket teljesen összemosta.
      Pl.  „A  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  megszűntetésére,   a
      házasság   felbontására  vonatkozó  rendelkezéseket  alkalmazni
      kell.”  [Béktv.  3.  §  (2) bekezdés] Komoly  jogbizonytalanság
      forrása volt az is, hogy a Béktv. 2. § (2) bekezdése szerint az
      ott   felsorolt   rendelkezéseket  akkor   kell   „megfelelően”
      alkalmazni, „ha törvény eltérően nem rendelkezik”.

      b)   Kiemeltem  még,  hogy  a  törvényalkotó  differenciálatlan
      szabályozása már önmagában előidézte az Alkotmány 15. §-ának és
      70/A.  §  (1)  bekezdésének a sérelmét, s  már  pusztán  emiatt
      megsemmisíthette  volna az Alkotmánybíróság  az  indítványokkal
      támadott   és   velük  szoros  összefüggésben   álló   törvényi
      rendelkezéseket,  végső kimenetelében tehát a törvény  egészét.
      Magam  itt meg is álltam volna, hiszen az Alkotmánybíróság  ezt
      követően   a   tartalmi   vizsgálata   során   már   azokat   a
      rendelkezéseket      elemezte,      amelyek       megállapított
      differenciálatlanságuk, önellentmondásaik miatt már nem  mentek
      át a jogbiztonság próbáján.

      c)  Nem  vitattam az Alkotmánybíróság egy korábbi határozatában
      is  már  megfogalmazott tételt, miszerint: „két személy  tartós
      életközössége  megvalósíthat olyan értéket, hogy az  érintettek
      személyi  méltóságának  egyenlő  figyelembevétele  alapján   az
      együttélő  személyek  nemétől  függetlenül  igényt  tarthat  az
      elismerésre”. [14/1995. (III. 13.) AB határozat, ABH 1995,  82,
      84.]  Nyomatékosan hangsúlyoztam ugyanakkor azt is, hogy ez  az
      „elismerés”  azonban  semmiképpen  nem  mehet  el  odáig,   ami
      veszélyeztethetné  az  állam  —  Alkotmány  15.  §-ában  írt  —
      „házasságvédelmi állami kötelezettségét”.

      d)   Magam   is  osztottam  a  többségi  határozatnak   azt   a
      megállapítását, mely szerint önmagában nem alkotmányellenes az,
      ha   a   törvényhozó  szabályozza  az  azonos  nemű   személyek
      kapcsolatának   egyes   elemeit.  Az  azonos   nemű   személyek
      bejegyzett  élettársi kapcsolatát reguláló  törvény  azonban  —
      emeltem   ki   nyomatékosan  —  csak   addig   nem   tekinthető
      alkotmányellenesnek,   ameddig   az   Alkotmány   15.    §-ának
      érvényesülését — az abban „értékként” védett házasságot,  s  az
      ilyen  házasságra épülő családot — nem veszélyezteti. Másképpen
      szólva:   a  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  jogintézményének
      létrehozása  mindaddig nem alkotmányellenes,  amíg  az  lényegi
      tartalmi elemeiben nem válik azonossá vagy hasonlóvá a házasság
      intézményével.

      Az  a  szabályozási mód viszont — hangsúlyoztam  —,  amelyet  a
      Béktv.  választott,  nem  biztosítja az  Alkotmány  15.  §-ában
      foglaltak védelmét. Azért nem, mert „fordított” alapállású: azt
      mondja ki, hogy a regisztrált élettársi kapcsolatokra nézve  (a
      külön  és  azonos neműekre vonatkozó különbségtétel  nélkül)  a
      névviselésen  és örökbefogadáson kívül a házasság szabályai  az
      irányadók. Ez a szabályozási mód önmagában is az Alkotmány 2. §
      (1)   bekezdésében  szabályozott  jogállamiságból   levezethető
      jogbizonytalanságot   okozhat,  ami  —   közvetlen   alkotmányi
      rendelkezésről lévén szó — külön is bizonytalanná teszi a férfi
      és   nő   tartós  életközösségén  nyugvó  és  erre  alapozottan
      értékként definiált házasság Alkotmány 15. §-ában írt védelmét.
      Ez   utóbbit   az   garantálhatta  volna,  ha  a  törvényalkotó
      egyenként,  taxatíve  felsorolta  volna  azokat  az   elemeket,
      amelyek (a házasságból) figyelembe vehetők lehetnének az azonos
      neműek bejegyzett élettársi kapcsolatainál.

      A fentiekben visszaidézett párhuzamos indokolásom máshová tette
      volna  az  indokolásban a hangsúlyokat, mint  amire  a  mostani
      többségi  határozat. Ennek megfelelően a Békmtv. megoldását  is
      az  általam  felállított követelményekre vetítem vissza.  Előre
      bocsátom:  a  módosított  törvény  —  nézetem  szerint  –   nem
      küszöbölte  ki  azokat a szabályozási megoldásokat,  amelyek  a
      jogbiztonság  sérelmén  keresztül  az  Alkotmány   15.   §-ának
      megsértését idézhetik elő.

      2.  Különvéleményem másik elvi alapjának bemutatását megelőzően
      újólag    is    hangsúlyozom:    alapjaiban    egyetértek    az
      Alkotmánybíróság 14/1995. AB határozatában foglaltakkal,  amely
      szerint: „Két személy tartós életközössége megvalósíthat  olyan
      értékeket,  hogy  az  érintettek személyi méltóságának  egyenlő
      figyelembevétele   alapján  az  együttélő   személyek   nemétől
      függetlenül  igényt tarthat jogi elismerésre.” (ABH  1995,  82,
      84.).   Osztom  annak  a  korábbi  AB  határozatnak  a  lényegi
      mondanivalóját  is,  amely  szerint  az  Alkotmánybíróság  „nem
      minősíti   a   homoszexualitást  erkölcsi  szempontból,   …   a
      homoszexualitásról az Alkotmány alapján nem formálhat  erkölcsi
      ítéletet”. [21/1996. (V. 17.) AB határozat, ABH 1996,  74,  85-
      86.]  Mindezekből  következően egyetértek a többségi  határozat
      azon  megállapításával  is,  hogy a  homoszexuális  irányultság
      kialakulásának   okairól   folyó  tudományos   vitát   nem   az
      Alkotmánybíróságnak a feladata eldönteni.

      Azt   azonban   vitatom,   hogy  minden   —   a   homoszexuális
      párkapcsolatokat  érintő — kutatási eredményt  figyelmen  kívül
      kellene  hagyni. Ezt nem lehet megtenni, amiképpen  támaszkodni
      kell  a  család változó helyére, szerepére vonatkozó tudományos
      kutatások  eredményeire is. Nem arról van szó  tehát,  hogy  az
      Alkotmánybíróság   erkölcsi   szempontból   kísérelné   meg   a
      homoszexualitás megítélését, mindössze arról, hogy a  megfelelő
      szabályozási  mód és tartalom kiválasztásakor más  tudományágak
      eredményeire is figyelmet kell fordítani. A többségi  határozat
      maga  sem  „légüres”  térben mozog,  amögött  is  van  egyfajta
      szaktudományos  koncepció,  amely a témakört  átfogó  kutatások
      eredményéből  összegeződik.  Az elmúlt  évtized  e  tekintetben
      komoly  —  a  többségi határozatban figyelembevettől  eltérő  —
      hozadékkal  is  járt  a homoszexuális kapcsolatok  megítélésére
      nézve.

      Úgy  gondolom, hogy erről is kellene röviden szót  ejteni.  Ezt
      teszem a továbbiakban magam is. Hessen tartomány parlamentjének
      jogi   bizottsága   részére   megfogalmazott   állásfoglalására
      támaszkodom,   amely   a   bejegyzett   élettársi   kapcsolatok
      elismerésére   vonatkozó   16/7331.  számú   törvényjavaslathoz
      készült.   Minthogy  e  dokumentum  megállapításait   —   annak
      ellenére, hogy a hesseni parlament mégsem volt arra figyelemmel
      — magam is osztom. Az alábbiakban abból szöveghűen idézek:

      a)   A   homoszexualitás  nem  az  illetővel   vele   született
      tulajdonság.
       Először is: a nemiség választása — sem a heteroszexuális,  sem
      a  homoszexuális,  vagy akármilyen más — nem születéstől  fogva
      adott.  Az  ember, a szexuális tárgyválasztását illetően  —  az
      állattal  ellentétben  — nincsen csupán ösztöneihez  kötve  (…)
      Ennek  a  biológiai  diszpozíciónak  ugyanakkor  szüksége   van
      környezetbeli,   szociális  és  kulturális   megerősítésre   és
      alakításra.   Éppen   ezért   nélkülözhetetlen    a    házasság
      eszményképe.

      b)  A homoszexualitás nem egyszerűen biológiailag adott jelleg.
      Ezért  is  érthető,  hogy sok esetben nem stabil,  tartós,  egy
      életen át egyformán megjelenő állapotként nyilvánul meg.

      A  Zeitschrift  für  Sexualforschung című szakfolyóiratban  ezt
      olvashatjuk: „Újabban elméleti szempontból vált kérdésessé az a
      felvetés,    miszerint   a   szexuális    irányultság    merev,
      változtathatatlan   lenne:  főleg  az  életrajzi   kutatás,   a
      fejlődéslélektan, a `labeling`-elméletek, valamint a társadalmi
      konstruktivizmus szempontjából. (…) Ebből kifolyólag az egyedek
      szexuális  irányultsága életük folyamán változhat.  E  felfogás
      szerint a szexuális irányultság folyamatosan fejlődik, miközben
      hatnak   rá  az  egyéni  szexuális  és  érzelmi  tapasztalatok,
      szociális  interakciók  és  kulturális  keretek.  (A  szakértői
      vélemény    idézi    K.K.   Kinnisch:   „Geschlechtsspezifische
      Differenzen  der Flexibilität der sexuellen Orientierung”  című
      cikkét.)

      Minden  adat  arra  utal,  hogy a homoszexualitás  nem  `stabil
      jelleg.  Ezenkívül  saját  meglepetésükre  azt  tapasztalták  a
      kutatók,  hogy a homoszexualitás az élet folyamán  egy  irányba
      változik:  csökken,  mégpedig szignifikánsan.”  (A  forrás:  J.
      Satnover:  The Trojan Couch: How the Mental Health Associations
      Misrepresents       Science.      http://www.narth.com/docs/The
      Trojancouch. Sationover. pdf)
       
       Ervin   Haeberle,   szexológus,   aki   szintén   úttörője   a
      homoszexuális mozgalomnak, „Bisexualität” (Biszexualitás)  című
      könyvében  egy  másik  tanulmányra utal: amerikai  kutatók  228
      homoszexualitással    foglalkozó    cikket    analizáltak    és
      megállapították, hogy annyira divergens módon határozzák meg  a
      „szexuális  irányultság” jelentését, hogy végül  is  a  „semmit
      hasonlították  a  semmihez” és lehetetlenné  vált  az  egységes
      definíció.  „A bírálók véleménye szerint mindaddig meddő  marad
      az  összes kutatás, amíg azok a homoszexuális identitás létéből
      vagy a határozottan körvonalazható homoszexuális irányultságból
      indulnak  ki.  (…)  a  homoszexuális mozgalom  ápolta  a  saját
      »szexuális  identitás«  kultuszát (…). Mert  „úgy  tűnik,  hogy
      nagyobb  eséllyel  tudják  keresztülvinni  követeléseiket,   ha
      homoszexuális személyek létezését feltételezik, akik aztán nagy
      társadalompolitikai    »kisebbségbe«   szerveződhetnek.”    (E.
      Haeberle et al.: Bisexualitäten. Stuttgart 1994. 32. old.)

      c) A megváltoztathatatlan nemi vagy a faji ismérvvel szemben  a
      homoszexualitás jellege érzelmeken alapszik (amelyek ugyan  nem
      szabadon  választottak,  de  képesek  megváltozni),  választott
      viselkedésformán     (amely     megváltoztatható),     valamint
      személyiségi jogon és lehetőségen, hogy bárki magáévá  tegye  a
      homoszexuális identitását. Levonja a tanulmány a konklúziót:

      „De  hogyan is épülhet egy törvény hosszú távon olyan ismérvre,
      amelyet  nem  lehet egyértelmű kategóriaként  meghatározni,  és
      amely ennyire nem egyértelmű és ennyire nem tartós?”

      Nos:  ezzel magam is messzemenően egyetértek, s ennek  a  hazai
      szabályozásra nézve is kihatását látom!

      Nemkülönben   fontos  argumentumokat  érzékelek   a   szakértői
      vélemény következő megállapításaiban is:

      d)  „A  házasság  a társadalom legfontosabb sejtje.  A  nyugati
      kultúra e fogalom alatt több mint 1000 éve az egy férfi és  egy
      nő  közti  kapcsolatot  érti.  A házasság  egy  egyedi,  átfogó
      szexuális közösség, amely egyrészt a két nem — férfi  és  nő  —
      közti különbségre, másrészt a nemek egyesülésére épül.

      A   házasság   a   nemek  komplementaritásán,  tehát   azon   a
      heteroszexualitásra  biológiailag  képesítő   diszpozíción   is
      alapszik,   amely   minden  emberben  megvan   (függetlenül   a
      mindenkori  szexuális  hajlamtól). A  házasságot  a  szaporodás
      univerzális  emberi  modellje és a család  hagyománya  alapozza
      meg.   A   homoszexuális  partneri  kapcsolat  és  a   házasság
      egybevonása nem a házasság fogalmának a „bővítése” lenne, hanem
      a  teljes  átértelmezése, amely főleg a felnövekvő generációkat
      zavarná meg.

      Csakis  a  nemek  különbözőségén alapuló szexuális  közösségben
      létezik  a  közösség,  a  nemiség és  a  gyermeknemzés  közötti
      természetes összefüggés. Az ember biológiai úton jön  létre  és
      léte   a   túlélésre  irányul.  Ennek  értelmében  csak   olyan
      közösségnek van jövőt alkotó potenciálja, amely a nemek egymást
      kiegészítő jellegére épül.

      A  házasság  a  mélyreható különbségeket áthidaló  értéknek  az
      egyedi  jelképe.  Nincsen olyan viszony, amely ilyen  mértékben
      képes  volna  áthidalni a nemek közt feltáruló  szakadékot,  és
      képes  volna összekapcsolni a nemzedékeket a házasságból  eredő
      családban.    Ezzel   egyedi   módon   erősíti   a   társadalom
      koherenciáját,  összetartását,  stabilitását,  a  békét  és   a
      kulturális fejlődést.

      Mindezért  az  államnak az érdekében áll,  hogy  a  házasságnak
      minden  más  életformával szemben jogi téren és a  nyilvánosság
      előtt  is  elsőbbséget  garantáljon.” (Szakértői  vélemény.  5.
      old.)

      Hasonlóképpen    elgondolkodtatónak    tartom    a    következő
      gondolatokat is:

      e)  Nem  lehet  az  állam feladata olyan életforma  támogatása,
      amely  már  előre és teljesen tudatosan megvonja a gyermekektől
      vagy  az  anyát, vagy az apát. Valószínűleg semelyik más  tényt
      sem   bizonyítanak  olyan  egyértelműen   az   elmúlt   30   év
      társadalomtudományos  kutatásai, mint a következőt:  a  gyermek
      testi,   lelki,   szellemi  és  pszichoszexuális   fejlődésének
      optimális  feltétele  a mindkét biológiai szülővel  (apával  és
      anyával)  való  együttélés  és a szülők  stabil  házassága.  (A
      szakértői    csoport   összefoglalója   itt   az   ILGA-csoport
      (Nemzetközi Homoszexuális Szövetség) dokumentumát idézi.  2003.
      április, 39. old.).

      Érdekes gondolatsor, nemkülönben a folytatása is:

      Sokan   úgy   vélik,  hogy  a  házasság  és   a   homoszexuális
      párkapcsolat  egyenlősége  sem sokat változtatna  a  társadalmi
      valóságon.  Ez  viszont kulturálisan rövidlátó nézet.  Ha  jogi
      rendünk  már nem egyetlen modellként hangsúlyozza a  házasságot
      minden már életformával szemben, hanem a különböző életformákat
      egyenlővé teszi, akkor ezt a felnövekvő generáció felé  is  így
      kell  közvetíteni (például tankönyvekben). Ez történik jelenleg
      Spanyolországban, ahol az iskolákban 14 éves gyerekek számára a
      homoszexuális  kapcsolat és a házasság egyenjogúsága  tananyag.
      Vajon  az  ilyen  külső hatások egyáltalán nem befolyásolják  a
      gyerekek  és a fiatalkorúak fejlődését? Törvényeink  épp  az  ő
      számukra  jelentenek fontos eligazodási segítséget.  (Szakértői
      vélemény 9. old.)

      Nézzük tovább a szakértői véleményt!

      f)   Sok   kamasznak,  fejlődésüknek  megfelelően,  bizonytalan
      érzései   vannak   saját   nemi  és  szexuális   identitásukkal
      kapcsolatban, vagy félnek a másik nemmel való találkozástól.  A
      homoszexuális  kapcsolatnak  a  házassággal  való  egyenrangúvá
      tétele a serdülőknek gyermekkoruktól kezdve azt fogja sugallni,
      hogy  már nem a férfi és a nő között köttetett házasság  és  az
      ehhez társuló család és saját gyermekek a kívánatos cél (amiért
      megéri, hogy leküzdjék a félelmeiket), hanem más életformák  is
      épp ilyenek. De igaz ez? Mindkettő egyformán kívánatos?

      Mivel  az  ember nemi kívánságait és hajlamait nem  mereven  az
      ösztönök  irányítják,  ezért szükséges kulturális  irányadás  a
      gyermekek  és  a  serdülők  számára.  Szükség  van  a   nemiség
      kulturális  értelmezésére – ez mindeddig  a  házasság  modellje
      volt.  Ha a házasság más életformával egyenlővé válik,  eltűnik
      az  eszménykép-jellege. A serdülők számára saját testük gyakran
      problémaként jelenik meg. Ezért szükségük van olyan eligazodási
      segítségre, amely ezt a testi problémát, ami minden embernél  a
      nemek  komplementaritására utal, pozitívan jeleníti meg. Tehát,
      a  kamaszoknak szükségük van a házasság modelljére,  azért,  ha
      szeretnék,  a heteroszexualitásra irányuló biológiai hajlamukat
      lehetőleg   úgy  tudják  hasznosítani,  hogy  ez  számukra,   a
      gyermekeik  által, a jövőt jelenthesse. (Szakértői vélemény  9.
      old.)

      Meggyőződéssel osztom a következő gondolatokat is!

      Homoszexuálisan  érző fiataloknak szeretettel,  figyelmességgel
      és  nemi  identitásuk  — lány és fiú mivoltuk  —  elfogadásával
      tartozunk;  de nem a homoszexuális életmódra való bátorítással.
      Joguk   van   tudni  arról,  hogy  modern  terápián   keresztül
      lehetséges,  már  amennyiben ők ezt  szeretnék,  csökkenteni  a
      homoszexuális  hajlamaikat  és  fejleszteni  a  heteroszexuális
      potenciáljukat.

                                   II./
                  A szabályozási mód alkotmányellenessége
                                     
      A többségi határozat maga is — helyesen — megállapítja: „(…) az
      azonos  nemű  személyek tartós párkapcsolata  elismerésének  az
      emberi  méltósághoz való jogból levezetett  igénye  (Abh.,  ABH
      2008.  1203,  1224.)  nem  csak  egyetlen  módon  biztosítható.
      Nemzetközi  tapasztalatok  mutatják,  hogy  a  BÉK-hez  hasonló
      jogintézményt bevezető államok eltérő jogtechnikai megoldásokat
      választottak. Egyesek — a magyar jogalkotóhoz hasonlóan  —  nem
      alkottak  elkülönült  szabályokat  a  jogintézmény  tartalmára,
      joghatásaira vonatkozóan, hanem (bizonyos kivételek fenntartása
      mellett)   egy   generálklauzulával  elrendelték   a   házasság
      szabályainak  alkalmazását  [pl.  Dánia,  Lov  am   registreret
      partnerskab   (1989)].   Ettől  eltérően   más   államok   [pl.
      Németország,   Lebenspartnerschaftsgsetz   (2001);    Ausztria,
      Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (2009)] részletes szabályokat
      alkottak,   emellett,  ahol  szükséges  volt,  módosították   a
      házasságra,  házasokra vonatkozó szabályokat is (pl.  a  BÉK-re
      történő  utalásokat illesztettek be a házasság mellé),  illetve
      egyesével   felsorolták,  hogy  mely,  a  házasokra   vonatkozó
      szabályokat  kell — külön módosítás nélkül is  —  a  bejegyzett
      élettársakra is alkalmazni.”

      A  magyar  jogalkotó  a  Békmtv.-ben  (is)  a  generális  utaló
      szabállyal  operált.  Ezt  tette  a  Béktv.-ben  is,   amelynek
      alkotmányellenességét  az  Alkotmánybíróság  arra   tekintettel
      állapította  meg,  hogy  e  generális  utaló  szabály  révén  a
      különneműek  párhuzamos,  azzal  versengő,  sőt  összekeverhető
      jogintézmény  jött  volna  létre. A  most  elbírált  ügyben  is
      generális  utaló  szabállyal operált  a  törvényalkotó.  Ezt  a
      többségi     határozat     most    azért     nem     tekintette
      alkotmányellenesnek,   mivel  a   Békmtv.-ben   most   már   „a
      jogalkalmazás  számára világos iránymutatást  jelent  annak  az
      előírása,  hogy ahol házasságról, házastársakról stb.  van  szó
      bármely jogszabályban, az alatt a hatálybalépést követően  —  a
      Békmtv.-ben  megjelölt  kivételektől eltekintve  —  az  újfajta
      párkapcsolati személyállapotot keletkeztető BÉK-et és a magukat
      a  bejegyzett  élettársakat  is  érteni  kell”.  Megnyugtatónak
      tartja  azt  is  a többségi határozat, hogy az ún.  „megfelelő”
      alkalmazás   elrendelése  most  is   teret   enged   a   bírói,
      jogalkalmazói mérlegelésnek abban a tekintetben, hogy  esetről-
      esetre,   az   adott   konkrét   élethelyzetben   az   érintett
      jogszabályhely  alkalmazási feltételeit az  azonos  nemű  párok
      vonatkozásában megállapítsa.

      Álláspontom  —  s  ezt  már  a  párhuzamos  indokolásomban   is
      kifejtettem  —  kiindulásában  és  szemléletében  különbözik  a
      többségi   határozat   mögötti  argumentációtól.   A   többségi
      határozat  a  különneműek  kapcsolatát,  én  az  azonos  neműek
      közötti  kapcsolatokat vetítettem rá a törvényi  szabályozásra.
      Ezért állítom azt, hogy a Béktv. „indokolásának részletesen  ki
      kellett  volna  térnie  arra, hogy  az  azonos  nemű  személyek
      számára  a  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  törvényi   szintű
      létrehozása   milyen   feltételek   fennállása    esetén    nem
      alkotmányellenes.  A határozat indokolása  ennek  hiányában  az
      Alkotmány  15. §-ában védett házasság (és család)  intézményére
      nézve  nagyobb veszélyt lát a különneműek regisztrált élettársi
      kapcsolatát reguláló szabályozásban, mint abban, ha  az  azonos
      neműek házassághoz hasonló élettársi kapcsolatot regisztrálja a
      jog.” Úgy vélem, az én megközelítésem van inkább összhangban az
      indítványokkal   is,  amelyek  ugyancsak  az  azonos   neműekre
      vonatkozó  szabályozást  (s nem pedig a különneműeket  érintőt)
      tartották  alkotmányellenesnek.  Az  Abh.  tehát  —  ebben   az
      értelmezésben  —  inkább  a  különneműeket  érintően  teremtett
      tabula  rasa-t,  de  nem  vonta meg az  újraszabályozás  azonos
      neműeket  érintő  alkotmányos  kereteit.  A  fő  kérdés  (s  az
      indítványok  magva  is)  tehát  az  volt,  hogy  a   Béktv.-ben
      választott  — generális utaló szabállyal operáló — szabályozási
      mód  nem  teszi-e „azonossá” vagy „hasonlóvá” az azonos  neműek
      bejegyzett  élettársi  kapcsolatait a  házassággal.  Magam  ezt
      változatlanul   akként  fogalmazom  meg,  hogy   a   bejegyzett
      élettársi kapcsolat jogintézményének létrehozása mindaddig  nem
      alkotmányellenes, amíg az lényegi tartalmi elemeiben nem  válik
      azonossá,  vagy  hasonlóvá  a  házasság  intézményével.  Az   a
      szabályozási  mód  —  nézetem  szerint  —  amelyet   a   Béktv.
      választott,  nem  felelt  meg a jogbiztonság  követelményeinek,
      mivel  szabályait  „ha törvény másként nem rendelkezik”,  akkor
      kell „megfelelően” alkalmazni. Mindössze az örökbefogadást és a
      névviselésre  vonatkozó  szabályok  alkalmazását  zárta  ki   a
      törvényhozó.

      A most elbírált Békmtv. — nézetem szerint, s szemben a többségi
      határozattal — ugyanúgy alkotmányellenes, amiképpen a Béktv. is
      az   volt.   Változatlanul  jelen  van  a   jogbizonytalanságot
      keletkeztető    „ha    törvény   másként   nem    rendelkezik”,
      „megfelelően” kell alkalmazni formula, amely sérti az Alkotmány
      2. § (1) bekezdésében foglalt jogbiztonság követelményét. Ezt a
      vélekedésemet  látszik alátámasztani a jogszabályszerkesztésről
      szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet is, amely szerint: „Ha a
      (…)   szerint   hivatkozni   kívánt  rendelkezések   az   adott
      jogintézményre    vagy    szabályozott    életviszonyra     nem
      alkalmazhatók   teljeskörűen,   nem   lehet   a   rendelkezések
      értelemszerű   vagy   megfelelő   alkalmazásáról   vagy   arról
      rendelkezni,   hogy  a  rendelkezések  irányadóak,   hanem   az
      eltéréseket  a  hivatkozó jogszabály tervezetében  egyértelműen
      meg  kell  jelölni.” [24. § (5) bekezdés]. Álláspontom  szerint
      azok  az új rendelkezések pedig, amelyek elválasztanák a BÉK-et
      a    házasságtól,    látszólagosak   vagy   magától    értetődő
      különbözőségek.  „Mondvacsinált” katalógust  állított  össze  a
      törvényalkotó,   amelyek   valójában   semmit   semmitől    nem
      választanak  el.  [Pl.  A közös gyermekké  fogadásra  vonatkozó
      rendelkezések  nem  alkalmazhatók (de külön-külön  mindkét  fél
      hozhat  gyereket  a kapcsolatba); „a házastársak  névviselésére
      vonatkozó   rendelkezések   nem  alkalmazhatók   a   bejegyzett
      élettársakra” (nyilvánvalóan nem, mert pl. eleve a  –né  toldat
      nonszensz  lenne);  „nem alkalmazhatók az emberi  reprodukcióra
      irányuló,   külön  törvény  szerinti  eljárások   házastársakra
      vonatkozó rendelkezései” (nyílván nem, ez olyannyira evidencia,
      hogy be sem lett volna szabad emelni a törvénybe)].

      Mindezekre tekintettel változatlanul az az álláspontom, hogy ez
      a (törvényalkotó által választott) szabályozási mód és tartalom
      a Békmtv.-ben is alkotmányellenes, amelyet — szemben a többségi
      határozatban írtakkal — a bíróságok eseti gyakorlata  sem  lesz
      képes feloldani.

      Mégegyszer  hangsúlyozom:  nem  alkotmányellenes   az,   ha   a
      törvényhozó  szabályozza az azonos nemű személyek kapcsolatának
      egyes  elemeit.  Az  Alkotmány 15. §-ában írt  házasságot  mint
      „érték”-et    azonban    a    megfelelő    szabályozási     mód
      megválasztásával is védeni kell. Ezt pedig — hasonlóan jónéhány
      európai  ország gyakorlatához — az biztosíthatta  volna,  ha  a
      törvényalkotó egyenként, taxatíve sorolta volna fel  azokat  az
      elemeket, amelyek (a házasságból) figyelembe vehetők lehetnének
      az  azonos  nemű személyek bejegyzett élettársi kapcsolatainál.
      (A „többit” pedig ezzel gyakorlatilag kizárta volna.)

      Ez  a szabályozási mód egzaktságánál, zártságánál fogva nyílván
      jobban összhangban állt volna az állam Alkotmány 15. §-ában írt
      házasság   (és  család)  védelmi  kötelezettségével,   mint   a
      jelenlegi.  Nem  „általában”  a  választott  szabályozási   mód
      alkotmányellenes tehát, hanem az a helyzet, amely ennélfogva az
      Alkotmány 15. §-ának a veszélyeztetettségét idézte elő!

      A  törvényhozó  a  generális utaló szabályozás priorálásával  a
      könnyebbik  utat  választotta, s  ezzel  gyakorlatilag  nemcsak
      hasonlatossá, de bizonyos vonatkozásokban ténylegesen  azonossá
      is  tette a Bék.-et a házassággal. Másképpen szólva: a számomra
      meggyőző  szakértői vélemények és kutatási eredmények által  is
      igazoltan a nem stabil, nem tartós, nem egy életen át egyformán
      megjelenő,   a   gyermektől  az  apát,  anyát  eleve   megvonó,
      homoszexuális  párkapcsolaton  nyugvó  Bék.  olyan   közelségbe
      került  az Alkotmány 15. §-ában védett, egyedi átfogó szexuális
      közösségként   definiálható,  a  különböző  nemek   egyesülésén
      alapuló  házassághoz,  amely az utóbbiak „értékét”  érzékelhető
      módon  csökkenti vagy csökkentheti. Miként is szól  az  idézett
      szakvéleményben is megfogalmazott kérdés? „De hogyan is épülhet
      egy  törvény  hosszú távon olyan ismérvre,  amelyet  nem  lehet
      egyértelmű  kategóriaként meghatározni, és  amely  ennyire  nem
      egyértelmű és ennyire nem tartós?”

      Fentiekre    tekintettel    —    nézetem    szerint    —     az
      Alkotmánybíróságnak meg kellett volna semmisítenie a Békmtv.-t.

      Budapest, 2010. március 23.
                                                      Dr. Kiss László
                                                        alkotmánybíró

      Dr. Kovács Péter alkotmánybíró különvéleménye

                                    I.

      Nem  tudom osztani a határozatnak azt a megállapítását, hogy  a
      törvényhozó  valóban  eleget  tett  volna  mindannak,   ami   a
      154/2008.  (XII.  17.) AB határozatból (a továbbiakban:  Abh.2)
      következett.   Megítélésem  szerint  nem   mondható,   hogy   a
      törvényhozó  az azonos neműek bejegyzett élettársi  kapcsolatát
      illetően  valóban azt tette volna, hogy „miután a házastársakra
      vonatkozó szabályokat részleteiben áttekintette, azok  közül  a
      megfelelőket  alkalmazni  rendelje az  azonos  nemű  bejegyzett
      élettársakra is, illetve, hogy az egyenlő méltóságú személyként
      történő  kezelés  követelményét szem előtt tartva  a  szexuális
      irányultságból  adódó  különbségeket  figyelembe  vegye.”  (ABH
      2008, 1203, 1224.)

      Sem  a  részletekben  történt áttekintésnek,  sem  a  megfelelő
      kiválasztásának és alkalmazásra rendelésnek nincs nyoma, sem  a
      törvény   előkészítése,  sem  a  törvényhozás   munkájában.   A
      törvényjavaslat  indoklása  egyértelműen  kijelenti,  hogy   „a
      jogintézmény  a  házassággal azonos vagyonjogi,  öröklési  jogi
      joghatásokkal jár”, de éppen azt nem indokolja meg, hogy  miért
      választotta  ezt  a  megoldást  a  törvény  beterjesztésekor  a
      Kormány.  Az  ezt követő indoklási elemek az ebből  a  tézisből
      következő  részletszabályokat is csupán  bemutatják,  indokolás
      nélkül.

      Mindez  megítélésem szerint rávetül a kialakult jogi  helyzetre
      és  ezért kénytelen voltam nemmel szavazni a rendelkező rész 1.
      pontjára.

                                    II.

      Nem   az  ugyanis  az  igazi  kérdés,  hogy  az  azonos  neműek
      bejegyzett  élettársi kapcsolatra lépése alkotmányos-e,  hiszen
      erre  a  válasz  a  14/1995.  (III.  13.)  AB  határozatból  (a
      továbbiakban:  Abh.1, ABH 1995, 82.) kikövetkeztethető,  és  az
      Abh.2-ben világosan kimondott volt. Az igazi kérdés az — nálunk
      is  és  a  többi  európai  országban is  —  hogy  ehhez  milyen
      jogintézmények kapcsolódnak.

                                   III.

      A  határozat  maga  is  utal arra, hogy az  európai  megoldások
      kétfélék: vagy a házassághoz kapcsolódó jogintézmények  mutatis
      mutandis  alkalmazására  történő generális  utalással,  vagy  a
      részletes kidolgozással próbálkoztak.

      A  többségi határozat említi a generális utalást tartalmazó dán
      törvényt  (Lov om registreret partnerskab – lov nr. 372  af  7.
      juni  1989),  amelyen  ugyanakkor azóta már  többször  is  (már
      elfogadásának  évében  is, majd 1995-ben,  1999-ben,  2004-ben,
      2005-ben,  2007-ben)  kisebb módosításokat vezettek  keresztül,
      részben  a  külföldi  állampolgárságot  viselőkre  tekintettel,
      részben pedig hogy könnyen illeszkedjen a többi skandináv állam
      — tulajdonképpen a dán mintát követő — jogalkotásához. (Dánia a
      törvény  hatálya  alól  eleve  kivette  az  autonómiát   élvező
      Gröndlandot és a Feröer-szigeteket, előbbi kormánya  bevezette,
      utóbbié   nem   ezt  a  jogintézményt.)  A  példaként   gyakran
      hivatkozott dán megoldás ezért valójában árnyaltabb.

      Feltehetően  nem  véletlen,  hogy  a  megoldások   többsége   a
      részletes  kidolgozás útjára lépett, közte  azok  az  országok,
      amelyek  joggyakorlatára a jogalkotó és a törvény  előkészítője
      elvben figyelni szokott, nevezetesen a többségi határozatban is
      említett  Ausztria  (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz:  2009),
      Németország  (Lebenspartnerschaftgesetz:  2001,  az  Abh  2-ben
      említett  Franciaország  (Loi n° 99-944  du  15  novembre  1999
      relative  au  Pacte Civil de Solidarité) de ilyen  az  Egyesült
      Királyság (Civil Partnership Act: 2004) is.

      A  részletes  szabályozás figyelembe vette, ahol  erre  szükség
      volt,  a tartományi jogalkotási sajátosságokat, de ezen  túl  a
      bevándorlási,  szociális  ellátási,  lakásbérleti,  öröklésjogi
      vetületek  pontos  tisztázására  figyelmet  fordított  és  vagy
      azonosan,  vagy  hasonlóan de mégsem  azonosan  biztosította  a
      jogintézmény igénybe vételét.

      Nem   véletlen,   hogy   éppen  a  kapcsolódó   részletkérdések
      tekintetében  kellett megnyilatkoznia több  alkotmánybíróságnak
      illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságának. Ezek egy részére a
      megfelelő helyen az Abh.2. kitért.

      Az Abh.2-ben is említett Karner c. Ausztria ügyben hozott 2003.
      július  24-i  ítéletben  az  Emberi Jogok  Európai  Bírósága  –
      miközben  helyt  adott  a  lakásbérleti jogviszony  átvételében
      megakadályozott   túlélő   bejegyzett   élettárs    panaszának,
      rámutatott, hogy „a családnak a fogalom hagyományos  értelmében
      vett  védelme,  mint  cél, meglehetősen  elvont,  és  különböző
      konkrét  intézkedések  széles skáláját lehet  alkalmazni  annak
      megvalósítása  végett.  Amikor az állam  mozgásszabadsága  szűk
      körű,  mint  ahogyan  erről van szó a  nem,  vagy  a  szexuális
      orientáció alapján fennálló elbánásbeli különbség esetében,  az
      arányosság  elve  nemcsak  azt követeli,  hogy  a  kiválasztott
      eszköz olyan jellegű legyen, ami a cél elérését lehetővé teszi,
      de  arra  is  kötelez,  hogy legyen bebizonyítva,  hogy  a  cél
      elérése  érdekében szükséges, hogy bizonyos  személyeket  —  az
      adott  esetben  homoszexuális kapcsolatban  élő  személyeket  —
      zárjanak   ki  az  adott  intézmény  —  az  adott   esetben   a
      lakásbérleti  törvény  14.  cikke —  hatálya  alól.  A  Bíróság
      megállapítja,  hogy a kormány nem mutatott  be  olyan  érveket,
      amelyek megengednék egy ilyen következtetés levonását.” (41. §)

      Az  ennek  a  tényállására  meglehetősen  hasonlító,  friss,  a
      többségi határozatban is említett Kozak c. Lengyelország ügyben
      2010.  március  2-án hozott ítéletében az Emberi Jogok  Európai
      Bírósága   hangsúlyozta,   hogy   a   szexuális   orientációhoz
      kapcsolódó    jogkövetkezmények   tekintetében    az    államok
      mozgásszabadsága igen szűk, és nagyon nyomósaknak kell  lenniük
      azoknak az érveknek, amelyekkel az állam ki tudja menteni magát
      a  diszkrimináció vádja alól. Ilyenkor nemcsak az arányosságot,
      hanem    az   adott   körülmények   figyelembe   vételével    a
      szükségességet is kell bizonyítani. Ha az elbánásbeli különbség
      kizárólag  a  szexuális  orientációra  épül,  az  az  Egyezmény
      szempontjából diszkriminációt valósíthat meg. (92. §)  Mivel  a
      lengyel  jog  az élettársi jogviszonyt, akárcsak a  házasságot,
      jogi  értelemben  csak a különnemű pároknak ismerte  el,  és  a
      lakásbérleti  jogviszony folytatását  illetően  csak  a  túlélő
      házastárs illetve a túlélő élettárs számára nyújtott garanciát,
      ezért  bár  a hagyományos értelemben felfogott család  védelme,
      elvben  igen  nyomós  és legitim ok, ami igazolhat  elbánásbeli
      különbségtételt (96. és 98. §), de figyelemmel  a  szűk  állami
      mozgásszabadságra e nehéz és érzékeny kérdéskörben, az  ab  ovo
      kizárást  a  lakásbérleti  jogviszony folytatásából  az  Emberi
      Jogok  Európai Bírósága nem tudta elfogadni, mint ami szükséges
      lenne  a  hagyományos értelemben vett családnak  a  védelméhez.
      (99. §)

      A Burden c. Egyesült Királyság ügyben hozott 2008. április 29-i
      ítéletében az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította  ugyan
      az együttélő lánytestvérek arra irányuló panaszát, hogy őket  a
      lakáshasználat  folytatása  és  egyéb  öröklési   jogosítványok
      tekintetében    diszkriminálnák    a    leszbikus    bejegyzett
      élettársakkal szemben, de egy obiter dictumban rámutatott arra,
      hogy  „a  Bíróság  rendelkezésére álló  információk  szerint  a
      bejegyzett  élettársi viszony valamely formája  —  az  öröklési
      kérdések   tekintetében  különböző  joghatásokkal  —   tizenhat
      tagállamban,   nevezetesen  Andorrában,  Belgiumban,   a   Cseh
      Köztársaságban,    Dániában,    az    Egyesült    Királyságban,
      Finnországban,   Franciaországban,   Izlandban,   Luxemburgban,
      Németországban,  Norvégiában,  Hollandiában,  Spanyolországban,
      Svájcban,  Svédországban és Szlovéniában létezik. Gyakorlatilag
      minden tagállamban a törvény öröklési jogot biztosít az elhunyt
      házastársának és közeli hozzátartozóinak, ideértve a  fivéreket
      és  a  nővéreket.  A tagállamok többségében,  a  fivérek  és  a
      nővérek  kevésbé  kedvező  helyzetben  vannak,  mint  a  túlélő
      házastárs,  de kedvezőbben, mint a túlélő bejegyzett  élettárs:
      egyébként  csak  néhány tagállam biztosít a  túlélő  bejegyzett
      élettárs  számára  a  túlélő házastársat  megilletőkkel  azonos
      öröklési  jogosítványokat. Az öröklési  illetékek  szabályozása
      tekintetében  többnyire  az öröklési rendet  követik,  jóllehet
      egyes országokban, mint például Franciaország és Németország, a
      túlélő házastárs jóval kedvezőbb illetékkedvezményben részesül,
      mint bármely más örökös típus.” (26. §)

      A  szlovén  alkotmánybíróság az U-I-425/06-10 sz. ügyben  2009.
      július   2-án   meghozott  határozatában  azzal   a   kérdéssel
      foglalkozott,  hogy  az azonos nemű élettársak  tekintetében  a
      közös  vagyon  és  a  külön  vagyon  vonatkozásában  a  szlovén
      jogalkotó eltérően szabályozta — a túlélő házastárshoz képest —
      a  túlélő bejegyzett élettárs törvényes örökösi jogi helyzetét.
      A  közös  vagyon vonatkozásában kedvezőbb módon,  ugyanakkor  a
      külön  vagyon tekintetében kedvezőtlenebbül. Jóllehet a szlovén
      alkotmánybíróság megállapította a hátrányos megkülönböztetést —
      mivel   a   jogalkotó   nem  adott  alkotmányosan   elfogadható
      magyarázatot a különbségtételre — arra utasította a jogalkotót,
      hogy  javítsa  ki a szabályozást, és amíg ezt  nem  teszi  meg,
      azonos öröklési rezsimet kell alkalmazni. (11. § és 17. §)

      A  német  szövetségi alkotmánybíróságnak az 1  BvR  155/05  sz.
      ügyben hozott 2005. február 28-i határozata rámutatott, hogy  a
      törvényhozó  a bejegyzett élettársi viszonyt és következményeit
      a  házasságéhoz hasonlatosnak kívánta minősíteni, de  lemondott
      arról,  hogy teljesen azonos legyen a kettő. Így csak  a  2004.
      december   15-i   törvénymódosítás  tette  lehetővé,   hogy   a
      nyugdíjbiztosítás vonatkozásában ugyanolyan joggal lépjen fel a
      túlélő  bejegyzett élettárs, mint ha túlélő házastársról  lenne
      szó.  (1. § és 2. §) Ez volt az előzménye annak, hogy  a  német
      szövetségi   alkotmánybíróság  a   többségi   határozatban   is
      hivatkozott,  2009. július 7-én meghozott 1 BvR  1164/07  számú
      határozatában  már indokolatlannak találta, hogy  a  munkáltató
      különbséget tehessen a járandóságot illetően aszerint, hogy  az
      elhunyt  közalkalmazott házasságban, vagy bejegyzett  élettársi
      viszonyban   élt-e,  amikor  a  túlélő  partner   igényelte   a
      támogatást.  Igen  fontos azonban azt is látni,  hogy  a  német
      szövetségi alkotmánybíróság azt a vizsgálati metódust  követte,
      hogy  ebben az adott esetkörben, azaz amikor a partner elhunyta
      miatt  a  korábbi életközösség anyagilag megrendül, indokolja-e
      valami alkotmányosan az eltérő kezelést. (106-110. §, stb.)

                                    IV.

      Fentiekre tekintettel nem hiszem, hogy ki lehetne mondani, hogy
      a  hátrányos  megkülönböztetés  tilalma  a  minden  tekintetben
      azonos elbánást (equal footing) követelné ki európai szinten.

      Amit az európai joggyakorlat hangsúlyoz, az a kölcsönös jogokat
      és  kötelességeket tartalmazó, a sima együttélésnél  szorosabb,
      stabilabb  kapcsolatot jelentő, az állam hivatalos  képviselője
      előtt  vállalt  elkötelezettség tudomásul vétele:  az  egyszerű
      élettársi  viszonyhoz képest ott, ahol az  indokolt,  az  ebből
      fakadó   következtetések   levonása,   jogintézményekbe    való
      beépítése,  és  annak tudomásul vétele, hogy  számos,  korábban
      csak  a  házassághoz  kapcsolódó  jogintézmény  és  preferencia
      különösebb  nehézség  nélkül  és indokolhatóan  alkalmazható  a
      bejegyzett élettársakra.

      Vannak olyanok, ahol azonban ez az adaptáció nem indokolt  vagy
      még  nem időszerű, és — megítélésem szerint — ez csak a tételes
      átvizsgálással állapítható meg.
       
       Bár  az Alkotmánybíróság az Abh.2-ben a különneműek bejegyzett
      élettársi  viszonyának jogi jellegét elemző  részében  helyezte
      el,   de   elvi  éle  miatt  érdemes  itt  is  idézni   azt   a
      figyelmeztetést,  hogy  „(a)z azonban nem  fogadható  el,  hogy
      egyetlen generális utaló szabállyal a törvényhozó a jogrendszer
      egészének  a  házasságra,  a  házastársakra,  stb.  —  tehát  a
      házasság intézményére — vonatkozó összes szabályát felhívja  és
      »megfelelően« alkalmazni rendelje, rábízva ezzel a jogalkalmazó
      fórumokra,  hogy eseti mérlegeléssel kivételesen  eltekintsenek
      egy-egy  jogszabályi rendelkezés alkalmazásától. Ez a  megoldás
      még  a vagyonjogban is súlyos jogbizonytalansághoz vezethet,  a
      személyi  státusjogokat, a személyállapotot érintő  kérdésekben
      (ahol   a   szabályozás  kógens,  sőt  imperatív)   azonban   a
      jogbiztonság [Alkotmány 2. § (1) bekezdés] követelménye alapján
      megengedhetetlen.” (ABH 2008, 1203, 1223-1224.)

                                    V.

      A  mutatis  mutandis  természetű alkalmazásra  való  jogalkotói
      felhatalmazás vethet fel olyan gondokat, amelyeket valószínűleg
      el lehetett volna kerülni, ha a jogalkotó a tételes átvizsgálás
      és az elemzés munkájáról nem mond le.

      Ezek  közül  egyre  külön  is  rámutatok,  azért  is,  mivel  a
      bejegyzett  élettársi  viszony  jogkövetkezményeit  részletesen
      szabályozó  államok erre külön is fontosnak tartottak  kitérni,
      és  nem  véletlenül utalt erre az Emberi Jogok Európai Bírósága
      is:  ez a bejegyzett élettárs pozíciója az öröklésben és  annak
      illetékeiben.

      Az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben a 12.  §-ban
      foglalt,  az  öröklési  és  az ajándékozási  illeték  mértékeit
      rögzítő   táblázatban  a  házastárs  van  csak   nevesítve,   a
      bejegyzett élettárs nem. A jogalkalmazó vélhetőleg a bejegyzett
      élettársi  kapcsolatról,  az  ezzel  összefüggő,  valamint   az
      élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes
      törvények  módosításáról  szóló  2009.  évi  XXIX.  törvény  (a
      továbbiakban:  BÉKtv.)  3.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjának  az
      alkalmazását  veszi fontolóra (a „mutatis mutandis”  szabályt):
      ennek   az   alkalmazhatósága   ellen   szól   az,   hogy    az
      illetéktörvénynek  a  visszterhes  vagyonátruházási   illetékek
      bizonyos  szabályait rendező 18. § (4) bekezdése  a)  pontjában
      viszont  azt találja, hogy a (2) bekezdés h) pontjában említett
      belföldi   ingatlanvagyonnal  rendelkező  társaságban  fennálló
      vagyoni  betét (…) megszerzése esetén akkor kell  az  illetéket
      megfizetni,   ha   „a  vagyonszerző  illetve   —   magánszemély
      vagyonszerző  esetén — annak házastársa, bejegyzett  élettársa,
      gyermeke, szülője (….) tulajdonában álló vagyoni betétek aránya
      önállóan  vagy  együttesen  eléri  vagy  meghaladja  az  összes
      vagyoni  betét  75 %-át.” Ugyanitt a (3) bekezdés  szerint  nem
      tárgya  a  visszterhes vagyonátruházási illetéknek az  ingatlan
      tulajdonosának az a vagyonszerzése, amely az ingatlanát terhelő
      haszonélvezet jogának — özvegyi jog esetén — új házasság kötése
      folytán történő megszűnésével következik be.

      Tehát  a  jogalkalmazó előtt az a kérdés merül fel, hogy  ha  a
      törvényhozó   az  illetékekről  szóló  törvény  egy   pontjában
      fontosnak    találta   nevesíteni   a   bejegyzett    élettársi
      kapcsolatot, akkor a contrario ahol nincs nevesítve, ott mégsem
      vonatkoztathatja rá a házastársra vonatkozó szabályokat.

      Azaz  ugyanabban  a törvényben hol a mutatis  mutandis  szabály
      alkalmazásának   kérdése   vetődik   fel,   hol   pedig   annak
      elutasítása, hiszen egy adott ponton viszont nevesítésre került
      a  bejegyzett élettárs: ez a megoldás így ebben a törvényben  a
      mutatis  mutandis szabály alkalmazhatóságát ássa alá. Ez  olyan
      mérvű  jogbizonytalanságot jelent, amely szoros  összefüggésben
      van a törvényhozó által választott megoldással.

      Itt   —   éppen   a  nemzetközi  tapasztalatok  alapján   —   a
      törvényhozónak  egyértelművé kell tennie  álláspontját,  mivel,
      mint  az  az  Emberi Jogok Európai Bíróságának a Burden  ügyben
      hozott ítéletéből kitetszik, egyelőre nincs kényszerítő elvárás
      egyik irányban sem.

      Nézetem szerint tehát a választott megoldás ütközik azzal, amit
      az  Alkotmánybíróság  úgy fogalmazott  meg,  hogy  „a  világos,
      érthető    és   megfelelően   értelmezhető   normatartalom    a
      normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény. A  jogbiztonság
      —   amely   az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében   deklarált
      jogállamiság  fontos  eleme — megköveteli,  hogy  a  jogszabály
      szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás során felismerhető
      normatartalmat  hordozzon.” [26/1992. (IV. 30.)  AB  határozat,
      ABH 1992, 135, 142.]

      Ahogyan   az   Alkotmánybíróság  például  az   534/E/2001.   AB
      határozatában  is  rámutatott  az „Alkotmánybíróság  gyakorlata
      alapján  (…)  egy  jogszabály vagy annak valamely  rendelkezése
      csak  akkor  tekinthető  az Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
      meghatározott  jogállamiság szerves részét képező  jogbiztonság
      követelményébe   ütközőnek,   ha   megfogalmazása    olyannyira
      homályos,  hogy  jogalkalmazói értelmezéssel  sem  tölthető  ki
      tartalommal, vagy határozatlansága lehetőséget ad a  szubjektív
      jogalkalmazói   döntésre  a  különböző   jogalkalmazók   eltérő
      gyakorlatára, a jogegység hiányára.” (ABH 2002, 1283, 1291.)

      Megítélésem  szerint  a BÉKtv., a benne a  választott  megoldás
      miatt  —  mint  a példa mutatja — éppen ezzel a veszéllyel  nem
      számol kellően.

      Budapest, 2010. március 23.
                                                     Dr. Kovács Péter
                                                        alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Registered partnership
       Number of the Decision:
       .
       32/2010. (III. 25.)
       Date of the decision:
       .
       03/23/2010
       Summary:
       The Registered Partnership Act, under which the institution of registered partnership is only available to same sex couples, is not contrary to the Constitution.
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2010-1-003
       .