Hungarian
Ügyszám:
.
1015/B/2000
Előadó alkotmánybíró: Bragyova András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1015/B/2000. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/2886
.
A döntés kelte: Budapest, 04/01/2008
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta  a
  következő

                           határozatot:

   1.   Az   Alkotmánybíróság   az  alkotmányellenes   jogalkotói
  mulasztás  megállapítására irányuló indítványt,  amely  szerint
  Érd  Megyei Jogú Város Önkormányzata azzal, hogy a  Duna  u.  –
  Sárd u. – Balatoni út – Érd-alsó vasút által határolt területre
  nem  alkotott szabályozási tervet alkotmányellenességet idézett
  elő, elutasítja.

   2.  Az Alkotmánybíróság Érd Város Helyi építési Szabályzatáról
  szóló 33/2006. (V. 27.) ÖK. számú rendelet alkotmányellenessége
  megállapítására irányuló indítványt visszautasítja.
                              Indokolás

                                 I.

   Indítvány    érkezett   az   Alkotmánybírósághoz   Érd    Város
   Önkormányzata  11/1997. (IV. 22.) Ök. számú rendeletét  (Ör1.),
   valamint  az  annak helyébe lépő 24/2003. (VII. 7.)  Ök.  számú
   rendeletet  (Ör2.) érintően. Az indítványozók állítása  szerint
   az  önkormányzat a Duna u. – Sárd u. – Balatoni út  –  Érd-alsó
   vasút   által   határolt  területen  természetvédelmi   terület
   feltöltésével ipari területet hozott létre, természetvédelmi és
   zöldövezeti  ingatlanjaikat kertvárosias Lke.-2  jelű  övezetbe
   sorolta, s lehetővé tette a területen festéküzem működését, ami
   sérti  az ott lakók tulajdonhoz (Alkotmány 13. §) és egészséges
   környezethez való jogát (Alkotmány 18. §). Az indítványozók  az
   őket  ért  sérelem részletezéseként előadták, hogy a festéküzem
   megépítése  miatt  a  festendő  felületek  előkészítése   során
   keletkezett    zaj-,    és   szaghantásokat    az    ott    élő
   ingatlantulajdonosok kénytelenek elviselni.

   Indítványukban  mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenesség
   megállapítását   is   kérték,  arra  hivatkozással,   hogy   az
   önkormányzat   elmulasztotta   a   részletes   rendezési   terv
   megalkotását,  s  így  a  festőüzem  létesítésével  sérült   az
   egészséges  környezethez és tulajdonhoz való joguk; hivatkoznak
   még a területen lévő ingatlanok értékcsökkenésére is.

   Az    ügyben   az   Alkotmánybíróság   megkereste    az    érdi
   önkormányzatot,  hogy nyilatkozzon arról, hogy az  indítvánnyal
   érintett  terület  természetvédelmi  oltalom  alatt  áll-e.  Az
   önkormányzat az Alkotmánybíróság megkeresésére előadta, hogy az
   érintett  terület sem országos, sem helyi védettség  alatt  nem
   áll.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
    „13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való
   jogot.”
    „18.  §  A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki
   jogát az egészséges környezethez.”

   2.  Érd  Város Helyi építési Szabályzatáról szóló 33/2006.  (V.
   27.) ÖK. számú rendelete vonatkozó rendelkezései:

                       „Az Lke-2 jelű lakóövezetek
          (oldalhatáros beépítésű kertvárosias lakóterületek)
                                 15. §

                          Lke-2 jelű lakóövezetek
                 Az
   Beépítési   építési        A beépítésnél alkalmazható
     mód        telek

                          legkisebb                     legnagyobb
   Oldal
   határon
   álló

   Oldal-   terü  zöld-    beépí    épít-   beépí-   épít-  szint-
   határon  lete  felületi tettség  mény    tettség  mény-  területi
   álló     (m2)  arány      (%)    magas-    (%)    magas- mutató
                                    ság              ság
            600*   50         -       -        30    4,5     0,45
                                                    (6,5)**

    (1)  Az  övezetben  az  egyes  telkek  kialakíthatóságának  és
   beépíthetőségének paramétereit a fenti táblázat tartalmazza. *A
   Budai  út-  Hivatalnok  u.  közötti tömbben–  csak  övezethatár
   módosítás  miatt – kisebb méretű, de legalább 400  m2  területű
   telkek is kialakíthatók.
    (2)  A kialakítható telkek minimális szélessége 16 m, mélysége
   24 m.
    (3) Az övezetben oldalhatáros beépítést kell alkalmazni.”

                                III.

                   Az indítvány nem megalapozott.

    1.     Az     Alkotmánybíróság    vizsgálata     megkezdésekor
   megállapította,  hogy  az  indítvány benyújtása  és  elbírálása
   között    eltelt   időben   a   kifogásolt   jogi   szabályozás
   megváltozott.  Az  indítványozók által  megjelölt  Ör.1-et,  az
   Ör.2.,  az  Ör.2.-t  pedig  Érd Város  Önkormányzat  képviselő-
   testülete Érd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2006.
   (VI.  27.) Ök. számú rendelete (a továbbiakban: HÉSZ)  helyezte
   hatályon   kívül.  Az  Alkotmánybíróság  ezért  az   indítványi
   kérelmek elbírálásánál a következőket vette figyelembe.
    Az  Alkotmánybíróság  — főszabályként —  csak  hatályban  lévő
   jogszabály,   illetve  állami  irányítás  egyéb  jogi   eszköze
   alkotmányosságát  vizsgálja.  Ez  alól  kivétel  lehet,  ha  az
   eljárás  az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.  törvény
   38.  §-a  alapján bírói kezdeményezés, vagy a 48.  §-a  alapján
   alkotmányjogi  panasz  tárgyában  folyik.  A  jelen  eljárásban
   előterjesztett  indítvány  nem  tartozik  ezek  körébe,   hanem
   utólagos  normakontrollra irányul. Az Alkotmánybíróság utólagos
   normakontrollra  irányuló vizsgálatát a régi  helyébe  lépő  új
   szabályozás tekintetében akkor folytatja le, ha az tartalmilag,
   valamint  a  szabályozás szintje tekintetében is  a  korábbival
   azonos   (1066/B/1995.  AB  végzés,  ABH   1999,   867,   868.;
   1314/B/1997.  AB  végzés,  ABH  2001,  1605,  1606.).   Az   új
   szabályozás   tartalmát   tekintve  a  korábbiakkal   nagyrészt
   megegyező,   ezért  az  Alkotmánybíróság  vizsgálatát   az   új
   jogszabály alapján folytatta le.

    2.   Az   Alkotmánybíróság  az  indítvánnyal  kapcsolatban   a
   következő  megállapításokat tette. Az indítványozók az  általuk
   felvetett   alkotmányossági  problémákat   csak   érintőlegesen
   fogalmazzák   meg   a   HÉSZ   rendelkezéseivel   kapcsolatban.
   Problémájuk  az,  hogy  a HÉSZ lehetővé tette  az  indítványban
   megjelölt  övezetben egy festőüzem megépítésének és működésének
   engedélyezését.  A HÉSZ Érd egész területe —  többek  között  a
   Duna u. – Sárd u. – Balatoni út – Érd-alsó vasút által határolt
   terület  — beépítésének általános szabályairól rendelkezik,  és
   ezekből  az  általános szabályokból nem következik a  festőüzem
   létesítésének  kötelezettsége. Annak megítélése,  hogy  a  HÉSZ
   által meghatározott jogszabályi keretek között az egyes építési
   telkeken  milyen  épületek, milyen konkrét  feltételek  mellett
   helyezhetők  el,  a jogalkalmazó hatáskörébe tartozik.  Így  az
   építési  és használatba vételi engedélyezési eljárás  során  az
   építési  hatóságnak  kell  elbírálnia  azt,  hogy  a  tervezett
   ipítkezés   megfelel-e   a  jogszabályi  rendelkezéseknek,   az
   épületben  végezni  kívánt tevékenység nem jár-e  a  szomszédok
   tulajdonosi        jogainak        sérelmével,        illetőleg
   környezetszennyezéssel.
    A  kiadott  hatósági engedélyek (építési, használatba  vételi,
   fennmaradási   stb.)   mint   egyedi   közigazgatási    aktusok
   alkotmányosságának vizsgálatára az Abtv. 1. §-a  értelmében  az
   Alkotmánybíróság   nem  rendelkezik  hatáskörrel.   Az   egyedi
   közigazgatási  határozatok  esetében  az  érintett  számára   a
   közigazgatási   hatósági  eljárás  és  szolgáltatás   általános
   szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) jogorvoslatra
   vonatkozó  rendelkezései  értelmében  nyitva  áll  a   felettes
   szervhez   (az   illetékes   közigazgatási   hivatalhoz)   való
   fellebbezés  —  mint  a közigazgatás rendszerén  belüli  rendes
   jogorvoslat  —,  valamint  a másodfokú  döntés  bíróság  előtti
   megtámadásának lehetősége.
    Azt,   hogy  adott  esetben  az  övezeti  besorolás   jogszerű
   megváltoztatása  is  érintheti a tulajdonhoz  való  alkotmányos
   jogot  maga  az  épített környezet alakításáról  és  védelméről
   szóló  1997.  évi  LXXVIII. törvény (a továbbiakban:  Étv.)  is
   elismeri.   Az  Étv.  30.  §  (1)  bekezdése  éppen   ezért   a
   tulajdonos(ok)  kártalanításáról rendelkezik,  ha  az  ingatlan
   rendeltetését,  használati módját a helyi  építési  szabályzat,
   illetőleg  a  szabályozási terv másként állapítja meg  (övezeti
   előírások  változása),  vagy  korlátozza  (telekalakítási  vagy
   építési     tilalom),    és    ebből    a    tulajdonos(ok)nak,
   haszonélvező(k)nek kára származik. Ennek elbírálása  azonban  a
   rendes bíróságok hatáskörébe tartozik.
    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az indítványt az  Ügyrend
   29. § b) pontja alapján ebben a tekintetben visszautasította.

    3.  Az indítvány alapján az Alkotmánybíróság ezt követően  azt
   vizsgálta, megállapítható-e az önkormányzat alkotmányos jogokat
   sértő  mulasztása  a  részletes rendezése  terv  megalkotásának
   elmulasztása okán.
    3.1. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
   továbbiakban:   Abtv.)   49.   §   (1)   bekezdése   értelmében
   mulasztásban     megnyilvánuló     alkotmányellenességet     az
   Alkotmánybíróság  akkor állapít meg, ha  a  jogalkotó  szerv  a
   jogszabályi  felhatalmazásból  származó  jogalkotói   feladatát
   elmulasztotta  és ezzel alkotmányellenességet idézett  elő.  Az
   Alkotmánybíróság következetesen érvényesített álláspontja, hogy
   a  jogalkotói  mulasztásnak  és az alkotmányellenes  helyzetnek
   együttesen kell fennállnia [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH
   1990, 83, 86.; 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992,  227,
   232.].   A   jogalkotói  feladat  elmulasztása  önmagában   nem
   feltétlenül jelent alkotmányellenességet [14/1996. (IV. 24.) AB
   határozat, ABH 1996, 56, 58-59.; 479/E/1997. AB határozat,  ABH
   1998, 967, 968-969.; 1080/D/1997. AB határozat, ABH 1998, 1045,
   1046.; 10/2001. (IV. 12.) AB határozat, ABH 2001, 123, 131.], a
   mulasztásból  eredő alkotmányellenes helyzetet  minden  esetben
   csak konkrét vizsgálat eredményeként lehet megállapítani.

    3.2.  A  részletes rendezési terv fogalmát  —  az  Étv.  által
   1998.  január  1.  napjától  hatályon  kívül  helyezett  —   az
   építésügyről  szóló  1964.  évi III. törvény  (a  továbbiakban:
   Éptv.)  használta. Az Éptv. az egyes településeknek  az  ország
   településhálózatában betöltött szerepére,  jövendő  fejlődésére
   figyelemmel  tartalmazott előírásokat az általános,  illetve  a
   részletes rendezési terv készítésére vonatkozóan.
    Az  általános rendezési terv meghatározta a település területe
   rendeltetés  szerinti  felhasználását,  a  közlekedési   és   a
   közműhálózat, a település általános építészeti kialakítását,  a
   főbb    létesítmények   elhelyezését,   továbbá   a    rendezés
   megvalósításának rendszerét és sorrendjét, s ennek keretében az
   elavult  városrészek  átépítésének,  felújításának  módját   és
   ütemét.  A  részletes  rendezési terv — az általános  rendezési
   tervre   figyelemmel   —   a   település   egy-egy   összefüggő
   területrészének   építészeti   és   műszaki   kialakítását,   a
   közintézmények és más építmények elhelyezését, a közlekedési és
   a  közműhálózat részleteit, továbbá a rendezés megvalósításának
   részletes  rendszerét  és sorrendjét tartalmazta.  A  rendezési
   tervek  elkészítésének határidejét az Éptv.  nem  jelölte  meg,
   azok   kidolgozására   a   mindenkori  szükséglettől   függően,
   folyamatosan került sor.
    A  hatályos Étv. azonban nem ismeri a részletes rendezési terv
   kategóriáját.  Az  Étv. 61. § (1) bekezdés b)  pontja  szerint,
   ahol  jogszabály „alaptervet, részletes rendezési tervet említ,
   azon  helyi  építési szabályzatot és szabályozási tervet”  kell
   érteni.
    Az  Étv.  13.  §  (1)  bekezdése a helyi építési  szabályzatra
   vonatkozó  alapvető  jelentőségű  előírást  tartalmaz,   amikor
   kimondja,   hogy  „[a]z  építés  helyi  rendjének   biztosítása
   érdekében a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak
   megfelelően,  illetve  az  azokban megengedett  eltérésekkel  a
   település   közigazgatási   területének   felhasználásával   és
   beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji  és  épített
   értékeinek  védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő  sajátos
   helyi   követelményeket,  jogokat  és  kötelezettségeket  helyi
   építési   szabályzatban   kell   megállapítania”.   Érd   Város
   Önkormányzat képviselő-testülete ezen kötelezettségének a  HÉSZ
   megalkotásával eleget tett.
    A  szabályozási tervek készítésére vonatkozóan az Étv. 12. §-a
   tartalmaz rendelkezéseket. Eszerint szabályozási terv-készítési
   kötelezettség   csak  az  újonnan  beépítésre   vagy   jelentős
   átépítésre   kerülő   (pl.   rehabilitációs)   területekre;   a
   természeti  adottság,  a  településszerkezet,  az  építés,   az
   építészeti  örökség  vagy a rendeltetés  szempontjából  különös
   figyelmet  igénylő védett területek (pl. kiemelt  üdülőterület,
   gyógyhely,  műemléki  jelentőségű terület)  egészére,  valamint
   minden  más olyan esetben, amikor azt az építés helyi rendjének
   biztosítása  egyébként  szükségessé  teszi,  terheli  a   helyi
   önkormányzatokat. [Étv. 12. § (2) bekezdés a) – c) pont].
    Az    indítványozók   arra   hivatkoznak,   hogy   a   terület
   természetvédelmi oltalom alatt áll, ezért az Alkotmánybíróság e
   kérdésben is megkereste a helyi önkormányzatot. Az önkormányzat
   válasza  egyértelművé  teszi, hogy  az  indítványban  megjelölt
   terület  —  amely valóban mocsaras vízgyűjtő terület  volt,  és
   amelynek nagy részét feltöltötték és beépítették, de egy részén
   még  megmaradt a tó — nem állt és jelenleg sem áll  sem  helyi,
   sem  országos természetvédelmi oltalom alatt. A HÉSZ  4.  számú
   függeléke — a HÉSZ szóhasználatával élve — javaslatot  tesz  az
   indítványozók  által  megjelölt területen  lévő,  mély  fekvésű
   vízállásos   terület  helyi  védelem  alá  helyezéséről   szóló
   rendelet megalkotására.
    Mivel  az  indítványozók által megjelölt  terület  esetében  a
   szabályozási terv kötelező megalkotásához előírt feltételek nem
   állnak  fenn,  az Alkotmánybíróság a mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenesség    megállapítására   irányuló    indítványt
   elutasította.

    4.  Az  indítványozók beadványukban kitérnek arra is, hogy  az
   indítvánnyal  érintett  önkormányzati rendeletet  a  képviselő-
   testület az „érintett lakók teljes kizárásával fogadta el”.
    Az  Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:   Abtv.)   22.  §  (2)   bekezdése   szerint   az
   indítványnak a kérelem alapjául szolgáló ok megjelölése mellett
   határozott kérelmet kell tartalmaznia. Ez azt jelenti, hogy  az
   indítványozónak meg kell jelölnie nemcsak a jogszabályt,  hanem
   a   jogszabálynak  azt  a  konkrét  rendelkezését,  amelyet  az
   Alkotmánynak  valamely  konkrét rendelkezésébe  ütközőnek  tart
   (ABH 1993, 910.).
    Az  indítványozó  nem  jelölte meg,  hogy  az  Alkotmány  mely
   konkrét   rendelkezésébe  ütközőnek  tartja   az   önkormányzat
   rendeletalkotását,  ezért az Alkotmánybíróság  az  indítványnak
   ezt a részét, mint határozott kérelmet nem tartalmazót az Abtv.
   22. § (2) bekezdése alapján visszautasította.
    Itt jegyzi meg az Alkotmánybíróság, hogy 30/1999. (X. 13.)  AB
   határozatában   már  megállapította,  hogy  „az   önkormányzati
   rendeletalkotás   eljárási  szabályainak  megsértéséből   adódó
   törvényellenesség  vizsgálatát  csak  a  közigazgatási  hivatal
   vezetője kezdeményezheti” (ABH 1999, 411.).

    Tekintettel  arra,  hogy a közigazgatási  hivatal  vezetője  a
   jelen  esetben  nem  élt az Ötv. 99. § (2) bekezdés  a)  pontja
   által   számára   a  törvényességi  ellenőrzés  során   számára
   biztosított   hatáskörrel,   így  a  rendeletalkotási   eljárás
   törvényellenességének megállapítására irányuló kérelmet a jelen
   esetben  az indítványozási jog hiánya miatt az Alkotmánybíróság
   egyébként sem vizsgálhatta volna.
           Dr. Balogh Elemér             Dr. Bragyova András
           alkotmánybíró                előadó alkotmánybíró

                         Dr. Trócsányi László
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    1015/B/2000
    Date of the decision:
    .
    04/01/2008
    .
    .