Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03391/2012
Első irat érkezett: 09/14/2012
.
Az ügy tárgya: a Fővárosi Törvényszék 52.Pf.634.836/2011/14. számú ítéletével összefüggő alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/28/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a Fővárosi Törvényszék fűtési díj megfizetése tárgyában hozott 52.Pf.634.836/2011/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a Fővárosi Törvényszék nem járhatott volna el ügyében, mivel más ügyekkel összefüggésben a Balassagyarmati, illetve a Székesfehérvári Törvényszék előtt perben áll a Fővárosi Törvényszékkel. Előadja, hogy kérte a Fővárosi Ítélőtáblánál a Fővárosi Törvényszék kizárását, azonban kérelmét elutasították. Kifejti, hogy a Fővárosi Törvényszék nem vette figyelembe bizonyítási indítványait, azt, hogy jogi képviselő nélkül járt el, nem oktatták ki kellően, továbbá sérelmezi az ítélet indokolását is. Az indítványozó szerint a támadott ítélet mindezek miatt sérti az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes hatósági eljáráshoz, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Törvényszék 52.Pf.634.836/2011/14. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
R. cikk (3) bekezdés

.
A döntés száma: 3109/2013. (V. 17.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1732
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés (Abtv. 29. §); bírói függetlenség; tisztességes eljáráshoz való jog; tisztességes eljáráshoz való jog mint független és pártatlan bírósági eljáráshoz való jog
.
A döntés kelte: Budapest, 05/13/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.04.15 10:30:00 3. öttagú tanács
2013.04.22 10:30:00 3. öttagú tanács
2013.05.13 10:30:00 3. öttagú tanács

.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Törvényszék 52.Pf.634.836/2011/14. sz. ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó a Fővárosi Törvényszék 2012. június 5-én kelt, fűtési díj megfizetése tárgyában hozott 52.Pf.634.836/2011/14. számú másodfokú, jogerős ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól a 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasz keretében. Az ítélet szerinte sérti az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes hatósági eljáráshoz, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot. Indoklásában kifejti, hogy ügyében a Fővárosi Törvényszék elfogultság miatt nem járhatott volna el, mivel – a Balassagyarmati, illetve a Székesfehérvári Törvényszék előtt – perben áll az indítványozóval. Az indítványozó erre hivatkozással egyébként kizárási kérelemmel is élt, de azt a Fővárosi Ítélőtábla elutasította. A rendelkezésre álló információk szerint az indítványozó és a Fővárosi Törvényszék között két per van folyamatban (1. Az alkotmányjogi panaszra is okot adó ügyben első fokon eljárt Pesti Központi Kerületi Bíróság ellen az indítványozó a fellebbezés előterjesztésével egyidejűleg kártérítési pert indított. Mivel azonban a PKKB-nak nincs perbeli jogképessége, a Fővárosi Törvényszék vált alperessé az ügyben. 2. A másik pert az indítványozó együttesen a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék ellen indította, szintén kártérítés iránt.)

  [2] 2. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kérelem a befogadhatóság formai feltételeinek megfelel. A támadott másodfokú ítélet kézbesítésére 2012. július 17-én került sor, a panaszt 2012. szeptember 14-én – az 59. napon – terjesztették elő az Alkotmánybíróságon. Az indítványozó szabályszerűen meghatalmazott jogi képviselő útján jár el [Abtv. 51. § (2)–(3) bekezdés]. A kérelem az Abtv. 52. § (1) bekezdés a)f) pontjaiban foglalt feltételeket teljesíti.

  [3] 3. Az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, különösen a 26–27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. § szerinti feltételeket.
  [4] Az Abtv. 27. §-a szerinti érintettség megállapítható: az indítványozó a peres eljárás alperese. A támadott másodfokú ítélet az ügy érdemében hozott, az eljárást lezáró ítélet, amely ellen rendes jogorvoslat nem állt rendelkezésre. Az indítványozó kérelmében Alaptörvényben biztosított jog sérelmét állította (bár e körben megjegyzendő, hogy a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogra történő hivatkozás téves: az ügyben hatósági eljárás nem folyt).
  [5] Az Alkotmánybíróság végezetül azt vizsgálta meg, hogy a panasz eleget tesz-e az Abtv. 29. §-ában írt feltételeknek. E körben a következőket mérlegelte.
  [6] Az Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezések 5. pontja alapján, összevetve az Alkotmány és az azt felváltó Alaptörvény vonatkozó szabályait, az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a bírói függetlenség szabályozásában változás nem történt, annak tartalmára az Alaptörvény vonatkozó rendelkezéseinek és egészének értelmezésével ugyanaz a következtetés vonható le, mint az Alaptörvény hatályba lépését megelőző alkotmánybírósági határozatokban.
  [7] A pártatlan bírósághoz való jog a tisztességes eljárás egyik alapeleme. A pártatlan bírósághoz való alkotmányos alapjog – az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése alapján is – az eljárás alá vont személy iránti előítélet-mentesség és elfogulatlanság követelményét támasztja a bírósággal szemben. Ez egyrészt magával a bíróval, a bíró magatartásával, hozzáállásával szembeni elvárás, másrészt az eljárás szabályozásával kapcsolatos objektív követelmény: el kell kerülni minden olyan helyzetet, amely jogos kétséget kelt a bíró pártatlansága tekintetében (ABH 1995, 346, 347.). A pártatlanság kérdését objektív és szubjektív nézőpontból egyaránt vizsgálni kell. A pártatlanság egyrészt azt a követelményt támasztja, hogy a bíróság tagjai személyes előítéletektől mentesek legyenek, másrészt – objektív nézőpontból vizsgálva – megvan-e a pártatlanság megfelelő látszata [vö. 67/1995. (XII. 7.) AB határozat, ABH 1995, 346.; 32/2002. (VI. 4.) AB határozat, ABH 2002, 153.; 17/2001. (VI. 1.) AB határozat, ABH 2001, 222.].
  [8] Alkotmányossági szempontból jelen ügyben az a kérdés, hogy kétségbe vonható-e az eljáró bíró(i tanács) pártatlansága (s ezzel az eljárás tisztességessége) pusztán azon az alapon, hogy az egyik peres fél magával a bírósággal valamilyen okból perben áll. Az Alkotmánybíróság már ezt a kérdést is vizsgálta (607/D/2003. AB határozat, ABH 2008, 1998.). Az indítványozó akkor azt panaszolta, hogy kártérítési keresetét másodfokon a Legfelsőbb Bíróság bírálta el, holott az az alapperben is érintett volt. Az Alkotmánybíróság akkor kimondta, hogy az a szabály, amely a Legfelsőbb Bíróságra ruházta a másodfokú hatáskört a megyei bíróság elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyekben, nem eredményezi az ügyben ténylegesen eljáró bíró személyes függetlenségének, sem pedig személyes előítéletmentességének és elfogulatlanságának megszűnését, ezért nem sérti a függetlenség és pártatlanság követelményét. Az Alkotmánybíróság ezen álláspontja az Alaptörvény alapján sem változott.
  [9] A bíróság és a fél perben állása tehát alapvetően nem érinti magának a fél más perében ténylegesen eljáró bírónak (tanács tagjainak) a jogszabályok által garantált függetlenségét és személyes pártatlanságát. Jelen ügyben a kizárási kérelmet elbíráló Fővárosi Ítélőtábla – megvizsgálva a konkrét ügy körülményeit és figyelembe véve a bírák nyilatkozatait is – nem látott okot arra, hogy a Fővárosi Törvényszék bíráinak elfogulatlanságát megkérdőjelezze.
  [10] Az Alkotmánybíróság ezért korábbi álláspontjára is figyelemmel úgy ítélte meg, hogy az ügy nem vet fel új, érdemi vizsgálatot igénylő, alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, továbbá nem talált olyan körülményt sem, mely a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség gyanúját vetné fel.
  [11] A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt nem fogadta be, és azt – figyelemmel az Abtv. 56. § (3) bekezdésére – az Ügyrend 30. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint visszautasította.
    Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
    tanácsvezető,
    előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Salamon László s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Lévay Miklós s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szalay Péter s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    09/14/2012
    .
    Number of the Decision:
    .
    3109/2013. (V. 17.)
    Date of the decision:
    .
    05/13/2013
    .
    .