Hungarian
Ügyszám:
.
1518/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Schmidt Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1518/B/1990. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/599
.
A döntés kelte: Budapest, 12/10/1991
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálata   iránt  kezdeményezett   eljárásban
  meghozta az alábbi

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  a honvédelemről  szóló 1976.  évi I.
  törvény  24.  §   (1)   bekezdés  alkotmányellenességének
  megállapítására és  megsemmisítésére irányuló  indítványt
  elutasítja.
                           Indokolás

                              I.

   1.   Indítványozó beadványában  az Alkotmány  16.  §-ára,
   70/D  §    (2)   bekezdésére  és  70/J  §-ára  hivatkozva
   sérelmezte  az  1990.  évi  LXXVIII.  törvény  5.  §-ával
   módosított, a  honvédelemről szóló  1976. évi  I. törvény
   ( a  továbbiakban:   Htv. )  24.   §   (1)   bekezdésében
   foglaltakat,  s   kérte   annak   alkotmányellenességének
   megállapítását és  megsemmisítését.   Véleménye szerint e
   törvényhely az  ifjúság érdekeivel  ellentétes, ütközik a
   lehető legmagasabb  szintű  testi  és  lelki  egészséghez
   fűzödő alapvető állampolgári jogot realizáló munkavédelmi
   szabályokkal és  nem teszi  lehetővé,  hogy  a  szülők  -
   alkotmányos  kötelezettségüknek  eleget  téve  -  kiskorú
   gyermekük taníttatásáról gondoskodjanak.

   2.  Az   Alkotmánybíróság    felkérésére   a   honvédelmi
   miniszter  kifejtette,   hogy  a   sorkatonai   szolgálat
   megkezdését  nem   az  indítványozó   által   sérelmezett
   jogszabályhely,  hanem  a  Htv.  37.  §   (2)   bekezdése
   szabályozza, mégpedig  úgy, hogy  a besorozott hadköteles
   csak  a   18.  életévének   betöltése  után   hívható  be
   sorkatonai szolgálatra.   A  főszabály rendelkezése  alól
   mindössze  két   esetben  van   kivétel,  egyrészt  ha  a
   hadköteles  ezt  maga  kéri,  másrészt  ha  a  hadköteles
   felvételt nyert  felsőfokú tanintézetbe.   A főszabálytól
   eltérő törvényi  megoldás  alkalmazására  nem  honvédelmi
   érdekből, hanem  elsősorban méltányolható  egyéni igények
   miatt került sor.

                              II.

                Az indítvány nem megalapozott.

   A  Htv.   24.  §    (1)   bekezdése   szerint  a  férfiak
   hadkötelezettsége annak az évnek a január 1. napjától áll
   fenn, amelyben  betöltik a 18. évüket, s annak az évnek a
   december  31.   napjáig  tart,  amelyben  az  50.  évüket
   betöltik.

   A  törvényhely   harmadik  bekezdése  alapján  a  férfiak
   hadkötelezettsége magában  foglalja a  jelentkezési és  a
   katonai    szolgálati     vagy     polgári     szolgálati
   kötelezettséget.

   A Htv. 26. §  (1)  bekezdése szerint a katonai szolgálati
   kötelezettség  alapján   a   hadköteles   sorkatonai   és
   tartalékos katonai szolgálatot teljesít.

   A Htv.  37. §   (2)  bekezdése  értelmében  a  besorozott
   hadköteles csak  a 18.  évének betöltése  után hívható be
   sorkatonai szolgálatra.  Az önként jelentkezett, valamint
   a felsőfokú  tanintézetbe felvett  férfi azonban  már 17.
   évének betöltésétől  behívható.   Az Alkotmány  nem  köti
   életkorhoz az  alkotmányos kötelezettségek  teljesítését.
   Így a  jogalkotó amennyiben egyes konkrét kötelezettségek
   teljesítése  során  ezt  fontosnak  tartja,  tág  keretek
   között, a  célszerűségtől vezetve  maga határozhatja  meg
   ezt  az  életkort.    Önmagában  nem  alkotmányellenes  a
   sorkatonai  szolgálat  17.  életév  betöltéséhez  kötése,
   miként az  sem lenne  alkotmányellenes ha  például a  21.
   életévben  jelölnék   meg  ezt  a  határt.    A  hatályos
   jogszabály a 18. életévben jelölte meg ezt az életkort és
   ettől eltérést  csak szűk körben, az önként jelentkezett,
   illetve a  felsőfokú tanintézetbe  felvett férfi esetében
   enged.

   A továbbiakban az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy az
   a szabály, ami lehetővé teszi a hadköteles 17. életévének
   betöltését követő  behívását  nem  ütközik-e  az  ifjúság
   érdekeinek védelméről szóló alkotmányos kötelezettséggel.

   A  sorkatonai   szolgálat  teljesítésére   a   besorozott
   hadköteles   hívható   be.      A   besorozottság,   mint
   személyállapot azt is jelenti, hogy a katonai szolgálatra
   a sorozás  folyamán lefolytatott  egészségügyi  vizsgálat
   alapján a hadköteles alkalmas.  Az egészségügyi vizsgálat
   során  a   hadköteles  egyéni  adottságainak  ( testsúly,
   magasság, kondició,  életkor,  pszichés  állapot,  stb. )
   összemérése  történik   a  sorkatonai   szolgálat   által
   támasztott  követelményekkel.    Sorkötelesnek  tehát  az
   olyan hadköteles  minősíthető, akiről - figyelemmel annak
   életkorára is  -  joggal  feltehető,  hogy  a  sorkatonai
   szolgálat  teljesítésére   alkalmas.    Mindezek  alapján
   megállapítható, hogy  az indítványozó  által  sérelmezett
   jogszabályi  rendelkezés   nem  ellentétes  az  Alkotmány
   16. §-ával.

   Az indítvány által sérelmezett jogszabályhely nem hozható
   összefüggésbe az  Alkotmány 70/D.  §  (2)   bekezdésével.
   Az  Alkotmánybíróság   annak   vizsgálata   során,   hogy
   indítvány  által  támadott  jogszabályi  rendelkezés  nem
   ütközik-e az Alkotmány 70/E. §-ába és nem akadályozza-e a
   szülők, gondviselők kiskorú gyermekük taníttatásáról való
   gondoskodási kötelezettségük  teljesítését, abból  indult
   ki, hogy  az oktatásról  szóló 1985. évi I. törvény 50. §
   (2)   bekezdése   szerint   a  tankötelezettség  annak  a
   tanévnek a  végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik
   életévét betöltötte.   Ez  a szabály  pedig azt  jelenti,
   hogy kizárt  az olyan személy sorkatonai szolgálatra való
   behívása,    aki     nem     teljesítette     volna     a
   tankötelezettségét.

   A  fentiek  alapján  az  Alkotmánybíróság  az  indítványt
   elutasította.   Eljárását  az  Alkotmánybíróságról  szóló
   1989. évi  XXXII. törvény  1. §  (1)  bekezdés b ) pontja
   és 30. §  (1)  bekezdés c / pontja alapján folytatta le.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

            Dr. Ádám Antal              Dr. Herczegh Géza
            alkotmánybíró                 alkotmánybíró

          Dr. Kilényi Géza              Dr. Lábady Tamás
            alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                        Dr. Schmidt Péter
                      előadó alkotmánybíró

                        Dr. Szabó András
                          alkotmánybíró

         Dr. Tersztyánszky Ödön           Dr. Vörös Imre
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                       Dr. Zlinszky János
                          alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    1518/B/1990
    Date of the decision:
    .
    12/10/1991
    .
    .