Hungarian
Ügyszám:
.
1105/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1105/B/1993. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/637
.
A döntés kelte: Budapest, 03/22/1994
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

       Az    Alkotmánybíróság     jogszabályi    rendelkezések
  alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára   irányuló
  indítvány tárgyában meghozta a következő

                         határozatot :

       Az  Alkotmánybíróság   a  jövedéki   szabályozásról  és
  ellenőrzésről, valamint  a bérfőzési szeszadóról szóló 1993.
  évi LVIII.  törvény 9.  § (4)  bekezdés b/ pontja, 17. § (1)
  bekezdés a/  pontja, 45.  § (1)  bekezdése és  a 80.  §  (5)
  bekezdése   alkotmányellenességének   megállapítása   iránti
  indítványt   és    megsemmisítésére    vonatkozó    kérelmet
  elutasítja.
                            Indokolás

                                I.

        1. A jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint
   a bérfőzési  szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény  ( a
   továbbiakban :  Tv. ) 9. § (4) bekezdés b/ pontja szerint :
        "   [   (4)   A   jövedéki   termékek   kiskereskedelmi
   forgalmazására jövedéki  engedélyt az a kérelmező kap, amely
   ( aki ) ]
        b/  a   kőolajtermékek  forgalmazásához  üzemanyagtöltő
   állomással, önálló  háztartási tüzelőolaj  eladóhellyel vagy
   tüzelőanyag telephellyel rendelkezik".

        A Tv. 17. § (1) bekezdés a/ pontja alapján :
        " [ (1) A kiskereskedő jövedéki terméket kizárólag az e
   törvényben megjelölt üzletkörökben, illetve ezen belül ]
        a /  motorbenzint, gázolajat és háztartási tüzelőolajat
   csak   üzemanyagtöltő    állomáson,    illetve    háztartási
   tüzelőolajat önálló  háztartási tüzelőolaj  eladóhelyen vagy
   tüzelőanyag telephelyen értékesíthet".

        A  Tv.   45.  §   (1)  bekezdése  megállapítja  :    "A
   motorbenzin,   gázolaj    és   tüzelőolaj    kiskereskedelmi
   árusításának feltétele,  hogy az üzemanyagtöltő állomás vagy
   az önálló háztartási tüzelőolaj eladóhely csak engedélyezett
   típusú és  az Országos  Mérésügyi Hivatal által hitelesített
   átfolyásmérővel   és    összegezővel   ellátott   kiszolgáló
   készülékkel ( kútoszlop ) működtethető".

        A Tv. 80. § (5) bekezdése pedig kimondja :  "Nem kaphat
   jövedéki engedélyt  az a  szervezet és  természetes személy,
   amely (  aki )  a jövedéki  termékeket nem  olyan üzletkörbe
   tartozó  kereskedelmi  egységben  forgalmazza,  ahol  azt  e
   törvény  megengedi,   illetve,  ha   a   jövedéki   termékek
   kiskereskedelmi forgalmazásához  saját tulajdonú vagy bérelt
   üzlethelyiséggel,  üzemanyagtöltő   állomással,   háztartási
   tüzelőolajat értékesítő önálló eladóhellyel vagy tüzelőanyag
   telephellyel nem rendelkezik. "

        2.   Az   indítványozó   a   Tv.   fentiekben   idézett
   rendelkezései  alkotmányellenességének   megállapítását   és
   megsemmisítését kérte. Álláspontja szerint a Tv. sérelmezett
   rendelkezései  sértik   az  Alkotmánynak   a  tulajdonformák
   egyenjogúságát, valamint  a vállalkozás jogát és a gazdasági
   verseny szabadságát megállapító 9. § (1) és (2) bekezdését.

        Az indítványozó  azt kifogásolja,  hogy a  Tv. említett
   előírásai   kizárják    a   kőolajtermékek   kiskereskedelmi
   forgalmazásából mindazokat,  akik üzemanyagtöltő állomással,
   önálló háztartási  tüzelőolaj eladóhellyel  vagy tüzelőanyag
   telephellyel nem  rendelkeznek. Erre  tekintettel szerinte a
   támadott előírások  a gazdasági  versenyt  teljes  mértékben
   korlátozzák, monopolhelyzetet  teremtenek a  MOL RT számára.
   Az indítványozó  hivatkozott arra  is, hogy  a Tv. korlátozó
   rendelkezései az  előírt feltételekkel  nem rendelkező, s az
   eddigiekben   a    szóban   forgó   tevékenységet   folytató
   vállalkozások további működését lehetetlenné teszik.

                                  II.

        1. A Tv. preambuluma szerint az Országgyűlés a törvényt
   egyfelől a  költségvetés feladatainak  ellátásához szükséges
   bevételek fokozott  védelme, másfelől  pedig annak érdekében
   alkotta, hogy  a jövedéki  termékek  piacán  a  részt  vevők
   között tisztességes verseny alakuljon ki.

        A Tv.  1. §  (2) bekezdése  alapján a  törvény célja  -
   egyebek mellett - az, hogy :
        "a/ a  jövedéki tevékenységet  jövedéki engedély nélkül
   ne végezzenek;
        b/ a  jövedéki termékek után az általános forgalmi adó,
   a fogyasztási adó, illetve az e törvényben meghatározott adó
   az állami  költségvetésbe  nagy  biztonsággal,  folyamatosan
   befolyjon;
        c/ a  jövedéki ellenőrzés  révén  javuljon  a  jövedéki
   termékek utáni  adófizetési  kötelezettség  kijátszásának  a
   felderítése, egyúttal  szígorodjon az  e  törvény  előírásai
   megszegésének szankcionálása;
        d/ a  jövedéki ellenőrzési  hatóságok  számba  vegyenek
   minden,  belföldön   előállított  vagy  külföldről  behozott
   jövedéki terméket;
        e/ az  ellenőrzések  és  a  szankciók  megelőző  hatást
   fejtsenek ki a visszaélésekkel szemben".

        A Tv.  tárgyi hatályára vonatkozó 3. §-a meghatározza a
   jövedéki termékek  és tevékenységek  körét. E rendelkezésből
   az  állapítható   meg,  hogy   jövedéki  terméknek   a  nagy
   fogyasztási   adótartalmú,    valamint   azok   a   termékek
   minősülnek, amelyek  után az  e törvény  által megállapított
   bérfőzési szeszadót kell fizetni [ (3) és (4) bekezdés ] . A
   3. §  (3) bekezdés  i/  pontja  alapján  jövedéki  terméknek
   minősül :  "a motorbenzin, a gázolaj, a tüzelőolaj és könnyű
   fűtőolaj (  a továbbiakban  :   kőolajtermékek )  . A  Tv. a
   kőolajtermékek   tekintetében   a   termelési,   az   önálló
   raktározási, tárolási,  a nagy- és kiskereskedelmi, valamint
   az import  és az  export tevékenységet vonja a hatálya alá [
   3. § (1) bekezdés a/ pont ] .

        2.  Az   Alkotmány  9.   §  (1)   bekezdése  szerint  :
   "Magyarország  gazdasága   olyan  piacgazdaság,  amelyben  a
   köztulajdon  és   a  magántulajdon   egyenjogú  és   egyenlő
   védelemben részesül".  A (2)  bekezdése alapján  pedig :  "A
   Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát
   és a gazdasági verseny szabadságát".

        Az   Alkotmánybíróság    a   33/1993.   (V.   28.)   AB
   határozatában ( ABK 1993 május, 237, 242. ) kifejtette, hogy
   az  Alkotmány   -  a   piacgazdaság   deklarálásán   túl   -
   gazdaságpolitikailag semleges.  Az  Alkotmányból  az  állami
   beavatkozás  nagysága,  ereje,  még  kevésbé  annak  tilalma
   közvetlenül nem vezethető le. Az állam gazdaságpolitikájának
   meghatározása terén - az Alkotmány 9. §-ának korlátai között
   - igen  nagy a  jogalkotó  szabadsága,  az  Alkotmánybíróság
   hatásköre pedig igen korlátozott.

        Az  Alkotmány   9.  §   (1)  bekezdése   értelmezésével
   kapcsolatban  az   Alkotmánybíróság   már   számos   korábbi
   döntésében kifejtette  álláspontját [ pl. a 21/1990. (X. 4.)
   AB határozat ( ABH 1990. 73, 82. ) és a 7/1991. (II. 28.) AB
   határozat   ( ABH  1991. 22, 28. ) ] . A 21/1990. (X. 4.) AB
   határozatában külön  is  kiemelte,  hogy  ez  az  alkotmányi
   rendelkezés nem  tekinthető a tulajdonformák felsorolásának,
   nem a  tulajdonformák között  különböztet, hanem  a tulajdon
   bármely formájára nézve a diszkrimináció tilalmát fogalmazza
   meg.

        A Tv.  vizsgált rendelkezései  a  jövedékinek  minősülő
   kőolajtermékek        kiskereskedelmi        forgalmazásának
   engedélyezésére  és   az  ilyen   tevékenység   gyakorlására
   vonatkozó   korlátozó   feltételeket   valamennyi   jövedéki
   tevékenységet   végző   jogalany   tekintetében   egységesen
   határozzák meg,  a tulajdon  formája tekintetében  semmilyen
   hátrányos   megkülönböztetést    nem   tartalmaznak.    Erre
   tekintettel a  Tv.  kifogásolt  előírásai  nem  ütköznek  az
   Alkotmány 9. § (1) bekezdésébe.

        Az   Alkotmánybíróság   az   54/1993.   (X.   13.)   AB
   határozatában ( ABK 1993.október 396, 399. ) megállapította:
   " A  vállalkozás  joga  azt jelenti, hogy bárkinek Alkotmány
   bíztosította joga  a vállalkozás,  azaz  üzleti  tevékenység
   kifejtése. A  vállalkozás joga  nem abszolutizálható, és nem
   korlátozhatatlan :  senkinek sincs alanyi joga meghatározott
   foglalkozással  kapcsolatos  vállalkozás,  sem  pedig  ennek
   adott  vállalkozási  jogi  formában  való  gyakorlásához.  A
   vállalkozás joga  annyit  jelent  -  de  annyit  alkotmányos
   követelményként feltétlenül  -, hogy az állam ne akadályozza
   meg, ne tegye lehetetlenné a vállalkozóvá válást".

        Az  Alkotmány   9.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott
   vállalkozás joga  alapjognak minősül.  Az Alkotmány 8. § (2)
   bekezdése kimondja  :   "A Magyar Köztársaságban az alapvető
   jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat  törvény
   állapítja meg,  alapvető jog  lényeges tartalmát azonban nem
   korlátozhatja". A  vállalkozás jogának  alapjogi minőségéből
   tehát az  következik, hogy  az csak akkor és olyan mértékben
   korlátozható,  amennyiben   a  korlátozás  végső  eszközének
   fennállnak  az   alkotmányos  indokai.  Az  Alkotmánybíróság
   számos határozatában  követett eddigi  gyakorlata szerint  a
   korlátozás akkor  nem  alkotmányellenes,  ha  az  az  elérni
   kívánt  alkotmányos  cél  szempontjából  elkerülhetetlen  és
   arányos mértékű  [ Pl.  20/1990. (X.  4.) AB határozat ( ABH
   1990. 69,  72. )  és a  7/1991. (II. 28.) AB határozat ( ABH
   1991. 22, 32. ) ] .

        A  vállalkozás  alapjogát  érintő  állami  korlátozások
   alkotmányossága eltérő mérték alapján minősül aszerint, hogy
   az  állam  a  vállalkozás  gyakorlását,  vagy  annak  szabad
   megválasztását korlátozzae.  A vállalkozáshoz  való jogot az
   veszélyezteti  legsúlyosabban,  ha  az  állam  a  vállakozót
   valamely  vállalkozói   tevékenység  folytatásából  teljesen
   kizárja és ezáltal a vállalkozó azt nem választhatja.

        A Tv. kifogásolt, az előzőekben idézett rendelkezései a
   kőolajtermékek  kiskereskedelmi   forgalmazása  tekintetében
   meghatározzák  az  engedély  megadásának  és  a  tevékenység
   folytatásának  feltételeit.   E   megszorító   rendelkezések
   alapján a  szóban  forgó  jövedéki  termékek  forgalmazására
   engedély csak  abban  az  esetben  adható,  ha  a  kérelmező
   üzemanyagtöltő   állomással,   önálló   eladóhellyel,   vagy
   telephellyel rendelkezik és a kiskereskedelmi tevékenység is
   csak ezekben az üzletkörökben folytatható. Ezek az előírások
   tehát   a    kiskereskedelmi    tevékenység    gyakorlásának
   feltételeit írják elő, s nem irányulnak az ezzel kapcsolatos
   vállalkozói tevékenység lehetetlenné tételére.

        A     vizsgált      rendelkezésekben      megállapított
   korlátozásokat  a   Tv.  idézett   céljában   megfogalmazott
   követelmények  indokolják,   így  nevezetesen   az,  hogy  a
   jövedéki termékek  után a  különböző adók  nagy biztonsággal
   befolyjanak és  e tevékenységek  az  engedélyezéssel  és  az
   ellenőrzéssel nyomon  követhetők legyenek,  megszűnjék  azok
   feketekereskedelme, s  ezáltal a  jövedéki termékek piacán a
   részt vevők között tisztességes verseny alakuljon ki.

        A    fentiekre    tekintettel    az    Alkotmánybíróság
   megállapítása  szerint   a  Tv.   kifogásolt   előírásai   a
   vállalkozáshoz való  alapjog nem  önkényes és nem aránytalan
   korlátozását jelentik.

        A gazdasági verseny szabadsága az állami célkitűzésként
   megállapított  piacgazdasághoz  szervesen  kapcsolódó  olyan
   alkotmányos elv,  amely többek  között arra  hivatott,  hogy
   elősegítse   a   vállalkozás   és   a   foglalkozás   szabad
   megválasztása    alapjogának     sokszinű    és     hatékony
   érvényesülését.

        A  vizsgált   ügyben  a  gazdasági  verseny  szabadsága
   korlátozásának    megítélése    a    vállalkozás    alapjoga
   alkotmányosságának  elbírálásához   kapcsolódott.  Erre   az
   összefüggésre      tekintettel      az      Alkotmánybíróság
   megállapította,  hogy  a  Tv.  kifogásolt  rendelkezései  az
   Alkotmány 9. § (2) bekezdésébe sem ütköznek.

         Mindezek  alapján az  Alkotmánybíróság az indítványt a
   rendelkező részben foglaltak szerint elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

                           Dr. Ádám Antal
                           alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                        előadó alkotmánybíró

             Dr. Lábady Tamás          Dr. Schmidt Péter
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

             Dr. Szabó András        Dr. Tersztyánszky Ödön
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre             Dr. Zlinszky János
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    1105/B/1993
    Date of the decision:
    .
    03/22/1994
    .
    .