Hungarian
Ügyszám:
.
327/H/2006
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 14/2006. (V. 15.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/268
.
A döntés kelte: Budapest, 05/15/2006
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:

                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  az  Országos Választási  Bizottságnak  az
  országos    népszavazás   kitűzésére   irányuló   kezdeményezés
  aláírásgyűjtő   ívének   és  az  azon  szereplő   kérdésnek   a
  hitelesítése  tárgyában  hozott  határozata  ellen   benyújtott
  kifogás alapján meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság  41/2005.
  (XII. 1.) OVB határozatát helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

   1.  A  Magyarországi  Kisebbségek Pártja országos  népszavazási
   kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát nyújtotta  be
   hitelesítés  céljából  az Országos Választási  Bizottsághoz  (a
   továbbiakban:  OVB). Az aláírásgyűjtő íven a  következő  kérdés
   szerepelt:

   „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaságban élő és külön
   törvény  által  már korábban elismert nemzetiségek  és  etnikai
   kisebbségek,  külön törvényben szabályozott módon megválasztott
   országos vezetői, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének  teljes
   jogkörrel rendelkező tagjai legyenek?”

   Az  OVB  álláspontja  szerint a népszavazásra  feltenni  kívánt
   kérdés   tartalma   ellentétes  az  Alkotmány   28/C.   §   (5)
   bekezdésének  d) pontjával, valamint a 71. § (1)  bekezdésével.
   Ezért  az OVB a 41/2005. (XII. 1.) OVB határozatával megtagadta
   az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését.

   A kezdeményező a törvényes határidőn belül kifogást nyújtott be
   az    Alkotmánybírósághoz   az   OVB   határozatával   szemben.
   Álláspontja szerint a határozat ellentétes a népszuverenitás és
   a    népfelség   elvével,   ezért   indítványozta,   hogy    az
   Alkotmánybíróság kötelezze új eljárás lefolytatására az OVB-t.

   2.  Alkotmánybíróság  a  kifogást az  Alkotmány,  a  választási
   eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)  és
   az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.
   évi  III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) alábbi rendelkezései
   alapján vizsgálta meg:

   Alkotmány
   „28/C. § (5) bekezdés
   Nem lehet országos népszavazást tartani:
   (…)
   d)    az   Országgyűlés   hatáskörébe   tartozó   személyi   és
   szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekről”.
   „71.  §  (1)  Az országgyűlési képviselőket, valamint  a  helyi
   önkormányzati    képviselő-testület    tagjait,    továbbá    a
   polgármestert  és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok
   általános  és egyenlő választójog alapján, közvetlen és  titkos
   szavazással választják.”
   Nsztv.
   „10.   §   Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
   b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
   c)  a  kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
   d)  az  aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási  eljárásról
   szóló törvényben foglalt követelményeknek.”
   Ve.
   „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási   Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  –  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. [...]
   (3)  Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

   3. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  1.  §  h)
   pontjában  foglaltaknak megfelelően a Ve.  130.  §-a  határozza
   meg.
   Az  Alkotmánybíróságnak a kifogás alapján lefolytatott eljárása
   jogorvoslati  eljárás,  melynek  során  az  Alkotmánybíróság  –
   alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban  –  azt
   vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 78. § (2)
   bekezdésében  foglalt feltételeknek és az OVB az  aláírásgyűjtő
   ív  hitelesítési  eljárásában az Alkotmánynak  és  az  irányadó
   törvényeknek megfelelően járt-e el.

   4.  Az  aláírásgyűjtő  ív mintapéldányán szereplő  kérdés  arra
   irányul, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek országos vezetői
   e  tisztségükből  következően az Országgyűlés tagjai  legyenek.
   Vagyis eredményes ügydöntő népszavazás esetén a törvényhozásnak
   lehetővé     kellene    tennie,    hogy    az     országgyűlési
   képviselőválasztásokon mandátumot szerzett  képviselők  mellett
   más – törvényben meghatározott – választáson vezetői tisztséget
   elnyert személyek is képviselői mandátumhoz jussanak.

   Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az  aláírásgyűjtő  ív
   mintapéldányán    szereplő   kérdés   eldöntésére    megtartott
   eredményes  népszavazás az Alkotmány módosítására kötelezné  az
   Országgyűlést.  Az  Alkotmány 71. §  (1)  bekezdése  ugyanis  –
   egyebek  mellett – kimondja, hogy az országgyűlési képviselőket
   a  választópolgárok  egyenlő  választójog  alapján  közvetlenül
   választják. Az egyenlőség és a közvetlenség elvével  ellentétes
   volna  a  nemzeti és etnikai kisebbségek választott  vezetőinek
   delegálása a parlamentbe. [34/2005. (IX. 29.) AB határozat, ABK
   2005. szeptember, 524, 529.]
   Az  Alkotmánybíróság  a  25/1999.  (VII.  7.)  AB  határozatban
   általános érvénnyel állapította meg: „az Alkotmány módosítására
   irányuló    kérdésben    nem    írható    ki    választópolgári
   kezdeményezésre  olyan  népszavazás,  amely  az  Országgyűlésre
   kötelező  volta  miatt  elvonná  az  Országgyűlés  alkotmányozó
   hatáskörét.” (ABH 1999, 251, 262.)

   Mivel  az Alkotmány 71. § (1) bekezdésében foglaltak miatt  nem
   tartható   népszavazás  az  aláírásgyűjtő   ív   mintapéldányán
   szereplő  kérdésben, az Alkotmánybíróság a kérdést nem  vetette
   össze  az  Alkotmánynak az OVB határozatában szintén  felhívott
   28/C. § (5) bekezdése d) pontjával.
   Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság az OVB határozat  Magyar
   Közlönyben  való  megjelenésére, elrendelte e  határozatának  a
   Magyar Közlönyben való közzétételét.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
            Dr. Bagi István              Dr. Balogh Elemér
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
            Dr. Bragyova András             Dr. Erdei Árpád
            alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                   
           Dr. Holló András                 Dr. Kiss László
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                   
           Dr. Kovács Péter             Dr. Kukorelli István
           alkotmánybíró                előadó alkotmánybíró
                                   
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke,
                      az aláírásban akadályozott
                          Dr. Paczolay Péter
                         alkotmánybíró helyett

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    14/2006. (V. 15.)
    Date of the decision:
    .
    05/15/2006
    .
    .