Hungarian
Ügyszám:
.
995/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 995/B/1990. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/515
.
A döntés kelte: Budapest, 10/04/1993
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság   jogszabályok  alkotmányellenességének
  utólagos   vizsgálatára    és   megsemmisítésükre   irányuló
  indítványok ügyében meghozta az alábbi

                         határozatot :

  Az  Alkotmánybíróság   a  házasságról,   a  családról  és  a
  gyámságról szóló  1952. évi  IV. törvény  ( a továbbiakban :
  Csjt )  17. §  (1)  b ) pontja,  1820. §-ai,  26. § (3)  (5)
  (6) bekezdése,  69/A. § (1) és (2) bekezdése, 69/C. § (1) és
  (2)   bekezdése,  69/E.  §-a, a  Csjt végrehajtásáról  szóló
  4/1987. ( VI. 14. )   IM   rendelet  17.  §  (4)  bekezdése,
  valamint   a  1925. §-a;  továbbá a  Csjt 72.  §, 82.  § (2)
  bekezdése,  83.   §  (2)   bekezdése,  92/A.  §-a  és  ezzel
  összefüggésben  a   szülő   és   gyermek   kapcsolattartását
  szabályozó 51/1986.  (XI. 26.) MT rendelet 25. § (1) (3) (4)
  bekezdése és  26. §-a; a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
  évi IV. törvény,  ( Btk ) 196. §-a, továbbá a magánszemélyek
  jövedelemadójáról szóló  1991. évi  XC. törvény  39.  §  (8)
  bekezdése alkotmányellenességének  utólagos megállapítására,
  és e  jogszabályi  rendelkezések  megsemmisítésére  irányuló
  kérelmeket elutasítja.

  A Csjt  31/A- /D §-ai, a 43. § (5) és a 44. §-ai, valamint a
  Csjt hatálybaléptetéséről  szóló  1952.  évi  23.  tvr  (  a
  továbbiakban :   Csjté ) 43. §-a ügyében az Alkotmánybíróság
  az indítványt visszautasítja.

  A Csjt  32. §  (3) bekezdése,  valamint 42.  §,  76.  §  (3)
  bekezdése  elleni  indítványokat,  és  a  Csjt  módosítására
  vonatkozó javaslatokat,  továbbá a  nemzetközi szerződésekbe
  ütközés    vizsgálatára     vonatkozó    indítványokat    az
  Alkotmánybíróság visszautasítja.
                           Indokolás :

                                I.
   Az Alkotmánybíróság  a  Csjt  egyes  §-ai  ellen  benyújtott
   indítványok alapján megindult ügyeket egyesítette.

   Az indítványozók  jelentős része az elvált apák pozíciójából
   kiindulva azt az álláspontot képviseli, hogy a Csjt érintett
   rendelkezései sértik  az Alkotmány  66. §  (1)  bekezdésében
   rögzített egyenjogúság  elvét, Alkotmány  67. §-át, mert nem
   biztosítják  az   elvált  szülők   jogát  a   gyermek  közös
   nevelésében, végül a Csjt legtöbb rendelkezését és szellemét
   az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt diszkrimináció
   tilalmába, a jogegyenlőségi tételbe ütközőnek tartják.
   Álláspontjuk  szerint   a  Csjt  egyes  rendelkezései  és  a
   hozzájuk  kapcsolódó   rendelkezések  sértik  a  Polgári  és
   Politikai   Jogok   Nemzetközi   Egyezségokmányában   és   a
   Gazdasági,  Szociális   és   Kulturális   Jogok   Nemzetközi
   Egyezségokmányában foglalt elveket is.

   1. A  Csjt -nek  a  házasság felbontásáról rendelkező részei
   ( 17. § (1) b/ pont,  és  18.  §  a/  pontja,  20.  §  )  az
   indítványozók   szerint    állampolgári    jogaikat    sértő
   rendelkezések.  Míg   az  önkéntes   elhatározáson   alapuló
   házassági  szándékot   elégséges  az  anyakönyvvezető  előtt
   bejelenteni ahhoz,  hogy a  házasság  létrejöjjön,  addig  a
   házasság  felbontására   irányuló  szándékuk   -  még  közös
   megegyezésük esetében  is -  csak a  bíróság döntése alapján
   valósul meg.  Ez -  véleményük  szerint  -  az  állampolgári
   akarat  állami   korlátozása,  illetőleg   az   államnak   a
   magánfelek     életviszonyaiba     való     alkotmányellenes
   beavatkozása.

   2.  A   férfiak  hátrányos   megkülönböztetését  látják   az
   indítványozók a Csjt 26. §-ának rendelkezéseiben. A házasuló
   nő névválasztására  a törvény jogosítja fel az asszonyt, s a
   nő elhatározásába  a férj  beleszólását, hozzájárulását  nem
   teszi   feltétellé.   A   házasság   megszünése,   illetőleg
   érvénytelenné  nyilvánítása   esetén  a  volt  férj  nevének
   további viselésétől a Csjt csupán újabb házasságkötés esetén
   tiltja el  a volt  feleséget, míg  a bíróság kizárólag akkor
   hozhat  ilyen  eltiltó  határozatot,  ha  a  volt  feleséget
   szándékos bűncselekmény  miatt jogszerűen szabadságvesztésre
   ítélik. A  kifogásolható erkölcsi  magatartás, méltatlanság,
   amely a  férfinak a  nevéhez füződő jogait sértheti, már nem
   ad alapot a névtől való eltiltásra.

   3. A  Csjtnek a  házastársak  közös  lakásának  rendezéséről
   szóló  31/AD.   §-ait   azért   tartják   az   indítványozók
   alkotmányellenesnek,   mert    hátrányos   megkülönböztetést
   jelentenek a  volt férjek  számára. Álláspontjuk  szerint  a
   gyermekkel  maradó   anya   ugyanakkor   egyoldalú   előnyös
   megkülönböztetésben részesül.  Ez az  ismert lakáshelyzetben
   kifejezett visszaélésekre  serkenti az  anyákat  az  apákkal
   szemben.

   4. Hátrányos  megkülönböztetést jelent  -  az  indítványozók
   szerint  -,   hogy  a   volt  férjek  évtizedekig  kötelesek
   feleségüket tartani,  bármilyen rövid ideig éltek is együtt.
   Ezt a tartási kötelezettséget társadalmi és nem állampolgári
   feladatnak itélik az indítványozók.
   ( Csjt 32. § )

   5.  Állampolgári  jogait  sértőnek,  és  alkotmányellenesnek
   itéli   az    egyik   indítványozó   a   Csjt   42.   §-ának
   rendelkezéseit,  mert   az  anyának  egyoldalú  döntésre  ad
   lehetőséget a gyermek nevének megválasztásában.

   6. Az  anyának biztosít  egyoldalú jogot  a Csjté 43. §-a, -
   állítják  az  indítványozók  -  amikor  a  bíróság  az  anya
   kérelmére ideiglenes  intézkedéssel a  vélelmezett  apát  is
   tartásra kötelezheti.

   7.  A   gyermek  tartására   kötelezett  férj   hátrányosabb
   helyzetben van  azzal a  férjjel szemben, - az indítványozók
   nézete szerint, - aki a gyermeket a családjában tartja el.

   Hátrányos megkülönböztetést  jelent a különélő apák terhére,
   hogy   a   különélő   tartásra   kötelezett   csak   pénzben
   szolgáltathat   tartást,   szemben   a   házasságon   belüli
   eltartóval. Sérelmes  az is,  hogy  illetményükre  vonatkozó
   adataikat a  munkahelyek kiszolgáltatják. (Csjt 69/A. § (2),
   69/C. § (1) (2) bek. )

   A Csjt  69/E. §-ában  foglalt rendelkezést  pedig,  amely  a
   jogerősen megítélt  tartás esetében  bírói  intézkedéssel  a
   tartásdíj  állami  előlegezésének  intézményét  vezette  be,
   egyenesen  a   bírói  hatáskörtől   idegen  segélyezési   és
   szociális támogatási  intézkedésnek ítéli  az  indítványozó.
   Ezért   alkotmányellenesnek tartja  a szabályozást,  s azt a
   végrehajtásával kapcsolatos  miniszteri rendelet  (  4/1987.
   (VI. 14.) IM r. ) 1925. §-ával együtt kéri megsemmisíteni.

   8. A tartási kötelezettséggel kapcsolatos jogszabályok közül
   a Btk  196. §-ának  alkotmányellenességét sérelmezik  még az
   indítványozók. Álláspontjuk  szerint  e  szabály  nemzetközi
   szerződésben foglalt elvekkel ütközik. Másrészt az Alkotmány
   70/A.  §-át   sérti,  amikor   polgári  jogi   tartozás  nem
   teljesítéséért  az   elvált  apákra  még  büntető  szankciók
   alkalmazását is lehetővé teszi.

   9. Az  indítványozók szerint  alapvető emberi  jog a  szülői
   felügyeleti jog.  Ez tehát  még törvénnyel sem korlátozható.
   Ezért alkotmányellenes nézetük szerint a Csjt 72. §-a, amely
   csak  a   gyermekkel  élő   szülőnek  biztosítja   a  szülői
   felügyeletet,   míg a  különélő szülő  felügyeleti  jogát  a
   törvény   különböző   módon   korlátozza,   szüneteltetését,
   felfüggesztését és megszüntetését is lehetővé téve.

   Ugyanígy alkotmányellenesnek vélik a Csjt 82. § (2) és a 83.
   §  (2)   bekezdését  is,  amely  a  vagyoni  ügyek  kezelése
   tekintetében korlátozza a szülő jogait.

   Diszkriminativ az  indítványozók álláspontja  szerint a Csjt
   92/A. §-ában  foglalt szabály,  amely  a  szülő  és  gyermek
   kapcsolattartását   rendezi,    ugyanigy    a    hivatkozott
   rendelkezés végrehajtását  biztosító 51/1986.  (XI. 26.)  MT
   rendelet 25.  § (1)  - (4)  bekezdése és  26. §-a  is,  mert
   lehetővé   teszi    a    kapcsolattartás    felfüggesztését,
   szünetelését és  megszüntetését is. Ennek kezdeményezését az
   anyára és a gyámhatóságra bízza.

   Alkotmányellenes ez  utóbbi rendelkezés álláspontjuk szerint
   azért  is,   mert  a   szülő  alapvető   jogaira  nézve  nem
   törvényben,  hanem   minisztertanácsi  rendeletben  mond  ki
   korlátozó intézkedéseket.

   10.  Kifogásolták  az  indítványozók  az  apaság  vélelmének
   megdöntésére irányuló indítványok előterjesztésére vonatkozó
   Csjt  szabályok   alkotmányellenességét   is.   Álláspontjuk
   szerint a  gyermek jogait  sérti, hogy  a  pert  kiskorúsága
   esetén a  gyámhatóság vagy az anya kezdeményezheti ( 44. § )
   , holott  a 43. § (5) bekezdése szerint nagykorúságát követő
   egy év alatt jogosult a gyemek a per megindítására.

   11.  Végül  az  indítványozók  diszkriminativnak  tartják  a
   magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. tv. 34.
   § (3)  bekezdését,  amely  szerint  a  gyermekkel  élő  anya
   jogosult adókedvezményre,   míg  az apát ez a kedvezmény nem
   illeti meg.

                               II.

   Ismeretes, hogy  Magyarországon viszonylag  magas a  válások
   száma.  Sok  a  feszültség  a  családokon  és  a  felbomlott
   családokon belül. Mindezt jól tükrözik az indítványok is.

   A  jog,  amely  e  társadalmi  viszonyokat  rendezi  a  maga
   korlátozott eszközeivel nem tudja maradéktalanul megoldani a
   feszültségeket,  önmagában   nem  alkalmas  azok  megnyugató
   kezelésére. A  jogszabály ugyanis  többnyire absztrakt módon
   keretszabályozást nyújt.  A  jogszabályt  alkalmazó  bíróság
   feladata a  szabály egyéniesítése;  gyakran  azonban  még  a
   bíróság határozata sem jelenti a konkrét probléma teljeskörű
   megoldását.

   Az Alkotmánybíróság  hatásköre csak az indítvánnyal érintett
   jogszabály alkotmányellenességének vizsgálatára terjed ki, a
   konkrét sérelmek,  illetőleg  a  hatályos  jogi  szabályozás
   célszerűségének és  méltányosságának vizsgálata  kívül  esik
   ezen a hatáskörön.

   Az  Alkotmánybíróság  az  indítványokkal  érintett  törvényi
   rendelkezések vizsgálatánál  az  Alkotmány  rendelkezéseiből
   indult ki.

   Az Alkotmány 8. §-a :

   (1) A  Magyar Köztársaság  elismeri az ember sérthetetlen és
   elidegeníthetetlen  alapvető   jogait,   ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelezettsége.

   (2)  A   Magyar  Köztársaságban   az  alapvető   jogokra  és
   kötelességekre vonatkozó  szabályokat törvény állapítja meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
   Az Alkotmány 15. § szerint :

   A  Magyar   Köztársaság  védi   a  házasság   és  a   család
   intézményét.

                           XII. fejezet
                  Alapvető jogok és kötelességek
   66. §
   (1) A  Magyar Köztársaság  biztosítja a  férfiak  és  a  nők
   egyenjogúságát  minden   polgári  és   politikai,   valamint
   gazdasági, szociális és kultúrális jog tekintetében.
   (2) A  Magyar Köztársaságban  a gyermek  születése előtt  és
   után külön rendelkezések szerint támogatást és védelmet kell
   nyújtani.

   67. §
   (1) A  Magyar Köztársaságban  minden gyermeknek  joga van  a
   családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre
   és gondoskodásra,  amely  a  megfelelő  testi,  szellemi  és
   erkölcsi fejlődéséhez szükséges.

   (2) A  szülőket megilleti  az a  jog,  hogy  a  gyermeküknek
   adandó nevelést megválasszák.

   (3) A  családok és  az  ifjúság  helyzetével  és  védelmével
   kapcsolatos   állami    feladatokat   külön    rendelkezések
   tartalmazzák. "

                               III.

   Az Alkotmánybíróság    első  határozatainak  egyike  volt  a
   4/1990.  (III.   4.)   AB   határozat,   amely   a   Csjtvel
   foglalkozott. Ezen belül meghatározta a házasság és a család
   intézményének alkotmányos helyzetét.

   Eszerint :   "Az  alapvető jogokról  és  kötelességekről  az
   Alkotmány    XII.    fejezete    külön    rendelkezik.    Az
   alkotmánymódosítás indokaiból ( az 1989. évi XXXI. tv. 2. §-
   ának indokolása  8. pont  ) azonban  megállapítható, hogy az
   Alkotmány  I.   fejezete,  az   általános  rendelkezések  is
   tartalmaznak ilyen jogokat és kötelességeket. "

   Az AB  határozat ehhez  képest a Csjtvel kapcsolatos további
   okfejtésében rámutat  :    "A  társadalmat  alkotó  polgárok
   legalapvetőbb és legtermészetesebb közössége a házasság és a
   család. A  házasságra  és  a  család  viszonyaira  vonatkozó
   szabályokat az  állampolgárok alapvető  joga és  kötelessége
   körébe vonta az 1987. évi XI. tv.  ( JAT ) 5. §-ának idézett
   e/ pontja,  ( az nevezetesen, amely szerint az állampolgárok
   alapvető  jogai  és  kötelességei  körében  törvényben  kell
   szabályozni különösen  a házasságot  és a  családot )  ,  de
   nyilvánvalóan következik  ez az  Alkotmány 15. és 67. §-ának
   rendelkezéseiből is. "

   Ha tehát az Alkotmány 15. §-ában foglalt védelem alapjogként
   kiterjed  a   házasság  és  a  család  jogi  szabályozásának
   legfontosabb kérdéseire,    akkor  az  Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdéséből egyértelmű,  hogy e viszonyokat csak törvénnyel
   lehet  szabályozni,   és  az   is,  hogy  e  jogok  lényeges
   tartalmukban nem  korlátozhatók.  A  nem  lényeges  tartalmi
   körben lehetséges törvényi korlátozásoknak pedig arányosnak,
   és szükségesnek kell lenniök.

   Az  Alkotmánybíróság   a  Csjtnek   tehát  minden   érintett
   szakaszával  összefüggésben   az  alapjog  meghatározásával,
   annak    lényeges     tartalmával     és     korlátozásainak
   megalapozottságával foglalkozott.

   Az Alkotmánybíróság  ebből az elvi megállapításból kiindulva
   az  indítványok  keretei  között  a következőket állapította
   meg:

   1. Az  indítványozók egy  része  támadta  a  Csjtnek  azt  a
   szabályozását,  amely   szerint  a  házasság  felbontása,  a
   gyermek elhelyezése és tartása bírósági hatáskörbe tartozik,
   holott a  házasság megkötésére vonatkozó állampolgári szabad
   elhatározás kinyilvánításához  elégséges az  anyakönyvvezető
   és a tanuk jelenléte.

   A bírói  hatáskört ezekben  a  kérdésekben  az  állampolgári
   szabadság  korlátozásának,   a  magánszférába   való  állami
   beavatkozásnak tartják.

   Az indítvány  megalapozatlansága a Csjtről eddig kifejtettek
   alapján is nyilvánvaló.

   Az állampolgároknak szabad és felelős elhatározásán alapszik
   a   házasságkötési    döntésük.   E    szabadságuk   annyira
   biztosított,  hogy  ilyen  döntésre  a  törvényi  feltételek
   mellett a kiskorú is jogosult.

   Ha azonban  a házasság  és a  család intézménye  alkotmányos
   védelem  alatt   áll,  ha  az  ezzel  kapcsolatos  viszonyok
   rendezése  -  minthogy  az  állampolgároknak  idevágó  jogai
   alapjogok -  csak törvénnyel lehetséges, akkor a létrehozott
   házasság, a  meglévő család  megtartásának  előmozdítása,  a
   házasság felbontásának törvényes szabályok között tartása az
   Alkotmány által  a család  védelmére előírt  állami feladat,
   amelynek eszköze a bírói út.

   A Csjt  1721. §-ainak alkotmányossága ezen belül a gyermekek
   sorsáról   való   döntések   bírói   hatáskörbe   utalásának
   megalapozottsága az  Alkotmánya 15. §-ából tehát közvetlenül
   levezethető.

   Ezért   az    indítványokat   alaptalanságuk    folytán   az
   Alkotmánybíróság elutasította.

   2. A Csjt 26. §-ával kapcsolatban több indítványozó a férjek
   jogainak csorbítását,  személyiségükhöz  füződő  alkotmányos
   jogaik sérelmét látja.

   A  sérelmet  a  26.  §  (1)  bekezdésének  megfogalmazásából
   vezetik  le.   Eszerint  "A  feleség  a  házasságkötés  után
   választása szerint

   a/ a férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással,
   amelyhez a maga nevét hozzákapcsolhatja, vagy
   b/ a férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással
   és ehhez a maga teljes nevét hozzákapcsolhatja, vagy
   c/ férje családi nevéhez kapcsolja a saját utónevét, vagy
   d/ kizárólag a maga teljes nevét viseli.

   (2)   Az    anyakönyvvezető   köteles   a   menyasszonyt   a
   házasságkötést megelőzően  tájékoztatni arról, hogy joga van
   választani, milyen nevet kíván viselni a házasságkötés után.
   A  menyasszony  köteles  az  anyakönyvvezető  felhívására  a
   névviselésről nyilatkozni. "

   Ebből a  megfogalmazásból vonják  le az  indítványozók azt a
   következtetést, hogy  bár  a  nő  házasságra  utaló  nevének
   legtöbb változata  a  férj  nevének  felvétele  útján,  vagy
   nevének a  nő nevével való kombinációiból alakul ki, ehhez a
   névválasztáshoz  nem   követeli  meg   a  törvény   a   férj
   beleegyezését, vagy hozzájárulását.

   Ez a  következtetés figyelmen  kívül  hagyja  a  Csjt  egyéb
   rendelkezéseit,   az    anyakönyvekről,   a   házasságkötési
   eljárásról és  a névviselésről  szóló 1982.  évi 17. tvr II.
   fejezetében foglaltakat,  azt is,  hogy a  Csjt  26.  §  (1)
   bekezdése elsősorban  a nő korábbi nevének megváltoztatására
   vonatkozó jog szabályozása.

   A  nő  legszemélyesebb  joga  azt  eldönteni,  hogy  korábbi
   családi nevét  megtartja-e vagy  a törvény  által  felkínált
   változatok közül  melyiket kívánja  a jövőben saját neveként
   használni.

   Nem  vitatható,   hogy  e   névváltozatok  a   férj  nevével
   összefüggenek, s  hogy ez  a tény  a  férfi  nevéhez  füződő
   jogait is érinti.

   A férj  beleegyezésének hiánya azonban nem feltétlenül igaz,
   ha  a   26.  §  rendelkezéseit  a  Csjt  egyéb  szabályaival
   összefüggésben vizsgáljuk.

   A Csjt  23. §-a  mindkét félre nézve kötelező szabályt állít
   fel.

   (1) A  házastársak jogai  és  kötelezettségei  egyenlőek.  A
   házasélet ügyeiben közösen kell dönteniök.

   (2) A házastársak a személyüket érintő ügyekben önállóan, de
   a család érdekeit szem előtt tartva döntenek.

   Az  anyakönyvekről,   a  házasságkötési   eljárásról  és   a
   névviselésről szóló  1982. évi  17. tvr.  16. §-a  szerint a
   menyasszony a házasság megkötése előtt köteles nyilatkozatot
   tenni a  névviselésről. A  törvény 19.  §  (2)  bekezdés  h/
   pontja   szerint    az   anyakönyvvezető   megtagadhatja   a
   házasságkötésnél  a   közreműködését,  ha  a  menyasszony  a
   házasságkötés után  viselendő nevéről  nem  nyilatkozik.  Ha
   pedig lánynevét  kívánja tovább  is használni "a házasulók a
   házasságkötés  előtt   megállapodhatnak"   arról,   hogy   a
   gyermekeik  az  anya,  vagy  az  apa  nevét  viselike,  s  e
   megállapodást a házassági anyakönyv is tartalmazza (18. §).

   A  házasságkötés  elhatározása  a  házasulandók  első  közös
   döntése. S  bár  a  Csjt  23.  §  a  "házastársak"  fogalmát
   használja, amely  a már  megkötött házasságra  utal, mégis a
   feleknek házasság létrehozására vonatkozó elhatározása során
   dől el  általában többek  között a  feleség nevére vonatkozó
   döntésük is.   A  "feleség választása"  tehát  a  törvényben
   biztosított  variációk  egyikének  a  leendő  férj  tudtával
   történő  kiválasztása.  A  választás tehát vagy közös vagy a
   (2)  bekezdés szerinti  "önálló" döntés lehet, amely azonban
   az utóbbi esetben nem marad titokban a leendő férj előtt.

   Az Alkotmánybíróság  megállapítása szerint megalapozatlan az
   indítványozóknak  az  az  érvelése,  amely  szerint  nevüket
   viselő feleség  jogait a  törvény diszkriminatív  módon védi
   nem csupán  azáltal, hogy  a feleség  kizárólagos joga a név
   megválasztása,   hanem    azáltal   is,   mert   tőle   csak
   bűncselekmény esetén vonható meg a korábban viselt férjezett
   neve. Méltatlanságra,  érdemtelenségre hivatkozással  a férj
   kérelmére sem  tiltható el a volt feleség a házasság tartama
   alatt viselt név használatától.

   Az asszony  nevére vonatkozó  szabályok történelmi,  nemzeti
   hagyományok alapján  alakultak ki.  Magyarországon a  XVIII.
   század  végén,   lényegileg  az   anyakönyvezés  általánossá
   válásakor alakult  ki, hogy a férjes nő nevét a férj nevének
   felvételével, illetve  ahhoz a "né" toldással jelölik. Ettől
   kezdve évszázadokon  keresztül Magyarországon  a férj teljes
   nevéhez  a   "né"  toldat  jelentette  a  férjezett  állapot
   kizárólagos megjelölését.  Ennek magyarázata a nő társadalmi
   helyzetéből  adódott.    E  névhez  a  gyermekek  jogállása,
   vagyoni kérdések egyránt kapcsolódtak.

   Ma már  a nők társadalomban betöltött szerepe változásával a
   házas nő  nevére több  változat  nyert  elfogadást,  egészen
   odáig, hogy  a nő  saját  családi  nevének  használatára  is
   jogosult érvényes  házasságában is.  De megmaradtak  máig  a
   férj nevéhez kapcsolódó változatok is. Minthogy megmaradt és
   talán növekszik a család, a gyermek társadalmi értéke, és nő
   -  a  vagyoni  összefüggésekre  tekintettel  -  a  férjezett
   állapot jelentősége is.

   Az Alkotmánybíróság  rámutat  arra,  hogy  a  választott,  a
   törvényben biztosított  asszonynév annak anyakönyvezése után
   a nő saját nevévé válik.

   Ehhez  a   névhez  fűződnek  a  nő  azon  jogai,  amelyek  a
   férjekéhez hasonló módon törvényes védelmet kapnak.

   Az ember neve arra szolgál, hogy őt mástól megkülönböztesse.
   A  név  egyben  hordozója  lehet  a  családi   kapcsolatnak,
   ( leszármazás, családba tartozás vagy  azon kívűli  lét )  a
   társadalmi  helyzetnek,    (  korábban  nemesi,  nagycsaládi
   hovatartozás,   előjogok   )   nemiségnek   és   a   nemzeti
   hovatartozásnak.

   Anyakönyvezése után  a személy  ezt  a  nevet  jogosult,  de
   köteles   is    viselni,   mert   ez   identitásának   egyik
   meghatározója.     (  Az   anyakönyvezett  név   viselésének
   kötelezettsége nem  érinti a  művésznév, írói álnév, becenév
   viselésének szabadságát. )

   A  név   megválasztásának,  viselésének   a  joga   nem   az
   Alkotmányban   nevesített   formában   szabályozott   önálló
   alapjog,  hanem   az  ember   olyan  joga,   amely  bizonyos
   kapcsolatban áll  az Alkotmány  54. §-ának  (1) bekezdésében
   szabályozott emberi  méltósággal, illetőleg  az  59.  §  (1)
   bekezdésében szabályozott  jó hírnévhez  való joggal.  Ez  a
   kapcsolat azonban nem annyira szoros, hogy a névviselési jog
   önálló alapjogi státuszát megalapozná.

   Ilyen értelmezés  mellett megengedett, - hogy éppen mások és
   a társadalom  egészének érdekében  -  a  név  választásával,
   viselésével  és  az  anyakönyvezett  név  megváltoztatásával
   kapcsolatosan törvény korlátozásokat állapítson meg.

   A feleség  nevét a  házasságkötéskor a fent megjelölt módon,
   az évtizedek  alatt kialakult  szokásrendet tükrőző törvényi
   rendelkezés  szerint   szerzi  meg.   Minthogy  e  név  több
   lehetséges változata  a férj  nevéhez  kapcsolódik,  a  férj
   nevéhez   fűződő    jogai   valamelyest   korlátozódnak.   E
   korlátozások  azonban   mindaddig  alkotmányosak,   amíg   a
   társadalmi  céloknak  megfelelnek    (  nő  érdeke  a  házas
   státuszának tanusítására,  vagy a  gyermek családi  státusza
   ezt igényli  ) és  ezzel egyidejűleg  a férj jogai megfelelő
   garanciákkal védettek.

   A Csjt.  26. §-ának  alkotmányossági vizsgálatánál  ezekre a
   szempontokra figyelemmel  az Alkotmánybíróság a nő nevének a
   törvényben  írt   módon  történő   megválasztását  ebből   a
   szempontból is alkotmányosnak ítélte.

   A  férj   jogainak  biztosításához   megfelelő   alkotmányos
   garanciákat lát  a Csjt  26.  §  (3)  -  (6)  bekezdéseiben.
   Ilyenek :

   A  házasság   megszünése,  érvénytelensége  esetén  a  nő  a
   házasság fennállása  alatt  viselt  nevétől  egy  alkalommal
   eltérhet, de  ez  alkalommal  sem  választhatja  volt  férje
   nevét, vagy  az arra utaló toldatot, ha a házasság alatt nem
   ezt viselte.   Új  házasságkötése esetén  a volt férje nevét
   vagy arra utaló toldást már nem viselheti.

   A bíróság eltilthatja a feleséget férje nevének viselésétől,
   ha  a  feleséget  szándékos  bűncselekmény  miatt  jogerősen
   elítélték.

   Az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy önmagában az
   a   körülmény,    miszerint   hatályos    jogunkban   a   nő
   méltatlanságára, érdemtelenségére  hivatkozással a volt férj
   nem kérheti  a volt  felesége eltiltását  a házasság tartama
   alatt  vislet  nevének  további  használatától,  nem  jelent
   alkotmányos   sérelmet    a   férj    számára.    Ezzel    a
   jogkorlátozással szemben  ui. a  nő  házas  nevének  további
   viseléséhez  fűződő  jogos  érdekei  állanak.  A  nő  emberi
   méltóságához tartozik, abból következik, hogy - a törvényben
   írt bizonyos  eseteket kivéve  - megtarthassa  azt a  nevét,
   amelyet a  házassága  alatt  viselt,  s  amelyen  a  család,
   rokonság, a társadalmi közösség őt megismerte és azonosítja.
   A nőnek  ez a  házasság folytán  kialakult neve,  - mint  az
   ember neve általában, - önazonosságának részévé válik.

   A  jogalkotó   azzal,  hogy   csupán  a   büntetőjogilag  is
   értékelhető súlyos  magatartása esetén tiltja el a feleséget
   férje nevének  viselésétől,  a  megoldás  egyik  alkotmányos
   lehetőségét választotta.  Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
   férjeknek ne  lennének olyan  érdekei, amelyeket a jogalkotó
   de lege  ferenda,  tehát  a  jövőt  illetően  -  ne  vehetne
   figyelembe a  szabályozásnál. A jelenlegitől eltérő - pl. az
   eltiltási  okokat   némiképp  bővítő   megoldás  sem   lenne
   feltétlenül alkotmányellenes.  Az ezzel  kapcsolatos  döntés
   azonban a jogalkotó kompetenciája.

   Mindezekre figyelemmel  a Csjt. 26. §-a elleni indítványokat
   az   Alkotmánybíróság    megalapozatlannak   tartotta,    és
   elutasította.

   3. A  házastársak lakáshasználatára vonatkozó, a Csjt 31/AD.
   §-ai    elleni     indítványokat     az     Alkotmánybíróság
   visszautasította.     E     jogszabályi     rendelkezésekkel
   kapcsolatban ugyanis  az Alkotmánybíróság  a  2299/B/1991/3.
   számú, 1991. november 9-én meghozott elutasító határozatában
   már döntést hozott.

   4. Nem  találta hatáskörébe  tartozónak az  Alkotmánybíróság
   azt  az  indítványt,  amely  a  Csjt.  32.  §  (3)  bekezdés
   rendelkezését kérte felülvizsgálni, illetve módosítani.

   "A házastárs köteles a különélő és önhibáján kívül rászoruló
   házastársát -  ha arra  nem érdemtelen  - különvagyonából is
   eltartani, amennyiben a házastársa megélhetésének költségeit
   a közös  vagyonból  nem  lehet  fedezni,  és  a  tartás  nem
   veszélyezteti   a    kötelezett   saját,    valamint   annak
   megélhetését,  akinek  eltartására  házastársával  egysorban
   köteles. Ez  a rendelkezés  arra az esetre is irányadó, ha a
   házastársak között vagyonközösség nincs. "

   Az indítványozó elsősorban a törvény igazságtalanságát látta
   abban,  hogy   a  különélő   és  önhibáján  kívül  rászoruló
   házastársat a  házasság megszünése  után is  köteles a másik
   eltartani, s erről nem az állam gondoskodik.

   Valamely  jogszabály   igazságosságának,   méltányosságának,
   célszerűségének megítélése  nem tartozik az Alkotmánybíróság
   hatáskörébe.

   Tévedett   az    indítványozó,    amikor    e    jogszabályi
   rendelkezésben a  férfiakra hátrányos megkülönböztetést vélt
   felfedezni. Ilyen  megkülkönböztetést a  rendelkezés ugyanis
   nem tartalmaz.  Az nem  csupán az  elvált férjet,  hanem  az
   elvált  "házastársat"   kötelezi  a   rászoruló  másik   fél
   tartására.   Minthogy   az   indítványozó   elsődlegesen   a
   rendelkezés méltánytalanságát  sérelmezte, és  a  jogszabály
   módosítását    javasolta,     és    mert     a     hátrányos
   megkülönböztetésre   vonatkozóan    az    indítvány    téves
   következtetésen alapszik,  az Alkotmánybíróság az indítványt
   visszautasította.

   5.  A  Csjt  a  születendő  gyermek  nevének  megválasztását
   egyértelműen a  szülők megállapodására  bízza. A  42. §  (3)
   bekezdése szerint  a gyermek  utónevét a  szülők  határozzák
   meg. Nincs  tehát a  törvénynek  olyan  rendelkezése,  amely
   szerint az  apa jogait  sértve, csak  az anyának  adja meg a
   gyermek neve megválasztásának jogát.

   Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Csjt 42. § elleni
   indítvány alaptalan, ezért elutasította azt.

   6.  A   tartási  szabályok   körében  kifogásolták   még  az
   indítványozók azt  a törvényi rendelkezést, amely szerint "a
   bíróságok az  apaság tényleges megállapítása nélkül, pusztán
   az anya  nyilatkozata alapján  a volt  férjet vagy bármelyik
   kiszemelt férfit ideiglenes intézkedéssel azonnali tartásdíj
   fizetésére kötelezhetik.  " Az  alkotmányellenességet  abban
   látják az  indítványozók, hogy  ilyen esetekben  az állam, a
   költségvetés terheit átháríthatja az állampolgárokra.

   Az Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  indítvánnyal
   érintett, a Csjt. életbeléptetéséről szóló 1952. évi 23. tvr
   ( Csjté  ) 43.  §-a  -  az  1986.  évi  IV.  tv  39.  §  (2)
   bekezdésével történt  hatályon kívül  helyezése folytán - ma
   már  nincs   hatályban.  Erre   figyelemmel  az   indítványt
   visszautasította.

   7. A  magánszférába  való  állami  beavatkozásnak  tekintik,
   hátrányos megkülönböztetésnek tartják ( Alkotmány 70/A. § ),
   a  férfiak  és nők egyenjogúságát biztosító  alkotmányos jog
   (  66.   §  )  sérelmét  vélik  felfedezni  az  Elvált  Apák
   Érdekvédelmi Egyesületébe  tömörült indítványozók a Csjt-nek
   ( 69. § ) a  tartásra  vonatkozó  szabályaiban.  Közelebbről
   azokban a  szabályokban, amelyek szerint a különélő tartásra
   kötelezett  csak   pénzbeli  tartást   nyújthat,  szemben  a
   gyerekkel  maradó   anyával,  aki  elsősorban  természetbeni
   tartásra kötelezett.  Sérelmezik azt  a szabályt is, amely a
   tartásra kötelezett jövedelmének 50%-át is elvonni engedi, s
   azt, hogy  kereseti  viszonyaikról  a  munkáltatók  adatokat
   szolgáltatnak. Végül  polgári és  politikai jogaik  sérelmét
   látják a  Btk 196.  §-ának rendelkezésében, amely a tartásra
   kötelezettel szemben  büntetőjogi  szankciókat  is  lehetővé
   tesz.

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  az Alkotmány 67. §
   (1) bekezdéséből  kiindulva a tartásra vonatkozó szabályokat
   nem  elsősorban  a  tartásra  kötelezettek  jogai,  hanem  a
   tartásra  jogosultak,   elsődlegesen  a   gyermek   alapvető
   alkotmányos jogaiból kiindulva kell vizsgálni.

   A gyermek  ember, akit minden olyan alkotmányos alapvető jog
   megillet,  mint  mindenki  mást,  de  ahhoz,  hogy  a  jogok
   teljességével képes legyen élni, biztosítani kell számára az
   életkorának megfelelő minden feltételt felnőtté válásához.
   Ezért az  Alkotmány 67.  § (1)  bekezdése a gyermek alapvető
   jogairól szól, egyidejűleg a család ( szülők ) , az állam és
   társadalom alapvető kötelezettségeit megszabva.

   A tartás,  mint az Alkotmány 67. §-ában megfogalmazott testi
   fejlődéshez  szükséges  gondoskodás,  a  szülők  alkotmányos
   alapvető kötelezettsége,  és annak  biztosítása  a  jogosult
   gyermeket  szolgálja.   A   tartásra   vonatkozó   törvényes
   rendelkezések  mindaddig   alkotmányosak,  amíg  a  tartásra
   kötelezettek, elsősorban  a szülők jogai a gyermek érdekében
   nyernek korlátozást, helyesebben alkotmányos kötelezettségük
   megvalósítását biztosítják.

   A  Csjt-nek   a   tartásra   vonatkozó   rendelkezései   nem
   tartalmaznak megkülönböztetést  az apa  és az anya között. A
   törvény mindenütt  a  "szülőről"  rendelkezik.  Igy  sem  az
   Alkotmány 70/A. , sem a 66. §-ának sérelme fel sem merül.

   Az a tény,  hogy a kötelezettségek teljesítése adott esetben
   a  különélő   félre  hátrányosabb,   a   felbomlott   család
   helyzetéből adódik.  A felek  által teremtett  körülmény,  s
   mint   ilyen,   "helyzet   szerinti"   megkülönböztetésként,
   diszkriminációként nem értékelhető.

   A Csjt  69/B. §-a  alapelvként rögzíti  le, hogy  a  gyermek
   tartásáról való  megegyezés a  szülők  joga.  Ezen  belül  a
   tartás mértéke és módja felől is szabadon határoznak.

   Csak megegyezésük  hiányában  jönnek  figyelembe  a  törvény
   korlátozó rendelkezései  és a  bírói út,  vagy más esetben a
   gyámhatóság.

   A Csjt  69/A. § (1) bekezdése, és a 81. §-a, amely szerint a
   szülő  saját   szükséges  tartásának   rovására  is  köteles
   megosztani kiskorú  gyermekével azt,  ami közös eltartásukra
   szolgál, összhangban van a gyermek alkotmányos jogaival.

   A 69/A.  § (2)  bekezdése, amely  szerint a  különélő  szülő
   elsősorban pénzbeni  tartásra köteles, nem jelenti azt, hogy
   a szülők  ettől eltérő  módon  ne  állapodhatnának  meg.  Az
   önként nem teljesítő szülő tartásra kötelezése esetén előírt
   pénzbeli teljesítés  azonban  jobban  biztosítja  a  gyermek
   számára a  liquid, gyors  és behajtható  anyagi alapot. Ezek
   tehát mindenképpen  a  gyermek  érdekeit  szolgáló  törvényi
   rendelkezések, s  összhangban állanak  az Alkotmány  67.  §-
   ával.

   Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  tartás  50%os
   mértéke ehhez képest nem alkotmányossági kérdés.

   Nem  találta  megalapozottnak  az  Alkotmánybíróság  azt  az
   indítványt sem,  amely a  Csjt 69/E.  §-ának rendelkezését a
   végrehajtási   rendelkezésekkel    együtt   azért    találta
   alkotmányellenesnek,  mert   a  bíróság   szerepétől  idegen
   feladatként "tartozásvállalást  és egyben  szociális segély"
   folyósítását végzi.

   A Csjt 69/E. § szerint "Ha a tartásdíj behajtása átmenetileg
   lehetetlen, és  a gyermeket  gondozó  személy  nem  képes  a
   gyermek részére  a szükséges  tartást nyújtani,  a bíróság a
   gyermektartásdíjat  megelőlegezi.   A  kötelezett   az   így
   előlegezett  tartásdíjat   köteles  a   folyósító   szervnek
   megtéríteni. "

   A 4/1987.  (VI. 14.) IM rendelet 1925. §-aiból kitűnik, hogy
   jogerősen megítélt  tartásdíjnak átmenetileg az állam általi
   megelőlegezéséről van szó.

   Az  Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   a  rendelkezés
   összhangban van  az Alkotmány  már  ismertetett  67.  §  (1)
   bekezdésével :   azzal  a szabállyal,  amely a  gyermeknek a
   róla történő gondoskodásról szóló alapvető jogát és a szülő,
   másfelől pedig  az állam  kötelezettségét  szabja  meg.  Nem
   alkotmányossági kérdés,  hogy az  állam e  kötelezettségének
   teljesítését mely szerve útján gyakorolja.

   Minthogy a  Csjt 69/E.  § és a végrehajtásáról rendelkező IM
   rendelet  nem   alkotmányellenes,  az   Alkotmánybíróság  az
   indítványt elutasította.

   8.  A  kifejtettek  alapján  a  Btk  196.  §-al  kapcsolatos
   indítványt is  megalapozatlannak ítélte az Alkotmánybíróság.
   Az  indítványozók   szerint  az  a  tény,  hogy  a  tartásra
   kötelezett  szülő   kötelezettsége  nem  teljesítése  esetén
   büntetőjogilag is  felelősségre vonható,  diszkriminativ  és
   állampolgári jogaikat sértő.

   A Btk. 196. § (1) bekezdése kimondja, hogy "Aki jogszabályon
   alapuló  és   végrehajtható  hatósági   határozatban  előírt
   tartási kötelezettségét  önhibájából nem teljesíti, vétséget
   követ el  és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű
   munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. "

   A (2)  bekezdést  az  1987.  évi  III.  törvény  42.  §  (2)
   bekezdése hatályon kívül helyezte.

   (3) bekezdés :  "A büntetés bűntett miatt három évig terjedő
   szabadságvesztés, ha  a  tartás  elmulasztása  a  jogosultat
   súlyos nélkülözésnek teszi ki. "

   (4) bekezdés  :  "Az (1) és (2) bekezdés alapján az elkövető
   nem  büntethető,  a  (3)  bekezdés  esetén  pedig  büntetése
   korlátlanul enyhíthető,  ha a  kötelezettségének az elsőfokú
   ítélet meghozataláig eleget tesz. "

   Tény, hogy  az állam  által elfogadott,  és az  1976. évi 8.
   tvrel kihirdetett  Polgári  és  Politikai  Jogok  Nemzetközi
   Egyezségokmánya  11.   cikke  szerint   a   részes   államok
   lényegében azt vették tudomásul, hogy polgári jogi követelés
   nem teljesítése büntetőjogi eszközökkel nem szankcionálható.
   Ezzel ütközni  látszik a  Btk. 196.  §-a. Az ütközés azonban
   látszólagos.  E   kérdés  vizsgálatánál  ugyanis  nem  lehet
   figyelmen kívül  hagyni a  Gyermekek Jogairól  szóló  és  az
   1991. évi  LXIV. törvénnyel  kihirdetett Egyezményből  folyó
   állami kötelezettséget,  amely összhangban  áll az Alkotmány
   67.  §  (1)  bekezdésével.  A  Polgári  és  Politikai  Jogok
   Nemhetközi Egyezségokmánya  idézett cikke  szerinti  tilalom
   egyértelműen polgári jogi viszonyokból, szerződésekből eredő
   követelésekre vonatkozik.

   Az  elmulasztott   gyermektartásdíjkövetelés   azonban   nem
   egyszerűen polgárijogi követelés. A tartásdíj - mint arra az
   Alkotmánybíróság rámutatott  -  a  gyermek  testi,  szellemi
   jólétét biztosító  anyagi feltételek  része, amelyet a szülő
   saját  megélhetése   rovására  is  köteles  megteremteni.  A
   megítélt  tartásdíj  összeg  nem  fizetése  esetén  megnyílt
   követelés  tehát  nem  minősülhet  egyszerűen  polgári  jogi
   kötelezettségnek,    amely     büntető    eszközökkel    nem
   szankcionálható. A tartásdíj megfizetésének elmulasztása, ha
   az a  gyermek létét  veszélyeztető súlyos  mulasztás,   (  a
   gyermeket nélkülözésnek,  illetve súlyos nélkülözésnek teszi
   ki )  a büntetőjogi szankcióval kikényszeríthető lesz. Ezzel
   összefüggésben  a   nemzetközi   egyezségokmányban   foglalt
   tilalom éppen ezért fel sem hozható.

   Már csak azért sem, mert a Gyermek Jogairól szóló Nemzetközi
   Egyezményt  aláíró   államok   számára,   -   mint   amilyen
   Magyarország is,  - a  gyermek érdeke,  mégpedig a  "gyermek
   mindenek  felett  álló  érdeke"  védelme  jelent  elsődleges
   szabályt. E  védelmet kell szolgálniuk a hatóságoknak minden
   ténykedésükben. Ez  a kötelezettség jelenik meg tehát a Btk.
   196.§-ában is. Ez kivételes és legsúlyosabb korlátozó eszköz
   ugyan,  de mert a Btk ugyanezen  §-a  további  bekezdéseiben
   teljesítés esetén a korlátlan enyhítést, illetve szabadulást
   is  lehetővé  teszi,   a  törvényi  rendelkezés  alkotmányos
   elvekkel összhangban állanak.

   Ezért  az   Alkotmánybíróság  a  Btk  196.  §-ára  vonatkozó
   indítványt is elutasította.

   9. A  legtöbb támadás  a Csjt  VIII. fejezetét érte, amely a
   szülői felügyelet,  a kiskorúakról  való állami gondoskodás,
   ezen  belül   a  kiskorúakkal  való  szülői  kapcsolattartás
   szabályait tartalmazza.

   Az  indítványozók  korlátozhatalan  alapjoguknak  tartják  a
   szülői  felügyelet   jogát.  Ehhez  képest  ennek  a  jognak
   korlátozására  (   szünetelés,  felfüggesztés,   megvonás  )
   vonatkozó   szabályokat    emberi    és    polgári    jogaik
   megsértésének, alkotmányos joguk sérelmének tekintik.

   Alkotmányellenesnek ítélik  az állami  gondozásba vételt, de
   különösen az  állami gondozásba  vett  gyermek  és  a  szülő
   kapcsolattartásáról  MT   rendeleti  szinten   történő  jogi
   szabályozást. Véleményük szerint alapjoguk nem korlátozható,
   nem    törvényi     szinten    való    szabályozása    pedig
   megengedhetetlen.

   A szülői  felügyelet  kérdése  a  legösszetettebb  probléma.
   "Szülői  felügyeleti   jog",  mint  önálló  fogalom  sem  az
   Alkotmányban, sem a Csjt-ben nem található.

   A Csjt  "szülői felügyeletről"  szól, s  ezt mint  jogok  és
   kötelezettségek gyüjtő fogalmát kezeli.

   Az  Alkotmánybíróság   a  szülői   felügyeleti   jog,   mint
   alkotmányos  alapjog   kérdését   az   Alkotmány   67.   (1)
   bekezdésével,   majd    a   (2)   bekezdésben   foglaltakkal
   összefüggésben vizsgálta.

   A szülői  felügyelet a  szülő és  a gyermek belső viszonyára
   utaló fogalom.  Épp ezért  e jog  és /  vagy  kötelesség  az
   Alkotmány 67.  § (1) bekezdéséből vezethető le. Szülői jogot
   csak a  (2) bekezdés  fogalmaz meg az Alkotmányban, mégpedig
   az alapvető  jogokról szóló  fejezetben.   Épp ezért  az itt
   meghatározott  szülői  jog  -  amely  nem  azonos  a  szülői
   felügyelettel - lényeges tartalmát tekintve nem korlátozható
   jog.

   E (2)  bekezdésbeli jog  lényeges tartalma  :    "a  gyermek
   nevelésének megválasztása. "

   E szülői  jog tartalmát  az alkotmánytörvény indokolása adja
   meg, amely  a szülőknek  "elsőbbségi jogaként"  jelöli meg a
   (2) bekezdésben  írt jogot. Az elsőbbség azt jelenti, hogy e
   jog mindenki  mással szemben  illeti meg őket,  elsősorban a
   politikai, ideológiai  szempontú állami döntésekkel szembeni
   elsőbbséget értve ezen.

   E szülői  jog lényeges  tartalma tehát  az :  a szülők maguk
   döntenek  arról,   hogy  hagyományaik,   családi  szokásaik,
   társadalmi helyzetük,  vallási  és  erkölcsi  meggyőződésük,
   anyagi lehetőségeik  szerint miként választják meg a gyermek
   nevelését,   oktatását   biztosító   intézményt,   módszert,
   eszközöket. Ebbe külső hatalom, a családon kivülálló személy
   nem avatkozhat be.

   A  szülőknek   e  lényeges   tartalmon  belüli   jogai   nem
   korlátozhatók.

   A 67.  §  (2)  bekezdése  tehát  a  szülő  és  az  állam,  a
   társadalom külső  viszonyát szabályozza,  szemben  a  szülői
   felügyeletet jelentő  gyermekszülő belső kapcsolatát jelentő
   viszonnyal. Épp ezért az Alkotmány 67. § (2) bekezdése - bár
   közvetett  érintkezési  területe  van  a  szülői  felügyelet
   körébe eső  feladatokkal, - nem teremt közvetlen alkotmányos
   összefüggést magával a szülői felügyelettel.

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  az Alkotmány 67. §
   (1) bekezdése  az, amelyből  a szülői felügyelet közvetlenül
   levezethető.

   Mint arra  az Alkotmánybíróság már a tartás kérdéskörében is
   rámutatott ez a szabály a szülőknek a gyermekkel kapcsolatos
   alkotmányos kötelezettségeit szabja meg.

   E kötelezettségek  :   a gyermek  védelme  és  a  róla  való
   gondoskodás. Közelebbről  pedig a  gyermek megfelelő  testi,
   szellemi, erkölcsi  fejlődésének biztosítása. Tehát mindaz a
   szülői   felügyeletet   jelenti,   ami   e   kötelezettségek
   teljesítését   szolgálja.    A   szülői   felügyelet   ezért
   elsődlegesen  kötelesség,   s  csak   ebből  az  alkotmányos
   alapkötességből folyik a szülő felügyeleti jogosultsága.

   A testi  fejlődés  biztosítására  vonatkozó  kötelességek  a
   tartás, gondozás.  A szellemi,  erkölcsi  fejlődés  lehetővé
   tétele a  nevelés megválasztásával  ( Alkotmány  67. § (2) a
   világnézeti,  vallási,   kultúrális,  művészeti,  tudományos
   oktatásának biztosításával,  szeretetetteljes családi légkör
   kialakításával történik.

   Minthogy  azonban   a  gyermek   védelme  és   a  róla  való
   gondoskodás nemcsak  a család alkotmányos kötelessége, hanem
   az államé,  a társadalomé  is,  ez  a  szülői  felügyelettel
   összefüggésben úgy értelmezendő : ha a gyermeknek nincs vagy
   a szülői  kötelességeket nem  teljesítő szülője  van,  akkor
   helyettük az  államnak kell  helytállania. Ez ad a jogalkotó
   államnak lehetőséget  a törvényes beavatkozásra, és kötelezi
   az államot  közvetlen helytállásra  ( tartás  ) a védelem és
   gondoskodás  feladatára   (  büntető  rendelkezések,  állami
   gondozásba vétel ) .

   Amig  tehát   az  Alkotmányban  megfogalmazott  állampolgári
   alapjogok esetében az állam részéről általában a passzívitás
   az elvárható  magatartás, addig a gyermek jogai védelmében a
   családot,   közelebbről   a   szülőt   terhelő   alkotmányos
   alapkötelezettségek esetén  az  államot  aktiv  magatartásra
   kötelezi  az  Alkotmány  67.  §  (1)  bekezdése,  kifejezett
   kötelezettségeket állapítva meg számára.

   A Csjt. szabályai tartalmazzák azokat a szabályokat, amelyek
   a család,  ezen  belül  a  szülők  jogait,  kötelezettségeit
   biztosítják  az  alkotmányos  keretek  között,  s  konkrétan
   megjelölik az állam kötelezettségeit is.

   Ha  a   törvény  szövegezése   nem   is   teljesen,   de   a
   rendelkezéseinek lényeges  tartalmát tekintve  biztosítja  a
   családon belül,  - ha  kell a  szülők jogaihoz  képest  akár
   "pozitiv  diszkriminációval"   is  -   a  gyermek   jogainak
   érvényesülését, a speciális fejlettségi fokon lévő ember - a
   gyermek   -   számára   alapvető   és   speciális   jogainak
   gyakorlását. Ha  a szülő  érdekének, jogainak  korlátozására
   sor kerül,  az gyermek érdekében történhet. Vagyis a gyermek
   számára előnyös megkülönböztetést jelent a szülővel szemben.
   Ez a  pozitív diszkrimináció  jelenti a speciális helyzetben
   lévő  gyermek  esélyeinek  garanciáit  ahhoz,  hogy  életben
   maradjon, felnőtté  válhasson,  maga  legyen  képes  emberi,
   polgári és politikai jogai tényleges gyakorlására.
   Ez a gyermek "mindenek felett álló érdeke. "

   A Csjt.  szabályozásait az Alkotmánybíróság tehát ezeknek az
   elveknek szem  előtt tartásával  vetette össze  az Alkotmány
   rendelkezéseivel.

   Álláspontja szerint  mindaddig tehát,  amíg a Csjt szabályai
   ezeknek  az   elveknek  megfelelően   a  gyermek   érdekében
   korlátozzák a  szülő jogát,  nem állapítható meg alkotmányos
   sérelem.

   A  Csjt   71.  §-ának  az  indítványok  által  érintett  (2)
   bekezdése   szerint   "A   szülői   felügyelet   a   kiskorú
   gondozásának,  nevelésének,  vagyona  kezelésének,  valamint
   törvényes képviseletének  jogát és  kötelességét, továbbá  a
   gyámnevezésnek és  a  gyámságból  való  kizárásnak  a  jogát
   foglalja magában. "

   Ezt "a szülői felügyeletet a szülők együttesen gyakorolják."
   ( 72. § (1) )

   "Ha a gyermek szülei nem élnek együtt, és a gyermek a szülők
   megegyezése vagy  a bíróság  döntése alapján valamelyiküknél
   van elhelyezve, a felügyeletet az a szülő gyakorolja, akinél
   a gyermek el van helyezve. " ( Csjt 72. § (2) bekezdése )

   "A  különélő   szülők,  a  gyermek  sorsát  érintő  lényeges
   kérdésekben együttesen döntenek, kivéve, ha a különélő szülő
   felügyeleti jogát  a bíróság  korlátozta, szüneteltette vagy
   megszüntette. " ( 72. § (3) bekezdés )

   A (4)  bekezdés szerint  a gyermek  sorsát  érintő  lényeges
   kérdésnek minősül  a kiskorú  gyermek nevének meghatározása,
   tartózkodási helyének kijelölése, továbbá képzési irányának,
   valamint életpályájának megválasztása.

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a  különélő  szülő
   felügyeleti jogának  szünetelése a Csjt 72. §-ában foglaltak
   szerint  csupán   részleges,   és   a   különélés   tényéből
   következik. Hiszen  a szülőnek  a  gyermek  testi  fejlődési
   feltételeinek  biztosítása,   a  róla   való  gondoskodás  a
   különélő szülő  kötelessége is  ( tartás ) . Ilyenkor a napi
   folyamatos gondozás teljesítése ütközik akadályba a távollét
   folytán. A  gyermekkel való  kapcsolattartás  (  láthatás  )
   ilyenkor is biztosított, sőt ez a különélő szülő kötelessége
   is a  törvény szerint.   A  szünetelés részlegességét maga a
   törvény emeli  ki, amikor  a különélés alatt is biztosítja a
   gyermek sorsát érintő lényeges kérdések esetében az együttes
   döntést a szülők számára.

   A bírói  beavatkozásra, a  szülői felügyelet  korlátozására,
   leginkább annak  megszüntetésére a  törvény csak kivételesen
   és  csak   a  gyermek   érdekében  ad   lehetőséget.  E  jog
   megszüntetésére a legsúlyosabb esetekben kerülhet sor a Csjt
   88. §-a szerint :  a szülő felróható magatartása esetén és a
   gyermek  érdekeit,   életét  súlyosan  sértő,  veszélyeztető
   helyzetekben.  Ilyenkor  a  bíróság  az  érintettnek  szülői
   státuszát szünteti meg.

   E  legsúlyosabb   korlátozás   ellensúlyaként   szerepel   a
   törvényben (  89. §  ) ,  hogy "A  bíróság  a  jövőre  nézve
   visszaállítja a  szülői felügyeletet,  ha az  az  ok,  amely
   miatt azt  megszüntették, már  nem áll  fenn, és nincs egyéb
   olyan ok sem, amely a megszüntetésre alapul szolgálna. "

   A Csjt szabályai a gyermek vagyonának kezelését a gyermekkel
   együttélő szülő  számára biztosítják  hasonló okokból,  mint
   arra a  szülői felügyelet szünetelése tekintetében már utalt
   az Alkotmánybíróság.  A törvény  szerint a bíróság azonban a
   különélő szülőt is feljogosíthatja vagyonkezelésre.

   A Csjt 82. § (2) bekezdésében foglalt szabály is összhangban
   van   az    Alkotmánynak   a    gyermek   jogait   oltalmazó
   rendelkezéseivel   és    a    tulajdonvédelemre    vonatkozó
   alkotmányos elvekkel is.

   A  szülőknek   a   gyámhatóságokhoz   való   beszolgáltatási
   kötelezettsége,  illetőleg  a  vagyon  feletti  rendelkezési
   joguk gyakorlásának  gyámhatósági  engedélyhez  kötése  csak
   azokra a  nagyobb értéktárgyakra  vonatkozik, amelyek készen
   tartása  a   vagyonkezelés   általános   szabályai   szerint
   indokolatlan és  szükségtelen. A  fokozott  mértékű  oltalom
   kifejezetten garanciális  értékű  és  jelentőségű,  mert  az
   önálló ügyleti  képességgel nem  rendelkező kiskorú  gyermek
   vagyoni jogainak  a megóvását  célozza. Igy  a  támadott  és
   kifogásolt rendelkezés az Alkotmány egyetlen rendelkezésével
   sem áll ellentétben.

   A  gyermek  vagyonának  meghatározott  részletekben  történő
   igénybevételét lehetővé  tevő sérelmezett  rendelkezés  több
   garanciális szabállyal  is védett, így az is összhangban van
   az Alkotmány  tulajdonvédelemre és családvédelemre vonatkozó
   elveivel.

   A Csjt  83. §  (2)  bekezdése  szerint  ugyanis  csak  akkor
   kerülhet  sor   arra,  hogy  a  gyermek  vagyonának  állagát
   meghatározott részletekben  igénybe  vegyék,  ha  a  gyermek
   jövedelme mellett a szülők tartásra fordítható jövedelme sem
   elegendő  a   gyermek  eltartásához,   szükséges  továbbá  a
   gyámhatóság engedélyének beszerzése is.

   Az  indítványban   megfogalmazott  és   a   különélő   szülő
   "jogfosztottságával" kapcsolatos  kifogás azért  sem alapos,
   mert a  Csjt 72.  § (5)  bekezdése értelmében  a  bíróság  a
   gyermektől  különélő   szülőt  kérelmére  feljogosíthatja  a
   vagyonkezelés és  a gyermek  vagyoni  ügyeiben  a  törvényes
   képviselet jogával  is. A különélő és a gyermeket nem nevelő
   szülőnek tehát a szülői felügyelet szünetelése alatt is joga
   van bírósághoz  fordulni a  vagyonkezelői jogok  biztosítása
   végett.

   Mindeme  indokokra  tekintettel  a  támadott  és  kifogásolt
   rendelkezések  nem   sértik  az   Alkotmány  jogegyenlőségre
   vonatkozó szabályait,  ugyanakkor  kifejezetten  összhangban
   állnak a  tulajdonhoz való  joggal és a tulajdon védelmével,
   továbbá az Alkotmány 15. és 16. §-aiban foglalt, a családot,
   valamint az  ifjúságot oltalmazó  rendelkezésekkel. Ezért az
   Alkotmánybíróság az indítványokat elutasította.

   Az Alkotmánybíróság  hivatalból vizsgálta  az indítványokkal
   érintett   Csjt    szabályoknak    az    egyes    nemzetközi
   szerződésekkel  való   összhangját  is.   Ennek  kapcsán  az
   Alkotmánybíróság rámutat  a következőkre :   az Emberi Jogok
   és  Alapvető   Szabadságjogok  védelméről  1993.  évi  XXXI.
   törvénnyel kihirdetett  nemzetközi egyezmény  7.  kiegészítő
   jegyzőkönyve 5.  cikke szerint  "a házasság fennállása alatt
   és felbontását  követően a házastársak jogai és polgári jogi
   felelőssége  egymás  és  a  házasságból  származó  gyermekei
   viszonylatában egyenlőek. E cikk nem képezi akadályát annak,
   hogy   az    államok   a   gyermekek   érdekében   szükséges
   intézkedéseket tegyenek. "

   Az  Egyezmény  záró  mondata  kifejezetten  felhatalmazza  a
   részes államokat  arra, hogy a gyermek érdekében megtegyék a
   szükséges, akár a szülők jogait korlátozó intézkedéseket is.

   Az Alkotmánybíróság  megállapította tehát, hogy az Alkotmány
   67. §  (1)  bekezdésével,  -  s  mint  láttuk  a  nemzetközi
   szerződéssel is  - összhangban  áll a  Csjt, amikor a szülői
   felügyelet körébe  eső  kötelezettségeit  önhibájából  és  a
   gyermek érdekét  veszélyeztető módon nem teljesítő bármelyik
   szülővel szemben  lehetővé teszi  a szülői  felügyelet bírói
   úton  való   korlátozását,   végső   esetben   pedig   annak
   megszüntetését.

   Ugyanígy megengedett  és  a  gyermek  mindenek  fölött  álló
   érdekeit   szolgálja,    ha   az    állam   -    alkotmányos
   kötelezettségének megfelelően - megteszi a Csjt 92/A. §-ában
   meghatározott  intézkedéseket   olyan  esetben,    amikor  a
   kiskorú testi,  értelmi és  erkölcsi fejlődése bármely okból
   nem megfelelően  biztosított; végső soron a gyermeket állami
   gondozásba veszi,  és  a  gyámhatóság  útján  pert  indít  a
   kötelességszegő szülő felügyeletének megszüntetése iránt.

   A gyermekétől  különélő szülő  joga és  kötelessége  a  Csjt
   szerint  a   gyermekével  való   kapcsolattartás,   még   ha
   felügyelete  szünetel,   vagy  kivételesen   akkor  is,   ha
   felügyeletét megszüntették.  Ezt a  Csjt 92. §-a szabályozza
   törvényi szinten.  Nem sért alkotmányt, ha az erre vonatkozó
   részletszabályokat MT  rendelet, az  51/1985. (XI.  26.)  MT
   rendelet tartalmazza.  E rendelet  ugyanis a  tv-től  eltérő
   kötelezettségeket, vagy  jogok korlátozását,  illetve  újabb
   jogokat nem állapít meg.

   Az   Alkotmánybíróság    megállapította,   hogy   a   szülői
   felügyelettel, és  vagyonkezeléssel,  az  állami  gondozásba
   vétellel és  a gyermekkel való kapcsolattartással összefüggő
   és az  indítványokkal érintett  Csjt  szabályok,  továbbá  a
   sérelmezett  minisztertanácsi   rendelet   rendelkezései   a
   hatályos Alkotmánnyal  nem állnak  ellentétben.   E körben a
   szülők jogának  korlátozásai a gyermek érdekében állóak és a
   védett érdekkel arányosak.

   Ezért  a   Csjt  ezzel   kapcsolatos  rendelkezéseit  érintő
   indítványokat az Alkotmánybíróság elutasította.

   10. A  Csjt  43.  §  (5)  bekezdése  és  a  44.  §-a  elleni
   indítványok  ügyében   az Alkotmánybíróság   az   indítványt
   visszautasította. Az  itt  érintett,  az  apaság  vélelmének
   megtámadása    iránti     perek    megindítása     szabályai
   alkotmányellenessége ügyében ugyanis az Alkotmánybíróság már
   meghozta határozatát ( 57/1991. (XI. 8.) AB sz. határozat ).
   Ennek alapján  a két  jogszabályi rendelkezést  az 1992. évi
   XVI. törvény módosította.

   11. A  magánszemélyek jövedelemadójáról  szóló 1991. évi XC.
   törvény (  Szja )  35. §  helyesen 34.  § (3) bekezdés ellen
   benyújtott indítvány  szerint e  §  alkotmányellenes  előnyt
   adókedvezményt biztosít az anyák számára.

   Az Szja  korábbi 34.  §  (3)  bekezdése  szerint  :  "A  (2)
   bekezdés szerinti kedvezmény a családi pótlék folyósításának
   időtartamára jár, és a gyermeket nevelő magánszemélyek közül
   az veheti igénybe, akinek a nevére a családi pótlékot adják,
   de nem  veheti igénybe  az a  magánszemély,  aki  a  családi
   pótlékról szóló  1990. évi  XXV. törvény  1.  §  (3)  -  (6)
   bekezdése alapján jogosult a családi pótlékra. "
   E szabályt  az 1992.  évi LXXV.  tv. 25.  §-a hatályon kívül
   helyezte ugyan,  de ugyanezen  törvény 15. §-ával módosított
   Szja tv. 39. § (8) bekezdésében adókedvezményként fogalmazza
   meg.

   A   törvény    korábbi   és   a   hatályos   szövegében   is
   kedvezményezettként azonban  "magánszemélyről" van  szó.  Ez
   egyaránt lehet az apa vagy az anya vagy más személy is. Maga
   a törvény tehát semmiféle megkülönböztetést nem tesz. Igy az
   Alkotmány  70/A.   §  (1)   bekezdésével  összefüggésbe  nem
   hozható.   Ezért    az   Alkotmánybíróság    az   indítványt
   elutasította.

   Az Alkotmánybíróság a Csjtnek egyes nemzetközi szerződésekbe
   ütközése vizsgálatára  irányuló indítványokat, minthogy azok
   nem az  Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi  XXXII. törvény
   44.  §-ában   megjelölt  jogosulttól   származó  indítványok
   voltak, visszautasította.

   Azokat  az   indítványokat,  amelyek   a  Csjt  módosítására
   irányuló javaslatokat  tartalmazta, az Alkotmánybíróság mint
   hatáskörébe nem tartozókat visszautasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

                           Dr. Ádám Antal
                           alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                        előadó alkotmánybíró

              Dr. Lábady Tamás       Dr. Schmidt Péter
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

             Dr. Szabó András        Dr. Tersztyánszky Ödön
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

                           Dr. Vörös Imre
                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    995/B/1990
    Date of the decision:
    .
    10/04/1993
    .
    .