Hungarian
Ügyszám:
.
991/B/2006
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 72/2009. (VII. 10.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/715
.
A döntés kelte: Budapest, 07/07/2009
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára  és megsemmisítésére irányuló bírói  kezdeményezés
  alapján  –  dr.  Balogh Elemér, dr. Lenkovics Barnabás  és  dr.
  Paczolay  Péter alkotmánybírók különvéleményével – meghozta  az
  alábbi

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
  szóló  1998. évi XIX. törvény 241. § (1) bekezdés a),  c),  d),
  e),  f)  pontjai  alkotmányellenesek, ezért  e  rendelkezéseket
  2010. december 31-ei hatállyal megsemmisíti.
  A  megsemmisítés következtében a büntetőeljárásról szóló  1998.
  évi XIX. törvény 241. § (1) bekezdése az alábbi szöveggel marad
  hatályban:
  „241. § (1) A tárgyaláson az ügyész részvétele kötelező”.

  2. Az Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
  törvény  241.  § (1) bekezdés a), c), d), e), f)  pontjainak  a
  Veszprémi   Városi  Bíróság  előtt  6.B.  1995/2006/3.   számon
  folyamatban  lévő  ügyben való alkalmazás  tilalmára  vonatkozó
  indítványt elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   A  Veszprémi  Városi Bíróság bírája az előtte folyamatban  lévő
   6.B.  1995/2006/3.  számú  ügyben az Alkotmánybíróságról  szóló
   1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. §-a  és  a
   büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban:
   Be.)  266.  §  (1) bekezdés b) pontja alapján  az  előtte  lévő
   büntetőeljárást   felfüggesztette  és  az   Alkotmánybírósághoz
   fordult,  kezdeményezve a Be. 241. § (1) bekezdés a),  c),  d),
   e),   f)  pontjai  alkotmányellenességének  megállapítását   és
   megsemmisítését.  A  Be. vizsgálni kért szabályai  felsorolják,
   hogy  mikor kötelező az ügyésznek a tárgyaláson való részétele,
   így  vannak olyan ügyek, amelyek tárgyalásán az ügyész nem vesz
   részt.  Az  indítványozó kifejtette, hogy a Be. egyéb szabályai
   pontosan   meghatározzák  és  elhatárolják  a  bíróság   és   –
   büntetőeljárás során – az ügyész feladatait a „Be. 241.  §  (1)
   bekezdése a fentiekkel belső ellentmondásban is álló módon,  és
   alkotmányellenesen azt rögzíti, hogy mikor kötelező  az  ügyész
   tárgyaláson  való részvétele, vagyis nem általában  kötelező  a
   részvétele, hanem pont fordítva, csak esetenként és akkor  kell
   jelen  lennie,  amikor  azt a Be. 241.  §  (1)  a.-f.)  pontjai
   megszabják.”
   Az indítványozó hivatkozott az Alkotmánybíróság 1009/B/2000. AB
   határozatára  [Magyar  Közlöny szám:  14/2002.  (III.  20.)  AB
   határozat]  amelyben az Alkotmánybíróság részletesen kifejtette
   az ügyészségi és a bírósági funkciók elválasztásának alkotmányi
   követelményeit.  Ezekkel a követelményekkel –  az  indítványozó
   szerint – a Be. vizsgálni kért szabályai ellentétben állnak.  A
   bíróság feladata az igazságszolgáltatás és nem a vádképviselet.
   Az  indítványozó  utalt  arra, hogy  a  bizonyítási  eljárás  a
   vádirat  benyújtásával  nem  fejeződik  be,  a  bizonyítás   fő
   helyszíne   a  tárgyalás,  ott  viszont  –  a  Be.  megtámadott
   rendelkezése értelmében – az ügyész nem biztos, hogy jelen van,
   ezért ilyenkor a vádképviselet a bíróságra hárul: „a bírónak ki
   kell   lépni  a  bírói  szerepből,  és  a  bizonyítási  eljárás
   felvétele   során  az  ügyész  távollétében,  mintegy   a   vád
   képviseletében kell kérdeznie”. Az indítványozó szerint  a  Be.
   241.  § (1) bekezdés a), c), d), e), f) pontjai alapján a bírói
   és    az   ügyészi   funkciók   keverednek,   amely   „a   bíró
   pártatlanságába vetett hitet alapjaiban ássa alá!”.
   Hiánypótlási  felhívás után az indítványozó az Alkotmány  2.  §
   (1) bekezdését, 45. § (1) bekezdését 50. §-át, 51. § (1) és (2)
   bekezdését,  valamint 57. § (1) bekezdését  jelölte  meg,  mint
   olyan  alkotmányos tételeket, amelyek szempontjából kéri a  Be.
   241.  §  (1) bekezdés a), c), d), e) f) pontjai alkotmányossági
   vizsgálatát.   Ezeken  belül  külön  hangsúlyt   helyezett   az
   Alkotmány  57. § (1) bekezdéséből eredő tisztességes eljáráshoz
   való jogra.

   Az  Alkotmánybíróság az ügyben megkereste a Legfőbb Ügyészt  az
   üggyel kapcsolatos álláspontjának ismertetése végett.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítványozó által jelölt szabályai szerint:

   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.
    (…)
   45.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást  a
   Magyar  Köztársaság  Legfelsőbb  Bírósága,  az  ítélőtáblák,  a
   Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok, valamint a helyi  és  a
   munkaügyi bíróságok gyakorolják.
    (…)
   50.  §  (1) A Magyar Köztársaság bíróságai védik és biztosítják
   az   alkotmányos  rendet,  a  természetes  személyek,  a   jogi
   személyek  és a jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezetek
   jogait   és  törvényes  érdekeit,  büntetik  a  bűncselekmények
   elkövetőit.
   (2)   A   bíróság   ellenőrzi   a   közigazgatási   határozatok
   törvényességét.
   (3)   A   bírák   függetlenek  és  csak  a  törvénynek   vannak
   alárendelve.  A bírák nem lehetnek tagjai pártnak és  politikai
   tevékenységet nem folytathatnak.
   (4)  A  bíróságok  igazgatását az Országos Igazságszolgáltatási
   Tanács  végzi, az igazgatásban bírói önkormányzati  szervek  is
   közreműködnek.
   (5) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, továbbá a bírák
   jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény elfogadásához  a
   jelenlévő   országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazata
   szükséges.

   51.  § (1) A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség
   gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi
   személyiséggel   nem   rendelkező   szervezetek   jogainak    a
   védelméről,   valamint  az  alkotmányos   rendet,   az   ország
   biztonságát  és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető  minden
   cselekmény következetes üldözéséről.
   (2)  Az  ügyészség törvényben meghatározott jogokat gyakorol  a
   nyomozással  összefüggésben,  képviseli  a  vádat  a   bírósági
   eljárásban,   továbbá   felügyeletet   gyakorol   a   büntetés-
   végrehajtás törvényessége felett.
    (…)
   57.  §  (1)  A  Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
   törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.”

   2. A Be. vizsgálni kért szabályai értelmében:

   „241. § (1) A tárgyaláson az ügyész részvétele kötelező
    a)  első  fokon,  ha  a bűncselekményre a törvény  ötévi  vagy
   ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel,
    b)
    c) a vádlottat fogva tartják,
    d) ha a vádlott – a beszámítási képességére tekintet nélkül  –
   kóros elmeállapotú,
    e)  ha  a  bíróság  az ügyészt a tárgyaláson való  részvételre
   kötelezte,
    f) ha az ügyész bejelenti, hogy a tárgyaláson részt vesz.”

                                III.

   1.  Az  Alkotmánybíróság elsőként az eljáró bíró indítványozási
   jogával  kapcsolatos kérdéseket tekintette át. Az Abtv.  38.  §
   (1)   bekezdése   szerint  „[a]  bíró  –  a  bírósági   eljárás
   felfüggesztése   mellett   –   az  Alkotmánybíróság   eljárását
   kezdeményezi,  ha  az  előtte folyamatban levő  ügy  elbírálása
   során  olyan  jogszabályt  vagy  állami  irányítás  egyéb  jogi
   eszközét   kell   alkalmazni,  amelynek   alkotmányellenességét
   észleli.”   Az  Abtv.  38.  §  (1)  bekezdése  szerinti   bírói
   kezdeményezés keretében anyagi jogszabály, eljárási jogszabály,
   jogegységi  határozat, és elnevezésében bár jogszabálynak  vagy
   állami   irányítás   egyéb   jogi  eszközének   nem   minősülő,
   tartalmában azonban normatív szabály [lásd: 60/1992. (XI.  17.)
   AB  határozat,  ABH  1992,  275.] – tehát  valamennyi  norma  –
   vizsgálatát lehet kezdeményezni.

   2. Az Abtv. 38. § (1) bekezdése szerinti további feltétel, hogy
   a  bírónak  a vizsgálni kért jogszabályt az előtte lévő  ügyben
   alkalmaznia kellene. Jelen ügyben ez a feltétel is teljesül: ha
   az  eljáró  bíró  nem alkalmazza a Be. 241. § (1)  bekezdés  e)
   pontját   (azaz   az   ügyész  tárgyaláson   való   részvételre
   kötelezését), akkor a főszabály érvényesül, az ügyész nem  vesz
   részt  a tárgyaláson. Az ügy irataiból megállapítható,  hogy  a
   Veszprémi  Városi Bíróság előtt lévő a 6.B. 1995/2006/3.  számú
   ügyben az ügyész közúti baleset gondatlan okozása vétsége miatt
   emelt  vádat,  és  bejelentette, hogy a tárgyaláson  nem  kíván
   részt  venni.  Az  eljáró bíró a tárgyalás  előkészítése  során
   észlelte,  hogy a tárgyaláson szükséges az ügyész részvételére.
   A  bíró  ezt  csak a Be. 241. § (1) bekezdésének alkalmazásával
   tudja  elérni, tehát az indítványban olyan eljárási  szabályról
   van  szó,  amelyet a bírónak az előtte folyamatban lévő  ügyben
   alkalmazni  kell. Az eljáró bíró e szabályról  állította  –  az
   ismertetett   indokok   alapján  –,  hogy   alkotmánysértő,   s
   kezdeményezte annak vizsgálatát.

   Mindezek alapján az Alkotmánybíróság azt állapította meg,  hogy
   az  eljáró bíró az Abtv. 38. §-ának megfelelő kérelmet nyújtott
   be.

                                 IV.

   1.   A   magyar  jogrendszerben  az  ügyész  nélküli  tárgyalás
   megtartásának  lehetőségét  a  büntető  perrendtartásról  szóló
   1951.  évi III. törvényt módosító 1954. évi V. törvény  vezette
   be,  a járásbíróság előtti eljárásban. Az ezt követő, a büntető
   eljárásról szóló 1962. évi 8. törvényerejű rendelet e  szabályt
   lényegét  tekintve fenntartotta, míg a büntetőeljárásról  szóló
   1973.  évi  I.  törvény (a továbbiakban: Régi  Be.)  a  vétségi
   eljárásban  tette  lehetővé  az  ügyész  távollétében   történő
   tárgyalástartást.  A  Régi Be. 19. §  (2)  bekezdés  értelmében
   vétségi  eljárásban az ügyész akkor volt köteles a  tárgyaláson
   részt  venni, ha a) a terheltet fogva tartják, b) bejelentette,
   hogy  a  tárgyaláson részt kíván venni, c) kényszergyógykezelés
   kérdésében   kell  határozni,  d)  a  bíróság  az   ügyészt   a
   tárgyaláson való részvételre kötelezte.
   E  szabályokat váltotta föl a büntetőeljárásól szóló 1998.  évi
   XIX.  törvény jelen ügyben vizsgált rendelkezése. A Be. 241.  §
   (1)   bekezdés  a),  c),  d),  e),  f)  pontjai  értelmében   a
   tárgyaláson az ügyész részvétele kötelező:
    „a)  első  fokon,  ha a bűncselekményre a törvény  ötévi  vagy
   ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel,
    b)
    c) a vádlottat fogva tartják,
    d) ha a vádlott – a beszámítási képességére tekintet nélkül  –
   kóros elmeállapotú,
    e)  ha  a  bíróság  az ügyészt a tárgyaláson való  részvételre
   kötelezte,
    f) ha az ügyész bejelenti, hogy a tárgyaláson részt vesz.”

   A  büntetőjogi  szabályok rendszerében elsőként az  állapítható
   meg,  hogy  a  Be. hatályos rendelkezései széles körben  teszik
   lehetővé tárgyalás tartását ügyész részvétele nélkül. Az  ötévi
   vagy  ennél  enyhébb  szabadságvesztés körébe  tartozik  pl.  a
   közösség   elleni   izgatás,  a  halált  okozó  segítségnyújtás
   elmulasztása,  az  embercsempészés, az összes választás  rendje
   elleni  bűncselekmény, a gazdasági bűncselekmények  nagy  része
   stb. Megemlítendő továbbá, hogy a korábban fogva lévő vádlottal
   szemben a fogva tartás bármely okból való megszüntetése is  azt
   eredményezi,   hogy  a  tárgyaláson  (akár  első   fokú,   akár
   másodfokú) az ügyésznek már nem kötelező részt venni.
   A  Legfőbb  Ügyész tájékoztatása szerint 2008-ban az első  fokú
   bíróságok tárgyalásainak 36-37 %-án nem vett részt az ügyész.
   Mindezek  alapján  megállapítható,  hogy  a  tárgyalandó  ügyek
   jelentős hányadát érinti a jelen ügyben vizsgált Be. 241. § (1)
   bekezdés a), c), d), e), f) pontja.

   2.  Az  Alkotmánybíróság az indítványozó által  is  hivatkozott
   14/2002. (III. 20.) AB határozatában (a továbbiakban: Abh.)  az
   Alkotmánynak  a  bíróságokat érintő rendelkezései  [45.  §  (1)
   bekezdés,   50.  §  (1)  bekezdés],  valamint  az   ügyészségre
   vonatkozó egyes szabályai [51. § (2) bekezdése] összevetése  és
   a  tisztességes  eljáráshoz  való  jog  [57.  §  (1)  bekezdés]
   értelmezése kapcsán fejtette ki álláspontját a közvádlói és  az
   igazságszolgáltatási    funkciók   szétválasztásának    –    az
   Alkotmányból  fakadó – követelményéről.  Az  Abh.  a  Be.  azon
   szabályának alkotmányellenességét állapította meg, amely a bíró
   kötelezettségévé   tette   az  ügyész  figyelmének   felhívását
   (illetve  értesítését), ha a vád kiterjesztésének lehet  helye.
   Az   Abh.   megállapította:  „Az  Alkotmánnyal  összhangban   a
   büntetőeljárásról   szóló   törvény   a   közvádra    üldözendő
   bűncselekmények   miatti  vádemelés   tekintetében   a   döntés
   felelősségét  kivételt nem tűrő módon az  ügyészre  ruházza.  A
   vádemeléssel  az  ügyész  azt  juttatja  kifejezésre,  hogy   a
   rendelkezésére  bocsátott nyomozási iratok  alapján  milyen,  a
   terhelt  felelősségét  megalapozó tényeket  állapított  meg  és
   ezekkel  kapcsolatban  mi a jogi álláspontja.  A  vádképviselet
   azzal  a  kötelezettséggel jár, hogy a bizonyítás  eredményéhez
   képest  az  ügyész a szakmai, hivatásbeli felelősség  szabályai
   szerint  eljárva  a vád terjedelmében változtatást  eszközöljön
   (ABH 2002, 101, 108.).
   Az  Abh.-ban az Alkotmánybíróság kifejtette továbbá: „Az Emberi
   Jogok  Európai Bíróságának az objektív teszttel [azaz,  hogy  a
   bíróságnak  nemcsak pártatlannak kell lenni, hanem pártatlannak
   is   kell   látszani]  kapcsolatos  gyakorlatából  egyértelműen
   kitűnik,  hogy az eljárás során a bíró által ellátott  funkciók
   vizsgálata  alapvető kérdés. A funkcióhalmozódás,  vagyis  azon
   eset,  amikor a bíró ítélkezésen kívüli, a vizsgálattal vagy  a
   váddal  kapcsolatos  feladatokat is ellát,  a  Bíróság  szerint
   jogos   kételyeket  ébreszt  a  pártatlanságával  kapcsolatban.
   Alapvető  kérdés,  hogy  a bíró, aki  a  felek  felett  áll,  a
   felektől  különüljön  el.  A büntetőeljárás  feltétele  a  vád,
   amelyet  a  védelem  támad,  ezért a  bíró  elkülönültsége  úgy
   biztosítható,  ha  a  vádat  nem ő  fogalmazza  meg,  a  váddal
   kapcsolatos feladatokat egy tőle elkülönült személy látja el. A
   vád  és  az  ítélkezés feladatainak egy eljáráson belül  azonos
   személy  által  történő  ellátása  önmagában  alkalmas  a  bíró
   pártatlanságának  megkérdőjelezésére, függetlenül  attól,  hogy
   milyen  személyes magatartást tanúsított. (Eur.  Court  H.  R.,
   Case  of  De Cubber v. Belgium, Ser. A-86.; Eur. Court  H.  R.,
   Case  of  Piersack  v. Belgium, Ser. A-53.)”  (ABH  2002,  101,
   109.).  „(…)  Mindebből az következik, hogy az ügyészség  és  a
   bíróság    feladatainak    elkülönítése    nem    pusztán     a
   vádemelés–vádképviselet   szabályainak   formális    betartását
   jelenti,  hanem súlyozott szerepe van a vád tartalmi értelemben
   vett   törvényessége  szempontjából  is.  A  bírói  és  ügyészi
   tevékenységre   vonatkozó  részletes  eljárási  szabályok,   az
   eljárás  alanyai számára előírt kötelezettségek és  a  részükre
   biztosított jogosultságok konstrukciója a tisztességes  eljárás
   követelménye  szempontjából alapvető jelentőségű.  Az  eljárási
   funkciók közötti „átjárhatóság” lehetőségének megteremtése, sőt
   kötelezettségként  történő előírása, amely  az  eljárás  teljes
   bírósági  szakaszában  töretlenül érvényesül,  a  vád  tartalmi
   törvényességét  kérdőjelezi meg és ekként sérti a  tisztességes
   eljárás követelményét” (ABH 2002, 101, 110.).

   3.  Jelen  ügyben az az alkotmányossági kérdés, hogy sérül-e  a
   bíróság   és  az  ügyészség  alkotmányos  státuszára  vonatkozó
   alkotmányi rendelkezés akkor, amikor a tárgyalás megtartható az
   ügyész  részvétele  nélkül,  a  bírói  szerep  kiegészül-e  egy
   közvádlói  feladattal? Az Alkotmány 51. § (2) bekezdés  szerint
   „Az  ügyészség  törvényben  meghatározott  jogokat  gyakorol  a
   nyomozással  összefüggésben,  képviseli  a  vádat  a   bírósági
   eljárásban,   továbbá   felügyeletet   gyakorol   a   büntetés-
   végrehajtás  törvényessége felett.” A  vádképviselet  tehát  az
   Alkotmányban meghatározott egyik ügyészi feladat.
   Az    ügyészség    alkotmányos   jogállását,   feladatait    az
   Alkotmánybíróság több határozata értelmezte. Az 1/1994. (I. 7.)
   AB   határozatában   megállapította:   „Az   ügyészség   –    a
   kontinentális   jogrendszerekben  általában   véve   elfogadott
   helyzetének megfelelően – a Magyar Köztársaságban elsősorban az
   ún. vádfunkciót ellátó szervezet. Ilyen tartalommal szabályozza
   az   Alkotmány  51.  §  (1)  és  (2)  bekezdése  az   ügyészség
   alkotmányos jogállását, bűnüldözési és közvádi funkcióit és  az
   azokhoz  kapcsolódó  egyéb  feladatait  és  hatáskörét.  A  (3)
   bekezdés  értelmében  az  ügyészség e fő  funkció  mellett  más
   feladatokat is ellát.” (ABH 1994, 29, 33.)
   Az  52/1996. (XI. 14.) AB határozat megerősítve a fentieket, és
   továbbfűzve  azt,  megállapította:  „Az  igazságszolgáltatásban
   való   részvétel  az  ügyészség  alkotmányos  kötelessége.   Az
   Alkotmány  51. § (1) bekezdése szerint az ügyészség gondoskodik
   az  állampolgárok  jogainak  védelméről  és  a  bűncselekmények
   üldözéséről.  A  bűnüldözés révén és a vádképviselet  útján  az
   ügyészség önálló nevesített jogosítványokkal (vádképviselet  és
   vádelv) résztvevője az igazságszolgáltatásnak. Az Alkotmány 51.
   §  (2)  bekezdése  szerint az ügyészség „képviseli  a  vádat  a
   bírósági eljárásban”. A büntetőeljárás központi része  a  bírói
   eljárás…” (ABH 1996, 159, 161.)
   Az ügyészségnek a büntetőeljáráson belüli szerepét emelte ki  a
   12/2001.  (V.  14.)  AB  határozat  amikor  hangsúlyozta:   „az
   ügyészség  alkotmányos  feladatellátása  különválik  az   állam
   büntetőhatalmának    gyakorlása   és   az    egyéb    eljárások
   tekintetében” (ABH 2001. 163, 168.).
   Az   Alkotmánybíróság  a  legfőbb  ügyész   és   az   ügyészség
   alkotmányos  jogállását, közjogi helyzetét átfogóan  a  3/2004.
   (II.  17.)  AB határozatban értelmezte. A határozat szerint  az
   ügyészség – szemben a bíróságokkal – nem önálló hatalmi ág,  de
   önálló  alkotmányos szervezet (ABH 2004, 48,  58.).  A  legfőbb
   ügyész  és  az ügyészség alkotmányos feladatai közé tartozik  –
   többek  között  –  a  Magyar Köztársaság  érdekeit,  illetve  a
   demokráciát  sértő vagy veszélyeztető cselekmények üldözése,  a
   törvényesség biztosítása és védelme. Az ügyészség  képviseli  a
   vádat  a bírósági eljárásban, felügyeletet gyakorol a büntetés-
   végrehajtás   törvényessége  felett,  és  meghatározott   jogok
   illetik  meg a nyomozással összefüggésben. E feladatok jogszerű
   ellátása   az   ügyészség  és  a  legfőbb  ügyész   alkotmányos
   kötelezettsége. (ABH 2004, 48, 62.)
   A  42/2005.  (XI.  14.) AB határozat pedig –  többek  között  –
   megállapította:  „A hatalmi ágak elválasztására  és  a  büntető
   hatalomra    vonatkozó    alkotmányos    követelményekből    és
   garanciákból   egyértelműen  következik,  hogy  a   közhatalmat
   gyakorló állami szervezetek csak az Alkotmány és az Alkotmányon
   alapuló    szervezeti   és   eljárási-végrehajtási    törvények
   kifejezett felhatalmazása és feladatkijelölése alapján vehetnek
   részt a büntető felelősségre vonás folyamatában. A hatalmi ágak
   elválasztásának  elvéből  a jelen esetben  egyértelmű,  hogy  a
   vádlói  közhatalom  nem  kerülhet  az  ügyészségen  kívül   más
   közhatalmi szervhez. (…)
   Az állam büntetőjogi igényének érvényesítésében az Alkotmány, a
   szervezeti   törvények  és  a  Be.  a  közvádlói   jogkört   az
   ügyészségre  bízta,  amelynek működéséért és működőképességéért
   az állam felel.” (ABH 2005, 504, 524-525.)

   A  közvádlói jogkör részleteit tehát részben a Be. szabályozza.
   Ennek alaprendelkezését a Be. 28. §-a fogalmazza meg. A Be. 28.
   §  (1)  bekezdés értelmében: „Az ügyész a közvádló.  Az  ügyész
   kötelessége,  hogy mind a terheltet terhelő és  mentő,  mind  a
   büntetőjogi felelősséget súlyosító és enyhítő körülményeket  az
   eljárás minden szakaszában figyelembe vegye.” A Be. 28.  §  (7)
   bekezdése  pedig  kimondja, hogy „az  ügyész  az  e  törvényben
   meghatározott feltételek esetén vádat emel, és a bíróság  előtt
   –  a  magánvád  és  a  pótmagánvád  esetét  kivéve  –  a  vádat
   képviseli,  vagy  dönt  a  közvetítői  eljárásra  utalásról,  a
   vádemelés elhalasztásáról, illetőleg részbeni mellőzéséről.  Az
   ügyész a vádat elejtheti vagy módosíthatja….”

   4.   Az  Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  az  Alkotmányon
   alapuló ügyészi vádképviselet feltételezi az ügyész tárgyaláson
   való  jelenlétét,  a  vád  személyes képviseletét.  Az  ügyészi
   jelenlét  nélküli szabály korlátozza, hogy az ügyész  közvádlói
   feladatának  maradéktalanul eleget tegyen. A  Be.  342.  §  (2)
   bekezdése értelmében, ha az ügyész nincs jelen a tárgyaláson, a
   vádiratból  a  vádat  a bíróság ismerteti. Az  Alkotmánybíróság
   álláspontja,  hogy önmagában a bírói vádismertetés  (az  ügyész
   által megírt vádirat felolvasása) még nem jelenti (ténylegesen,
   legfeljebb  látszatában) az igazságszolgáltatási és vádfunkciók
   Alkotmánnyal   ellentétes   keveredését.   Az   alkotmányossági
   probléma  –  a tárgyaláson való kötelező ügyészi jelenlét  –  a
   tárgyalás  –  mint  a  büntetőeljárás  meghatározó,  súlyponti,
   érdemi   szakasza  –  funkciójának  figyelembe  vétele  alapján
   ítélhető  meg.  Az  (új) Be. szerint a tárgyalás  a  bizonyítás
   színhelye,  ami  nem  merül  ki a  vádirat,  illetve  nyomozási
   jegyzőkönyvek tartalmának, ismertetésével. A nyomozási szakban,
   illetve  a  vádemelés  során  a vád  megalapozásához  szükséges
   mértékig  történik  a  bizonyítékok összegyűjtése.  A  bírósági
   ítélet alapját képező tényállás azonban a tárgyaláson – az  ott
   történő  érdemi bizonyítás keretében – áll össze. A tárgyaláson
   a  vádlottak, a tanúk kihallgatásra kerülnek, egyéb bizonyítási
   eszközök  igénybevétele válhat szükségessé,  így  a  bizonyítás
   anyaga  a tárgyaláson változhat. A védelem a tárgyalásra  egyéb
   bizonyítást   is   kezdeményezhet,  új   tanúkat,   szakértőket
   vonultathat fel. Az ügyész feladata, hogy az írásbeli vád és az
   általa    előterjesztett   végindítvány    alkalmával    szóban
   előterjesztett tényállás – amely a tárgyaláson válik véglegessé
   –  összhangban  legyen,  azaz a vád harmonizáljon  a  tárgyalás
   során  alakuló  tényállással. A tárgyalás tehát feltételezi  az
   „élő  vádat”.  Az  Alkotmánybíróság  a  3/2004.  (II.  17.)  AB
   határozatban   leszögezte:   „Az,   hogy   a   konkrét   ügyben
   rendelkezésére  álló tényeket, adatokat stb. az  ügyész  milyen
   módon  értékeli,  abból  milyen következtetéseket  von  le,  az
   ügyész  szabad  mérlegelési jogkörébe és szakmai  felelősségébe
   tartozik.”   (ABH  2004,  48,  62.)  Az  ügyészség  alkotmányos
   funkciójának ellátása szempontjából elengedhetetlen  az  ügyész
   tárgyaláson való részvétele a vád (vagy a vád egyes  elemeinek)
   megváltoztatásához,   kiterjesztéséhez,   vagy   épp   a    vád
   elejtéséhez.   Az  ezekhez  vezető  út,  a  vád  érvényesítését
   szolgáló  indítványok (pl. a bizonyítás alakulására tekintettel
   újabb tanúk kihallgatására irányuló indítványok), nyilatkozatok
   megtétele,  szintén  feltételezi  az  ügyész  tárgyaláson  való
   jelenlétét. Ha az ügyész nincs jelen, a bíró vádlói szerepbe is
   kényszerül:  a  bírónak  az ügyészre  tartozó  kérdéseket  kell
   feltennie (pl. visszavont beismerő vallomás esetén). A Be. 4. §
   (1)  bekezdése  kimondja,  hogy „A  vád  bizonyítása  a  vádlót
   terheli”,  a Be. 75. § (1) bekezdés második mondata  értelmében
   pedig  „A bizonyítás során a tényállás alapos és hiánytalan,  a
   valóságnak  megfelelő tisztázására kell törekedni, azonban,  ha
   az  ügyész  nem  indítványozza, a bíróság nem köteles  a  vádat
   alátámasztó     bizonyítási    eszközök    beszerzésére,     és
   megvizsgálására.”  Az  Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  e
   szabályok ellenére fönnáll az alkotmányossági probléma. Ugyanis
   ha  az ügyész azért nem tudja indítványozni a vádat alátámasztó
   bizonyítást, mert nincs jelen a tárgyaláson, akkor a bíróság  –
   ha  nem  akar  ügyészi szerepbe kerülni –  pusztán  az  ügyészi
   jelenlét   hiánya   miatt  nem  tudja  maradéktalanul   ellátni
   alkotmányos  feladatát: az igazságszolgáltatást.  Az  Alkotmány
   45.  §  (1)  bekezdése  és 50. § (1)-(2)  bekezdése  szerint  a
   bíróság feladata az igazságszolgáltatás. Az igazságszolgáltatás
   során  az  állam  büntetőjogi igényét az ügyész  képviseli.  Az
   ügyészi   jelenlét   így  érinti  az  állam   büntetőhatalmának
   megjelenítését.  Az  ügyész jelenlétének  hiánya  az  ítélkezés
   egészére   kihat:  ha  az  ügyész  nincs  jelen,  a  bíróságnak
   figyelmen  kívül kell hagynia olyan – a tárgyaláson bizonyítást
   nyert  –  tényeket, amelyek a vád kiterjesztését eredményeznék.
   Nem  hagyhat viszont figyelmen kívül (értékelni kell) olyan,  a
   vádiratban eredetileg szereplő ténybeli részleteket, amelyek  a
   tárgyaláson  nyilvánvalóan nem nyertek bizonyítást.  Az  ügyész
   tárgyaláson  való  jelenlétének hiánya miatt  az  eljárásban  a
   kontradiktórius  elv nem érvényesül. A 62/2006.  (XI.  23.)  AB
   határozatban az Alkotmánybíróság ismételten megerősítette:  „Az
   Alkotmány az igazságszolgáltatást, a bűncselekmény elkövetőinek
   megbüntetését a bíróság funkciójaként határozza meg [45. §  (1)
   bekezdés,  50.  §  (1)  bekezdés]. A funkció  teljesítésének  –
   főszabályként  – elengedhetetlen feltétele, hogy  az  ügyészség
   teljesítse a közvádlói jogállásból adódó alkotmányos  feladatát
   [51. § (1) és (2) bekezdés]”. (ABH 2006, 697, 707.)
   Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint az  ügyész  tárgyaláson
   való   jelenléte  a  közvádlói  feladatának,  mint  alkotmányos
   feladatának  elválaszthatatlan része, azt az Alkotmány  alapján
   ellátni köteles.

   5.  A  Be.-hez  kapcsolódó  általános  indokolás  –  a  törvény
   alapjául szolgáló elvek között – rögzíti, hogy „Az alaptípusnak
   tekintendő eljárás mellett – ahol a tárgyalás dominál – ki kell
   alakítani  az  egyszerűsített  eljárásokat,  amelyek  megfelelő
   alkalmazása    lehetőséget   ad    az    ügyek    differenciált
   elbírálására.”  Az  ügyész  számára  a  Be.  több  ilyen  –  az
   alaptípustól eltérő – lehetőséget is kínál; az ügyész – ha  úgy
   ítéli meg, hogy az adott ügyet nem kell elvinni a tárgyalásig –
   uralja az eljárást:
   -  Az  ügyész a Be. 28. § (7) bekezdése értelmében  dönthet  az
   adott ügy közvetítői eljárás elé utalásáról. A Be. 221/A. § (1)
   bekezdése  értelmében „A közvetítői eljárás  a  személy  elleni
   (Btk.  XII. fejezet I. és III. cím), a közlekedési (Btk.  XIII.
   fejezet),  illetőleg  a  vagyon elleni (Btk.  XVIII.  fejezet),
   ötévi    szabadságvesztésnél   nem    súlyosabban    büntetendő
   bűncselekmény  miatt  indult büntetőeljárás  tartama  alatt,  a
   gyanúsított  vagy  a  sértett indítványára, illetőleg  önkéntes
   hozzájárulásukkal    alkalmazható    eljárás.”     A     jelölt
   ügycsoportokban   tehát  az  öt  évi  szabadságvesztésnél   nem
   súlyosabban  büntetendő bűncselekmények tartoznak  [ugyan  úgy,
   mint  a jelen ügyben vizsgált Be. 241. § (1) bekezdés a) pontja
   szerint].  Az  eljárás részletes szabályait a büntető  ügyekben
   alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi  CXXIII.
   törvény tartalmazza.
   -  Az  ügyész – szintén a Be. 28. § (7) bekezdése értelmében  –
   dönthet   a   vádemelés   elhalasztásáról   is.   A   vádemelés
   elhalasztásának  részletes  szabályait  a  Be.   222-223   §-ai
   tartalmazzák.  A  222.  § (1) bekezdés  alapján  „Az  ügyész  a
   vádemelés  helyett háromévi szabadságvesztésnél  nem  súlyosabb
   büntetéssel  büntetendő bűncselekmény miatt –  a  bűncselekmény
   súlyára, és a rendkívüli enyhítő körülményekre tekintettel –  a
   vádemelést  egy  évtől  két  évig  terjedő  időre  határozattal
   elhalaszthatja, ha ennek a gyanúsított jövőbeni  magatartásában
   mutatkozó   kedvező   hatása  feltételezhető.”   [Illetve   itt
   említendő  meg,  hogy  a társadalomra már nem  veszélyes,  vagy
   csekély fokban veszélyes cselekmények esetén a Be. 190.  §  (1)
   bekezdés   j)   pontja  értelmében  az  ügyész   megrovást   is
   alkalmazhat.]
   -  Az  eljárás gyorsítását, egyszerűsítését szolgálja a bíróság
   elé állítás jogintézménye. A Be. 517. §-a értelmében „Az ügyész
   a  terheltet  a  bűncselekmény elkövetésétől számított  tizenöt
   napon  belül bíróság elé állíthatja, ha a) a bűncselekményre  a
   törvény  nyolcévi  szabadságvesztésnél nem súlyosabb  büntetést
   rendel,  b)  az  ügy  megítélése egyszerű,  c)  a  bizonyítékok
   rendelkezésre  állnak,  d) a terheltet  tetten  érték,  vagy  a
   bűncselekmény elkövetését beismerte.”
   - Az eljárás gyorsítását szolgáló intézmény továbbá a Be. XXVI.
   fejezetében  szabályozott tárgyalásról való lemondás,  amelynek
   alkalmazásában  szintén meghatározó szerepe van  az  ügyésznek.
   Ennek  alkalmazására a Be. 534. § (1) bekezdésében írt együttes
   feltételek  megléte  esetén kerülhet sor, azaz  „a  bíróság  az
   ügyész    indítványára    a   nyolc   évnél    nem    súlyosabb
   szabadságvesztéssel  büntetendő  bűncselekmény  miatt  indított
   eljárásban nyilvános ülésen hozott ítélettel megállapíthatja  a
   vádlott  bűnösségét, és büntetést szabhat ki, ha  a  vádlott  a
   tárgyaláshoz való jogáról lemond, és beismerő vallomást tesz”.
   -  A  Be  XXVII.  fejezet tartalmazza a tárgyalás  mellőzésének
   jogintézményét. Az 544. § (1) bekezdés értelmében „A bíróság az
   ügyész  indítványára  –  magánvádas  ügyben  hivatalból   –   a
   szabadlábon   lévő  vádlottal  szemben  tárgyalás  mellőzésével
   végzésben   végrehajtásában  felfüggesztett  szabadságvesztést,
   pénzbüntetést,  illetőleg  önálló  büntetésként  foglalkozástól
   eltiltást,  járművezetéstől eltiltást, kiutasítást –  katonával
   szemben  lefokozást,  szolgálati viszony megszüntetését  is  –,
   továbbá intézkedésként próbára bocsátást, megrovást alkalmaz  a
   háromévi   szabadságvesztésnél   nem   súlyosabban   büntetendő
   bűncselekmény esetén, ha
    a)    a    törvény    a    szabadságvesztés    végrehajtásának
   felfüggesztését, pénzbüntetés kiszabását, a próbára  bocsátást,
   illetőleg  a  mellékbüntetés önálló  büntetésként  alkalmazását
   lehetővé teszi,
    b) a tényállás egyszerű,
    c) a vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte,
    d) a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhető.”

   Látható tehát, hogy ezen szabályok alkalmazása révén az  ügyész
   a    büntetőeljárás   során   pergazdaságossági    szempontokat
   érvényesíthet,  nincs minden esetben szükség  olyan  eljárásra,
   ahol   a  tárgyalás  dominál.  Az  Alkotmánybíróság  megítélése
   szerint  ugyanakkor,  ha  az ügyész vádat  emel,  és  tárgyalás
   tartására kerül sor, akkor az ügyészség – fentebb bemutatott  –
   alkotmányos   jogállásából  következik,  hogy   az   ügyész   a
   tárgyaláson  legyen  jelen, és ott lássa el a  vádképviselettel
   kapcsolatos  funkciókat. Az Alkotmánybíróság az  5/1999.  (III.
   31.)  AB  határozatában hangsúlyozta, hogy döntéseiben „nem  az
   egyszerűsített  eljárások  létjogosultságát  kérdőjelezi   meg,
   hiszen  részben  épp  ezektől az eljárási formáktól  várható  a
   büntető  igazságszolgáltatás  korszerűbbé  válása.  E  felfogás
   tükröződik   a   2000.   január   1-jén   hatályba   lépő    új
   büntetőeljárási   törvényben   is.   Az   Alkotmánybíróság   az
   egyszerűsített eljárások jelentőségének növekedése kapcsán arra
   mutat  rá,  hogy  az  egyszerűsítés,  az  ésszerűsítés   és   a
   pergazdaságossági  szempontok  érvényre  juttatásakor  fokozott
   figyelmet    kell    fordítani   az   alkotmányos    büntetőjog
   követelményeire.” (ABH 1999, 75, 89.)
   Az  Alkotmánybíróság  megítélése szerint azonban  ha  tárgyalás
   tartására  kerül  sor,  akkor  a tárgyalás  tartásához  köthető
   büntetőeljárási garanciáknak érvényesülnie kell. A  tárgyaláson
   történő  bizonyítás miatt ilyen garancia az ügyész  tárgyaláson
   való jelenléte.

   A  tárgyaláson való ügyészi jelenlét, mint alkotmányos garancia
   közvetlenül  érinti  a  tisztességes  eljáráshoz  való   jogot,
   amelyet   az   Alkotmánybíróság   az   alkotmányos   büntetőjog
   alapintézményei  között  sorolja fel. [6/1998.  (III.  11.)  AB
   határozat;    ABH   1998,   91,   99.].   Az   Alkotmánybíróság
   gyakorlatában   a   tisztességes  eljárás  követelménye   olyan
   minőség,   amelyet  az  eljárás  egészének  és   körülményeinek
   figyelembevételével   lehet  megítélni.   Az   Alkotmánybíróság
   eljárásában  azonban csupán a tisztességes eljárás megkövetelte
   általános   ismérvek   megállapítására   van   lehetőség.    Az
   Alkotmánybíróság   több   döntésében   utalt   arra,   hogy   a
   tisztességes eljáráshoz való jog abszolút jog, amellyel szemben
   nem létezik mérlegelhető más alapvető jog vagy alkotmányos cél,
   mert  már maga is mérlegelés eredménye [6/1998. (III.  11.)  AB
   határozat ABH 1998, 91, 95, 99.; 14/2004. (V. 7.) AB határozat,
   ABH  2004,  241,  256.]. A tisztességes eljáráshoz  való  jogra
   vonatkozó  alkotmánybírósági gyakorlatot összegző 14/2004.  (V.
   7.)  AB  határozat – többek között – megállapította, hogy  „[a]
   büntetőeljárás   szempontjából  ezek  a   tételek   a   büntető
   igazságszolgáltatás   történeti  rendszereinek   felhalmozódott
   tapasztalatán alapulnak. Eszerint: az igazság feltárásának az a
   legmegfelelőbb módja, ha az ítélkezésben független és pártatlan
   bíróság   nyilvános  tárgyaláson,  a  bizonyítás   tekintetében
   egyenlő   jogokkal   résztvevő  felek  aktív   közreműködésével
   lefolytatott  eljárás eredményeként, közvetlen észlelése  útján
   szerzett  bizonyítékok szabad mérlegelésével  állapítja  meg  a
   büntető  felelősségre  vonás eldöntéséhez  szükséges  tényeket”
   (ABH  2004,  241,  266.).  E határozat tehát  a  büntetőeljárás
   tárgyaláson  történő bizonyítási szakasza tekintetében  vezette
   le  a  tisztességes  eljáráshoz való jogból  a  felek  (így  az
   ügyész) aktív közreműködésének alkotmányos igényét.
   A    tisztességes    eljáráshoz   való   jog    jogosultja    –
   büntetőeljárásról lévén szó – elsősorban a terhelt,  ugyanakkor
   e  jog  érvényesítése  – mint ahogy a fenti  határozatokban  is
   szerepel  –  áthatja az igazságszolgáltatási  eljárás  egészét,
   biztosítja,  hogy  a büntetőeljárásban részt  vevők  el  tudják
   látni    alkotmányos    és    törvényes    funkciójukat.     Az
   Alkotmánybíróság  megítélése szerint az  az  eljárás,  amelyben
   kétség merülhet fel a bírák pártatlanságát illetően, akár annak
   látszatában (lásd az Abh.-ban bemutatott objektív tesztet;  ABH
   2002, 101, 110.) – adott esetben a bírósági és ügyészi funkciók
   esetleges   keveredését  illetően  –   sérti   a   tisztességes
   eljáráshoz  való  jogot. A terheltet – az Alkotmány  alapján  –
   megilleti  a  védelem  joga. A tárgyalás tisztességes  volta  a
   védelem  szempontjából  is az ügyészi  jelenlét  szükségességét
   veti  fel,  hiszen  a tárgyaláson történt bizonyítás  során  az
   ügyész  akár vádelejtésre is juthat, a védői feladatok hatékony
   ellátása  pedig  módosíthatja az ügyészi fellépést.  Az  Európa
   Tanács   Miniszteri   Bizottsága  által  2000.   október   6-án
   elfogadott  „Az ügyészség szerepe a büntető igazságszolgáltatás
   rendszerében”  című  ajánlás  17.  pontja  kimondja,  hogy  „Az
   Államoknak   hatékony   intézkedéseket   kell   hozniuk   annak
   biztosítására,  hogy  az  ügyészek  jogállását,  hatáskörét  és
   eljárási  szerepét  a  törvény úgy határozza  meg,  hogy  jogos
   kétség   ne   merülhessen   fel  a  bírák   függetlenségét   és
   pártatlanságát  illetően.”  [Rec(2000)  19]  Az  ehhez  (a  17.
   ponthoz)  kapcsolódó  magyarázó kommentár pedig  kiemeli,  hogy
   „bármiféle félreértést el kell oszlatni az ügyészek és a  bírák
   jogi státuszát és szerepét illetően, mégpedig azért, hogy e két
   hivatás  a közvélemény szemében világosan elkülöníthető legyen,
   tehát   a   jogkeresők  gondolkodásában  a  kettő   ne   legyen
   összekeverhető.  Az  első  lépés ebben  az  irányban  az,  hogy
   világos szabályok határozzák meg az ügyész eljárási jogkörét”.

   Megállapítható  tehát,  hogy  pergazdaságossági   és   eljárás-
   egyszerűsítési   szempontok   nem   szolgálhatnak   indokul   a
   büntetőeljárási  garanciák  félretételére,  nem  indokolhatják,
   hogy   a   vádfunkciók  és  az  igazságszolgáltatási   funkciók
   esetszerű  keveredése  révén  kétség  merüljön  fel  a  bíróság
   pártatlansága,  az  eljárás tisztességes  voltát  érintően.  Az
   ügyész  tárgyaláson  való jelenléte a büntetőeljárás  garancia-
   rendszerét  közvetlenül érinti, jelenlétének hiánya  nem  lehet
   eljárás-egyszerűsítési  szempont,  mert   ez   az   alkotmányos
   büntetőjog sérelmével járhat.

   6.   Összegezve  a  fentieket,  az  Alkotmánybíróság   arra   a
   következtetésre jutott, hogy az a szabály, amely lehetővé teszi
   büntetőeljárás  során,  hogy  az  ügyész  ne  vegyen  részt   a
   tárgyaláson, azaz a Be. 241. § (1) bekezdés a), c), d), e),  f)
   pontja,  ellentétben áll az Alkotmánynak az  ügyészségre  –  az
   ügyészség alkotmányos jogállására – vonatkozó 51. § (1) és  (2)
   bekezdésével. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezéseinek sérelme
   egyben    az   Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdéséből    eredő
   hatalommegosztás államszervezeti elvének, továbbá az  Alkotmány
   45.  §  (1)  és  50.  §  (1)  és (2)  bekezdésének,  a  bíróság
   igazságszolgáltatási    feladatait    meghatározó    alkotmányi
   szabályoknak,  valamint  az  Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdésén
   alapuló   tisztességes   eljárás  alkotmányos   követelményének
   sérelmét is eredményezi.

   A  fenti  indokok alapján az Alkotmánybíróság megállapította  a
   Be.   241.   §  (1)  bekezdés  a),  c),  d),  e),  f)   pontjai
   alkotmányellenességét és e rendelkezéseket  megsemmisítette.  A
   megsemmisítés  következtében a  Be.  241.  §  (1)  bekezdése  a
   következő a szöveggel marad hatályban: „A tárgyaláson az ügyész
   részvétele  kötelező”. Az Alkotmánybíróság az  alkotmányellenes
   rendelkezést   pro  futuro,  2010.  december  31-ei   hatállyal
   semmisítette  meg.  A jövőre nézve történő  megsemmisítést  két
   szempont indokolta, egyrészt a törvényhozásnak megfelelő anyagi
   és  jogszabályi  feltételeket kell teremtenie  ahhoz,  hogy  ne
   sérüljön az Alkotmány 57. § (1) bekezdése, másrészt kellő  időt
   kell  biztosítani az ügyészi szervezet számára az új helyzethez
   való alkalmazkodáshoz.

   Az  Alkotmánybíróság észlelte, hogy a Be. – e  határozatban  is
   idézett  – több szabálya [pl. a Be. 342. § (2) bekezdése]  arra
   az  esetre  irányadó,  amikor  az  ügyész  nem  vesz  részt   a
   tárgyaláson.  Az  Alkotmánybíróság az összefüggés  okán  mégsem
   terjesztette   ki   a   megsemmisítés   hatályát    ezekre    a
   rendelkezésekre, mert hatályban maradásuk a jogbiztonságot  nem
   sérti.  Ha  a  tárgyaláson az ügyész részvétele minden  esetben
   kötelező,   az   ettől  eltérő  helyzetre  vonatkozó   kisegítő
   rendelkezések értelemszerűen nem kerülnek alkalmazásra.

   A bírói kezdeményezés a Be. 241. § (1) bekezdés a), c), d), e),
   f)  pontjainak  megsemmisítése  mellett  e  rendelkezéseknek  a
   Veszprémi   Városi  Bíróság  előtt  6.B.  1995/2006/3.   számon
   folyamatban  lévő ügyben való alkalmazás tilalmának kimondására
   is  vonatkozott. Az Abtv. 43. § (4) bekezdése szerint lehetőség
   van  a  megsemmisítés  hatályának  eltérő  megállapítására   az
   alkalmazási tilalommal érintett ügyben, ha a jogbiztonság  vagy
   az  eljárás kezdeményező különösen fontos érdeke indokolja.  Az
   Alkotmánybíróság     az     alkotmányellenes      rendelkezések
   megsemmisítésének  hatályát 2010. december 31-ével  állapította
   meg,   azonban  sem  a  jogbiztonság  sem  pedig   az   eljárás
   kezdeményező   különösen   fontos  érdeke   nem   indokolja   a
   megsemmisítés    hatályának    a    konkrét    ügyben    eltérő
   megállapítását.    Az    indítványozó    az    alkotmányellenes
   rendelkezések megsemmisítésének 2010. december 31-ei határideje
   előtt  –  a Be. 241. (1) bekezdés e) pontja alapján – el  tudja
   érni az ügyész tárgyaláson való jelenlétét. Erre tekintettel az
   Alkotmánybíróság a Be. 241. § (1) bekezdés a), c), d),  e),  f)
   pontjainak  a  Veszprémi Városi Bíróság előtt 6.B. 1995/2006/3.
   számon   folyamatban  lévő  ügyben  való  alkalmazás  tilalmára
   vonatkozó indítványt elutasította.

   Az  Alkotmánybíróság  határozatának a  Magyar  Közlönyben  való
   közzétételét  az  Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi  XXXII.
   törvény 41. §-ára tekintettel rendelte el.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Balogh Elemér    Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

               Dr. Holló András         Dr. Kiss László
               előadó alkotmánybíró       alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter  Dr. Lenkovics Barnabás
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

               Dr. Lévay Miklós    Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró              alkotmánybíró
    Dr. Balogh Elemér alkotmánybíró különvéleménye

     A   határozat  rendelkező  részének  1.  pontjával  és   annak
    indokolásával nem értek egyet. Álláspontom szerint jelen ügyben
    a   büntetőeljárásról   szóló  1998.  évi   XIX.   törvény   (a
    továbbiakban:  Be.)  241. § (1) bekezdés a),  c),  d),  e),  f)
    pontja      alkotmányellenességének     megállapítására      és
    megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításának lenne helye.

     1.  Az  Alkotmány 51. § (1) bekezdésének rendelkezése  szerint
    „a   Magyar   Köztársaság  legfőbb  ügyésze  és  az   ügyészség
    gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi
    személyiséggel   nem   rendelkező   szervezetek   jogainak    a
    védelméről,   valamint  az  alkotmányos   rendet,   az   ország
    biztonságát  és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető  minden
    cselekmény következetes üldözéséről.”
     A  (2)  bekezdés rendelkezése alapján „az ügyészség törvényben
    meghatározott  jogokat  gyakorol a nyomozással  összefüggésben,
    képviseli  a  vádat a bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet
    gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett.”
     Az    ügyész    bíróság    előtti    vádképviseleti    jogával
    összefüggésben  a Be. 241. § (1) bekezdés a), c),  d),  e),  f)
    pontjai  az  ügyész tárgyalási részvételének  kötelező  eseteit
    sorolja fel, mérlegelési jogot biztosítva ezzel a vádhatóságnak
    a  felsorolt  okokat  nem érintő ügyekben  a  tárgyaláson  való
    részvételére.
     A  többségi határozat szerint „az Alkotmányon alapuló  ügyészi
    vádképviselet   feltételezi   az   ügyész   tárgyaláson    való
    jelenlétét,  a vád személyes képviseletét. Az ügyészi  jelenlét
    nélküli   szabály   korlátozza,  hogy   az   ügyész   közvádlói
    feladatának  maradéktalanul eleget tegyen. A  Be.  342.  §  (2)
    bekezdése értelmében, ha az ügyész nincs jelen a tárgyaláson, a
    vádiratból  a  vádat  a bíróság ismerteti. Az  Alkotmánybíróság
    álláspontja,  hogy önmagában a bírói vádismertetés  (az  ügyész
    által megírt vádirat felolvasása) még nem jelenti (ténylegesen,
    legfeljebb  látszatában) az igazságszolgáltatási és vádfunkciók
    Alkotmánnyal ellentétes keveredését.”
     Véleményem   szerint  az  Alkotmány  51.  §  (2)  bekezdésének
    rendelkezéséből    csak    a    vádmonopólium     gyakorlásának
    kötelezettsége  következik, azonban az ügyész tárgyaláson  való
    „kényszerű” jelenlétének kötelezettsége nem.
     Ennek  megfelelően, az állami büntető igény  érvényesítése  az
    |gyész  alkotmányos kötelessége, és e közhatalmi  tevékenységét
    gyakorolja a vádemeléssel.
     Az   ezzel   összefüggő  vádképviselethez   olyan   széleskörű
    rendelkezési  jog társul, ami nem korlátozható csak  az  ügyész
    tárgyalási  részvételére. Ez a jogosítvány, így a  váddal  való
    rendelkezés  kizárólagos joga és az ehhez  társuló  eljárásjogi
    lehetőségek, akkor is megilletik a közvádlót, ha a  tárgyaláson
    nincsen jelen.
     A   Be.  rendszerében  a  tisztességes  eljáráshoz  való   jog
    érvényesítésének  feltétele az eljárási feladatok  elkülönítése
    (Be.   1.  §).  Ennek  megfelelően  a  vádat  a  vádlónak  kell
    bizonyítania [Be. 4. § (1) bekezdés].
     A  Be.  75.  §  (1) bekezdésének rendelkezése  meghatározza  a
    hatóságok  kötelezettségét,  miszerint  a  bizonyítási  eljárás
    során  kötelesek  megtenni  mindent  annak  érdekében,  hogy  a
    tényállást alaposan, a valóságnak megfelelően tisztázzák. Ebből
    következően  a  bíróságnak megalapozott, vagyis  hiánytalan  és
    helyes   tényállást   kell  megállapítania.   Ennek   érdekében
    hivatalból   vagy   az   eljárásban   résztvevők   indítványára
    intézkedik  az iránt, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson
    rendelkezésre    álljanak.   E   célból   határidő    tűzésével
    megkeresheti  az ügyészt [Be. 268. § (1) bekezdés].  A  bíróság
    azonban  nem nyomoz, és amennyiben az ügyész nem indítványozza,
    a  bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítási eszközök
    beszerzésére és megvizsgálására.
     Ezt  a  látszólagos ellentmondást oldja fel  a  büntetőeljárás
    bírósági   szakaszának  hivatkozott  főszabálya,  miszerint   a
    bíróságnak  minden  szempontból  megalapozott  tényállást  kell
    megállapítania. Abban az esetben, ha erre csak úgy  van  mód  a
    konkrét  eljárásban,  hogy  az  ügyész  által  nem  biztosított
    bizonyítási  eszközöket kell beszerezni, úgy a bíróság  köteles
    ügyészi  indítvány  és ügyészi közreműködés  nélkül  is  ezeket
    beszerezni és megvizsgálni.
     Ilyen  körülmények között az ügyész tárgyalási  távolléte  nem
    eredményezi  az  eljárási feladatok még  esetleges  keveredését
    sem,  álláspontom  szerint nem sérül a tisztességes  eljáráshoz
    való jog.

     2. Az ügyész kötelező tárgyalási jelenlétét előíró Be. 241.  §
    (1) bekezdésének e) és f) pontjai lehetőséget biztosítanak mind
    az  eljáró bírónak, mind az ügyésznek, hogy az adott  ügyben  a
    vádirat  benyújtását  követően bekövetkezett  —  objektív  vagy
    szubjektív  —  változásokra tekintettel módosítsák  az  eredeti
    ügyészi távolmaradásra vonatkozó bejelentést. Ennek megfelelően
    az  ügyész  bejelentheti a tárgyaláson  való  részvételét,  míg
    ugyanerre  a bíróság kötelezheti. (Ebben az esetben  ügyészségi
    fogalmazó vagy titkár a vád képviseletében nem járhat el.)
     Véleményem   szerint  az  1.  pontban  hivatkozott   főszabály
    mellett  a támadott törvényhely említett rendelkezései  további
    garanciát   jelentenek  a  tisztességes   eljárás   alkotmányos
    alapelvének  védelme  érdekében, amivel az elkülönült  eljárási
    feladatok  gyakorlása során a konkrét ügyben mind a bíró,  mind
    az ügyész szabadon mérlegelheti az ügyészi tárgyalási részvétel
    szükségességét és indokoltságát.

     3.  A  többségi  határozat is megerősíti  az  Alkotmánybíróság
    5/1999.  (III.  31.)  AB  határozatában  már  kifejtetett  azon
    álláspontot,   miszerint   „nem  az  egyszerűsített   eljárások
    létjogosultságát kérdőjelezi meg, hiszen részben épp ezektől az
    eljárási   formáktól   várható  a  büntető  igazságszolgáltatás
    korszerűbbé válása. E felfogás tükröződik a 2000. január  1.-én
    hatályba   lépő   új   büntetőeljárási   törvényben   is.    Az
    Alkotmánybíróság  az  egyszerűsített  eljárások  jelentőségének
    növekedése  kapcsán  arra mutat rá, hogy az  egyszerűsítés,  az
    ésszerűsítés   és   a  pergazdaságossági  szempontok   érvényre
    juttatásakor  fokozott figyelmet kell fordítani az  alkotmányos
    büntetőjog követelményeire.” (ABH 1999, 75, 89.)
     Egyetértve  ezzel  a megállapítással, álláspontom  szerint  az
    ügyész  tárgyalási távollétének eljárásjogi lehetősége  azonban
    nem  a  pergazdaságossági  és eljárás  egyszerűsítési  szempont
    érvényesítése,  hanem  az ügyész vádképviseleti  monopóliumának
    ésszerű  és alkotmányos megnyilvánulása. Nem hagyható  figyelem
    kívül  az  sem,  hogy e lehetőség következetes alkalmazása  nem
    befolyásolja   kedvezőtlenül  az  igazságszolgáltatás   mérhető
    eredményességét.  Így a 2007. évi egységes  nyomozóhatósági  és
    ügyészi  bűnügyi  statisztika (ENYÜBS) adatai  szerint  jogerős
    bírósági  határozattal  70473 ügyet bíráltak  el,  a  megvádolt
    személyek  száma 94125 fő volt. Vádirattal vádoltak 87107  főt,
    ez  az  ügyek 92,5 %.-a. Tárgyalás mellőzésére került sor 27344
    fővel szemben, az ügyek 31,4 %-ában, míg az első fokon tárgyalt
    ügyekben  az  ügyészi részvétel aránya 62,1 % volt,  96,7  %-os
    váderedményesség mellett.

     4.  Összességében,  a  többségi  határozattól  eltérő  szakmai
    álláspontom,  hogy  a  közvádlói szerep alkotmányos  gyakorlása
    biztosított   a   hatályos  büntető  eljárásjogi   szabályozási
    környezetben. Sem az Alkotmány ügyészségre vonatkozó 51. §  (1)
    és  (2)  bekezdése,  sem  a  tisztességes  eljárás  alkotmányos
    követelményét  magában foglaló 57. § (1) bekezdés  rendelkezése
    nem   sérül.   A  vádképviselethez  tartozó  ügyészi   eljárási
    jogosítványok abban az esetben is maradéktalanul gyakorolhatók,
    ha  a  vád  benyújtásakor  az ügyész a tárgyalási  távollétéről
    nyilatkozik.  Ahogyan az Alkotmánybíróság által is szükségesnek
    ítélt,  egyes  egyszerűsített eljárási formák konkrét  ügyekben
    történő alkalmazásánál, úgy a közvádló az adott ügy, valamennyi
    figyelembe  vehető szempontja alapján dönt a vádemelést  követő
    tárgyalási  részvételéről,  vagy  távolmaradásáról.  Ez  utóbbi
    esetre   a   tömegesen  előforduló,  egyszerű  megítélésű,   és
    bizonyított   ügyekben  kerülhet  sor.  Azokban  az   ügyekben,
    amelyeknél  a  tárgyaláson lefolytatott bizonyítás eredményéhez
    képest   szükséges  és  indokolt  a  továbbiakban  az   ügyészi
    részvétel, úgy ennek a lehetőségét a Be. 241. § (1) bekezdés e)
    és    f)    pontjának   rendelkezései   garantálják,   így    a
    kontradiktórius elv sem sérül. Ennek kapcsán megjegyzem, hogy a
    büntetőeljárási   jog   rendszerében  az   ügyvédkényszer   sem
    általános, így például egy elsőfokú büntetőbíróság előtt  folyó
    büntetőügyben, 3 évnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény
    elkövetésével    vádolt    személy   esetén,    akinek    nincs
    meghatalmazott  védője,  és nem kért kirendelt  védőt,  akár  a
    tárgyalás mellőzésével lefolytatott büntetőeljárásban [Be. 544.
    §  (1) bekezdés], akár az ügyészi távollét tényét bejelentő vád
    tárgyalása  során  a  bíróság köteles az Alkotmány  57.  §  (1)
    bekezdésének elve alapján eljárni. A bíróság tehát tisztességes
    eljárásban,  pártatlanul jár el, amikor a  vádlott  terhére  és
    javára  szóló bizonyítékokat a megalapozott tényállás érdekében
    szabadon  mérlegeli,  az  enyhítő és  súlyosító  körülményekkel
    vsszhangban,  függetlenül attól, hogy ezeket  akár  a  védelem,
    akár a vád indítványozta.

    Budapest, 2009. július 7.
                                                  Dr. Balogh Elemér
                                                      alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:
                                             Dr. Lenkovics Barnabás
                                                      alkotmánybíró

    Dr. Paczolay Péter alkotmánybíró különvéleménye

     Nem értek egyet azzal, hogy az Alkotmány bírói szervezetre  és
    ügyészségre   vonatkozó   egyes   szabályaiból,   valamint    a
    tisztességes eljáráshoz való jogból a többségi döntés  szerinti
    követelmény,  vagyis  az  ügyész  tárgyaláson  való   általános
    részvételi kötelezettsége következik.
     1.  Az  ügyészség – a kontinentális jogrendszerekben általában
    véve    elfogadott   helyzetének   megfelelően   –   a   Magyar
    Köztársaságban elsősorban az ún. vádfunkciót ellátó  szervezet.
    Ilyen  tartalommal szabályozza az Alkotmány 51. §  (1)  és  (2)
    bekezdése  az ügyészség alkotmányos jogállását, bűnüldözési  és
    közvádi funkcióit és az azokhoz kapcsolódó egyéb feladatait  és
    hatáskörét [1/1994. (I. 7.) AB határozat, ABH 1994, 29, 33.].
     A   vádfunkció  ellátásával  kapcsolatban  a  büntetőjogi  vád
    fogalmát az Alkotmánybíróságnak az Alkotmány alapján, a  Be-től
    függetlenül,  önállóan kell meghatároznia. A büntetőjogi  vádat
    véleményem  szerint  úgy  kell értelmezni,  mint  az  illetékes
    hatóság   egyénnek  címzett  hivatalos  közlését  arról,   hogy
    bűncselekmény  elkövetésével gyanúsítják, vagyis olyan  tettel,
    ami  helyzetére lényeges kihatással lehet. Arról,  hogy  milyen
    cselekményt tesznek vád tárgyává, és kit vádolnak meg,  egyedül
    az ügyészség jogosult döntést hozni.
     Az  Alkotmánybíróság  a 14/2002. (III.  20.)  AB  határozatban
    megállapította:  „[a] történetileg változó tartalmú  és  eltérő
    eljárási   keretek  között  alkalmazott  vádelv  lényegét   (…)
    alapjában   véve   három  elem  alkotja:  a  perbeli   funkciók
    megosztása,  a vádló váddal való rendelkezési joga,  a  bíróság
    vádhoz   kötöttsége   mind  az  eljárás  bírósági   szakaszának
    megindítása,   mind   annak   lefolytatása,   mind   pedig   az
    ítélethozatal során. (ABH 2002, 101, 104.) A határozat  szerint
    „[a]  törvényes  vádhoz  a bíróság az eljárás  során  mindvégig
    kötve   van,  csak  a  megvádolt  személy  vád  tárgyává   tett
    cselekménye miatti felelősségéről dönthet, ugyanakkor  a  vádat
    köteles  kimeríteni. (ABH 2002, 101, 106.). Az Alkotmánybíróság
    megállapította   azt   is,  hogy  „[a]   tisztességes   eljárás
    követelményének    alapfeltétele     a     vádlói     és     az
    igazságszolgáltatási funkciók szétválasztása.” (ABH 2002,  101,
    107.)
     A     vádlói     és    az    igazságszolgáltatási     funkciók
    szétválasztásának elve véleményem szerint nem  sérül  önmagában
    attól, hogy az ügyész a tárgyaláson nincs minden esetben jelen.
    A  vád ura az ügyész marad; ő az, aki a váddal való rendelkezés
    keretében  a  vádat  ejtheti, módosíthatja,  megváltoztathatja,
    vagy  kiterjesztheti. Az ügyész törvényben biztosított jogai  a
    tárgyalásról való távolléte esetén sem szállnak át a bíróságra.
    Figyelmet  érdemel,  hogy a vádképviselet megvalósul  tárgyalás
    nélkül   is,   az  egyszerűsített  eljárásokban   (lemondás   a
    tárgyalásról, tárgyalás mellőzése).
     Véleményem    szerint   a   vádképviselethez   az    Alkotmány
    ügyészségre vonatkozó szabályai alapján nem tartozik hozzá  az,
    hogy  az  ügyész  minden esetben jelen legyen a tárgyaláson.  A
    vádirat vagy vádindítvány az ügyészség közlése marad akkor  is,
    ha  azt  esetleg  a bíróság olvassa fel vagy magyarázza  meg  a
    tárgyaláson.
     Az  ügyész  tárgyaláson  való kötelező részvételére  vonatkozó
    szabályok vizsgálatánál jelentősége van annak, hogy a Be.  241.
    §  (1) bekezdés e) pontja alapján az ügyész részvétele abban az
    esetben  is kötelező a tárgyaláson, „ha a bíróság az ügyészt  a
    tárgyaláson való részvételre kötelezte”. A Be-nek ez a szabálya
    a   bíróság  szabad  belátására  bízza  azt,  hogy  a  kötelező
    részvétel Be-ben fogalt más esetein túl bármely további esetben
    is,  ha  a  bíróság a tárgyalás előkészítésekor az  ügy  iratai
    alapján  ezt  indokoltnak látja, az ügyészt a tárgyaláson  való
    részvételre kötelezze.
     A  támadott  szabályok  alkotmányellenességének  vizsgálatakor
    figyelembe    kell   venni   azt   is,   hogy   a   vádiratnak,
    vádindítványnak   bizonyítási  indítványt  kell   tartalmaznia,
    hivatalból általában bizonyítás nincs [Be. 4. § (1) bekezdés] –
    a vádlón van a bizonyítási teher, távollétében is. A Be. 305. §
    (1)  bekezdése  csak lehetővé teszi, hogy a bíróság  hivatalból
    rendeljen  el  bizonyítást,  de a  313.  §  alapján,  ha  nincs
    bizonyítási  indítvány,  a bizonyítási  eljárást  befejezettnek
    kell nyilvánítani.
     A  Be-nek  ezek  a  szabályai alkalmasak annak  biztosítására,
    hogy az ügyészi és bírói funkció elkülöníthető maradjon.

     2.   A  tisztességes  eljáráshoz,  a  független  és  pártatlan
    bírósághoz  való jog büntető ügyben a vádlott joga.  Véleményem
    szerint  a  vádlottat megillető ebből a jogból  nem  következik
    általános  kötelezettség az ügyész számára a  tárgyaláson  való
    részvételre.  Az  Alkotmánybíróság  a  67/1995.  (XII.  7.)  AB
    határozatában    fejtette    ki    részletesen    a     bíróság
    pártatlanságával   kapcsolatos   álláspontját.   „A   pártatlan
    bírósághoz való alkotmányos alapjog az eljárás alá vont személy
    iránti   előítéletmentesség  és  elfogulatlanság  követelményét
    támasztja a bírósággal szemben. Ez egyrészt magával a  bíróval,
    a   bíró   magatartásával,  hozzáállásával  szembeni   elvárás,
    másrészt   az  eljárás  szabályozásával  kapcsolatos   objektív
    követelmény:  el  kell  kerülni minden olyan  helyzetet,  amely
    jogos  kétséget  kelt a bíró pártatlansága  tekintetében”  (ABH
    1995, 346, 347.).
     A  bíróságnak  szubjektíve szabadnak kell  lennie  a  személyi
    elfogultságtól vagy előítéletektől, objektív szempontból  pedig
    a   szabályozásnak   kellő  garanciát   kell   biztosítania   e
    vonatkozásban minden kétely kizárásához.
     A  bíróság  tagjainak  személyes  pártatlanságát  a  kizárásra
    vonatkozó szabályok hivatottak biztosítani (Be. 21-27. §).
     A   pártatlanság  objektív  követelményénél  pedig  azt   kell
    vizsgálni,  hogy  objektív  szempontból  a  szabályozás   kellő
    garanciát   biztosít-e   minden   kétely   kizárásához,    vagy
    ellenkezőleg:   jogos  kétséget  kelt  a   bíró   pártatlansága
    tekintetében.
     Véleményem  szerint  a Be. az ügyészek jogállását,  hatáskörét
    és  eljárási  szerepét úgy határozza meg, hogy az  ügyészek  és
    bírák  jogi  státuszát és szerepét illetően  nem  merülhet  fel
    jogos   kétség   a   bírák  függetlenségével,  pártatlanságával
    kapcsolatban.
     A  büntetőeljárás  során  a  vád  és  az  ítélkezés  egymástól
    elkülönül.  Ezeket  a  feladatokat  más-más  személy,   illetve
    szervezet látja el. A vádat az ügyész, mint közvádló  emeli  és
    képviseli,  a  bíróság  előtt  ő kezdeményezheti  bűncselekmény
    elkövetése miatt felelősség megállapítását. A vád bizonyítása a
    vádlót  terheli [Be. 4. § (1) bekezdés]. Az ítélkezés a bíróság
    feladata.  Önmagában  a  Be. 241. § (1)  bekezdésének  abból  a
    szabályából,  hogy  a  tárgyaláson való  részvétel  nem  minden
    esetben  kötelező  az  ügyész számára, a pártatlanság  objektív
    látszatának sérelmére nem lehet következtetni. A Be. 241. § (1)
    bekezdés  e) pontja lehetővé teszi azt is, hogy ha a bíróság  a
    pártatlansága megkérdőjelezhetőségének veszélyét észleli az ügy
    iratai   alapján,  az  ügyészt  tárgyaláson  való   részvételre
    kötelezze.
     Mindezekre  figyelemmel  ezért  véleményem  szerint  a   bírói
    kezdeményezést   az  Alkotmánybíróságnak   el   kellett   volna
    utasítania.

     Budapest, 2009. július 7.
                                                 Dr. Paczolay Péter
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     72/2009. (VII. 10.)
     Date of the decision:
     .
     07/07/2009
     .
     .