Hungarian
Ügyszám:
.
682/B/2000
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 57/2000. (XII. 19.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/538
.
A döntés kelte: Budapest, 12/18/2000
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet egyes rendelkezései
  alkotmányellenességének  megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  Budapest  Főváros
  IV.   kerület   Újpest   Önkormányzat   Képviselő-testületének
  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2000. (IV.  10.)
  rendelete  22. § (5) bekezdése “valamennyi képviselő  részére”
  és  31.  § (2) bekezdése “minden települési képviselő részére”
  szövegrésze,  valamint a 31. § (3) bekezdése alkotmányellenes,
  ezért    azokat    jelen   határozat   közzététele    napjával
  megsemmisíti.

  2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Budapest Főváros
  IV.   kerület   Újpest   Önkormányzat   Képviselő-testületének
  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2000. (IV.  10.)
  rendelete  22.  §  (5) bekezdése és a 31. §  (2)  bekezdése  a
  következő szöveggel marad hatályban:

  “22.  §  ...  (5)  A Képviselő-testület üléséről  hangfelvétel
  készül, amelyet hozzáférhető módon meg kell őrizni.”

  “31.  §  ...  (2)  Szavazógéppel  történő  szavazás  esetén  a
  szavazásról készült számítógépes listát biztonságos módon  meg
  kell   őrizni,   az   abba   történő  betekintés   lehetőségét
  biztosítani kell.”

  3.  Ezt  a határozatát az Alkotmánybíróság a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   Az   indítványozó   Budapest  Főváros   IV.   kerület   Újpest
   Önkormányzat  Képviselő-testületének  Szervezeti  és  Működési
   Szabályzatáról  szóló  3/2000. (IV. 10.)  számú  rendelete  (a
   továbbiakban:   SzMSz)  22.  §-a  (5)  bekezdése   “valamennyi
   képviselő  részére”  szövegrészének,  31.  §-a  (2)  bekezdése
   “minden települési képviselő részére” szövegrészének, valamint
   31.   §-a   (3)   bekezdésének   megsemmisítését   kérte    az
   Alkotmánybíróságtól.

   Indokolása   szerint  a  fenti  rendelkezések  korlátozzák   a
   képviselő-testület    ülésén    készült    hangfelvétel,     a
   szavazógéppel  történő szavazás esetén a  szavazásról  készült
   számítógépes    lista    nem    képviselők    által    történő
   megismerhetőségét.  Ebben az indítványozó a  közérdekű  adatok
   megismerésének az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében biztosított
   joga,   és   a   diszkriminációnak  az   Alkotmány   70/A.   §
   (1)   bekezdésében  foglalt  tilalma  sérelmét   látja.   Ezen
   túlmenően   az   indítványozó  szerint  az  SzMSz   kifogásolt
   rendelkezései sértik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
   LXV.  törvény  (a továbbiakban: Ötv.) 12. § (3)  bekezdésében,
   valamint  a személyes adatok védelméről és a közérdekű  adatok
   nyilvánosságáról   szóló   1992.   évi   LXIII.   törvény   (a
   továbbiakban: Avtv.) 19. §-ában foglaltakat. Hivatkozik még az
   indítványozó  az  1993. évi XXXI. törvénnyel  kihirdetett,  az
   emberi  jogok  és  az alapvető szabadságok  védelméről  szóló,
   Rómában,  1950. november 4-én kelt Egyezmény (a  továbbiakban:
   egyezmény)  10.  és 14. Cikkeivel kapcsolatosan  az  Alkotmány
   7. § (1) bekezdésében foglaltakra.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

   “2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”

   “7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
   nemzetközi  jog  általánosan elismert  szabályait,  biztosítja
   továbbá  a  nemzetközi jogi kötelezettségek  és  a  belső  jog
   összhangját.”

   “42.  § A község, a város, a főváros és kerületei, valamint  a
   megye   választópolgárainak  közösségét  megilleti   a   helyi
   önkormányzás  joga.  A helyi önkormányzás  a  választópolgárok
   közösségét   érintő   helyi  közügyek   önálló,   demokratikus
   intézése,  a  helyi  közhatalomnak a lakosság  érdekében  való
   gyakorlása.”

   “44/A. § (1) A helyi képviselőtestület:
   a)  önkormányzati  ügyekben  önállóan  szabályoz  és  igazgat,
   döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül,
   b)   gyakorolja  az  önkormányzati  tulajdon  tekintetében   a
   tulajdonost  megillető  jogokat, az önkormányzat  bevételeivel
   önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat,
   c)   az  önkormányzat  törvényben  meghatározott  feladatainak
   ellátásához  megfelelő  saját bevételre  jogosult,  továbbá  e
   feladatokkal arányban álló állami támogatásban részesül,
   d) törvény keretei között megállapítja a helyi adók fajtáit és
   mértékét,
   e)  törvény  keretei között önállóan alakítja ki a szervezetét
   és működési rendjét,
   f)  önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és
   elismerő címeket alapíthat,
   g)  a  helyi  közösséget  érintő közügyekben  kezdeményezéssel
   fordulhat a döntésre jogosult szervhez,
   h)   szabadon   társulhat   más  helyi   képviselőtestülettel,
   érdekeinek képviseletére önkormányzati érdekszövetséget hozhat
   létre,   feladatkörében  együttműködhet  más  országok   helyi
   önkormányzatával,  és  tagja  lehet  nemzetközi  önkormányzati
   szervezetnek.

   (2)  A  helyi  képviselőtestület a  feladatkörében  rendeletet
   alkothat,  amely  nem  lehet  ellentétes  a  magasabb   szintű
   jogszabállyal.”

   “61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a  közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”

   “70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve  az
   állampolgári  jogokat,  bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

   2.    Az    Ötv.-nek   az   indítványozó   által   hivatkozott
   rendelkezései:

   “2.  §  (1) A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség
   elvét,  helyi  közügyekben  demokratikus  módon,  széles  körű
   nyilvánosságot  teremtve  kifejezi  és  megvalósítja  a  helyi
   közakaratot.”

   “12. § ... (3) A képviselő-testület ülése nyilvános.”

   3. Az Avtv. vizsgált rendelkezései:

   “2. § E törvény alkalmazása során ...
   3.   közérdekű   adat:  az  állami  vagy  helyi  önkormányzati
   feladatot,   valamint   jogszabályban   meghatározott    egyéb
   közfeladatot  ellátó  szerv vagy személy kezelésében  lévő,  a
   személyes adat fogalma alá nem eső adat;”

   “19.  §  (1)  Az  állami  vagy helyi önkormányzati  feladatot,
   valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
   szerv   és   személy   (a  továbbiakban   együtt:   szerv)   a
   feladatkörébe  tartozó ügyekben – ideértve  a  gazdálkodásával
   kapcsolatos  ügyeket  is – köteles elősegíteni  a  közvélemény
   pontos és gyors tájékoztatását.

   (2)  Az  (1)  bekezdésben említett szervek rendszeresen  közzé
   vagy   más  módon  hozzáférhetővé  teszik  a  tevékenységükkel
   kapcsolatos  legfontosabb  –  így  különösen  a  hatáskörükre,
   illetékességükre, szervezeti felépítésükre, a birtokukban lévő
   adatfajtákra és a működésükről szóló jogszabályokra  vonatkozó
   –  adatokat. E szervek hatáskörében eljáró személyek  neve  és
   beosztása – ha törvény másként nem rendelkezik – bárki számára
   hozzáférhető, nyilvános adat.”

   “20.  § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek
   az  adatot  kezelő szerv a kérelem tudomására  jutását  követő
   legrövidebb  idő  alatt, legfeljebb azonban  15  napon  belül,
   közérthető   formában  tesz  eleget.  Az  adatokat  tartalmazó
   dokumentumról  vagy dokumentumrészről annak tárolási  módjától
   függetlenül – költségtérítés ellenében – a kérelmező másolatot
   kérhet.

   (2)  A  kérelem megtagadásáról – annak indokaival együtt  –  8
   napon belül írásban értesíteni kell a kérelmezőt.

   (3) A közérdekű adat közléséért az adatkezelő szerv vezetője –
   legfeljebb   a   közléssel  kapcsolatban   felmerült   költség
   mértékéig   –  költségtérítést  állapíthat  meg.  A  kérelmező
   kérésére a költség összegét előre közölni kell.”

   4. Az egyezmény indítványban hivatkozott rendelkezései:

             “10. Cikk - Véleménynyilvánítás szabadsága

   1.  Mindenkinek  joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
   Ez  a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az
   információk,  eszmék megismerésének és közlésének  szabadságát
   országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági
   szerv  beavatkozhasson.  Ez a Cikk nem  akadályozza,  hogy  az
   államok   a   rádió-,  televízió-  vagy  mozgókép   vállalatok
   működését engedélyezéshez kössék.

   2.    E   kötelezettségekkel   és   felelősséggel   együttjáró
   szabadságok  gyakorlása  a  törvényben  meghatározott,   olyan
   alakszerűségeknek,    feltételeknek,   korlátozásoknak    vagy
   szankcióknak  vethető  alá, amelyek szükséges  intézkedéseknek
   minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a
   területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés
   megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások  jó
   hírneve  vagy  jogai védelme, a bizalmas értesülés  közlésének
   megakadályozása,    vagy   a   bíróságok   tekintélyének    és
   pártatlanságának fenntartása céljából.
                 14. Cikk - Megkülönböztetés tilalma

   A   jelen  Egyezményben  meghatározott  jogok  és  szabadságok
   élvezetét  minden megkülönböztetés, például  nem,  faj,  szín,
   nyelv,  vallás,  politikai vagy egyéb vélemény,  nemzeti  vagy
   társadalmi  származás, nemzeti kisebbséghez tartozás,  vagyoni
   helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján  történő
   megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.”

   5. Az SzMSz indítvánnyal érintett rendelkezései:

   “22. § ... (5) A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel
   készül, amelyet valamennyi képviselő részére hozzáférhető
   módon meg kell őrizni.”

   “31. § ... (2) Szavazógéppel történő szavazás esetén a
   szavazásról készült számítógépes listát biztonságos módon meg
   kell őrizni, az abba történő betekintés lehetőségét minden
   települési képviselő részére biztosítani kell.

   (3) A szavazógéppel történő szavazás eredményét rögzítő
   számítógépes listáról másolat nem adható ki.”

                                III.

   Az indítvány megalapozott.

   A  közérdekű  adatok nyilvánosságához való  jog  az  Alkotmány
   61. § (1) bekezdésében foglalt alapjog. A helyi önkormányzatok
   tevékenysége  vonatkozásában  az  Alkotmánybíróság  már   több
   határozatában [32/1992. (V. 29.) AB határozat, ABH 1992. 182.;
   19/1995. (III. 28.) AB határozat, ABH 1995. 100.] foglalkozott
   ezen  alapjog tartalmával. A 32/1992. (V. 29.) AB határozatban
   az   Alkotmánybíróság  megállapította,   hogy   “a   közérdekű
   információkhoz  való  szabad  hozzáférés  lehetővé   teszi   a
   választott népképviseleti testületek, a végrehajtó hatalom,  a
   közigazgatás  jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését,
   serkenti azok demokratikus működését. A közügyek bonyolultsága
   miatt   a  közhatalmi  döntésalkotásra,  az  ügyek  intézésére
   gyakorolt állampolgári ellenőrzés és befolyás csak akkor lehet
   hatékony,   ha  az  illetékes  szervek  felfedik  a  szükséges
   információkat” (ABH 1992. 182, 183-184.).

   Az  Alkotmány 42. § második mondata úgy rendelkezik,  hogy  “a
   helyi  önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő helyi
   közügyek  önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak
   a  lakosság érdekében való gyakorlása”. A 44. § (1)  bekezdése
   szerint  pedig  “a  választópolgárok a helyi önkormányzást  az
   általuk  választott képviselő-testület útján, illetőleg  helyi
   népszavazással gyakorolják”.

   A  32/1992.  (V. 29.) AB határozat szerint “a fenti értelemben
   funkcionáló önkormányzáshoz mellőzhetetlen, hogy a polgárok az
   önkormányzat  döntéseiről, működéséről  tájékozódhassanak.  Az
   önkormányzatnak   kötelessége,   hogy   lehetővé   tegye    az
   önkormányzati   testületek,  különösen  a   képviselő-testület
   eljárásának  és határozatainak megismerését” (ABH  1992.  182,
   184.).

                                 IV.

   Az  Alkotmány  61. § (3) bekezdése végrehajtására  megalkotott
   Avtv.  19.  §-a  értelmében az állami vagy helyi önkormányzati
   feladatot  ellátó  szerv a feladatkörébe  tartozó  ügyekben  –
   ideértve  a gazdálkodásával kapcsolatos ügyeket is  –  köteles
   elősegíteni  a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.  Az
   ilyen  szerveknek lehetővé kell tenniük, hogy  a  kezelésükben
   lévő  közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha az adat
   nyilvánosságát  törvény  –  megfelelő  feltételek   fennállása
   esetére – korlátozza.

   Az Avtv. 2. § 3. pontja értelmében a törvény alkalmazása során
   közérdekű  adat  az állami vagy helyi önkormányzati  feladatot
   ellátó  szerv kezelésében lévő, a személyes adat  fogalma  alá
   nem  eső  és  a törvényben meghatározott kivételek körébe  nem
   tartozó adat.

   Az  Ötv.  12.  § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület
   ülése nyilvános. Ez alól csak a 12. § (4) bekezdésében foglalt
   esetetekben   lehet  eltérni.  A  képviselő-testületi   ülésen
   elhangzott  előterjesztések,  nyilatkozatok,  az  ott  történt
   események    (különös   tekintettel   az   egyes    képviselők
   szavazataira)  közérdekű adatnak minősülnek, így főszabályként
   bárki  által  szabadon,  korlátozás  nélkül  megismerhetők  és
   terjeszthetők.  A  képviselő-testületi  ülések   nyilvánossága
   éppen ezt a célt szolgálja. Nem igényel különösebb bizonyítást
   az,   hogy   ha   a   képviselő-testületi   nyilvános   ülésen
   hallgatóként    történő   részvétel    alkalmával    az    ott
   elhangzottakat  és  a  képviselők által  leadott  szavazatokat
   bárki  megismerheti, azokról feljegyzéseket, sőt  felvételeket
   készíthet  és  azokat  később  szabadon  terjesztheti,   akkor
   ugyanígy  bárkinek  joga  van  arra,  hogy  az  elhangzottakat
   rögzítő   magnó-   (esetleg   videó-)   felvételek   tartalmát
   megismerhesse,   illetve,   hogy   a   szavazások   eredményét
   dokumentáló  számítógépes listáról – arányos díj  ellenében  –
   másolatot kapjon. A képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel
   készítése,  illetve a számítógépes szavazógép  használata  nem
   kötelező  az önkormányzatok számára. Ha azonban ilyen  készül,
   akkor az általuk rögzítettek közérdekű adatnak minősülnek.

   A  modern  tömegmédia korszakában a képviselő-testület  tagjai
   tevékenysége feletti demokratikus kontroll ezekkel a technikai
   lehetőségekkel hatékonyabban valósítható meg. Az önkormányzati
   képviselők ilyen minőségükben végzett tevékenységükért ugyanis
   felelősséggel   tartoznak   választóik   felé.   A   politikai
   felelősség   alapfeltétele,  hogy  az   érdeklődők   tisztában
   lehessenek   azzal,  hogy  képviselőik  a  közösséget   érintő
   ügyekben milyen álláspontot foglaltak el, vagyis, hogy valóban
   választóik érdekeit, a helyi közakaratot képviselték-e.  Éppen
   ezért  –  hasonlóan  az  országgyűlési  képviselőkhöz   –   az
   önkormányzati  képviselők  sem rejthetik  el  szavazataikat  a
   szavazógép használatával. Hiszen az Ötv. 2. § (1) bekezdésében
   említett  széles körű nyilvánosság biztosítása a  demokratikus
   hatalomgyakorlás biztosítéka.

   Az  SzMSz  22. § (5) és 31. § (2) bekezdései két személyi  kör
   vonatkozásában  tartalmaznak  rendelkezéseket.  A  “valamennyi
   képviselő  részére”,  illetve a “minden  települési  képviselő
   részére”  fordulatok  alkalmazásával egyfelől  biztosítják  az
   önkormányzati   képviselők  azonos   hozzáférési   jogait.   E
   csoporton   belül   tehát   az  érintett   rendelkezések   nem
   diszkriminálnak  és  ebből a szempontból aggálytalanok.  Az  a
   körülmény azonban, hogy a kifogásolt rendelkezések egy  tágabb
   – nevezetesen a “mindenki” vagy “bárki” szavakkal megragadható
   –   személyi  kör  tekintetében  hallgatnak,  vagyis  számukra
   kifejezetten  nem  garantálják  a  hangfelvétel,   illetve   a
   számítógépes   lista  szabad  megismerhetőségét,   a   logikai
   értelmezés  alapján arra enged következtetni,  hogy  e  tágabb
   személyi  kör  számára  – szemben az önkormányzati  képviselők
   által  alkotott szűkebb személyi körrel – a szabad  hozzáférés
   joga nem biztosított.

   Az Alkotmány 61. § (1) bekezdése, valamint az Avtv. 19. §-a  a
   közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot mindenki  számára
   korlátozás  nélkül biztosítja. Az SzMSz 22. §  (5)  és  31.  §
   (2)  bekezdései  –  mivel  a  fentiekben  kifejtettek  szerint
   korlátozzák  a  nem  önkormányzati képviselők  hozzáférését  a
   képviselő-testület üléséről készült hangfelvételhez, illetve a
   szavazógéppel  történő szavazás esetén a  szavazásról  készült
   számítógépes listához – egyben sértik az Avtv. 19. §-át is.

   Az SzMSz 31. § (3) bekezdése pedig nyilvánvalóan ellentétes az
   Avtv.  20.  §  (1)  bekezdésében foglalt azon  rendelkezéssel,
   miszerint  a közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumról  vagy
   dokumentumrészről  annak  tárolási  módjától   függetlenül   –
   költségtérítés ellenében – a kérelmező másolatot kérhet.

   Mivel  az  Avtv.  az  Alkotmány  61.  §-ában  foglalt  alapjog
   garanciális részletszabályait is tartalmazza, az Avtv. 19.  és
   20.  §-ainak sérelmét jelentő jogszabályi rendelkezések egyben
   az Alkotmány 61. §-ának sérelmét is jelentik.

                                 V.

   Az  Alkotmány  44/A. § (2) bekezdése előírja,  hogy  “a  helyi
   képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely
   nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal”.

   Az  Ötv.  16. § (1) bekezdése megállapítja, hogy “a képviselő-
   testület  a  törvény által nem szabályozott  helyi  társadalmi
   viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján,
   annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot”.
   Az  Avtv. 1. § (2) bekezdése viszont úgy rendelkezik, hogy  az
   “e törvényben foglaltaktól eltérni csak akkor lehet, ha azt  e
   törvény  kifejezetten  megengedi”. Az Avtv.  azonban  a  helyi
   önkormányzat  számára  nem  teszi  lehetővé  közérdekű  adatai
   nyilvánosságának a törvényitől eltérő tartalmú szabályozását.

   A  közérdekű  adatok  megismeréséhez és szabad  terjesztéséhez
   fűződő   alkotmányos  alapjog  –  annak  lényeges  tartalmának
   sérelme  nélkül  – az Alkotmány 8. § (2) bekezdése  értelmében
   csak törvényben korlátozható.

   Fentiek  alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
   SzMSz-nek     a    képviselő-testületi    üléseken     készült
   hangfelvételek,  valamint  a szavazógép  segítségével  történő
   szavazás     eredményét     rögzítő     számítógépes     lista
   megismerhetőségét a települési képviselőkre korlátozó, illetve
   az ilyen listáról másolat kiadását megtiltó rendelkezése sérti
   az  Alkotmány  61.  §  (1) bekezdésében foglalt,  a  közérdekű
   adatok nyilvánosságához való jogot, ellentétes az Ötv.  2.  §-
   ával  és  a  12.  § (3) bekezdésével, valamint az  Avtv.  19.,
   illetve  20.  §-aival,  és  így sérti  az  Alkotmány  44/A.  §
   (2)   bekezdését  is.  Ezért  az  Alkotmánybíróság  az   SzMSz
   indítvánnyal érintett rendelkezéseit megsemmisítette.

   Tekintettel    arra,    hogy   a   kifogásolt    rendelkezések
   megsemmisítését   a   fentiek  önmagukban   megalapozták,   az
   Alkotmánybíróság mellőzte az Alkotmány 7. § (1) bekezdése és a
   70/A. § szempontjából történő vizsgálatot.

   A   határozat   Magyar  Közlönyben  történő   közzététele   az
   Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény.  41.  §-án
   alapul.
          Dr. Bihari Mihály                 Dr. Strausz János
          előadó alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                  Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    57/2000. (XII. 19.)
    Date of the decision:
    .
    12/18/2000
    .
    .