Hungarian
Ügyszám:
.
405/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 75/1995. (XII. 21.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/376
.
A döntés kelte: Budapest, 12/18/1995
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálata  tárgyában  -  dr.  Tersztyánszky  Ödön
  alkotmánybíró különvéleményével - meghozta a következő

                         határozatot :

  Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,   hogy    a   polgári
  perrendtartásról szóló  1952. évi  III. törvény  300. §-ában
  foglalt  rendelkezés   alkotmányellenes,  ezért   azt  1996.
  december 31-i hatállyal megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság   a  bírói   határozat  végrehajtásának
  felfüggesztésére vonatkozó indítványt visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság   határozatát   a   Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   1. Az  indítványozó a  polgári perrendtartásról  szóló 1952.
   évi III.  törvény (  a továbbiakban  : Pp.   )  300.  §-ában
   foglalt rendelkezés  alkotmányellenességének  megállapítását
   és   megsemmisítését    alkotmányjogi    panasz    keretében
   indítványozta. Egyúttal  kérte, hogy  az Alkotmánybíróság  a
   sérelmezett  rendelkezés   és  a   Pp.  185.   §-a  együttes
   alkalmazását elrendelő bírósági határozatot függessze fel az
   apaság megállapítása  iránt indult  és másodfokon  a  Somogy
   Megyei Bíróságon I. Pf. 20. 221/1992. szám alatt folyamatban
   levő eljárásban.

   Az  indítvány   alapjául  szolgáló   perben  a   bíróság  az
   indítványozót -  mint a feleken kívülálló érdekeltet (tanút)
   0-  vércsoportvizsgálat  elvégzéséhez szükséges vér vételének
   tűrésére kötelezte a Pp. 300. §-ának és 185. §-ának együttes
   alkalmazásával   kilátásba    helyezett    jogkövetkezmények
   terhével. Az indítványozó az elrendelt bizonyítást a bíróság
   előtt kifogásolta,  a bíróság  azonban  arról  tájékoztatta,
   "hogy a Pp. 300. § értelmében a vércsoportvizsgálat vagy más
   orvosszakértői   vizsgálat    elvégzéséhez   szükséges   vér
   vételének   tűrésére    a   bíróság   bármelyik   érdekeltet
   kötelezheti.  Az   állandó   bírói   gyakorlat   a   Polgári
   Perrendtartás ezen  rendelkezését olymódon értelmezi, hogy a
   perben meghallgatott  tanú is  kötelezhető a vértulajdonság-
   vizsgálat tűrésére".

   2.   A    Pp.   300.    §-a   szerint,    ha    a    bíróság
   vércsoportvizsgálatot vagy  más orvosszakértői  ( élettani )
   vizsgálatot rendel el, a vizsgálat, illetőleg a vizsgálathoz
   szükséges  vér   vételének  tűrésére   bármelyik  érdekeltet
   kötelezheti.   Ha    az   érdekelt  a  kijelölt  szakértőnél
   (orvosnál) vizsgálat vagy vérvétel céljából nem jelenik meg,
   illetőleg a  vizsgálatot vagy  a vérvételt  nem engedi  meg,
   vele  szemben  a  185.  §  rendelkezéseit  kell  megfelelően
   alkalmazni azzal  az eltéréssel,  hogy  elővezetésnek  helye
   nincs. A  300. §  utolsó mondata a kiskorú gyermek törvényes
   képviselőjével kapcsolatban  tartalmaz rendelkezést.  A  Pp.
   185. §-a  a tanúkkal  és a szakértőkkel szembeni kényszerítő
   eszközökről és azok alkalmazási feltételeiről rendelkezik.

   Az indítványozó  szerint e szabályoknak a perben félként nem
   szereplő,  kívülálló  érdektelen  tanúként  eljárt  harmadik
   személyekre való  alkalmazása  sérti  a  személyiségi  jogok
   védelmének   alkotmányos    tételét    és    ellentétes    a
   jogorvoslathoz való  jogosultság alkotmányi rendelkezésével.
   Mivel a Pp. 300. §-a a vérvizsgálat elrendelését és az azzal
   kapcsolatos kényszerítő  eszközök alkalmazását  a perben nem
   álló személyekre nézve is lehetővé teszi, a törvényi szabály
   ellentétben áll  az Alkotmány 54. §-ával és az Alkotmány 57.
   § (5) bekezdésében foglaltakkal is.

   3. Az  állandó és következetes bírói ítélkezés szerint a Pp.
   300. §-ában  írt "érdekelt"  nem csupán  a gyermek, az anya,
   illetőleg az  apaként perbevont  férfi  lehet,  hanem  az  a
   személy is, aki a gyermek apjaként számításba jöhet, noha az
   adott apasági perben csupán tanúként kerül kihallgatásra ( A
   családjogi törvény magyarázata, KJKK Budapest, 1988. 505.  )
   . A  bírósági gyakorlat  értelmében tehát vérvételre ( egyéb
   orvosi vizsgálatra  ) kötelezésnek  a Pp.  300. §-a  alapján
   olyan személlyel  szemben is helye van, aki a perben félként
   nem szerepel.  Így a  vizsgálatok lefolytatására kötelezhető
   az anya  és a  gyermek, valamint  az apaként állított férfin
   kívül az  olyan tanú  is, aki  a gyermek apjaként számításba
   jöhet, mert  apaságára a  perben adat  merült fel  ( Polgári
   eljárásjog.  Kommentár   a   gyakorlat   számára,   HVG-ORAC
   Budapest, 1994. D. 61.  ) Ezt a gyakorlatot fejezi ki többek
   között a Legfelsőbb Bíróság P. törv. II. 20. 810/1981. számú
   határozata, amely  elvi éllel  mondta ki,  hogy az ügyben az
   anya életvitelével  összefüggésben a vércsoportvizsgálatokat
   azokra a  perben nem  álló személyekre  is ki  kellett volna
   terjeszteni,  akiktől   a  gyermek   a  rendelkezésre   álló
   peradatok  alapján   ugyancsak  származhatott.   Ha  ugyanis
   ezekkel a perben félként nem szereplő személyekkel szemben a
   gyermek tőlük  való származása  kizárható,  az  a  perbevont
   férfi apaságának  megállapítása mellett  szólhat. Ugyanilyen
   tartalommal mondta  ki a Legfelsőbb Bíróság P. törv. II. 21.
   586/1979. számú határozatában, hogy a bíróságnak - a kiskorú
   felperesnek  az   alperestől  való  származása  tekintetében
   felmerült  aggályai   miatt  -   a  vér-   és  szérumcsoport
   vizsgálatot  azokra   a  személyekre  is  ki  kellett  volna
   terjesztenie, akiktől  a kiskorú  felperes - a rendelkezésre
   álló peradatok  alapján -  ugyancsak származhatott. E perben
   nem  álló   személyek  (   tanúk  )  tekintetében  a  kizáró
   vércsoport-vizsgálati    eredmények     ugyanis     támogató
   bizonyítékok lehetnek  az alperes  apasága megállapításának.
   Ezért az eljárt bíróságoknak a hatályon kívül helyezés utáni
   megismételt  eljárásban   az  orvosszakértői   vizsgálatokat
   azoknak a  tanúknak a vonatkozásában is le kell folytatniuk,
   akiknek az  apasága a  kiskorú felperes  tekintetében  szóba
   jöhet.

   Az  állandó   bírói  gyakorlat   tehát  a  Pp.  300.  §-ában
   meghatározott   "érdekelt"    személyi   körének   megvonása
   tekintetében   az    indítványban    ezzel    összefüggésben
   előadottakkal,  illetőleg  az  indítvány  alapjául  szolgáló
   perben kifejtett  bírói állásponttal  megegyezik,  vagyis  a
   jogalkalmazás  a   törvény  értelmezése   során  érdekeltnek
   tekinti a  tanút is,  ha a  tanúként  meghallgatott  személy
   apasága valamely peradat alapján lehetségesnek tűnik.

                               II.

   Az   Alkotmánybíróság    az    indítványt    a    jogszabály
   alkotmányellenességének      megállapítása      tekintetében
   megalapozottnak találta.

   1. A Pp. 295. §-a szerint az apaság megállapítására irányuló
   keresetet az apa ellen, az apának pedig a gyermek ellen kell
   megindítania.  Az   apaság  vélelmének   megdöntése   iránti
   keresetet pedig  a gyermeknek  az apa  ellen,  az  apának  a
   gyermek ellen,  más jogosultnak  pedig a  gyermek és  az apa
   ellen kell  előterjesztenie; a  keresetet -  a gyermek által
   indított kereset  kivételével -  az anya  ellen is  meg kell
   indítani, kivéve, ha ez halála folytán nem lehetséges. A Pp.
   295. §  (2) bekezdése a továbbiakban arról rendelkezik, hogy
   mikor kell  a keresetet  az  anya  korábbi  férje  ellen  is
   előterjeszteni, a  (3) bekezdés  pedig  azokat  az  eseteket
   szabályozza, amikor  a keresetet  a bíróság  által kirendelt
   ügygondnok ellen  kell megindítani.  A Pp.  294. §-a az anya
   beavatkozási jogáról, a 297. § pedig arról rendelkezik, hogy
   az anyát  a keresetlevél  egy példányának  a megküldésével a
   perről és  beavatkozási jogáról akkor is értesíteni kell, ha
   nem peres fél.

   A   polgári    perrendtartás   szerint   tehát   az   apaság
   megállapítása iránti  keresetet egyszerre  több férfi  ellen
   akkor sem  lehet megindítani, ha ezek apasága egyaránt szóba
   jöhet. Az apaság vélelmének megdöntése iránti pernek pedig a
   vérszerinti apának  állított személy nem peres fele, ő ilyen
   per  kezdeményezésére   nem   jogosult,   alperesként   való
   perbeállítására törvényes  lehetőség nincs.  Ezért az apaság
   megállapítására irányuló  perben azt  a személyt,  akinek az
   apasága a perben felmerült adatok szerint az alperes mellett
   még lehetséges,  a bíróság tanúként hallgatja meg. Hasonlóan
   az  apaság  vélelmének  megdöntése  iránti  perben  tanúként
   szerepel  az   a  személy,  akinek  vérszerinti  apaságát  a
   vélelmezett apával szemben állítják.

   2. A  polgári eljárásban  a tanú  az  a  személy,  aki  mint
   személyi  bizonyítási   eszköz  a   bizonyítandó   tényekről
   rendelkezik tudomással  és azokról  tesz vallomást a bíróság
   előtt (  Pp. 167.  § )  . A  tanú  vallomása mint bizonyíték
   ( Pp. 166.  §.  (1) bekezdése ) a  tanú  tudomáskijelentését
   tartalmazza  azokról   a  tényekről,   amelyek  az   eljárás
   szempontjából relevánsak.

   A tanú  tehát a peres felektől különböző személy, mert senki
   sem lehet  tanú a saját perében ( "nemo testis auditur in re
   sua" )  . Ez  a tétel a polgári eljárásban a bizonyítási jog
   egyik axiómája.

   A tanúnak  mint bizonyítási  eszköznek a  polgári eljárásban
   további lényegi  eleme, hogy  a  tanú  megtörtént  tényekről
   számol be  a bíróság  előtt. Vagyis  a tanúbizonyítás tárgya
   csak  olyan   tény,  körülmény  lehet,  amelyről  a  tanúnak
   tudomása van.  A  tanú  mint  személyi  jellegű  bizonyítási
   eszköz éppen  tudomáskijelentése által  válik az  eljárásban
   bizonyító ténnyé,  azaz a  tanú a Pp. 167. és következő §-ai
   alapján vallomása  által minősül perbeli bizonyítéknak. Ezen
   kívül a  tanú csak  a birtokában  levő okirat  rendelkezésre
   bocsátására  köteles   (  Pp.   174.  §   )  .   A  tanúzási
   kötelezettség tehát  vallomástételre (  okiratbemutatásra  )
   irányul,  a   Pp-nek  a   tanúzási  képességgel  és  a  tanú
   kihallgatásával  kapcsolatos   szabályai  szerint   a   tanú
   kizárólagosan    vallomása,      azaz     tudomáskijelentése
   (okiratbemutatása)  által minősül  bizonyítási eszköznek,  a
   bizonyítandó tények tekintetében pedig egyedül vallomása ( a
   birtokában levő okirat ) tekinthető bizonyítéknak.

   3. Mivel  a tanú  a  peres  felektől  különböző  személy,  a
   tanúnak mint  bizonyítási eszköznek  a perbeli  jogállása  a
   peres felekétől  alapvetően különbözik.  A tanút a fél jogai
   nem illetik meg.

   A polgári  perben a  peres feleket,  éspedig mind a felperes
   önként  vállalt   perbeli  szerepében,   mind   az   alperes
   rákényszerített pozíciójában,  olyan alapvető és garanciális
   természetű  perbeli   jogosultságok   illetik   meg,   amely
   jogosultságokkal   a    tanú   mint    bizonyítási    eszköz
   értelemszerűleg nem  rendelkezik. A félnek joga van a perben
   meghatalmazott jogi képviselővel eljárni (Pp. 66. és 67. §),
   a   tanúnak  ilyen  joga nincs. A peres feleknek kézbesíteni
   kell a  per alapját képező keresetlevelet ( Pp. 125. § ) , a
   tanú a  keresetlevél megismerésére alanyi jogot nem élvez. A
   félnek joga  van személyesen  vagy  jogi  képviselője  útján
   részt venni  a per  valamennyi tárgyalásán  ( Pp. 135. § ) ,
   jogosult a  tárgyaláson  kérelmet  és  ellenkérelmet,  egyéb
   nyilatkozatot és bizonyítási indítványt ( Pp. 138, 139, 141.
   § )  előterjeszteni, a  bizonyítási eljárásra észrevételeket
   tenni (  Pp. 205.  §  )  ,  az  első  fokú  határozat  ellen
   fellebbezéssel élni  ( Pp.  233.  §  )  stb.  ,  mindezek  a
   jogosultságok azonban  a tanút  nem illetik  meg. A  tanúnak
   nincs az  iratokba betekintési  joga, kihallgatása  előtt  a
   tárgyaláson  és  a  bizonyítási  eljárásnál nem  lehet jelen
   ( Pp. 172. § ) .

   A   feleket    megillető   jogosultságok   a   peres   felek
   egyenjogúságának elvén  nyugszanak. Az  egyenjogúság elvének
   legfontosabb   polgári    eljárási   vetülete   az   eljárás
   kontradiktórius,     vagyis      kétoldalú     meghallgatási
   kötelezettségen nyugvó  elve. A  fél -  az  eljárásnak  akár
   egyik, akár  másik pólusát testesíti is meg - így nem tárgya
   az eljárásnak,  hanem befolyásoló  közreműködője, szemben  a
   tanúval, aki a perben bizonyítandó tényekre nézve szolgáltat
   tanúvallomásával (  okiratbemutatásával  )  bizonyítékot.  A
   tanút  jogosultságok   csak  a  tanúvallomás  megtagadásával
   kapcsolatban (  Pp. 169-171.  §-ok  )  ,  illetőleg  a  vele
   szemben alkalmazott kényszerintézkedések elleni jogorvoslati
   jogok körében  (  Pp.  185.  §  )  ,  továbbá  a  tanúdíjjal
   kapcsolatban (  Pp. 186.  § )  illetik meg, viszont tanúzási
   kötelezettsége     csak     megjelenési     kötelezettségét,
   vallomástételi  kötelezettségét   továbbá  okiratfelmutatási
   kötelezettségét foglalja magában.

   4.  Az   Alkotmánybíróság   az   57/1991.    ( XI. 8. )   AB
   határozatában (  ABH 1991,  272.  )  kimondta, hogy  ha  egy
   jogszabálynak  a   gyakorlatban  érvényesülő   normatartalma
   megállapítható, az  alkotmányossági vizsgálatnak  abból kell
   kiindulnia, hogy  a jogszabálynak  az  állandó  és  egységes
   jogalkalmazási  gyakorlat   milyen  értelmet   és  tartalmat
   tulajdonít. Az  Alkotmánybíróságnak tehát  az érvényesülő, a
   hatályosuló és  megvalósuló normát, azaz az "élő jogot" kell
   az Alkotmány rendelkezéseivel összevetnie.

   Az állandó  és egységes  jogalkalmazási gyakorlat  szerint a
   Pp. 300.  §-ában meghatározott  "bármelyik érdekelt" az anya
   és a  gyermek, valamint  az apaként állított férfin kívül az
   olyan tanú  is lehet,  aki  a  gyermek  apjaként  számításba
   jöhet, mert  apaságára a  perben  adat  merült  fel.  Így  a
   bíróság -  minthogy az  apasági és  származás  megállapítási
   egyéb per csak egy apaként szóbajöhető férfi ellen indítható
   [ Pp.  295.  §  (1)  bekezdés  ]  ,  és  mivel  e  perben  a
   beavatkozás joga is korlátozott [ Pp. 279. § (2) bekezdés és
   293. §  (1) bekezdés  ] -  a bizonyítási eljárást a tanúként
   szereplő,  de   apaként  lehetséges  személlyel  szemben  is
   lefolytatja. Vagyis  a tanúval  szemben úgy jár el, mintha a
   tanú is alperes volna.

   Bár  a   Pp-nek  a   tanúbizonyításra  vonatkozó   általános
   szabályai a  tanút csak vallomástételre és okiratbemutatásra
   kötelezik, a  tanúnak  általában  az  igazságszolgáltatásban
   való közreműködési  kötelezettsége  folytán,  önmagában  nem
   volna  alkotmányosan  kifogásolható  a  tanú  vérvizsgálatra
   kötelezése, ha erre a más személyek között folyó perben csak
   a  közöttük  fennálló  jogvita  elbírálása  érdekében  lenne
   szükség. Az  apasági és származás megállapítása iránti egyéb
   perekben azonban  a bíróság  azért kötelezi  a tanút  orvosi
   vizsgálat tűrésére, mert az ő apasága is szóba jöhet, vagyis
   a tanú  apaságának  lehetősége  vagy  kizártsága  kérdésében
   szerez be a bíróság bizonyítékot. Így a mások közötti perben
   a  bizonyítási  eljárás a tanú lehetséges apasága kérdésében
   (is) folyik, anélkül azonban, hogy a tanú a fél (az alperes)
   jogállásába  kerülne. Az   a   törvényi  rendelkezés,  amely
   lehetővé teszi,  hogy a  bíróság a  tanúval szemben  is  úgy
   járjon el,  mintha alperes  volna, anélkül,  hogy a tanút az
   alperes (  beavatkozó ) jogai megilletnék, alkotmányellenes,
   mert sérti  a tanúként szereplő személy önrendelkezési jogát
   és  cselekvési autonómiáját [Alkotmány 54. § (1) bekezdése],
   a  jogbiztonság és a bíróság  előtti  egyenlőség alkotmányos
   követelményeit [Alkotmány 2. § (1) és 57. § (1) bekezdései],
   továbbá az  Emberi  Jogok   és   az   Alapvető   Szabadságok
   Védelméről  szóló  Római  Egyezmény  (  a  továbbiakban    :
   Egyezmény ) 6. és 13. cikkét.

   5. Az Alkotmánybíróság a 8/1990.  ( IV. 23.  ) AB határozata
   ( ABH  1990, 44.   ) óta az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében
   meghatározott  és   minden  ember   veleszületett   jogaként
   deklarált emberi  méltósághoz való  jogot az  ún. "általános
   személyiségi  jog"   egyik  megfogalmazásának   tekinti.  Az
   általános  személyiségi  jog  különböző  megfogalmazásokban,
   éspedig a  személyiség szabad kibontakozásához való jogként,
   az  önrendelkezés   szabadságához  való   jogként,  avagy  a
   magánszférához    való     jogként    stb.    szerepel    az
   Alkotmánybíróság gyakorlatában.

   Az emberi  méltósághoz való  jog tehát  magában foglalja  az
   önrendelkezés  szabadságához   való  alkotmányos   alapjogot
   csakúgy mint a személy testi integritásához fűződő alapjogot
   is, így  ezek korlátozása  kizárólag az  Alkotmány 8.  § (2)
   bekezdésében foglalt  rendelkezés keretei  között  történhet
   meg. Eszerint a Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és
   kötelezettségekre vonatkozó  szabályokat  törvény  állapítja
   meg, alapvető  jog lényeges  tartalmát azonban  törvény  sem
   korlátozhatja.

   Az eljárásjogi  értelemben vett  fél  rendelkezési  joga  az
   alkotmányos  önrendelkezési  jog  egyik  aspektusa,  polgári
   eljárásjogi vonatkozása, amely az egyén autonómiáját érinti,
   illetőleg   azzal   kapcsolatos.   A   jogvitában   érdekelt
   személynek alkotmányos joga van arra, hogy ügyében a bíróság
   eljárási garanciákat  nyújtó keretek  között  járjon  el  és
   döntsön.

   Az apaként  szóbajöhető személynek,  ha lehetséges  apaságát
   állítják, alkotmányos  joga van  tehát arra,  hogy a  perben
   félként  (   alperesként,  esetleg  beavatkozóként  )  részt
   vegyen,   mielőtt a  bíróság vele  kapcsolatban  bizonyítási
   cselekményeket foganatosít.  Ez  önrendelkezési  jogából  és
   cselekvési autonómiájából  következik. Ha  tehát  a  bíróság
   akaratától függetlenül,  sőt annak ellenére, a fél (alperes)
   pozíciójához  fűződő eljárási  garanciák  nélkül folytat  le
   vele szemben bizonyítási eljárást, az sérti az Alkotmány 54.
   §   (1)    bekezdésében   foglalt    rendelkezéssel   védett
   önrendelkezési alapjogát [ 1/1994.  ( I. 7. )  AB határozat,
   ABH 1994, 35-37.  ] .

   A  vérvételre   -  egyéb   orvosi  vizsgálatra  -  kötelezés
   kényszerű  beavatkozást  jelent  továbbá  a  tanú  általános
   személyiségi joga  részét alkotó testi integritásához fűződő
   alapjogába. A  támadott rendelkezésnek  a perbeli tanúkra is
   kiterjesztett alkalmazása az apasági perekben ezen az alapon
   is ellentétes az Alkotmány 54. § (1) bekezdésével.

   6.  Polgári   eljárásjogunk   a   fél   fogalmát   általában
   processzuális értelemben  használja. Eszerint  a felek közül
   az aki  a pert kezdeményezi, aki jogának vagy jogi érdekének
   per útján  való érvényesítését  kéri, aki  tehát az eljárást
   megindítja  :  a felperes. Az a személy pedig akivel szemben
   az eljárás  megindul, aki  a felperes  követelésével szemben
   védekezik, vagyis  az ellenérdekű fél  :  az alperes. Amíg a
   felperesi szerep  önként vállalt  perbeli pozíció,  addig az
   alperesi szerep  rákényszerített. Az  alperesi pozíció tehát
   ex lege  bekövetkezik, ahhoz  az alperes  részéről semmiféle
   nyilatkozatra vagy  egyéb közreműködésre, perbebocsátkozásra
   nincs szükség.  A keresetlevél kézbesítésével alperessé váló
   személy azonban  azonnal a  fél  pozíciójába  kerül,  vagyis
   ettől a pillanattól fogva az ellenérdekű féllel az Alkotmány
   57. §  (1) bekezdése  alapján egyenlő  jogállásúvá válik. Az
   Alkotmány jogot  biztosít  a  perbeli  egyenlőségen  alapuló
   eljárás lefolytatására.  Ezt az  alkotmányos jogot a perbeli
   pozíciók   egyenjogúságának,    mellérendeltségének   és   a
   kétoldalú  meghallgatás   elvének  az   eljárási   garanciái
   konkretizálják, vagyis  mindazok az  eljárási jogosultságok,
   amelyeket  az  Alkotmánybíróság  a  "félegyenlőség"  körében
   fentebb  részletezett.   Mivel  a   tanú  a  peres  felektől
   különböző személy,  akit a  fél jogai  nem illetnek  meg,  a
   féllel  szembeni   eljárási  cselekmények  kiterjesztése  az
   apasági perben  a tanúra,  sérti a bíróság előtti egyenlőség
   alkotmányi rendelkezését  [ Alkotmány 57. § (1) bekezdés ] ,
   és ezért is alkotmányellenes.

   7. Az  1993. évi  XXXI. törvénnyel  kihirdetett Egyezmény 6.
   cikk  1.   pontjában  foglalt,   a  polgári  jogi  jogok  és
   kötelezettségek  tárgyában   való  tisztességes   eljáráshoz
   fűződő jog  a strasbourgi  szervek  szerint  a  6.  cikk  3.
   pontjában kizárólag a büntető ügyek vonatkozásában deklarált
   garanciális jogokat  is magába  foglalja (  Mo. 10.  938/84,
   Dec. 9.  12. 86,  B. R.  50, p. 98.  ) . Így az Egyezmény 6.
   cikk 1.  pontjával ellentétben  áll, hogy  az apaként  szóba
   jöhető  tanút  az  eljárásban  ugyanazok a garanciális jogok
   [  ügyfélegyenlőség ( equality of arms ) , részvételi jog az
   eljárásban, iratbetekintési jog, jogi képviselet stb.  ] nem
   illetik meg,  mint amely  jogok a  peres felek  jogállásához
   kapcsolódnak.

   Még nyilvánvalóbb  a támadott  törvényi  rendelkezés  és  az
   Egyezmény 13.  cikke közötti  összhang hiánya. A strasbourgi
   szervek  gyakorlata   szerint  a   13.  cikk   megsértésének
   megállapítása szempontjából  szükséges, de  egyben elegendő,
   hogy a  kérelmezőnek érdemi  ügye ( arguable claim ) legyen,
   vagyis az Egyezményben garantált valamely joga megsértésének
   a lehetősége  fennálljon (  No. 10427/83, Dec. 12. 4. 86, D.
   R. 47,  p. 85  ) .  Figyelemmel arra, hogy a perben tanúként
   résztvevő  személynek   a  polgári   perrendtartás   a   fél
   jogállását nem  biztosítja, így  az  Egyezmény  6.  cikkében
   foglalt  és   megfelelő  eljárási   garanciákkal   körülvett
   tisztességes eljáráshoz alanyi jogosultsága nincs, a bíróság
   a támadott  jogszabály alapján,  vele szemben  mégis úgy jár
   el, mintha  alperes  volna,  a  sérelmezett  rendelkezés  az
   Egyezménynek a  jogorvoslati  jog  biztosítását  előíró  13.
   cikkébe is ütközik.

   8. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a jogállam
   legfontosabb eleme  a jogbiztonság  [ 9/1992.  (I.  30.)  AB
   határozat, ABH  1992, 65.   ] .  A jogbiztonság az állam - s
   elsősorban  a   jogalkotó  -   kötelességévé   teszi   annak
   biztosítását, hogy  nemcsak a  jog egésze,  de  annak  egyes
   részterületei  és   az  egyes   jogszabályok  is  világosak,
   egyértelműek,   működésüket   tekintve   kiszámíthatóak   és
   előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. Vagyis a
   jogbiztonság nem  csupán  az  egyes  normák  egyértelműségét
   követeli meg,  de  az  egyes  jogintézmények  működésének  a
   kiszámíthatóságát  is.   Ezért  alapvetőek   a  jogbiztonság
   alkotmányos  követelménye   szempontjából   az   eljárásjogi
   garanciák.    Csakis    formalizált    eljárási    szabályok
   megkövetelésével és betartásával működhetnek alkotmányosan a
   jogintézmények.

   Az alanyi  jogok és kötelezettségek érvényesítésére szolgáló
   eljárási garanciák  tehát a jogbiztonság alkotmányos elvéből
   következnek.  Megfelelő  eljárási  garanciák  nélkül  működő
   eljárásban a  jogbiztonság szenved sérelmet. A polgári peres
   eljárásban a fél és a tőle különböző tanú pontos eljárásjogi
   meghatározottsága, jogaik  és  kötelezettségeik  garanciális
   biztosítása    a    jogállamiság    részeként    alkotmányos
   követelmény. Mivel  mind a  fél, mind  a tanú  ismérveit  az
   eljárásjog meghatározza, az a jogszabályi rendelkezés, amely
   alkalmas arra,  hogy a  tanúval szemben  is  olyan  eljárási
   cselekmények  történjenek,  mintha  a  tanú  alperes  volna,
   ellentétes    a     jogállamhoz     tartozó     jogbiztonság
   követelményével.

   A jogbiztonság  elve ugyanis  megköveteli,  hogy  a  polgári
   perben résztvevők  jogaikat és kötelezettségeiket az eljárás
   garanciális  szabályai   között  gyakorolják.  A  tanú,  aki
   vallomása (  tudomáskijelentése )  , illetőleg  a birtokában
   levő  okirat   rendelkezésre  bocsátása   által  részese   a
   bizonyítási    eljárásnak,     és     akinek     alkotmányos
   kötelezettsége, hogy  a  mások  közötti  perben  segítse  az
   igazság kiderítését  és az  igazságszolgáltatás működését, a
   fél  jogállásához   fűződő  eljárási   biztosítékok   nélkül
   alkotmányosan  nem   tehető   a   bizonyítás   tárgyává.   A
   sérelmezett   törvényi   rendelkezés   folytán   viszont   a
   bizonyítás a  tanú  szóba  jöhető  apaságának  a  kérdésében
   folyik, vagyis a bíróság a tanút alperesként kezeli, éspedig
   anélkül,  hogy   az  alperes  jogállásában  lenne.  Ezért  a
   kifogásolt rendelkezés  sérti a  jogbiztonság követelményét,
   így  az   Alkotmány  2.   §   (1)   bekezdésében   deklarált
   jogállamisággal is ellentétes.

   9. Az  emberi méltósághoz  való jog  csak az  emberi státusz
   meghatározójaként,   az   élethez   való   joggal   fennálló
   egységében abszolút és korlátozhatatlan [64/1991. ( XII.17.)
   AB   határozat,  ABH   1991,  308,   312.   ]  .     Anyajog
   mivoltából  levezetett   egyes  részjogai   (  mint  pl.  az
   önrendelkezéshez és  a  személy  testi  integritásához  való
   jogok )  azonban az  Alkotmány 8.  § (2)  bekezdése  szerint
   bármely  más  alapjoghoz  hasonlóan  korlátozhatók.  Csak  a
   lényeges   tartalom   tekintetében   korlátozhatatlanok   az
   Alkotmány 57. § (1) bekezdésében, illetőleg (5) bekezdésében
   biztosított alapjogok is.

   Az Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  az  állam
   akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik
   alapvető jog  vagy  szabadság  védelme  vagy  érvényesülése,
   illetve egyéb alkotmányos érték védelme más módon nem érhető
   el.  Az   alapjog  korlátozásának  alkotmányosságához  tehát
   önmagában nem elegendő, hogy az másik alapjog vagy szabadság
   védelme  vagy   egyéb  alkotmányos   cél  elérése  érdekében
   történik, hanem  szükséges, hogy a korlátozás megfeleljen az
   arányosság  követelményeinek    :    az  elérni  kívánt  cél
   fontossága és  az  ennek  érdekében  okozott  alapjogsérelem
   súlya megfelelő arányban legyenek egymással. A törvényhozó a
   korlátozás során  köteles az  adott cél  elérésére  alkalmas
   legenyhébb  eszközt   alkalmazni.  Alkotmányellenes   a  jog
   tartalmának  korlátozása,   ha  az   kényszerítő  ok  nélkül
   történik, vagy ha a korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz
   képest aránytalan  [ 30/1992.  ( V. 25.  ) AB határozat, ABH
   1992, 167, 171.  ] .

   Az Alkotmánybíróság  57/1991.   ( XI. 8.  ) AB határozatában
   megállapította, hogy  az önazonossághoz  és önrendelkezéshez
   való alkotmányos  alapjog  azt  is  magában  foglalja,  hogy
   mindenkinek alkotmányos joga vérségi származását kideríteni,
   vérségi jogállását  felkutatni ( ABH 1991, 279.  ) . A tanút
   megillető   alkotmányos   alapjogok   korlátozásának   tehát
   alkotmányos indoka  a  gyermek  identitásához  való  alapjog
   érvényesítése.  Az   alapjogi  korlátozás   további  indokát
   tartalmazza az  Alkotmány 50.  §-ának (1)  bekezdésében  írt
   rendelkezés, amely  szerint a  Magyar Köztársaság  bíróságai
   védik és  biztosítják -  egyebek között  - az  állampolgárok
   jogait  és   törvényes  érdekeit.  A  bíróságok  alkotmányos
   jogvédelmi  funkciójának   gyakorlásához  elengedhetetlen  a
   tanúzásra    képes     és    alkalmas     személyeknek    az
   igazságszolgáltatásban  való  közreműködése,  adott  esetben
   alkotmányos alapjogaiknak  a korlátozása  árán is. A gyermek
   vérségi    származásának,     családi    jogállásának     az
   összefüggésében  ezt  hangsúlyozza  -  egyebek  között  -  a
   Legfelsőbb Bíróság  a Bírósági  Határozatok 1993.  évi  233.
   szám alatt  közzétett határozatában.  Eszerint az apasági és
   származás megállapítása  iránti perekben  fontos  egyéni  és
   társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy a gyermek a vérszerinti
   apával jogilag  is  rendezett  kapcsolatba  kerüljön.  Ennek
   megfelelően  a  származás  (  apaság  )  megállapítása  csak
   kellően    bizonyított     tényeken,     természettudományos
   vizsgálatok  eredményén   alapulhat.  A  bíróságoknak  ezért
   hivatalból is kötelessége, hogy a perre vonatkozó valamennyi
   bizonyítékot feltárják  és a  bizonyítási eljárás során akár
   hivatalból elrendelt  szakértői  vizsgálatok  elvégeztetését
   foganatosítsák. Ha  tehát az elrendelt vércsoportvizsgálaton
   vagy más orvosszakértői vizsgálaton a vizsgálatra kötelezett
   nem jelenik  meg, vele  szemben a  bíróságnak a Pp. 300. §-a
   értelmében a  Pp. 185.  §-a szerinti  kényszerintézkedéseket
   kell megfelelően alkalmazni.

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  azonban  ezek  az
   Alkotmányon alapuló  jogok és  alkotmányos célkitűzések  nem
   elkerülhetetlen, szükséges  és arányos  korlátai azoknak  az
   alkotmányos  alapjogoknak,   amelyek  a  polgári  eljárásban
   tanúként  szereplő   személyeket   a   kifejtettek   szerint
   megilletik. A  bíróság a  támadott  eljárásjogi  rendelkezés
   alapján azért jár el úgy a tanúval szemben, mintha a tanú is
   alperes volna, mert a Pp. 295. §-a nem teszi lehetővé a tanú
   alpereskénti perbeállítását,  a Pp.  279. §  (2)  bekezdése,
   továbbá 293.  § (1)  bekezdése pedig  beavatkozási jogát  is
   kizárja. Így  a bíróság - az igazság kiderítése és a gyermek
   apjával való  vérségi  kapcsolatának  jogilag  is  rendezett
   mielőbbi tisztázása  érdekében -  kényszerűen a  tanút is  a
   "bármelyik  érdekelt"   körébe  vonja  és  az  ő  apaságának
   megállapíthatósága kérdésében  is  bizonyítást  foganatosít,
   amely  -   a  fentiek   szerint  -   alkotmányos   alapjogok
   korlátozásával  jár.   Ez  az  alapjogi  korlátozás  azonban
   elkerülhető volna  a  tanúval  szembeni  keresetkiterjesztés
   törvényi  lehetőségével,  azaz  alperesi  pertársasággal,  a
   kényszerű beavatkozás intézményesítésével, vagyis a Pp. 295.
   §-ának, esetleg a Pp. beavatkozásra vonatkozó szabályainak a
   megfelelő módosításával  és a "bármelyik érdekelt" helyett a
   Pp. 300.  §-ába a  kötelezettek kimerítő  felsorolásával.  A
   törvényhozónak elvileg  tehát olyan  eljárásjogi intézmények
   állnak rendelkezésére  az alapjogi  korlátozás elkerülésére,
   mint  a  perbevonás,  a  keresethalmazat,  a  perbehívás  és
   elfogadásának kötelezővé  tétele. A törvényhozó szabadsága -
   és  felelőssége   -  megtalálni   azokat   az   Alkotmánnyal
   összhangban álló törvényi rendelkezéseket, amelyek a gyermek
   alkotmányos jogait megfelelően védik, a bíróságok jogvédelmi
   funkcióját  kellően   szolgálják,  ugyanakkor   nem   járnak
   szükségtelen és  aránytalan alapjogi  korlátozással a perben
   félként részt  nem vevő  személyek  tekintetében.  Mivel  az
   "alperesség" a polgári perben kényszerű jogállás, az elvileg
   az   apaként    szóba    jöhető    tanúkra    akadálytalanul
   kiterjeszthető.   A    "bármely    érdekelt"    szabályozási
   konstrukciónak, vagyis  az olyan "élő jognak", amely a tanút
   a bíróság  előtti egyenlőség  alkotmányos követelményének  a
   betartása nélkül  alperesként kezeli, kényszerítő oka nincs,
   az ilyen  törvényi rendezés nem elkerülhetetlenül szükséges,
   aránytalan alapjogi korlátozás, ezért alkotmányellenes.

   10. A fent írt körülményekre figyelemmel az Alkotmánybíróság
   a Pp.  300. §-ának támadott rendelkezését a bármely érdekelt
   orvosi  vizsgálatba   történő   bevonhatósága   tekintetében
   alkotmányellenesnek találta,  ezért azt  megsemmisítette.  A
   megsemmisítés időpontja  tekintetében az  Alkotmánybíróság -
   élve az  Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi XXXII. törvény
   ( a továbbiakban  :    Abtv.   )  43.  §  (4)  bekezdésében
   biztosított jogával - figyelemmel volt arra, hogy a "bármely
   érdekelt" körébe  nemcsak a  tanú tartozik, de e kategóriába
   esik -  külön törvényi  nevesítés hiányában  - az  anya  is,
   továbbá bizonyos  esetekben  az  egyenesági  rokon,  akiknek
   vérvételre  (  egyéb  orvosi  vizsgálatra  )  kötelezése  az
   alperes     apaságának      megállapítása      szempontjából
   elengedhetetlen (  vagy egyébként szükséges ) , akik azonban
   a Pp.  294. §-a,  illetőleg 295.  §  (3)  bekezdése  alapján
   beavatkozóként  bármelyik   félhez  csatlakozhatnak,  így  a
   felekhez hasonló jogi státuszuk a törvény által biztosított,
   az ő tekintetükben tehát a támadott norma alkalmazása - mint
   elkerülhetetlen  és   arányos  alapjogi   korlátozás  -  nem
   alkotmányellenes. A  törvényhozónak kell tehát kiküszöbölnie
   a   sérelmezett    rendelkezés   alkotmányellenességét,   az
   alkotmányos törvényi  konstrukció megteremtéséig  azonban  a
   jogbiztonság elve  megkívánja az  alkotmányellenesnek  ítélt
   szabály hatályban tartását.

   A polgári  peres eljárásban  hozott, a  vérvizsgálat ( egyéb
   orvosi  beavatkozás  )  tűrésére  kötelező  bírósági  döntés
   végrehajtásának felfüggesztésére  az Alkotmánybíróságnak  az
   Abtv. 1.  §-a  alapján,  sem  egyéb  törvényi  rendelkezések
   folytán   hatásköre    nincs.    Hatáskör    hiányában    az
   Alkotmánybíróság  ezért   a  bírói   döntés  végrehajtásának
   felfüggesztésére vonatkozó indítványt visszautasította.

   Az Alkotmánybíróság  határozatának a  Magyar Közlönyben való
   közzétételét az Abtv. 41. §- alapján rendelte el.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal         Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                        előadó alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                           alkotmánybíró

          Dr. Szabó András         Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró
    Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró különvéleménye

    1.
    Az Alkotmánybíróságnak  - az  Abtv. 20.  §-ára és  22. § (2)
    bekezdésére figyelemmel  -  az  indítvány  alapján  abban  a
    kérdésben kellett  állást foglalnia, hogy alkotmányellenes-e
    az   a    szabály,   amely    szerint    az    apasági    és
    származásmegállapítási  egyéb  perekben  a  bíróság  bármely
    érdekelt személyt  ( tanúként megidézettet is ) az egyébként
    tanúkra   előírt    kényszerítő    eszközökkel    kötelezhet
    orvosszakértői    vizsgálat,     illetve    az     elrendelt
    vércsoportvizsgálathoz szükséges vér vételének tűrésére.

    A származási  perekben jelentős  egyéni és  társadalmi érdek
    fűződik ahhoz,  hogy a gyermek a vérszerinti apával kerüljön
    jogilag is  rendezett szülő-gyermeki  kapcsolatba,  ezért  a
    bíróságoknak   a    tényállás   megnyugtató    felderítésére
    hivatalból is  törekedniük kell  ( BH 1992. 765.  ) . Ez áll
    összhangban  "a  gyermek  mindenek  felett  álló  érdekének"
    kötelező figyelembevételével is ( ABH 1993. 515. , ABH 1994.
    106.  ) .

    A Csjt.  38. §  (2) bekezdése  szerint a  bíróság a  gyermek
    apjának nyilvánítja azt a férfit, aki az anyával a fogamzási
    időben nemileg  érintkezett, és  az összes  körülmény gondos
    mérlegelése alapján alaposan következtethető, hogy a gyermek
    ebből az érintkezésből származik. A nemi érintkezés tényének
    megállapításán  túl   tehát  azok   a   ténykörülmények   is
    lényegesek, amelyek  a  származásra  való  következtetést  -
    pozitív vagy negatív irányban - megalapozhatják.

    A  Pp.  163.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  bíróság  a  per
    eldöntéséhez   szükséges    tények   megállapítása    végett
    bizonyítást rendel  el. A  Pp. 6.  § (1)  bekezdése  szerint
    pedig amennyiben  törvény másként nem rendelkezik, a bíróság
    a  polgári  perben  alakszerű  bizonyítási  szabályokhoz,  a
    bizonyítás   meghatározott   módjához   vagy   meghatározott
    bizonyítási eszközök alkalmazásához nincs kötve, és szabadon
    felhasználhatja a  felek előadásait,  valamint felhasználhat
    minden egyéb  bizonyítékot, amely  a tényállás  kiderítésére
    alkalmas ( tanúvallomás, szemle, szakvélemény stb.  ) .

    2.
    A bizonyítást  lefolytató bíróság jogosult eldönteni, hogy a
    per eldöntéséhez  szükséges tényállás felderítése végett kit
    kötelez   tanúkénti    megjelenésre    és    vallomástételre
    ( okiratbemutatásra ). A  bíróság dönt  a tanúhoz  intézhető
    kérdésekről. A tanú, a mentesség tételesen felsorolt esetein
    kívül, jogszerűen nem tagadhatja meg a vallomást; akkor sem,
    ha az  - a magát bűncselekménnyel való vádolás esetét kivéve
    - számára hátrányos következményekkel járhat.

    Szemle elrendelése esetén a bíróság a szemletárgy birtokosát
    a  tárgy,   illetve  ha   személy   közvetlen   megfigyelése
    szükséges, a  személyi tulajdonság  bemutatására kötelezi; a
    tanúkra irányadó  szankciókkal, sőt  -  szükség  esetében  -
    karhatalom igénybevételével is ( Pp. 188-189. § ) .

    A  tanúval  és  a  szemletárgy  birtokosával  szemben  tehát
    kényszerítő  eszközök   (  pénzbírság,   elővezetés   )   is
    alkalmazhatók,  ha  kötelezettségüknek  önként  nem  tesznek
    eleget.

    Ha   a   perben   jelentős   tény   vagy   egyéb   körülmény
    megállapításához   vagy   megítéléséhez   olyan   különleges
    szakértelem szükséges, amellyel a bíróság nem rendelkezik, a
    bíróság szakértőt rendel ki ( Pp. 177. § (1) bek.  ) . Mivel
    a származhatással  kapcsolatos személyi tulajdonságok szemle
    útján általában  nem értékelhetők,  a  szakértői  bizonyítás
    különösen is nagy jelentőségű és általában mellőzhetetlen.

    A  bíróság   nemcsak  a  származásmegállapítási,  hanem  más
    perekben   is  szabadon  elrendelheti  bárki  orvosszakértői
    ( élettani,  vércsoporttulajdonság- )  vizsgálatát.   A  Pp.
    azonban    nem     szabályoz     általános     közreműködési
    kötelezettséget   a   szakértői   eljárásban,   hanem   csak
    meghatározott pertípusnál - éppen a származási perekben - ad
    lehetőséget arra,  hogy a  bíróság a  szakértői vizsgálatban
    érdekelt   személyt   kötelezze,   kényszerítő   eszközökkel
    szorítsa a vizsgálatban való közreműködésre.

     (  Figyelmet érdemel,  hogy  a  büntető  eljárás  szabályai
    szerint a  terhelt, a  sértett és  a tanú  - a  műtétet és a
    műtétnek minősülő  vizsgálati eljárást  kivéve -  köteles  a
    szakértői  vizsgálatnak   magát  alávetni   és  kényszerítés
    illetőleg bírságolás  terhével  tűrni,  hogy  a  szakértő  a
    véleményadáshoz  elengedhetetlenül   szükséges   vizsgálatot
    elvégezze [ Be. 73. § ] .  )

    3.
    A személynek  Alkotmányban  biztosított joga van ahhoz, hogy
    ( az ő ) jogait és  kötelességeit  a  bíróság  igazságos  és
    nyilvános tárgyaláson bírálja el ( Alkotmány 57. § (1) bek.).

    Előfordul, hogy valamely perben a per eldöntéséhez szükséges
    bizonyítás   során   felmerülnek   olyan   tények,   amelyek
    kívülállókkal ( pl. tanú, szemletárgy birtokosa, a szakértői
    vizsgálattal  érintett  személy  )  kapcsolatban  a  jövőben
    indítható polgári,  büntető vagy  fegyelmi eljárás  alapjául
    szolgálhatnak.

    Ebből  azonban   nem  következik,  hogy  ilyen  esetekben  a
    bizonyítási eljárásban nem félként közreműködésre kötelezett
    személlyel "szemben" folytatna a bíróság eljárást.

    A  bíróság  (  tárgyi  és  személyi  )   döntési   korlátait
    (keresethez, vádhoz  kötöttség) nem érinti az, hogy az adott
    per eldöntéséhez  szükséges tények  megállapítása során  más
    eljárásra okot  adható körülmények  is  feltárulhatnak.  Nem
    következik az  Alkotmányból, hogy  a bizonyítási  eljárásban
    részvételre kötelezett  személynek pusztán  ebből az okból a
    fél jogaihoz  hasonló jogokat  kellene  biztosítani.  Sem  a
    szakértői vizsgálat,  sem más bizonyítás végrehajtásához nem
    szükséges, hogy  az a személy, akitől bizonyíték nyerhető, a
    perben félként vagy beavatkozóként vegyen részt.

    4.
    A Pp. 300. §-a nem a vértulajdonság-vizsgálat elrendelésének
    lehetőségét    szabályozza,     hanem    a     foganatosítás
    kikényszerítésére tartalmaz különös rendelkezést.

    A bírói gyakorlat szerint is a vérvételre kötelezésnek a Pp.
    szakértői  vizsgálatra   vonatkozó  általános  szabályai  és
    speciális 300. §-a alapján - hasonlóan más külföldi eljárási
    kódexekhez (  pl. a  német ZPO  § 372 a ) - olyan személlyel
    szemben  is   helye  van,   aki  a   perben   félként   vagy
    beavatkozóként   nem    szerepel.    A    kényszerintézkedés
    tekintetében  a  "bármely  érdekelt"  fogalma  alá  tartozik
    minden olyan  személy, akinek vizsgálatát a per eldöntéséhez
    szükséges tények megállapítása illetőleg megítélése végett a
    bíróság  szükségesnek  látta  és  elrendelte.    (  A  német
    eljárási törvény, ha a származás megállapításához szükséges,
    bármely  személy  elővezetésének  elrendelését  is  lehetővé
    teszi; a  Pp. 300. §-a az elővezetést a kényszerítő eszközök
    köréből kizárja.  )

    Az  Orvostani   Igazságügyi  Intézet   3.   sz.   módosított
    módszertani levele szerint a vércsoportrendszerek ( ezeket a
    módszertani levél  18 pontban foglalja össze ) vizsgálatát -
    a  rendelkezésre  álló  lehetőségek  szerint  -  addig  kell
    folytatni, amíg  apaságkizárást  nem  érnek  el.  Amennyiben
    valamelyik vércsoportrendszer  vizsgálata alapján  az apaság
    kizárt, a  további vizsgálattól  el lehet  tekinteni,  ha  a
    kizárás biztossága tekintetében semmi kétség nincsen. Az ún.
    HLA rendszer  alkalmazása során  pedig  1000  biológiai  nem
    apából 999-nek  az apasága kizárható ( lásd : a határozatban
    hivatkozott Csjt-kommentár 480. old.  ) .

    A vizsgálatban  - többek  között - érdekelt lehet a gyermek,
    az anya,  az apa,  az anya  volt férje,  a vélelmezett  apa,
    továbbá az a férfi, aki az apaságát állítja; az a nő, akit a
    gyermek az anyjaként jelöl meg, vagy aki azt állítja, hogy ő
    a gyermek  anyja; valamint  az a  férfi is,  aki  a  gyermek
    apjaként számításba  jöhet. A  vizsgálatban érdekelt lehet e
    személyek felmenője  vagy  éppen  leszármazója  is.  Ezek  a
    személyek a  származás megállapítása iránti konkrét perekben
    különféle eljárási  pozícióban (  ügyfél, tanú, beavatkozó )
    is szerepelhetnek attól függően, hogy a pert melyik jogosult
    és ki ellen indíthatta vagy indította meg.

    Utalni kell  arra is,  hogy a  Pp-nek  az  indítványban  nem
    támadott  301.   §-a  szerint   apasági   és   a   származás
    megállapítása iránti egyéb perekben előzetes bizonyításnak a
    Pp. 207.  §-ában meghatározott  előfeltételek  hiányában  is
    helye van.  Ez -  többek  között  -  azt  jelenti,  hogy  az
    érdekelt fél  kérelmére helye  van bizonyításnak  akár a per
    megindítása  előtt   is.  Bár   a  bíróságnak   az  előzetes
    bizonyítás elrendelése  tárgyában az  ellenfél meghallgatása
    után kell  határoznia, sürgős  esetben  azonban  enélkül  is
    határozhat ( Pp. 207-209. § ) .

    5.
    Álláspontom szerint  a vizsgált esetben nem alkotmányellenes
    a  szakértő   eljárásában  való   közreműködésre   kötelezés
    jogszabályi lehetősége.  Ettől  különálló  és  a  kifogásolt
    jogszabály alkotmányossága szempontjából közömbös kérdés az,
    hogy ha  az ún.  "két- vagy  többférfis" ügyben  a szakértői
    vélemény a  perben félként  nem szereplő  férfi apaságát nem
    zárja  ki,  akkor  (  ezt  követően  )  ennek  a  személynek
    Alkotmányban biztosított  joga van-e  ahhoz, hogy számára az
    eljárási törvény - esetleg a felperes akaratától függetlenül
    is -  más  eljárási  pozíciót  (  fél,  beavatkozó  stb.   )
    biztosítson és  evégből  a  hatályos  eljárásjogi  szabályok
    módosítása, bővítése lenne indokolt.

    Mindezekre  figyelemmel   az  indítványt  el  kellett  volna
    utasítani.

    Budapest, 1995. december 18.
                                          Dr. Tersztyánszky Ödön
                                               alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     75/1995. (XII. 21.)
     Date of the decision:
     .
     12/18/1995
     .
     .