Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02886/2012
Első irat érkezett: 05/02/2012
.
Az ügy tárgya: a Fővárosi Törvényszék 43.Pkfv.641.227/2011/1. számú végzésével összefüggő alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/18/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Dienes-Oehm Egon Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a Fővárosi Törvényszék – végrehajtási ügyben hozott – 43.Pkfv.641.227/2011/1. számú végzése (végzés) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybírósághoz.
Az indítványozó röviden előadja a versenyjogsértő magatartással kapcsolatos perrel összefüggő ideiglenes intézkedést elrendelő, illetve annak előzetes végrehajtását kimondó bírósági eljárásokat.
Az alkotmányjogi panasszal támadott végzés helybenhagyja a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak (PKKB.) azon végzését, mely a rendőrség közreműködésével elrendeli a végrehajtás foganatosítását az indítványozóval szemben.
Az indítványozó alkotmánybírósági határozatokra, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatára hivatkozva értelmezi a hatékony jogorvoslat funkcióját, kritériumait. Kifejti, a Törvényszék nem tett eleget az indokolási kötelezettségének, nem vette figyelembe a PKKB. végzése ellen benyújtott fellebbezésében foglaltakat, ezért a végzés sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1), illetve a (7) bekezdésében biztosított jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Törvényszék 43.Pkfv.641.227/2011/1. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
A döntés száma: 3254/2012. (IX. 28.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2012/1626
.
Az ABH 2012 tárgymutatója: érdemi döntés végrehajtási eljárásban
.
A döntés kelte: Budapest, 09/18/2012
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.09.18 10:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Törvényszék 43.Pkfv.641.227/2011/1. számon hozott végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
I n d o k o l á s

[1] 1. Az indítványozó a Fővárosi Törvényszék 43.Pkfv.641.227/2011/1. számon meghozott jogerős végzésével szemben terjesztett elő alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján. E végzésével a Fővárosi Törvényszék helybenhagyta a Pesti Központi Kerületi Bíróság végrehajtás foganatosítása körében hozott elsőfokú végzését. A jogerős végzés indokolása kizárólag arra szorítkozik, hogy a fellebbezés alaptalan, az első fokú bíróság a jogszabályi rendelkezéseknek mindenben megfelelő döntést hozott. A másodfokú bíróság határozatának indokolása egyebekben nem tér ki a fellebbezésben foglaltakra.
[2] Az indítványozó szerint a másodfokú végzés sérti a jogorvoslathoz [Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése] és a tisztességes eljáráshoz való jogát [XXVIII. cikk (1) bekezdése]. A hatékony és tényleges jogorvoslat álláspontja szerint csak akkor teljesül, ha a bíróság – különösen elutasító döntés esetében – megindokolja a döntését. Igaz ez akkor is, ha a bíróság jogorvoslat alapján jár el és dönt, ekkor is jeleznie kell tehát, milyen álláspontot foglalt el a jogorvoslati kérelemben foglaltakról és miért. Az eljárás tisztességessége, illetve az ezzel szoros összefüggésben álló bírósághoz fordulás joga kérdőjeleződik meg, ha az eljáró bíró nem foglakozik érdemben a felek által előadott ténybeli és jogi érvekkel.

[3] 2. Az Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy az alkotmányjogi panasz megfelel-e az Abtv.-ben foglalt követelményeknek. Az Abtv. 27. §-a értelmében alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
[4] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy jelen ügyben a panasz nem felel meg az Abtv. 27. §-ának, mivel a végrehajtási eljárás foganatosítása során a végrehajtás módjáról hozott végzés nem minősül sem az ügy érdemében hozott döntésnek, sem a bírósági (itt a végrehajtási) eljárást befejező egyéb döntésnek. A jogalkotó nem kívánta megnyitni az eljárás folyamán hozott bírói döntésekkel szemben az alkotmányjogi panasz lehetőségét. Az eljárást befejező egyéb döntés fogalmába erre tekintettel az eljárás folyamán hozott, kényszereszközök alkalmazását elrendelő határozatok nem tartozhatnak bele. Ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 64. § d) pontja alapján visszautasította.

  Dr. Bihari Mihály s. k.,
  tanácsvezető alkotmánybíró
  .
  Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
  előadó alkotmánybíró

  Dr. Lévay Miklós s. k.,
  alkotmánybíró
  Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Szalay Péter s. k.,
  alkotmánybíró

  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  05/02/2012
  .
  Number of the Decision:
  .
  3254/2012. (IX. 28.)
  Date of the decision:
  .
  09/18/2012
  .
  .