Hungarian
Ügyszám:
.
887/H/2001
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 50/2001. (XI. 22.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/359
.
A döntés kelte: Budapest, 11/26/2001
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !
                               
  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási  Bizottságnak  az
  országos   népszavazás  kitűzésére  irányuló   kezdeményezése
  aláírásgyűjtő  ívének  és  az  azon  szereplő   kérdésnek   a
  hitelesítése  tárgyában  hozott határozata  ellen  benyújtott
  kifogások  alapján — dr. Bihari Mihály, dr. Czúcz  Ottó,  dr.
  Holló   András,   dr.  Kiss  László,  dr.  Kukorelli   István
  alkotmánybírók különvéleményével — meghozta a következő

                          határozatot:
                               
  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 7/2001.
  (VIII.  21.)  OVB  határozatát megsemmisíti  és  az  Országos
  Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás
                                
                                I.
                                
   1.  A Magyar Szocialista Párt aláírásgyűjtő ív mintapéldányát
   nyújtotta   be   az   Országos  Választási  Bizottsághoz   (a
   továbbiakban:   OVB)   azzal,  hogy   országos   népszavazást
   kezdeményezzen  a  következő kérdésben:  “Akarja-e  Ön,  hogy
   békeidőben a sorkatonai szolgálat megszűnjön és azt  önkéntes
   hivatásos haderő váltsa fel?”
   Az  OVB  az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről
   szóló  1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2.  §-
   ában  és  9.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  jogkörében
   eljárva   a  7/2001.  (VIII.  21.)  OVB  számú  határozatában
   megállapította,   hogy  az  aláírásgyűjtő   ív   a   hatályos
   alkotmányi    és    törvényi    rendelkezéseknek    megfelel.
   Határozatának   indokolásában   azt   rögzítette,   hogy    a
   népszavazás  tárgya az Országgyűlés hatáskörébe  tartozik,  a
   kérdés  nem  ütközik  az Alkotmány 28/C. §  (5)  bekezdésében
   foglalt  tilalmakba,  a  kérdés  megfogalmazása  megfelel  az
   Nsztv. 13. § (1) bekezdésében rögzített követelményeknek,  az
   aláírásgyűjtő ív megfelel a választási eljárásról szóló 1997.
   évi   C.   törvény  (a  továbbiakban:  Ve.)  118.  §  (3)-(5)
   bekezdései   által   támasztott  követelményeknek.   Minderre
   tekintettel az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát  és  az
   azon szereplő kérdést határozatával hitelesítette.

   A határozat ellen a Ve. 130. § (1) bekezdésében meghatározott
   törvényes  határidőn  belül  több  kifogás  érkezett  részben
   közvetlenül az Alkotmánybírósághoz, részben pedig  az  OVB  —
   hez.  Az  Alkotmánybíróság  az  ügyeket  egyesítette  és  egy
   eljárásban bírálta el.

   2.   Az  OVB  7/2001.  (VIII.  21.)  számú  határozata  ellen
   benyújtott  kifogások  a  népszavazásra  bocsátandó   kérdést
   számos szempontból támadták.

   2.1.  A kifogást benyújtók közül többen is hivatkoztak  arra,
   hogy   a   sorkatonai   szolgálat   megszüntetése   tárgyában
   népszavazás nem tartható, mert a kérdés az Alkotmány 70/H. §-
   ának burkolt módosítására irányul.

   Az   előterjesztők  egyike  kifejtette,  hogy  a  népszavazás
   eredményessége esetén az alkotmányozó hatalom  köteles  lenne
   az   Alkotmány  70/H.  §-ának  megváltoztatására,   mivel   a
   sorkatonai  szolgálat hivatásos haderővel történő  felváltása
   kizárólag    alkotmánymódosítással   történhet.   Álláspontja
   szerint  az  Alkotmány  70/H.  §  (1)  bekezdésben  rögzített
   általános  honvédelmi  kötelezettség  mind  békeidőben,  mind
   háborúban  “magában  foglalja a  sorkötelezettséget,  sőt  az
   lényegében   véve  alapját  képezi  az  általános  honvédelmi
   kötelezettségnek.”   A  sorkatonai  szolgálat   megszüntetése
   kiüresítené  a  70/H.  § (2) bekezdését,  mert  értelmetlenné
   válna  a  fegyveres, a fegyver nélküli és a polgári szolgálat
   intézménye is. Utalt továbbá arra, hogy nehezen képzelhető el
   a sorkötelezettség békeidőben való megszüntetése úgy, hogy az
   bármikor  visszaállítható  legyen.  Álláspontja  szerint   az
   Alkotmány   28/C.   §  (5)  bekezdés  d)  pontjában   foglalt
   szervezetalakítási  tilalomba  is  ütközik  a   népszavazásra
   bocsátandó  kérdés.  Mindennek következtében,  az  OVB-nek  a
   hitelesítést az Nsztv. 10. § b) pontja alapján —  figyelemmel
   az  Alkotmánybíróság 2/1993. (I. 22.) és a 25/1999. (VII. 7.)
   AB   határozataiban  foglaltakra  is  —  meg  kellett   volna
   tagadnia.

   Egy  másik  indítványozó ezen túlmenően arra is  hivatkozott,
   hogy  az Alkotmány 40/A. § (1) bekezdésére és a 70/H.  §  (3)
   bekezdésére figyelemmel a kérdésben népszavazás nem tartható,
   mert    a    fegyveres    erők    szabályozásával    és     a
   hadkötelezettséggel  kapcsolatban kizárólag  az  Országgyűlés
   jogosult  döntést  hozni, méghozzá a jelenlévő  országgyűlési
   képviselők kétharmadának szavazattöbbségével.

   2.2.  Több  kifogás kitért arra, hogy a kérdés  népszavazásra
   bocsátását az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének a) pontja is
   kizárja.  A haderőnek az eredményes népszavazás következtében
   történő  átalakítása  ugyanis  jelentős  mértékben  érinti  a
   költségvetést, illetve annak végrehajtását. A költségvetésről
   is   annak   végrehajtásáról  pedig  nem  lehet  népszavazást
   tartani.

   2.3.  Egyes előterjesztők szerint a kérdés népszavazás  útján
   történő  eldöntését kizárja az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés
   b) pontjában foglalt tilalom is, mert a népszavazás eredménye
   érinti       a       Magyar      Köztársaság       nemzetközi
   kötelezettségvállalásait,  így a NATO-csatlakozással  vállalt
   feladatok teljesítését.

   2.4. Számos előterjesztő hivatkozott arra, hogy a kérdés  nem
   válaszolható meg egyértelműen több okból sem. Nincs tisztázva
   ugyanis  jogszabályban a békeidő kategóriája, így  a  “kérdés
   nem    ad   választási   lehetőséget   a   hivatásos   haderő
   bevezetésének  időpontjára és egy  ilyen  változás  esetleges
   feltételeire”.   Egy   másik  kifogás   szerint   a   katonai
   terminológia  alapján  a  hivatásos és  az  önkéntes  katonai
   szolgálat  nem tekinthető szinonímának. Az előbbi életpályát,
   élethivatásszerű   szolgálatot   jelent,   míg   az    utóbbi
   időtartamában   is  korlátozott,  díjazás   ellenében,   vagy
   személyes  áldozatvállalás  okán vállalt  szolgálatot  takar.
   Erre  figyelemmel az OVB-nek a kérdés hitelesítését az Nsztv.
   13. § (1) bekezdése alapján is meg kellett volna tagadnia.

   2.5.  Végül  az  egyik előterjesztő az Alkotmány  66.  §  (1)
   bekezdésére  és  a  70/A.  §  (1) bekezdésére  tekintettel  a
   sorkatonaság      békeidőben      történő      megszüntetését
   diszkriminatívnak is minősítette.
   Az  általuk  kifejtett érvekre figyelemmel  az  indítványozók
   kérték  az  OVB  aláírásgyűjtő ívet hitelesítő  határozatának
   megsemmisítését és a testület új eljárásra utasítását.

                                II.
                                
   A kifogások elbírálásával az alábbi jogszabályi rendelkezések
   állnak összefüggésben:

   1.  Az Alkotmány érintett rendelkezései:

   “2.  §  (2)  A Magyar Köztársaságban minden hatalom  a  népé,
   amely   a   népszuverenitást  választott  képviselői   útján,
   valamint közvetlenül gyakorolja."

   “5.  § A Magyar Köztársaság állama védi a nép szabadságát  és
   hatalmát,  az  ország  függetlenségét  és  területi  épségét,
   valamint a nemzetközi szerződésekben rögzített határait.”

   “28/B.  §  (1)  Országos  népszavazás és  népi  kezdeményezés
   tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet.”

   “28/C. § (5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
   a)  a  költségvetésről,  a  költségvetés  végrehajtásáról,  a
   központi adónemekről és illetékekről, a vámokról, valamint  a
   helyi    adók   központi   feltételeiről   szóló    törvények
   tartalmáról,
   b) hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről,
   illetve   az   e   kötelezettségeket   tartalmazó   törvények
   tartalmáról,
   c)  az  Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló
   rendelkezéseiről,
   d)   az   Országgyűlés   hatáskörébe  tartozó   személyi   és
   szervezetalakítási   (—   átalakítási,    —    megszüntetési)
   kérdésekről,”

   “40/A.  § (1) A fegyveres erők (Magyar Honvédség, Határőrség)
   alapvető   kötelessége  a  haza  katonai  védelme,   valamint
   nemzetközi  szerződésből  eredő kollektív  védelmi  feladatok
   ellátása.  A Határőrség rendészeti feladatkörében ellátja  az
   államhatár  őrzését,  a  határforgalom  ellenőrzését   és   a
   határrend  fenntartását. A fegyveres erők feladatairól  és  a
   rájuk   vonatkozó   részletes  szabályokról   szóló   törvény
   elfogadásához    a    jelenlévő   országgyűlési    képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”
   “66. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a férfiak és a nők
   egyenjogúságát   minden   polgári  és   politikai,   valamint
   gazdasági, szociális és kulturális jog tekintetében.”

   “70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
   állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   (2)   Az   embereknek  az  (1)  bekezdés  szerinti  bármilyen
   hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
   (3)  A  Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is
   segíti.”

   “70/H.  §  (1)  A  haza védelme a Magyar  Köztársaság  minden
   állampolgárának kötelessége.
   (2)  Az  állampolgárok az általános honvédelmi  kötelezettség
   alapján  fegyveres vagy fegyver nélküli katonai  szolgálatot,
   illetőleg törvényben meghatározott feltételek szerint polgári
   szolgálatot teljesítenek.
   (3)    A    honvédelmi   kötelezettségről    szóló    törvény
   elfogadásához    a    jelenlévő   országgyűlési    képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”

   2.  Az Nsztv. érintett rendelkezései:

   “2.  § Az aláírásgyűjtő ívek mintapéldányát az aláírásgyűjtés
   megkezdése előtt — hitelesítés céljából — be kell nyújtani az
   Országos Választási Bizottsághoz.”

   “10.  §  Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
   b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
   c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
   d)    az   aláírásgyűjtő  ív  nem  felel  meg  a   választási
   eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek.”

   “13.  § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy  kell
   megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.”
   A Ve. érintett rendelkezései:

   “130.   §   (1)   Az  Országos  Választási  Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív, illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése elleni kifogást a határozat közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet — az  Alkotmánybírósághoz
   címezve — az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   [...]
   (3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,  illetőleg
   az   Országgyűlés   határozatát   helybenhagyja,   vagy   azt
   megsemmisíti,   és   az   Országos  Választási   Bizottságot,
   illetőleg az Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

                               III.
                                
   Az  Alkotmánybíróság  jelen  ügyben  irányadó  hatáskörét  az
   Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontjára figyelemmel a Ve.  130.
   §-a határozza meg.

   Az  Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint  az  OVB
   határozatai  ellen benyújtott kifogások alapján  lefolytatott
   eljárás jogorvoslati eljárásnak minősül. Erre figyelemmel  az
   Alkotmánybíróság  egyfelől azt vizsgálja, hogy  a  beérkezett
   kifogások megfelelnek-e a Ve. 78. § (2) bekezdésében  foglalt
   rendelkezéseknek,  másfelől  pedig  azt,  hogy  az   OVB   az
   aláírásgyűjtő  ív  hitelesítésére irányuló eljárás  során  az
   Alkotmánynak  és az irányadó törvényeknek megfelelően  járt-e
   el.   Az   Alkotmánybíróság   e  feladatát   az   alkotmányos
   jogállásával   és  rendeltetésével  összhangban   látja   el.
   [részletesen:  25/1999.  (VII. 7.) AB  határozat,  ABH  1999,
   251.,  256.;  28/1999. (X. 6.) AB határozat, ABH 1999,  290.,
   291.,  292.; 25/2000. (VII. 6.) AB határozat, ABH 2000, 159.,
   160.;  32/2001.  (VII. 11.) AB határozat, ABK  2001.  június-
   július, 343., 345.]

   Az  Alkotmánybíróság  jelen  ügyben  megállapította,  hogy  a
   kifogások  megfelelnek  a  törvényes követelményeknek,  ezért
   azokat   a  Ve.  rendelkezéseinek  megfelelően  soron  kívüli
   eljárásban bírálta el.
                                
                                IV.
                                
   1.  Az  Alkotmánybíróság mindenekelőtt azokat  a  kifogásokat
   vizsgálta,   amelyek  az  aláírásgyűjtő   ív   mintapéldányán
   szereplő  kérdés  és  az  Alkotmány 70/H.  §-val  kapcsolatos
   burkolt alkotmánymódosítás összefüggéseire vonatkoztak.

   Az  Alkotmánybíróság korábbi határozataiban  már  több  ízben
   leszögezte, hogy az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben
   a  választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs
   helye. Az irányadó gyakorlatát összegző 25/1999. (VII. 7.) AB
   határozatában  az Alkotmánybíróság kifejtette: “Az  Alkotmány
   mint  alaptörvény, amely az állami berendezkedés alapját,  az
   állam és polgárainak viszonyát szabályozza, csak az Alkotmány
   rendszerén    belül,   az   Alkotmány   által   feljogosított
   alkotmányozó  hatalom  által, az  Alkotmányban  meghatározott
   eljárás  szerint  módosítható. Az Alkotmány  az  Országgyűlés
   hatáskörén    belül   megkülönböztetetten   szabályozza    az
   alkotmányozást.   Az   Alkotmánybíróság  több   határozatában
   megállapította,    hogy   az   Alkotmány    megalkotása    és
   megváltoztatása kizárólag az Országgyűlés jogkörébe tartozik,
   és    az   Országgyűlés   e   jogkörében   alkotmányosan   az
   alkotmánymódosításra  irányadó eljárási és  határozathozatali
   követelmények  betartásával,  alkotmánymódosításra   irányuló
   közvetlen  és  kifejezett  alkotmányozó  hatalmi  rendelkezés
   alapján  járhat  el.  [1260/B/1997. AB határozat,  ABH  1998,
   816.,  819.; 30/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 220.,
   234.]   A   szervezeti   azonosság  ellenére   az   Alkotmány
   rendelkezései alapján különbséget kell tenni az  alkotmányozó
   és  a  törvényhozó hatalom között. Amikor az Országgyűlés  az
   Alkotmány   19.   §  (3)  bekezdés  a)  pontjában   rögzített
   hatáskörében  jár  el,  alkotmányozó  hatalmat  gyakorol   az
   Alkotmány   24.  §  (3)  bekezdésében  szabályozott   eljárás
   szerint.   Az  Alkotmány  e  rendelkezései  egyértelműen   az
   Országgyűlés  hatáskörébe utalják az Alkotmány  elfogadásáról
   és  módosításáról való döntést. Ebből az következik, hogy  az
   Alkotmány  — választópolgári kezdeményezésre — népszavazással
   nem   módosítható.   Az   Alkotmány  alapján   az   Alkotmány
   rendelkezéseinek megállapítása az Országgyűlés hatásköre volt
   és  maradt  az  1997-es alkotmánymódosítást  követően  is.  A
   népszavazással   kapcsolatos  alkotmánymódosítás   során   az
   Országgyűlés mint az alkotmányozó hatalom nem határozta meg a
   népszavazásnak az alkotmányozásban betöltött szerepét,  azaz,
   nem  bírálta  felül az Alkotmánybíróság által a  2/1993.  (I.
   22.) AB határozatban megállapított követelményt, mely szerint
   népszavazással  nem  lehet  az Alkotmányt  módosítani.  [...]
   Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy az  Alkotmány
   módosítására irányuló kérdésben nem írható ki választópolgári
   kezdeményezésre  olyan népszavazás, amely  az  Országgyűlésre
   kötelező  volta  miatt  elvonná az Országgyűlés  alkotmányozó
   hatáskörét.” (ABH 1999, 251., 261., 262.)

   A    kifejtettek   alapján   a   népszavazás   eredménye   az
   Országgyűlést  csak mint törvényhozó hatalmat  kötelezheti  a
   népszavazás  eredményének megfelelő — értelemszerűen  azonban
   az    Alkotmány   rendelkezéseivel   összhangban    álló    —
   jogalkotásra.  Bár  az  Alkotmány nem állít  fel  rangsorbeli
   különbséget   a   2.   §   (2)   bekezdésében   meghatározott
   népszuverenitás gyakorlásának közvetett vagy közvetlen  módja
   között,  a  közvetlen hatalomgyakorlás  —  és  ezen  belül  a
   népszavazás  — kivételesnek tekinthető [részletesen:  2/1993.
   (I.   22.)  AB  határozat,  ABH  1993,  33.,  36.,  37.].   A
   hatalomgyakorlás  két  formája  közötti  súlyponteltolódás  a
   parlamentáris  berendezkedés  szükségképpeni  velejárója.  Az
   Alkotmánybíróság   egy  korábbi  határozatában   elvi   éllel
   szögezte  le,  hogy  a  népszavazás  kiegészítő  jellege  “az
   Alkotmányban rögzített parlamentális kormányforma  lényegéből
   következik.  A  parlamentális  kormányformának  a  képviselet
   útján   való   hatalomgyakorlás  a  meghatározó  formája.   A
   közvetlen     hatalomgyakorlás    ebben    az     alkotmányos
   berendezkedésben   szükségszerűen   kiegészítő,    másodlagos
   forma.”  [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,  ABH  1999,  251.,
   261.]  Mindebből fakadóan nem kényszeríthető  ki  népszavazás
   eredményeként, hogy az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom
   járjon el.

   Az  Alkotmánybíróságnak  ezért jelen eljárásban  azt  kellett
   vizsgálnia,  hogy  a kifogásolt kérdés ügydöntő  és  kötelező
   erejű  népszavazásra bocsátása az Alkotmány 70/H. §-ának  (1)
   és   (2)  bekezdésével  összefüggésben  hatással  lehet-e  az
   Országgyűlésre, mint alkotmányozó hatalomra.

   2.1.  Az  Alkotmánybíróság előre bocsátja,  hogy  a  vizsgált
   kérdés  kapcsán  nem  feladata annak eldöntése:  a  sorozáson
   alapuló,  illetőleg  a hivatásos vagy professzionális  haderő
   működtetése  a  legcélszerűbb vagy leghatékonyabb-e,  továbbá
   nem  képezi  a vizsgálat tárgyát a haderőépítés rendszere  és
   gyakorlata.  Jelen határozatában kizárólag a vitatott  kérdés
   alkotmányos összefüggéseinek elbírálására szorítkozott.

   Az Alkotmány 70/H. § (1) bekezdése a haza védelmét valamennyi
   állampolgárt terhelő alkotmányos kötelezettségként fogalmazza
   meg,  míg  a  (2)  bekezdés rögzíti az  általános  honvédelmi
   kötelezettség  fő  tartalmát.  Az  Alkotmánybíróság   korábbi
   határozataiban  már  értelmezte  az  állampolgárokat   érintő
   honvédelmi   kötelezettség   lényegét   és   áttekintette   a
   honvédelem biztosításának kötelezettségéből az államra háruló
   feladatokat is.

   Az  Alkotmánybíróság a 682/B/1993. AB határozatában kimondta:
   “Az  Alkotmány 70/H. § (2) bekezdése az általános  honvédelmi
   kötelezettséget  állapítja  meg,”  a  hadkötelezettség  pedig
   ennek egyik összetevője. (ABH 1994, 764., 769.)

   A  6/1997. (II. 7.) AB határozatában leszögezte: “A  kötelező
   (sor- vagy tartalékos) katonai szolgálat az Alkotmány 70/H. §-
   a  alapján  a  honvédelmi törvényben meghatározottak  szerint
   rendelhető  el;  az  érintett személynek  ezzel  kapcsolatban
   szabad  választási lehetősége nincs.” (ABH  1997,  67.,  69.)
   Megállapította   továbbá   azt   is,   hogy   a    honvédelmi
   kötelezettség  teljesítésének  az  Alkotmány  70/H.   §   (2)
   bekezdése  által  szolgálati módonként történő  meghatározása
   megfelelőképpen  szolgálja  az  ország  védelmi  képességének
   fenntartása     érdekében    a    lelkiismereti     szabadság
   érvényesülését. [részletesen: 46/1994. (X. 21.) AB határozat,
   ABH 1994, 260., 269.]

   2.2. Az Alkotmány 70/H. § (2) bekezdésében meghatározott,  az
   állampolgárt  terhelő  honvédelmi  kötelezettség   az   állam
   számára  jogot  biztosít tehát arra, hogy ezen  kötelezettség
   teljesítését  —  az  itt rögzített szolgálati  módok  közötti
   választás    lehetőségét   biztosítva    —    igényelje    és
   kikényszerítse.  Az államnak ez a jogosítványa  meghatározott
   célra rendelt. Ahogyan azt az Alkotmánybíróság a 2/1998. (II.
   4.)  AB  határozatban kifejtette: “Az állam az  állampolgárai
   védelme  érdekében  köteles  a hazát  fenyegető  veszélyekről
   tájékozódni,  az előzetes védekezési lehetőségekkel  élni,  a
   honvédelem  hatékony  rendszerét  kiépíteni  és  fenntartani,
   továbbá  köteles az állampolgárok honvédelmi igénybevételének
   diszkriminációmentes  és ésszerű rendjét  kialakítani.”  (ABH
   1998, 41., 54.)

   Az igénybevétel feltételrendszerének részletes szabályait, az
   egyes  részkötelezettségeket a honvédelemről szóló 1993.  évi
   CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) tartalmazza.

   Az   állampolgárok   a  honvédelmi  kötelezettség   részeként
   személyes  szolgálatot  és  vagyoni  szolgáltatást  kötelesek
   teljesíteni.  A  személyes honvédelmi kötelezettség  része  a
   hadkötelezettség,   a   polgári  védelmi   kötelezettség,   a
   honvédelmi  munkakötelezettség  [Hvt.  69.  §   (1)   -   (2)
   bekezdés].    A    hadkötelezettség   része   a    szolgálati
   kötelezettség, amely fegyveres vagy fegyver nélküli  katonai,
   illetve polgári szolgálat útján teljesíthető [Hvt. 70. §  (2)
   bekezdés;   92.   §  (1)  bekezdés].  A  katonai   szolgálati
   kötelezettség  alapján  a  hadkötelesek  sor-  tartalékos  és
   póttartalékos  szolgálatot  teljesítenek  [Hvt.  93.  §   (1)
   bekezdés].

   A sorkatonai szolgálat célja a hadköteles személy elméleti és
   gyakorlati   kiképzése,   illetőleg   felkészítése   a   haza
   védelmével   kapcsolatos  katonai  feladatokra,  ezen   belül
   meghatározott parancsnoki beosztás ellátására (Hvt. 95. §). A
   tartalékos  állomány  egy  részét szintén  a  már  sorkatonai
   szolgálatot  teljesített hadkötelesek képezik.  A  tartalékos
   katonai  szolgálat  célja egyfelől a  továbbképzés,  másfelől
   meghatározott katonai feladatok végrehajtása (Hvt. 121. §).

   2.3.  Az  Alkotmány 5. §-a az állam feladatává  teszi  a  nép
   szabadságának  és  hatalmának, az ország függetlenségének  és
   területi  épségének,  valamint  a  nemzetközi  szerződésekben
   rögzített    határainak   védelmét.    Az    alaptörvény    e
   rendelkezésében  nem  államcélt,  hanem  az   állam   számára
   megkerülhetetlen    kötelezettséget    határoz     meg.     A
   kötelezettségek  teljesítéséhez elengedhetetlenül  szükséges,
   hogy  az  államnak  mindehhez megfelelő eszközök  álljanak  a
   rendelkezésére. Az Alkotmánybíróság egy korábbi határozatában
   már   hangsúlyozta,   hogy  “az  állam  kötelessége   a   hon
   védelmének”  biztosítása,  “amelyhez  kellő  számú  fegyveres
   szolgálatot teljesítő katona kiképzése szükséges.”  [46/1994.
   (X. 21.) AB határozat, ABH 1994, 260., 269.]

   Az  Alkotmány 40/A. § (1) bekezdése az államszervezeten belül
   a   fegyveres  erőket  —  közöttük  nevesítetten   a   Magyar
   Honvédséget  —  jelöli  ki  a haza katonai  védelmére.  Ez  a
   rendelkezés   tartalmilag  az  államot  terhelő   alkotmányos
   közjogi    kötelezettség   részeként    fegyveres    alakulat
   létrehozását  és fenntartását írja elő az állam  számára.  Az
   Alkotmány a fegyveres erő meglétét konkrét, az államot minden
   időben  egyformán terhelő feladatokhoz köti (a  haza  katonai
   védelme,  valamint  nemzetközi szerződésből  eredő  kollektív
   védelmi  feladatok ellátása). E feladatok összhangban  állnak
   az    Alkotmány   5.   §-ában   az   állam   számára   előírt
   kötelezettségekkel.  Ugyanakkor  az  Alkotmány  70/H.  §  (1)
   bekezdése a haza védelmét állampolgári kötelezettséggé teszi,
   a    (2)    bekezdés   pedig   a   honvédelmi   kötelezettség
   teljesítésének módjait is meghatározza. Az Alkotmány e  három
   rendelkezésének  összevetéséből nyilvánvaló,  hogy  az  állam
   mozgásterét az Alkotmány 5. §-ában meghatározott feladatainak
   teljesítése során a 40/A. § (1) bekezdése és a 70/H.  §  (1)-
   (2) bekezdése jelöli ki.

   A   honvédelem   hatékony  rendszerének  megszervezésére   és
   fenntartására    irányuló,   az   Alkotmányból    levezethető
   kötelezettsége teljesítése során a fenti rendelkezések  által
   behatárolt  keretben  az  állam  határozza  meg,  hogy  adott
   körülmények  között  a honvédelmi kötelezettség  teljesítését
   polgáraitól mely feltételek mellett, milyen módon  és  milyen
   körben  várja  el.  Az  igénybevétel  részletes  feltételeit,
   pontos módját, időtartamát, a honvédelmi kötelezettség  egyes
   részkötelezettségeinek tartalmát a Hvt. rendelkezései szabják
   meg.

   Az  Alkotmány  5.  §-ából  és 40/A. §-ának  (1)  bekezdéséből
   fakadó feladatainak teljesítése során az állam maga dönti el,
   hogy   —  többek  között  —  összlétszámát  tekintve  mekkora
   haderővel tudja maradéktalanul ellátni a haza védelméből és a
   nemzetközi  kötelezettségek teljesítéséből eredő tennivalóit.
   A  létszámigény,  továbbá ezen belül a fegyveres  és  fegyver
   nélküli szolgálatot ellátók arányának alakulása nyilvánvalóan
   nem  minden  időben azonos. Eltérő fenyegetettségi  helyzetek
   eltérő  feladatokat eredményeznek, következésképp nem  azonos
   haderő   létszámot  és  haderő  összetételt   igényelnek.   A
   különböző  szintű  külső és belső veszélyhelyzetek  az  állam
   oldalán előzetesen nem kalkulálhatók teljes- körűen. Közöttük
   lehetnek  olyanok,  amelyek  az  állam  részéről  a  hadsereg
   nagyságát,  összlétszámát  érintően  is  azonnali   reagálást
   igényelnek.   Következésképp  a  személyes  szolgálat   útján
   ellátandó  honvédelmi  kötelezettség  igénybevételének  olyan
   lehetőségét  kell az állam számára biztosítani, amely  minden
   időben biztosítja, hogy a honvédelemmel összefüggő feladatait
   kiegyensúlyozott módon teljesíthesse. Eszközök és lehetőségek
   hiányában   ugyanis   kritikus  és   előre   nem   tervezhető
   helyzetekben oly módon szűkülhet be az állam mozgástere, hogy
   nem  tud  eleget  tenni  az Alkotmány  5.  §-ából  rá  háruló
   kötelezettségeknek.

   Az   Alkotmány   5.  §-ában  és  40/A.  §  (1)   bekezdésében
   meghatározott,  az  államot terhelő  kötelezettségek  ésszerű
   megszervezésének  feladata  mindenkor  és  minden  helyzetben
   magát  az államot terheli. A honvédelem rendszerének hatékony
   kialakítása,    a    nemzeti    értékeknek,     az     ország
   függetlenségének,  szuverenitásának, a nemzeti  javaknak,  az
   állampolgárok    életének,   testi   épségének,    vagyonának
   eredményes  védelme  az  állam  és  állampolgár  részéről  az
   együttműködés stabil formáját kívánja meg.

   Az   Alkotmány   70/H.  §  (2)  bekezdésében   meghatározott,
   típusaiban  is  nevesített személyes szolgálati kötelezettség
   az  általános honvédelmi kötelezettség meghatározó  elemeként
   biztosít  eszközt a honvédelemből eredő feladatok ellátására.
   Az  állam  igényét  ezen  személyes szolgálati  kötelezettség
   teljesítésére  az Alkotmány 5. §-a és 40/A. §  (1)  bekezdése
   alapozza  meg.  Ezen  alkotmányi  rendelkezések  nem  tesznek
   fokozati  különbséget “békeidőre” és ettől eltérő állapotokra
   nézve  az  állam  kötelezettségei,  és  ennek  teljesítéséből
   fakadó  igényei  érvényesíthetősége  között.  Az  alkotmányos
   kötelezettségként megoldandó feladat jellegétől,  a  fennálló
   veszélyhelyzettől és számos egyéb tényezőtől függően az állam
   jogosult   eldönteni,   hogy   a   honvédelmi   kötelezettség
   teljesítését     adott    időszakban,     vagy     időpontban
   állampolgáraitól milyen terjedelemben igényli, illetve  kiket
   és  milyen feltételek mellett mentesít a személyes szolgálati
   kötelezettség egyes típusai alól.

   2.4.  “A  sor- tartalékos és póttartalékos katonai  szolgálat
   teljesítése  alatt  az  állam és a katona  között  —  a  haza
   fegyveres  védelmére — sajátos jogviszony létesül.”  [6/1997.
   (II. 7.) AB határozat, ABH 67., 70.] Ennek a jogviszonynak az
   alapja  a  honvédelmi  kötelezettség  teljesítésére  irányuló
   alkotmányos  kötelezettség. Ahogyan azt  az  Alkotmánybíróság
   korábban  már  leszögezte, a haza védelme  olyan  alkotmányos
   értéket   képvisel,  hogy  az  ennek  teljesítése   érdekében
   szükséges      személyes     közreműködési      kötelezettség
   kikényszerítése  az  állam  részéről  adott  esetben  alapjog
   sérelme  árán,  még büntetőjogi eszközökkel  is  megengedett.
   [46/1994. (X. 21.) AB határozat, ABH 1994, 260., 278., 279.]

   A  hadkötelezettségnek  és ezen belül a  személyes  szolgálat
   útján   teljesítendő   honvédelmi   kötelezettségnek,    mint
   alkotmányos   kötelezettségnek  —  akár  csak  a  “békeidőre”
   érvényes  — megszüntetése gyökeresen alakítja át a honvédelem
   terén  az állam és az állampolgár jogviszonyát. Ilyen esetben
   kizárólag az állampolgár elhatározásától függ, hogy teljesít-
   e  katonai szolgálatot, és arra nem kötelezhető. A szolgálati
   viszony  létrehozása egyfajta megállapodás eredménye és  mint
   minden  hasonló jogviszonyban (munkaviszonyban,  vállalkozási
   viszonyban)  annak létrehozása a piaci viszonyok által  válik
   meghatározottá,   míg  fenntartásában   legfeljebb   csak   a
   szerződéses   fegyelem   szabályainak  megtartására   történő
   ösztönzés   juthat   szerephez.  Ebben   az   esetben   pedig
   alkotmányos kötelezettség teljesítéséről már nem lehet szó.

   A   személyesen   teljesítendő  sorszolgálati   kötelezettség
   megszüntetése az alkotmányos kötelezettség lényeges  elemének
   megszűnését   vonja  magával.  A  hadkötelezettségnek,   mint
   alkotmányos kötelezettségnek lényeges eleme, hogy ez  alapján
   az  állam  határozza meg az igénybevétel lehetőségét,  körét,
   időpontját,  időtartamát és joga van elvárni állampolgáraitól
   ennek  teljesítését. Ehhez ad felhatalmazást az állam számára
   az Alkotmány 70/H. §-ának (1) és (2) bekezdése, amikor a haza
   védelmét és ezen belül a honvédelmi kötelezettséget általános
   állampolgári kötelezettséggé teszi.

   A  felhatalmazás  az  állam  oldalán  nem  jelenti  egyben  a
   honvédelmi   kötelezettség  automatikus,  mindenkit,   minden
   időben,   teljes   körben  terhelő  kötelezettség   kényszerű
   érvényesítésének   kötelezettségét.   Lehetőséget    biztosít
   azonban   a   honvédelemből   adódó   feladatok   működőképes
   rendszerben,  adott célhoz rendelten történő összehangolására
   és  ezzel  együtt  arra,  hogy  az  állam  —  ha  ez  látszik
   célszerűnek  —  az  állampolgároktól ne igényelje  honvédelmi
   kötelezettségük teljesítését. Az állam részéről  az  állandó,
   teljes körű igénybevétel jogáról történő időleges lemondás, a
   mentességek  és  kedvezmények  biztosítása  mindazonáltal  az
   alkotmányos   kötelezettséget  nem   szünteti   meg   és   az
   allampolgár oldalán nem teremt alanyi jogot arra, hogy  ez  a
   helyzet változatlanul megmaradjon. A korlátozott igénybevétel
   pusztán  annyit  jelent, hogy az állam  mindenkor  egyensúlyt
   teremt   a  honvédelemből  származó  aktuális  feladatok,   a
   kötelezettség   érvényesítését  megkívánó  állapotok   és   a
   kötelezettséget teljesítők köre között.

   Amennyiben  azonban  a  kötelezettség-jelleg  megszűnik,   az
   állampolgár    belátása    szerint,   személyes    érdekeitől
   meghatározottan   működik  közre   a   honvédelmi   feladatok
   ellátásában.  A személyes részvételre kötelezés lehetőségének
   adott   időszakhoz   (“békeidőhöz”)   kötött   teljes    körű
   “megszüntetése” folytán bekövetkező jogi vákuum és  az  állam
   oldalán  felmerülő  a honvédelmi kötelezettséggel  összefüggő
   feladatok   kötelező  megoldásának  szüksége   között   olyan
   ellentét  alakulhat  ki,  amely  fokozott  veszélyeztetettség
   esetén    kizárja   vagy   jelentős   mértékben   hátrányosan
   befolyásolja   az   állam  feladatának  megoldását.   Más   a
   teljesítés  elvárhatóságának és az igénybevétel lehetőségének
   a  szintje  akkor,  ha ehhez a kötelezettség érvényesítésének
   eszközei  fennállnak  és más akkor, ha  az  állam  legfeljebb
   polgárai  józan belátására támaszkodhat. Ennek az ellentétnek
   a  feloldása  csak  akkor lehetséges, ha  az  államnak  —  az
   Alkotmány  rendszerébe  illeszkedő  módon  —  az  alkotmányos
   kötelezettségéből   eredő   honvédelmi   feladatai   azonnali
   megoldását lehetővé tévő olyan eszközök állnak rendelkezésére
   amelyek   a  haderő  átalakítása  esetén  is  biztosítják   a
   visszatérés  lehetőségét az állampolgár  igénybevételéhez.  A
   visszatérés  feltételrendszerének meghatározása azonban  csak
   az Országgyűlést, mint alkotmányozó hatalmat illetheti meg.

   A  fentiekből  következőleg a népszavazásra szánt  kérdés  az
   Alkotmányban     megfogalmazott     általános      honvédelmi
   kötelezettségen   belüli  hadkötelezettség   részét   képező,
   személyes   szolgálat  útján  teljesítendő,  fegyveres   vagy
   fegyver   nélküli   szolgálati  kötelezettséget   közvetlenül
   érinti.  Miután  azonban  a polgári szolgálat  “létezése”  is
   magához  a  hadkötelezettséghez  és  a  személyes  szolgálati
   kötelezettséghez   tapad,   a   sorszolgálati   kötelezettség
   megszűnése  erre  a szolgálati módra is azonos  intenzitással
   hat   ki.  A  fegyveres  vagy  fegyver  nélküli  sorszolgálat
   megszüntetése  mellett nyilvánvalóan  nem  tartható  fenn  az
   azonos jogalapból (kötelezettségből) származó harmadik típusú
   szolgálati  mód  sem.  Az érvényes és eredményes  népszavazás
   járhat tehát azzal a következménnyel, hogy az Alkotmány 70/H.
   § (2) bekezdése kiüresedik.

   2.5.  Az  Alkotmány 70/H. § (1) és (2) bekezdése a honvédelem
   alkotmányi kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban  nem
   tesz  különbséget “békeidő” és ettől eltérő állapotok között.
   Az  Alkotmány 8. § (4) bekezdése sem a kötelezettségek, hanem
   a  rendkívüli  állapot,  szükségállapot  vagy  veszélyhelyzet
   idején az alapvető jogok gyakorlásának felfüggeszthetősége és
   korlátozása  oldaláról különböztet eltérő készenléti  szintek
   és különböző fenyegetettséget jelentő állapotok között. Ezzel
   összhangban  az  Alkotmánynak az Országgyűlés  feladatait  és
   jogkörét érintő II. fejezete a hadiállapot kinyilvánítása, az
   idegen   hatalom  fegyveres  támadásának  közvetlen  veszélye
   (háborús veszély), és a belső rendet fenyegető szükséghelyzet
   hármas    fogalmi    rendszerében   tesz    különbséget    az
   államszervezet Alkotmányban szabályozott szervei és személyei
   feladatát, jogkörét illetően.

   Mindezen rendelkezések egyfelől azt mutatják, hogy az  ország
   külső   és   belső   védelme   szempontjából   a   honvédelmi
   kötelezettséget  is  érintő olyan eltérő veszélyességi  fokok
   állnak  fenn,  amelyek között a jogalkotó alkotmányi  szinten
   tartotta  szükségesnek  a  különbségtételt.  Másfelől  az   e
   szabályokban  megfogalmazott  fenyegetettségi   szintek   nem
   feleltethetők meg egyszerűen a békeidő és — összefoglalóan  —
   minden más állapot különbségének.

   Ennek folytán az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy
   a  kérdésben  megjelenő békeidő fogalma olyan  új  kategória,
   amelyet  az  Alkotmány 70/H. §-a és egyetlen más rendelkezése
   sem   tartalmaz.  Így  annak  bevezetése  —  mivel  nem   áll
   összhangban az Alkotmány hatályos fogalmi rendszerével  —,  a
   kifogásolt  kérdésre adott kellő számú igenlő  válasz  esetén
   tartalmilag  alkotmánymódosítást eredményez.  Ez  abban  áll,
   hogy  “békeidőben”  az állam mozgástere beszűkül,  köteles  a
   jelenlegi,  az Alkotmány által meghatározott rendszertől  (az
   általános   hadkötelezettség  alapján  a  tényleges   igények
   szolgálatra    kötelezés   útján   történő    kielégítésétől)
   eltekinteni, s ez a rendszer csak a “békeidőnek” nem minősülő
   körülmények     között    működhetne     tovább.     Tartalmi
   alkotmánymódosítás esetén “[...] tehát a népszavazás, és  nem
   az   Országgyűlés   határozza  meg  az  érintett   alkotmányi
   rendelkezés  tartalmát,  azaz a népszavazás  az  Országgyűlés
   helyett  — annak az Alkotmány 24. § (3) bekezdésében  foglalt
   hatáskörét  elvonva  —  módosítja az  Alkotmányt.”  [25/1999.
   (VII.  7.) AB határozat, ABH 1999, 251., 262.] Ahogyan  pedig
   arra   az   Alkotmánybíróság  az  előzőekben  már  utalt,   a
   népszavazás eredménye nem vonhatja el az Országgyűlésnek mint
   alkotmányozó  hatalomnak a jogkörét és nem kényszerítheti  az
   alkotmányozó      hatalmat     alkotmányos      kötelezettség
   újraszabályozására.

   2.6.  Szükségesnek tartja kiemelni az Alkotmánybíróság,  hogy
   az OVB határozata ellen benyújtott kifogások elbírálása során
   is   —  mint  jelen  esetben  —  csak  a  hatályos  Alkotmány
   szövegéből és elveiből indulhat ki. Határozata meghozatalánál
   nem lehet tekintettel sem célszerűségi szempontokra sem arra,
   hogy  a vizsgált kérdésben szereplő alkotmányos kötelezettség
   újraszabályozása kívánatos vagy lehetséges-e és rendelkezésre
   állnak-e olyan alternatívák, amelyek tartalmi változás esetén
   nem   idéznek  elő  alkotmányi  diszharmóniát.  Az  Alkotmány
   rendelkezéseivel  kapcsolatban a változtatás szükségességének
   megítélése és az átalakítás kapcsán kínálkozó, tartalmilag az
   Alkotmány   rendszerébe   illeszthető   megoldások    közötti
   választás  joga az Országgyűlést, mint alkotmányozó  hatalmat
   illeti meg. Az alkotmányozó hatalomnak áll módjában felmérni,
   hogy   az   állam  és  az  állampolgár  közötti   alkotmányos
   kötelezettségen  alapuló együttműködési formát  ettől  eltérő
   alapokon  működő  formává  változtatja-e,  és  ha  igen  mely
   feltételek mellett.

   Az  Alkotmánybíróság fentiekben kifejtett álláspontja szerint
   a jelen ügyben megvizsgált népszavazásra bocsátandó kérdés az
   Országgyűlésnek ezt az alkotmányozó hatalmát vonja  el,  mert
   számos tekintetben alkotmánymódosításra irányul.

   Ezért az Alkotmánybíróság az OVB határozatát a Ve. 130. § (3)
   bekezdése alapján megsemmisítette és a testületet új  eljárás
   lefolytatására utasította.

                                V.

   Az  Alkotmánybíróság az eddigiekben tett megállapításaira  és
   az  abból  következő  döntésére  figyelemmel  szükségtelennek
   ítélte a további indítványok tartalmi vizsgálatát.

   Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az Abtv. 41. §-
   ára,  valamint a Magyar Közlönyben megjelent, a népszavazásra
   vonatkozó  OVB  határozatnak  a megsemmisítésére  tekintettel
   rendelte el.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke

       Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
       alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró

       Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró

       Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró

       Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
    Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró különvéleménye

    A  többségi határozattal az alábbi indokok alapján nem  értek
    egyet.

    1.  A  határozattal  elbírált népszavazási kezdeményezés  egy
    alapvető  kötelességgel kapcsolatos. A  kérdés  megítéléséhez
    feltétlenül  szükséges  az  Alkotmányban  rögzített  alapvető
    jogok  és kötelességek eltérő jellegének előzetes tisztázása.
    Álláspontom  szerint határozott különbség tehető az  alapvető
    jogok  és  kötelességek között tartalmuk és korlátozhatóságuk
    szempontjából.

    Az  alapvető jogok tartalmát a törvényhozó csak az  Alkotmány
    8.  §  (2)  bekezdésében foglaltak szerint korlátozhatja,  az
    Alkotmánybíróság    által   kidolgozott   szükségességi    és
    arányossági  követelménynek is megfelelve. A  korlátozás  nem
    érintheti  az  alapvető jog lényeges tartalmát. Ugyanakkor  a
    törvényhozónak  lehetősége van arra, hogy az  alapvető  jogok
    tartalmát bővítse.

    Ezzel   szemben   az   alapvető  kötelességek   tartalmát   a
    törvényalkotó  nem  bővítheti. Az Alkotmányban  meghatározott
    kötelesség   alacsonyabb  mértékben  történő   megállapítása,
    illetve  kikényszerítésének mellőzése viszont lehetséges.  Az
    állami  beavatkozással szembeni tilalom ugyanis  az  alapvető
    kötelességek    esetén   nem   a   kötelesség   korlátozására
    vonatkozik,   hanem   a  többletkötelezettség   megállapítása
    tekintetében áll fenn.

    2.  A  jelen  esetben  az  “Akarja-e Ön,  hogy  békeidőben  a
    sorkatonai  szolgálat  megszűnjön és azt  önkéntes  hivatásos
    haderő  váltsa  fel?”  kezdeményezés  arra  irányul,  hogy  a
    törvényhozó  az  Alkotmányban deklarált általános  honvédelmi
    kötelezettség   [70/H.   §  (1)-(2)   bekezdései]   részletes
    szabályait  mind a címzett alanyi körre, mind a kötelezettség
    teljesítésének feltételeire vonatkozóan korlátozott mértékben
    határozza meg.

    Álláspontom  szerint az Alkotmány 70/H.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt,   a   haza  védelmére  irányuló  kötelesség   és   a
    kötelezettek  alanyi  köre (minden  állampolgár),  illetve  a
    (2) bekezdés szerinti általános honvédelmi kötelezettség és e
    kötelezettség  által érintett alanyi kör  (az  állampolgárok)
    egymással  megegyező  fogalmak. A (2)  bekezdés  rendelkezése
    csak  annyiban  különbözik  az (1) bekezdésben  foglaltaktól,
    hogy  az  a kötelezettség teljesítésének alapvető formáit  is
    meghatározza.

    Az  Alkotmány 70/H. §-a értelmében a haza védelme, illetve az
    általános   honvédelmi   kötelezettség   általános    jellegű
    alkotmányos  deklarációt jelent. A kötelesség  megjelöléséből
    és  a  kötelességhez  kapcsolt  alanyi  kör  meghatározásából
    következik,  hogy  a  kötelesség  érvényesítéséhez  szükséges
    részletes    szabályokat   az   alkotmányozó   nem    kívánta
    szabályozni. Az Alkotmány 70/H. § (3) bekezdése éppen ezért a
    törvényhozót hatalmazta fel az általánosan deklarált alapvető
    kötelesség  részletes  szabályainak  a  megállapítására:   az
    általános     honvédelmi     kötelezettség     terjedelmének,
    részelemeinek,   illetve  az  egyes  konkrét  kötelezettségek
    címzettjeinek meghatározására.

    A  fegyveres  erőknek  a  haza  katonai  védelmére  vonatkozó
    kötelességét  [Alkotmány 40/A. § (1) bekezdése],  valamint  a
    haza védelmére vonatkozó állampolgári kötelességet [Alkotmány
    70/H.   §   (3)   bekezdése]  érintő  részletes   szabályozás
    megalkotásához  kétharmados  többséggel  elfogadott   törvény
    szükséges.  Így  a  haza  katonai  védelmének  megszervezése,
    valamint  a  haza védelmére vonatkozó állampolgári kötelesség
    nem alkotmányozási, hanem törvényalkotási tárgykör. Mindebből
    következik,  hogy  a  jelen  népszavazási  kezdeményezés  nem
    érinti az alkotmányos rendelkezéseket.

    Az   Alkotmány   70/H.  §  (3)  bekezdésének  végrehajtásáról
    jelenleg  a  honvédelemről szóló 1993.  évi  CX.  törvény  (a
    továbbiakban:  Hvt.)  rendelkezik. A  Hvt.  –  az  alkotmányi
    felhatalmazás alapján – meghatározza az általános  honvédelmi
    kötelezettség   konkrét   tartalmát,   valamint   az    egyes
    részkötelezettségek  alanyait. A törvényalkotó  az  Alkotmány
    70/H.   §-ának  (1)  és  (2)  bekezdése  szerinti   általános
    honvédelmi   kötelezettség  –  mint  alapvető  kötelesség   –
    részletes   szabályozását  tágabb  vagy   szűkebb   mértékben
    állapíthatja  meg.  Az  Alkotmány tehát  mozgásteret  hagy  a
    törvényalkotónak   arra  vonatkozóan,   hogy   az   általános
    honvédelmi kötelezettség alapján milyen részkötelezettségeket
    állapít  meg,  illetve  azokat – így a sorkatonai  szolgálati
    kötelezettséget  –  korlátozza-e vagy sem.  A  Hvt.  jelenleg
    hatályos szabályozását a törvényhozó megváltoztathatja  és  a
    törvényben      meghatározott      sorkatonai      szolgálati
    kötelezettséget  békeidőben akár el  is  törölheti  hadsereg-
    szervezési, célszerűségi, hatékonysági szempontok alapján.
    Mindebből következik, hogy egy kötelező érvényű és eredményes
    népszavazás    esetén    a    törvényhozó    az     Alkotmány
    rendelkezéseinek a módosítása nélkül eltekinthet a sorkatonai
    szolgálati  kötelezettség elrendelésétől. Az  ezt  tartalmazó
    népszavazási kezdeményezés tehát semmiképpen sem  irányul  az
    Alkotmány módosítására.

    Mindezek   alapján   az   Alkotmánybíróságnak   az   Országos
    Választási  Bizottság 7/2001. (VIII. 21.)  számú  határozatát
    helyben kellene hagynia.

    Budapest, 2001. november 26.
                                                Dr. Bihari Mihály
                                                    alkotmánybíró

    Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye

    Nem  értek egyet az Alkotmánybíróságnak az OVB 7/2001. (VIII.
    21.) OVB sz. határozatát megsemmisítő döntésével.
    Álláspontomat a népszavazás alkotmányosságát védő,  s  egyben
    ellenőrző  alkotmánybírósági hatáskör értelmezésére,  továbbá
    az    Alkotmányban    rögzített   alapvető    kötelezettségek
    alkotmányjogi természetére és mindezek alapján  az  Alkotmány
    70/H. §-ának a határozattól eltérő értelmezésére alapítom.

    1.   Az  Alkotmánybíróság  1993  óta  kialakított  gyakorlata
    szerint a népszavazásnak határt szab az alkotmányozó hatalom:
    a   népszavazásra   olyan  kérdés  nem  tehető   fel,   amely
    alkotmánymódosítást eredményezne. Ezt az elvi  álláspontot  —
    és  egyben  a  népszavazás  intézményének  általános  közjogi
    minősítését  —  az  Alkotmánybíróság a 2/1993.  (I.  22.)  AB
    határozatában fejtette ki:
    “1.   A   Magyar   Köztársaság   alkotmányos   rendjében    a
    népszuverenitás    gyakorlásának   elsődleges    formája    a
    képviselet. Népszavazás csak az Alkotmány és az alkotmányosan
    hozott  törvények  keretei  között  dönthet  az  Országgyűlés
    hatáskörébe tartozó ügyekben.
    2. A népszuverenitásból fakadó jogoknak mind az Országgyűlés,
    mind  népszavazás útján történő gyakorlása csak az  Alkotmány
    rendelkezéseinek  megfelelően  történhet.   A   népszavazásra
    bocsátott    kérdés    nem    foglalhat    magában    burkolt
    alkotmánymódosítást.” (ABH 1993. 33.)

    Az   Alkotmánybíróság  ebben  a  határozatában  —   absztrakt
    alkotmányértelmezésre irányuló indítvány elbírálása tárgyában
    —  mondta  ki,  hogy  népszavazás útján az  Országgyűlés  nem
    kényszeríthető    megbízatási    idejének    lejárta    előtt
    feloszlatásra,  ugyanis  az  Alkotmány  28.  §  (2)  és   (3)
    bekezdései    kimerítően   szabályozzák    az    Országgyűlés
    feloszlásának   és   feloszlatásának   eseteit:   “Mivel   az
    Országgyűlés    megbízásának   népszavazás   útján    történő
    megszüntetéséről  az Alkotmány nem rendelkezik,  a  feloszlás
    kimondásának  népszavazásra  bocsátása  —  ha  a  népszavazás
    eredménye  kötné  az Országgyűlést — a parlamenti  megbízatás
    megszűnésének új, az Alkotmány által eddig nem ismert  módját
    eredményezné,   vagyis  az  Alkotmány   burkolt   módosítását
    jelentené.” (ABH 1993. 33, 37.)
    Az  indokolás szövegéből egyértelműen megállapítható, hogy az
    Alkotmánybíróság “burkolt” alkotmánymódosítás tilalma alatt a
    kérdés   olyan  megfogalmazását  értette,  amely  —  tartalma
    szerint  — új, az Alkotmányban nem szereplő norma beépítésére
    irányul.  Ez  a tilalom tehát az Alkotmány népszavazás  útján
    való kiegészítésére vonatkozik.

    Az  Alkotmánybíróság 1999-ben hozott 22/1999.  (VII.  7.)  AB
    határozatában azért semmisítette meg az OVB határozatát, mert
    a  feltett kérdés kifejezetten alkotmánymódosításra irányult.
    (“Kívánja-e Ön, hogy a köztársasági elnököt közvetlen módon a
    választópolgárok   válasszák   meg?”)   Az   Alkotmánybíróság
    megerősítve  a  hivatkozott,  1993-ban  hozott  határozatában
    kifejtett  álláspontját, kimondta: az “... alkotmánymódosítás
    csak az Alkotmányban előírt eljárási rendben (Alkotmány 24. §
    (3)  bekezdés) történhet; az Alkotmány módosítására  irányuló
    kérdésben      választópolgárok     által      kezdeményezett
    népszavazásnak nincs helye. Az Országgyűlés által  elfogadott
    alkotmánymódosítás  ügydöntő  népszavazással  megerősíthető.”
    (ABH 1999. 251.)
    Az  alkotmánymódosítási tilalom kimondása annyiban tér el  az
    1993-ban  kimondott  tilalomtól,  hogy  itt  a  népszavazásra
    feltett kérdés az Alkotmány meglévő normáihoz, a köztársasági
    elnök  Parlament  általi megválasztásához  képest  (Alkotmány
    29/A-29/B. §-ai) ellentétes szabályok meghozatalára irányul.
    Az   Alkotmánybíróság   —   az  Alkotmányból   levezetve   az
    Országgyűlés alkotmányozó és törvényhozó hatalmi pozíciójának
    elválasztását — alkotmányértelmezésen nyugvó korlátot emelt a
    népszavazás elé. (Az Alkotmány ugyanis sem 1997 előtt, sem az
    1997.  évi  LIX.  törvénnyel végrehajtott  alkotmánymódosítás
    eredményeként ilyen korlátozó rendelkezést nem tartalmazott.)
    Ezek  a  korlátok  —  a  jelen határozat  meghozataláig  —  a
    “burkolt”  alkotmánymódosítás, azaz  a  meglévő  normához  új
    norma  hozzáírásának, valamint a meglévő alkotmányi normákkal
    ellentétes   tartalmú   normák  meghozatalának   a   tilalmát
    jelentették.

    Az  alkotmánybírósági  gyakorlat tehát a  pozitív  alkotmányi
    normaszöveg  védelmének  talaján  állt.  A  jelen  ügyben  az
    Alkotmánybíróság tovább lépett és a kérdéssel érintett  norma
    tartalmát    értelmezve   mondta   ki,    hogy    a    kérdés
    alkotmánymódosításra irányul. A határozat  a  25/1999.  (VII.
    7.) AB határozatban elbírált esettel azonosnak tekinti, ha  a
    népszavazással érintett alkotmányi norma az alkotmánybírósági
    értelmezés  által  megállapítottan  eredményezne  módosulást.
    (IV/2.5 pont)
    Következésképpen az alkotmányvédelem tárgya nemcsak a pozitív
    alkotmányi   normaszöveg  önmagában,  hanem  az   értelmezett
    alkotmányi     rendelkezés.    Álláspontom     szerint     az
    Alkotmánybíróságnak a népszavazás viszonyában jogorvoslati és
    egyben alkotmányvédelmi szerepkörét — hasonlóan mint a kérdés
    egyértelműségi  vizsgálatánál —  szorosan  kell  értelmeznie.
    Lehetőséget  teremtve  a  népszavazáshoz  való  jog,  mint  a
    politikai  jog  —  alkotmányos  keretek  közötti   —   lehető
    legteljesebb érvényesüléséhez.
    Az   Alkotmánybíróságnak  az  Alkotmány  alapján  értelmezett
    alkotmányvédelmi   szerepkörét   a   népszavazás   intézménye
    vonatkozásában  —  az  eddigi  gyakorlatnak   megfelelően   —
    kizárólag a pozitív normavédelem szintjén kellene megtartani:
    a   népszavazásra   bocsátandó  kérdés  nem   irányulhat   az
    alkotmányi  normaszöveg  kiegészítésére,  szűkítésére,   ill.
    ellentétes szabályozására.
    A  népszavazásra  bocsátandó  kérdéssel  érintett  alkotmányi
    norma    (lényegében   absztrakt)   értelmezése    azzal    a
    következménnyel  járhat, hogy a népszavazás  olyan  erőteljes
    alkotmánybírósági ellenőrzés alá kerül, ami a népszuverenitás
    közvetlen   gyakorlásának  alkotmányos   céljával   már   nem
    egyeztethető össze.

    2.    Az    Alkotmányban   rögzített    alapjogok    és    az
    alapkötelezettségek  jogi természetüket  tekintve  jelentősen
    különböznek   egymástól.  Alkotmányossági  megítélésükben   e
    minőségi különbségnek tükröződnie kell.
    Az   Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdése  az  alapjog   lényeges
    tartalmának védelmét biztosítja, nevezetesen: az alapvető jog
    lényeges   tartalma  —  törvény  általi  korlátozhatósága   —
    alkotmányi  tilalom  alatt  áll. Az  alapvető  jog  alkotmány
    szintjén   védendő   lényeges   tartalmának   alkotmányossági
    mércéjét az Alkotmánybíróság már működése kezdetén kidolgozta
    (20/1990. (X.4.) AB hat., ABH 1990. 69.)
    Az   alapvető  jogok  alkotmányjogi  státuszához  képest   az
    alapvető kötelezettségek lényeges tartalmát az Alkotmány  nem
    védi.   Következésképpen  az  Alkotmány  nem   korlátozza   a
    törvényhozó  szabadságát  a  tekintetben,  hogy  az  alapvető
    kötelezettséget    milyen   tartalommal    tölti    ki.    Az
    alapkötelezettség lényeges tartalmának — szemben az  alapvető
    jogokkal  —  nincs alkotmányossági mércéje.  A  törvényalkotó
    tehát   szabadon   határozhatja   (változtathatja)   meg   az
    Alkotmányban  deklarált  alapkötelezettség  (akár   lényeges)
    tartalmát.  Egyet  nem tehet, s ez egyben  a  törvényalkotási
    mozgástér   alkotmányos  korlátja  (minimuma):  az   alapvető
    kötelezettséget   nem   szüntetheti   meg.   Erre   csak   az
    alkotmányozó hatalom jogosult.
    A     honvédelmi     kötelezettséget,    mint     alkotmányos
    kötelezettséget  tehát  a törvényhozó  nem  szüntetheti  meg;
    ugyanakkor    alkotmányos   mozgásterében   marad,    ha    e
    kötelezettség   —  törvényben  részletesen  meghatározott   —
    formáját    (jelen   ügyben:   a   sorkatonai    szolgálatot)
    megszünteti, illetőleg részben megszünteti vagy átalakítja.

    3.   Az   Alkotmány  70/H.  §-ában  megfogalmazott  általános
    honvédelmi  kötelezettség azonos rangú katonai  szolgálattal,
    nevezetesen:   fegyveres   vagy   fegyver   nélküli   katonai
    szolgálattal teljesíthető. (70/H. § (2) bekezdés)  A  katonai
    szolgálat   tartalmát  (sorkatonai  és   tartalékos   katonai
    szolgálat)  az Alkotmány nem határozza meg; ez a  törvényhozó
    szabadságába  tartozik  (70/H. § (3) bekezdés)  Az  Alkotmány
    70/H. § (2) bekezdésének végletes (de elvileg ki nem zárható)
    értelmezése  szerint, ha az állampolgárok  túlnyomó  többsége
    fegyver  nélküli  katonai  szolgálatot  választana,  s  ennek
    eredményeképpen   a  sorkatonai  szolgálat  ellehetetlenülése
    következne  be,  mindez nem befolyásolná az államnak  a  haza
    védelmére  irányuló  alkotmányos  kötelezettségét,   a   haza
    hatékony    katonai   védelmének   teljesítését,    illetőleg
    biztosítását (Alkotmány 5. § és 40/A. §) Következésképpen sem
    az  Alkotmány  5. §-ából, sem a 40/A. § (1) bekezdéséből  nem
    vezethető  le,  hogy az államnak a haza megvédésére  irányuló
    kötelezettsége  kizárólag az Alkotmány 70/H. §-át  végrehajtó
    honvédelmi törvényben szabályozott sorkatonai formájú katonai
    szolgálaton  alapuló  hadsereg  útján  kell  biztosítania.  A
    népszavazásra  feltett  kérdés nem a katonai  szolgálattételi
    kötelezettség  megszüntetésére  irányul.  Ebben  az   esetben
    minősülne  —  álláspontom szerint — az Alkotmány módosítására
    irányuló  kérdésnek.  (Lásd  a 2. pontban  kifejtetteket!)  A
    kérdés  arra irányul, hogy milyen legyen az állandó hadsereg,
    a   haza   védelmét  hatékonyan  biztosító,  a  haditechnikát
    biztosan uraló fegyveres erő.?

    A népszavazásra feltett kérdés tehát — eredményes népszavazás
    esetén   —   nem   szüntetné  meg  az  általános   honvédelmi
    kötelezettség  Alkotmányban  előírt  formáit,   kizárólag   a
    törvényhozó számára határozna meg jogalkotási feladatot.

    A  kifejtett  indokok  alapján az  OVB  7/2001.  (VIII.  21.)
    határozatát  az  Alkotmánybíróságnak  helyben  kellett  volna
    hagynia.

    Budapest, 2001. november 26.
                                                 Dr. Holló András

    Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye

    Álláspontom   szerint  az  Alkotmánybíróságnak  az   Országos
    Választási  Bizottság  7/2001. (VIII.  21.)  OVB  határozatát
    helyben  kellett  volna hagynia, tekintettel  arra,  hogy  az
    országos   népszavazást   kezdeményező   kérdés   tárgya   az
    Országgyűlés  hatáskörébe tartozik.  A  kérdés  tárgyában  az
    Alkotmány  28/C.  § (5) bekezdésére figyelemmel  az  országos
    népszavazás  nem kizárt, a kérdés megfogalmazása megfelel  az
    országos  népszavazásról  szóló 1998.  évi  III.  törvény  (a
    továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében foglaltaknak,  s
    az  aláírásgyűjtő  ív  eleget tesz a  választási  eljárásáról
    szóló  1997.  évi  C. törvény 118. § (3) - (5)  bekezdéseiben
    foglalt alaki követelményeknek is.
    A   kifogást   benyújtók  leginkább  megalapozottnak   látszó
    érvelése   szerint  a  sorkatonai  szolgálat  megszüntetésére
    irányuló  kérdésben  — az Nsztv. 10. §  b)  pontja  és  ezzel
    összefüggésben a 2/1993. (I. 22.) és a 25/1999. (VII. 7.)  AB
    határozatok alapján — azért nem tartható népszavazás, mert  a
    kérdés burkolt alkotmánymódosításra irányul.

    Meggyőződésem   szerint   a  kérdés   nem   irányul   burkolt
    alkotmánymódosításra,  annak tárgya miatt  nincs  szükség  az
    Alkotmány 70/H. § (1) és (2) bekezdéseinek felülvizsgálatára.
    Az  Alkotmány  70/H.  §  (1) bekezdése  általános  honvédelmi
    kötelezettséget állapít meg, amelynek részelemeit ugyanezen §
    (2)  bekezdése  bontja  ki.  Ez  utóbbiakat  az  Alkotmány  a
    fegyveres   vagy   fegyver  nélküli   katonai   szolgálatban,
    illetőleg — törvényben meghatározott feltételek szerint  —  a
    polgári szolgálatban jelöli meg.

    A  népszavazásra szánt kérdés arra irányul, hogy békeidőben a
    sorkatonai  szolgálat  megszűnjön és azt  önkéntes  hivatásos
    haderő váltsa fel.
    Álláspontom szerint az Alkotmány 70/H. § (2) bekezdésében írt
    honvédelmi kötelezettség “katonai szolgálattal” teljesítendő,
    amely  mind fegyveres, mind pedig fegyver nélküli  lehet.  Az
    Alkotmány  70/H. § (2) bekezdése tehát a “katonai  szolgálat”
    intézményének     fenntartásával     véli     teljesíthetőnek
    (teljesítendőnek)    a    honvédelmi    kötelezettséget.    A
    népszavazásra  feltenni  szándékolt  kérdés  ezt  a  “katonai
    szolgálatot” nem érinti, hiszen mind a sorkatonai  szolgálat,
    mind  pedig  az önkéntes hivatásos haderő katonai  szolgálat-
    tételi  kötelezettséget  jelent,  s  közülük  bármelyiknek  a
    lehetővé   tétele  esetén  érintetlen  marad   a   honvédelmi
    kötelezettség  részeként  meghatározott  katonai   szolgálat.
    (Amely  pedig mind sorkatonai szolgálat, mind pedig  önkéntes
    hivatásos haderő esetén teljesíthető; fegyveresen és  fegyver
    nélkül is.) A népszavazásra feltenni szándékolt kérdés  tehát
    nem  irányul  az  Alkotmány 70/H. § (1) és  (2)  bekezdésének
    módosítására, az egyedül a honvédelemről szóló 1993. évi  CX.
    törvény megváltoztatásával jár együtt. (E körben nem zárja ki
    a   népszavazás   eredménye  azt,  hogy  a  törvényalkotó   e
    törvényben  rendelkezzen a rendkívüli  helyzetekben  kötelező
    sorkatonai szolgálatról.)

    A  “katonai szolgálat” tehát — álláspontom szerint — önkéntes
    hivatásos  haderővel  is  teljesíthető,  s  ez  nem   igényel
    alkotmánymódosítást. Aligha lehetne ugyanis  azt  az  abszurd
    kérdést  feltenni,  hogy  mi történik  akkor,  ha  senki  sem
    jelentkezik  az  önkéntes haderőbe. Egyedül  ennek  a  reális
    veszélye  vetné  fel  azt, hogy az Alkotmányban  szabályozott
    “katonai  szolgálat”-tételi kötelezettség kiürül; s  ezért  a
    népszavazásra ajánlott kérdés érinti az Alkotmány 70/H §  (2)
    bekezdésének a tartalmát.
    A  katonai szolgálat-tétellel összefüggő, népszavazás  nyomán
    szükségessé  váló jogszabály-módosítás nem igényli  tehát  az
    Alkotmány   módosítását,  elegendő  erre  a  Htv.   megfelelő
    rendelkezéseinek megváltoztatása is.

    Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróságnak helyben kellett
    volna hagynia az Országos Választási Bizottság 7/2001. (VIII.
    21.) OVB határozatát.

    Budapest, 2001. november 26.
                                                  Dr. Kiss László
                                                    alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom:
                                                   Dr. Czúcz Ottó
                                                    alkotmánybíró

    Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

    Nem   értek  egyet  a  határozat  rendelkező  részével,  mert
    álláspontom  szerint az Alkotmánybíróságnak  helyben  kellett
    volna hagynia az Országos Választási Bizottság 7/2001. (VIII.
    21.) OVB határozatát. Úgy ítélem meg, hogy az Alkotmány és  a
    népszavazásra   vonatkozó  törvényi   rendelkezések   alapján
    tartható  népszavazás  arról a kérdésről,  hogy  megszűnjön-e
    békeidőben a sorkatonai szolgálat és azt felváltsa-e önkéntes
    hivatásos haderő.
    A  határozatban foglaltaktól eltérően vélekedem  arról,  hogy
    egy  alkotmányos demokráciában mi a szerepük és az  egymáshoz
    való  viszonyuk  az alapvető jogoknak és kötelességeknek,  és
    arról,  hogy hozhatnak-e az alkotmányos intézmények  végleges
    normatív   döntéseket.   Az   eltérő   elvi   megközelítésből
    következően  a  határozatétól  különböző  az  álláspontom   a
    honvédelmi   kötelezettség  alkotmányos  tartalmáról   és   a
    sorkatonai szolgálat alkotmányos szabályozásáról.

    Alapvető jogok és kötelességek viszonya

    A  határozat  az  Alkotmánynak a honvédelmi  kötelezettségről
    rendelkező 70/H. §-a vizsgálatakor olyan előfeltevésből indul
    ki,  amelyet  nem  tudok  elfogadni. A  határozat  szerint  a
    sorkatonai  szolgálat  a  honvédelmi  kötelezettség  mint  az
    Alkotmányban  megnevezett  alapvető  kötelezettség  “lényeges
    elemének”,   illetve  “fő  tartalmának”  minősül,   ezért   a
    sorkatonai  szolgálat népszavazással nem szüntethető  meg,  a
    honvédelemre  irányuló alkotmányos kötelesség nem  üresíthető
    ki. A határozat alapján kizárólag az “alkotmányozó hatalomnak
    áll  módjában  felmérni,  hogy az  állam  és  az  állampolgár
    közötti  alkotmányos  kötelezettségen alapuló  együttműködési
    formát ettől eltérő alapokon működő formává változtatja-e”.
    A   kérdés  megítélésénél  az  Alkotmány  8.  §  (1)  és  (2)
    bekezdését tekintem kiindulópontnak, amely kimondja:  “(1)  A
    Magyar   Köztársaság  elismeri  az  ember   sérthetetlen   és
    elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása
    és  védelme  az  állam elsőrendű kötelessége.  (2)  A  Magyar
    Köztársaságban   az   alapvető  jogokra   és   kötelességekre
    vonatkozó  szabályokat törvény állapítja  meg,  alapvető  jog
    lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    Álláspontom szerint az alkotmányos rendszer nem az  állam  és
    az   állampolgár  együttműködésén,  az  alapvető   jogok   és
    kötelezettségek   egyenértékűségén   alapul.    A    tartalmi
    értelemben  vett  alkotmányosság alapfeltétele  az,  hogy  az
    Alkotmány  biztosítsa  a  területén tartózkodó  minden  ember
    számára  az alapvető emberi jogokat, és e jogok érvényesülése
    érdekében  rendelkezzen  az  állami  hatalmak  megosztásáról.
    Ezzel  szemben nem szükségszerű, hogy az Alkotmány felsorolja
    az   “alapvető   kötelességeket”,  illetve  az  “állampolgári
    kötelességeket”,   és   az  Alkotmány  átfogó   módosításáról
    rendelkező   1989.   évi   XXXI.   törvény   elfogadása   óta
    meghaladottnak  számít  az  a  szemlélet,  amely  szerint  az
    alapvető   jogok   gyakorlása  az  alapvető   kötelezettségek
    teljesítésétől függ. Az alkotmányos rendszerben a törvényhozó
    az állampolgárok legkülönfélébb kötelezettségeit határozhatja
    meg,  és  az  alapvető  jogok éppen e  kötelezettségek  alóli
    kivételeket, a jogi szabályozás tilalmát jelentik.  Vagyis  a
    törvényhozó   nem   állapíthat  meg  olyan   kötelezettséget,
    amelynek   kikényszerítése  valamely  alapvető  jog  sérelmét
    eredményezné.
    Az  alkotmányosság elveivel összhangban az Alkotmány 8. § (2)
    bekezdése kizárólag az alapvető jogok korlátozásának tartalmi
    követelményeit   fogalmazza  meg:  alapvető   jog   “lényeges
    tartalmát” törvény nem korlátozhatja. Ugyanakkor az Alkotmány
    nem   rendelkezik  arról,  hogy  tilos  volna   az   alapvető
    kötelesség,   így   a   honvédelmi  kötelezettség   “lényeges
    elemének”,  illetve  “fő  tartalmának”  korlátozása,  illetve
    alapvető   kötelezettség  “kiüresítése”.  Az  állampolgárokat
    terhelő  egyes  kötelezettségek — esetleges  —  alkotmánybeli
    megjelenítése elsősorban arra szolgál, hogy az így nevesített
    kötelezettség  létjogosultsága  (szükségessége)   alkotmányos
    szempontból   megkérdőjelezhetetlen   legyen,   és   így    a
    törvényhozó   a  kötelezettség  végrehajtása   érdekében   az
    alapvető  jogok — arányos mértékű — korlátozását  rendelhesse
    el.

    Végleges döntések egy alkotmányos demokráciában

    A   határozat   másik  —  álláspontom  szerint  —   vitatható
    előfeltevése,   hogy   a  sorkatonai  szolgálat   népszavazás
    eredményeként   történő  “megszüntetése”   az   állampolgárok
    számára  alanyi  jogot  teremtene arra,  hogy  ez  a  helyzet
    változatlanul fennmaradjon, és így az államnak  nem  lennének
    olyan   eszközei,   amelyek   biztosítanák   a   “visszatérés
    lehetőségét” az állampolgárok igénybevételéhez.
    Meggyőződésem  szerint a jövőre irányuló,  normatív  döntések
    esetében        nem        beszélhetünk       véglegességről,
    megváltoztathatatlanságról,  és  különösen  nem   tekinthetők
    végérvényesnek, “örök időkre” szólónak a népszavazáson hozott
    döntések, illetve az Országgyűlés által elfogadott törvények.
    Amennyiben ügydöntő népszavazásra kerül sor [Alkotmány  28/C.
    §  (1)  bekezdés],  és  a  népszavazás eredményesnek  minősül
    [Alkotmány  28/C.  §  (6)  bekezdés],  akkor  —  az  országos
    népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi  III.
    törvény  8. § (1) bekezdése alapján — az eredményes  ügydöntő
    népszavazással  hozott  döntés  az  Országgyűlésre  kötelező.
    Mindebből   pusztán  annyi  következik,  hogy  a  törvényhozó
    hatalom  a népszavazás eredményével összhangban lévő törvényt
    köteles  alkotni,  illetve  a  meglévő  törvényt  köteles   a
    népszavazás eredményének megfelelően módosítani. Azt  azonban
    semmi nem zárja ki, hogy a törvényhozás később megváltoztassa
    a  népszavazás  nyomán elfogadott törvényt,  és  annak  sincs
    akadálya, hogy később ugyanabban a tárgykörben újabb országos
    népszavazást  tartsanak. Ma már azok  a  korlátozó  szabályok
    sincsenek   hatályban,   amelyek   úgy   rendelkeztek,   hogy
    ugyanabban  a kérdésben országos népszavazást két éven  belül
    nem  lehet  kitűzni,  illetve  a népszavazással  megerősített
    törvény  módosítására csak a törvény hatályba lépését  követő
    két  év elteltével kerülhet sor. (Megjegyzendő továbbá,  hogy
    az  Alkotmány — a határozatban foglaltakkal ellentétben — nem
    ismeri az országos népszavazás “érvényességének” fogalmát. Az
    alkotmánybírósági eljárás idején nem állapítható meg, hogy  a
    választópolgári  kezdeményezés  fakultatív   vagy   kötelező,
    illetőleg  jogi  kötőerejét tekintve véleménynyilvánító  vagy
    ügydöntő népszavazást eredményez-e; ezért az Alkotmánybíróság
    nem  “a  kérdés  ügydöntő  és  kötelező  erejű  népszavazásra
    bocsátásáról” dönt.)
    A  törvényhozó hatalom és a népszavazás jogintézménye nemcsak
    a   döntési  tárgykör  azonossága  [Alkotmány  28/B.  §   (1)
    bekezdés] miatt állítható párhuzamba egymással, hanem abban a
    tekintetben is, hogy mindkét alkotmányos intézmény  hozhat  —
    többségi   —  döntést  bármilyen  érv  alapján,   legyen   az
    tudományos, gyakorlati vagy aktuálpolitikai meggondolás  vagy
    indíték.  A törvényhozási folyamat és a népszavazást megelőző
    kampány  alkalmat  teremt  minél több  érv  ismertetésére  és
    ütköztetésére, és az ezen eljárások során született  döntések
    nem  véglegesek, az Alkotmány keretei között bármikor mód van
    a  korrekcióra.  [Vö.: 23/1990. (X. 31.)  AB  határozat,  ABH
    1990, 88, 97.]

    Természetesen  nem  vitatható, hogy  az  eredményes  ügydöntő
    népszavazás olyan eszköz a választópolgárok számára, amelynek
    segítségével elvonhatják a döntés jogát a törvényhozóktól, és
    ilyen  értelemben a népszavazás jogintézménye  korlátozza  az
    Országgyűlés   mint  törvényhozó  hatalom   szabadságát.   Az
    Országgyűlés   az  adott  népszavazási  kérdés   tekintetében
    “végrehajtói  szerepbe kerül”, vagyis  kötelessége  a  döntés
    ésszerű  időn  belüli végrehajtása. (A törvényhozónak  számos
    körülményt,  így  az  új  szabályozásra  való  felkészüléshez
    szükséges  időt  is  mérlegelnie  kell  a  törvény   hatályba
    lépésének meghatározásakor.) [52/1997. (X. 14.) AB határozat,
    ABH  1997,  331, 341.; 64/1997. (XII. 17.) AB határozat,  ABH
    1997,  380,  384.] A törvényhozó hatalom korlátozása  azonban
    csak   addig   tart,  amíg  az  Országgyűlés  végrehajtja   a
    népszavazáson  hozott döntésből származó  kötelezettségét.  A
    törvény  vagy  a törvénymódosítás elfogadását követően  ismét
    vita  tárgyává  válhat  a  népszavazáson  korábban  eldöntött
    kérdés,  és  célszerűségi,  tudományos,  politikai  vagy  más
    megfontolásból  — akár újabb népszavazás, akár  törvényhozási
    eljárás  alapján  —  a  korábbitól  eltérő  normatív   döntés
    hozható.  A  változtatás jogi korlátját egyedül az  Alkotmány
    rendelkezései,   így  különösen  az  alkotmányos   védelemben
    részesülő  jogok  jelentik,  az  pedig  politikai  mérlegelés
    kérdése, hogy a törvényhozók mikor és milyen indokok  alapján
    módosítják vagy helyezik hatályon kívül a népszavazás  nyomán
    elfogadott normát.

    A  Magyar  Köztársaságban a normatív  rend  stabilitását  két
    intézménynek kell biztosítania akár a törvényhozással, akár a
    népszavazás intézményével szemben is. Az egyik az  Alkotmány,
    amelynek   szilárdságát  ma  kizárólag  a   megváltoztatására
    irányuló  —  a 24. § (3) bekezdésében található  —  speciális
    szabályok  biztosítják.  A  másik maga  az  Alkotmánybíróság,
    amely  kizárólag alkotmányjogi érvek alapján hozhat  döntést.
    Az   Alkotmánybíróság  határozata  alkotmányjogi   értelemben
    “végleges”,  de  még az sem örök érvényű,  hiszen  a  későbbi
    ítélkezési   gyakorlat  vagy  a  desuetudo  leronthatja,   az
    Alkotmány  módosítása pedig felülírhatja. [Vö.: 23/1990.  (X.
    31.) AB határozat, ABH 1990, 88, 99.] Mindebből következően —
    álláspontom     szerint    —    a    sorkatonai     szolgálat
    “megszüntetésére”  irányuló kérdés  nem  tekinthető  végleges
    döntésre irányuló kérdésnek.

    A honvédelmi kötelezettség alkotmányos tartalma

    Az  Alkotmánybíróság  által  vizsgált  kérdés  megítélése  az
    Alkotmány 70/H. §-ának értelmezésén múlik. Véleményem szerint
    nem  arról  kell  állást foglalni, hogy  az  “állam”  döntési
    szabadságát  végleg  elvonná-e egy — esetleges  —  eredményes
    ügydöntő   népszavazáson  hozott  döntés,  hanem   azt   kell
    megítélni,   hogy   az   állam  törvényhozó   hatalmát   vagy
    alkotmányozó hatalmát érinti-e a döntés.

    1.1. Az Alkotmány 70/H. § (1) bekezdése kimondja, hogy a haza
    védelme   a   Magyar   Köztársaság   minden   állampolgárának
    kötelessége.  A  (2)  bekezdés  arról  rendelkezik,  hogy  az
    állampolgárok  az általános honvédelmi kötelezettség  alapján
    fegyveres vagy fegyver nélküli katonai szolgálatot, illetőleg
    törvényben    meghatározott   feltételek   szerint    polgári
    szolgálatot teljesítenek. A (3) bekezdés szerint a honvédelmi
    kötelezettségről  szóló  törvény  elfogadásához  a  jelenlévő
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
    Álláspontom  szerint az állampolgári kötelezettséget  az  (1)
    bekezdés  fogalmazza meg a haza védelmére vonatkozó általános
    kötelesség  előírásával. Az “általános honvédelmi kötelesség”
    mint   állampolgári  kötelezettség  olyan,   időben   változó
    fogalom,  amelynek tartalmát nem határozza meg az  Alkotmány,
    hanem  arról a törvényalkotónak kell rendelkeznie. A 70/H.  §
    (2)   bekezdésének  elsődleges  címzettje  a   törvényalkotó:
    amennyiben   fegyveres   katonai  szolgálatra   kötelezi   az
    állampolgárokat,  illetve  azok  egyes  csoportjait,  köteles
    alternatív  magatartást is lehetővé tenni, azaz  biztosítania
    kell a fegyver nélküli katonai szolgálat, illetőleg a polgári
    szolgálat választását.
    Ez az alkotmányos keret egyfelől lehetővé teszi a törvényhozó
    számára,  hogy a haza védelmének biztosítása érdekében  —  az
    általános    honvédelmi   kötelezettség   egyik    lehetséges
    részelemeként  — fegyveres katonai szolgálatra  kötelezze  az
    állampolgárokat.   Ez   a  felhatalmazás   teremti   meg   az
    vitathatatlan  alkotmányos alapot arra, hogy a  haza  védelme
    érdekében  a  törvényalkotó jelentős mértékben korlátozza  az
    állampolgárok számos alapvető jogát, így különösen az  emberi
    méltósághoz  való  jogból  [Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdés]
    származó   általános  cselekvési  szabadságot,   a   személyi
    szabadsághoz   való   jogot   [55.   §   (1)   bekezdés],   a
    mozgásszabadságot  [58. § (1) bekezdés], a  személyes  adatok
    védelméhez  való jogot [59. § (1) bekezdés], és  az  érintett
    állampolgároknak   végső  esetben  az   élet   feláldozásának
    kockázatát  [54.  §  (1)  bekezdés] is  vállalniuk  kell.  Az
    Alkotmány  70/H.  §-ában  foglalt rendelkezések  hiányában  a
    honvédelmi kötelezettségek egész intézményrendszere  és  azon
    belül  különösen a fegyveres katonai szolgálati kötelezettség
    vizsgálat  tárgyává  válhatna abból  a  szempontból,  hogy  —
    tekintettel  a  hivatásos  hadsereg alternatívájára  —  van-e
    kényszerítő oka az alapjogok ilyen mértékű korlátozásának. Az
    Alkotmány  70/H. §-ában foglaltakból következően  alkotmányos
    szempontból  nem  kérdőjelezhető meg  önmagában  az,  hogy  —
    minősített  többséggel elfogadott — törvény intézményesíti  a
    fegyveres katonai szolgálati kötelezettséget.
    Másfelől,  az  Alkotmány módosításáról  szóló  1989.  évi  I.
    törvény  elfogadása óta az általános honvédelmi kötelezettség
    keretei  között  is  érvényre kell juttatni  a  lelkiismereti
    szabadságot,  amelyet az Alkotmány 60. §-a fogalmaz  meg.  Az
    állam   senkit  nem  kényszeríthet  olyan  helyzetbe,   amely
    meghasonlásba      vinné      önmagával,      azaz      amely
    összeegyeztethetetlen  a személyiséget  meghatározó  valamely
    lényeges   meggyőződésével.  Az   államnak   nemcsak   az   a
    kötelessége,  hogy ilyen kényszertől tartózkodjék,  hanem  az
    is,  hogy  lehetővé  tegye  — ésszerű  keretek  között  —  az
    alternatív  magatartást. [64/1991. (XII. 17.)  AB  határozat,
    ABH  1991,  297,  313.]  Az  államnak  el  kell  ismernie  “a
    fegyveres katonai szolgálat megtagadásához való jogot”, amely
    közvetve  az  Alkotmány  54. § (1) bekezdésén  és  60.  §-án,
    közvetlenül  a  70/H. § (2) bekezdésén alapul. [4/1993.  (II.
    12.)  AB  határozat, ABH 1993, 48, 51.] Az Alkotmány lehetővé
    teszi,  hogy  azok,  akik  az emberi  élet  sérthetetlenségét
    felfüggesztő rendkívüli helyzetben való részvételt nem tudják
    összeegyeztetni lelkiismeretükkel, ne teljesítsenek fegyveres
    katonai  szolgálatot. [46/1994. (X. 21.)  AB  határozat,  ABH
    1994, 260, 263, 270.]

    Mindebből  következik, hogy az Alkotmány 70/H. §-ának  egésze
    alkotmányos  felhatalmazást  teremt,  de  nem  követeli   meg
    kényszerítően, hogy a törvényalkotó a honvédelem  biztosítása
    érdekében  kötelező fegyveres katonai szolgálatot írjon  elő.
    Az Alkotmány említett szabályai azt követelik meg, hogy ha  a
    törvényhozó  elrendeli az állampolgárok  kötelező,  fegyveres
    részvételét  a honvédelmi célok megvalósításában, biztosítson
    alternatív    magatartást   mindazok    számára,    akik    a
    fegyverhasználatot,  illetve az abban való  közreműködést  is
    összeegyeztethetetlennek        tartják         lelkiismereti
    meggyőződésükkel. Tehát a törvényalkotó az Alkotmány 70/H. §-
    a  alapján  rendelkezhet úgy, hogy az  állampolgároknak  csak
    törvényben  meghatározott rendkívüli körülmények vagy  újabb,
    eltérő  jogalkotói rendelkezés esetén kell kötelező fegyveres
    katonai  szolgálatot, illetve annak alternatívájaként fegyver
    nélküli   katonai   szolgálatot  vagy   polgári   szolgálatot
    teljesíteniük. Az Országgyűléssel szemben az Alkotmány azt  a
    követelmény   támasztja,  hogy  teremtse   meg   a   törvényi
    feltételeit az ország hatékony katonai védelmének, ugyanakkor
    a   szabályozás   nem   lehet  ellentétes   az   Alkotmányban
    biztosított  alapvető  jogokkal, és  nem  valósíthat  meg  az
    állampolgárok     egyes    csoportjai    között     hátrányos
    megkülönböztetést.   Ezen  alkotmányos   keretek   között   a
    törvényhozó   szabadon   dönthet  arról,   hogy   kik   (mely
    állampolgárok),    mikor    (rendkívüli    jogrend    esetén,
    békeidőszakban),  meddig és milyen formában kötelesek  eleget
    tenni  a  haza  védelmére  irányuló  kötelezettségüknek.   Az
    Alkotmány   70/H.   §-ában   foglalt   általános   honvédelmi
    kötelezettség a törvényhozó számára mindig felhatalmazást  ad
    a   különböző  honvédelmi  kötelezettségek  visszaállítására,
    illetve   kiteljesítésére,  természetesen   a   lelkiismereti
    szabadság biztosítása mellett.

    1.2. A haza védelmével összefüggésben az Alkotmány 5. §-a  és
    40/A.  §  (1)  bekezdése  állapít  meg  kötelezettségeket   a
    törvényhozás  számára.  Az 5. § az  állam  és  ezen  belül  a
    törvényhozás  kötelezettségévé  teszi,  hogy  védje  “a   nép
    szabadságát és hatalmát, az ország függetlenségét és területi
    épségét,   valamint  a  nemzetközi  szerződésekben  rögzített
    határait”.  A  40/A. § (1) bekezdése szerint a  haza  katonai
    védelme  a  fegyveres  erők  (Magyar  Honvédség,  Határőrség)
    alapvető  kötelessége.  Mindebből  az  következik,   hogy   a
    törvényhozásnak  abban az esetben is meg  kell  teremtenie  a
    ország   hatékony   védelmének   törvényi   feltételeit,   ha
    népszavazás eredményeként békeidőben megszünteti  a  kötelező
    sorkatonai  szolgálatot. Az aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányán
    szereplő   kérdésnek  a  hivatásos  katonákból  álló   haderő
    létesítésére  vonatkozó része az államnak ezt az  alkotmányos
    kötelezettségét konkretizálja. Az Alkotmányból nem  vezethető
    le  az államnak az a kötelessége, hogy mindenkor kizárólag az
    általános  honvédelmi kötelezettség alapján tegyen  eleget  a
    fegyveres   erőkkel   és   a   haza  védelmével   kapcsolatos
    feladatainak,  illetve  az, hogy a hivatásos  haderő  mellett
    feltétlenül alkalmazza a kényszersorozás jogintézményét.

    1.3.  Az  Alkotmány  nem  képezi  akadályát  annak,  hogy   a
    törvényhozó,  akár  a  választópolgárok által  kezdeményezett
    népszavazás    eredménye,    akár    az    arra    jogosultak
    törvénykezdeményezése  alapján, az alapvető  jogokat  kevésbé
    korlátozó  honvédelmi rendszert vezessen be.  Az  alkotmányos
    demokráciák  többségében vagy hagyományosan hivatásos  haderő
    gondoskodik   az   ország  védelméről  (pl.:  Nagy-Britannia,
    Kanada,   Egyesült  Államok),  vagy  a  kötelező  szolgálatot
    teljesítő  sorkatonák  helyét fokozatosan  hivatásos  katonák
    veszik át, és ezt az átalakítást általában nem akadályozza az
    egyes   országok  alkotmánya  (pl.:  Olaszország,  Hollandia,
    Spanyolország, Belgium). Mindez összefügg azzal a változással
    is,  hogy  a  hadsereg  szerepe ma már  nem  korlátozódik  az
    államterület  és  a  lakosság  védelmére,  hanem  az  államok
    nemzetközi  jogi  kötelezettségeket is vállalnak  —  akár  az
    államterületen kívüli — közös katonai fellépésre, amint azt a
    magyar Alkotmány 40/A. § (1) bekezdésében szereplő “kollektív
    védelmi  feladatok” kifejezés is mutatja. Azon nyugat-európai
    államok többségében, amelyek törvényei — alternatív szolgálat
    választásának  biztosítása  mellett  —  kötelezővé  tették  a
    sorkatonai  szolgálatot, az 1970-es évektől egyre jelentősebb
    mértékben   csökkentették,  majd  számos  államban   meg   is
    szüntették  a sorozottak arányát a hadseregben,  miközben  az
    alkotmányos   felhatalmazás  nem  szűnt  meg.  Az   általános
    honvédelmi  kötelezettséget először  az  1793-ban  elfogadott
    francia  alkotmány  mondta  ki,  és  azt  —  bár  az   Ötödik
    Köztársaság  alkotmánya  nem rendelkezik  róla  —  több  mint
    kétszáz éve elismeri a francia közjog. Figyelemre méltó, hogy
    mindezek  ellenére  a  gyakorlatban  egyre  kevesebb  francia
    állampolgárt hívtak be sorkatonai szolgálatra, majd  1996-ban
    a  francia  kormányzat  a sorkatonai  szolgálat  néhány  éven
    belüli megszüntetéséről döntött.

    2.1.   Az   Alkotmány  70/H.  §  (1)  és   (2)   bekezdésében
    megfogalmazott általános honvédelmi kötelezettség a  jelenleg
    hatályban  lévő  jogszabályok  alapján  sem  azonosítható   a
    fegyveres   katonai   szolgálati  kötelezettséggel,   és   az
    Alkotmányból  származó  állampolgári  kötelezettség  ma   sem
    kizárólag  sorkatonai szolgálattal teljesíthető. Az általános
    honvédelmi  kötelezettség  tartalmát  a  honvédelemről  szóló
    1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Htv.) állapítja meg. A
    Htv.  69. § (1) bekezdése kimondja: “Az állampolgárok a  haza
    védelme   érdekében  általános  honvédelmi  kötelezettségként
    személyes  szolgálatot  és  vagyoni  szolgáltatást  kötelesek
    teljesíteni.”  A  (2)  bekezdés  alapján  az  állampolgárokat
    személyes  szolgálatként egyrészt hadkötelezettség,  másrészt
    polgári   védelmi   kötelezettség,   harmadrészt   honvédelmi
    munkakötelezettség    teljesítése    terheli.    A    vagyoni
    szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat a Htv. VIII.  fejezete
    tartalmazza.
    A  személyes  szolgálat  részét képező hadkötelezettségről  a
    Htv.   70.   §   (1)   bekezdése  kimondja:   “Az   általános
    hadkötelezettség alapján minden magyar állampolgárságú  és  a
    Magyar   Köztársaság  területén  élő  férfi   hadköteles.   A
    hadkötelezettség a 17. életév betöltésekor kezdődik és  annak
    az  évnek  a  december  31.  napjáig  áll  fenn,  amelyben  a
    hadköteles  az 50. életévét betölti (hadköteles kor).  A  (2)
    bekezdés  alapján  a  hadkötelezettség  magában  foglalja   a
    tájékoztatási    (adatszolgáltatási),   a   bejelentési,    a
    megjelenési, valamint a szolgálati kötelezettséget.
    A  hadkötelezettség  részét képező  szolgálati  kötelezettség
    elemeit a Htv. 92. § (1) bekezdése sorolja fel: “A szolgálati
    kötelezettség keretében a hadköteles fegyveres  vagy  fegyver
    nélküli katonai, illetőleg polgári szolgálatot teljesít.”
    A  hadkötelesek  a  fegyveres vagy  fegyver  nélküli  katonai
    szolgálati kötelezettség alapján — a Htv. 93. § (1) bekezdése
    szerint   —   sorkatonai  szolgálatot,   tartalékos   katonai
    szolgálatot,   illetve  póttartalékos   katonai   szolgálatot
    teljesítenek. A sorkatonai szolgálatnak a Htv. 95. §-a  által
    megfogalmazott  célja a hadkötelesek elméleti  és  gyakorlati
    kiképzése,   illetőleg   felkészítése   a   haza   védelmével
    kapcsolatos  katonai  feladatokra, ezen  belül  meghatározott
    parancsnoki beosztás ellátására.
    Mindezek alapján megállapítható, hogy az Alkotmány 70/H.  §-a
    nem tartalmazza az általános honvédelmi kötelezettség — Htv.-
    ben   szereplő  —  valamennyi  elemét,  csupán  a   személyes
    szolgálati kötelezettség részét képező hadkötelezettség egyik
    elemének  számító  vagylagos szolgálati kötelezettségeket:  a
    fegyveres  katonai  szolgálatot, a  fegyver  nélküli  katonai
    szolgálatot   és   a   polgári   szolgálatot   nevesíti.    A
    népszavazásra  szánt  kérdés  ezen  szolgálati  kötelezettség
    egyik  lehetséges  részelemének,  a  sorkatonai  szolgálatnak
    békeidőben   való   megszüntetésére   vonatkozik.   Mindebből
    következik, hogy az aláírásgyűjtő ív mintapéldányán  szereplő
    kérdés  nem  érinti  az  általános  honvédelmi  kötelezettség
    egészét,  mert  annak  a  vagyoni szolgáltatásokra  vonatkozó
    elemei, valamint a személyes szolgálati kötelezettség köréből
    a    polgári    védelmi   kötelezettség   és   a   honvédelmi
    munkakötelezettség   eredményes   népszavazás    esetén    is
    változatlan  tartalommal fennmaradhatnak. Ha  némileg  eltérő
    tartalommal is, de szintén megmaradhat a személyes szolgálati
    kötelezettség  harmadik  elemének,  a  hadkötelezettségnek  a
    tájékoztatási (adatszolgáltatási), bejelentési és megjelenési
    kötelezettségre  vonatkozó része. A  sorkatonaság  békeidőben
    való  megszüntetése ugyanis nem zárja ki azt, hogy  az  állam
    honvédelmi    célból   —   például:   esetleges    mozgósítás
    eredményessége   érdekében  —  nyilvántartsa   a   hadköteles
    állampolgárok személyes adatait, a hadköteles állampolgárokat
    egyes  adataik  bejelentésére,  a  katonai  szolgálatra  való
    alkalmasságuk  megállapítása céljából  megjelenésre,  továbbá
    honvédelmi   célú   oktatáson  való  részvételre   kötelezze.
    Eredményes  népszavazás  esetén  a  jogalkotónak  a  kötelező
    fegyveres,  illetve fegyver nélküli katonai  szolgálat  egyik
    részét,   a   sorkatonai   szolgálatot   kell   megszüntetnie
    békeidőszakban,  és ezzel összhangban át  kell  alakítania  a
    tartalékos    és    a   póttartalékos   katonai    szolgálati
    kötelezettségeket,   és  meg  kell  teremtenie   a   törvényi
    feltételeit  az  önkéntesség  alapján  szervezett   hivatásos
    hadsereg  létrehozásának. Emellett a jogalkotó  az  Alkotmány
    70/H. § (2) bekezdésében foglalt fegyveres katonai szolgálati
    kötelezettséget  írhat elő olyan esetekre, amelyekben  idegen
    hatalom  fegyveres  támadásával szemben a  hivatásos  katonák
    mellett szükséges a többi állampolgár részvétele is a  Magyar
    Köztársaság    függetlensége,   területi    sérthetetlensége,
    valamint  a személyek és az anyagi javak megvédéséhez.  Mivel
    az  Alkotmány 8. § (4) bekezdése szerint az Alkotmány 54. §-a
    és   60.   §-a   rendkívüli  állapot,   szükségállapot   vagy
    veszélyhelyzet   idején   sem   függeszthető   fel   és   nem
    korlátozható,  a törvényi szabályozásnak ilyen  esetekben  is
    érvényre  kell juttatnia az Alkotmányból származó, a  katonai
    szolgálat    lelkiismereti   okokból   történő   megtagadását
    biztosító követelményeket.

    2.2.  Hangsúlyozni  kívánom, hogy az Alkotmány  70/H.  §  (1)
    bekezdésében     megfogalmazott     általános      honvédelmi
    kötelezettség  részét  képező  hadkötelezettség,  továbbá   a
    hadkötelezettség   egyik  elemét  képező  fegyveres   katonai
    szolgálati  kötelezettség  a  Htv.  alapján  ma  sem  terheli
    valamennyi állampolgárt. A Htv. 70. § (1) bekezdése szerint a
    hadkötelezettség  a magyar állampolgárok  közül  kizárólag  a
    Magyar  Köztársaság területén élő, 17. és 50. életév  közötti
    férfiakra  vonatkozik. Az ezen alanyi körön kívül eső  magyar
    állampolgárok  az  általános honvédelmi  kötelezettség  egyéb
    elemeinek  teljesítésére  kötelesek.  A  katonai  szolgálatot
    lelkiismereti    okból    elutasító   hadkötelesek    polgári
    szolgálatot teljesítenek. A Htv. 103. § (1) bekezdése alapján
    nem  teljesítenek  sem  sorkatonai szolgálatot,  sem  polgári
    szolgálatot   —   mások  mellett  —  a  katonai   szolgálatra
    alkalmatlanok,   a   hivatásukat   gyakorló   lelkészek,    a
    nagycsaládosok, az országgyűlési, a helyi önkormányzati és  a
    kisebbségi   önkormányzati  képviselők,   a   polgármesterek,
    valamint egyes bűncselekmények terheltjei, illetve elkövetői.
    [46/1994.  (X.  21.) AB határozat, ABH 1994, 260,  267,  271-
    272.;  28/2000.  (IX. 8.) AB határozat, ABH 2000,  174,  181-
    183.]  Mindemellett figyelemmel kell lenni arra  is,  hogy  a
    Magyar  Honvédség feladatainak változása is azt  eredményezi,
    hogy  —  a  demográfiai  helyzettől függően  —  a  sorköteles
    korosztályoknak    csak    töredéke    teljesít    sorkatonai
    szolgálatot.

    3.  Összegezve:  álláspontom szerint  a  népszavazásra  szánt
    kérdés  nem  irányul  az  általános honvédelmi  kötelezettség
    megszüntetésére.   Sem  a  békeidőben  teljesített   kötelező
    sorkatonai szolgálat eltörlése, sem annak hivatásos haderővel
    történő  felváltása nem igényli az Alkotmány módosítását,  az
    alkotmányozó  hatalom  ugyanis az  Alkotmányt  tehermentesítő
    törvényre  bízta  e  tárgykör  szabályozását.  A  népszavazás
    eredménye  semmiképpen sem zárja ki, hogy az  Országgyűlés  a
    Htv.  módosítása révén rendelkezzen a rendkívüli helyzetekben
    kötelező   sorkatonai   szolgálatról,   illetve,    hogy    a
    későbbiekben   az   Alkotmány   70/H.   §-ában    biztosított
    felhatalmazás alapján — újabb népszavazási kezdeményezés vagy
    az    arra    jogosulttól    származó    törvénykezdeményezés
    következtében  — újraszabályozza a honvédelmi kötelezettségek
    rendszerét.  A  népszavazásra  szánt  kérdésnek  a  hivatásos
    katonákból  álló haderő létesítésére vonatkozó része  alapján
    az  a  feladat  hárul  a  törvényhozásra,  hogy  sorkatonaság
    hiányában is biztosítsa a törvényi feltételeit annak, hogy  a
    hadsereg  képes legyen az ország hatékony védelmére és  ezzel
    alkotmányos feladatának betöltésére. A fentiekből következik,
    hogy az Alkotmánybíróságnak az Alkotmány 70/H. §-át értelmező
    és   a   honvédelmi   kötelezettség   tartalmát   meghatározó
    döntésével nem értek egyet.

    4.1.  A  határozat számos további megállapításával nem  tudok
    azonosulni.  A határozat visszatérően hangsúlyozza,  hogy  az
    Alkotmány  70/H.  §-a  az “állam számára  jogot  biztosít”  a
    katonai   szolgálat  kikényszerítésére,  továbbá  “az   állam
    határozza meg”, hogy az adott körülmények között a honvédelmi
    kötelezettség  teljesítését mely feltételek  mellett,  milyen
    módon  és  milyen körben várja el, illetve az “állam jogosult
    eldönteni”,  milyen terjedelemben igényli állampolgáraitól  a
    honvédelmi kötelezettségek teljesítését.
    A  határozatnak  ezekkel a megfogalmazásaival  maradéktalanul
    egyetértenék, ha az “állam” a törvényhozó hatalmat jelentené.
    Ha  ugyanis mindezek a törvényhozó jogosítványai, akkor  —  a
    kizárt  népszavazási tárgykörök hiányában  —  népszavazás  is
    jogosult dönteni róluk. Ám a határozatból az következik, hogy
    ez  esetben  az  “állam”  az alkotmányozó  hatalmat  jelenti,
    hiszen  a  döntés  értelmében a népszavazás  az  alkotmányozó
    hatalom szabályozási jogát csorbítja. Így viszont a határozat
    a  honvédelem  legkülönfélébb  kérdéseinek  szabályozását  az
    Alkotmány  szintjére emelte, és kizárta abból  a  törvényhozó
    hatalmat,  amit  elfogadhatatlannak és  megvalósíthatatlannak
    tartok.

    4.2.  A határozat szerint az Alkotmány 5. §-a és 40/A. §  (1)
    bekezdése  alapján a haza védelmével kapcsolatban az  államot
    kötelezettségek,  feladatok  terhelik,  s  azok   teljesítése
    érdekében  “a személyes szolgálat útján ellátandó  honvédelmi
    kötelezettség  igénybevételének  olyan  lehetőségét  kell  az
    állam  számára  biztosítani, amely minden időben  biztosítja,
    hogy  a  honvédelem  összefüggő  feladatait  kiegyensúlyozott
    módon   teljesíthesse.  Eszközök  és  lehetőségek   hiányában
    ugyanis  kritikus  és előre nem tervezhető  helyzetekben  oly
    módon  szűkülhet be az állam mozgástere, hogy nem tud  eleget
    tenni az Alkotmány 5. §-ából rá háruló kötelezettségeknek.” A
    határozat  végkövetkeztetése — mindezekkel  összefüggésben  —
    az,  hogy  a  kérdés “számos tekintetben alkotmánymódosításra
    irányul”.
    Álláspontom    szerint    a    határozatnak     ezekből     a
    megállapításaiból az következik, hogy — az Alkotmány 70/H. §-
    ának tartalmától függetlenül — a haza védelme kizárólag akkor
    biztosított,    ha    az   Alkotmány   lehetőséget    ad    a
    kényszersorozásra. A határozat értelmében tehát  ellentmondás
    keletkezne  az Alkotmányon belül, ha az alkotmányozó  hatalom
    az   Alkotmány   70/H.   §-ának  módosításával   megvonná   a
    felhatalmazást   a   törvényhozó  hatalomtól   a   sorkatonai
    szolgálat intézményesítésére. Úgy vélem, a határozat  nemcsak
    a  törvényhozó  hatalomtól vonta el a jogot  a  haderő  ilyen
    irányú     átalakítására,    hanem     megkérdőjelezte     az
    alkotmánymódosítás létjogosultságát is ebben a kérdésben.

    Az indítványozók egyéb kifogásai

    Egyetértek azzal a módszerrel, hogy az Alkotmánybíróság jelen
    esetben nem vizsgálta az indítványozók egyéb kifogásait, mert
    az   Alkotmány   módosítására   irányulónak   minősítette   a
    népszavazásra  bocsátandó kérdést. Mivel azonban  megítélésem
    szerint  a  kérdés nem vonja el az Országgyűlés  alkotmányozó
    hatalmát, szükségesnek tartom a további kifogások vizsgálatát
    is.

    1.  Az  Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontja szerint  nem
    lehet  országos népszavazást tartani — egyebek mellett  —  “a
    költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról”. Összhangban
    a   6/2001.  (VIII.  31.)  OVB  határozatot  a  jelen  üggyel
    párhuzamosan   felülbíráló   alkotmánybírósági   határozatban
    foglaltakkal, úgy ítélem meg, hogy e körbe nem tartozik  bele
    az  összes  olyan jogszabály, amelynek pénzügyi-költségvetési
    vonzata   van.  A  népszavazásra  bocsátandó  kérdésből   nem
    következik   a   tiltott  tárgykörként  megjelölt   törvények
    megváltoztatása,  és  a  kérdés  nem  irányul  arra,  hogy  a
    választópolgárok   pontosan   határozzanak    meg    jövőbeli
    költségvetési törvényben szereplő egyes kiadásokat.  Mindezek
    alapján úgy vélem, hogy a kérdés népszavazásra bocsátását nem
    zárja ki az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontja.

    2.  Az  Alkotmány  28/C. § (5) bekezdés b) pontja  alapján  a
    “hatályos  nemzetközi szerződésből eredő  kötelezettségekről,
    illetve   az   e   kötelezettségeket   tartalmazó   törvények
    tartalmáról”  nem  tartható népszavazás. Az  Alkotmánybíróság
    gyakorlata  szerint  az  e rendelkezésbe  foglalt  tilalom  a
    hatályos   nemzetközi  kötelezettségek  további  alakításából
    kizárja a közvetlen hatalomgyakorlást. [62/1997. (XII. 5.) AB
    végzés,  ABH 1997, 542, 546.; 11/1999. (V. 7.) AB  határozat,
    ABH 1999, 100, 103-104.; 25/2000. (VII. 6.) AB határozat, ABH
    2000, 159, 161-162.]
    A  kifogások előterjesztői nem neveztek meg olyan  nemzetközi
    szerződést,   illetve  nemzetközi  szerződés   kihirdetéséről
    rendelkező  törvényt,  amely kizárná a  sorkatonai  szolgálat
    békeidőben   történő  megszüntetését  és  annak   felváltását
    hivatásos  haderővel.  Az  Országgyűlés  1999.  február  9-én
    elfogadta    a   Magyar   Köztársaságnak   az   Észak-atlanti
    Szerződéshez   történő   csatlakozásáról   és   a   Szerződés
    szövegének  kihirdetéséről szóló 1999.  évi  I.  törvényt  (a
    továbbiakban: Ész.). Megítélésem szerint a Magyar Köztársaság
    nem  vállalt olyan nemzetközi jogi kötelezettséget az  Észak-
    atlanti  Szerződéssel, illetve az abban részt  vevő  felekkel
    szemben,  hogy fenntartja a sorkatonai szolgálatot. A  magyar
    állam  sem  az Ész.-ben, sem más nemzetközi szerződésben  nem
    kötelezte el magát a sorkatonaság intézményesítése mellett. A
    Magyar   Köztársaságot  az  Észak-atlanti  Szerződés   —   az
    Alkotmány  40/A.  §  (1)  bekezdésével  összhangban  —   arra
    kötelezi,  hogy  az  egyéni és a kollektív védelmi  feladatok
    ellátására alkalmas fegyveres erőket tartson fenn.  [25/2000.
    (VII.  6.)  AB  határozat, ABH 2000, 159, 162.; 5/2001.  (II.
    28.)  AB határozat, ABK 2001. február, 59, 61-62.] Az  Észak-
    atlanti  Szerződés  azért  nem  követel  meg  a  sorkatonaság
    intézményének  megőrzésére  irányuló  kötelezettségvállalást,
    mert  az  egyes  tagállamok döntésére  bízza,  hogy  miképpen
    biztosítják  fegyveres erőiknek a közös célok érdekében  való
    hatékony felhasználását. Ezt alapul véve napjainkban az Észak-
    atlanti   Szerződéshez  tartozó  államok   többsége   nem   a
    hadkötelezettség  alapján  szervezi  meg  fegyveres   erőinek
    felépítését. Mindezeket tekintetbe véve úgy ítélem meg,  hogy
    az  Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés b) pontja nem gátolja  meg
    népszavazás   tartását  az  aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányán
    szereplő kérdésben.

    3.  Az  Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének d) pontja  szerint
    nem  lehet  népszavazást tartani az Országgyűlés  hatáskörébe
    tartozó  “szervezetalakítási  (-átalakítási,  -megszüntetési)
    kérdésről”.  Az  Alkotmánynak ez  a  szabálya  nem  képezheti
    akadályát   minden   olyan   népszavazási   kezdeményezésnek,
    amelynek  eredményeként  esetleg egyes  állami  intézményeken
    belül  szervezeti  átalakításra kerülhet sor.  E  rendelkezés
    alapján  olyan  kérdésről  nem  tartható  népszavazás,  amely
    közvetlenül    valamely   meghatározott   állami    intézmény
    szervezetének     megalakítására,     átalakítására      vagy
    megszüntetésére  vonatkozik,  amennyiben  a  szabályozás   az
    Országgyűlés  hatáskörébe tartozik.  A  sorkatonai  szolgálat
    békeidőben  történő  megszüntetése esetleg  együtt  járhat  a
    Magyar   Honvédség   szervezetét,  meghatározott   szervezeti
    egységeit érintő jogszabályi rendelkezések módosításával,  de
    a  népszavazásra  bocsátandó kérdés nem erre  irányul,  és  a
    népszavazáson  részt vevő választópolgárok nem  erről  hoznak
    döntést.

    4.  A  kifogások  alapján azt is meg kell vizsgálni,  hogy  a
    népszavazási   kezdeményezés   alapjául   szolgáló   kérdésre
    egyértelműen  lehet-e  válaszolni. Az Alkotmánybíróságnak  az
    5/2001.   (VIII.   31.)  OVB  határozatot  a   jelen   üggyel
    párhuzamosan   felülbíráló   alkotmánybírósági   határozatban
    kialakított     álláspontja    szerint    az    egyértelműség
    követelményének  vizsgálata  egyrészt  azt  jelenti,  hogy  a
    népszavazásra  szánt  kérdés egyértelműen  megválaszolható-e,
    azaz  eldöntendő kérdés esetében arra “igen”-nel vagy  “nem”-
    mel  egyértelműen  lehet-e  felelni.  Nem  támasztható  olyan
    követelmény  a népszavazás kezdeményezőivel szemben,  hogy  a
    kérdés megfogalmazásakor az egyes jogágak kifejezéskészletét,
    a   jogszabályokban  meglévő  fogalmakat,  illetve  az  egyes
    tudományágak,  szakterületek  terminus  technicusait   vegyék
    alapul.  A kérdés egyértelműségének megállapításakor  azt  is
    vizsgálni   kell:   a   népszavazás  eredménye   alapján   az
    Országgyűlés el tudja-e dönteni, hogy az akkor hatályban lévő
    jogszabályok szerint terheli-e jogalkotási kötelezettség.
    Megítélésem  szerint  az aláírásgyűjtő íven  szereplő  kérdés
    egyértelműen az állampolgárok egy csoportja számára  kötelező
    sorkatonai  szolgálat békeidőben való megszüntetésére  és  az
    önkéntesség  alapján  szervezett  hivatásos  haderővel   való
    felváltására  irányul.  Erre a kérdésre  az  állampolgárok  a
    népszavazáson  egyértelmű  feleletet  tudnak   adni,   és   a
    népszavazás  eredménye  alapján  az  Országgyűlés  meg  tudja
    állapítani,   hogy   terheli-e   jogalkotási   kötelezettség.
    Álláspontom  szerint — szemben a határozatban foglaltakkal  —
    az nem képezi az Alkotmánybíróság vizsgálatának tárgyát, hogy
    a  “békeidőben” kifejezés szerepel-e az Alkotmányban  vagy  a
    Htv.     hatályban     lévő    normaszövegében,     és     az
    Alkotmánybíróságnak azt sem kell vizsgálnia, hogy  a  katonai
    terminológiában milyen jelentéstartalmakat tulajdonítanak  az
    “önkéntes” és a “hivatásos” haderő kifejezéseknek. Eredményes
    ügydöntő  népszavazás  esetén a  törvényhozó  feladata,  hogy
    olyan  normaszöveget  fogadjon el,  amelynek  fogalomkészlete
    összhangban     áll     az    Alkotmány    terminológiájával.
    Következésképpen  —  álláspontom  szerint  —  a   népszavazás
    kezdeményezői  által  megfogalmazott kérdés  eleget  tesz  az
    egyértelműség követelményének.

    5. Végezetül, úgy ítélem meg, hogy a népszavazásra bocsátandó
    kérdés,   illetve   az  Alkotmánynak   a   férfiak   és   nők
    egyenjogúságát  biztosító  66. § (1)  bekezdése,  valamint  a
    diszkrimináció  tilalmáról rendelkező 70/A. §  (1)  bekezdése
    között  — a jelen jogorvoslati eljárásban — nincs értékelhető
    alkotmányjogi összefüggés.

                                 ***

    Különvéleményem megfogalmazásakor abból indultam ki, hogy  az
    Alkotmánybíróság  eddigi  gyakorlata  alapján  az   Alkotmány
    módosítására   irányuló   kérdésben  választópolgárok   által
    kezdeményezett  népszavazásnak nincs helye. Alkotmánybíróként
    nem  vitatom az Alkotmánybíróságnak azt az álláspontját  sem,
    hogy  a  Magyar  Köztársaság alkotmányos berendezkedésében  a
    közvetlen    hatalomgyakorlás   egyik    módjának    minősülő
    népszavazás  szükségképpen  kiegészítő,  másodlagos  forma  a
    képviselet útján történő hatalomgyakorláshoz képest.
    Egyetértek   a   jelen  ügyben  meghozott   alkotmánybírósági
    határozatból   fakadó  azon  tétellel,   amely   szerint   az
    alkotmányozó   és  a  törvényhozó  hatalom  megkülönböztetése
    alapján  a  jelenlévő országgyűlési képviselők  kétharmadának
    szavazatát igénylő törvények tartalmát is érintheti  országos
    népszavazás.  A  kérdés  abban az esetben  nem  bocsátható  a
    választópolgárok által kezdeményezett népszavazásra, ha annak
    eredményeként az Országgyűlés a közjogi berendezkedés alapját
    képező   Alkotmány   módosítására  vagy  valamely   alapjogot
    alkotmánysértő  módon  korlátozó törvény  elfogadására  lenne
    köteles.  A fentiekből következik az is, hogy — az  Alkotmány
    28/C.  §  (5)  bekezdésében  felsorolt  tiltott  tárgyköröket
    leszámítva  —  nincs olyan, az Alkotmánnyal összhangban  lévő
    törvényhozási  kérdés,  amelyről  népszavazás  nem   hozhatna
    döntést.
    A  határozatétól eltérő alkotmányértelmezésemben azt kívántam
    hangsúlyozni, hogy az Alkotmány elsődleges célja az  alapvető
    jogok  biztosítása,  nem  pedig a Htv.-ben  szabályozott,  az
    állampolgárok  egy  csoportját érintő  sorkatonai  szolgálati
    kötelesség  feltétlen kikényszerítése. Az  általam  képviselt
    alkotmányfelfogásból  következik   az   is,   hogy   mind   a
    törvényhozók, mind — közvetlenül — a választópolgárok döntést
    hozhatnak a sorkatonai szolgálatról, amíg az alkotmányozó nem
    szünteti meg az alkotmányos felhatalmazást.

    Budapest, 2001. november 26.
                                             Dr. Kukorelli István
                                                    alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     50/2001. (XI. 22.)
     Date of the decision:
     .
     11/26/2001
     .
     .