Hungarian
Ügyszám:
.
398/B/2003
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 38/2003. (VI. 26.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/829
.
A döntés kelte: Budapest, 06/23/2003
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                               
  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozta  a
  következő

                          határozatot:

  Az    Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy    a    számla,
  egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról,
  valamint  a  nyugta adását biztosító pénztárgép és  taxaméter
  alkalmazásáról  szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet  7/A.  §
  (1) bekezdése alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság  határozatát a Magyar  Közlönyben  közzé
  teszi.
                             Indokolás

                                I.

   1.   Az  adatvédelmi  biztos  indítványa  szerint  a  számla,
   egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról,
   valamint  a  nyugta adását biztosító pénztárgép és  taxaméter
   alkalmazásáról  szóló  24/1995.  (XI.  22.)  PM  rendelet  (a
   továbbiakban: R.) 7/A. § (1) bekezdésének a 2003. április 15-
   től hatályos rendelkezései sértik az Alkotmánynak a személyes
   adatok  védelmét garantáló 59. § (1) bekezdését, a  személyes
   adatok  védelméről  és  a  közérdekű adatok  nyilvánosságáról
   szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.)  3.  §
   (1)  bekezdését, valamint a jogalkotásról szóló 1987. évi XI.
   törvény (a továbbiakban: Jat.) 1. §-át.

   Az indítványozó utalt arra is, hogy az R. túlterjeszkedett az
   általános  forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény  (a
   továbbiakban:  Áfa-tv.) 71. § (5) bekezdésének  b)  pontjában
   adott jogalkotási felhatalmazáson.

   Az   indítványozó  azzal  érvelt,  hogy   az   R-nek   az   a
   rendelkezése,  amely előírja, hogy az eladó  köteles  a  vevő
   szándékától    függetlenül   az   Áfa-tv.-ben    szabályozott
   adattartalmú   számlát,   egyszerűsített   számlát,   számlát
   helyettesítő  okmányt kiállítani, ha az  értékesítés  bármely
   termékfajtából  eléri  vagy  meghaladja  az   R.   2.   számú
   mellékletben  előírt  mennyiséget, és az  értékesítés  adóval
   növelt  összesített értéke eléri, vagy meghaladja az  50  000
   forintot,    a   törvényi   szintű   szabályozás    hiányában
   alkotmányellenes.

   2. Az Alkotmány érintett szabályai:

   "37. § ...
   (3)  A Kormány tagjai feladatuk ellátása körében rendeleteket
   adhatnak   ki.  Ezek  azonban  törvénnyel  vagy   a   Kormány
   rendeletével  és  határozatával nem lehetnek ellentétesek.  A
   rendeleteket a hivatalos lapban ki kell hirdetni. ...

   59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint  a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.
   (2) A személyes adatok védelméről szóló törvény elfogadásához
   a  jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
   szükséges."

   Az Avtv. szabálya szerint:

   "3. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
   a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
   b)  azt  törvény  vagy - törvény felhatalmazása  alapján,  az
   abban  meghatározott  körben - helyi  önkormányzat  rendelete
   elrendeli."

   A Jat. szerint:

   "1.  §  (1)  A  jogalkotó szervek a következő  jogszabályokat
   alkotják:
   a) az Országgyűlés törvényt,
   b)
   c) a Kormány rendeletet,
   d)  a miniszterelnök és Kormány tagja (a továbbiakban együtt:
   miniszter) rendeletet,
   e)
   f) az önkormányzat rendeletet.
   (2) E rangsornak megfelelően az alacsonyabb szintű jogszabály
   nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal."

   Az Áfa-tv. szerint:

   "71. § ...
   (5) A pénzügyminiszter felhatalmazást kap arra, hogy a nyugta
   adóigazgatási  azonosításának  módjáról  szóló  jogszabályban
   meghatározza
   a)  azokat  a  területeket, tevékenységi ágakat, melyekben  a
   nyugtaadási    kötelezettség   kizárólag   az   adóigazgatási
   azonosításra alkalmas nyugta adását biztosító pénztárgép vagy
   taxaméter  (a továbbiakban együtt: pénztárgép) alkalmazásával
   teljesíthető, valamint
   b)  a  kis-  és  nagykereskedelmi értékesítések  mennyiséghez
   kötött dokumentálására vonatkozó különös szabályokat."

   Az R. érintett szabályai szerint:

   "7/A.  §  (1)  Kis-  és nagykereskedelmi  értékesítés  esetén
   készpénzzel  vagy  készpénz-helyettesítő  eszközzel   történő
   fizetés   mellett,  az  eladó  köteles  a  vevő   szándékától
   függetlenül az Áfa-tv.-ben szabályozott adattartalmú számlát,
   egyszerűsített   számlát,   számlát   helyettesítő    okmányt
   kiállítani,  ha  az értékesítés bármely termékfajtából  eléri
   vagy  meghaladja a 2. számú mellékletben előírt  mennyiséget,
   és  -  nem  jövedéki  termék esetén - az  értékesítés  adóval
   növelt  összesített értéke eléri, vagy meghaladja az  50  000
   forintot.  A  bizonylatnak  ilyenkor  tartalmaznia  kell   az
   értékesített   áru  pontos  megnevezését  és   annak   egyedi
   beazonosítását lehetővé tevő adatait (fajta, méret stb.).
   (2)   Az   egyéb   áruk  2.  számú  melléklet  2.   pontjában
   meghatározott mennyiség ötszörösét elérő értékesítése  esetén
   a vevő adóalanynak adóalanyiságát az R. 1. § (3) bekezdésében
   foglalt előírásnak megfelelően igazolnia kell.

   (3) Az (1) bekezdés alkalmazásában:
   1. Nagykereskedelem:
   a)   az   új   és   használt   cikkek  (átalakítás   nélküli)
   viszonteladása    kiskereskedőknek,   ipari,    kereskedelmi,
   intézményi    vagy   szakmai   felhasználóknak    vagy    más
   nagykereskedőknek;
   b)  áru  beszerzése vagy áru értékesítése érdekében kifejtett
   ügynöki  tevékenység a következők részére: nagykereskedőknek,
   közvetítő   kereskedőknek   ipari   elosztó   szervezeteknek,
   exportőröknek,    importőröknek,    szövetkezeti     beszerző
   társulásoknak,   a   kereskedelmi  vagy   árubrókereknek,   a
   bizományosi  kereskedőknek és ügynököknek, felvásárlóknak,  a
   mezőgazdasági     termékek     értékesítésével     foglalkozó
   felvásárlóknak és szövetkezeteknek;
   c)    nagykereskedelmi    értékesítés    keretében    végzett
   felvásárlás.
   2. Kiskereskedelem:
   a)  az új és használt személyi és háztartási cikk (átalakítás
   nélküli)   értékesítése  üzletben,  csomagküldő   szolgálaton
   keresztül,  postai utánvéttel, házaló és utcai árus  által  a
   fogyasztók    széles   körében   személyi   vagy   háztartási
   használatra;
   b) a bizományosi, ügynöki kiskereskedelem. ...

   2. számú melléklet a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelethez
   A  rendelet 7/A. §-a alapján az alábbi mennyiséget  meghaladó
   értékesítések   esetén   kötelező   számlát,   egyszerűsített
   számlát, számlát helyettesítő okmányt kiállítani:
   1.  A  jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
   különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 72. §-ának
   (11)   bekezdésében   meghatározott   mennyiséget   meghaladó
   jövedéki termékek esetében.
   2. Egyéb áruk esetén:
    -500 forint egyedi érték (egységár) alatt fajtánként 100 db
    500-5000 forint egyedi érték (egységár) esetén fajtánként 10
   db
     5001-  forint  egyedi érték (egységár)  felett  fajtánként,
   készletenként 5 db"

                                II.

   Az indítvány megalapozott.

   1. Az R. 7/A. §-a bizonyos esetekben arra kötelezi az eladót,
   hogy   a   vevő   szándékától  függetlenül   az   Áfa-tv.-ben
   szabályozott  adattartalmú számlát,  egyszerűsített  számlát,
   számlát helyettesítő okmányt állítson ki.

   Az  Áfa-tv. 13. § (1) bekezdése 16. pontja határozza  meg  az
   Áfa-tv.   alkalmazásában  a  számla  adattartalmát.  Eszerint
   "számla:  adóigazgatási azonosításra alkalmas  bármely  olyan
   bizonylat, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:
   a) a számla sorszáma;
   b)  a  számla  kibocsátójának  neve,  címe  és  adóigazgatási
   azonosító száma;
   c) a vevő neve és címe;
   d) a teljesítés időpontja;
   e) a számla kibocsátásának kelte;
   f) a fizetés módja és határideje;
   g)  a  termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási
   száma,   amely  legalább  szükséges  az  e  törvény  szerinti
   hivatkozás beazonosításához;
   h)  a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes
   mértékegységben   kifejezhető   -   mennyiségi   egysége   és
   mennyisége;
   i)  a  termék,  szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi  egységre
   vetíthető - adó nélkül számított egységára;
   j)  a  termék (szolgáltatás) adó nélkül számított ellenértéke
   tételenként és összesen;
   k) a felszámított adó százalékos mértéke;
   l) az áthárított adó összege tételenként és összesen;
   m)   a   termék   (szolgáltatás)  adóval   együtt   számított
   ellenértéke tételenként és összesen;
   n) a számla végösszege."

   A   17.  pont  az  egyszerűsített  számláról  szól.  Eszerint
   "egyszerűsített  számla: adóigazgatási azonosításra  alkalmas
   bármely  olyan bizonylat, amely legalább a következő adatokat
   tartalmazza:
   a) a számla sorszáma;
   b)  a  számla  kibocsátójának  neve,  címe  és  adóigazgatási
   azonosító száma;
   c) a vevő neve és címe;
   d) a számla kibocsátásának kelte;
   e)  a  termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási
   száma,   amely  legalább  szükséges  az  e  törvény  szerinti
   hivatkozás beazonosításához;
   f)  a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes
   mértékegységben   kifejezhető   -   mennyiségi   egysége   és
   mennyisége;
   g)  a  termék,  szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi  egységre
   vetíthető - adóval együtt számított egységára;
   h)   a   termék   (szolgáltatás)  adóval   együtt   számított
   ellenértéke tételenként és összesen;
   i) a 44. § (2) bekezdésében meghatározott százalékérték."

   A  18.  pont a számlát helyettesítő okmány fogalmát határozza
   meg.  "Számlát  helyettesítő okmány: bármilyen  adóigazgatási
   azonosításra  alkalmas  bizonylat (irat),  amely  legalább  a
   következő adatokat tartalmazza:
   a)  a  terméket  átadó (szolgáltatást nyújtó) adóalany  neve,
   címe és adóigazgatási azonosító száma;
   b) a terméket átvevő (szolgáltatást saját nevében megrendelő)
   neve, címe és adóigazgatási azonosító száma;
   c) a teljesítés időpontja;
   d)  a  termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási
   száma,   amely  legalább  szükséges  az  e  törvény  szerinti
   hivatkozás beazonosításához;
   e) az adó alapja;
   f) a felszámított adó százalékos mértéke;
   g) az áthárított adó összege."

   Az  Áfa-tv.  13.  §  (1)  bekezdés 16.,  17.  és  18.  pontja
   értelmében   a   számla,   egyszerűsített   számla,   számlát
   helyettesítő  okmány kötelezően tartalmazza számos  más  adat
   mellett a vevő (átvevő, megrendelő) nevét és címét.

   Az  Avtv.  2.  §  1. pontja szerint e törvény  alkalmazásában
   "személyes  adat: a meghatározott természetes  személlyel  (a
   továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az  adatból
   levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes
   adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
   kapcsolata az érintettel helyreállítható."

   A  2.  §  4.  a) pontja szerint "adatkezelés: az  alkalmazott
   eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele
   és   tárolása,   feldolgozása,   hasznosítása   (ideértve   a
   továbbítást   és  a  nyilvánosságra  hozatalt)  és   törlése.
   Adatkezelésnek  számít az adatok megváltoztatása  és  további
   felhasználásuk megakadályozása is."

   Az   R.  7/A.  §  (1)  bekezdése  személyes  adatok  kötelező
   kezelését írja elő, az érintett hozzájárulása hiányában is.

   Az  Alkotmánybíróság  már  korábban megállapította,  hogy  az
   "Alkotmány 59. §-ában biztosított személyes adatok védelméhez
   való  jognak  eszerint  az  a tartalma,  hogy  mindenki  maga
   rendelkezik     személyes    adatainak    feltárásáról     és
   felhasználásáról. Személyes adatot felvenni  és  felhasználni
   tehát  általában  csakis az érintett beleegyezésével  szabad;
   mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az
   adatfeldolgozás  egész  útját, vagyis  mindenkinek  joga  van
   tudni,  ki,  hol,  mikor, milyen célra  használja  fel  az  ő
   személyes  adatát. Kivételesen törvény elrendelheti személyes
   adat  kötelező kiszolgáltatását, és előírhatja a felhasználás
   módját  is." [15/1991. (IV. 13.) AB határozat, ABH 1991,  40,
   42.]

   Az  Avtv. 3. § (1) bekezdése értelmében személyes adat  akkor
   kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt  törvény
   vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
   körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

   Az  R.  7/A.  § (1) bekezdése ellentétes az Avtv.  3.  §  (1)
   bekezdésében foglaltakkal, ezért sérti az Alkotmány 37. § (3)
   bekezdését.

   2.  Az  Áfa-tv. 71. § (5) bekezdés b) pontja arra  hatalmazta
   fel   a   pénzügyminisztert,  hogy  "a  nyugta  adóigazgatási
   azonosításának  módjáról szóló jogszabályban meghatározza"  a
   kis-  és  nagykereskedelmi értékesítések mennyiséghez  kötött
   dokumentálására vonatkozó különös szabályokat.

   A  nyugta  az  Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 20. pontja  szerint
   "adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan bizonylat,
   amely legalább a következő adatokat tartalmazza:
   a) a nyugta sorszáma;
   b)   a   nyugta   kibocsátójának  neve,  címe,  adóigazgatási
   azonosító  száma,  vagy az adóhatóság által  jóváhagyott  más
   azonosító;
   c) a nyugta kibocsátásának kelte;
   d) a fizetendő összeg."

   Az  Áfa-tv.  szabályai  értelmében  a  nyugta  és  a  számla,
   egyszerűsített    számla,   számlát    helyettesítő    okmány
   adattartalma egymástól eltérő.

   Az  Áfa-tv.  értelmében  a számla, egyszerűsített  számla  és
   számlát  helyettesítő okmány az adólevonási jog gyakorlásának
   egyik tárgyi feltétele (35. § (1) bekezdés).

   A  számlaadási  kötelezettség az Áfa-tv. 43. § (1)  bekezdése
   alapján  azt  jelenti,  hogy az adóalany  köteles  az  általa
   teljesített termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról a)
   számlát;  b)  a  teljesítéssel egyidejűleg  készpénzzel  vagy
   készpénz-helyettesítő eszközzel történő fizetés esetén  pedig
   kérésre  -  a  kibocsátó döntésétől függően -  egyszerűsített
   számlát vagy számlát kibocsátani.

   Az  Áfa-tv.  71. § (5) bekezdés b) pontja csupán a  nyugtával
   kapcsolatban tartalmaz jogalkotási felhatalmazást; nem terjed
   ki  arra, hogy a pénzügyminiszter a rendeletében eltérjen  az
   Áfa-tv.  43.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  írt  attól   a
   szabálytól,  amely csak a vevő (átvevő, megrendelő)  kérésére
   ír elő számlaadási kötelezettséget.

   Az  R.  ezért  ellentétes az Áfa-tv. 71. §  (5)  bekezdés  b)
   pontjában foglaltakkal.

   3.   Az   R.   preambuluma  nemcsak  az   Áfa-tv-ben   kapott
   felhatalmazásra  hivatkozik, hanem az adózás rendjéről  szóló
   1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) 96. §-ának  (3)
   bekezdésében kapott jogalkotási felhatalmazásra is.

   Az Art. e szabálya szerint "a pénzügyminiszter rendeletben  a
   számla,  az  egyszerűsített számla,  a  nyugta  adóigazgatási
   azonosítását meghatározza."

   Ez  a  felhatalmazó rendelkezés sem értelmezhető úgy, hogy  a
   számla,  az  egyszerűsített számla,  a  nyugta  adóigazgatási
   azonosítása  körébe  tartozna  annak  rendeleti   úton   való
   meghatározása is, hogy az eladó milyen esetben köteles a vevő
   szándékától  függetlenül  számlát,  egyszerűsített   számlát,
   számlát   helyettesítő  okmányt  kiállítani;  a   jogalkotási
   felhatalmazást nem lehet kiterjesztően értelmezni.

   Minderre  figyelemmel az Alkotmánybíróság a támadott  szabály
   alkotmányellenességét állapította meg és azt megsemmisítette.

   Az  Alkotmánybíróság a gyakorlata szerint, ha az indítvánnyal
   támadott  jogszabályt  vagy annak  egy  részét  az  Alkotmány
   valamely  rendelkezésébe ütközőnek  minősíti,  és  ezért  azt
   megsemmisíti,   akkor   a   további  alkotmányi   rendelkezés
   esetleges   sérelmét  -  a  már  megsemmisített   jogszabályi
   rendelkezéssel  összefüggésben  -  érdemben  nem   vizsgálja.
   [44/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 203, 205; 4/1996.
   (II.  23.) AB határozat, ABH 1996, 37, 44; 61/1997. (XI. 19.)
   AB  határozat,  ABH  1997, 361, 364;  15/2000.  (V.  24.)  AB
   határozat,  ABH  2000,  420,  423;  16/2000.  (V.   24.)   AB
   határozat,  ABH  2000,  425,  429;  29/2000.  (X.   11.)   AB
   határozat, ABH 2000, 193, 200.].

   Az  Alkotmánybíróság  ezért nem vizsgálta,  hogy  a  támadott
   szabály   sérti-e   az  Alkotmány  59.  §  (1)   bekezdésében
   foglaltakat.

   A   Magyar   Közlönyben   való  közzététel   elrendelése   az
   Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  41.  §-án
   alapul.
        Dr. Bihari Mihály                   Dr. Strausz János
        alkotmánybíró                           alkotmánybíró

                 Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                        előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    38/2003. (VI. 26.)
    Date of the decision:
    .
    06/23/2003
    .
    .