Hungarian
Ügyszám:
.
314/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 37/2008. (IV. 8.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/377
.
A határozat kelte: Budapest, 04/07/2008
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság    jogszabály    alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítványok,
  valamint  bírói  kezdeményezés alapján,  továbbá  –  hivatalból
  eljárva   –   mulasztásban  megnyilvánuló   alkotmányellenesség
  vizsgálata  tárgyában  –  Dr.  Trócsányi  László  alkotmánybíró
  különvéleményével – meghozta az alábbi

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva  –  megállapítja,
  hogy  az  Alkotmány  57. § (1) bekezdését  sértő,  mulasztásban
  megnyilvánuló  alkotmányellenes  helyzet  keletkezett  azáltal,
  hogy  az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról  szóló
  1996. évi I. törvényben nem szabályozta, hogy az Országos Rádió
  és Televízió Testület milyen szempontok alapján határozza meg a
  műsorszolgáltatási díj mértékét.

  Az  Alkotmánybíróság  ezért  felhívja  az  Országgyűlést,  hogy
  szabályozási  kötelezettségének  2008.  december  31-ig  tegyen
  eleget.

  2.  Az  Alkotmánybíróság  a rádiózásról  és  a  televíziózásról
  szóló  1996. évi I. törvény 41. § (1) bekezdés m) pontja  és  a
  113. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és
  megsemmisítésére     irányuló    indítványokat     és     bírói
  kezdeményezéseket elutasítja.

  3.  Az  Alkotmánybíróság  a rádiózásról  és  a  televíziózásról
  szóló  1996. évi I. törvény 41. § (1) bekezdés m) pontja  és  a
  113.   §   (2)  bekezdése  nemzetközi  szerződésbe  ütközésének
  vizsgálatára irányuló indítványt visszautasítja.

  4.  Az  Alkotmánybíróság  a rádiózásról  és  a  televíziózásról
  szóló 1996. évi I. törvény 41. § (1) bekezdés m) pontja alapján
  az   Országos   Rádió  és  Televízió  Testület  által   kiadott
  határozatok alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítványokat
  visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.  Az  indítványozó kérelmet nyújtott be a  rádiózásról  és  a
   televíziózásról  szóló  1996. évi I. törvény  (a  továbbiakban:
   Médiatörvény)  41.  §  (1)  bekezdés m)  pontjának,  illetve  e
   rendelkezésre hivatkozással meghozott 262/1997. (XI.  6.)  ORTT
   határozat és az ezt módosító 464/2002. (III. 7.) ORTT határozat
   alkotmányossági vizsgálata tárgyában. A Médiatörvény 41. §  (1)
   bekezdése határozza meg az Országos Rádió és Televízió Testület
   (a  továbbiakban:  ORTT) feladatait. Ennek  keretében  az  ORTT
   megállapítja  és  közzéteszi  a  műsorelosztással,  valamint  a
   műholdas   terjesztéssel   történő  műsorszolgáltatás   díjának
   mértékét (mértékeit). Az indítványozó véleménye szerint sérti a
   jogállamiság  részét képező jogbiztonságot, hogy a Médiatörvény
   nem   tartalmazza   a   díjmegállapításnál  figyelembe   veendő
   szempontokat, a díjmeghatározás bármikor, bármilyen tartalommal
   megváltoztatható.   Törvényi  korlát  nélküli   diszkrecionális
   döntéssel   akár  olyan  mértékű  műsorszolgáltatási   díj   is
   előírható   ORTT   határozatban,  ami  lehetetlenné   teszi   a
   médiapiacon  való jelenlétet, s ezáltal sérül a sajtószabadság.
   Az   ORTT  nemcsak  a  díj  meghatározására  jogosult  (ami  az
   indítványozó  szerint normaalkotás), hanem  saját  maga  hajtja
   végre    határozatát,   ami   szintén   ellentétben    áll    a
   jogállamisággal. Az indítványozó végül utalt arra, hogy  bár  a
   díjtáblázat   által   meghatározott  műsorszolgáltatási   díjat
   meghatározó  egyedi döntés ellen bírósághoz lehet fordulni,  de
   magát  a  díjtáblázatot nem lehet bíróság előtt vitatni,  s  ez
   pedig  a  jogorvoslathoz való jogot és  a  bírósághoz  fordulás
   jogát sérti.
   A  Médiatörvény 113. § (2) bekezdése szerint „ha  a  bejelentés
   tudomásulvételét a Testület hatvan napon belül nem tagadta meg,
   a  bejelentést  nyilvántartásba vettnek kell  tekinteni  azzal,
   hogy  a  műsorszolgáltatási díj mértékét e  határidőn  belül  a
   jogosulttal  közölni  kell”. Az indítványozó  kifejtette,  hogy
   műsorszolgáltatási díj fizetése a szerződéses műsorszolgáltatók
   esetén  még  érthető, hiszen állami frekvenciát  használnak,  a
   nyertes   pályázatot  követően  műsorszolgáltatási   szerződést
   kötnek,  a  műsorszolgáltatási  díj  ezért  ennek  mintegy   az
   ellenértéke.  A csupán bejelentéshez és regisztrációhoz  kötött
   műsorszolgáltatók esetén azonban a műsorszolgáltatási  díj  nem
   lehet   ellenérték   (csak  adó,  vagy  adó  jellegű   fizetési
   kötelezettség), de a Médiatörvényből az sem derül ki,  hogy  az
   így  létrejött jogviszony polgári jogi vagy közjogi  jogviszony
   (szemben  a  szerződéses  kapcsolattal –  a  műsorszolgáltatási
   szerződéssel –, amely egyértelműen magánjogi jellegű,  véli  az
   indítványozó).  Az  indítványozó  kifejtette  végül,   hogy   a
   műholdas és a vezetékes műsorszolgáltatókra a Médiatörvény  41.
   §  (1) bekezdés m) pontja alapján előírt műsorszolgáltatási díj
   igazgatási  szolgáltatási díjnak sem  tekinthető,  mivel  akkor
   annak az igazgatási tevékenység költségeihez kellene igazodnia.
   A jogviszonyok keveredése a jogbiztonságot sérti.
   A  fentiek  alapján az indítványozó a Médiatörvény  41.  §  (1)
   bekezdés  m)  pontjának, illetve e rendelkezésre  hivatkozással
   meghozott 262/1997. (XI. 6.) ORTT határozat és az ezt  módosító
   464/2002.  (III. 7.) ORTT határozatnak az Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésével 57. § (1) és (5) bekezdésével, és a 61. §  (1)  és
   (2) bekezdésével való ellentéte megállapítását kérte.

    Az  indítványozó később ún. „kiegészítő iratot”  nyújtott  be,
   amelyben kiterjesztette indítványát a Médiatörvény 113.  §  (2)
   bekezdése  vizsgálatára és megsemmisítésére  is.  A  kiegészítő
   indítvány  kérelmet tartalmazott az emberi  jogok  és  alapvető
   szabadságok védelméről szóló, Rómában 1950. november 4-én  kelt
   Egyezmény  (a  továbbiakban: Emberi Jogok  Európai  Egyezménye;
   kihirdette  az  1993.  évi  XXXI. törvény)  10.  cikkével  való
   összhang vizsgálatára is.

   2.  Az ORTT az 1. pontban ismertetett ügy indítványozója ellen,
   műsorszolgáltatási  díj  megfizetése iránti  pert  indított.  A
   perben eljáró Fővárosi Ítélőtábla a 9.Pf.21.656/2006/4-I.  szám
   alatt    –   az   eljárás   felfüggesztése   mellett    –    az
   Alkotmánybírósághoz fordult, s kérte a Médiatörvény 41.  §  (1)
   bekezdés  m)  pontjának,  valamint a Médiatörvény  113.  §  (2)
   bekezdése    alkotmányossági   vizsgálatát,   e   rendelkezések
   megsemmisítését, valamint a konkrét ügyben történő  alkalmazási
   tilalom kimondását. Az indítványozó bíróság – lényegében az  1.
   pontban ismertetett indítványozói érveléssel összhangban  –  az
   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésének  és  57.  §  (1)   és   (5)
   bekezdésének  a  sérelmére hivatkozott. Új érvként  kifejtette,
   hogy  a  jogorvoslathoz  való jog  azért  is  sérül,  mivel  „a
   fizetési   kötelezettségre  vonatkozó   feltételrendszer   jogi
   szabályozása  hiányában a bíróság (…) nincs  olyan  helyzetben,
   hogy  a műsorszolgáltatási díjjal összefüggő bármely jogvitában
   az eljárásra irányadó szabályoknak megfelelő érdemi határozatot
   hozzon”.

   3.  Az 1. pontban foglalt kérelemmel azonos tartalmú indítványt
   (és „kiegészítő iratot”) nyújtott be egy másik indítványozó. Az
   ORTT   ezen  ügy  indítványozója  ellen  is  pert  indított   a
   műsorszolgáltatási  díj  megfizetése  iránt.  A  perben  eljáró
   Fővárosi  Ítélőtábla  ebben – a 9.Pf.21.285/2005/7-I.  számú  –
   ügyben  is  felfüggesztette az eljárását,  s  korábbi  –  a  2.
   pontban jelzett – beadványában szereplő azonos érvek alapján az
   Alkotmánybírósághoz  fordult. A Fővárosi  Ítélőtábla  ebben  az
   ügyben  is  kezdeményezte a Médiatörvény 41. § (1) bekezdés  m)
   pontjának,  valamint  a  Médiatörvény  113.  §  (2)   bekezdése
   alkotmányossági  vizsgálatát, e rendelkezések  megsemmisítését,
   illetve a jelölt ügyben való alkalmazási tilalom kimondását.

   4.  Az  Alkotmánybíróság a négy indítványt tárgyuk azonosságára
   tekintettel  az  Alkotmánybíróság  ideiglenes  ügyrendjéről  és
   annak  közzétételéről szóló, módosított és egységes szerkezetbe
   foglalt  3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH 2003, 2065.  –  a
   továbbiakban: Ügyrend) 28. § (1) bekezdése alapján egyesítette,
   s egy eljárásban bírálta el.

                                 II.

   1. Az Alkotmány vonatkozó szabályai szerint:

   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”

   „57.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
   törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
    (…)
   (5)   A  Magyar  Köztársaságban  a  törvényben  meghatározottak
   szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
   jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
   időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  –  a
   jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
   elfogadott törvény korlátozhatja.”

   „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
   szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
   (2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát.”

   2. A Médiatörvény figyelembe veendő szabályai értelmében:

   „41. § (1) A Testület feladatai:
    (…)
    m)   megállapítja  a  műsorelosztással,  valamint  a  műholdas
   terjesztéssel   történő  műsorszolgáltatás   díjának   mértékét
   (mértékeit), és ezt közzéteszi;”

          „A műsorszolgáltatási szerződés alapvető tartalma
   90.  §  (1)  A  műsorszolgáltatási szerződés a  Testület  és  a
   pályázati  eljárásban kiválasztott műsorszolgáltató között  jön
   létre.  Műsorszolgáltatási  szerződést  földfelszíni  rendszerű
   műsorszórás  útján megvalósuló, illetve a Kormány  rendelkezési
   jogába tartozó (általa bérelt) műholdas, valamint rádiótávközlő
   eszközzel végzett műsorszolgáltatás esetén kell kötni.
   (2)  A műsorszolgáltató a pályázatában vállalt időtartamban  és
   adásidőben  az  adásidő-beosztás szerint, saját megkülönböztető
   azonosítási   jelét   használva,  a  vállalt  műsorstruktúrának
   megfelelő  műsor  sugárzására jogosult és  köteles,  az  általa
   üzemben  tartott saját hálózaton, berendezésekkel,  eszközökkel
   vagy    távközlési   szolgáltató   (műsorszóró)    szolgáltatás
   közreműködésével.  A  saját  eszközökkel  történő   műsorszóró,
   szétosztó  tevékenységekre a távközlési szolgáltatási engedélyt
   nem,   de   a   külön   jogszabályokban   meghatározott   egyéb
   engedélyeket be kell szerezni.
   (3)   A  jogosult  ellenszolgáltatásként  negyedévenként  előre
   műsorszolgáltatási   díjat  fizet.  A  műsorszolgáltatási   jog
   elnyerésekor  a  díjat  fél  évre  előre  kell  megfizetni.   A
   díjfizetés  késedelme  esetén a Testület a  szerződést  tizenöt
   napos határidővel felmondhatja.
   (4)  A  (3)  bekezdésben foglaltak megszegése a törvény  súlyos
   megsértésének minősül.
   (5)  A  szerződésszegés miatt kiköthető kötbér  esetenként  nem
   haladhatja meg az éves műsorszolgáltatási díj ötven százalékát.
   (6)   A   nem  nyereségérdekelt  műsorszolgáltató  nem  köteles
   műsorszolgáltatási  díjat  fizetni. A  nem  nyereségérdekeltség
   feltételeinek  való  megfelelést a Testület  állapítja  meg.  A
   feltételek teljesítéséről a műsorszolgáltató minden év végén  a
   Testület által megállapított időpontban beszámol.”

            „A vezetékes és a műholdas műsorszolgáltatás
    113.  §  (1) Az a műsorszolgáltató, aki műsorának terjesztését
   kizárólag    műsorelosztó    rendszer    segítségével    végzi,
   műsorszolgáltató  tevékenységének  megkezdése  előtt   legalább
   harminc nappal köteles a Testületnek bejelenteni a 96.  §  (1)-
   (3) bekezdése szerinti adatokat.
    (2)  Ha a bejelentés tudomásulvételét a Testület hatvan  napon
   belül  nem  tagadta meg, a bejelentést nyilvántartásba  vettnek
   kell tekinteni azzal, hogy a műsorszolgáltatási díj mértékét  e
   határidőn belül a jogosulttal közölni kell.
    (3)  A  bejelentés  tudomásulvételét meg kell  tagadni,  ha  a
   bejelentő  egyébként  nem lehetne műsorszolgáltatási  szerződés
   jogosultja.
    (4) Törölni kell a nyilvántartásból a műsorszolgáltatót, ha
    a) a nyilvántartásba vétel megtagadásának volna helye,
    b)   az   üzemben   tartó  bejelentette  a   műsorszolgáltatás
   elosztásának   megszüntetését,  vagy  tizenkét  hónapon   belül
   legfeljebb összesen hatvan napon át folytatta,
    c)   a   törvény   II.  fejezetében  foglalt   kötelezettségét
   ismételten súlyosan megszegte.
    (5)  E  § rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben  is,
   ha  a  műsorszolgáltatás nem a Kormány  rendelkezési  joga  alá
   tartozó műhold igénybevételével történik.”

                                III.

   Az  Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt  döntését  az
   alábbiakra alapozta:

   1.    A    Médiatörvényben   szabályozott    műsorszolgáltatási
   díjfizetési   kötelezettség  megállapítása  a  műsorszolgáltató
   státusza  alapján változik. A Médiatörvény 22. § (4)  bekezdése
   szerint   „a  közszolgálati  műsorszolgáltató  és  a  közműsor-
   szolgáltató   mentesül  a  műsorszolgáltatási  díj  fizetésének
   kötelezettsége   alól”.  Eltérő  megítélés   alá   tartozik   a
   földfelszíni rendszerű műsorszórás útján megvalósuló, illetve a
   Kormány  rendelkezési jogába tartozó (általa bérelt)  műholdas,
   valamint  rádiótávközlő  eszközzel  végzett  műsorszolgáltatás.
   Ebben  az  esetben  a Médiatörvény 90. § (1) bekezdése  szerint
   műsorszolgáltatási szerződést kell kötni, amely az  ORTT  és  a
   pályázati  eljárásban kiválasztott műsorszolgáltató között  jön
   létre.  A  Médiatörvény 90. § (3) bekezdése szerint „a jogosult
   ellenszolgáltatásként  negyedévenként előre  műsorszolgáltatási
   díjat fizet. A műsorszolgáltatási jog elnyerésekor a díjat  fél
   évre  előre  kell megfizetni. A díjfizetés késedelme  esetén  a
   Testület  a szerződést tizenöt napos határidővel felmondhatja.”
   Ebben   az   esetben   tehát  a  műsorszolgáltatási   díjat   a
   műsorszolgáltatási szerződés határozza meg.
   A  fentieken  –  azaz a műsorszolgáltatási díj  alól  mentesülő
   közszolgálati  műsorszolgáltatón, illetve a  műsorszolgáltatási
   díjat  műsorszolgáltatási szerződés alapján fizető szolgáltatón
   –  kívül  a  Médiatörvény  113. §-a  a  vezetékes  és  műholdas
   műsorszolgáltatás  cím  alatt szabályozza  a  bejelentéshez  és
   nyilvántartásba vételhez kötött szolgáltatók műsorszolgáltatási
   díjfizetési  kötelezettségét. A 113. § (2)  bekezdés  kimondja,
   hogy  ha a bejelentés tudomásulvételét a Testület hatvan  napon
   belül  nem  tagadta meg, a bejelentést nyilvántartásba  vettnek
   kell tekinteni azzal, hogy a műsorszolgáltatási díj mértékét  e
   határidőn belül a jogosulttal közölni kell. A Médiatörvény 113.
   § (5) bekezdése szerint ezeket a rendelkezéseit kell alkalmazni
   abban  az  esetben  is, ha a műsorszolgáltatás  nem  a  Kormány
   rendelkezési joga alá tartozó műhold igénybevételével történik.
   Az   indítványok   a   bejelentéshez  kötött  műsorszolgáltatók
   műsorszolgáltatási díjfizetését sérelmezik.

   2.  Valamennyi indítványozó felvetette a jogbiztonság  sérelmét
   a  tekintetben, hogy nem dönthető el: a műsorszolgáltatási  díj
   fizetése közjogi vagy magánjogi jellegű jogviszonyt keletkeztet-
   e.  Közjogi  jogviszony  esetén adónak,  adó  jellegű  fizetési
   kötelezettségnek,   esetleg  igazgatási  szolgáltatás   díjának
   lehetne  tekintetni a műsorszolgáltatási díjat, utóbbi  esetben
   magánjogi   szerződés   alapján  létrejött   –   kialkudott   –
   ellenszolgáltatásnak.  Az Alkotmánybíróság  az  alkotmányossági
   probléma   eldöntéséhez   elsőként  a  műsorszolgáltatási   díj
   természetét (célját, jellegét) vizsgálta meg.
   A     Médiatörvény    alapján    megállapítható,     hogy     a
   műsorszolgáltatási    díj   alapvetően    a    nyereségérdekelt
   műsorszolgáltatáshoz kapcsolódik. Ezzel összefüggésben teremt a
   díjfizetés  alól kivételt a Médiatörvény 22. § (4) bekezdése  a
   közszolgálati   műsorszolgáltató  és  a   közműsor-szolgáltatás
   tekintetében.  A  szerződés  alapján történő  műsorszolgáltatás
   körében  is fennáll a kivétel, a 90. § (6) bekezdése  kimondja,
   hogy   a  nem  nyereségérdekelt  műsorszolgáltató  sem  köteles
   műsorszolgáltatási díjat fizetni. A műsorszolgáltatási díjnak a
   nyereségérdekeltséggel összefüggő voltát erősíti a Médiatörvény
   108.  §  (4)  bekezdése is, amely kimondja,  hogy  a  közműsor-
   szolgáltatónak,   ha  nem  kizárólag  közszolgálati   műsorának
   teljesítése  céljából kapcsolódik hálózatba, műsorszolgáltatási
   díjat  kell fizetnie. Megállapítható, hogy a Médiatörvényben  a
   műsorszolgáltatási  díj  alapvetően  egységes  jogintézmény:  a
   törvény  a  műsorszolgáltatási  díj  vonatkozásában  nem   tesz
   lényeges  különbséget  a szerint, hogy  a  díjfizetés  miképpen
   keletkezik:  szerződéssel,  vagy  nyilvántartásba  vétellel.  A
   különbségtétel  a  nyereségérdekeltség  és  a  közszolgálatiság
   mentén található, nem pedig a jogviszony közjogi vagy magánjogi
   jellege  mentén.  Alkotmányossági szempontból  ezért  önmagában
   közömbös,  hogy  a műsorszolgáltatási díjfizetés  közjogi  vagy
   magánjogi  (esetleg  mindkét elemet ötvöző)  jogviszonyt  hoz-e
   létre.
   Megállapítható  tehát,  hogy  a műsorszolgáltatási  díj  célja,
   felhasználási  módja  – a különböző módon  megállapított  díjak
   esetén  is  –  hasonló,  függetlenül a közjogi  vagy  magánjogi
   jogviszonyt  keletkeztető problémától.  Az  Alkotmánybíróság  a
   Médiatörvény  egyéb rendelkezései vizsgálata során  a  46/2007.
   (VI.   27.)   AB  határozatában  (a  továbbiakban:  Abh.)   már
   rámutatott:  „Önmagában  az a tény, hogy  egy  jogszabályban  a
   különböző jogágakhoz kapcsolódó jogintézmények keverednek,  nem
   alkotmánysértő. Emiatt az Alkotmánybíróság nem nyilvánította az
   Alkotmány  2.  §  (1) bekezdésébe ütközőnek a szokásos  polgári
   jogi  szankciónak nem tekinthető, de bizonyos mértékig  polgári
   jogi  szankció  szerepét  betöltő  közérdekű  célra  fordítható
   bírság   intézményét  sem  a  válaszadás  jogával   kapcsolatos
   döntésében  [57/2001. (XII. 5.) AB határozat,  ABH  2001,  484,
   505.].   A  műsorszolgáltatási  szerződés  megkötésére   és   a
   műsorszolgáltatók szankcionálására vonatkozó  szabályozásban  a
   polgári  és  a közigazgatási jog elemeinek együttes alkalmazása
   alkotmányosan  nem  elfogadhatatlan.” (ABK 2007,  június,  574,
   585.)
   Erre  tekintettel  az Alkotmánybíróság elutasította  azokat  az
   indítványokat,  amelyek a Médiatörvény  41.  §  (1)  bekezd  m)
   pontjába   és  113.  §  (2)  bekezdésbe  foglalt  rendelkezések
   megsemmisítését  azért kezdeményezték, mert  azok  alapján  nem
   dönthető  el  a műsorszolgáltatási díj fizetésével  keletkezett
   jogviszony  természete,  s  ezáltal  az  Alkotmány  2.  §   (1)
   bekezdésébe foglalt jogállamiság és jogbiztonság sérül.

   3.  Az  Alkotmánybíróság  nem állapított  meg  alkotmánysértést
   önmagában amiatt sem, hogy a Médiatörvény 41. § (1) bekezdés m)
   pontja felhatalmazza az ORTT-t a műholdas terjesztéssel történő
   műsorszolgáltatás  esetén a műsorszolgáltatási  díj  mértékének
   meghatározására,  közzétételére, illetve, hogy  a  113.  §  (2)
   bekezdés előírja e díj közlését a műsorszolgáltatóval.
   Az   Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban  kifejtette:  „Az  ORTT  az
   Alkotmány  61. § (2) bekezdésében biztosított sajtószabadságból
   következően  egy  a  döntéseit  önállóan  hozó,  kizárólag   az
   Országgyűlésnek  felelős  intézmény  [Médiatörvény  32.  §  (1)
   bekezdés].  A  Kormány tagjai és az államtitkárok  jogállásáról
   szóló  2006.  évi  LVII. törvény 1. § (3)  bekezdés  b)  pontja
   szerint   az  ORTT  autonóm  államigazgatási  szerv.  Az   ORTT
   működésének  költségeit nem a központi  költségvetés,  hanem  a
   Műsorszolgáltatási  Alap fedezi. Az ORTT  »egy  sajátos  állami
   szervtípus« [1/2005. (II. 4.) AB határozat, ABH 2005,  64,  36-
   37.].”   (ABK  2007.  június  574,  577.]  Az  Alkotmánybíróság
   megítélése szerint az ORTT e speciális jogállására,  továbbá  a
   műsorszolgáltatási díj újraelosztó funkciójára  is  tekintettel
   nem  sérti az Alkotmány 2. §-ában foglalt jogállamiságot,  hogy
   az  ORTT  a  Médiatörvény 41. § (1) bekezdés m) pontja  alapján
   meghatározhatja a műsorszolgáltatási díj mértékét,  s  az  sem,
   hogy  a  113.  §  (2) bekezdés értelmében ezt a nyilvántartásba
   vett műsorszolgáltatóval közli.

    Az    indítványozók    szerint    a    bejelentéshez    kötött
   műsorszolgáltatási díjfizetési kötelezettség az Alkotmány 61. §-
   ába   foglalt   sajtószabadság  sérelmével  jár.  Az   alapjog-
   korlátozás alkotmányosságát az Alkotmánybíróság az Alkotmány 8.
   §  (2)  bekezdése alapján kidolgozott szükségességi-arányossági
   követelmények alapján ítéli meg. Az Alkotmánybíróság a 30/1992.
   (V.  25.)  AB határozatában kifejtette, hogy „[a]z állam  akkor
   nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető
   jog  és  szabadság  védelme vagy érvényesülése,  illetve  egyéb
   alkotmányos érték védelme más módon nem érhető el.  Az  alapjog
   korlátozásának alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő,
   hogy  az  másik  alapjog  vagy  szabadság  védelme  vagy  egyéb
   alkotmányos  cél  érdekében  történik,  hanem  szükséges,  hogy
   megfeleljen  az arányosság követelményeinek: az  elérni  kívánt
   cél  fontossága  és  az ennek érdekében okozott  alapjogsérelem
   súlya  megfelelő  arányban legyen egymással.  A  törvényhozó  a
   korlátozás  során  köteles  az  adott  cél  elérésére  alkalmas
   legenyhébb   eszközt   alkalmazni.   Alkotmányellenes   a   jog
   tartalmának   korlátozása,  ha  az   kényszerítő   ok   nélkül,
   önkényesen  történik,  vagy  ha a korlátozás  súlya  az  elérni
   kívánt célhoz képest aránytalan.” (ABH 1992, 167, 171.)
    Az  Alkotmánybíróság  a  sajtószabadságot  több  határozatában
   több    szempontból   vizsgálta.   Az   elektronikus   médiával
   kapcsolatos  első  döntésében  már  rámutatott  arra,  hogy   a
   véleménynyilvánítási  és tájékozódási  szabadság  szolgálata  a
   sajtószabadságra   vonatkozó   sajátosságokon    túl    további
   feltételeket   követel   meg   a   rádióval   és   televízióval
   kapcsolatban  [37/1992.  (VI. 10.)  AB  határozat,  1992,  227,
   230.].  Ezek  a  sajátosságok alapvetően az elektronikus  média
   működtetésének   technikai  lehetőségeiből   erednek   (pl.   a
   frekvenciák  véges  volta,  a  műholdas  sugárzás  vagy  épp  a
   digitális  műsorterjesztés jellemzői stb.),  amelyek  az  írott
   sajtóhoz képest – a sajtószabadság jogának érvényesülésén belül
   –  sajátos,  csak  az elektronikus médiára irányadó  feltételek
   előírásával is járhatnak. Maga az Alkotmány 61. § (4) bekezdése
   is  külön szól a közszolgálati illetve a kereskedelmi rádiót és
   televíziót  érintő önálló törvényi szabályozásról. Így  egy-egy
   jogintézmény,    amely   az   elektronikus   sajtót    érintően
   alkotmányossági  szempontból – az Alkotmány  61.  §-a  szerinti
   sajtószabadságot érintően – elfogadható, nem  biztos,  hogy  az
   írott  sajtó vonatkozásában is ugyanígy minősül. A jelen ügyben
   vizsgált  műsorszolgáltatási díj a  rádióra  és  a  televízióra
   vonatkozó szabályozás rendszerébe tartozik, értékelése is  csak
   e rendszer sajátosságait figyelembe véve történhet.
   Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a Médiatörvény 41. § (1)
   bekezdés  m)  pontjába  és  a 113.  §  (2)  bekezdésbe  foglalt
   műsorszolgáltatási  díjfizetési  kötelezettség  nem   sérti   a
   sajtószabadságot.   A   médiaszabályozás   Alkotmányból   eredő
   követelménye    a   plurális   tájékoztatás   kialakítása,    a
   médiaegyensúly  megteremtése. Ez pozitív állami  intézkedéseket
   kíván.  Az  államnak az Alkotmány 61. §-ából  és  a  8.  §  (1)
   bekezdéséből fakadó intézményvédelmi kötelezettsége áll fenn az
   elektronikus    sajtót    érintő    tájékoztatási     struktúra
   tekintetében:   adott   esetben   szükségessé   válhat    olyan
   szabályozás, ami – a sajtószabadságot nem sértve  –  az  anyagi
   eszközök  meghatározásáról,  felhasználásáról  rendelkezik   az
   elektronikus  média  piacán.  Ilyen  a  jelen  ügyben  vizsgált
   műsorszolgáltatási díj is. Az elektronikus média kínálatában  –
   ahogy  az  az Alkotmány 61. § (4) bekezdésében szó  szerint  is
   szerepel  –  „közszolgálati”  és „kereskedelmi”  televíziók  és
   rádiók  (műsorok) vannak jelen. A Médiatörvény a  közszolgálati
   műsorszolgáltatókat érintően számos olyan korlátozást tartalmaz
   [pl. a 24. § (1) bekezdés, amely kimondja, hogy a közszolgálati
   műsorszolgáltatónál  a reklám időtartama  egyetlen  műsorórában
   sem  haladhatja  meg  a  hat percet;  stb.],  amely  az  anyagi
   lehetőséghez való hozzáférést tekintve kedvezőtlenebb,  mint  a
   kereskedelmi  adók vonatkozásában. Fentebb bemutatásra  került,
   hogy    a    műsorszolgáltatási    díjfizetési    kötelezettség
   kifejezetten a nyereségérdekelt műsorszolgáltatáshoz kötődik, a
   közszolgálati    műsorszolgáltatást   nem   terheli    (ha    a
   nyereségérdekelt  műsorszolgáltató közműsort szolgáltat,  akkor
   annak   arányában   őt   sem).  A  műsorszolgáltatási   díj   a
   Műsorszolgáltatási   Alap   (a   továbbiakban:   Alap)    útján
   megvalósuló  újraelosztás  révén az elektronikus  médián  belül
   kiegyensúlyozó  szerepet  tölt be: a  Médiatörvény  77.  §  (3)
   bekezdése   értelmében  az  Alap  forrásai  közé   tartozik   a
   műsorszolgáltatási díj, annak egy részét – többek  között  –  a
   78.  §  (1)  és  (2)  bekezdés szerint a  nem  nyereségérdekelt
   műsorszolgáltatók,     valamint     a     közműsor-szolgáltatók
   visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatására, továbbá
   a   műsorszolgáltatók  magyarországi  gyártású,   közszolgálati
   műsorszámai  készítésének  visszatérítendő  vagy   vissza   nem
   térítendő    támogatására   kell    fordítani.    (Ezáltal    a
   műsorszolgáltatási  díj  még  a  műsorszolgáltatási   szerződés
   esetén   sem   kizárólag   az   állami   tulajdonú   frekvencia
   használatának  ellenértéke.)  Mindezeket  figyelembe   véve   a
   vizsgált  törvényi  szabályok eredményeként a  közszolgálatiság
   preferálása alkotmányos cél, ezáltal a sajtószabadság szükséges
   és  arányos  korlátozásának minősül. A  műsorszolgáltatási  díj
   médiapiacon  betöltött szerepére tekintettel  ezen  okból  csak
   szélső   esetben  (az  alapjog  ellehetetlenülését  eredményező
   mértéke     esetében)    merülhet    fel    a    sajtószabadság
   alkotmányellenes    korlátozása.    Erre     tekintettel     az
   Alkotmánybíróság a Médiatörvény 41. § (1) bekezdés m) pontja és
   a  113. § (2) bekezdése megsemmisítésére irányuló, az Alkotmány
   61. §-ára alapított indítványt elutasította.

   Az  indítványozók  az  Alkotmány 57. § (5)  bekezdésbe  foglalt
   jogorvoslati jog sérelmét is felvetették a Médiatörvény  41.  §
   (1)  bekezdés  m)  pontjával  és  a  113.  §  (2)  bekezdésével
   kapcsolatban.  A  Médiatörvényt módosította  a  2002.  évi  XX.
   törvény.  E  törvény  22.  §-a értelmében  a  Médiatörvény  VI.
   fejezet  13.  cím,  azaz  a  113. §  alapján  eljárva  az  ORTT
   közigazgatási ügyben eljáró szervnek minősül, ezáltal  az  ORTT
   határozatával – mégpedig a nyilvántartásbavételi eljárás  során
   a   műsorszolgáltatási  díj  mértékének  közlésével  szemben  –
   biztosította  a  bírói  utat. Érinti a jogorvoslat  kérdését  a
   műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007.
   évi LXXIV. törvény, valamint a rádiózásról és a televíziózásról
   szóló  1996. évi I. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLIV.
   törvény  (a továbbiakban: Médiatörvény mód.) 8. § (1) bekezdése
   is.  E  rendelkezés kimondja, hogy nemcsak a  Médiatörvény  VI.
   fejezet 13. címe (a nyilvántartásba vételi eljárás során közölt
   műsorszolgáltatási  díj) alkalmazásában,  hanem  a  90.  §  (3)
   bekezdésében   (azaz   a   szerződés   alapján   megállapítandó
   műsorszolgáltatási     díjjal     összefüggésben)     és      a
   műsorszolgáltatási  szerződésben  rögzített   jogkövetkezmények
   érvényesítése  során  az ORTT „kizárólag  közigazgatási  ügyben
   eljáró szervként járhat el, eljárására a közigazgatási hatósági
   eljárás  és szolgáltatás általános szabályairól szóló  törvényt
   kell  alkalmazni.” Ebben az összefüggésben tehát  az  Alkotmány
   57.  §  (5) bekezdésébe foglalt jogorvoslathoz való jog sérelme
   sem állapítható meg.

   Az   Alkotmánybíróság   a  fenti  indokok   szerint   –   bírói
   kezdeményezés   alapján  és  utólagos  absztrakt  normakontroll
   hatáskörben  eljárva – elutasította a Médiatörvény  41.  §  (1)
   bekezdés    m)    pontja    és    113.    §    (2)    bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítványokat.
   Mivel  az  Alkotmánybíróság elutasította az utólagos  absztrakt
   normakontrollra és a bírói kezdeményezés alapján indult konkrét
   normakontrollra vonatkozó indítványokat egyben  elutasította  e
   rendelkezéseknek konkrét ügyekben – a Fővárosi Ítélőtábla előtt
   lévő  9.Pf.21.656/2006/4-I.  számú és  a  9.Pf.21.285/2005/7-I.
   számú   ügyben   –  történő  alkalmazása  kizárására   irányuló
   indítványokat is.

                                 IV.

    1.  Az  Alkotmánybíróság – figyelembe véve  az  indítványoknak
   azon  kitételét,  miszerint a Médiatörvény a műsorszolgáltatási
   díj mértéke megállapításának szempontjait nem tartalmazza – úgy
   döntött,  hogy  az Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.
   törvény  (a  továbbiakban: Abtv.) 21. § (7)  bekezdése  alapján
   hivatalból  folytat  eljárást  az  Abtv.  49.  §-ában   foglalt
   hatáskörében.

   Az   Abtv.   49.   §-a  szerint  a  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet  sor,  ha  a
   jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
   jogalkotói      feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
   alkotmányellenességet idézett elő. Az Alkotmánybíróság  állandó
   gyakorlata    értelmében   a   jogalkotó   szerv    jogalkotási
   kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás  nélkül  is
   köteles eleget tenni, ha az alkotmányellenes helyzet –  a  jogi
   szabályozás  iránti igény – annak nyomán állott  elő,  hogy  az
   állam jogszabályi úton avatkozott bizonyos életviszonyokba,  és
   ezáltal    az   állampolgárok   egy   csoportját   megfosztotta
   alkotmányos jogai érvényesítésének lehetőségétől [22/1990.  (X.
   16.)  AB  határozat  ABH  1990, 83, 86.].  Az  Alkotmánybíróság
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet  állapít  meg
   akkor  is,  ha  alapjog érvényesüléséhez szükséges  jogszabályi
   garanciák hiányoznak [37/1992. (VI. 10.) AB határozat ABH 1992,
   227, 231.].
   Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést
   nemcsak  akkor állapít meg, ha az adott tárgykörre  vonatkozóan
   semmilyen  szabály nincs [35/1992. (VI. 10.) AB  határozat  ABH
   1992,   204.],   hanem  akkor  is,  ha  az  adott  szabályozási
   koncepción   belül   az   Alkotmányból   levezethető   tartalmú
   jogszabályi  rendelkezés  hiányzik  [22/1995.  (III.  31.)   AB
   határozat  ABH 1995, 108, 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB határozat
   ABH 1997, 122, 128.].

   Az   Alkotmánybíróság   áttekintette   a   Médiatörvénynek    a
   műsorszolgáltatási  díjra  vonatkozó  szabályait.  Mint   ahogy
   föntebb is kifejtésre került, a Médiatörvény tartalmazza,  hogy
   a  műsorszolgáltatási díjat ki állapíthatja meg, tartalmazza  a
   mentességek körét, megállapítható a törvényből a díj célja,  és
   a  felhasználásra  vonatkozó  szabályok  is.  Ugyanakkor  nincs
   kifejezett   rendelkezés  arról,  hogy   amikor   az   ORTT   a
   Médiatörvény   41.   §   (1)  bekezdés  m)   pontjába   foglalt
   lehetőségével   élve  megállapítja  a  műsorszolgáltatási   díj
   mértékét,  milyen szempontokat köteles figyelembe venni,  nincs
   szabály   arra   sem,  hogy  a  díjat  milyen  keretek   között
   állapíthatja  meg és milyen szempontok alapján  történik  annak
   módosítása.  Az  Alkotmánybíróság már az Abh.-ban  is  többször
   hangsúlyozta,   hogy  a  médiaszabályozás  a   sajtószabadságot
   közvetlenül  érinti,  ezért „garanciális  jelentőségű,  hogy  a
   médiahatóság döntéshozatali eljárása áttekinthető és  követhető
   legyen”  (ABK  2007. június, 574, 580.). Az ORTT a Médiatörvény
   113. § (2) bekezdésbe foglalt díj közlésekor [és a Médiatörvény
   mód.  8. §-ának következtében a műsorszolgáltatási szerződéshez
   kapcsolódó  90.  § (3) bekezdés során is] közigazgatási  ügyben
   eljáró szervnek minősül.
   Az  Alkotmány  57. § (1) bekezdése a bírósághoz fordulás  jogát
   fogalmazza  meg. E szerint „A Magyar Köztársaságban  a  bíróság
   előtt mindenki egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy  az
   ellene  emelt bármely vádat, vagy valamely perben a  jogait  és
   kötelességeit   a  törvény  által  felállított   független   és
   pártatlan  bíróság  igazságos és nyilvános tárgyaláson  bírálja
   el.”  Az  Alkotmány 50. § (2) bekezdés pedig kimondja, hogy  „a
   bíróság  ellenőrzi a közigazgatási határozatok törvényességét”.
   Ezeket a feladatait a bíróság csak megfelelő törvényi támpontok
   alapján   tudja   ellátni,  olyan  szabályok   révén,   amelyek
   meghatározzák,  hogy  a felülvizsgálandó  közigazgatási  döntés
   törvényességének   elbírálásánál   milyen   szempontokat   kell
   figyelembe  venni  (ehhez  pedig jelen ügyben  elengedhetetlen,
   hogy legyenek szabályok a műsorszolgáltatási díj kiszámításának
   módjára). A bírói mérlegelés törvényi szabályainak hiánya miatt
   ugyanis  kiüresedik az Alkotmány 57. § (1) bekezdésébe  foglalt
   bírósághoz fordulás joga. Az Alkotmánybíróság a 39/1997.  (VII.
   1.)   AB  határozat  rendelkező  részében  megállapította:   „A
   közigazgatási határozatok törvényessége bírósági ellenőrzésének
   szabályozásánál alkotmányos követelmény, hogy a bíróság a perbe
   vitt  jogokat  és  kötelezettségeket az  Alkotmány  57.  §  (1)
   bekezdésében  meghatározott feltételeknek megfelelően  érdemben
   elbírálhassa.  A  közigazgatási  döntési  jogkört   meghatározó
   szabálynak  megfelelő szempontot vagy mércét kell tartalmaznia,
   amely    alapján    a    döntés   jogszerűségét    a    bíróság
   felülvizsgálhatja.”  (ABH  1997, 263.)  A  vonatkozó  indokolás
   pedig  – többek között – kifejtette: „A közigazgatási perben  a
   bíróság   nincs   a  közigazgatási  határozatban  megállapított
   tényálláshoz    kötve,    és   a   jogszerűség    szempontjából
   felülbírálhatja a közigazgatási szerv mérlegelését is.  Az  így
   felfogott  érdemi  elbírálással nem  áll  ellentétben,  hogy  a
   bíróság  a  határozatot hozó hatóságot új  eljárásra  utasítja.
   Azok  a  jogszabályok, amelyek kizárják vagy  korlátozzák  azt,
   hogy  a  bíróság  a közigazgatási határozatot felülvizsgálva  a
   fentiek szerint érdemben elbírálja a jogvitát, ellentétesek  az
   Alkotmány 57. § (1) bekezdésével. Ebből az okból nem csupán  az
   a jogszabály lehet alkotmányellenes, amely kifejezetten kizárja
   a  jogkérdésen  túlmenő bírói felülvizsgálatot,  vagy  annak  a
   közigazgatási  mérlegeléssel szemben olyan  kevés  teret  hagy,
   hogy  az  ügy  megfelelő alkotmányos garanciák  közötti  érdemi
   „elbírálásáról” nem beszélhetünk, hanem az olyan jogszabály is,
   amely   az  igazgatásnak  korlátlan  mérlegelési  jogot   adván
   semmilyen  jogszerűségi  mércét nem tartalmaz  a  bírói  döntés
   számára sem.” (ABH 1997, 263, 272.)
   Az Alkotmánybíróság megítélése szerint jelen esetben épp ez a
   helyzet állt elő. A Médiatörvény a műsorszolgáltatási díj
   mértékének meghatározása (megváltoztatása) során az ORTT-nek
   olyan széles mérlegelési jogot adott, amelyből következően a
   bírói döntés számára semmilyen jogszerűségi mérce nem áll
   rendelkezésre. A bíróság csak akkor tudja betölteni az
   Alkotmány 57. § (1) bekezdésében meghatározott feladatát, ha a
   törvény meghatározza azokat a szabályokat, amelyeket az ORTT
   köteles figyelembe venni a műsorszolgáltatási díj mértékének
   meghatározása során. Ellenkező esetben a bírósági
   felülvizsgálat kiüresedik.

   Minderre  tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet keletkezett
   azáltal,   hogy   az   Országgyűlés   a   Médiatörvényben   nem
   szabályozta,  hogy  az  ORTT a 41. § (1) bekezdés  m)  pontjába
   foglalt jogával élve milyen szempontok alapján határozza meg  a
   műsorszolgáltatási  díj  mértékét,  azaz  nem   szabályozta   a
   műsorszolgáltatási  díj megállapításának módját,  módosításának
   feltételeit.  A  műsorszolgáltatási  díj  megállapításán   túli
   szempont  a  közszolgálati műsorok arányainak,  vagy  a  magyar
   nyelven gyártott műsorok jelenlétének figyelembe-vétele, hiszen
   az  arányok  (százalékok) is az általános díj  mértéke  alapján
   kerülnek meghatározásra, ami nem változtat azon a tényen,  hogy
   az  általános műsorszolgáltatási díj mértékének megállapítására
   nincs  törvényi  szabály.  Az  Alkotmánybíróság  tehát  nem  az
   indítványozók    által    támadott    törvényi    rendelkezések
   alkotmányellenességét   állapította   meg,   hanem   az   ahhoz
   kapcsolódó  garanciák  hiánya  miatt  előállt  alkotmányellenes
   helyzetet. Az alkotmányellenes helyzet az Alkotmány 57.  §  (1)
   bekezdésének  sérelme,  azaz  a  bírósághoz  fordulás   jogához
   kapcsolódó garanciák hiánya alapján áll fenn.
   Az Abtv. 49. § (1) bekezdése értelmében ha az Alkotmánybíróság
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg,
   akkor a mulasztást elkövető szervet – határidő megjelölésével –
   felhívja feladatának teljesítésére. Alkotmánybíróság ezért
   felhívja az Országgyűlést, hogy szabályozási kötelezettségének
   2008. december 31-ig tegyen eleget. Az Alkotmánybíróság az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből eredő jogbiztonságra
   tekintettel kellő időt kívánt biztosítani a jogalkotónak az
   Alkotmánnyal összhangban lévő szabályok meghozatalára.

   2.  Az  indítványozók kiegészítő beadványaikban az Emberi Jogok
   Európai  Egyezménye  10. cikkében foglalt  véleménynyilvánítási
   szabadsággal  is ellentétesnek tartották a Médiatörvény  41.  §
   (1)  bekezdés  m)  pontját,  és  113.  §  (2)  bekezdését.   Az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.)  1.  § c) pontja  az  Alkotmánybíróságnak
   külön   hatáskört  biztosít  jogszabály,  valamint  az   állami
   irányítás egyéb jogi eszköze nemzetközi szerződésbe ütközésének
   vizsgálatára. Ezt a vizsgálatot azonban az Abtv. értelmében nem
   kezdeményezheti bárki. Az Abtv. 21. § (3) bekezdése  szerint  e
   hatáskörben indítványozásra jogosult: a) az Országgyűlés, annak
   állandó bizottsága vagy bármely országgyűlési képviselő,  b)  a
   köztársasági elnök, c) a Kormány vagy annak tagja, d) az Állami
   Számvevőszék  elnöke,  e) a Legfelsőbb  Bíróság  elnöke,  f)  a
   legfőbb  ügyész.  Az  indítványozó nem  tartozik  az  Abtv.-ben
   felsorolt indítványozásra jogosultak közé. Az Ügyrend 29. §  c)
   pontja    szerint    az    Alkotmánybíróság    az    indítványt
   visszautasítja,    ha   megállapítható,   hogy    az    eljárás
   indítványozására  az indítványozónak nincs jogosultsága,  ezért
   az    Alkotmánybíróság   a   nemzetközi   szerződésbe   ütközés
   vizsgálatára irányuló indítványokat visszautasította.

   3.  Több  indítványozó  is  felvetette,  hogy  az  ORTT-nek   a
   Médiatörvény  41.  §  (1)  bekezdés m)  pontja  alapján  hozott
   határozatai    valójában   jogi   normák,   s   mint    ilyenek
   alkotmányossági  vizsgálat  alá  vonhatók.  Ez  alapján  kérték
   megsemmisíteni a 262/1997. (XI. 6.) ORTT határozatot és az  ezt
   módosító 464/2002. (III. 7.) ORTT határozatot.
   Az Alkotmánybíróság a föntiekben – korábbi döntéseire utalva  –
   megállapította, hogy az ORTT „egy sajátos állami szervtípus”. A
   Médiatörvény   32.  §  (1)  bekezdése  szerint   az   ORTT   az
   Országgyűlés  felügyelete alatt álló, önálló  jogi  személy;  a
   Médiatörvény  31.  § (1) bekezdése pedig az  ORTT  feladatainak
   általános   meghatározása  között  említi  a  műsorszolgáltatók
   piacra  lépésének  elősegítését, a  tájékoztatási  monopóliumok
   létrejöttének     megakadályozását,     a     műsorszolgáltatók
   függetlenségének   védelmét.  Az  Alkotmánybíróság   megítélése
   szerint  az  ORTT  sajátos jogi státuszából  is  ered,  hogy  a
   Médiatörvény felhatalmazza a műsorszolgáltatási díj  mértékének
   megállapítására, ebből azonban még nem következik, hogy az erre
   vonatkozó döntését jogi normának kell tekinteni. A Médiatörvény
   41.  § (1) bekezdés m) pontja az ORTT feladatai közé sorolja  a
   műsorszolgáltatási  díj meghatározását is. A műsorszolgáltatási
   díjat megállapító ORTT határozatok különböző műsorszolgáltatási
   „díjképleteket” tartalmaznak. Figyelembe veszik, hogy országos,
   vagy  körzeti  műsorszolgáltatókról  van-e  szó,  ezeken  belül
   különböző szempontokat (az ellátható lakosság köre, a műsoridő,
   a  versenyhelyzet stb.) érvényesítenek, illetve  a  „díjképlet”
   tartalmazza  a Médiatörvényben kifejezésre jutó azon  tényezőt,
   hogy  a  közszolgálati műsorszámok, illetve  a  magyar  nyelven
   gyártott  műsorok  arányához képest  a  műsorszolgáltatási  díj
   csökken.  Az  Alkotmánybíróság jelen határozatában mulasztásban
   megnyilvánuló    alkotmányellenességet   állapított    meg    a
   tekintetben,   hogy   a   műsorszolgáltatási   díj   mértékének
   meghatározásakor az ORTT megfelelő törvényi korlát  nélkül  jár
   el,  az  összegszerűség (azaz a kiindulópont) tekintetében  épp
   úgy  nincs  törvényi szabály, mint a módosítás,  megváltoztatás
   vonatkozásában,  ezért  az Alkotmánybíróság  kimondta,  hogy  a
   szempontrendszer  egészét  (a  mérték  megállapításának  pontos
   módját)  törvénynek  kell  meghatároznia.  Ugyanakkor   az   is
   megállapítható,  hogy  a Médiatörvény 41.  §  (1)  bekezdés  m)
   pontja   alapján   meghozott  határozat  (a  különböző   típusú
   műsorszolgáltatókra  megállapított  díjképlet)  nem  tekinthető
   normatív  tartalmú döntésnek, mivel abban az ORTT –  mintegy  a
   műsorszolgáltatási díj-megállapítási eljárás további szakaszára
   irányadóan  – számítási módokat határoz meg. Mindez  kifelé,  a
   különböző műsorszolgáltatók felé kötelezővé akkor válik,  ha  a
   Médiatörvény  113.  § (2) bekezdése szerint  az  ORTT  közli  a
   műsorszolgáltatási  díjat (vagy – szerződéses  műsorszolgáltató
   esetén  –  a  Médiatörvény  90.  §  (3)  bekezdés  alapján   az
   megállapításra  kerül.) Az ORTT-nek a Médiatörvény  41.  §  (1)
   bekezdés   m)   pontja  szerint  kiadható   határozata   egyedi
   közigazgatási döntés: meghatározza a műsorszolgáltatás  díjának
   mértékét.

    Az    Alkotmány   32/A.   §   (1)   bekezdése    szerint    az
   Alkotmánybíróság      felülvizsgálja       a       jogszabályok
   alkotmányosságát,  az  Abtv. 1. § b) pontja  alapján  pedig  az
   Alkotmánybíróság hatáskörébe a jogszabály, valamint  az  állami
   irányítás  egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének  utólagos
   vizsgálata tartozik. E rendelkezések alapján nincs hatásköre az
   Alkotmánybíróságnak az – indítványozók által kért  –  262/1997.
   (XI. 6.) ORTT határozat és az ezt módosító 464/2002. (III.  7.)
   ORTT  határozat felülvizsgálatára. Az Ügyrend 29. §  b)  pontja
   értelmében az Alkotmánybíróság az indítványt visszautasítja, ha
   megállapítható,   hogy  az  eljárásra  nincs  hatásköre.   Erre
   tekintettel   a   jelölt   ORTT   határozatok   alkotmányossági
   vizsgálatára  és  megsemmisítésére  irányuló  indítványokat  az
   Alkotmánybíróság visszautasította.

    Az  Alkotmánybíróság  határozatának a Magyar  Közlönyben  való
   közzétételét  a  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapítására tekintettel rendelte el.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Holló András           Dr. Kiss László
              előadó alkotmánybíró         alkotmánybíró

              Dr. Kovács Péter      Dr. Kukorelli István
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Lenkovics Barnabás    Dr. Lévay Miklós
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Paczolay Péter    Dr. Trócsányi László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
    Dr. Trócsányi László alkotmánybíró különvéleménye

     Nem  értek  egyet  a határozat rendelkező részének  1.  és  2.
    pontjával, valamint az ezen pontokkal kapcsolatos indokolással.
    Álláspontom  szerint  az  indítványoknak  e  részeikben   helyt
    kellett volna adni, és a Médiatörvény 41. § (1) bekezdésének m)
    pontját,  valamint  113.  § (2) bekezdését  meg  kellett  volna
    semmisíteni, figyelemmel arra, hogy a Médiatörvény  41.  §  (1)
    bekezdésének m) pontja sérti az Alkotmány 2. § (1)  bekezdését,
    113.  §  (2) bekezdése pedig az Alkotmány 57. § (1) bekezdésébe
    ütközik.

     1.  Az  indítványozók sérelmezték, hogy az ORTT a Médiatörvény
    41.   §   (1)   bekezdés  m)  pontja  alapján   „a   törvényben
    meghatározott    feltételrendszer    nélküli    díjmegállapítás
    bármikor,    bármilyen   tartalommal   megváltoztatható”.    Ez
    álláspontjuk  szerint  sérti  a  „jogállamiság  részét   képező
    jogbiztonságot.”
     Az   Alkotmánybíróság  4/1999.  (III.  31.)  AB  határozatában
    kifejtette, hogy „[a]z Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint: »a
    Magyar   Köztársaság  független,  demokratikus  jogállam.«   Az
    Alkotmánybíróság  több  korábbi  döntésében   hangsúlyozta:   a
    jogállamiság  egyik alapvető követelménye, hogy a közhatalommal
    rendelkező szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek
    között, a jog által megállapított működési rendben, a jog által
    a   polgárok   számára   megismerhető  és  kiszámítható   módon
    szabályozott   korlátok  között  fejtik   ki   tevékenységüket.
    [56/1991.  (XI.  8.)  AB határozat, ABH  1991,  454,  456.]  Az
    Alkotmánybíróság   gyakorlatában   e   jogállamiságból   fakadó
    alkotmányos   követelményt  következetesen   érvényesítette   a
    közhatalommal  rendelkező  szervek működésére  vonatkozóan  (…)
    [pl.  8/1992.  (I. 30.) AB határozat, ABH 1992,  51.;  36/1992.
    (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 207.].” (ABH 1999, 52, 61.)
     Az  ORTT  a  kérdéses  műsorszolgáltatási díj  mértékét  saját
    diszkrecionális  jogkörében  határozza  meg,   sem   a   döntés
    tartalmára,  sem  a  meghozatal módjára  nézve  a  törvény  nem
    tartalmaz  további  előírást. Az ORTT-nek a  műsorszolgáltatási
    díj mértékét meghatározó döntése és eljárása nem minősíthető  a
    jog  által megállapított működési rendben történő, kiszámítható
    tevékenységnek.   Mindezek   miatt   álláspontom   szerint    a
    Médiatörvény 41. § (1) bekezdésének m) pontja az Alkotmány 2. §
    (1)     bekezdésébe     ütközik.    Erre     tekintettel     az
    Alkotmánybíróságnak ezt a jogszabályhelyet  meg  kellett  volna
    semmisítenie.

     2.  Véleményem szerint a Médiatörvény 113. § (2)  bekezdése  a
    41.   §   (1)   bekezdés   m)   pontjával   együtt   értelmezve
    alkotmányellenes,  az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében  foglalt
    bírósághoz fordulás jogát sérti.
     A  Médiatörvény 113. § (2) bekezdése alapján hozott, az  egyes
    műsorszolgáltatók   által  fizetendő   műsorszolgáltatási   díj
    konkrét összegét közlő határozat — 2002. október 15. napja  óta
    hatályos  136.  §  (1)  bekezdése  értelmében  —  közigazgatási
    határozatnak minősül, és azt bíróság előtt közigazgatási perben
    meg  lehet támadni. A Médiatörvény 113. § (2) bekezdése alapján
    hozott  határozatot az ORTT kizárólag ugyanezen törvény  41.  §
    (1) bekezdés m) pontjának keretei között alkotja meg, semmilyen
    más    törvényi    szabály,   megkötés   nem    vonatkozik    a
    műsorszolgáltatási díj mértékének meghatározására. A 41. §  (1)
    bekezdés  m) pontja alapján azonban éppen maga az ORTT  alkotja
    meg  azokat a kereteket, amelyeken belül a 113. § (2) bekezdése
    szerint  közölt műsorszolgáltatási díjösszegeket  kikalkulálja.
    Az  ORTT tehát szinte teljes mértékben „szabad kezet kapva”,  a
    saját  maga  által  kidolgozott irányvonalak mentén  hozza  meg
    közigazgatási határozatnak minősülő döntéseit.
     Az  Alkotmánybíróság  39/1997. (VII. 1.)  AB  határozatában  a
    közigazgatási     határozatok    bírósági    felülvizsgálatának
    intézményét  és  a bírósághoz fordulás jogát együtt  értelmezve
    rámutatott  arra,  hogy  „az eljárási garanciák  teljesedéséhez
    önmagában  a bírói út megléte nem elegendő; az Alkotmány  által
    megkövetelt  hatékony jogvédelem megléte  attól  függ,  hogy  a
    bíróság  mit vizsgálhat felül. (…). A közigazgatási határozatok
    törvényességének  bírói  ellenőrzése  tehát  alkotmányosan  nem
    korlátozódhat a formális jogszerűség vizsgálatára. (…)  Azok  a
    jogszabályok,  amelyek kizárják vagy korlátozzák  azt,  hogy  a
    bíróság  a  közigazgatási határozatot felülvizsgálva a  fentiek
    szerint   érdemben  elbírálja  a  jogvitát,   ellentétesek   az
    Alkotmány 57. § (1) bekezdésével. Ebből az okból nem csupán  az
    a jogszabály lehet alkotmányellenes, amely kifejezetten kizárja
    a  jogkérdésen  túlmenő bírói felülvizsgálatot,  vagy  annak  a
    közigazgatási  mérlegeléssel szemben olyan  kevés  teret  hagy,
    hogy  az  ügy  megfelelő alkotmányos garanciák  közötti  érdemi
    »elbírálásáról« nem beszélhetünk, hanem az olyan jogszabály is,
    amely   az  igazgatásnak  korlátlan  mérlegelési  jogot   adván
    semmilyen  jogszerűségi  mércét nem tartalmaz  a  bírói  döntés
    számára sem.” (ABH 1997, 263, 272.)
     Álláspontom  szerint  a  kizárólag a Médiatörvény  41.  §  (1)
    bekezdés m) pontjában foglalt „biankó” felhatalmazás alapján az
    ORTT  által  kidolgozott  műsorszolgáltatási  díjtábla  keretei
    között  a  113. § (2) bekezdése értelmében meghozott  határozat
    olyan    széles    körű   mérlegelési   jogot   —    lényegében
    diszkrecionális  jogkört — ad az ORTT-nek,  amely  kiüresíti  a
    bírósághoz  fordulás  jogát, ellehetetleníti  az  érdemi  bírói
    felülvizsgálatot,  és így a 113. § (2) bekezdése  az  Alkotmány
    57.  §  (1)  bekezdésében foglalt alapjog sérelmét eredményezi.
    Mindezek  alapján az Alkotmánybíróságnak véleményem  szerint  a
    Médiatörvény  113.  §  (2) bekezdését az Alkotmány  57.  §  (1)
    bekezdésének sérelme miatt meg kellett volna semmisítenie.

    Budapest, 2008. április 7.
                                               Dr. Trócsányi László
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     37/2008. (IV. 8.)
     Date of the decision:
     .
     04/07/2008
     .
     .