Hungarian
Ügyszám:
.
45/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszky Ödön Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 66/1991. (XII. 21.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/342
.
A döntés kelte: Budapest, 12/17/1991
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az     Alkotmánybíróság     jogszabályi     rendelkezések
  alkotmányellenességének   utólagos    vizsgálata    iránt
  benyújtott indítvány  és alkotmányjogi  panasz  tárgyában
  meghozta az alábbi

                        határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság  alkotmányellenesnek  mondja  ki  és
  megsemmisíti  a  büntetőeljárásról  szóló  1973.  évi  I.
  törvény    (Be)     385.    §      (4)      bekezdésének:
  " ...  megvizsgálja,   hogy   a    kártalanítási    igény
  előfeltételei fennállnak-e, majd az iratokat felterjeszti
  az igazságügyminiszterhez,  aki ... " szövegrészében írt,
  továbbá   a    385.   §    (5)    bekezdésben     foglalt
  rendelkezéseket.

  A   részbeni megsemmisítés folytán a 385. § (4) bekezdése
  a következő szöveggel marad hatályban:

   " A bíróság  az ügyész  nyilatkozatának beszerzése után,
  ha az  igényt alaposnak  találja, a  terheltet  illetőleg
  tartásra  jogosult   hozzátartozóját  az   állam  terhére
  pénzbeli kártalanításban részesíti. "

  Az Alkotmánybíróság  a  13/1979  (VIII.10.)  IM  rendelet
  (IMr)   9. §  (2) bekezdésének:  " ...olyan...,  hogy  az
  ellenérték -  figyelemmel a  jogosult személyi és vagyoni
  körülményeire   -    súlyosan   méltánytalan   lenne... "
  szövegrészében   és  a 9. § (4) bekezdésnek: " ...majd az
  iratokat        jelentéssel        felterjeszti        az
  igazságügyminiszterhez. ..  az igazságügyminiszter  ... "
  szövegrészében      foglalt       rendelkezéseket       -
  alkotmányellenességük miatt  - megsemmisíti.  A  részbeni
  megsemmisítés   folytán  a   9.  § (2)  bekezdés és a (4)
  bekezdés a következő szöveggel marad hatályban:

   " (2) Ha  az   értékesítésből  származó ellenérték és az
  értékesített dolog  kiskereskedelmi,  illetőleg  forgalmi
  ára között  eltérés van,  a  jogosult  az  értékesítésből
  származó ellenérték  és a  kiskereskedelmi (forgalmi)  ár
  közötti különbözet  erejéig terjedő  pénzbeli juttatásban
  részesíthető. "

   " (4) A  bíróság   egyesbíróként  jár el;  megvizsgálja,
  hogy a  pénzbeli juttatás  előfeltételei fennállnak-e. Ha
  az  igényt  alaposnak  találja,  a  jogosultat  az  állam
  terhére pénzbeli juttatásban részesíti. "

  A megsemmisített  jogszabályok e  határozatnak  a  Magyar
  Közlönyben való közzétételével vesztik hatályukat.

  Az Alkotmánybíróság  a Be  383-386. §-ainak,  valamint az
  IMr 9. §-ának  egyéb  rendelkezései  alkotmányellenessége
  megállapítására     és      megsemmisítésére     irányuló
  indítványokat és az alkotmányjogi panaszt elutasítja.
                           Indokolás

                              I.

   A  büntetőeljárásról   szóló  1973.  évi  I.  törvény  (a
   továbbiakban: Be)  " Különleges eljárások "  című  XVIII.
   fejezetében  szabályozza   a  büntető   eljárás  során  a
   személyi  szabadság   elvonásával  járó   büntetések   és
   intézkedések  folytán  alaptalanul  elszenvedett  sérelem
   orvoslását  szolgáló  kártalanítást,  illetve  a  vagyoni
   jellegű büntetések  és intézkedések  miatt elvont vagyon,
   valamint a bűnügyi költség visszatérítését.

   A) A  Be-nek a  kártalanításról  szóló  383-385.  §-ai  a
   következők:

   383. § (1) Kártalanítás jár az  előzetes letartóztatásért
   és az ideiglenes kényszergyógykezelésért, ha

   a)  a   büntetőeljárást  azért  szüntették  meg,  mert  a
   cselekmény nem  bűncselekmény, vagy  azt  nem  a  terhelt
   követte el, illetőleg büntethetőséget kizáró ok áll fenn,
   kivéve a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély
   fokát és a magánindítvány hiányát;

   b) a terheltet felmentették;

   c) az eljárást vádelejtés alapján szüntették meg.

   (2) Nincs helye kártalanításnak, ha a terhelt

   a)  a   hatóság  elől  elrejtőzött,  megszökött,  szökést
   kísérelt meg;

   b) az eredményes felderítés meghiúsítása végett a hatóság
   megtévesztésére   törekedett    vagy    egyébként    neki
   felróhatóan okot szolgáltatott arra, hogy a bűncselekmény
   gyanúja reá terelődjék;

   c) felmentése  esetén a  kényszergyógykezelését rendelték
   el.

   384.  §   (1)  A   jogerős   ítélet    alapján  kitöltött
   szabadságvesztésért, szigorított  javító-nevelő munkáért,
   illetőleg    kényszergyógykezelésért     a     terheltnek
   kártalanítás jár,  ha  perújítás,  illetve  törvényességi
   óvás folytán  felmen-tették, enyhébb  büntetésre ítélték,
   vagy a  büntetőeljárást vádelejtés alapján megszüntették,
   avagy  megállapították,   hogy  a   kényszergyógykezelést
   törvényes ok nélkül rendelték el.

   (2) Nincs helye kártalanításnak, ha a terhelt

   a) az  alapügyben  elhallgatta  azokat  a  tényeket  vagy
   bizonyítékokat, amelyeken a perújítás során hozott ítélet
   alapul;

   b) az alapügyben hozott ítélet ellen nem fellebbezett;

   c) felmentés esetén kényszergyógykezelését rendelték el.

   385. §  (1) Kártalanítási  igényt   a terhelt hat hónapon
   belül terjeszthet  elő a  bíróságnál. Ha a kártalanítás a
   nyomozás  során   elrendelt  előzetes   letartóztatásért,
   illetőleg ideiglenes  kényszergyógykezelésért jár,  és  a
   nyomozást megszüntették,  a kártalanítási  igényt annál a
   bíróságnál  kell   előterjeszteni,  amely   az   előzetes
   letartóztatást,       illetve        az        ideiglenes
   kényszergyógykezelést elrendelte.

   (2)  A   hat  hónapi   határidőt   attól  a  naptól  kell
   számítani, amelyen  a 383.  § esetében a jogerős felmentő
   ítéletet  vagy   a  megszüntető  határozatot,  a  384.  §
   esetében pedig  a perújítás  vagy  a  törvényességi  óvás
   folytán hozott jogerős határozatot a terhelttel közölték.

   (3) Ha  a terhelt  a   kártalanítási eljárás lefolytatása
   előtt meghal,  vagy  a  határidő  eltelte  előtt  meghal,
   anélkül, hogy  igényét  előterjesztette  volna,  tartásra
   jogosult hozzátartozója  az eljárás  folytatását kérheti,
   illetőleg  a   határidőn   belül   kártalanítási   igényt
   terjeszthet elő.

   (4) A bíróság az ügyész  nyilatkozatának  beszerzése után
   megvizsgálja, hogy  a kártalanítási  igény  előfeltételei
   fennállnak-e,   majd    az   iratokat   felterjeszti   az
   igazságügyminiszterhez, aki  -  ha  az  igényt  alaposnak
   találja  -   a  terheltet,  illetőleg  tartásra  jogosult
   hozzátartozóját az állam terhére pénzbeli kártalanításban
   részesíti.

   (5) A  kártalanítási   eljárás  során a  bíróságra háruló
   feladatokat bírósági titkár is teljesítheti.

   B) A  visszatérítésről  a  Be  386.  §-a  rendelkezik,  e
   szerint:  386.  §  (1)  Javító-nevelő   munka   esetén  a
   terhelt   munkabéréből   levont   összeget,   továbbá   a
   pénzbüntetés, bűnügyi  költség, vagyoni előny és elkobzás
   alá eső  érték címén  befizetett  összeget  a  terheltnek
   vissza kell  téríteni, ha  perújítás  vagy  törvényességi
   óvás folytán  felmentették, illetőleg  az  ennek  folytán
   hozott határozat  ilyen kötelezést  nem, vagy alacsonyabb
   mértékben tartalmaz.

   (2) Vagyonelkobzás  és  elkobzás  esetén  az (1) bekezdés
   akként irányadó,  hogy az  elkobzott dolgot  természetben
   kell  visszaadni,   ha  pedig   ez  nem   lehetséges,  az
   értékesítésből származó ellenértékét kell visszatéríteni.

   C) A  13/1979. (VIII.  10.) IM  rendelet (a továbbiakban:
   IMr) 9.  §-a -  a vonatkozó  rendelkezések  sorában  -  a
   következőket írja elő:

   " (1) Ha  a lefoglalást  a büntetőügyben   eljáró hatóság
   megszünteti, de  a dolog  természetben már nem adható ki,
   az értékesítésből befolyt ellenértéket kell a jogosultnak
   kifizetni.

   (2) Ha  az  értékesítésből  származó   ellenérték  és  az
   értékesített dolog  kiskereskedelmi,  illetőleg  forgalmi
   ára között  olyan  eltérés  van,  hogy  az  ellenérték  -
   figyelemmel a  jogosult személyi és vagyoni körülményeire
   -   súlyosan    méltánytalan   lenne    a   jogosult   az
   értékesítésből származó  ellenérték és  a kiskereskedelmi
   (forgalmi) ár közötti különbözet erejéig terjedő pénzbeli
   juttatásban részesíthető.

   (3) A  pénzbeli  juttatás  iránti  kérelmet az ellenérték
   kifizetését elrendelő  jogerős  határozatnak  a  jogosult
   részére való  kézbesítésétől számított  hat hónapon belül
   lehet az  első fokú  bíróságnál, ha pedig a határozatot a
   nyomozó hatóság  hozta, annál  a  bíróságnál  benyújtani,
   amely a büntetőügyben az első fokú eljárásra illetékes.

   (4) A  bíróság egyesbíróként jár   el; megvizsgálja, hogy
   a pénzbeli  juttatás előfeltételei  fennállnak-e, majd az
   iratokat        jelentéssel        felterjeszti        az
   igazságügyminiszterhez.  Ha   az  igazságügyminiszter  az
   igényt alaposnak  találja, a  jogosultat az állam terhére
   pénzbeli juttatásban részesíti.

   (5) A  (2)-(4) bekezdés a Be 102. § (3) bekezdése szerint
   az  igénylőnek  járó  ellenérték,  illetőleg az elkobzott
   dolognak     a    Be  386.  §  (2)   bekezdése    szerint
   visszatérítendő ellenértéke esetére is irányadó. "

   D) A visszatérítés foganatosításának részletes szabályait
   a 107/1979. (IK 8.) IM utasítás állapítja meg.

                              II.

   A)  Az   indítványozók  a   Be-nek  és   az   IMr-nek   a
   kártalanításra   és   a   visszatérítésre   vonatkozó   -
   ismertetett   -   rendelkezései   alkotmányellenességének
   megállapítását    kérték.    Álláspontjuk    szerint    e
   jogszabályok   a    szabad-    ságuktól    " jogtalanul "
   megfosztott      személyek      kárának      megtérülését
   alkotmányellenesen korlátozzák.  Alkalmazásuk  során  nem
   jut  érvényre   az  állam  teljes  kártérítő  felelőssége
   (Alkotmány   55.  § (3)  bekezdés). Különösen  sérelmes a
   teljes reparáció  hiánya azokban  az esetekben, amikor az
   elítélés olyan  cselekményért történt, amely az elkövetés
   idején sem  minősült bűncselekménynek  (Alkotmány  57.  §
   (4) bekezdés).  A   büntetőeljárás   során " jogtalanul "
   elvont vagyon visszatérítésénél alkalmazható szabályok is
   alkotmányellenesen  korlátozzák   a   teljes   kárpótlást
   (Alkotmány 13. § (1) bekezdés). Mindkét   féle eljárásban
   az igazságügyminiszter  hozza meg  a döntést, jogorvoslat
   lehetősége   nélkül,    ami   ugyancsak    alkotmánysértő
   (Alkotmány 57. § (1) és (5) bekezdés).

   B) Az  alkotmányjogi panasznak minősülő kérelmet benyújtó
   indítványozó  előadta,  hogy  az  ellene  folyt  büntető-
   eljárásban hozott  jogerős ítéletet  - törvényességi óvás
   után   -    számára   kedvezően    megváltoztatták.    Az
   igazságügyminiszter a  kártalanítási kérelem eldöntésénél
   elutasította a panaszos követelésének azt a részét, amely
   egyes  eljárási   költségeinek  és  a  pénzmellékbüntetés
   egyébként visszatérített  összege után felszámított kamat
   megtérítésére irányult.  Mivel az  elutasító döntés  a Be
   383-385. §-ra  hivatkozott, a  panaszos  e  rendelkezések
   alkotmányellenességének megvizsgálását  indítványozta  és
   ügyében visszamenőleges  hatállyal  helytadó  határozatot
   kért.

                             III.

   Az   igazságyügyminiszternek    az    alkotmányellenesség
   vizsgálatára irányuló eljárás során kifejtett álláspontja
   szerint a  Be-ben szabályozott kártalanítás érvényesítése
   éppen azoknak  a  sérelmeknek  az  orvoslását  szolgálja,
   amelyekből   eredő   kár   a   büntetőjogi   intézkedések
   " formálisan jogszerű "  volta, és  ennél fogva  az állam
   jogi felelősségének  hiánya miatt,  nem  térülne  meg.  A
   rendelkezések  -   bár   módosításra   szorulnak   és   a
   jogalkotási  eljárás   folyamatban  van  -  az  Alkotmány
   szabályaival nem állnak ellentétben.

                              IV.

              Az indítványok részben helytállóak.

   A) Az  Alkotmány   7. § (1) bekezdése szerint: " A Magyar
   Köztársaság  jogrendszere   elfogadja  a  nemzetközi  jog
   általánosan elismert  szabályait,  biztosítja  továbbá  a
   vállalt nemzetközi  jogi kötelezettségek  és a  belső jog
   összhangját " .

   Polgári és  Politikai Jogok  Nemzetközi  Egyezségokmánya,
   amelyet az  1976. évi 8. tvr. hirdetett ki, a 9. cikkében
   a következőket mondja ki:

   " 1. Mindenkinek  joga van  a szabadságra  és a  személyi
   biztonságra. Senkit  sem lehet  önkényesen őrizetbe venni
   vagy  letartóztatni.   Senkit  sem   lehet  szabadságától
   másként, mint  a törvényben  meghatározott okokból  és  a
   törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani.

                              2.

                            (....)

   3. Azt, akit bűncselekmény vádjával vettek őrizetbe, vagy
   tartóztattak le,  a legrövidebb  időn belül  bíró ... elé
   kell állítani;  az ilyen  személynek joga  van arra, hogy
   ügyében ésszerü  határidőn  belül  tárgyalást  tartsanak,
   vagy szabadlábra helyezzék őt. (....)

   4. Az  a személy,  akit szabadságától  őrizetbevétel vagy
   letartóztatás útján fosztottak meg, jogosult a bírósághoz
   fordulni avégett,  hogy  az  késedelem  nékül  döntsön  a
   fogvatartás törvényességéről és rendelje el a szabadlábra
   helyezését, amennyiben a fogvatartás nem törvényes.

   5. Annak  személynek, aki törvénytelen letartóztatás vagy
   fogvatartás  áldozata  volt,  kikényszeríthető  joga  van
   kártalanításra. "

   B)   Az   Egyezményben   foglalt   idézett   szabályokkal
   lényegében  egybehangzó   rendelkezéseket  tartalmaz   az
   Alkotmány, az alapvető jogokról szóló XII. fejezetében:

   55. §  (1) " A   Magyar  Köztársaságban  mindenkinek joga
   van a  szabadságra és  a személyi biztonságra, senkit sem
   lehet   szabadságától    másként,   mint   a   törvényben
   meghatározott  okokból   és  a  törvényben  meghatározott
   eljárás alapján megfosztani.

   (2)  A   bűncselekmény   elkövetésével    gyanúsított  és
   őrizetbe vett  személyt a  lehető legrövidebb  időn belül
   vagy  szabadon   kell  bocsátani,   vagy  bíró  elé  kell
   állítani.  A   bíró  köteles  az  elé  állított  személyt
   meghallgatni   és    írásbeli    indokolással    ellátott
   határozatban      szabadlábra      helyezéséről      vagy
   letartóztatásáról haladéktalanul dönteni.

   (3) Az,  aki törvénytelen letartóztatás vagy  fogvatartás
   áldozata volt, kártérítésre jogosult. "

   A büntető  jogszabályok - az Alkotmánnyal és a nemzetközi
   jogi szabályokkal  összhangban -  a  személyes  szabadság
   korlátozását      a       hatóság      által       tehető
   kényszerintézkedésekkel   (pl.    letartóztatás,   stb.),
   büntetés        kiszabásával,        kényszergyógykezelés
   elrendelésével,  megfelelő  eljárási  szabályok  mellett,
   lehetővé teszik.

   Ugyancsak  az  Egyezségokmány  és  az  Alkotmány  idézett
   szövegéből   következik    az,    hogy    az    Alkotmány
   rendelkezéseinek alkalmazásában  a személyes szabadságtól
   való   megfosztás    abban   az    esetben   törvénytelen
   (jogellenes, önkényes), ha nem a törvényben meghatározott
   okokból és nem a törvényben meghatározott eljárás alapján
   történt. Az  alkotmányos  alapvető  jognak  (  55. §  (1)
   bekezdés)   ezért    a   megsértéséért    az    Alkotmány
   rendelkezéséből  folyóan   kártérítési  igény  keletkezik
   (55. §   (3)   bekezdés),   amely   a    bíróság    előtt
   érvényesíthető   (70/K.    §).   E    kártérítési   igény
   érvényesítésénél  irányadó   anyagi  jogi  szabályokat  a
   Ptk-nak  a   szerződésen  kívüli  kárfelelősségről  szóló
   rendelkezései tartalmazzák.

   Ha  a   szabadságtól  való   törvénytelen  megfosztás   a
   közhatalom - így az állam büntető hatalmának - gyakorlása
   során  történt,   a  kárfelelősségre   a   Ptk   349.   §
   rendelkezései vonatkoznak.

   Ez az  igény a Be kártalanítási szabályaiban foglaltaktól
   függetlenül  érvényesíthető.   Nem  helytálló   tehát  az
   indítványnak  az   az  állitása,   hogy   a  " jogtalan "
   szabadságelvonásért  járó   kártérítési   igényt   a   Be
   kifogásolt szabályai alkotmányellenesen korlátozzák.

   C) A személyes szabadság alkotmányos alapjogát törvény -a
   büntető jogszabály  - az Alkotmány megengedő rendelkezése
   folytán (55. § (1) bekezdés)   korlátozhatja. A személyes
   szabadságnak  jogszerű   ( " törvényes " )  elvonása   is
   okozhat   alaptalan    sérelmet.   Az   egyes   korlátozó
   rendelkezések csak akkor fogadhatók el alkotmányszerűnek,
   ha az  általuk elérni  kívánt és  alkotmányosan  elismert
   célhoz képest  a korlátozás  szükségszerű és  arányos. Az
   arányosság értékeléséhez  hozzátartozik  az  is,  hogy  a
   korlátozás folytán  esetleg bekövetkező  és eleve  ki nem
   küszöbölhető  sérelmek   elfogadható  mérvű   enyhítésére
   garanciák legyenek.
   Megfelelő   garanciák    nélkül   a    szabadságelvonásra
   lehetőséget adó  jogszabályok  alkotmányszerűsége  válhat
   kétségessé.

   A  Be-ben   írt  hatályos   kártalanítási   szabályok   a
   kártalanítás előfeltételeit  is  meghatározzák,  bizonyos
   esetek kizárásával. Kizárják továbbá azokat a személyeket
   a jogosultak  köréből,  akik  a  sérelem  bekövetkeztéhez
   meghatározott tevékenységben  vagy mulasztásban álló maga
   tartással  közrehatottak.   Az  indítványok   a  vizsgált
   jogszabályoknak  ezzel   kapcsolatos  rendelkezéseit  nem
   támadták:  az  alkotmányellenességi  vizsgálat  erre  nem
   terjedt ki.

   Alaptalanul  állítják   az  indítványozók   azt,  hogy  a
   jogszabályok a  jogosultat megillető  kártalanítási igény
   mértékét   korlátozzák.   A   vizsgált   jogszabályok   a
   kártalanítás  előfeltételeit  és  a  kártalanítás  módját
   határozzák meg,  az összegére  ( mértékére ) rendelkezést
   nem  tartalmaznak.  Ebből  következik,  hogy  a  törvényi
   előfeltételek    megléte     esetén    a    jogosult    a
   szabadságelvonással összefüggésben bekövetkezett, kellően
   bizonyított teljes  kára megtérítésére  tarthat igényt. A
   kártalanítás és  a kártérítés  között ugyanis  a  jogalap
   tekintetében különbség  van, mértékük azonban megegyezik:
   az okozott kár.

   Alaptalanul sérelmezi  az indítvány  azt,  hogy  a  Be  a
   kártalanítás  teljessége  szempontjából  nem  szabályozza
   kiemelten azt  az esetet,  amikor olyan  cselekmény miatt
   ítélték el  a sérelmet  szenvedőt, amely  az elkövetéskor
   nem minősült  (a  magyar  jog  szerint)  bűncselekménynek
   [ Alkotmány 57. § (4) ].

   Ha a  jogalkalmazás során  emiatt -  tévesen -  kiszabtak
   bün-tetést, ezt újabb határozattal kell orvosolni, hogy a
   Be szerint érvényesíthető kártalanítási igény megnyíljék.
   Mivel   a    követelhető   kártalanítás   mértéke   nincs
   korlátozva,  kiemelten   kedvezőbb  szabályozásra   sincs
   szükség.

   D) A  jogerős  ítélettel  megállapított  vagyoni  jellegű
   büntetések és  intézkedések, valamint  a bűnügyi  költség
   teljesítése  (befizetése)   miatt  is  alaptalan  sérelem
   érheti az elítéltet.

   A Be  386. §-a szól az ekként elvont vagyon rendezéséről;
   ha utóbb  - perújítás  vagy törvényességi  óvás folytán -
   olyan határozatot  hoztak, amely  ilyen  kötelezést  nem,
   vagy  alacsonyabb   mértékben  tartalmaz,  elsősorban  az
   eredeti   állapotot   kell   helyreállítani,   vagyis   a
   befizetett összeget  vissza kell  téríteni, illetőleg  az
   elkobzott dolgot természetben vissza kell adni. Ha ez nem
   lehetséges,  a  dolog  helyébe  lépő  (az  értékesítésből
   származó) ellenértéket kell visszatéríteni.

   Az  IMr   9.  §-a   pénzbeli  juttatás  lehetőségével  is
   enyhíteni kívánja a vagyoni sérelmet.

   Az indítvány, a szabályozásban rejlő megszorítások miatt,
   a tulajdonhoz  való - alkotmányosan védett - alapjognak a
   sérelmét állítja.

   Az   Alkotmány  13. §  (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
   Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot.

   Ez a  jog azonban  nem korlátozhatatlan. Büntető törvényi
   szabályok  is  tartalmazhatnak  tulajdonjogot  korlátozó,
   elvonó   rendelkezéseket.    Ezek   alkotmányszerűségéhez
   ugyancsak  hozzátartozik  a  korlátozás  szükségszerű  és
   arányos volta,  a  szabadságelvonással  kapcsolatban  már
   korábban kifejtett  elvek szerint. A büntetésként történt
   vagyonelvonás,  a  szabadságelvonáshoz  hasonlóan,  utóbb
   alaptalannak is  bizonyulhat, ezáltal  sérelem  forrásává
   válik. Az  alapjog korlátozásának  garanciájaként nemcsak
   az alaptalanul  megváltoztatott  tulajdonjogi,  illetőleg
   vagyoni   helyzet   helyreállítására   kell   szabályokat
   alkotni, hanem  - ha  a helyreállítás  nem lehetséges - a
   sérelem  elfogadható   mérvű  kiküszöböléséről   is  jogi
   szabályozással kell gondoskodni.

   Az IMr  9.  §-ban  írt  pénzbeli  juttatás  intézménye  a
   vagyoni  hátrány  enyhítését  kárpótlás  jelleggel  teszi
   lehetővé, azzal,  hogy módot ad a természetben helyre nem
   állítható tulajdoni  helyzetnek értékarányos pótlására, a
   forgalmi  (kiskereskedelmi)   árhoz   igazodóan.   Ez   a
   szabályozás,   amely    ugyan   tárgyszerűen   a   mérték
   tekintetében    elfogadható,     az     alkotmányszerűség
   szempontjából  mégsem   kielégítő.  Az  igény  eldöntését
   ugyanis  a   jogszabály  az  elbíráló  belátásától  teszi
   függővé azzal,  hogy a  " jogosult  személyi  és  vagyoni
   körülményeit "   meg   nem   határozott   módon   rendeli
   figyelembevenni,   ugyancsak   ettől   függően   értékelt
   " súlyos  méltánytalanság "   esetén.  Ez  a  rendelkezés
   szubjektív  és   egyben  a  személyek  közötti  hátrányos
   megkülönböztetésre  is   alkalmat  adó   elbírálást  tesz
   lehetővé, ezzel pedig a kárpótlási igényt - esetlegessége
   miatt - az alkotmányos garancia szerepétől fosztja meg. A
   jogszabálynak   ez    okból   való    kifogásolását    az
   Alkotmánybíróság helytállónak találta.

   E) Alkotmányellenes  rendelkezéseket tartalmaznak továbbá
   a vizsgált  jogszabályok az igényérvényesítést szabályozó
   részükben is.

   Az Alkotmány  57. §-a  értelmében  mindenkinek  joga  van
   arra, hogy  jogait és  kötelességeit a  perben a  törvény
   által felállított  független és pártatlan bíróság bírálja
   el ( (1)  bekezdés ); a   bírói, államigazgatási vagy más
   hatósági   döntés    ellen   pedig   -   a   törvényekben
   meghatározottak szerint  - mindenki  jogorvoslattal élhet
   ( (5) bekezdés ) ).

   Annak a  sérelemnek az orvoslására irányuló kártalanítási
   (juttatás iránti)  igény, amely  a személyes szabadságtól
   való  megfosztás   illetőleg   a   tulajdon   elvonásával
   kapcsolatban a  jogszabály alapján  keletkezett,  polgári
   jogviszonyt  hoz   létre  a  jogszabályban  meghatározott
   jogosult és  kötelezett között, jóllehet a szabályozása a
   büntető eljárási jogszabályok között helyezkedik el.

   A kártalanítási igény a Be   385. § (1) - (4) bekezdésben
   irt eljárási szabályok szerint a bíróság előtt indítható.
   A bíróság  a Be  XVIII.  fejezetében  foglalt  különleges
   eljárásokra vonatkozó  eljárási szabályok szerint jár el.
   Az  általános   eljárási  szabályok   (356. §)   annyiban
   irányadóak, amennyiben  az egyes  különleges  eljárásokra
   eltérő szabályt  nem  kell  alkalmazni.  A  kártalanítási
   eljárás  tekintetében  az  eltérő  szabály  az,  hogy  az
   eljárás tárgyában  nem a  bíróság dönt érdemben, hanem az
   előfeltételek megvizsgálását  követő állásfoglalása  után
   az  ügyet   eldöntés  végett   az  igazságügyminiszterhez
   terjeszti fel.  Ezzel  a  korlátozott  bírósági  eljárási
   hatáskörrel   van   összefüggésben   az    (5)   bekezdés
   rendelkezése: e  " bírósági feladatot " a bírósági titkár
   is teljesítheti.

   Lényegében hasonló  eljárási  szabályozást  tartalmaz  az
   IMr, a  többlet-visszatérítés (pénzbeli  juttatás) iránti
   igény   érvényesítése    körében.   Mindkét   szabályozás
   megfosztja a  jogosultat attól  az  alkotmányos  jogától,
   hogy igényét a független és pártatlan bíróság bírálja el.

   A  vizsgált   szabályok  lehetővé  teszik  azt,  hogy  az
   igazságügyminiszter a  bíróságnak a  jogalap tekintetében
   való vizsgálódása  során kialakított  állásfoglalását  is
   felülvizsgálja.    Ennek    a    jogi    helyzetnek    az
   alkotmányellenességét az sem oldja fel, hogy a miniszteri
   (államigazgatási) döntés  a  Polgári  perrendtartásnak  a
   (módosult) XX.  fejezetében írt  feltételek  és  eljárási
   szabályok szerint bírósági úton felülvizsgálható.

   A Pp  339. §  (1)   bekezdésére  figyelemmel  a  bírósági
   határozat  a   jogszabálysértő  közigazgatási   határozat
   hatályon kívül  helyezésére és  -  szükség  esetén  -  új
   eljárásra való kötelezésre szorítkozhat.

   A  szóban   lévő   bírósági   kártalanítási   eljárásokba
   beékelődő  államigazgatási  (közigazgatási)  határozatnak
   újabb  bírósági   eljárásban   való   felülvizsgálata   a
   jogorvoslathoz    fűződő    alapjog    alkotmányszerűségi
   követelményének (  Alkotmány  57. §  (5) bekezdés) eleget
   tesz  ugyan,  az  igény  érdemi  elbírálása  tekintetében
   azonban a  bíróság döntési  hatáskörét alkotmányellenesen
   csorbítja.

   Az Alkotmánybíróság  az  indítványok  keretében  vizsgált
   jogszabályoknak a  fentiek szerint  elemzett  és  kiemelt
   rendelkezései    tekintetében    állapította    meg    az
   alkotmányellenességet és  ennek következményeként  hozott
   megsemmisítést tartalmazó  határozatot (1989.  évi XXXII.
   tv. ( AB tv. ) 20. §, 40. § ).

   Ha    az    alkotmányellenesség    csak    egyes    olyan
   rendelkezésekkel  kapcsolatban   áll   fenn,   amelyeknek
   megsemmisítése  a   jogszabálynak  a   gyakorlatban  való
   alkalmazását    lényegesen     nem    befolyásolja,    az
   alkotmánybíróság csak e rendelkezéseket semmisíti meg.

   Az elbírált esetben a jogszabály részleges megsemmisítése
   egyrészt  biztosítja   a  kártalanítás  és  visszatérítés
   jogintézményének  a   folyamatos   joggyakorlatban   való
   érvényesülését, másrészt az igényérvényesítési eljárásnak
   az  indítványokkal  támadott  alkotmányellenes  szabályai
   kiküszöbölésével   a   jogszabályban   hatályban   maradt
   rendelkezések   a   továbbiakban   lehetővé   teszik   az
   alkotmányszerű jogalkalmazást.

   F) Az  alkotmányjogi panaszt  előterjesztő indítványozó a
   kártalanításra vonatkozó  szabályok alkotmányellenességét
   az ügyében  hozott döntés  sérelmesnek  tartott  részével
   összefüggésben állította.

   Sérelme az,  hogy a  kártalanítási  igénye  elbírálásánál
   egyes felszámított  költségeit  és  kamatveszteségét  nem
   fogadták el az alaptalannak bizonyult szabadságelvonással
   összefüggésben lévő kárnak.

   Az  Alkotmánybíróság   által  megvizsgált   és   elbírált
   jogszabályoknak   a    fentiek   szerint    megállapított
   alkotmányellenessége  és   megsemmisítése  nincs  jogilag
   értékelhető  kapcsolatban   a  panaszos  által  felhozott
   sérelemmel, ezeknek  a konkrét  ügyben való alkalmazása -
   visszamenőleges -  kizárásához a  panaszosnak érdeke  nem
   fűződik    (   AB  tv.   48.  §   (4)  bekezdés   ).   Az
   Alkotmánybíróság  ezért   az  alkotmányjogi   panaszt   -
   alaptalan volta miatt - elutasította.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal           Dr. Herczegh Géza
             alkotmánybíró              alkotmánybíró

          Dr. Kilényi Géza             Dr. Lábady Tamás
            alkotmánybíró               alkotmánybíró

          Dr. Schmidt Péter              Dr. Szabó András
            alkotmánybíró                 alkotmánybíró

         Dr. Zlinszky János            Dr. Vörös Imre
            alkotmánybíró               alkotmánybíró

                     Dr. Tersztyánszky Ödön
                      előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    66/1991. (XII. 21.)
    Date of the decision:
    .
    12/17/1991
    .
    .