English
Hungarian
Ügyszám:
.
680/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1/1995. (II. 8.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/31
.
A döntés kelte: Budapest, 02/06/1995
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az  Alkotmánybíróság  jogszabályok  alkotmányellenességének,
   valamint nemzetközi  szerződésbe ütközésének megállapítására
   és  megsemmisítésére,   továbbá  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló  indítványok
   tárgyában meghozta a következő

                          határozatot  :

   1.   Az   Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   múlt
   rendszerekben az életüktől és szabadságuktól politikai okból
   jogtalanul megfosztottak  személyi kárpótlásánál alkotmányos
   követelmény, hogy  a törvényhozó  a kárpótlásra  jogosultság
   megállapításánál   a   jogosulti,   kedvezményezetti   körök
   ismérveit azonos,  a csoportra különösen jellemző szempontok
   szerint,     a      személyek      egyenlő      méltóságának
   tekintetbevételével, egységesen határozza meg.

   A II.  világháború alatt  faji, vallási vagy politikai okból
   külföldre történő deportálások és kényszermunkára hurcolások
   puszta     szabadságelvonásnak      minősítése      önkényes
   csoportbasorolásnak minősül, ezért alkotmányellenes.

   2.   Önkényes   továbbá   a   bűncselekmények   áldozataként
   elszenvedett  személyi   sérelemokozások  miatt  keletkezett
   polgári  jogi  igények  megnyitásának  ahhoz  a  feltételhez
   kapcsolása, hogy  az állam  elmulasztotta a  bűncselekmények
   elkövetőivel szembeni büntető igénye érvényesítését.

   3. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy az  életüktől és
   szabadságuktól  politikai   okból  jogtalanul  megfosztottak
   kárpótlásáról szóló módosított 1992. évi XXXII. törvény 3. §
   (1) bekezdés  c) pontjának  "közvetlenül a  harcoló alakulat
   kötelekében teljesített"  szövegrésze, 3.  § (1) bekezdés d)
   és e) pontja, továbbá 9. § e) és f) pontja alkotmányellenes,
   ezért e rendelkezéseket megsemmisíti.

   A törvény  3. § (1) bekezdés c) pontja a következő szöveggel
   marad hatályban  :   [ 3.  § (1)  A 68.  §-ban meghatározott
   kárpótlás jár  a személyes  szabadságot súlyosan,  30  napot
   meghaladóan korlátozó következő sérelmekért :  ]
   c) munkaszolgálat;

   4. A  törvény 3.  § (1) bekezdés c) pontjának megsemmisített
   szövegrésze visszamenőlegesen,  1992. július  2. - a törvény
   hatálybalépésének  -   napjával,  a  további  megsemmisített
   rendelkezések pedig  azon a napon vesztik hatályukat, amikor
   hatályba lép  az e rendelkezéseket is újraalkotó külön, vagy
   a határozat 5. pontja szerinti törvény.

   5. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy az  Országgyűlés
   elmulasztotta a diszkrimináció elkerülése érdekében vállalt,
   a törvény  20. §  (3) bekezdésében  meghatározott jogalkotói
   feladatát. Ezért felhívja az Országgyűlést, hogy e határozat
   2.    pontjában     foglalt    alkotmányos     követelmények
   figyelembevételével a  törvény 20.  § (2) bekezdése szerinti
   további kárpótlási  törvényt 1995.  szeptember 30-ig alkossa
   meg. Egyben  - legkésőbb  eddig az  időpontig - teremtse meg
   azokat az  eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz,
   hogy a  törvény 3. § (1) bekezdés c) pontja alkotmányellenes
   szövegrészének   visszamenőleges    hatályú   megsemmisítése
   folytán  keletkezett   igények  jogosultjai   követeléseiket
   érvényesíthessék.

   6. Az  Alkotmánybíróság a törvény egésze, továbbá 1. §-a, 2.
   § (1)  bekezdés b)  pontja, 2.  § (4)  bekezdése, 3.  §  (2)
   bekezdése, 5.  §-a, 6.  § (1) és (2) bekezdése, 9. § a) - d)
   pontjai, 12.  §-a  és  19.  §-a,  valamint  a  volt  nyugati
   hadifoglyok          hitelutalványaival          kapcsolatos
   pénzkövetelésekről  és   nyugdíjuk   kiegészítéséről   szóló
   51/1992.   ( III.  18. ) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a)
   pontja, 3.  § (1) bekezdése, 4. § (1) és (3) bekezdése és 5.
   § (2)  bekezdése alkotmányellenességének  megállapítására és
   megsemmisítésére  irányuló   indítványokat  és  a  mulasztás
   megállapítására irányuló további indítványt is, elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság   a  törvény   nemzetközi   szerződésbe
   ütközése  megállapítására   és  a   törvény   kiegészítésére
   irányuló indítványokat visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság   határozatát   a   Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1. Az  1994. évi XII. törvénnyel módosított, az életüktől és
    szabadságuktól  politikai   okból  jogtalanul  megfosztottak
    kárpótlásáról  szóló   1992.  évi   XXXII.   törvény   (   a
    továbbiakban :   3. Kpt ) alkotmányossági vizsgálatát számos
    indítványozó kérte. Az indítványozók magánszemélyek és civil
    szervezetek.  A   legtöbb  indítvány   a  törvény   személyi
    hatályát, a  politikai okból történt sérelemokozások közül a
    jogosultak  "önkényes"  kiválasztását,  a  törvény  által  a
    kárpótlásra megállapított  teljes feltételrendszert támadja.
    Számos  indítványozó   a  törvénnyel   szemben  erkölcsi  és
    koncepcionális  kifogást   emel.  Van   indítvány,  amely  a
    törvényt egyenesen  "negyedik zsidótörvénynek"  nevezi,  más
    indítvány szerint  pedig a  törvény  "rasszista-antiszemita-
    cigányellenes",  mert   a  kárpótlásra   jogosultak  köréből
    kirekeszti  a   cigányokat  és  a  zsidókat,  továbbá,  mert
    "kollektív bűnösséget"  állapít meg,  kollektív felelősséget
    és felelősségre  vonást tartalmaz,  és mert különbséget tesz
    ember és ember között aszerint, hogy az emberi élet jogtalan
    elvételét, megsemmisítését  az állam  mely szervei  és faji,
    vallási vagy politikai okból hajtották-e végre.

    1.1. Több  indítvány a  törvény egésze  tekintetében kéri az
    alkotmányellenesség  megállapítását   és  a  törvény  teljes
    megsemmisítését, figyelemmel  a törvény koncepciójában rejlő
    alkotmányellenességre.  Az  indítványok  szerint  a  törvény
    teljes  "alapkoncepciója"   súlyosan  diszkriminatív,  egész
    szellemisége  "burkolt  rasszizmust"  tükröz.  A  törvény  a
    kárpótlást  a   sérelmet  szenvedettek   "kis   csoportjára"
    korlátozza,  ám   a  csoportképzés  szempontja,  a  formális
    büntetőeljárás lefolytatása ésszerűtlen, sérti az egyenlőség
    alkotmányos követelményét, teljesen önkényes.

    Van indítvány, amely az első, második és harmadik kárpótlási
    törvény együttes  felülvizsgálatát kezdeményezi  és egységes
    alkotmányossági   megítélését    kéri.    Az    indítványozó
    álláspontja   szerint    a   kárpótlási    törvényeket    az
    Alkotmánybíróságnak, mint  egységet kell megvizsgálnia, mert
    csak ennek  alapján állapítható  meg, hogy a jogalkotó által
    választott  megoldás   a  "testilelki  szenvedésekért"  járó
    kárpótlás  tekintetében   azért  alkotmányellenes,   mert  a
    korábbi törvények  a vagyoni  károkért  körültekintőbben  és
    szélesebb körben  biztosítanak jóvátételt,  mint a  támadott
    törvény, amely  a személynek okozott sérelmeket kevesebbnek,
    kisebb  "bűnnek"   tartja,   mint   a   vagyoni,   tulajdoni
    sérelemadásokat.

    1.2.  Egy   indítványozó  a   3.  Kpt   1.  §-ában   foglalt
    rendelkezést  támadja.   Eszerint  a   törvény  a  kárpótlás
    feltételéül az  1939.  március  11.  és  1989.  október  23.
    közötti időben  az élettől vagy szabadságtól politikai okból
    történt jogtalan  megfosztást állapítja meg. Az indítványozó
    szerint  a   3.  Kpt   azzal,   hogy   az   életüktől   vagy
    szabadságuktól   kizárólag    politikai   okból   jogtalanul
    megfosztottak,  illetőleg   hozzátartozóik  részére   rendel
    kárpótlást, a  részleges jóvátételből  kirekeszti  azokat  a
    személyeket, akiket  ilyen sérelem  faji vagy  vallási okból
    ért. Az  indítvány szerint  a törvénynek egyenlőként kellene
    kezelnie   a    faji   vagy    vallási   okból   hátrányokat
    szenvedetteket  a   politikai  okból   üldözöttekkel,  ennek
    hiányában a  rendelkezés  diszkriminatív,  a  jogok  egyenlő
    elosztásának alkotmányos követelményét sérti.

    1.3. Tucatnyi  indítvány sérelmezi  a törvény  2. §-ának (1)
    bekezdésében  foglalt   rendelkezést.   Eszerint   az   élet
    elvesztéséért kárpótlás  akkor jár,  ha a)  a magyar bíróság
    törvénysértő  vagy  semmissé  nyilvánított  ítélete  alapján
    hajtották végre  a halálos  ítéletet,  vagy  b)  a  sérelmet
    elszenvedő a  büntető eljárás  vagy a  büntető ügyben hozott
    ítélet végrehajtása során olyan módon vesztette életét, hogy
    a halál  bekövetkezésének  kétséget  kizáró  oka  az  eljáró
    magyar   hatóság    szándékos   közreműködése    volt.    Az
    indítványozók érvelése  szerint a  törvényhozó azzal, hogy a
    kárpótlást formális  büntetőeljáráshoz köti,  azt a  törvény
    időbeli  hatálya   alatt  személyi   sérelmet   szenvedettek
    önkényesen  kiválasztott   és  nem  a  leginkább  érintettek
    csoportjára korlátozza.  Szerintük a  releváns tényálláselem
    alkotmányosan egyedül az emberi élet - állami szervek általi
    - önkényes  elvétele  lehetne.  E  vonatkozásban  pedig  két
    további csoport  áldozatai is  a 2.  § hatálya  alá  tartozó
    személyekkel alkotmányosan  egyező elbánást  érdemelnek. Így
    azok
         a)  akiket   a  magyar   állam  hatóságai   (  hatósági
    személyek )  -  bírói  ítélet  nélkül  -  öltek  meg  (  pl.
    Dunábaölés   ),   illetőleg   kínoztak   halálba   különböző
    munkatáborokban, -
         b) akiket  a  faji  diszkriminációt  jelentő  törvények
    alapján  ugyancsak  a  hatósági  közegek  a  haláltáborokban
    történő tömeges  elpusztításuk  érdekében  az  országhatárig
    szállítottak és ott a németeknek átadtak.

    Ezért a  bírói ítélet  alapján vagy annak végrehajtása során
    elhatároló ismérv  alkotmányellenes megkülönböztetést jelent
    az életüktől törvénysértő módon megfosztottak között, mert a
    döntő szempont  e körben csak a magyar hatóság közreműködése
    és  a   politikai,  faji   vagy  vallási   okkal  összefüggő
    jogtalanság, illetőleg törvénysértés lehet. Erre figyelemmel
    ezek  a   rendelkezések  is   diszkriminatívak,  sértik   az
    Alkotmánynak  az  egyenlő  elbánásra  vonatkozó  elvét,  így
    alkotmányellenesek.    Az     indítványozók    szerint     a
    törvényhozónak   újra   kell   fogalmaznia   a   jóvátételre
    jogosultak    körét,     hogy    az    alkotmányellenességet
    kiküszöbölje.

    1.4.  Egy   indítványozó  sérelmezi   a  3.  Kpt  2.  §  (4)
    bekezdését, amely  házassági tilalom alá eső egyházi személy
    esetén az egyházmegyét is kárpótlásra jogosultsággal ruházza
    fel, ha  nincs  a  sérelmet  szenvedett  egyházi  személynek
    egyébként  jogosult   élő  hozzátartozója.  Az  indítványozó
    szerint  ez   a  rendelkezés   az   állam   és   az   egyház
    elválasztásának   alkotmányos   elvébe   ütközik,   egyúttal
    diszkriminatív a  nem katolikus egyházakkal, illetőleg a nem
    cölib egyházi  személyekkel szemben. Hivatkozik az indítvány
    arra, hogy  a kánonjogi  tilalomra az  állami jog  nem lehet
    tekintettel.

    1.5. Számos  indítvány tartja sérelmesnek a 3. Kpt 3. §-ának
    egyes rendelkezéseit.  A 3.  § (1) bekezdés c) pontját azért
    támadják,  mert  szerintük  nemcsak  közvetlenül  a  harcoló
    alakulatok kötelékében  teljesített  munkaszolgálat  járt  a
    személyes  szabadságot   súlyosan,  30   napot   meghaladóan
    korlátozó  sérelemmel   [  3.   §  (1)   bekezdés   bevezető
    rendelkezése ]  . A  munkaszolgálat az indítványozók szerint
    olyan "táborszerű  fogvatartás" volt,  amely a  nem  harcoló
    alakulatok kötelékében  is súlyos személyi jogsértésekkel és
    hátrányokozásokkal járt.  A "harcoló  alakulatok" megszorító
    rendelkezés   ezért    személyek   közötti   diszkriminációt
    eredményez, így  alkotmányellenes. Különösképpen  azért  is,
    mert a  bírósági  ítéleten  vagy  közigazgatási  határozaton
    nyugvó "zárt táborszerű fogvatartás" a 3. § (1) bekezdésének
    b) pontja  szerint megalapozza  a kárpótlási  jogot,  a  nem
    harcoló  alakulathoz   "behíváson"  alapuló   munkaszolgálat
    viszont nem.  Több  indítványozó  sérelmezte  a  hivatkozott
    rendelkezést arra tekintettel is, hogy az olyan bizonyításra
    kényszeríti  a  jogosultat,  amely  teljesíthetetlen.  Ennek
    dokumentálására  csatolták   a  Magyar   Honvédség  Központi
    Irattárának   igazolását,    amely   szerint    a    harcoló
    alakulatoknál való szolgálatra nézve az irattárban megfelelő
    dokumentáció nem áll rendelkezésre.

    1.6. Számos indítvány szerint alkotmányellenes a 3. Kpt 3. §
    (1) bekezdésének  e) pontja is, figyelemmel arra, hogy a II.
    világháború alatti deportálás a zsidóság ( cigányság, stb. )
    halálra  ítélését   jelentette,  amellyel  a  magyar  állami
    szervek  teljes   egészében  tisztában   voltak.  Így  az  a
    rendelkezés, amely  a II.  világháború alatt  faji,  vallási
    vagy politikai  okból külföldi  haláltáborokba hurcoltakat a
    személyes  szabadságukban   súlyosan  korlátozott   sérelmet
    szenvedettek kategóriájába vonja - az életüktől jogellenesen
    megfosztottak  helyett   -  személyek   között  faji  alapon
    alkotmányellenesen különböztet.  A  deportáltakat  a  magyar
    állam szervei  "halálra szánták",  ezért a 3. § (1) bekezdés
    e) pontjában  írtak diszkriminatív  módon  kerültek  az  itt
    felsorolt   kárpótlási    jogosultak   közé,   e   személyek
    hozzátartozóinak alkotmányos joguk van arra, hogy a 2. § alá
    tartozzanak.

    1.7. Több indítvány a 3. § (2) bekezdésében írt rendelkezést
    tartja alkotmányellenesnek.  Eszerint a szovjet hadifogságba
    esett  katonát   1945.  augusztus   1-jétől  kényszermunkára
    hurcoltnak kell  tekinteni. Az indítványokban megfogalmazott
    álláspont  szerint  a  sérelmezett  rendelkezés  a  szovjet,
    illetőleg nyugati  hadifoglyok között az utóbbiak hátrányára
    alkotmányosan megengedhetetlen megkülönböztetést alkalmaz. A
    nyugati hadifoglyokat  a  törvény  a  kárpótlásból  ezzel  a
    szabállyal teljesen  kizárja. Az  ilyen  megkülönböztetésnek
    nyilvánvalóan  nem   lehet  alkotmányos   alapja,  ezért  az
    alkotmányellenes.

    1.8.  A   legtöbb  indítvány   a  törvény   5.  §-ában   írt
    rendelkezéseket teszi  alkotmányos kifogás tárgyává. Az 5. §
    (1) bekezdése  szerint a  3.  §  (1)  bekezdésében  említett
    sérelmekért kárpótlásra az életben lévő sérelmet szenvedett,
    halála esetén  az jogosult, aki a szabadságelvonás idején és
    a sérelmet  szenvedett halálakor  vele házasságban  élt (  a
    továbbiakban :  túlélő házastárs ). A (2) bekezdés pedig úgy
    rendelkezik, hogy  túlélő házastársnak  kell tekinteni azt a
    személyt is, aki a sérelmet elszenvedővel a szabadságelvonás
    megszűnését  követően   az  első  házasságot  kötötte  és  a
    sérelmet szenvedett halálakor vele házasságban élt.

    Az  indítványozók  álláspontja  szerint  a  gyermek  jogilag
    közelebbi hozzátartozó  mint a  házastárs, ilyen körülmények
    között  a   törvény  indokolatlanul   és  alkotmányellenesen
    mellőzi a gyermek - egyes indítványozók szerint a leszármazó
    - kárpótlási  jogosultságát. Az  indítványozók közül sokan a
    diszkrimináció tilalmába  ütközőnek tartják  azt is,  hogy a
    törvény 5.  §-a  lényegesen  szűkebb  személyi  kört  foglal
    magába, mint  a törvény 2. § (2) bekezdése, amely egészen az
    oldalági  hozzátartozóig   (  testvér  )  lehetővé  teszi  a
    részleges  jóvátételt.   Ez  a   szabályozás  a   jogosultak
    szempontjából minősül  megengedhetetlen  megkülönböztetésnek
    és  ezért   alkotmányellenes.  Van   indítványozó,  aki  azt
    sérelmezi, hogy  túlélő házastársként már újabb házasságából
    is megözvegyült, mégsem kaphat kárpótlást.

    1.9. Az  indítványozók közül  többen támadják a 3. Kpt 6. §-
    ában foglalt  azt a  rendelkezést  is,  amely  a  jóvátételt
    kárpótlási  jegy  formájában  is  lehetővé  teszi.  Mivel  a
    kárpótlási jegy  a privatizáció  során és csak meghatározott
    tulajdoni tárgyak  vásárlására használható fel, a kárpótlási
    jegy  az   egyösszegű  kárpótlással  szemben  diszkriminatív
    jóvátétel, ezért az alkotmányellenes.

    1.10.    Több     indítvány    kifogásolja     és     tartja
    alkotmányellenesnek a  3. Kpt 9. §-ában foglalt szabályokat,
    amelyek az  összegszerűség számítási módjával kapcsolatosak.
    Ezek szerint,  ha a  sérelmet szenvedett  a szabadságelvonás
    ideje alatt meghalt, és a túlélő házastárs hosszabb időt nem
    bizonyít,   az    életjáradék   kiszámításánál   az   alábbi
    időtartamokat kell  figyelembe  venni  :    szabadságvesztés
    büntetés  esetén   azt  az   időtartamot,  amelyre  ítélték,
    életfogytig tartó  szabadságvesztés büntetés esetén 20 évet;
    internálás esetén  1  év  6  hónapot,  közbiztonsági  őrizet
    esetén 6  hónapot, kényszerlakhely  kijelölés esetén 2 évet;
    munkaszolgálat  esetén  2  évet;  a  szovjet  szervek  által
    történt kényszermunkára  hurcolás esetén  3 évet;  a szovjet
    bíróság ítélete vagy más szovjet hatóság intézkedése alapján
    végrehajtott szabadságelvonás  esetén  azt  az  időtartamot,
    amelyre  ítélték   (  kötelezték   ),  ha   pedig   ez   nem
    bizonyítható, 8 évet; deportálás esetén 8 hónapot.

    Egy indítványozó azt állítja, hogy a törvény 9. §-a aszerint
    differenciál a  kárpótlás összegében, hogy "hol és kik ölték
    meg a  sérelmet szenvedett  személyt", és  ez a szabályozási
    mód  a  törvény  "burkolt  rasszista  szemléletét"  tükrözi.
    Hivatkozik az  indítványozó arra,  hogy a 9. § c) pontja alá
    tartozó zsidó  munkaszolgálatos házastársa  csak egynegyedét
    kapja annak  az életjáradéknak,  amelyet  a  9.  §  e)  pont
    szerinti szovjet  szabadságelvonás során bekövetkezett halál
    esetén fizetnek, ez a különbség a 9. § f) pont alá eső zsidó
    és   cigány    deportáltak   özvegyei   vonatkozásában   már
    tizenkétszeres. Az  indítvány szerint  a  rendezés  logikája
    egyértelműen  faji  diszkriminációt  valósít  meg  és  ezért
    alkotmányellenes.

    1.11. Több  indítványban is megfogalmazott álláspont, hogy a
    3. Kpt  12. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés kollektív
    felelősséget és  felelősségre vonást  tartalmaz. A törvény e
    rendelkezése  alapján  nem  kaphat  kárpótlást  az,  aki  az
    államvédelmi  szerveknek  hivatásos  állományú  tagja  volt,
    karhatalmista volt,  az 1956-os  forradalom és szabadságharc
    leverésében való  részvétele miatt  kitüntetésben részesült,
    az 1956-os  forradalom és  szabadságharc leverésében  önként
    részt   vett.    Számos   indítvány   kifogásolja   az   itt
    meghatározott   kategóriákat    és   arra   az   álláspontra
    helyezkedik,  hogy  ezek  a  kategóriák  definiálhatatlanok,
    felmérhetetlenek, értelmezhetetlenek.  Az ilyen  szabályozás
    jogbizonytalanságot eredményez  és sérti  az  egyenlőség  és
    egyenlő   elbánás    alkotmányos   elvét.    A   törvény   e
    rendelkezésében  szereplő   meghatározások   ugyanis   olyan
    gyűjtőfogalmak,  amelyek   alapján  a   3.   Kpt   kollektív
    bűnösséget  állapít  meg  bizonyos  szervezetekbe  tartozás,
    illetőleg  tevékenységben   való  részvétel   miatt,   amely
    alkotmányosan, demokratikus jogállamban megengedhetetlen.

    1.12. Több  indítványozó is  támadja a  3.  Kpt  19.  §-ában
    foglalt rendelkezést.  Ennek (1)  bekezdése  szerint,  ha  a
    terheltet 1989.  október 23.  előtt ítélték el, és e törvény
    hatálybalépése  előtt   törvényességi  óvás  vagy  perújítás
    folytán  megállapították,   hogy   kártalanításra,   illetve
    visszatérítésre jogosult,  választási jog illeti meg abban a
    kérdésben,  hogy  a  Be.  szabályai  szerint  kártalanítást,
    illetve  visszatérítést,   vagy  a   jelen  törvény  szerint
    kárpótlást igényel.  E törvény és a Be. szabályai együttesen
    nem alkalmazhatók.  A (2)  bekezdés pedig  úgy  rendelkezik,
    hogy ha a terheltet 1989. október 23. előtt ítélték el, és e
    törvény  hatálybalépése   után   törvényességi   óvás   vagy
    perújítás folytán megállapítják, hogy kártalanításra illetve
    visszatérítésre   jogosult,    az   élet    elvesztése,    a
    szabadságelvonás és  az ezekhez  kapcsolódó vagyoni  sérelem
    miatt kifizetendő  kártalanításra e  törvény  rendelkezéseit
    kell alkalmazni.  Az indítványokban megfogalmazott álláspont
    szerint ez  a szabályozás  sérti az  egyenlőség  alkotmányos
    követelményét,    a     kárpótlásra    jogosultak     között
    megengedhetetlen megkülönböztetést  tartalmaz aszerint, hogy
    kárpótlási igényüket  a jogosultak mikor és milyen jogalapon
    érvényesítik.

    1.13. Az  egyik indítványozó  a jogalkotó  mulasztásban való
    elmarasztalását  és   mulasztás  miatti  alkotmányellenesség
    megállapítását indítványozza.  Álláspontja szerint  az állam
    jogalkotási kötelezettségének  nem tett  eleget, mert mind a
    mai    napig     elmulasztotta    megalkotni     azokat    a
    kártérítésikártalanítási    jogszabályokat,     amelyek    a
    felekezeti,   származási,    vallási   kritériumok   alapján
    üldözöttek  és  kiirtott  személyek  jogutódainak  megfelelő
    kárpótlását volnának  hivatottak biztosítani,  de legalábbis
    alkalmasak lennének  arra, hogy  az állam  a sérelemokozások
    miatti "bűnbánó  főhajtását" kifejezzék.  Mivel a  törvény e
    kárpótlásra  jogosultakról   hallgat,  a   "fasiszta  terror
    áldozatait egyszerűen  félresöpri", a  jogalkotó mulasztásba
    került, ezért az indítványozó kéri, hogy az Alkotmánybíróság
    ennek megszüntetésére kötelezze.

    1.14. Egy  további indítvány  a 3. Kpt 3. § (2) bekezdésével
    összefüggésben   támadja    a   volt   nyugati   hadifoglyok
    hitelutalványaival   kapcsolatos    pénzkövetelésekről    és
    nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 51/1992.  ( III. 18. ) Korm.
    rendelet  1.   §  (1)   bekezdés  a)  pontjában,  3.  §  (1)
    bekezdésében, 4.  § (1)  és (3)  bekezdésében és  5.  §  (2)
    bekezdésében  foglalt   rendelkezéseket.   Az   indítványozó
    álláspontja szerint  a 3.  Kpt  kifogásolt  szabályozásán  a
    kormányrendelet sérelmezett megoldásai is megengedhetetlenül
    különböztetnek a volt szovjet, illetőleg nyugati hadifoglyok
    között az  utóbbiak hátrányára,  és  ez  a  megkülönböztetés
    sérti  az  egyenlőség  és  az  egyenlő  elbánás  alkotmányos
    követelményét.

    2. A  legtöbb indítvány az Alkotmánynak az egyenlőség elvét,
    illetőleg a diszkrimináció tilalmát megfogalmazó 70/A. §-ára
    hivatkozik,  de   kérték  az   indítványozók  a   kifogásolt
    rendelkezések alkotmányossági  vizsgálatát az Alkotmány 2. §
    (1)  bekezdésével,   7.  és   8.  §-ával  -  az  54.  §  (1)
    bekezdésében foglaltak  figyelembevételével -  az 55. és 57.
    §-ával, továbbá  14. §-ával  összefüggésben is  lefolytatni.
    Több indítvány utal a Párizsi Békeszerződés és a sérelmezett
    törvényi rendelkezések  közötti összhang hiányára, és számos
    indítvány ellentétben  állónak látja  a kifogásolt  törvényi
    rendelkezéseket   az    Alkotmánybíróságnak   a    kárpótlás
    tárgykörében hozott  korábbi  határozataiban  megfogalmazott
    álláspontjával. Ezért az indítványok ebben az összefüggésben
    is  szükségesnek  ítélik  az  az  alkotmányossági  vizsgálat
    lefolytatását.

                                II.

    Az  Alkotmánybíróság   az  ügyben   széleskörű   bizonyítási
    eljárást foganatosított.  Mivel  az  eljárás  folyamán  adat
    merült  fel   arra  nézve,   hogy  az   elmúlt  diktatórikus
    rendszerekben különböző személyi sérelmet szenvedettek közül
    a II.  világháború alatt  faji, vallási vagy politikai okból
    külföldre deportáltak,  illetőleg hozzátartozóik  már a múlt
    rendszerben  is   részesültek  kárpótlásban,   a   tényállás
    tisztázása  érdekében   beszerezte  a   deportálások  miatti
    kártalanításokra   vonatkozó    nemzetközi   dokumentumokat,
    meghallgatta  a   deportáltak  magyarországi  szervezeteinek
    képviselőit, a Pénzügyminisztérium Pénzintézeti Központjának
    elnökvezérigazgatóját, megkereste az igazságügyminisztert, a
    Kárpótlási  Hivatal   vezetőjét.  Iratokat   szerzett  be  a
    Legfelsőbb Bíróságtól,  a  Pénzintézeti  Központtól  és  más
    szervektől. Az  Alkotmánybíróság a  lefolytatott bizonyítási
    eljárás alapján a következőket állapítja meg.

    1. A  törvény  személyi  hatálya  által  érintett  különböző
    csoportba tartozó  személyek -  személyi  sérelmeikért  -  a
    rendszerváltás előtt  intézményesen  semmiféle  jóvátételben
    nem részesültek.  Az egyedi  igényérvényesítéseknek pedig az
    elmúlt   diktatórikus    rendszerek   gyakorlati   akadályát
    jelentették  ott   is,  ahol   -  elvileg   -   a   törvényi
    rendelkezések  a   kártérítési  követelések   érvényesítését
    lehetővé   tették    (   pl.    az    állam    alkalmazottai
    bűncselekményével okozott károk megtérítése körében ). Így a
    Magyar  Államtól   kárpótlást,  kártalanítást,  kártérítést,
    illetőleg egyéb  jóvátételt a  II. világháborút  követően  a
    külföldre történt  deportálások miatt sérelmet szenvedettek,
    illetőleg hozzátartozóik  sem kaptak.  Nem merült  fel  adat
    arra nézve  sem, hogy  egyedi  kártérítési  igények  sikeres
    érvényesítése történt volna azokban az esetekben, amelyekben
    népbírósági vagy  egyéb ítéletek a háborús bűncselekményeket
    elkövetők felelősségét megállapították.

    2. A  Német Szövetségi  Köztársaság a  II. világháború során
    faji és  vallási okból sérelmet szenvedettek kártalanítására
    két törvényt  alkotott :   az  1956. június  29-i Szövetségi
    Kártalanítási  Törvényt   (  Bundesentschädigungsgesetz,   a
    továbbiakban  :    BEG  ),  továbbá  az  1957.  július  19-i
    Szövetségi           Visszaszolgáltatási            Törvényt
    ( Bundesrückerstattungsgesetz,  a továbbiakban  :   BRüG  ).
    Ezeknek  a   törvényeknek  a  személyi  hatálya  a  sérelmet
    szenvedett magyar  állampolgárokra  nem  vonatkozott,  ennek
    ellenére a  törvények  hatálybalépését  követően  több  mint
    60.000  kárigénybejelentés   történt  az   illetékes   német
    hatóságokhoz  a  sérelmet  szenvedett  magyar  állampolgárok
    részéről.

    A kártérítési  igények  egyéniegyedi  elbírálása  helyett  a
    Német Szövetségi  Köztársaság pénzügyminisztere 1971. január
    22-én  megállapodást   kötött   a   Nácizmus   Magyarországi
    Üldözötteinek  Országos   Érdekvédelmi  Szervezetével   (  a
    továbbiakban :   NÜÉSZ  ) ,  amelynek alapján  a bejelentett
    kárigények   visszavonása    és   a    további   kártérítési
    követelésektől   való   elállás   ellenében   a   Szövetségi
    Köztársaság  -   az  időközben   külföldre  emigrált  magyar
    állampolgárok   kárigényének   biztosítására   visszatartott
    hárommillió DM  figyelembevételével - összesen százmillió DM
    átalány kártérítési  összeget utal  át a  Magyar Államnak  a
    magyarországi kárigények  teljes és  végleges kielégítésére.
    Ez az összeg kizárólag a BRüG alapján érvényesíthető igények
    rendezésére szolgált.

    Az  átutalás   a  Pénzintézeti   Központ  szerveként  működő
    Általános Értékforgalmi Bankhoz három részletben megtörtént,
    a bejelentett  igények kielégítésére  a Pénzintézeti Központ
    közbeiktatásával került  sor. Az  egyéni igénybejelentések a
    NÜÉSZ által  ismételten  kiadott  országos  sajtóközlemények
    alapján  történtek  meg,  a  követeléseket  ez  a  szervezet
    regisztrálta és bírálta el, a Pénzintézeti Központ illetőleg
    az Értékforgalmi  Bank a  NÜÉSZ  megállapítása,  bejelentése
    alapján teljesítette az egyedi kifizetéseket.

    Az így  eszközölt kifizetések  vagyoni kártérítések  voltak,
    mert a  BRüG alapján kizárólag a munkaszolgálatos, illetőleg
    a  deportált  személyektől  -  mind  külföldön,  mind  pedig
    belföldön -  elvett vagyontárgyakért, értéktárgyakért járt a
    kártérítés.

    A Magyar  Állam a NÜÉSZ által kötött megállapodást tudomásul
    vette, az  egyes kártalanítási igények rendezéséről 21/1971.
    ( V.  25. )  szám alatt  Korm. rendeletet  hozott,  amelyben
    megállapította, hogy  a kártalanítási  igények elbírálása és
    rendezése a  NÜÉSZ által  megállapított szabályok szerint és
    módon történik.  A  NÜÉSZ  1971.  május  28-án  szabályzatot
    hozott és  tett  közzé,  amelyben  a  kárigények  rendezését
    nagyobbrészt a BRüG rendelkezései szerint állapította meg és
    a  kártérítési   követeléseket  e   szabályzatban  foglaltak
    szerint bonyolította.

    Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   fentiekben
    részletezett kártalanítások  és a  jelen kárpótlási  törvény
    között tartalmi  összefüggés nincs,  mert a kártalanításokat
    egyrészt  nem   a  Magyar   Állam,  hanem   a  Német   Állam
    biztosította, másrészt  azok kizárólag vagyoni károk fejében
    történtek és  nem személyi  károk ellenében, azaz a személyi
    sérelmek jóvátételére nem vonatkoztak.

    3. A  nem vagyoni,  személyi károkért  kártalanítást rendelő
    BEG alapján  magyar állampolgárok részére jóvátétel fizetése
    nem történt.  A törvény  kizáró klauzuláját, ti. azt, hogy a
    törvény  személyi   hatálya  nem   terjed  ki   azon   állam
    polgáraira, amely  államokkal a  német államnak  diplomáciai
    kapcsolata  nincs,   illetőleg  amely   államokban  a  német
    nemzetiségű lakosságot  a II. világháború után intézményesen
    sérelem érte  ( pl.  kitelepítés ),  a Német Állam szervei a
    magyar igényekkel  szemben  következetesen  érvényesítették.
    Így az  élet elvételétől  egészen a sárga csillag viseléséig
    terjedő  számtalan   személyes  sérelemokozás  miatt  magyar
    állampolgárok részére  jóvátétel vagy  elégtétel  fizetésére
    nem került sor.

    Az ún. humán vagy álorvosi kísérletek miatt azonban bizonyos
    mértékű kárpótlások  Magyarországon is kerültek kifizetésre.
    Mivel ezekre  a jóvátételekre  a BEG kizáró rendelkezése nem
    vonatkozott  és   ezek  fizetése   a  német   kormány  külön
    intézkedése alapján  történt, 1971. január 22-én kormányközi
    megállapodásra  került   sor  a   magyar  és   a  Szövetségi
    Köztársaság pénzügyminisztere  között,  amelynek  alapján  a
    Német Állam  összesen 6.250.000  DM  összeget  utalt  át  az
    Értékforgalmi    Bankhoz    a    pszeudoorvosi    kísérletek
    áldozatainak kárpótlására.  Az  egyedi  kárpótlási  összegek
    kifizetése ebben  a körben  is a  NÜÉSZ közreműködésével  és
    eljárása alapján történt meg. Ebből a kárpótlási összegből a
    NÜÉSZ mintegy ötszáz jogosultnak juttatott jóvátételt.

    További 340  jogosult a Nemzetközi Vöröskereszt útján jutott
    kárpótláshoz összesen  11,4 millió  DM értékben  ugyancsak a
    humán, álorvosi kísérletek áldozataként.

    Ezeknek a kárpótlási igényeknek a rendezésére a Pénzintézeti
    Központ,  illetőleg   az  Értékforgalmi  Bank  lebonyolítási
    eljárása keretében került sor. Az egyes igények elbírálására
    és a  kifizetésekre vonatkozó iratanyagot a pénzügyminiszter
    titkosította, azok  jelenleg is  - a  BRüG  alapján  történt
    teljesítésekkel együtt  - államtitoknak  minősülnek. Mivel a
    titkosított   iratanyagban    sincs   a   támadott   törvény
    alkotmányosságának megítélése  szempontjából releváns  adat,
    az Alkotmánybíróság  a további  tényállásmegállapítást, mint
    szükségtelent, mellőzte.

    4. A  humán kísérletek  áldozatainak  kárpótlására  az  NSZK
    kormánya külön  intézkedése  alapján  került  sor.  Emellett
    egyes német  ipari vállalatok különböző zsidó szervezetekkel
    közvetlen megállapodást  kötöttek és ebben vállalták, hogy a
    háború     idején      üzemeikben      "rabszolgamunkásként"
    foglalkoztatott üldözöttek  részére - az annak idején ki nem
    fizetett  munkabér  "pótlásaként"  -  valamilyen  kárpótlást
    nyújtanak.   Ennek    keretében   is    részesültek   magyar
    állampolgárok  jóvátételben,  ennek  mennyisége  és  összege
    azonban az eljárás során nem volt kideríthető.

    Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy   a  fenti  címen
    fizetett kárpótlások és a támadott kárpótlási törvény között
    sincs jogi  összefüggés, mert  a kárpótlási összegeket nem a
    Magyar  Állam,   hanem  a   Német  Állam,   illetőleg  német
    vállalatok fizették  ki a  kárpótlásra  jogosultak  számára;
    tartalmilag   azonban    az   álorvosi   kísérletek   miatti
    jóvátételek a  jelen törvény  személyi  kárpótlási  céljával
    összefüggenek.

    5. Az  Alkotmánybíróság a  Legfelsőbb Bíróság  Közigazgatási
    Kollégiumának    Kf.II.25.814/1993/3.     számú,     továbbá
    Kf.II.25.868/1993/4. számú  ítéletei, továbbá  a  Kárpótlási
    Hivatal   tájékoztatása   alapján   megállapítja,   hogy   a
    Kárpótlási Hivatal  és ennek  folytán a bírói gyakorlat csak
    közvetlenül a  harcoló  alakulatok  kötelékében  teljesített
    munkaszolgálatot tekintette  a kárpótlás  alapjául  szolgáló
    szabadságelvonásnak, a nem harcoló alakulatoknál teljesített
    munkaszolgálat   miatti    kárpótlási   igényeket    azonban
    következetesen  elutasította.   Ez  alól  kivételt  képez  a
    Legfelsőbb Bíróság  két eseti  - felülvizsgálati  eljárásban
    hozott - határozata, amely viszont - a korábban már jogerőre
    emelkedett   nagyszámú    elutasító   tartalmú    kárpótlási
    határozatra és bírósági ítéletre tekintettel - nem vált "élő
    joggá",  így   többségében  a   nem  harcoló   alakulatoknál
    teljesített   munkaszolgálat   miatti   kárpótlási   igények
    teljesítetlenek maradtak.

                                III.

    Az   Alkotmánybíróság   az   indítványokban   megfogalmazott
    álláspontokkal kapcsolatban  - általánosságban - a következő
    alkotmányossági kérdéseket vizsgálta.

    1. Az Alkotmánybíróság korábban már több határozatban állást
    foglalt a  múlt  rendszerek  sérelemokozásaival  kapcsolatos
    kárpótlások kérdésében.  Ez idáig számszerint hat kárpótlási
    határozatot  hozott,   ezek  mindegyike  azonban  a  vagyoni
    ( tulajdoni  )  sérelmekért  járó  kárpótlással  kapcsolatos
    problémák alkotmányosságát  vizsgálta [  21/1990.  ( X. 4. )
    AB határozat,   ( a továbbiakban :  1. ABh, ABH 1990, 73. ),
    16/1991.   ( IV.  20. )  AB határozat ( a továbbiakban :  2.
    ABh, ABH  1991, 58. ), 27/1991.  ( V. 20. ) AB határozat ( a
    továbbiakban :  3. ABh, ABH 1991, 73. ), 28/1991. ( VI. 3. )
    AB határozat  ( a továbbiakban :  4. ABh, ABH 1991, 88. ) és
    a 15/1993.  ( III. 12. ) AB határozat ( a továbbiakban :  5.
    ABh, ABH  1993, 112.  ) és  a 16/1993.   (  III.  12.  )  AB
    határozat ( a továbbiakban :  6. ABh, ABH 1993, 143. ) ].

    Az alkotmányossági  vizsgálatnak  ebben  a  határozatban  az
    eddigiektől alapvetően  eltérő sajátossága egyfelől az, hogy
    itt a  támadott törvény  nem a  vagyoni, anyagi,  tulajdoni,
    hanem a  nem vagyoni,  a személyi  sérelmekért  határoz  meg
    kárpótlást, másfelől  pedig az,  hogy az  államot a jogtalan
    személyi sérelemokozásokért  jóvátételi  kötelezettség  -  a
    jogállami        Alkotmányt        megelőző        közvetlen
    kötelezettségvállalás  hiányában   -  még   részlegesen  sem
    terhelte.  Elvileg   fennállt  ugyan  az  állam  kártérítési
    kötelezettsége  az   állam   szervei,   közegei,   illetőleg
    alkalmazottai  bűncselekményei   által   okozott   károkért,
    gyakorlatilag azonban e bűncselekmények elkövetését éppen az
    adott politikai  rendszer tette  lehetővé és  ez  a  tény  a
    személyi kárigények érvényesítését - azon túl, hogy a magyar
    jogban a  nem vagyoni  kártérítés intézménye  egy  jó  ideig
    alkalmazhatatlan volt - eleve kizárta.

    Az eddigi kárpótlási határozatok doktrínáit, technikáit a 3.
    Kpt vizsgálata során is természetesen fel kell használnia az
    Alkotmánybíróságnak,  mindazonáltal  itt  minőségileg  új  a
    probléma, amely  a felhasználhatóság korlátait is jelenti. A
    kárpótlási  ügyekben   az   Alkotmánybíróság   ítélkezésének
    állandó és  következetesen alkalmazott  tétele volt  :    az
    egyenlő   méltóságú    személyként    kezelés    alkotmányos
    szempontja.  Nem   kétséges,   hogy   ezt   az   alkotmányos
    követelményt a  3. Kpt  alkotmányossági vizsgálata  során is
    megfelelően alkalmazni kell.

    Mindazonáltal  nehézséget   jelent  a   különböző   személyi
    sérelemokozások   között   -   akár   a   kárpótlás   alapja
    szempontjából is  - különböztetni,  mert a különbségtételnek
    nincs jogi  mércéje. A  törvény időbeli hatálya alá eső múlt
    rendszerek  különböző   politikai  tartalmat  és  ideológiát
    képviseltek, ennek megfelelően a személyi sérelemokozások is
    különbözőfélék voltak és különböző okokból történtek meg. Az
    is csak  általánosságban mondható, hogy a korábbi rendszer a
    jogtiprásokat inkább  faji és  vallási, továbbá nacionalista
    alapon valósította meg, az utóbbi pedig inkább ideológiai és
    származási,  továbbá   politikai  meggyőződés  és  politikai
    cselekvés alapján okozott személyi jogsértéseket. A személyi
    sérelemokozások  az  élet  elvételétől  kezdve  a  különböző
    kínzásokon  és   kegyetlenkedéseken  át   a   legkülönfélébb
    hátrányokozásokig  szinte  számbavehetetlen  megnyilvánulási
    formát öltöttek.  Mivel  a  személyi  sérelemokozásoknál  az
    objektív szempontok megragadása alig lehetséges, a jogosulti
    csoportképzés alkotmányosságának  a megítélése,  az  egyenlő
    méltóságú  személyként  kezelés  tesztjének  alkalmazása  is
    rendkívül összetett.

    Sajátos problémát  vet fel  az a  feladat is, hogy a vagyoni
    sérelmek, illetőleg a személyi sérelmek esetében alkalmazott
    jogalkotói megoldásokat  az egyenlő  méltóság  szempontjából
    hogyan lehet  és lehet-e egyáltalában ( kell-e ) egybevetni.
    Mivel  van  rá  indítvány,  az  Alkotmánybíróságnak  erre  a
    kérdésre is válaszolnia kellett.

    2. A  múlt  rendszerekben  tulajdoni  és  személyi  sérelmet
    szenvedettek között  további lényegi  különbség az,  hogy  a
    személyi   sérelemokozások    anyagilag    megmérhetetlenek,
    valamint, hogy  a személyi  sérelmet  szenvedettek  köre  is
    meghatározhatatlan, felmérhetetlen. A 4. ABh ( ABH 1991, 96-
    97. )  megállapítása szerint  gyakorlatilag bárkire,  aki  a
    múlt rendszerekben  Magyarországon élt, érvényes lehet, hogy
    noha tulajdonát  nem vonták el, anyagi kihatású vagy pusztán
    személyi  sérelem   érte.  E   hátrányos  helyzetűek  körét,
    hátrányaik természetét  és mértékét  nem lehet  biztonsággal
    meghatározni.   Tekintettel   arra,   hogy   a   kárpótlásra
    fordítható fedezet korlátozott, az ország gazdasági helyzete
    nem teszi  lehetővé, hogy  az állam a kárpótlásra jogosultak
    csoportjainak   meghatározásánál    minden   sérelemokozásra
    tekintettel  legyen.   Erre  kifejezetten  utal  a  támadott
    törvény   preambuluma,    annak   kiemelésével,    hogy   "a
    nemzetgazdaság teherbíró képessége" a törvény megalkotásának
    egyik kiemelt  szempontja volt.  A kedvezményezettek körének
    kényszerű  szűkítése   és  a  juttatások  fedezetének  eleve
    korlátozott volta miatt önmagában véve nem önkényes az, hogy
    a személyi  sérelmek orvoslására  - tekintettel  a  sérelmet
    szenvedettek  felmérhetetlen   körére  is   -  teljeskörűen,
    általános jelleggel, nem került sor.

    3. További  lényegbevágó különbség  még,  hogy  a  tulajdoni
    sérelmek  okozása   az  állam   oldalán  többnyire   vagyoni
    előnyként  jelentkezett,   a   személyi   sérelemokozásokkal
    viszont a  társadalmat -  pótolhatatlan -  veszteség érte. A
    vagyoni sérelemokozások  a  tulajdon  elvonásában  -  kisebb
    részben  a   birtok  elvonásában   -  nyilvánultak   meg,  a
    tulajdonelvonások pedig döntően az állami, kisebb hányadában
    a szövetkezeti tulajdon gyarapodására vezettek.

    Mivel  a   tulajdonelvonások  és   államosítások  az  akkori
    társadalmi  rend   meghatározó   tulajdoni   formájának,   a
    magántulajdonnak a  teljes felszámolására  irányultak, az 1.
    Kpt   a    tulajdoni   sérelmet   szenvedettek   kárpótlását
    összekapcsolhatta a  rendszerváltás  tulajdonviszonyainak  a
    rendezésével,  a  modern  piacgazdaságnak  megfelelő  stabil
    tulajdoni viszonyok  kialakítására irányuló  törekvéssel.  A
    tulajdoni sérelmek  miatti kárpótlással  tehát  a  jogalkotó
    "egyszerre  két   úrnak  szolgált"  :    a  magántulajdonban
    igazságtalanul okozott  egykori sérelmek  és károk részleges
    orvoslása  egyben   az  ún.   társadalmi  tulajdon  részbeni
    lebontását,  a  magántulajdon  alapjainak  a  megteremtését,
    továbbá a  forgalmi viszonyok és a vállalkozások biztonságos
    alapjainak a  lerakását is  lehetővé tette,  illetőleg ennek
    lehetőségét célozta meg.

    A 3.  Kpt  preambulumában  ugyanez  a  kettős  célkitűzés  -
    értelemszerűen  -   nem  szerepel.   A  preambulum   szerint
    "Magyarország  történetének   elmúlt  fél   évszázadában   a
    különböző     jellegű      megkülönböztetéseken      alapuló
    törvénysértések  mérhetetlen   károkat  okoztak   az  ország
    polgárainak, a legsúlyosabb esetekben az életüktől, túlnyomó
    részt  a  szabadságuktól  és  javaiktól  történő  megfosztás
    által. A  sérelmek orvoslására alkotott törvények kötelezően
    írják elő,  hogy a semmisnek tekintendő elítéléssel érintett
    személyek kárpótlásáról  külön törvénynek kell rendelkeznie.
    " A  3. Kpt  egyedüli célja  eszerint :   a  politikai okból
    életüktől   és   szabadságuktól   jogtalanul   megfosztottak
    kárpótlása.

    4. Az  Alkotmánybíróság  a  3.  ABh-ban  kimondta,  hogy  az
    államosítási jogszabályokban  az  állam  bizonyos  tulajdoni
    károk  tekintetében   "közjogi  kötelezettséget   vállalt  a
    kártalanításra" (  ABH 1991,  78.  ),  ezért  a  4.  ABh-ban
    kifejtett álláspontja  szerint nem fogadható el az 1. Kptvel
    kapcsolatban a törvényhozó arra vonatkozó indokolása, hogy a
    tulajdoni kárpótlás  alapja egyedül  a  méltányosság,  azaz,
    hogy a kárpótlási törvény alapgondolata :  az igazságtalanul
    okozott tulajdoni  károk méltányosságból  történő  orvoslása
    ( ABH 1991, 9495. ). Mind az államosítási határozatban, mind
    pedig a  4. ABh-ban  az Alkotmánybíróság leszögezte, hogy az
    államnak  az   államosításokkal  okozott   igazságtalanságok
    körében  -   bár  nem   teljeskörűen,  hanem   meghatározott
    tulajdoni károkra  szűkítve  -  jogi  kötelezettsége  van  a
    kártalanításra, vagyis  az Alkotmánybíróság  az államosítási
    jogszabályokban  kilátásba  helyezett  állami  kártalanítási
    kötelezettséget   -   legalábbis   részben   -   fennállónak
    tekintette  (   ABH  1991,   92.  ).  Más  kérdés,  hogy  az
    Alkotmánybíróság már  a 2.  ABh-ban rámutatott  arra, hogy a
    törvényhozó -  különböző alapú  kötelezettségeit  mintegy  a
    nováció mintájára  megújítva - új jogcímen, új terjedelemmel
    és  új   feltételekkel  tarthatja   fenn  lényegét  tekintve
    ugyanazt a  tartozást ( ABH 1991, 64. ). Az Alkotmánybíróság
    az 1.  Kpt-ben ilyen megújított jogalapot látott. A "mintegy
    nováció" metaforája  -  amely  a  tulajdoni  sérelemokozások
    miatti   kárpótlási    ügyekben    megfelelő    "alkotmányos
    beszédmódnak" bizonyult  - a jelen ügyben csak korlátozottan
    használható. Alapvetően  azért, mert  az államot  az  elmúlt
    rendszerek    személyi     sérelemokozásaiért     kárpótlási
    kötelezettség  külön   törvényi  rendelkezés  hiányában  nem
    terhelné.

    Amint az  a  törvény  preambulumából  is  megállapítható,  a
    személyi sérelemokozásokért  való kárpótlás  visszamenőleges
    jogi alapját már a jogállami, az ún. semmisségi törvényhozás
    teremtette meg és ez is csak részlegesen.

    a) Az  első semmisségi  törvényt még  1989-ben hozta  meg az
    Országgyűlés.   Az    1956-os   népfelkeléssel    összefüggő
    elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI. törvény 1. §-
    a semmisnek  nyilvánította az  1956. október  23.  és  1963.
    április   4.   között,   a   népfelkeléssel   összefüggésben
    elkövetett  politikai   bűncselekmény,  valamint   az  ezzel
    bűnhalmazatban  -  harci  cselekmények  során  -  elkövetett
    emberölés,  rablás,  közveszélyokozás  vagy  személy  elleni
    erőszak  miatti   elítéléseket.  E   törvény   a   semmisnek
    tekintendő elítélésekkel  érintett  személyek  kárpótlásáról
    kifejezetten még  nem  rendelkezett,  a  törvény  4.  §-ában
    azonban az  Országgyűlés felhívta  a Minisztertanácsot, hogy
    az     érintett      személyek      munkaviszonyának      és
    társadalombiztosítási helyzetének  rendezéséről  megfelelően
    gondoskodjék.

    b) Az  1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé
    nyilvánításáról szóló  1990. évi  XXVI.  törvény  6.  §  (2)
    bekezdése már  előírja, hogy  az e törvény alapján semmisnek
    tekintendő  elítéléssel   érintett  személyek  kárpótlásáról
    külön törvénynek kell rendelkeznie.

    c) Az  1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend
    elleni bűncselekmények  miatt  történt  elítélések  semmissé
    nyilvánításáról  szóló  1992.  évi  XI.  törvény  6.  §  (2)
    bekezdése hasonló  előírást tartalmaz. Eszerint az e törvény
    alapján semmissé nyilvánított elítéléssel érintett személyek
    kárpótlásáról is külön törvénynek kell rendelkeznie.

    E semmisségi  törvényekben tehát  az állam  - külön törvényi
    rendelkezés  útján   -  jogi   kötelezettséget  alkotott   a
    semmisnek  nyilvánított   vagy  semmisnek   minősülő   bírói
    ítéletek  sértettjeinek   -   visszamenőleges   -   személyi
    kárpótlására. E  jogi kötelezettség  azonban  még  kizárólag
    csak az  említett törvények  személyi  hatálya  alá  tartozó
    semmis elítéltetésekhez  kapcsolódik. Az  állam az elítéltek
    alanyi    körén     túlmenő     személyi     sérelemokozások
    visszamenőleges   hatályú   jóvátételét   -   a   semmisségi
    törvényhozással  összhangba   hozva  és   egységes  alapokra
    helyezve - e támadott törvényhozással teremtette meg.

    Mivel a  3.  Kpt  a  jogállami  alkotmányt  megelőző  időre,
    visszamenőlegesen  állapítja   meg   az   állam   kárpótlási
    kötelezettségét a  múlt  rendszerekben  elkövetett  személyi
    sérelemokozásokért, éspedig  úgy, hogy  a kizárt, elévült és
    egyéb okból  érvényesíthetetlen, illetőleg eredetileg nem is
    létezett  jóvátételi  igényeket  a  semmisségi  törvényhozás
    során kilátásba  helyezett kárpótlási kötelezettséggel közös
    nevezőre  hozza,   a   kifogásolt   törvénynek   meghatározó
    jogalapja a méltányosság. Erre a visszamenőleges kárpótlásra
    ugyanis nincs  az  államnak  alkotmányos  kötelezettsége.  A
    személyi sérelemokozásokért  járó kárpótlás  ezért ex gratia
    jellegű, mert visszamenőleges és egységes jogalapot teremt a
    személyi  sérelemokozások   jóvátételére.  Ez   az  egységes
    jogalap bizonyos személyi sérelemokozások ténye, függetlenül
    attól, hogy azokért járt-e eredetileg kárpótlás és az milyen
    okból   volt    érvényesíthetetlen,   illetőleg,    hogy   a
    sérelemokozás a semmisségi törvények hatálya alá esik-e vagy
    sem.

    5.  Nem   következik  az  állam  visszamenőleges  kárpótlási
    kötelezettsége  közvetlenül   az   Alkotmány   55.   §   (3)
    bekezdésében írt  rendelkezésből, amely  kimondja, hogy  az,
    aki törvénytelen  letartóztatás  vagy  fogvatartás  áldozata
    volt, kártérítésre jogosult.

    Az Alkotmánybíróság a 11/1992.  ( III. 5. ) AB határozatában
    ( ABH  1992, 77.  ) kifejtette,  hogy a jogbiztonság elvéből
    főszabályként az  következik, hogy lezárt jogviszonyokat sem
    jogszabállyal, sem  jogszabály hatályon  kívül  helyezésével
    nem lehet  alkotmányosan megváltoztatni.  Kivétel ez alól az
    elv alól  csak akkor engedhető meg, ha azt a jogbiztonsággal
    konkurráló más  alkotmányos elv  elkerülhetetlenné teszi, és
    ezzel nem  okoz céljához képest aránytalan sérelmet. Ilyen -
    alkotmányosan megengedhető  kivétel éppen a jogerősen lezárt
    büntetőeljárásoknak   -    az   elítélt   javára   szóló   -
    felülvizsgálata, ha  az  eljárás  később  alkotmányellenessé
    nyilvánított jogszabályok  alapján folyt. Ezt az alkotmányos
    büntetőjog követeli  meg (  ABH  1992,  82.  ).  A  semmissé
    nyilvánított büntető határozatok tekintetében lép tehát csak
    be   az   állam   jóvátételi   kötelezettsége,   mint   jogi
    kötelezettség.   Az    állam   a   semmissé   nyilvánítástól
    függetlenül a  rendszerváltás előtti  törvénytelen elítélés,
    letartóztatás vagy  fogvatartás áldozatai  irányában azonban
    visszamenőleges kártérítéssel nem tartozik.

    Bár a  3. Kpt  egységes  jogalapot  létrehozó  rendelkezései
    miatt nincs  meghatározó  jelentősége,  az  Alkotmánybíróság
    mégis rámutat  arra, hogy  a jogállami  alkotmányt  megelőző
    időben   az    állam   kártérítési    felelőssége   személyi
    károkozásokért  egyáltalában   nem,  illetőleg  csak  nagyon
    korlátozott mértékben  állt fenn. Egyfelől azért, mert 1951-
    től 1978ig  nem volt  a nem  vagyoni, személyi károkért való
    felelősségnek jogalapja,  másfelől  azért,  mert  az  elmúlt
    politikai rendszer  nem kedvezett  az  állami  kárfelelősség
    elismerésének.

    Az ún. szocialista jogot az állami felelősség szűkítésére és
    az állami  immunitás szélesítésére való törekvés jellemezte.
    A Legfelsőbb  Bíróság  Pf.II.21.323/1955.  számú  ítéletében
    ( Bírósági  Határozatok 1955.  évi  10.  szám,  1051.  számú
    jogeset )  - azért, hogy a jogalkalmazói gyakorlat az állami
    szerveket az állampolgárok "zaklatásától" megkímélje, vagyis
    elejét vegye  annak, hogy  a szocialista  átalakulás  idején
    törvénytelenül  elszenvedett   károkért   az   állampolgárok
    kártérítést  igényelhessenek   -  valamennyi   állami  szerv
    esetében a  kárfelelősség előfeltételelévé  tette az  eljáró
    alkalmazott büntetőjogi  vagy fegyelmi felelősségre vonását.
    Még a  Polgári Törvénykönyv előkészítése idején is az állami
    szervek védelmének  szempontjai kaptak  elsőbbséget. A  Ptk.
    349.   §-a   ezért   úgy   rendelkezett,   hogy   az   állam
    kárfelelősségének megállapítására  akkor kerülhet sor, ha az
    eljáró állami  közeg  a  kárt  hatósági  (  államigazgatási,
    ügyészi,    bírói     stb.     )     jogkörben,     hivatali
    kötelezettségszegéssel és  vétkesen  okozta,  a  károsult  a
    rendelkezésére  álló   rendes   jogorvoslati   lehetőségeket
    kimerítette, valamint  az  eljáró  tisztviselő  felelősségét
    büntetőbírói vagy  fegyelmi határozattal megállapították. Az
    elévülési idő egy év volt.

    A  gyakorlatban  pedig  még  ezek  a  kivételes  felelősségi
    szabályok  sem   hatályosultak.  Az   előzetes  büntetőjogi,
    illetve fegyelmi felelősségrevonás szigorú feltétele miatt a
    támadott kárpótlási  törvénnyel érintett tényállási körben -
    a   korabeli   ítélkezési   gyakorlat   adatai   szerint   -
    egyáltalában nem  érvényesítettek kárigényt.  Mivel  mind  a
    büntető, mind  a  fegyelmi  eljárás  kezdeményezése  arra  a
    szervre volt  bízva, amely a felelősség megállapítása esetén
    a  kár   megtérítésére  is  köteles  lett  volna,  az  állam
    kárfelelősségének megállapítására gyakorlatilag egyáltalában
    nem került  sor. A  nem vagyoni  kárigények kizárása folytán
    igényérvényesítés pedig  azokban az  esetekben sem  történt,
    amely  esetekben  az  állam  alkalmazottai,  tisztségviselői
    visszaélései miatt  velük szemben  büntető  igényét  esetleg
    érvényesítette volna. Nem történhetett meg a háborús bűnösök
    felelősségre vonása  körében sem  az állammal,  illetőleg  a
    sérelmek okozóival  szembeni  személyi  kártérítési  igények
    érvényesítése.

    Ebben az  összefüggésben is az állapítható tehát meg, hogy a
    vizsgált kárpótlási törvény a politikai jóvátételt szolgáló,
    s ezen  belül bizonyos  anyagi orvoslást  is  nyújtó  állami
    intézkedések   folyamatába    illeszkedik.   A    törvényben
    megállapított  visszamenőleges   kárpótlás  pedig   egységes
    méltányossági jogalapon meghatározóan ex gratia jellegű.

    A legalitás  és a  jogfolytonosság alkotmányos követelményei
    ( ABH  1992, 81.  ) szempontjából  magábanvéve is  ex gratia
    jellegű semmisségi  törvényhozással érintett  körön túl a 3.
    Kpt   kárpótlási   jogosultságot   állapít   meg   bármilyen
    törvénysértő ítélet  folytán az  élet elvételéért,  ideértve
    azokat az  eseteket is,  amelyekben  az  élet  elvesztésének
    kétséget  kizáró   oka  a   büntetőeljárás  vagy  az  ítélet
    végrehajtása  során   az  eljáró  magyar  hatóság  szándékos
    közreműködése      volt,      továbbá      számos      olyan
    szabadságelvonásért,   amely   nem   semmissé   nyilvánított
    ítéleten, hanem a közigazgatási hatóság határozatán, katonai
    behívón (  munkaszolgálat ),  külföldre történt deportáláson
    stb. alapult.  Ebben a  körben pedig  a különféle jogcímeken
    keletkezett, de  eredetileg érvényesíthetetlen,  illetőleg a
    jogállam    által     megkövetelt    személyi    jóvátételek
    egységesítése  és   visszamenőleges  hatályú   megállapítása
    megintcsak ex gratia jellegű.

    6. Ennek  kiemelése azért  fontos, mert  az Alkotmánybíróság
    már a 2. ABh-ban leszögezte, hogy "nincs senkinek joga arra,
    hogy  egy   ex  gratia   juttatás  meghatározott  formájában
    részesüljön. "  ( ABH  1991, 62.  ). Ha  tehát  a  kárpótlás
    kizárólag az  állam szuverén  elhatározásán múlik,  akkor  a
    törvényhozó     szabadsága      a     részletekben      való
    megkülönböztetésre igen  nagy.  Ha  a  jogalkotó  nem  eleve
    jogosultakat különböztet  meg, a megkülönböztetés korlátja a
    pozitív diszkrimináció  elvi határa  :  az egyenlő méltóságú
    személyként való  kezelés feltétlen  betartása,  illetve  az
    Alkotmányban megfogalmazott  alapjogok tiszteletben  tartása
    ( ABH  1990, 48. ). Ebből tehát az is következik, hogy az ex
    gratia juttatásnál  is irányadóak  az Alkotmány 70/A. §-ában
    foglaltak,  mert   az  elégtételi   intézkedések   során   a
    kedvezményezettek körét  és a  juttatások mértékét  tekintve
    elvileg  itt   is   fennáll   a   tiltott   megkülönböztetés
    lehetősége, a  törvényhozó mérlegelési joga azonban e körben
    szélesebb.

    7. Az  Alkotmány 70/A.  §  (1)  bekezdésében  megfogalmazott
    megkülönböztetési tilalom  nem jelenti azt, hogy mindenfajta
    megkülönböztetés  sérti   a   jogok   egyenlő   elosztásának
    alkotmányos követelményét.  A megkülönböztetés  tilalma arra
    vonatkozik, hogy  a jognak  mindenkit egyenlőként  ( egyenlő
    méltóságú  személyként  )  kell  kezelnie,  azaz  az  emberi
    méltóság alapjogán  nem eshet csorba, azonos tisztelettel és
    körültekintéssel,  az   egyéni  szempontok   azonos  mértékű
    figyelembevételével kell  a jogosultságok  és a kedvezmények
    elosztásának szempontjait meghatározni ( ABH 1990, 48. ).

    Ám az  Alkotmánybíróság azt  is kimondta,  hogy ha nem eleve
    jogosultak  megkülönböztetéséről  van  szó,  akkor  csak  az
    követelhető meg,  hogy a  nem egyenlő kezelésnek ésszerű oka
    legyen, azaz az ne minősüljön önkényesnek ( ABH 1991, 62. ).
    Ha a  megkülönböztetés  "önkényes",  "indokolatlan",  vagyis
    annak  nincs   ésszerű  indoka,   akkor  sérti   az   emberi
    méltósághoz való  jogot, mert  ilyen esetben  a  törvényhozó
    bizonyosan nem  kezeli  az  érintetteket  egyenlő  méltóságú
    személyként, s nem értékeli valamennyi érintett szempontjait
    hasonló figyelemmel és méltósággal [ 35 / 1994.  ( VI. 24. )
    AB határozat,  ( ABK 1994. június, 274-75. ) ].

    Mindebből következik,  hogy a  támadott  törvény  kifogásolt
    rendelkezéseit -  mert azok nem alapjogok, sőt meghatározóan
    nem  is   alanyi  jogosultak   között  különböztetnek   -  a
    törvényhozó      szélesebb       mérlegelési      jogkörének
    figyelembevételével kell  mérni. Ahol  viszont a  törvény az
    érintettek  szempontjait   nem  azonos  körültekintéssel  és
    figyelemmel állapítja  meg, a  pozitív diszkrimináción belül
    is alkotmányellenes megkülönböztetést alkalmaz.

    8. Az  Alkotmánybíróság a  3. Kpt-t  illetően is kizárólag a
    törvény      egésze       vagy      egyes      rendelkezései
    alkotmányellenességéről   foglalhat    állást;   a   törvény
    szabályozási  koncepciójával   kapcsolatos   alkotmányossági
    aggályokat tehát  csak annyiban  bírálhatja  el,  amennyiben
    ezek a  törvény különböző,  konkrét rendelkezései alapján is
    felvethetők.

    Az Alkotmánybíróság  az 5.  ABh-ban  fejtette  ki,  hogy  az
    alkotmányossági  vizsgálat   nem  foglalkozhat  a  kárpótlás
    Országgyűlés  által  választott  módjával,  társadalmi  vagy
    gazdasági hatásaival,  politikai megítélésével  stb.,  hanem
    kizárólag arra  vonatkozhat, hogy  a törvényben megtestesülő
    megoldás nem  ellentétes-e az Alkotmánnyal. Különösen áll ez
    az  ex   gratia  kárpótlás   eseteire,  amelynek   sokfajta,
    lényegesen  különböző   útja  egyaránt   alkotmányos  lehet,
    egészen  addig,   hogy   az   állam   vagyoni   kárpótlásról
    egyáltalában nem  intézkedik. A  választás a törvényhozó, az
    Országgyűlés felelőssége,  és  e  tekintetben  nyilvánvalóan
    jelentős  befolyásoló  tényező  a  nemzetgazdaság  teherbíró
    képessége is ( ABH 1993, 114. ).

    Az  Alkotmánybíróságnak   így  azokkal   az  indítványokkal,
    amelyek a  törvény  koncepcióját,  a  benne  levő  politikai
    tartalmat  kifogásolják,   csak   az   egyes   rendelkezések
    kontextusában kell  foglalkoznia.  Az  alkalmazott  megoldás
    alkotmányossága nem  jelenti azt,  hogy minden  más megoldás
    alkotmányellenes volna.

    Mindazonáltal a  tiltott  megkülönböztetés  szempontjából  a
    törvény által  érintett alanyi  kör meghatározása  során  az
    Alkotmánybíróságnak    értelmeznie     kell    a     törvény
    preambulumában és  1. §-ában  meghatározott  "politikai  ok"
    kategóriáját, mert az indítványok egyik alapkifogása, hogy a
    faji, vallási  és származási ok nem vonható a "politikai ok"
    fogalma alá.

    Kétségkívül,  lehetséges  a  fogalomnak  egy  olyan  szűkítő
    tartalma is, amelyik kifejezetten csak a politikai vélemény,
    illetőleg magatartás  alapján határozná  meg  a  kárpótlásra
    jogosultak   körét.    A   törvény   azonban   nem   ezt   a
    jelentéstartalmat hordozza.  A  kiterjesztő  értelmezés  már
    magából a  preambulumból  is  megnyugtatóan  megállapítható.
    Eszerint a  különböző jellegű  megkülönböztetéseken  alapuló
    törvénysértések  általi   személyi  károkozások  kárpótlását
    célozza a törvény, így a "politikai ok" nem kizárólag és nem
    szükségképpen  a   személyi  sérelmet  szenvedett  politikai
    magatartásában és  a politikai véleményhordozásban található
    meg, hanem  az állami  politikában, amely állami politikának
    része volt  a faji,  vallási és származási megkülönböztetés,
    valamint   az   e   megkülönböztetésből   származó   további
    jogsértés.  A  törvény  3.  § (1) bekezdés e ) pontja  pedig
    már minden kétséget eloszlat, mert egyébként is a "politikai
    indok"  körébe  vonja  a  faji  és  vallási  okból  sérelmet
    szenvedettek meghatározott  körét, így  koncepcionálisan - a
    politikai ok  gyűjtőfogalmának alkalmazása miatt - a törvény
    ellen nem emelhető alkotmányossági kifogás.

                                IV.

    Az egyes  indítványokban sérelmezett  törvényi rendelkezések
    összefüggésében az Alkotmánybíróság a következőkre mutat rá.

    1. Nem  alkotmányellenes  az,  hogy  a  3.  Kpt  a  személyi
    sérelemokozások  kárpótlási  következményeiről  önállóan,  a
    tulajdoni sérelemokozásoktól  függetlenül  rendelkezik.  Nem
    emelhető alkotmányossági  kifogás az  ellen, ha  a jóvátétel
    szakaszoltan  történik  (  2.  ABh,  ABH  1991,  64.  ).  Az
    Alkotmánybíróság a  4. ABh-ban  kimondta, hogy  nem önkényes
    annak  a  csoportnak  a  kiválasztása,  amelyet  az  1.  Kpt
    kárpótlásban részesít  ( ABH  1991, 97.  ). Mivel ott a volt
    tulajdonosok jelentős  részével  szemben  az  államnak  jogi
    kötelessége  volt  a  kártalanításra,  a  személyi  sérelmet
    szenvedettek esetében a visszamenőleges jóvátétel viszont az
    érintettek  többségében   politikai  döntésen  és  nem  jogi
    kötelezettségen alapul,  nem önkényes  az,  hogy  ezeknek  a
    sérelmeknek az  orvoslásáról külön törvény rendelkezik, mert
    az Alkotmányból  a korábbi  rendszerben  (  rendszerekben  )
    tulajdoni,   egyéb   vagyoni   és   nem   vagyoni   sérelmet
    szenvedettek egységes  és együtemű  kárpótlása kényszerítően
    nem következik.

    Az  ezzel  kapcsolatos  indítványokat  -  tartalmilag  -  az
    Alkotmánybíróság a  4. ABh rendelkező részében egyébként már
    elbírálta   annak    kimondásával,   hogy    önmagában   nem
    alkotmányellenes  az,   ha  az   állampolgárok  tulajdonában
    igazságtalanul okozott  károk részleges  kárpótlásáról szóló
    törvény nem  rendelkezik a  nem tulajdoni  kárt, hanem egyéb
    vagyoni kárt  vagy  anyagi  kihatású  sérelmet  szenvedettek
    kárpótlásáról (  ABH 1991, 88. ). Nem alkotmányellenes tehát
    az sem,  ha a  személyi sérelemokozások  jóvátételéről külön
    törvény rendelkezik.  Ezért  az  Alkotmánybíróság  az  ezzel
    kapcsolatos  indítványokat   megalapozatlannak   ítélte   és
    elutasította.

    2. Az Alkotmánybíróság - a fentebb kifejtettek szerint - már
    a 2.  ABh-ban arra  az álláspontra  helyezkedett,  hogy  nem
    emelhető  alkotmányossági   kifogás  az   ellen  sem,  ha  a
    kárpótlás szakaszoltan  történik (  ABH 1991,  64. ).  Ez az
    elvi  megállapítás   értelemszerűen  vonatkoznak  a  3.  Kpt
    alkotmányossági    vizsgálatára     is.    Önmagában     nem
    alkotmányellenes  tehát,   hogy  a   törvényhozó  az  általa
    kárpótolni szándékolt alanyi kört - különböző, a kárpótlásra
    alapul szolgáló  különféle tényállások szerint csoportosítva
    - külön  törvényekkel  részesíti  jóvátételben.  A  személyi
    sérelemokozások  részleges   reparálását  célzó   jóvátételi
    törvények sorába  tartozik a  kifogásolt kárpótlási  törvény
    mellett a  nemzeti gondozásról  szóló 1992. évi LII. törvény
    ( a  továbbiakban :   Ngtv ), amely nemzeti gondozási díjban
    részesíti az  alapvető emberi  jogok  sérelmével  elkövetett
    jogtalanságok következtében  maradandó fogyatékosságot  vagy
    súlyos  egészségkárosodást   elszenvedetteket,   életvesztés
    esetén pedig hozzátartozóikat.

    Ide tartozik  továbbá a  3. Kpt 20. § (2) bekezdésén alapuló
    későbbi törvényhozási  kötelezettség is,  amely  a  személyi
    sérelmet szenvedettek  további körének  törvényi kárpótlását
    is   kilátásba    helyezi.   E    rendelkezés   szerint    a
    törvényjavaslatot a  Kormány 1992. november 30-ig köteles az
    Országgyűlés  elé  terjeszteni  [  20.  §  (3)  bekezdés  ].
    Ennyiben a  szakaszolás  itt  is  a  jóvátételi,  kárpótlási
    törvények  végrehajtása   beosztásának  minősül,   ezért  az
    önmagában nem alkotmányellenes.

    Más kérdés, hogy a kilátásba helyezett törvény meghozatalára
    mind a  mai napig  nem került sor, az Országgyűlés ugyanis a
    3. Kpt 20. § (2) bekezdésében jogi kötelezettségként vállalt
    további kárpótlási törvényt nem alkotta meg.

    Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi XXXII.  törvény ( a
    továbbiakban :   Abtv ) 49. § (1) bekezdése értelmében ha az
    Alkotmánybíróság hivatalból,  illetőleg  bárki  indítványára
    azt állapítja  meg, hogy  a jogalkotó  szerv  a  jogszabályi
    felhatalmazásból     származó      jogalkotói      feladatát
    elmulasztotta, és ezzel alkotmányellenességet idézett elő, a
    mulasztást elkövető  szervet  -  határidő  megjelölésével  -
    felhívja feladatának teljesítésére.

    A  törvény   megalkotásának  elmaradása  azért  idézett  elő
    alkotmányellenességet,  mert   a  3.   Kpt  egy,  a  törvény
    preambulumában és  1.  §-ában  meghatározott  jogosulti  kör
    javára   egyáltalában    nem    állapít    meg    kárpótlási
    jogosultságot. Ebbe  a csoportba  azok a  múlt rendszerekben
    személyi    sérelmet     szenvedettek    tartoznak,     akik
    büntetőeljáráson kívül lettek az állami önkény áldozatai. Az
    egyenlő   méltóságú    személyként    kezelés    alkotmányos
    követelménye,  az   Alkotmány  70/A.   §  (1)   bekezdésében
    meghatározott    diszkrimináció     tilalma    kényszerítően
    megköveteli, hogy  a  törvényhozó  -  a  törvényben  vállalt
    kötelezettségnek megfelelően  - ezeknek  az  áldozatoknak  a
    kárpótlásáról is rendelkezzen. Önmagában az, hogy a 3. Kpt a
    formális   büntetőeljáráson   kívüli   önkény   áldozatainak
    kárpótlására   nézve   nem   tartalmaz   rendelkezést,   nem
    alkotmányellenes, mert  a kárpótlás  történhet  szakaszokban
    is. A  törvényhozó azonban  a 3.  Kpt 20. § (2) bekezdésében
    vállalta,  hogy   az  időlegesen  fennálló  megengedhetetlen
    megkülönböztetést  -   a  törvény   szerinti  határidővel  -
    megszünteti. A  határidő eredménytelen eltelte, a 3. Kpt 20.
    §   (3)   bekezdésében   megállapított   törvényi   határidő
    elmulasztása ezért  alkotmányellenességet eredményezett, így
    az     Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
    alkotmányellenességet állapított  meg, s a mulasztás folytán
    felhívta  az  Országgyűlést,  hogy  1995.  szeptember  30-ig
    jogalkotói feladatának tegyen eleget.

    Az  Alkotmánybíróság   azt   is   megállapította,   hogy   a
    mulasztással    érintett    alanyi    körben    a    törvény
    alkotmányellenes megszorító  rendelkezést tartalmaz, amelyet
    a  törvényhozónak  az  új  törvény  megalkotásakor  ki  kell
    küszöbölnie. A  3. Kpt  20. §  (2) bekezdése alapján ugyanis
    azoknak   a   nem   vagyoni   sérelmet   szenvedetteknek   a
    kárpótlásáról kell  külön törvényben rendelkezni, akik olyan
    bűncselekményeknek estek  áldozatul, amelyekkel kapcsolatban
    az állam  elmulasztotta  érvényesíteni  büntető  igényét  és
    ezzel  akadályozta   azt,  hogy   a  sérelmet   szenvedettek
    hozzátartozói  polgári   jogi  igényt   érvényesítsenek.  Az
    Alkotmánybíróság álláspontja  szerint az  állam mulasztása a
    büntető igény  érvényesítésével kapcsolatban indokolatlan és
    önkényes ismérv, figyelemmel arra, hogy a polgári jogi igény
    érvényesítésének ez  a körülmény mértékadó akadálya az adott
    korban nem  volt, és  mert a  3. Kpt  ezt  az  ismérvet  más
    jogosulti csoportoknál sem alkalmazza.

    Ahogy ezt  az Alkotmánybíróság fentebb kifejtette, sem a II.
    világháború, illetőleg  az azt  közvetlenül követő  időszak,
    sem az  1956-os forradalmat  követő időszak nem kedvezett az
    állami  felelősség  elismerésének.  Az  a  politikai  klíma,
    amelyben a  támadott törvény  által  kárpótlásra  érdemesnek
    ítélt jogsértések  és  jogtiprások  megtörténtek,  általában
    alkalmazhatatlanná   tette    az   állam   kárfelelősségének
    megállapítását  a  szervei,  illetőleg  alkalmazottai  által
    elkövetett   jogsértésekért.   A   deportálások,   majd   az
    internálások és  kitelepítések, az  államosítások stb. körül
    kibontakozott közhangulat,  a "személyi  kultusz", az állami
    szervek kímélete  a "zaklatásoktól"  stb. , vagyis általában
    véve a  totális állami politika egyenesen lehetetlenné tette
    az állam kárfelelősségének a megállapítását és alkalmazását.
    A polgári jogi igények érvényesítésének nem az volt a gátja,
    hogy   az    állam   elmulasztotta    a   büntető    igények
    érvényesítését, hanem  az általános  politika akadályozta az
    állam  különféle   közegeinek  visszaélései  miatt  sérelmet
    szenvedetteket  illetőleg   hozzátartozóikat   az   állammal
    szembeni kárigények érvényesítésében.

    Mindezen indokokra  és a  nem  vagyoni  kárigények  átmeneti
    kizártságára is  figyelemmel az Alkotmánybíróság álláspontja
    szerint   az    állam   büntető    igénye   érvényesítésének
    elmulasztása,  mint   megszorító   ismérv,   a   kárpótlásra
    várományi  jogosultak   e  körét   illetően  ésszerűtlen  és
    önkényes szempont,  ezért  alkotmányellenes.  A  törvényhozó
    által a  később meghozandó  kárpótlási törvénnyel célba vett
    jogosulti alanyi  kör  meghatározó  -  és  alkotmányosan  is
    indokolt -  ismérve az,  hogy az  érintettek bűncselekmények
    áldozatai voltak  és hozzátartozóik  a bűncselekmények miatt
    polgári   jogi    igényt   -    bármilyen   okból    -   nem
    érvényesíthettek.  Csak  ez  az  ismérv  áll  összhangban  a
    törvény által  érintett többi jogosulti csoporttal. És ez az
    a csoport,  amelyet a  törvény a  preambulumában jelzett  és
    kárpótlásra   várományi    jogosultságot   szerzett   alanyi
    jogosultak  személyi  köréből  kihagyott,  és  ezért  tagjai
    kárpótlásra való  jogosultságáról -  a mulasztás folytán - a
    törvényhozónak  utóbb  rendelkeznie  kell.  Mivel  az  állam
    büntető igénye  érvényesítésének elmaradása  ésszerűtlen  és
    önkényes megszorítás,  a  törvényhozó  a  további  várományi
    jogosultakat nem kezelte egyenlő méltóságú személyként, mert
    mindazok,   akik    az   adott    történelmi    időszakokban
    bűncselekmények áldozatai  lettek  és  a  jogsértések  miatt
    hozzátartozóik polgári jogi igényt érvényesíteni nem tudtak,
    azonos várományi  jogosultsággal kell  hogy  rendelkezzenek,
    azaz azonos  csoportba tartoznak,  függetlenül attól, hogy a
    polgári jogi igény érvényesítésének milyen - jogi, politikai
    vagy  egyéb   -   akadálya   volt.   Erre   figyelemmel   az
    Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a mulasztás az Alkotmány
    70/A. §  (1) bekezdése  és 54.  § (1)  bekezdése alapján - a
    megszorító   rendelkezéssel    együtt   -   alkotmányellenes
    helyzetet  eredményezett   és  tart  fenn  jelenleg  is.  Az
    Alkotmánybíróság    ezért     a     törvényalkotót     ennek
    megszüntetésére kötelezte.

    Ezzel  a   törvényhozással  a   jogalkotó  az  életet  és  a
    szabadságot  érintő   és  az  állam  jogsértő  magatartására
    visszavezethető okból sérelmet szenvedettek további jelentős
    körének a  sérelmeit vállalta orvosolni. Számos indítványozó
    fő kifogása  a törvénnyel kapcsolatban az, hogy jogelődeik a
    jogsérelmet   "az    eljáró   magyar    hatóság    szándékos
    közreműködése"  folytán   szenvedték   el,   a   kárpótlásra
    jogosultak   köréből   azonban   mégis   kiesnek,   mert   a
    sérelemokozás nem büntetőeljárás keretében, hanem azon kívül
    történt. Az  "eljáró magyar hatóság szándékos közreműködése"
    a sérelemokozásban  -  büntetőeljáráson  kívül  -  többnyire
    bűncselekményt    jelent,     amellyel    kapcsolatban     a
    hozzátartozóknak  polgári   jogi  -   kártérítési  -  igénye
    keletkezett. Ha  ezt a  jogos igényt  a hozzátartozók  -  az
    államban rejlő  - bármilyen  okból nem tudták érvényesíteni,
    alkotmányosan nem  kerülhetnek hátrányosabb  helyzetbe, mint
    azok, akiknek  kárpótlásra való  jogosultságát az  állam  ex
    gratia teremti  meg. Ez  a jogállamiság  követelményéből, az
    Alkotmány joguralmi  elvéből folyik  ( Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdés  ).   Köteles  tehát   a  jogalkotó  a  mulasztásos
    alkotmányellenességet   megszüntetni    és   a    jogosultak
    kárpótlásáról  -   további  törvény   meghozatala  útján   -
    gondoskodni, azért  is, mert  erre a  törvényalkotásra  jogi
    kötelezettséget vállalt.

    3. A törvény egészének alkotmányellenességét állító, továbbá
    az  1.  §-ban  megállapított  személyi  hatályát  kifogásoló
    indítványok megalapozatlanok.  Így minden alapot nélkülöz az
    az  indítvány  is,  hogy  az  Alkotmánybíróság  kötelezze  a
    törvényalkotót a  jogosulti alanyi  kör  újragondolására  és
    ennek alapján új törvény alkotására.

    Az Alkotmánybíróság  nem jogalkotó szerv, nem vizsgálhatja a
    jogszabályok     szükségességét,      célszerűségét,      de
    igazságosságát  sem.   Önmagában  az   anyagi  igazság,   az
    igazságosság érvényesülésére  nem biztosít  alanyi jogot  az
    Alkotmány.   A    részleges   és   szubjektív   igazságosság
    követelményével  szemben   az  Alkotmány  által  biztosított
    joguralmi  elv   előbbre  való   (  ABH   1992,  82.  ).  Az
    Alkotmánybíróság a személyi sérelemokozásokért megállapított
    kárpótlás  igazságosságát,   helyességét  sem  vizsgálhatja.
    Tekintettel a  visszamenőleges kárpótlás  döntően ex  gratia
    jellegére,  a   jelen  ügyben  a  törvény  személyi  hatálya
    tárgyában tágabb  a törvényhozó  alkotmányos  mozgástere  és
    szabadsága, mint  a tulajdoni sérelemokozásokkal kapcsolatos
    kárpótlási   törvényeknél    volt.   Egyedüli    alkotmányos
    követelmény, hogy  a kedvezményezetti kör ismérvei ésszerűek
    legyenek,  azaz   ne  legyenek   önkényesek  és  a  szabadon
    meghatározott, objektív  ismérveknek  megfelelő  kritériumok
    minden érintett  személyre bármely  megkülönböztetés nélkül,
    egyaránt és egyformán vonatkozzanak.

    A támadott  kárpótlási törvény  jogokat ad,  és a semmisségi
    törvények kárpótlási  ígérvényét alanyi  jogokra  váltja.  A
    jogok elosztásánál  érvényesülnie kell  az  egyenlő  elbánás
    követelményének,  de   a   jogosulti   csoportok   politikai
    szempontú kiválasztása  nem dőlhet el az Alkotmánybíróságon.
    Hogy  a   múlt  rendszerekben   politikai  okból  sérelmeket
    szenvedettek meghatározhatatlan - és szinte mindenkit érintő
    -  köréből   milyen  csoportképző  ismérvek  alapján  milyen
    sorrendiséget és  kedvezményeket állapít  meg az állam, vagy
    mit   tekint    "politikai   oknak",    az   ugyanúgy    nem
    alkotmányossági kérdés,  mint  a  szuverén  államnak  az  az
    elhatározása,  hogy   egyáltalán  ad-e  kárpótlást,  vagy  a
    jogosulti kört milyen időbeli hatályok közé helyezi.

    A  múltbeli  személyi  sérelemokozások  miatt  az  Alkotmány
    alapján "várományi  joga"  sincs  senkinek.  Ilyen  jogot  a
    semmisségi törvények  keletkeztettek  a  törvényhozó  szabad
    döntése következtében. Ezért az alkotmányos követelmény csak
    arra vonatkozik,  hogy az  állam a  várományi  jogok  alanyi
    jogokká  váltásakor   és  kiszélesítésekor   a  jogosultakat
    egyenlőként  kezelje   és  mindegyikük  szempontját  hasonló
    figyelemmel és méltósággal értékelje ( ABH 1990, 78. ).

    Az  önkényes,   ésszerű   indok   nélküli   megkülönböztetés
    alkotmányellenes.  A   támadott   törvényben   meghatározott
    "politikai okok"  nem tekinthetők  önkényesnek. A  jogosulti
    körök  meghatározása   összhangban  van   a   nemzetgazdaság
    teherbíró  képességével,   a  törvény   személyi  hatálya  -
    tekintettel a  Ngtvnek a rászorultságon alapuló, de az állam
    általános gondoskodási  kötelezettségét még szélesebb körben
    megállapító  oltalmi   körére  és   a   meghozandó   további
    kárpótlási  törvényre   -   az   ugyanabban   a   társadalmi
    folyamatban az  elmúlt totalitárius  rendszerekben  személyi
    sérelmet szenvedettek  széles körére  van  figyelemmel,  így
    alkotmányellenesség a  3. Kpt 1. §-ával, illetőleg általában
    a törvényben  meghatározott jogosulti körök tekintetében nem
    állapítható meg. Ezért az Alkotmánybíróság az erre vonatkozó
    indítványokat    megalapozatlannak    ítélte    és    azokat
    elutasította.

    4.  A   törvény  támadott   2.  §   (1)  bekezdése  az  élet
    elvesztéséért állapít  meg kárpótlást.  A jogosultak körét a
    magyar bíróság törvénysértő, illetőleg semmissé nyilvánított
    halálos ítélete  és annak  végrehajtása okán,  továbbá annak
    alapján  határozza   meg,  hogy   a  sérelmet  elszenvedő  a
    büntetőeljárás  vagy   a  büntető   ügyben   hozott   ítélet
    végrehajtása során  oly módon vesztette életét, hogy a halál
    bekövetkezésének  kétséget   kizáró  oka  az  eljáró  magyar
    hatóság szándékos közreműködése volt.

    A törvény  egészének személyi  hatályához -  az életüktől és
    szabadságuktól  politikai   okból  jogtalanul  megfosztottak
    köréhez  -  képest  az  egyösszegű  kárpótlásra  jogosultság
    megállapításánál a törvény szerinti csoportképző ismérv :  a
    magyar  igazságszolgáltatás   diszfunkcionális  működése.  A
    feltételrendszerbe    bevont    további    szempont    tehát
    ( differencia  specifica )  a formális  büntetőeljárás, s az
    ennek  során   elkövetett  törvénysértés,   amely  az   élet
    elvesztéséhez vezetett.

    Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  az e  feltételekkel
    képzett jogosult  kör homogén  csoportot alkot,  s  mivel  a
    csoportképzésnek  alkotmányos,   vagy  jogi  kötelezettségen
    alapuló kritériumai  csak annyiban vannak, hogy a kárpótlási
    jogosultságnak a  semmisségi  törvényekkel  érintett  alanyi
    körre feltétlenül  ki  kell  terjednie,  e  feltételrendszer
    megállapítása az Alkotmány alapjogi rendelkezéseit sem sérti
    és más  alkotmányos követelményekkel  és  elvekkel  sem  áll
    ellentétben.

    A  személyi   kárpótlás  megvalósításának   is  legfontosabb
    alkotmányossági szempontja  az egyenlő elbánás ( 5. ABh, ABH
    1993, 120.  ). A személyi károk jóvátételére is áll tehát az
    a megállapítás,  hogy azt  az osztó igazságosság jellemzi és
    az egyenlő  elbánás szempontjából  az érintetteknek  itt  is
    alkotmányos joguk  van arra,  hogy a törvényi szabályozásnál
    egyenlőként  kezeljék   őket,  és  mindegyikük  szempontjait
    hasonló figyelemmel és méltányossággal értékeljék.

    A 3.  Kpt 2. § (1) bekezdése tekintetében az indítványozók a
    diszkriminációt két  vonatkozásban vetik  fel. Egyrészt úgy,
    hogy az  egyösszegű kárpótlásra  jogosultak személyi körének
    meghatározása során  a törvényhozó  figyelmen  kívül  hagyta
    azoknak    a     jogosultaknak    a    szempontjait,    akik
    büntetőeljáráson kívül,  de  kétségkívül  az  eljáró  magyar
    hatóság  szándékos  magatartása  miatt  vesztették  életüket
    (  munkatáborokban,   gettókban  stb.   halálra   kínzottak,
    Dunábaöltek  stb.   ),   másrészt   azokat   a   személyeket
    ( hozzátartozóikat ) se vonta be e jogosulti személyi körbe,
    akiket a  magyar hatóságok  azzal  a  céllal  vagy  tudattal
    deportáltak, hogy  őket más  állam hatóságai haláltáborokban
    megöljék.

    Ezekkel   az    indítványokkal   kapcsolatban   rámutat   az
    Alkotmánybíróság  arra,   hogy  a  formális  büntetőeljárás,
    illetőleg végrehajtás  szempontjával a törvényhozó megmaradt
    a  sérelemokozások   körülményei   szerinti   különbségtétel
    objektív    ismérveinél,    és    az,    hogy    a    magyar
    igazságszolgáltatás    működésének     zavarait,    működési
    rendellenességét,   mint    közös   ismérvet   a   kárpótlás
    feltételrendszerébe iktatta, nem önkényes és nem ésszerűtlen
    megkülönböztetés és nem sérti az egyenlő elbánás alkotmányos
    követelményét.

    Egyrészt  azért   nem,  mert  az  államot  alkotmányosan  is
    terhelné kárpótlási  kötelezettség, ha  a sérelemokozások az
    Alkotmány hatálybalépése  utáni időben következtek volna be.
    Az Alkotmány  55. §  (3) bekezdése  szerint ugyanis  az, aki
    törvénytelen letartóztatás  vagy fogvatartás  áldozata volt,
    kártérítésre  jogosult.   Az  állam   ez   alapon   fennálló
    kártérítési    felelőssége    nyilvánvalóan    kiterjed    a
    törvénytelen fogvatartáson túl az élet elvételére is, hiszen
    ez esetben  a kevesebb kétségkívül a többre is vonatkozik. S
    noha a  támadott törvénnyel rendelt kárpótlási kötelezettség
    nem az  Alkotmány e  rendelkezésén, hanem az állam politikai
    elhatározásán  és   a  semmisségi   törvényeken  alapul,   a
    jogosultak körének,  a preferált  csoportoknak a kialakítása
    és a feltételrendszer alkotmányosságának meghatározása során
    döntő  szempont,  hogy  a  törvényhozó  a  törvény  személyi
    hatályát itt  alkotmányos ismérvek  alapján vonta  meg. Azaz
    olyan  kedvezményezett  jogosulti  csoportot  hozott  létre,
    amelynek  tagjai   -  az   Alkotmány   hatálybalépése   után
    keletkezett   jogviszonyok   és   jogi   tények   esetén   -
    kártérítésre alanyi  jogot közvetlenül  az Alkotmány alapján
    szereztek  volna.  Az  igazságszolgáltatás  diszfunkcionális
    működése  alkotmányos   kártérítési  alap,   így   annak   a
    csoportképzés  feltételei   közé  emelése   semmiképpen  sem
    önkényes.

    Nem ésszerűtlen továbbá a formális büntetőeljárás ismérvének
    alkalmazása azért  sem, mert  a 3.  Kpt 20. § (2) bekezdésén
    alapuló mulasztás folytán a törvényhozónak gondoskodnia kell
    mindazok kárpótlási jogosultságának a megállapításáról, akik
    büntetőeljáráson  kívül   de  az  akkori  törvények  szerint
    bűncselekménynek   minősülő    hatósági   magatartás   miatt
    szenvedtek el  jogsérelmet és hozzátartozóik bármilyen okból
    polgári jogi  kártérítési  igényt  nem  érvényesíthettek.  A
    meghozandó  további   kárpótlási  törvénynek   tehát  azt  a
    jogosulti  kört   kell  átfognia,  amely  körben  az  állami
    alkalmazottak bűncselekményei  miatt  polgári  jogi  igények
    keletkeztek, de  ezek  érvényesítése  akadályozott  volt.  A
    csoportképző ismérv  itt  nem  közvetlenül  az  Alkotmányon,
    hanem  az   állami  kárfelelősség  polgári  jogi  szabályain
    nyugszik, amely szabályokon alapuló igények érvényesítésének
    akadályai  miatt   született  meg  a  törvényhozó  ígérvénye
    kárpótlásra való jogosultság megállapítására.

    Erre    figyelemmel     nem     ésszerűtlen     a     magyar
    igazságszolgáltatás szervei  diszfunkcionális működésének és
    a    büntetőeljáráson     kívüli    bűncselekményeknek     a
    különválasztása, mert az előző csoportokra érvényes érvek az
    utóbbiakra ugyanúgy  nem vonatkoznak. Ez utóbbiak kárpótlása
    céljából   a    jogalkotó    újabb    törvény    hozatalának
    kötelezettségét határozta meg.

    A  személyi  sérelmek  miatti  kárpótlások  jogi  bázisát  -
    meghatározott körben  - az  Alkotmány "utáni" ún. semmisségi
    törvények  teremtették   meg  annak  kimondásával,  hogy  az
    Alkotmány  "előtti"   törvénytelen  elítéltetések   semmissé
    nyilvánítása  után   az   érintettek   kárpótlásáról   külön
    törvényben rendelkezni  kell. A  támadott 3.  Kpt 2.  §  (1)
    bekezdésének  személyi   hatálya  ennél   a   körnél   jóval
    szélesebb, mert  az állam  az oltalmi  szférába  itt  bevont
    minden  további   olyan   jogsértést,   amelyet   a   magyar
    igazságszolgáltatás   szervei   a   büntetőeljárások   során
    követtek el,  függetlenül  attól,  hogy  azok  vezethettek-e
    jogerős büntető ítéletek semmisségének megállapításához vagy
    sem. A törvényhozó megmaradt viszont az eredetileg jogalapot
    teremtő semmisségi  törvények gondolatkörében :  a kárpótlás
    feltétele  itt   az   igazságszolgáltatás   diszfunkcionális
    működése. A  jogosulti kör kialakításának így ésszerű alapja
    van.

    Az  Ngtv  -  bár  rászorultsági  alapon  és  nem  egyösszegű
    kárpótlásként, hanem  - az  erkölcsi elégtétel  mellett -  a
    jogosult  élete   végéig  tartó,   mintegy   tartást   pótló
    járadékként -  jóval szélesebb  körben teszi  lehetővé halál
    esetén a  jogosultság megállapítását.  Ez  jogalapot  teremt
    nemcsak a  magyar,  hanem  az  idegen  állam  -  és  nemcsak
    büntetőeljárás  vagy   ítélet  végrehajtása   során,   hanem
    bármilyen módon  elkövetett -  hatósági önkénye,  vagy egyes
    személyek  politikai   indíttatású  önkénye   esetén  is   a
    járadékra,  ha   a  halál   bekövetkezése  és   az  önkényes
    magatartás között fennáll az okozati összefüggés.

    Minderre figyelemmel  az egyösszegű  kárpótlásra  jogosultak
    személyi körének  meghatározása  nem  ütközik  az  Alkotmány
    70/A.  §-ába   és  nem   sért  más  alkotmányos  elvet  vagy
    alkotmányi rendelkezést  sem, ezért az Alkotmánybíróság a 3.
    Kpt   2.   §   (1)   bekezdését   kifogásoló   indítványokat
    megalapozatlannak találta és azokat elutasította.

    5. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy a  törvényhozó a
    II. világháború  alatt faji,  vallási vagy  politikai  okból
    külfölre deportáltak  szempontjait a  kárpótlási jogosultság
    megállapításánál nem  értékelte  kellő  körültekintéssel  és
    figyelemmel  az   egyenlő  méltóságú   személyként   kezelés
    követelményének  megfelelően  akkor,  amikor  a  deportálást
    pusztán  szabadságelvonásnak  minősítette,  illetőleg  azzal
    azonosította. A  deportálás fogalmilag büntetés, elkülönítés
    végett, szabadságvetésbüntetés  végrehajtásaként  erőszakkal
    távoli  vidékre  szállítást,  száműzést,  hurcolást  jelent.
    Történetileg a  II. világháború  alatt  faji,  vallási  vagy
    politikai okból  történő deportálás  tömegben és  erőszakkal
    külföldre,  rendszerint   koncentrációs  táborba   hurcolást
    jelentett,  annak  során  a  Magyar  Állam  saját  polgárait
    összegyűjtötte és idegen szuverén fennhatóságának adta át. A
    törvényhozó akkor,  amikor a  deportálásnak ezeket a sajátos
    szempontjait és  történeti tényeit figyelmen kívül hagyta és
    azt a  puszta szabadságelvonással  azonosította,  az  eltérő
    ismérvek   ellenére    történt   homogén    csoportképzéssel
    megsértette  az   egyenlő  méltóságú   személyként   kezelés
    alkotmányos   követelményét    és   ezzel   alkotmányellenes
    diszkriminációt valósított  meg  [  Alkotmány  70/A.  §  (1)
    bekezdés ).  Mivel  ezek  a  szempontok  és  megkülönböztető
    ismérvek  többnyire   irányadóak  a   Szovjetunióba  történt
    kényszermunkára hurcolás  eseteire is,  az  Alkotmánybíróság
    megállapította, hogy a 3. Kpt 3. § (1) bekezdésének d) és e)
    pontjai alkotmányellenesek, ezért azokat megsemmisítette.

    A  jogok   egyenlő  elosztásának   elvéből  és  a  hátrányos
    megkülönböztetés  tilalmából   [  Alkotmány   70/A.  §   (1)
    bekezdés ] ugyanis az következik, hogy az államnak az alanyi
    jogok  szétosztásánál   ugyanazokkal  az   ismérvekkel  kell
    mérlegelnie  különböző   okfolyamatokban   azonos   sérelmet
    szenvedettek szempontjait. Ha az állam a különböző helyzetek
    között   -   azzal,   hogy   az   azokban   rejlő   lényeges
    különbözőségeket  figyelmen   kívül  hagyja   -  egyenlőtlen
    elbánást  eredményező  módon  azonosságot  állapít  meg,  az
    személyek közötti  tilos  megkülönböztetést  eredményez,  és
    ezért alkotmányellenes.  A 3.  Kpt  3.  §  (1)  bekezdésében
    szabályozott alcsoportok közös ismérve:  a szabadságelvonás.
    Ennek - függetlenül a szabadságelvonás módozataitól - azonos
    jellemzője,  hogy  az  a  magyar  állam,  illetőleg  szervei
    eljárása   keretében,    felügyelete   mellett    és   egyéb
    kényszerintézkedései   útján    bonyolódott.   A   külföldre
    deportálás is  szabadságelvonás, de  ehhez lényeges  többlet
    tényálláselem járult,  nevezetesen az,  hogy  a  deportáltak
    feletti  rendelkezés   kikerült  a   magyar  állam   hatalmi
    szférájából és  az idegen  szuverén hatalmi  szférájába ment
    át. Az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint ez az ismérv a
    csoportképzés során annyira lényegi és meghatározó, hogy azt
    a  kárpótlási  jogosultság  szempontjából  a  törvényhozónak
    külön kellett  volna  választania,  mert  a  sérelem  súlya,
    nagysága és természete más jóvátételi kritériumokat követel,
    mint amilyenek  a többi  szabadságelvonás esetén  egységesen
    megállapíthatók.

    A törvényhozás  politikai  szabadsága  -  és  felelőssége  -
    körébe   esik,    hogy   a   németországi   kényszermunkára,
    haláltáborokba, illetőleg  a Szovjetunióbeli kényszermunkára
    deportáltakat  az   életüktől,  illetőleg  a  szabadságuktól
    megfosztottak  között   hol  helyezi   el,  de   a   törvény
    alkotmányellenességének kiküszöbölése során figyelemmel kell
    lennie arra  az alkotmányos  szempontra, hogy  a deportáltak
    csoportja alkotmányosan  nem azonosítható  a  szabadságuktól
    jogtalanul megfosztott kárpótlásra jogosultak csoportjával.

    Az is  a törvényhozó  felelősségi körébe  tartozik,  hogy  a
    kárpótlási jogosultság új szempontjainak megállapítása során
    mennyiben veszi figyelembe a jogosultak javára a német állam
    által fizetett  jóvátételi összegeket.  Ennek során  azonban
    alkotmányosan   kizárólag    a   személyi   sérelmek   miatt
    teljesített kárpótlásokra  lehet a  törvényhozó figyelemmel,
    mert e  kárpótlási törvény  a  személyi  sérelmek  részleges
    orvoslására  hivatott,   azokba  pedig  az  anyagi,  vagyoni
    sérelmek,  tulajdonelvonások   miatt   fizetett   kártérítés
    alkotmányosan nem számítható be. Az Alkotmánybíróság rámutat
    arra is,  hogy a  teljesített kárpótlások  értékelése esetén
    sem hagyható  figyelmen kívül a deportáltakra vonatkozó az a
    csoportképzési szempont,  hogy e  deportálás  ténylegesen  a
    "hazából való száműzetést" eredményezett.

    Mindezekre figyelemmel  az Alkotmánybíróság  az Abtv  43. §-
    ának (4)  bekezdése  alapján  az  alkotmányellenesnek  ítélt
    rendelkezéseket   a    jövőre   nézve   megsemmisítette.   A
    törvényhozónak   legkésőbb    az   új   kárpótlási   törvény
    megalkotásakor   gondoskodnia    kell    arról,    hogy    a
    megsemmisített   rendelkezések    helyett   az   alkotmányos
    követelményeknek megfelelő új szabályokat hozzon, amelyekkel
    az érintett  jogosulti kör  kárpótlásra  való  jogosultságát
    visszamenőleges hatállyal  kell rendeznie. Tekintettel arra,
    hogy ez  az új  törvényi szabályozás  az érintettekre  nézve
    csak  kedvezőbb   lehet,  az  Alkotmánybíróság  szükségesnek
    látta, hogy  a  kárpótlási  igények  rendezése  folyamatosan
    történjék, ezért  a megsemmisítés  időpontját az új törvényi
    rendelkezés hatálybalépésével egyidejűleg határozta meg.

    6. A  3. Kpt  2.  §  (4)  bekezdésében  foglalt  rendelkezés
    alkotmányosan nem kifogásolható. Az erre vonatkozó indítvány
    - speciális  alkotmányos indok  hiányában -  az egyházi jogi
    személy kedvezményezését  tartja alkotmányellenesnek.  Ebben
    az  esetben   azonban  nem  a  4/1993.    (  II.  12.  )  AB
    határozattal   (   ABH   1993,   48.   )   elbírált   és   a
    "funkcionalitás"  elve   alapján  alkotmányosnak  minősített
    kedvezményezésről van  szó, hanem  arról, hogy  a  házassági
    tilalom alatt álló egyházi személy életétől való megfosztása
    esetén rendesen  hiányzik az  a személyi  kör  (  házastárs,
    gyermek )  , amely  más sérelmet  szenvedettek halála esetén
    megvan. A  törvényhozó az egyházmegyét itt - egy jogi fikció
    alkalmazásával  -   mintegy  hozzátartozónak  tekinti  és  a
    kárpótlás  indoka  ez,  nem  pedig  az,  hogy  egyházi  jogi
    személyt  is   kárpótlásban  akar   részeltetni.   Ebben   a
    konstrukcióban az  egyenlő elbánás  alapja éppen  az, hogy a
    törvény a  büntetőeljárás során  jogtalanul  megölt  egyházi
    személy után  is meghatároz kárpótlásra jogosultat, aki után
    - mert  egyházi  fogadalma  miatt  házastárs  és  leszármazó
    hiányában halt  meg -  egyébként nem lenne. Az Alkotmány 60.
    §-ával a  rendelkezésnek releváns  összefüggése tehát nincs,
    mert a törvény az egyházi jogi személynek, mint a jogtalanul
    megölt hozzátartozója  helyébe lépő jogosultnak, nem pedig a
    jogi személyek egy preferált csoportjának juttat kárpótlást.
    A rendelkezés  nem sérti az Alkotmány 60. § (3) bekezdésének
    - az  egyházak államtól való elválasztásának - követelményét
    sem.  Az   állam  éppen   azzal  ismeri   el   az   egyházak
    különállását, hogy  sajátosságaikat -  ahol ez szükséges - a
    jogi szabályozás  során is figyelembe veszi és szabadságukat
    garantálja. Ezért  az  Alkotmánybíróság  az  erre  vonatkozó
    indítványt is, mint megalapozatlant, elutasította.

    7. A  3. Kpt  3. §  (1) bekezdésében  foglalt rendelkezés  -
    amint arról  már  volt  szó  -  a  személyes  szabadságukban
    súlyosan,  30   napot   meghaladóan   korlátozott   sérelmet
    szenvedettek önálló csoportját alkotja meg, ezen belül pedig
    a törvény  a) -  e) pontjaiban  felsorolt sérelmekért  teszi
    lehetővé a  kárpótlást. Az  indítványozók ebben  a körben  a
    diszkrimináció tilalmát  megvalósító szabályozásnak  tartják
    azt,  hogy  a  törvény  egyes,  a  személyes  szabadságukban
    korlátozott   személyek    "alcsoportját"   a    kárpótlásra
    jogosultságból kirekeszti.

    Így  a   3.  §   (1)  bekezdés   c)  pontja  körében  számos
    indítványozó  sérelmezi,   hogy  a  törvény  a  nem  harcoló
    alakulatok kötelékében  teljesített  munkaszolgálatosokat  a
    kárpótlás lehetőségétől elüti. Az indítványozók szerint a 3.
    § (1)  bekezdés b)  pontjában írt  az a  rendelkezés,  amely
    szerint a  magyar bíróság  ítélete vagy magyar közigazgatási
    hatóság  határozata  alapján  végrehajtott  zárt  táborszerű
    fogvatartás is jogot alapít a kárpótlásra, a különbségtételt
    nem szünteti  meg, mert  a munkaszolgálatosok  nem  bírósági
    ítélet vagy  közigazgatási határozat,  hanem katonai  behívó
    alapján "raboskodtak".

    A munkaszolgálatosokat  befogadó táborokban  a harcoló  és a
    nem    harcoló     alakulatok    kötelékében     teljesített
    munkaszolgálat   közötti   különbségtétel   ésszerűtlen   és
    önkényes megkülönböztetés. Nincs alkotmányos alap arra, hogy
    a  törvényhozó   a  nem  hadműveleti  területen  teljesített
    munkaszolgálatot  a  kárpótlásra  jogot  adó  alanyi  körből
    kirekessze, annál kevésbé, mert köztudomású tény, hogy a nem
    harcoló  alakulat   kötelékében  teljesített  munkaszolgálat
    ténylegesen zárt  táborszerű fogvatartást  jelentett,  amely
    szabadságelvonástípusra a  törvény  3.  §  (1)  bekezdés  b)
    pontja  kárpótlási   jogot  alapít.   A  Legfelsőbb  Bíróság
    Közigazgatási  Kollégiuma   ezért   helyezkedett   arra   az
    álláspontra,  hogy  a  munkaszolgálat  általában  érdemes  a
    kárpótlásra.

    A Legfelsőbb Bíróság a Kf.II.25.814/1993/3. számú ítéletében
    leszögezte :   az  a tény,  hogy  a  törvényhozó  a  harcoló
    alakulatban   teljesített    munkaszolgálatosok   kárpótlási
    igényét külön  nevesítette, nem  jelenti azt,  hogy  azok  a
    munkaszolgálatosok, akik nem harcoló alakulatoknál ugyan, de
    zárt táborszerű  fogvatartás  és  kényszermunka  körülményei
    között  teljesítették   a  munkaszolgálatot,   nem  lennének
    jogosultak kárpótlásra.  Esetükben ugyanis a 3. Kpt 3. § (1)
    bekezdés b)  pontján alapuló,  faji, illetve politikai okból
    elszenvedett szabadságkorlátozásról  van szó,  így  ezen  az
    alapon tartoznak a törvény személyi hatálya alá.

    Ezzel azonos álláspontra helyezkedett a Legfelsőbb Bíróság a
    Kf.II.25.868/1993/4. számú  ítéletében, kimondva azt, hogy a
    zárt, táborszerű fogvatartást elszenvedett és kényszermunkát
    végző munkaszolgálatost  a  3.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja
    hatálya alá  tartozónak kell  tekinteni, s  ennek alapján  a
    szabadságelvonásért kárpótlás őt is megilleti.

    Ezzel szemben  a Kárpótlási  Hivatal és a Fővárosi Bíróság a
    nem    harcoló     alakulatok    kötelékében     teljesített
    munkaszolgálatot nem  tekinti a  3. § (1) bekezdés b) pontja
    alá tartozónak,  mert a  munkaszolgálat elrendelése  katonai
    behívóval  -   és  nem  ítélettel,  illetőleg  közigazgatási
    határozattal -  történt. A  számos -  jogerőre emelkedett  -
    elutasító  tartalmú   kárpótlási  határozat,  továbbá  bírói
    ítélet folytán  a jogalkalmazási gyakorlat ellentmondásos, a
    kérdésben egységesen és következetesen alkalmazott "élő jog"
    [ 57/1991.   (  XI. 8. ) AB határozat, ABH 1991, 239, 240. ]
    nem alakult  ki,  ezért  az  Alkotmánybíróságnak  kellett  a
    törvény alkotmányos  tartalmát meghatároznia. Eszerint pedig
    a harcoló  és  nem  harcoló  alakulatok,  mint  nem  lényegi
    különbséget  felmutató  -  ti.  faji  vagy  politikai  okból
    szabadságelvonásnak   minősülő    -    helyzetek    szerinti
    különbségtétel  már   személyek   közötti   megengedhetetlen
    megkülönböztetést  jelent,   ezért  ez   a  szabályozás   az
    Alkotmány 70/A.  § (1)  bekezdésébe ütközik,  s  mint  ilyen
    alkotmányellenes.    Az    Alkotmánybíróság    a    "harcoló
    alakulatokra"    vonatkozó    alkotmányellenes    megszorító
    rendelkezést ezért az Abtv 43. § (4) bekezdése alapján - a a
    törvény   hatálybalépésének    időpontjára   visszamenőleges
    hatállyal -  megsemmisítette. Ennek folytán a törvényhozónak
    meg kell teremtenie azokat az eljárási feltételeket, amelyek
    keretében a  jogszabály kizáró rendelkezése miatt kárpótlási
    igényt egyáltalában  nem érvényesítők,  továbbá  elutasítást
    szenvedettek követeléseiket  pótlólag  még  érvényesíthetik.
    Ezt az  Abtv 43.  § (4)  bekezdésében  rendelt  jogbiztonság
    követeli  meg.   Ezért  az   Alkotmánybíróság   felhívta   a
    törvényhozót, hogy az utólagos igényérvényesítés feltételeit
    - legkésőbb  a mulasztás  pótlásával egyidejűleg  - teremtse
    meg.

    8. A  3.  Kpt  3.  §  (2)  bekezdése  -  egy  jogi  vélelmet
    alkalmazva -  kimondja, hogy  a szovjet  hadifogságba  esett
    katonát 1945.  augusztus 1-jétől  kényszermunkára hurcoltnak
    kell tekinteni.  A rendelkezés  alapja az,  hogy a szovjetek
    nem csatlakoztak  a  hadifogolyegyezményhez,  ezért,  míg  a
    nyugatiak ekkor  rendszerint  elengedték  hadifoglyaikat,  a
    szovjetek nem. Ez, továbbá az az alapja a szovjet és nyugati
    hadifoglyok közötti  megkülönböztetésnek, hogy  az  51/1992.
    ( III.  18. )  Korm. rendelet  a  volt  nyugati  hadifoglyok
    hitelutalványaival   kapcsolatos    pénzkövetelésekről    és
    nyugdíjuk kiegészítéséről rendelkezik.

    Az  51/1992.     (   III.  18.  )  Korm.  rendelet  támadott
    rendelkezéseinek alkotmányellenessége - az indítvány szerint
    is -  csak a  3. Kpt  3. §  (2) bekezdésének összefüggésében
    vizsgálandó. A  kárpótlás szempontjából viszont a 3. Kpt nem
    tartalmaz indokolatlan  megkülönböztetést a  volt szovjet és
    nyugati hadifoglyok  között, mert  a nyugati hadifogságban a
    hadifogoly vagy  nem volt  köteles munkát  végezni, vagy  ha
    önkéntesen munkát  végzett, ellenértékre  tarthatott igényt.
    Ez volt  az ún. hadifogolyutalvány, amelynek kifizetéséről a
    sérelmezett Korm.  rendelet  rendelkezik.  Ezzel  szemben  a
    Szovjetunióban  kötelező   volt   a   kényszermunka   és   a
    hadifoglyok munkájukért ellenértéket nem kaptak.

    A  hadifogoly  egyezményekhez  való  csatlakozás,  illetőleg
    ennek   hiánya   önmagában   elegendő   alap   a   különböző
    csoportképzésekre, a  kategóriák szerinti különböző elbánást
    pedig  nem  lehet  alkotmányosan  kifogásolni.  Az  államnak
    szabadságában  áll,   hogy  a  politikai  okból,  jogtalanul
    kategóriáját rugalmasan  kezelje, anélkül,  hogy ez önkényes
    lenne. A törvény preambuluma szerint a jogalkotó a politikai
    okból,  jogtalanul   fogalma  alatt   a  különböző   jellegű
    megkülönböztetésen  alapuló  törvénysértések  megvalósítását
    érti különösen.  Annak eldöntése  során, hogy  a törvényhozó
    kinek ad  jogot, alkotmányosan  nem kifogásolható,  hogy  az
    állam feltételezze  :   a nyugati  hadifogság kívül  esik  a
    politikai okból,  jogtalanul fogalom  tartalmi körén, azaz a
    3. §  (2) bekezdése  ennek alapján belül marad a megengedett
    kedvezményezésen.

    Az  általános   alóli  kivételt   jelentő  egyéni  helyzetek
    megítélése nem  tartozik az  Alkotmánybíróság hatáskörébe és
    azok a  törvény  alkotmányossága  megítélésének  meghatározó
    szempontjai se  lehetnek. A jogalkotó nyilvánvalóan az adott
    történelmi  és  nemzetközi  egyezményekkel  is  szabályozott
    általános  helyzetből  indult  ki;  a  méltányosság  alapján
    alanyi jogot  adó kárpótlások  körében az egyedi kivételekre
    alkotmányosan nem kellett figyelemmel lennie.

    A szövetséges  nyugati  hatalmak  fogságába  esett  leventék
    részére a  jogalkotó nyugdíjkiegészítést  állapított meg, ex
    gratia juttatás  tehát az  ő irányukban is megvalósult; arra
    viszont nincs  az Alkotmányban  biztosított  joguk,  hogy  e
    törvény  méltányossági   tényállásai  alá   is  tartozzanak.
    Alkotmányellenes megkülönböztetésről  ebben a  viszonylatban
    sem beszélhetünk, ezért az Alkotmánybíróság a megalapozatlan
    indítványok e csoportját is elutasította.

    9. Az  életüktől jogtalanul  megfosztottak  utáni  kárpótlás
    tekintetében a  3. Kpt  2. §  (2) ,   (3) és (4) bekezdése a
    jogosulti kört  szélesen, míg  a  szabadságuktól  jogtalanul
    megfosztottak utáni  kárpótlás vonatkozásában a törvény 5. §
    (1) és  (2) bekezdése a jogosulti kört szűken határozza meg.
    Az előbbi körbe beletartozik az özvegy, a gyermek, a még élő
    szülő,  ezek  hiányában  -  50%-os  kárpótlásra  jogosultság
    erejéig -  az élő testvér, továbbá házassági tilalom alá eső
    egyházi  személy   esetén,  amint  erről  már  volt  szó,  -
    ugyancsak 50  %os kárpótlás  mértékéig -  az egyházmegye.  A
    második csoportban  a törvény  csak a sérelmet szenvedettet,
    halála esetén pedig özvegyét határozza meg jogosultként.

    A  4.   ABh-ban  az   Alkotmánybíróság  kimondta,  hogy  nem
    alkotmányellenes az,  hogy az  1.  Kpt  a  meghalt  jogosult
    leszármazói  és   házastársa  számára   biztosít  kárpótlási
    igényt, s  ezzel eltér  a törvényes  öröklés rendjétől ( ABH
    1991, 88. )

    Minthogy a  3. Kpt  egységes  jogalapja  a  méltányosság,  a
    törvényhozó   szabadsága   a   kárpótlásra   jogosulti   kör
    kijelölésénél nagy. Mivel a törvény csak azokra az igényekre
    vonatkozik,  amelyeket   maga   alapoz   meg,   a   támadott
    rendelkezésnek  az   Alkotmány  öröklési   jogot   biztosító
    szabályával  összefüggése   nincs.  A  törvényben  felsorolt
    hozzátartozók ugyanis nem öröklik a kárpótlási igényt, hanem
    azt a  törvénynél fogva  szerzik meg.  Így alkotmányosan nem
    kifogásolható, hogy  ennek meghatározása  során a  törvényes
    öröklési  rend   polgári  jogi   szabályaitól  is   eltér  a
    törvényhozó. Az örökléshez való jog ( Alkotmány 14. §-a ) és
    a személyi  sérelemokozások miatti kárpótlásra vonatkozó jog
    között tehát  nincs releváns  kapcsolat. Mivel  a  kárpótlás
    alapja a  méltányosság, arra  az első  sorban  jogosítottnak
    ( magának  az érintettnek  vagy bárkinek, aki az első helyen
    áll  utána   )  sincs   anyagi,  alanyi  jogi  jogosultsága;
    következésképpen   a    jogalkotó   szabadon,    tetszőleges
    jogutódlási rendet  határozhat meg; alkotmányosan megtehette
    volna akár azt is, hogy a "jogutódok" teljes körét kizárja a
    kárpótlási jogosultságból.

    Az Alkotmánybíróság  egyébként formai okok miatt a törvények
    közötti ellentétet, összeütközést nem vizsgálja.

    Nem  alkotmányellenes  megkülönböztetés,  hogy  az  életüket
    elvesztettek  utáni  kárpótlás  jogosulti  körét  a  törvény
    szélesebben   határozza    meg,   mint    a   szabadságukban
    korlátozottakét, hiszen  az előbbinél  a jogosulti  körből a
    közvetlen sérelmet szenvedettek eleve kiesnek, továbbá, mert
    az  élet  elvesztése  általában  a  hozzátartozók  szélesebb
    körére jelent  személyi  sérelmet,  míg  a  szabadságelvonás
    rendszerint  csak  az  együtt  élő,  közeli  hozzátartozókat
    érinti rendkívüli módon, vagy súlyosan. Mivel a 2. § hatálya
    alá   tartozó    kárpótlás   jellegében    más,    mint    a
    szabadságelvonásért juttatott,  azaz más a kárpótlás alapja,
    maguk a jogosulti körök is összehasonlíthatatlanok. A 3. Kpt
    5. §  (1) bekezdése  tehát nem  alkotmányellenes.  Mivel  az
    Alkotmány  szerint  senki  sem,  így  a  gyermek  sem  eleve
    jogosult, a  jogosulti  körből  való  kihagyását  nem  lehet
    alkotmányellenesnek tekinteni. A második házasságkötés pedig
    a  volt  első  házastárssal  való  minden  jogi  kapcsolatot
    (   tartási    jog,   özvegyi   jog,   özvegyi   nyugdíj   )
    általánosságban véve  megszüntet. Nem lehet a törvényhozótól
    az Alkotmány  alapján számon kérni, hogy miért így jár el az
    ex  gratia   jogosultságok  megállapításánál  is.  Ezért  az
    Alkotmánybíróság az  5.  §  alkotmányosságát  kétségbe  vonó
    indítványokat is elutasította.

    10.  A   törvényhozó  a  kárpótlás  módjának  és  mértékének
    meghatározása tekintetében  nagy  szabadsággal  rendelkezik,
    mivel a  döntően ex gratia kárpótlás jogalapját maga teremti
    meg. A  kárpótlás módjának  ( havi  életjáradék - kárpótlási
    jegy )  megválasztása az  Alkotmány egyetlen rendelkezésével
    sem    hozható     összefüggésbe,    így     a     tulajdoni
    sérelemokozásoknál is  alkalmazott, ráadásul  itt a jogosult
    által választható  kárpótlási jegy  biztosítása  a  részbeni
    jóvátételre, nem alkotmányellenes.

    A  kárpótlási   jegy   értékpapír,   amelyet   a   tulajdoni
    sérelemokozások miatti részleges jóvátételt biztosító 1. Kpt
    vezetett be  a törvény  preambuluma szerinti kettős céljának
    megfelelően  azért,   hogy  az   állampolgárok  tulajdonában
    igazságtalanul  okozott   károk   orvoslásával   egyidejűleg
    megtörténjen  a  "tulajdonviszonyok  rendezése",  s  ezáltal
    megteremtődjön  a  forgalmi  viszonyok  és  a  vállalkozások
    biztonsága. A kárpótlási jegyek fő felhasználási területe az
    állami tulajdon  privatizálása során  tulajdoni  részarányok
    szerzése. A  törvény  támadott  rendelkezése  a  jogosultnak
    választási  jogot   biztosít  :     lehetővé   teszi,   hogy
    vállalkozóvá, tulajdonossá  váljon, s  ez esetben kárpótlási
    jegy illetheti  meg, de  választhatja a  pénzben  járó  havi
    életjáradékot  is,   amelyet  azonban   nem   fordíthat   át
    egyösszegű  kárpótlássá.   Mivel  a   törvényhozó  kárpótlás
    adására nem  köteles, szabadságában  áll annak eldöntése is,
    hogy  a   juttatást  milyen  formában  teljesíti.  Ezért  az
    Alkotmánybíróság a  módosított 6.  § (1)  és  (2)  bekezdése
    alkotmányellenességének       megállapítására       irányuló
    indítványokat megalapozatlannak ítélte és elutasította.

    11. A 3. Kpt 9. §-a a személyes szabadságukban korlátozottak
    özvegyeit megillető kárpótlás számítási módjáról rendelkezik
    arra az  esetre, ha a sérelmet szenvedett a szabadságelvonás
    ideje alatt meghalt és a túlélő házastárs a halál időpontját
    nem  tudja   bizonyítani.  A   jogalkotó  a   halálig  tartó
    fogvatartás  becsült  idejét  a  szabadságelvonás  módozatai
    szerint különbözőképpen határozza meg.

    Az ebbe  a csoportba  tartozó  kárpótlásra  jogosultaknál  a
    csoportképző ismérv a személyes szabadság súlyos, jogellenes
    korlátozása. Mivel a törvény 7. § (3) bekezdése értelmében a
    kárpótlási jegyben  folyósított kárpótlás  összegét úgy kell
    kiszámítani, hogy  a szabadságelvonásban  töltött  időt  meg
    kell    szorozni     a    törvényes     alapösszeggel,     a
    szabadságelvonásban    töltött     időnek    a     kárpótlás
    összegszerűségre meghatározó befolyása van.

    A  törvény  támadott  rendelkezése  a  szabadságkorlátozások
    idejére -  a szabadságelvonásoknak  a 3.  § (1) bekezdésében
    írt  típusa   szerint   -   megdönthető   jogi   vélelmeket,
    valószínűsített időtartamokat állapít meg.

    Az  Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   a  törvényhozó
    szabadságában áll,  hogy a  szabadságelvonásban töltött időt
    vélelmezze.  A   jogalkotó  e  szabály  megalkotásánál  akár
    fikcióval  is   élhet,  azaz  a  szabadságelvonás  idejét  a
    kárpótlás   összege    szempontjából   akkor   is   hosszabb
    időtartamban állapíthatja  meg, ha  a sérelmet  szenvedett a
    szabadságelvonás alatt  előbb meghalt.  Az, hogy a különböző
    szabadságelvonási    típusoknak     megfelelően    különböző
    időtartamokban  meghatározott,   megdönthető  tényvélelmeket
    határoz   meg    a   jogalkotó,   önmagában   nem   önkényes
    megkülönböztetés. Ez  ugyanis éppen  a méltányosság  elvéből
    következik,  hiszen   a  vélelem   jogvédő   jellegű   (   a
    ténylegesnél   hosszabb   időre   szóló   jogosultságot   is
    megalapoz ) , egyben megdönthető ( a vélelmezettnél hosszabb
    szabadságelvonás  bizonyítható   )  és   objektív  alapú.  A
    vélelmek időtartalma  ugyanis történelmi  tényeken nyugszik;
    meghatározásuk az elvileg lehetséges leghosszabb időtartamok
    nagyobb részének  a  figyelembevételével  történt,  amellyel
    szemben a  jogosult még  további időtartamot is bizonyíthat.
    Történelmi kutatásokkal alátámasztott, de köztudott tény is,
    hogy   a    törvényben   meghatározott   különféle   fajtájú
    szabadságelvonások különböző időtartamúak voltak.

    A    szabadságelvonások     típusa,    módozatai    szerinti
    megkülönböztetés  nem   önkényes,  annak   ésszerű  adatokon
    nyugvó, objektív alapja van, így nem tekinthető a jogosultak
    közötti   indokolatlan    megkülönböztetésnek.   Ezért    az
    Alkotmánybíróság   a   törvény   9.   §-ában   meghatározott
    rendelkezésektől az  egyenlő elbánást  és  a  jogok  egyenlő
    elosztását  számon   kérő  indítványokat   megalapozatlannak
    találta, ezért elutasította. Értelemszerűen - a törvény 3. §
    (1) bekezdés  d) és  e) pontjainak  megsemmisítése folytán -
    okafogyottak azonban a törvény 9. § e) és f)  pontjai, ezért
    ezeket az  Alkotmánybíróság  az  új  törvény  megalkotásának
    hatályával megsemmisítette.

    12. A  3. Kpt  támadott 12.  § (3) bekezdésével kapcsolatban
    két   különböző    szinten   vetnek   fel   az   indítványok
    alkotmányossági problémát.

    12.1. Egyes  indítványok szerint a törvény szövegtartalma és
    szóhasználata annyira  pontatlan és  homályos, hogy az már a
    jogállamiságot   sértő    jogbizonytalansághoz   vezet.   Az
    Alkotmánybíróság a  11/1992.   ( III.  5. ) AB határozatában
    ( ABH  1992, 77.  ) kifejtette,  hogy a  jogbiztonság  -  az
    Alkotmánybíróság  értelmezésében   -  az   államtól   és   a
    jogalkotótól azt  várja el,  hogy a jog szabályai világosak,
    egyértelműek,  hatásukat   tekintve  kiszámíthatóak   és   a
    címzettjei  számára   is  előre   láthatóak   legyenek.   Az
    indítványok szerint  ezeknek a  követelményeknek a 12. § (3)
    bekezdésében írt kategóriák nem felelnek meg.

    Az Alkotmánybíróság  rámutat  arra,  hogy  a  törvény  által
    használt  fogalmak   értelmezése,  a  törvényszövegben  levő
    gondolatkifejtés,   a    fogalmak   tartalmi   kitöltése   a
    jogalkalmazás  feladata.   A  támadott  rendelkezés  fogalmi
    apparátusa megfelelően  értelmezhető,  olyan  közhasználatú,
    közismert,  az   elmúlt  történelmi   időszakban   kialakult
    kategóriákat tartalmaz,  amelyeket  a  törvény  végrehajtása
    során  megfelelően   lehet  értelmezni   és  alkalmazni.   E
    tekintetben garanciális jelentőségű a nyitva álló bírói út a
    közigazgatási határozat  megtámadására, amely  nyilvánvalóan
    alkalmas helyes  és egységes  jogalkalmazás kialakítására. A
    törvény  kifogásolt   rendelkezései  tehát   nem  sértik   a
    jogbiztonság követelményét,  azok  az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdése alapján nem minősülnek alkotmányellenesnek.

    12.2. Az indítványokban megfogalmazott további kifogás, hogy
    a támadott  rendelkezések kollektív  felelősségmegállapítást
    tartalmaznak.

    A        kollektív        felelősség        megállapításának
    alkotmányellenességével  az   Alkotmánybíróság  a   66/1992.
    ( XII. 17. )    AB   határozatában    (  ABH  1992,  293.  )
    foglalkozott, és  kimondta,  hogy  összeegyeztethetetlen  az
    Alkotmánnyal az  a szabályozás, amely törvény erejénél fogva
    hátránnyal sújt  egyes szervezetekhez tartozást akként, hogy
    az érintettek  egyéni  felelősségének  vizsgálatára  nem  is
    kerül sor.

    Tekintve,   hogy    a   sérelemokozások   miatti   kárpótlás
    meghatározó   jogalapja    a   méltányosság,    nem    eleve
    alkotmányellenes  az,   ha  valamely   csoport   kimarad   a
    kárpótlásból,  feltéve,   hogy  e  csoport  szempontjait  az
    egyenlő  elbánás   alkotmányos  követelményének  megfelelően
    mérlegelték.

    A támadott  rendelkezésekben  nem  kollektív  felelősségről,
    hanem kollektív  érdemtelenségről van  szó, éspedig  azon az
    alapon,  hogy   a  kárpótlásra   egyébként  jogosultak   egy
    meghatározott  köre,   akik,   bár   elszenvedtek   jogtalan
    szabadságelvonást, mégis kiesnek a kárpótoltak csoportjából,
    mert vagy  korábban, vagy  elszenvedett sérelmeiket követően
    más,  okozott  jogsértések  közvetlen  és  aktív  résztvevői
    voltak.  Ez   a   szabályozási   elv   alkotmányosan   azért
    megengedhető,  mert   méltányosságból   adott,   ex   gratia
    juttatásból zár  ki olyan  csoportokat, amelyek a kárpótlást
    is   keletkeztető   tényállások   megvalósításában   -   más
    időszakban - aktív közreműködést vállaltak. Az érdemtelenség
    kollektivizálása tehát valójában objektív - és alkotmányosan
    megengedett -, ésszerű alapon történt csoportképzés, amely a
    tényálláskörbe tartozó  valamennyi résztvevőre  kiesési okot
    állapít  meg.   Ez  a   szabályozás  nem   sérti  az  emberi
    méltóságot,  nem   is  önkényes,  így  az  indítványokat  az
    Alkotmánybíróság ezen az alapon teljesíthetetlennek találta,
    ezért elutasította.

    13. A  3. Kpt  19.  §-a  a  szerzett  jogokat  illetően  nem
    tartalmaz jogfosztást.  Akinek ügyében  a  támadott  törvény
    hatálybalépésekor a  Be  szerinti  kártalanítási,  illetőleg
    visszatérítési igény  még nem nyílt meg, annak alanyi joga a
    kárpótlásra nem  volt. Az ugyanis vagy a törvénysértő ítélet
    semmissé  nyilvánításával,  vagy  közvetlenül  e  törvénnyel
    keletkezett. A  törvényhozó szabadságában áll, hogy a jövőre
    nézve  a   kártalanításra,  kárpótlásra  való  jogosultságot
    belátása szerint határozza meg.

    Alkotmányellenes diszkriminációról azért nem lehet szó, mert
    a törvényhozó nem eleve jogosultak között különböztet, hanem
    a  jövőre   nézve  -   e  törvénnyel  egységes  jogalapon  -
    jogosultságot teremt. Mint erről már szó volt, a törvényhozó
    a  semmisségi   törvényekkel  megnyitott   kárpótlásokat   e
    törvénnyel kiterjesztette,  egységesítette, és azoknak közös
    jogalapot teremtett.   Ez  az  egységes  jogalap  a  későbbi
    alanyi jogszerzőkre  nézve  lehet  kedvezőtlenebb  is,  mint
    azokra,  akiknek  ügyében  a  törvény  hatálybalépése  előtt
    törvényességi    óvás    vagy    perújítás    folytán    már
    megállapították,      hogy      kártalanításra,      illetve
    visszatérítésre  jogosultak,  mert  a  törvényhozó  szerzett
    jogot ezzel  a rendelkezéssel senkitől se von el. Így az új,
    de   egységes    szabályozás   nem    alkotmányellenes.   Az
    Alkotmánybíróság a  törvények  közötti  esetleges  kollíziót
    egyébként formai okból nem vizsgálja.

    A   törvény    19.   §-ával    kapcsolatban   megfogalmazott
    alkotmányossági  kifogások   tehát   alaptalanok,   így   az
    Alkotmánybíróság ezeket elutasította.

    14.  Megalapozatlan   az   az   indítvány,   amely   további
    mulasztásos alkotmányellenesség megállapítására irányul és a
    törvényhozó    arra     való     kötelezését     kéri     az
    Alkotmánybíróságtól, hogy  a felekezeti,  származási,  faji,
    vallási kritériumok  alapján üldözött  és kiirtott személyek
    jogutódainak megfelelő  kárpótlásáról  külön  törvényalkotás
    keretében  gondoskodjon.   Amint  arra  az  Alkotmánybíróság
    fentebb már  utalt, az  Abtv 49.  §  (1)  bekezdése  alapján
    mulasztásban   megnyilvánuló    alkotmányellenesség    akkor
    állapítható meg, ha a jogalkotó jogszabályi felhatalmazásból
    származó  jogalkotói  kötelezettségét  nem  teljesítette  és
    ezzel alkotmányellenességet  idézett  elő.  Az  indítványban
    javasolt  törvény  megalkotására  a  törvényhozónak  sem  az
    Alkotmány   alapján,   sem   egyéb   jogszabályból   eredően
    kötelessége nincs.  Mivel az érintett személyek kárpótlására
    nézve az  Alkotmányból jogi  kötelezettség nem  származik, a
    külön kárpótlási  törvény  elmaradása  alkotmányellenességet
    nem eredményez.  Ex gratia  kárpótlásban, nemzeti  gondozási
    díjban ugyanakkor  a törvényhozó  ezeket  a  személyeket  is
    részelteti,    illetőleg     az    Alkotmánybíróság    által
    megállapított  mulasztás  folytán  részeltetni  fogja.  Erre
    figyelemmel ez az indítvány is megalapozatlan.

    15.  A  törvénynek  a  Párizsi  Békeszerződéssel  ellentétes
    voltát állító indítványokat az Alkotmánybíróság érdemben nem
    vizsgálta,   mert    jogszabály    nemzetközi    szerződésbe
    ütközésének alkotmányossági  vizsgálatát csak  az Abtv 21. §
    (3) bekezdésében meghatározottak indítványozhatják. Mivel az
    erre vonatkozó  indítványok nem  jogosulttól származnak,  az
    Alkotmánybíróság az  indítványokat visszautasította  azokkal
    az indítványokkal  együtt, amelyek  az Alkotmánybíróságtól a
    törvény  "kiegészítését   és  pontosítását"   kérték,   mert
    törvényalkotásra az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre.

                             * * *

    A  határozatnak   a  Magyar   Közlönyben  való  közzétételre
    vonatkozó rendelkezése az Abtv 41. §-án alapul.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Ádám Antal                     Dr. Kilényi Géza
            alkotmánybíró                       alkotmánybíró

                           Dr. Lábady Tamás
                         előadó alkotmánybíró

          Dr. Schmidt Péter                  Dr. Szabó András
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró

          Dr. Tersztyánszky Ödön             Dr. Vörös Imre
              alkotmánybíró                   alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                              alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Act 32 of 1992 that regulated the question of compensation for those wrongfully deprived of their life and liberty due to political reasons
     Number of the Decision:
     .
     1/1995. (II. 8.)
     Date of the decision:
     .
     02/06/1995
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1995-1-001?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0001_1995.pdfen_0001_1995.pdf