Hungarian
Ügyszám:
.
286/C/2003
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 15/2004. (V. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/269
.
A döntés kelte: Budapest, 05/11/2004
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   nemzetközi    szerződésbe
  ütközésének  vizsgálatára irányuló indítvány  tárgyában  –  dr.
  Holló   András,  dr.  Kiss  László  és  dr.  Kukorelli   István
  alkotmánybírák különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

  1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy   a   szociális
  igazgatásról  és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi  III.
  törvény  121.  § (3) bekezdése nemzetközi szerződésbe  ütközik,
  ezért azt megsemmisíti.

  2.  Az  Alkotmánybíróság a szociális igazgatásról és  szociális
  ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 126. § (3)  bekezdése
  nemzetközi    szerződésbe   ütközésének   megállapítására    és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   Az   Alkotmánybíróságnál   három  országgyűlési   képviselő   a
   szociális  igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló  1993.
   évi  III.  törvény (a továbbiakban: Szt.) 121. § (3) bekezdése,
   illetve 126. § (3) bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközésének
   vizsgálatát   és   megsemmisítését   kezdeményezte.   Az   Szt.
   kifogásolt  rendelkezéseit az egyes szociális tárgyú  törvények
   módosításáról  szóló  2003. évi IV.  törvény  (a  továbbiakban:
   Sztmód.2.)  33.  § (2) bekezdése, valamint 35. §-a  állapította
   meg.
   Az indítványozók az Szt. 121. § (3) bekezdését, illetve 126.  §
   (3)  bekezdését  azért kifogásolták, mert álláspontjuk  szerint
   azok ellentétesek a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék
   között  a  Katolikus  Egyház  magyarországi  közszolgálati   és
   hitéleti  tevékenységének  finanszírozásáról,  valamint  néhány
   vagyoni    természetű    kérdésről    1997.    június    20-án,
   Vatikánvárosban    aláírt   Megállapodás    (a    továbbiakban:
   Megállapodás),   mint  nemzetközi  szerződés   tartalmával.   A
   Megállapodás   kihirdetéséről  az  1999.   évi   LXX.   törvény
   rendelkezik.

   Az   indítványozók   az   Szt.  kifogásolt   rendelkezéseit   a
   Megállapodás  III. Fejezetére hivatkozva kérték megsemmisíteni,
   mely   az  egyházi  intézményfenntartónak  az  állami,  illetve
   önkormányzati  fenntartóval azonos  szintű,  a  közszolgáltatás
   igénybevételén alapuló támogatását garantálja. Az indítványozók
   szerint  ezzel  a  szabállyal ellentétesek az  Szt.  kifogásolt
   rendelkezései,  mert az utóbbiak olyan helyzetet eredményeznek,
   melyben   nem   érvényesül  alanyi  jogként  a  Megállapodásban
   rögzített  azonos szintű támogatás, hiszen ehhez a Megállapodás
   III. Fejezetével ellentétben további feltételek teljesítésére –
   ellátási szerződés kötésére – is szükség van.

                                 II.

   1. Az Alkotmány érintett rendelkezése:

   „7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  jogrendszere  elfogadja  a
   nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
   továbbá  a  nemzetközi  jogi kötelezettségek  és  a  belső  jog
   összhangját.”

   2. A Megállapodás érintett rendelkezése:

                                „III.
                                  
   Az  Egyház további állami támogatásra jogosult, melynek  alapja
   az    állampolgárok   azon   döntése,   ahogyan   az    egyházi
   közszolgáltatásokat   igénybe  veszik.  E   támogatásnak   kell
   biztosítania  az  egyházi  intézményfenntartónak   az   állami,
   illetve  önkormányzati fenntartóval azonos szintű  támogatását,
   összhangban   az  1990.  évi  IV.  törvénnyel.   (E   támogatás
   kiszámításának  módját  a Megállapodást kiegészítő  Jegyzőkönyv
   tartalmazza.)”

   3. Az Szt. indítvánnyal érintett rendelkezései:

   „121. § (3) Amennyiben a települési önkormányzat az 59-65/E. §-
   okban megjelölt alapellátási feladatokat nem látja el, vagy nem
   teljes  mértékben látja el, úgy ellátási szerződés megkötésével
   köteles gondoskodni az alapellátási feladatokról.”

   „126.  §  (3)  Az  e  törvény  59-65/E.  §-aiban  meghatározott
   alapellátási  feladatok biztosítása érdekében  kötött  ellátási
   szerződés alapján az önkormányzat köteles a nem állami, illetve
   egyházi  fenntartó részére az általuk biztosított  szolgáltatás
   térítési   díjjal   csökkentett  költségének   összegét   elérő
   ellenértéket     biztosítani.    Az    ellátási    szerződésben
   megállapított  ellenértéket  az  önkormányzat  –  részben  vagy
   egészben – a külön jogszabályban meghatározott normatív  állami
   támogatás összegéből teljesíti.”

                                III.

   Az indítvány részben megalapozott.

   1.    Az    indítvány    kapcsán   az    Alkotmánybíróság    az
   Alkotmánybíróságról   szóló   1989.    évi    XXXII.    törvény
   (továbbiakban:   Abtv.)   1.  §  c)   pontjában   meghatározott
   hatáskörében  járt  el. Az Abtv. 1. § c) pontja  értelmében  az
   Alkotmánybíróság  hatáskörébe tartozik a jogszabály  nemzetközi
   szerződésbe  ütközésének vizsgálata. Az Abtv. 1.  §  c)  pontja
   szerinti vizsgálatra irányuló indítványnak az Abtv. 21.  §  (3)
   bekezdésében   meghatározott  szervtől  vagy  személytől   kell
   származnia.   Az  Alkotmánybíróság  megállapította,   hogy   az
   indítvány ennek a feltételnek megfelelt.

   2.  Az  indítványozók azt állították, hogy az  Szt.  kifogásolt
   rendelkezései  ellentétesek  a  Megállapodás  III.   Fejezetébe
   foglaltakkal.

   2.1. A Megállapodás III. Fejezete szerint a Katolikus Egyház (a
   továbbiakban:  Egyház)  állami  támogatásra  jogosult,  melynek
   alapja  az  állampolgárok  azon  döntése,  ahogyan  az  egyházi
   közszolgáltatásokat igénybe veszik. Ennek értelmében az egyházi
   közszolgáltatások igénybevételével az Egyház  jogosulttá  válik
   az  állami  támogatásra. A Megállapodás tehát az Egyház  állami
   támogatásra való jogosultságát kizárólag az állampolgár  szabad
   döntésére  bízza:  az  állampolgár  szabadon  dönt  az  egyházi
   közszolgáltatás     igénybevételéről,     a     közszolgáltatás
   igénybevétele  alapján  pedig  jár  az  Egyháznak   az   állami
   támogatás.  A  Megállapodás az egyház állami  támogatásra  való
   jogosultságát  a  közszolgáltatás  –  jogszabályok  szerinti  –
   teljesítésén,   valamint  az  egyházi   közszolgáltatásnak   az
   állampolgár szabad, egyéni elhatározásán alapuló igénybevételén
   túlmenő, további feltételek teljesítésétől nem teszi függővé.

   A  Megállapodás  III.  Fejezete a továbbiakban  meghatározza  a
   közszolgáltatásért járó állami támogatás mértékét is,  mely  az
   egyházi  intézményfenntartónak az állami, illetve önkormányzati
   fenntartóval azonos szintű támogatását biztosítja.

   2.2. Az 1997. június 20-án aláírt Megállapodást az Országgyűlés
   1999.   július  5-én  hirdette  ki,  azonban  a  Megállapodásba
   foglaltakat – a kihirdető törvény szerint – 1998. április 3-tól
   kell alkalmazni. Az Országgyűlés a Megállapodás III. Fejezetébe
   foglaltak  végrehajtásáról azonnal nem intézkedett. A szociális
   igazgatásról  és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi  III.
   törvény  módosításáról  szóló  2001.  évi  LXXIX.  törvény   (a
   továbbiakban:   Sztmód.1.)  54.  §-a  az  Szt.   126.   §   (3)
   bekezdéseként  – 2003. január 1-jei hatállyal – határozta  meg:
   „Azok  az  egyházi fenntartók, amelyek a Kormánnyal a szociális
   feladatok   ellátására  is  kiterjedő  megállapodást  kötöttek,
   személyes  gondoskodást nyújtó alapellátási tevékenységük  után
   külön   jogszabályban   meghatározott  támogatásra   tarthatnak
   igényt. A Magyar Katolikus Egyház a támogatás igénybevételére a
   Magyar  Köztársaság és az Apostoli Szentszék  között  létrejött
   megállapodás alapján jogosult.”

   Az   Sztmód.1.-nek   a   Megállapodás  végrehajtását   szolgáló
   rendelkezését  az  Sztmód.2. megváltoztatta. Az  Sztmód.2.-t  a
   köztársasági   elnök  aláírás  előtt,  2002.   december   23-án
   megfontolás végett visszaküldte az Országgyűlésnek,  amely  azt
   változatlan    tartalommal   ismét   elfogadta.    A    törvény
   újratárgyalását  és  elfogadását követően  az  Sztmód.2.  2003.
   február 15-én lépett hatályba. Az Sztmód.2. 33. § (2) bekezdése
   az  Szt.  121.  §  (3)  bekezdésének  helyébe  új  rendelkezést
   iktatott   be,  amely  úgy  rendelkezett,  hogy  amennyiben   a
   települési  önkormányzat a szociális „alapellátási  feladatokat
   nem  látja el, vagy nem teljes mértékben látja el, úgy ellátási
   szerződés  megkötésével  köteles  gondoskodni  az  alapellátási
   feladatokról”. Ezen túlmenően az Sztmód.2. 35. §-a az Szt. 126.
   §  (3)  bekezdéseként rögzítette, hogy települési  önkormányzat
   „az   alapellátási   feladatok  biztosítása  érdekében   kötött
   ellátási  szerződés alapján (…) köteles a nem  állami,  illetve
   egyházi  fenntartó részére az általuk biztosított  szolgáltatás
   térítési   díjjal   csökkentett  költségének   összegét   elérő
   ellenértéket  biztosítani”. Az Sztmód.2.  által  beiktatott  új
   rendelkezések tehát már nem tartalmazzák a Megállapodásra  való
   utalást.

   2.3.  Az  Sztmód.2.  alapján módosított Szt.  az  Egyház  által
   nyújtott   közszolgáltatásért  járó  állami  támogatást   –   a
   Megállapodásban  foglaltakhoz képest  –  további  két  feltétel
   teljesítésétől  teszi függővé. Egyrészt  az  Szt.  121.  §  (3)
   bekezdése szerint a települési önkormányzat csak akkor  kötheti
   meg  az  egyházi  intézményfenntartóval  az  állami  támogatást
   biztosító ellátási szerződést, ha a települési önkormányzat  az
   alapellátási feladatait nem látja el, vagy nem teljes mértékben
   látja  el. Másrészt az Szt. 126. § (3) bekezdése határozza  meg
   azt,  hogy az egyházi intézményfenntartó az általa biztosított,
   a  helyi  önkormányzat  alapellátási feladatai  körébe  tartozó
   szolgáltatás  állami  támogatását csak a helyi  önkormányzattal
   kötött ellátási szerződés alapján igényelheti.

   2.3.1.  Az  Szt. 121. § (3) bekezdése csak azzal a  feltétellel
   teszi   lehetővé   az  állami  támogatást  biztosító   ellátási
   szerződés   megkötését,   ha  a  települési   önkormányzat   az
   alapellátási  feladatokat nem, vagy nem teljes mértékben  látja
   el.   Amennyiben  a  települési  önkormányzat  az  alapellátási
   feladatokat  ellátja, akkor nem köthet ellátási  szerződést  az
   egyházi  intézményfenntartóval. Az ellátási szerződés megkötése
   nélkül  az  egyházi  intézményfenntartó akkor  sem  kap  állami
   támogatást,   ha   az  általa  nyújtott  közszolgáltatásra   az
   állampolgárok  részéről  igény van, vagyis  az  állampolgár  az
   egyházi  közszolgáltatás igénybevétele mellett dönt. Amennyiben
   tehát  a  települési önkormányzat az alapellátási  feladatokról
   saját  maga  gondoskodik, akkor az állampolgároknak az  egyházi
   közszolgáltatás   igénybevételére   vonatkozó    döntése    nem
   érvényesülhet. Ez sérti a Megállapodás III. Fejezetét, mert  az
   az  állampolgár  szabad  egyéni  döntésétől  teszi  függővé  az
   egyházi  közszolgáltatás  igénybevételét,  illetve  az  egyházi
   közszolgáltatás igénybevételén alapuló állami támogatást.

   A   Megállapodás  III.  Fejezete  szerint  az   Egyház   állami
   támogatásra  jogosult,  amelynek  alapja  az  állampolgár  azon
   döntése, ahogyan az egyházi közszolgáltatásokat igénybe veszik.
   A  Megállapodás rendelkezése tehát rögzíti, hogy az állam –  az
   egyházi  közszolgáltatás állampolgári  igénybevétele  esetén  –
   köteles   biztosítani   az   Egyház   állami   támogatását.   A
   Megállapodás  szerint  az állami támogatásra  való  jogosultság
   meghatározásánál  az  állampolgár van  döntési  helyzetben:  az
   állampolgár  döntése alapozza meg az Egyház állami  támogatásra
   való   jogosultságát.  A  települési  önkormányzat   ezért   az
   állampolgár  döntése alapján köteles ellátási szerződést  kötni
   az  egyházi  intézményfenntartóval. Az állampolgár  döntését  a
   települési önkormányzat nem korlátozhatja, még azon  az  alapon
   sem, hogy a közfeladatot az önkormányzat saját maga is el tudja
   látni.  Ha ugyanis az állampolgár úgy döntött, hogy az  egyházi
   intézményfenntartó szolgáltatását veszi igénybe, akkor e döntés
   alapján az egyházi intézményfenntartónak a Megállapodás szerint
   jár  az  állami  támogatás. A Megállapodás szerint  az  egyházi
   intézményfenntartó állami támogatása független  attól,  hogy  a
   települési önkormányzat el tudja-e látni a feladatát, vagy sem.
   A    Megállapodás   nem   teszi   a   települési   önkormányzat
   tevékenységétől  függővé  az egyházi intézményfenntartó  állami
   támogatását,    mert   az   Egyháznak   az   általa    nyújtott
   közszolgáltatásért  az állami támogatás  minden  olyan  esetben
   jár,   amikor  az  egyházi  közszolgáltatást  az  állampolgárok
   igénybe veszik. Ebből következően az egyházi közszolgáltatásért
   járó   állami  támogatásnak  a  települési  önkormányzat  által
   nyújtott  közszolgáltatástól való függővé tétele ellentétes  az
   egyházi     közszolgáltatásnak    az     állampolgár     szabad
   elhatározásától    függő,    Megállapodás    szerinti    állami
   támogatásával.   A  Megállapodás  III.  Fejezete   ugyanis   az
   állampolgár   döntésétől  teszi  függővé  a   közszolgáltatást,
   illetve  az állami támogatásra való jogosultságot. Ez a döntési
   jog  sérül  azáltal,  hogy az Szt. 121. §  (3)  bekezdése  –  a
   Megállapodással ellentétben – a települési önkormányzatot hozza
   döntési helyzetbe.

   Mindezek  alapján  megállapítható, hogy  az  Szt.  121.  §  (3)
   bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközik.

   Az  Alkotmánybíróság 53/1993. (X. 13.) AB határozata – majd ezt
   követve  a  2/1994. (I. 14.) AB határozata, illetve a  36/1996.
   (IX. 4.) AB határozata is – rámutatott:
   „Az  Alkotmány 7. § (1) bekezdése azt is jelenti, hogy a Magyar
   Köztársaság  az Alkotmány rendelkezésénél fogva  részt  vesz  a
   nemzetek közösségében; ez a részvétel tehát a belső jog részére
   alkotmányi parancs.” [53/1993. (X. 13.) AB határozat, ABH 1993,
   323,  327.]  Ebből  pedig  azt  a következtetést  vonta  le  az
   Alkotmánybíróság,  hogy  az  Alkotmány  7.  §   (1)   bekezdése
   kifejezett  rendelkezésénél fogva  a  nemzetközi  jog  bizonyos
   szabályai,  a  „vállalt” nemzetközi kötelezettségek  kötelezően
   érvényesülnek. [ABH 1993, 323, 327.] Ebből következik tehát az,
   hogy  „[a] nemzetközi jog eltérő tartalmú, kifejezett és kogens
   szabályával  szemben  a  nemzeti jog nem  érvényesülhet”.  [ABH
   1993, 323, 334.]

   Az Abtv. 45. § (1) bekezdése értelmében, ha az Alkotmánybíróság
   megállapítja,   hogy   a   nemzetközi   szerződést    kihirdető
   jogszabállyal azonos vagy annál alacsonyabb szintű  jogszabályi
   rendelkezés   a   nemzetközi  szerződésbe  ütközik,   akkor   a
   nemzetközi    szerződésbe   ütköző   jogszabályi   rendelkezést
   megsemmisíti.  A jelen esetben a nemzetközi szerződésbe  ütköző
   jogszabályi  rendelkezés  a  nemzetközi  szerződést   kihirdető
   jogszabállyal  azonos  szintű,  ezért  az  Alkotmánybíróság   a
   nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályi rendelkezést, az Szt.
   121. § (3) bekezdését megsemmisítette.

   2.3.2.  Az Alkotmánybíróság ugyanakkor megállapította, hogy  az
   Szt.  126. § (3) bekezdése, amely az állami támogatást ellátási
   szerződés  megkötésével biztosítja, önmagában nem ellentétes  a
   Megállapodás III. Fejezetében foglaltakkal. A Megállapodás III.
   Fejezete ugyanis nem zárja ki az egyházi közszolgáltatás állami
   támogatásának ellátási szerződés alapján történő igénylését.  A
   szerződés    megkötése   azonban   nem   válhat   az    egyházi
   közszolgáltatás állami támogatásának feltételévé; az csak  jogi
   kerete,  következménye  lehet az állami, illetve  önkormányzati
   közfeladat   átvállalása   alapján   járó   állami    támogatás
   igénylésének.  Az egyházi közszolgáltatás állami  támogatásának
   alapja ugyanis az állampolgár szabad elhatározása.

   Az  Alkotmánybíróság ugyanakkor rámutat arra, hogy  az  állami,
   illetve önkormányzati szociális feladat átvállalásának ellátási
   szerződés  útján történő állami támogatásához hasonló  esetben,
   közoktatási feladat átvállalásával kapcsolatban, a Megállapodás
   aláírását   megelőzően,  a  22/1997.  (IV.  25.)  AB  határozat
   alkotmányos  követelményként állapította meg,  hogy  „az  állam
   vagy  a  helyi  önkormányzat az egyházi  jogi  személyek  által
   fenntartott  közoktatási  intézmények  működéséhez  a   hasonló
   állami   és   önkormányzati  intézményekével   azonos   mértékű
   költségvetési támogatáson kívül olyan arányú kiegészítő  anyagi
   támogatást  nyújtson,  amilyen  arányban  ezek  az  intézmények
   állami vagy önkormányzati feladatokat vállaltak át”. [ABH 1997,
   107.]   Az  idézett  határozat  továbbá  arra  is  felhívta   a
   figyelmet,  hogy „a helyi önkormányzatnak vagy a művelődési  és
   közoktatási   miniszternek  az  egyházi  iskola  fenntartójával
   közoktatási  megállapodást kell kötnie és ennek  keretében  (…)
   olyan  arányú  (…)  anyagi támogatást kell  biztosítania,  mint
   amilyen  arányban  ez  az intézmény állami  vagy  önkormányzati
   feladatot  vállalt át”. [22/1997. (IV. 25.) AB  határozat,  ABH
   1997,  107,  115.]  Az  Alkotmánybíróság  tehát  a  közoktatási
   feladat   átvállalásával  kapcsolatban  az  Alkotmány   alapján
   rögzítette,  hogy  az állami, illetve önkormányzati  közfeladat
   átvállalásáért  az  egyházi  jogi személy  fenntartónak  azonos
   mértékű  állami  támogatás  jár.  Amennyiben  pedig  az  állami
   támogatás biztosításához szerződés kötése szükséges,  akkor  az
   állami  támogatást biztosító szerződést az egyházi jogi személy
   fenntartóval meg kell kötni.

   A  fentiekre  tekintettel az Szt. 126. §  (3)  bekezdése,  mely
   szerint  a  nem  állami, illetve egyházi  fenntartó  az  általa
   biztosított, a helyi önkormányzat alapellátási feladatai körébe
   tartozó szolgáltatás állami támogatását a helyi önkormányzattal
   kötött ellátási szerződés alapján igényelheti, nem ellentétes a
   Megállapodás  III.  Fejezetével, s ezért az  Szt.  126.  §  (3)
   bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és
   megsemmisítésére   irányuló  indítványt   az   Alkotmánybíróság
   elutasította.

   A  határozat Magyar Közlönyben történő közzététele az Abtv. 41.
   §-án és 45. § (2) bekezdésén alapul.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                   
        Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
    Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye

    1.   Nem  értek  egyet  a  határozat  rendelkező  részének   1.
    pontjával.   Az  Alkotmánybíróságnak  az  Szt.   121.   §   (3)
    bekezdésének  megsemmisítése  helyett  az  Abtv.  47.   §   (1)
    bekezdése        alapján       mulasztásban       megnyilvánuló
    alkotmányellenességet kellett volna megállapítania.

    2.   Álláspontom   szerint  az  indítványozók  által   állított
    nemzetközi  egyezményt sértő jogi helyzet nem az  indítványozók
    által    megjelölt    és   megsemmisíteni   kért    jogszabályi
    rendelkezések következménye.

    A  vitatott  szabályok egyike sem mondja ki,  hogy  az  egyházi
    fenntartó a szociális alapellátáshoz állami hozzájárulást  csak
    akkor kaphat, ha ellátási szerződést köt az önkormányzattal.
    Az  Szt.  121. § (3) bekezdése arról rendelkezik,  hogy  ha  az
    önkormányzat  nem tesz eleget az Szt. 59.-65/E.  §-ai  szerinti
    szociális   alapellátásban   kötelező   feladatainak,   köteles
    ellátási szerződést kötni. Ez a szabály az önkormányzat számára
    állapít  meg kötelezettséget arra, hogy ha saját intézményeivel
    nem  biztosítja az alapellátást, akkor ellátási szerződés útján
    gondoskodjék  az  alapellátási  feladatok  ellátásáról.  Ez   a
    szabály  nem  zárja  ki  azt,  hogy  az  önkormányzat  ellátási
    szerződést  kössön az e rendelkezésben szabályozott  feltételek
    hiányában  is,  és nem tartalmaz rendelkezést arra  nézve  sem,
    hogy   az  egyházi  fenntartó  csak  akkor  igényelhet   állami
    támogatást, ha vele az önkormányzat ellátási szerződést kötött.
    Az  Szt.-nek  ez a szabálya az önkormányzatot terhelő  ellátási
    felelősség   érvényesülésének   garanciája   és    nem    pedig
    finanszírozási szabály.

    Az  Szt.  126.  §  (3)  bekezdése  viszont  már  finanszírozási
    szabály,  amely szerint ha az önkormányzat ellátási  szerződést
    kötött,   köteles  –  részben  vagy  egészben  –  átengedni   a
    szolgáltatásra  eső állami normatívát. Ebből  a  rendelkezésből
    sem  olvasható  ki  azonban az, hogy  a  szociális  alapellátás
    körében  a  katolikus  egyházi fenntartó  csak  akkor  kaphatna
    állami   hozzájárulást,   ha   ellátási   szerződést   köt   az
    önkormányzattal.

    Az    egyházak    által   fenntartott   szociális   intézmények
    finanszírozásáról egyrészt a szociális törvény más szabályai is
    rendelkeznek,   másrészt  más  jogszabályok   is   tartalmaznak
    finanszírozási szabályokat. Ezek együttes értelmezésével  lehet
    eljutni   az   indítványozók  által  felvetett  alkotmányossági
    problémához.

    Az egyházi fenntartó által működtetett szociális ellátásra és e
    tevékenység finanszírozására vonatkozó szabályokat a  következő
    törvényi rendelkezések tartalmaznak:
    a)  Az  Szt.  58.  §  (3)  bekezdése a  szociális  alapellátási
    feladatoknak a nem állami fenntartók által történő  ellátásával
    kapcsolatban   kimondja,   hogy   az   Szt.-ben   meghatározott
    alapellátási    feladatokat   az   ellátási    kötelezettséggel
    rendelkező  önkormányzattal  kötött  szerződés  alapján,   vagy
    anélkül  a nem állami, illetve egyházi fenntartó is elláthatja.
    Az  58/A.  §-ában pedig úgy rendelkezik, hogy külön  törvényben
    szabályozott   normatív   állami  hozzájárulásra   jogosult   a
    személyes gondoskodást nyújtó közfeladatot ellátó egyházi  jogi
    személy.

    b)  A  lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 1990. évi  IV.
    törvény  19. §-ának (1) bekezdése szerint az állam  az  egyházi
    jogi  személy szociális intézményei működéséhez – külön törvény
    rendelkezései szerint – normatív módon meghatározott, a hasonló
    állami  intézményekkel azonos mértékű költségvetési  támogatást
    nyújt,  illetőleg a támogatás az ilyen ellátásokra elkülönített
    pénzeszközökből történik.

    c)  Az  egyházak  hitéleti  és közcélú  tevékenységének  anyagi
    feltételeiről  szóló 1997. évi CXXIV. törvény 5. §-a  kimondja,
    hogy  az  egyházi  intézményfenntartók szociális  tevékenységek
    finanszírozása   az   állami  és  önkormányzati   intézményekre
    vonatkozó általános szabályok alapján, azokkal azonos mértékben
    történik. Az egyházi fenntartóknak az ilyen intézmények után  a
    hasonló  állami és helyi önkormányzati intézményekkel  azonosan
    járó  normatív  és egyéb állami hozzájárulásának  jogcímeit  és
    fedezetét,  illetőleg  arányait az éves  költségvetési  törvény
    tartalmazza. A 6. § értelmében az egyházak további  támogatásra
    jogosultak   (kiegészítő   támogatás),   amelynek   alapja   az
    állampolgárok  azon  döntése, ahogyan  az  adott  egyház  által
    fenntartott intézmények szolgáltatásait igénybe veszik. Ez a  §
    kimondja  azt is, hogy ezt a kiegészítő támogatást is  az  éves
    költségvetési  törvény állapítja meg. Egyúttal a (3)  bekezdése
    meghatározza a számítás módját is.

    d)  Az  éves költségvetési törvény – ez idén a 2003. évi  CXVI.
    törvény (a továbbiakban: Kötv.) – negyedik fejezete rendelkezik
    az  egyházak és a társadalmi önszerveződések támogatásáról –  a
    34.  §  (1)  bekezdés  g)  pontja  és  (4)  bekezdése  a  helyi
    önkormányzatok  normatív hozzájárulásait  szabályozó  3.  számú
    mellékletére  hivatkozással szabályozza az  egyházi  fenntartók
    normatív és kiegészítő támogatásra jogosultságát.

    A  Kötv.  vonatkozó  szabályai alapján megállapítható,  hogy  a
    költségvetés  –  az  Szt.  65/C. §-ában  szabályozott  támogató
    szolgálat kivételével – az önkormányzatokkal azonos jogcímen és
    feltételek  mellett normatív állami hozzájárulást alapvetően  a
    szakosított  ellátás keretében biztosít az  egyházi  fenntartók
    számára,  és  a kiegészítő támogatás mértékét is a  szakosított
    ellátásokra  vonatkozóan  megállapított  normatívák   arányában
    állapítja meg.

    Azaz az egyház-finanszírozási törvény a nemzetközi szerződésben
    foglaltaknak megfelelően szabályozza az egyházak (és nemcsak  a
    katolikus egyház) szociális tevékenységének finanszírozását.
    A  Szt.  nem  tartalmaz az egyezménnyel kifejezetten ellentétes
    szabályokat. Kimondja, hogy a nem állami fenntartók (köztük  az
    egyházi  fenntartó  is)  az  önkormányzattal  kötött  szerződés
    alapján,  de  anélkül  is  elláthatnak  az  alapellátás  körébe
    tartozó  feladatokat. Az ellátási szerződést nem finanszírozási
    szabályként,    hanem    az    önkormányzat    feladat-ellátási
    kötelezettségének  biztosítékaként rendezi. A  normatív  állami
    hozzájárulásra jogosultak között felsorolja az egyházakat is.
    A  Kötv.  nem gondoskodik az egyházi fenntartók által  nyújtott
    szociális   alapellátás   körébe   tartozó   ellátások   állami
    támogatásáról.

    Az indítványokban ismertetett, a katolikus egyházi fenntartókra
    nézve  hátrányos  és  kétségtelenül a  nemzetközi  szerződéssel
    ellentétes  helyzet  nem az indítványozók által  megsemmisíteni
    kért  rendelkezésnek a következménye, hanem annak az eredménye,
    hogy  a  jogalkotó  a szociális alapellátások tekintetében  nem
    teremtette  meg a Megállapodás érvényesüléséhez szükséges  jogi
    garanciákat.  A garanciális rendelkezések hiánya vezetett  oda,
    hogy  az  egyházi fenntartók is csak úgy tudnak  hozzájutni  az
    állami  támogatáshoz, ha az önkormányzatok ellátási  szerződést
    kötnek velük.
    Nem az a szabály ellentétes a nemzetközi szerződéssel, hogy  az
    önkormányzat,  ha  nem  látja el a feladatát  köteles  ellátási
    szerződést   kötni.  A  Megállapodással  az  a   jogi   helyzet
    ellentétes,  hogy  a  hatályos  magyar  jogi  szabályozás   nem
    garantálja   a   katolikus  egyházi  fenntartó  számára,   hogy
    hozzájusson – az állam által a Megállapodásban vállalt – állami
    támogatáshoz.

    Mindezeket  figyelembe  véve  álláspontom  szerint  a  vitatott
    rendelkezés megsemmisítése nem indokolt, s a hatályos jognak  a
    nemzetközi  szerződéssel való ellentéte ezáltal nem is  oldható
    meg.
    Az  Abtv. 47. §-a alapján, ha az Alkotmánybíróság megállapítja,
    hogy  a  jogalkotó  szerv  a nemzetközi  szerződésből  származó
    jogalkotói  feladatát  elmulasztotta,  a  mulasztást   elkövető
    szervet   –  határidő  megjelölésével  –  felhívja  feladatának
    teljesítésére. Az Alkotmánybíróság e hatáskörének  gyakorlására
    az Abtv. 21. § (7) bekezdése alapján kifejezetten erre irányuló
    indítvány hiányában, hivatalból is jogosult.

    Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróságnak az Szt.  121.
    §  (3)  bekezdésének megsemmisítése helyett, az Abtv.  47.  §-a
    alapján,   mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenességet
    kellett volna megállapítania.

    Budapest, 2004. május 11.
                                                   Dr. Holló András
                                                      alkotmánybíró
    A különvéleményben írtakhoz csatlakozunk:

        Dr. Kiss László                   Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     15/2004. (V. 14.)
     Date of the decision:
     .
     05/11/2004
     .
     .