Hungarian
Ügyszám:
.
500/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 500/B/1994. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/699
.
A döntés kelte: Budapest, 02/20/1995
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára  irányuló indítványok és alkotmányjogi
  panasz tárgyában meghozta a következő

                         határozatot  :

  Az Alkotmánybíróság a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
  XXII.  törvény   86.  és  87.  §-ai  alkotmányellenességének
  megállapítására és e rendelkezések megsemmisítésére irányuló
  indítványt elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság   a   Magyar   Köztársaság   Legfelsőbb
  Bíróságának Munkaügyi  Kollégiuma 154.  számú állásfoglalása
  alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
  irányuló indítványokat,  alkotmányjogi panaszt,  továbbá  az
  ezzel   összefüggésben   előterjesztett   egyéb   kérelmeket
  visszautasítja.
                            Indokolás

                                I.

   1. A  Munka Törvénykönyvéről  szóló 1992.  évi XXII. törvény
   ( a  továbbiakban :   Mt. ) indítvánnyal támadott 86. és 87.
   §-a a  munkaviszony megszűnésének  és  megszüntethetőségének
   eseteit szabályozza.  Az Mt.  86. § szerint a munkaviszony a
   törvény erejénél fogva megszűnik a munkavállaló halálával, a
   munkáltató jogutód nélküli megszűnésével és a határozott idő
   lejártával. A  87. §  (1) bekezdése  alapján a  munkaviszony
   megszüntethető  a   munkáltató  és   a  munkavállaló   közös
   megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással
   és azonnali  hatállyal a  próbaidő  alatt.  A  (2)  bekezdés
   szerint    a     munkaviszony    megszüntetésére    irányuló
   megállapodást, illetve nyilatkozatokat írásba kell foglalni.
   A (3)  bekezdés pedig  úgy rendelkezik,  hogy az  (1) -  (2)
   bekezdésben foglalt  rendelkezésektől érvényesen eltérni nem
   lehet.

   Az indítványozó  sérelmezi, hogy  a vonatkozó  rendelkezések
   nem   tartalmaznak   szabályt   a   munkáltató   személyében
   jogutódlással  bekövetkező   változás   esetére.   Megfelelő
   törvényi  rendelkezés   hiányában   a   Legfelsőbb   Bíróság
   Munkaügyi Kollégiumának 154. számú állásfoglalása mondja ki,
   hogy a  munkaviszonyt a munkáltató személyében bekövetkezett
   jogutódlás nem  érinti. Ehhez képest a jogelőddel létesített
   munkaviszony  a   jogutóddal   változatlanul   fennáll,   és
   különösen a  felmondási idő és a végkielégítés szempontjából
   az  e   munkaviszonyban  töltött   időket  együttesen   kell
   számításba venni.

   Az  indítványozó  kifogásolja,  hogy  a  Legfelsőbb  Bíróság
   idézett állásfoglalása  nyomán megszilárduló  jogalkalmazási
   gyakorlat mint  "élő jog" ellentétes az Alkotmánynak a munka
   és a foglalkozás szabad megválasztását biztosító 70/B. § (1)
   bekezdésével, mert  a munkavállalót  akarata  ellenére  arra
   kényszeríti,  hogy   olyan  munkáltatónak  végezzen  munkát,
   akivel  korábban  munkaszerződést  nem  kötött,  vagy  pedig
   munkaviszonyát saját  maga kényszerül  felmondani, holott  a
   munkáltató oldalán  merül fel  a  felmondás  okául  szolgáló
   körülmény.

   Az  indítványozó   sérelmezi  továbbá,  hogy  a  hivatkozott
   rendelkezések  illetve  a  kollégiumi  állásfoglalás  az  új
   munkáltatót kényszeríti,  hogy olyan  kötelezettségekért  is
   helyt álljon,  amelyek  a  korábbi  munkáltató  érdekkörében
   merültek fel,  míg a  volt korábbi munkáltató indokolatlanul
   mentesül a  munkaviszony megszüntetésének  kötelezettsége és
   az ehhez  kapcsolódó anyagi  következmények (  felmondási és
   felmentési idő,  végkielégítés stb. ) alól. Ez a szabályozás
   sérti az  Alkotmány 70/A.  § (3)  bekezdését, mely kimondja,
   hogy a  Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az
   esélyegyenlőségek kiküszöbölését  célzó  intézkedésekkel  is
   segíti.

   Az indítványozó  annak megállapítását kérte, hogy az Mt. 86-
   87. §-ai  az állandó és egységes jogalkalmazási gyakorlatban
   alkotmányellenesen  élnek,   ezért  indítványozta   az   Mt.
   kifogásolt rendelkezéseinek a megsemmisítését.

   2. Egy  további indítványozó  a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi
   Kollégiuma  154.   számú  állásfoglalásának  alkotmányossági
   felülvizsgálatát kérte.  Indítványozta annak megállapítását,
   hogy az  állásfoglalás egyrészt  sérti a  foglalkozás szabad
   megválasztásához  fűződő   alkotmányos  jogot,  másrészt  az
   tévesen értelmezi  az Mt.  209. §-át,  amikor e rendelkezést
   olyan jogviszonyokra  is kiterjeszti, amelyekre az a törvény
   helyes értelme  szerint nem  alkalmazható.  Az  indítványozó
   kérelme arra  is vonatkozott, hogy az Alkotmánybíróság hívja
   fel a  törvényhozó figyelmét  az  állásfoglalással  érintett
   jogviszonyok  tárgyában   a  megfelelő  jogalkotásra,  és  a
   Legfelsőbb Bíróság  Munkaügyi Kollégiumát  az  állásfoglalás
   felülvizsgálatára,   továbbá    az   Alkotmány   hivatkozott
   rendelkezéseivel való összhang megteremtésére.

   3. A  Legfelsőbb Bíróság  Munkaügyi  Kollégiuma  154.  számú
   állásfoglalásával    összefüggésben     egy     indítványozó
   alkotmányjogi panaszt  terjesztett elő.  Ebben indítványozta
   az    állásfoglalás     alkotmányossági    felülvizsgálatát,
   alkotmányellenessége  megállapítását  és  annak  kimondását,
   hogy    az     állásfoglalás    a     Legfelsőbb     Bíróság
   Mfv.I.10.439/1993. számú ítéletével elbírált konkrét ügyében
   nem alkalmazható.

   Az  Alkotmánybíróság   az   indítványokat   egyesítette   és
   együttesen bírálta el.

                               II.

   Az  Alkotmánybíróság   az  indítványokat   megalapozatlannak
   találta.

   1. Az  Alkotmány 70/B.  § (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
   Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a
   foglalkozás  szabad   megválasztásához.   A   munka   és   a
   foglalkozás szabad  megválasztásához  fűződő  alapjog  pedig
   magába foglalja  annak negatív oldalát is :  alapjogot arra,
   hogy   senki    nem   kényszeríthető   olyan   munkáltatóval
   munkaviszonyba, akivel  munkaszerződést nem kötött és nem is
   kíván kötni, akinél munkát végezni egyáltalában nem akar. Az
   alapvető jogok  negatív oldalával  az  Alkotmánybíróság  már
   több korábbi  határozatában foglalkozott. Az 1282/B/1993. AB
   határozatában (  ABK 1994,  június, 321. ) például kimondta,
   hogy egy pozitív alkotmányos alapjog magába foglalja az arra
   vonatkozó alapjogot  is, hogy  a  személy  ezzel  a  jogával
   egyáltalában ne éljen.

   Az  alkotmányos   szabadságjogoknak  általában  van  negatív
   oldala  :     az   alapjog  az   Alkotmány  által  garantált
   szabadságjogot jelent  arra is, hogy az állam lehetővé teszi
   és biztosítja  a  joggyakorlástól  való  tartózkodást,  azaz
   senkit se kényszeríthet arra, hogy alapjogával éljen is.

   Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   a   támadott
   rendelkezések nem  állnak ellentétben  a vonatkozó alapjogok
   ilyen értelmezésével  és felfogásával.  Az Mt. 86. és 87. §-
   ában foglalt  rendelkezések és  az  Alkotmány  70/B.  §  (1)
   bekezdésének  szabálya   között  az   indítványok   szerinti
   tartalmi összefüggés  nem áll fenn. E támadott rendelkezések
   a  munkaviszony   ex  lege  megszűnésének  és  a  szerződési
   szabadságon    nyugvó    megszüntethetőségének    esetköreit
   szabályozzák;  nincs   olyan  tartalmuk,   melynél  fogva  a
   munkavállaló köteles  volna olyan munkaviszonyt fenntartani,
   amelyet  nem  akar.  A  munkafeltételekben  beálló  változás
   esetén is a munkavállaló az Mt. 87. § (1) bekezdés b) pontja
   alapján munkaviszonyát  rendes felmondással  megszüntetheti.
   Az Mt.  89. §  (1) bekezdése  szerint ugyanis a határozatlan
   idejű munkaviszonyt  a munkavállaló  bármikor  felmondhatja.
   Ettől a  szabálytól érvényesen  eltérni sem  lehet,  azaz  e
   rendelkezés megfelelő törvényi garanciája az Alkotmány 70/B.
   § (1)  bekezdésében biztosított  alapjog negatív oldalának :
   a  törvény  alapján  senki  nem  kényszeríthető  arra,  hogy
   akarata ellenére  a  munkaviszonyt  fenntartsa  vagy  tovább
   dolgozzon.

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint ugyanúgy a munka és
   a foglalkozás  szabad  megválasztásához  való  jog  törvényi
   garanciáit szolgálják  azok a  szabályok, amelyek nem teszik
   lehetővé, hogy a munkáltató személyében bekövetkező változás
   a   munkaviszony   automatikus   megszűnését   eredményezze,
   illetőleg az  a  munkáltató  részéről  történő  munkaviszony
   megszüntetésének oka  lehessen. Az  indítványozóknak  az  az
   érve,   hogy    jogutódlással   a    munkáltató   felmondási
   kötelezettségének kellene  beállnia, mert  ez biztosítaná  a
   munkavállalók részére  a munkaviszony  megszüntetésével járó
   kedvezményeket (  felmentési idő, végkielégítés stb. ) , nem
   alkotmányos   érv.    Egyrészt   azért,    mert   ezekre   a
   kedvezményekre nincs  a munkavállalóknak  alkotmányos  joga,
   másrészt azért,  mert az  Alkotmány 70/B. § (1) bekezdéséből
   jogutódlás esetére  a munkáltató  felmondási  kötelezettsége
   nem következik.  Ha a  munkavállaló a  jogutód munkáltatóval
   munkaviszonyát   nem    kívánja   fenntartani,   alkotmányos
   alapjogának    negatív     formájával    szabadon     élhet;
   munkaviszonyát  felmondással   megszüntetheti,  nem  illetik
   azonban  meg   azok  a   kedvezmények,  amelyek  munkáltatói
   felmondás esetén  a számára  járnak. Ezzel azonban semmiféle
   alkotmányos jog nem sérül.

   2. Az  indítványozók álláspontja  szerint az  Mt. kifogásolt
   rendelkezései, továbbá  az azok  tartalmát adó, a Legfelsőbb
   Bíróság  Munkaügyi   Kollégiumának   állásfoglalása   nyomán
   kialakult állandó és egységes jogalkalmazási gyakorlat, mint
   "élő jog",  ellentétes az Alkotmány 70/A. § (3) bekezdésével
   is,  amely   rendelkezés  szerint  a  Magyar  Köztársaság  a
   jogegyenlőség    megvalósulását     az     esélyegyenlőségek
   kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.

   A rendelkezések  között  azonban  alkotmányjogilag  releváns
   összefüggés  nincs.  A  munkáltató  személyében  bekövetkező
   jogutódlás esetén  az új  munkáltató a  régi munkáltató jogi
   helyzetébe  lép.  Rendelkezik  tehát  mindazon  jogokkal  és
   terhelik  mindazok  a  kötelezettségek,  amelyek  a  korábbi
   munkáltatót illették, illetőleg terhelték.

   A munkáltató  személyében bekövetkező jogutódlás tehát jogok
   és  kötelezettségek   átszállását   jelenti.   Éppen   ebből
   következik  a   munkáltató   és   a   munkavállaló   közötti
   munkaviszony folytonossága  is.  Ennek  azonban  a  jog-  és
   esélyegyenlőség alkotmányos  elvével értékelhető  kapcsolata
   nincs, ezért ezen az alapon se állapítható meg a sérelmezett
   rendelkezések  alkotmányellenessége.   Erre  figyelemmel  az
   Alkotmánybíróság az indítványokat elutasította.

   3. Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1.
   § b)  pontja értelmében  az Alkotmánybíróság  hatáskörébe  a
   jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközei
   alkotmányosságának   utólagos    vizsgálata   tartozik.    A
   jogalkotásról szóló  1987. évi  XI. törvény  határozza meg a
   jogszabályok fajtáit  és  az  állami  irányítás  egyéb  jogi
   eszközeit. A  Legfelsőbb Bíróság  kollégiumi  állásfoglalása
   nem minősül sem jogszabálynak, sem az állami irányítás egyéb
   jogi eszközének.

   Ezért az  Alkotmánybíróság a  Legfelsőbb  Bíróság  Munkaügyi
   Kollégiuma  154.   számú  állásfoglalásának  alkotmányossági
   vizsgálatára   vonatkozó   indítványokat   -   ideértve   az
   állásfoglalást sérelmező alkotmányjogi panaszt is - hatáskör
   hiányában  visszautasította.   Az  Alkotmánybíróságnak  arra
   sincs hatásköre,  hogy a jogalkotó figyelmét a jogszabály, a
   Legfelsőbb  Bíróság   figyelmét   pedig   az   állásfoglalás
   korrekciójára felhívja, ezért az erre irányuló kérelmeket is
   visszautasította.
                          Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

         Dr. Ádám Antal                       Dr. Kilényi Géza
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                        előadó alkotmánybíró

         Dr. Schmidt Péter                    Dr. Szabó András
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró

         Dr. Tersztyánszky Ödön               Dr. Zlinszky János
              alkotmánybíró                     alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    500/B/1994
    Date of the decision:
    .
    02/20/1995
    .
    .