Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02705/2012
Első irat érkezett: 03/30/2012
.
Az ügy tárgya: Ikrény Község Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló 15/2000. (XII. 22.) rendeletével összefüggő alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/16/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - Ikrény Község Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló 15/2000. (XII. 22.) rendelete (Ör.) alaptörvény-ellenességének megállapítását és 2001. január 1-jére visszaható hatályú megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az Ör. alapján Ikrény községben a falusias lakóterületen kialakítható legkisebb telekméret 1000 nm, míg az indítványozó tulajdonát képező két ingatlanon 5000 nm. Az indítványozó álláspontja szerint az Ör. normatív formában, de egyedi aktust fogalmaz meg, ezért sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből eredő jogbiztonság elvét és a szerzett jogok védelmének követelményét. Az indítványozó hivatkozik az országos településrendezési és építési követelményekről szóló, többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet több rendelkezésére is, melyekkel véleménye szerint nincs összhangban az Ör.
Az indítványozó álláspontja szerint az Ör. sérti az Alaptörvény XIII. cikkében biztosított tulajdonhoz való jogát, mert korlátozta volt ingatlanjai felett a rendelkezési jogát, és a korlátozás nem felel meg a szükségesség-arányosság követelményének. Véleménye szerint az Ör. kizárólag vele szemben állapít meg hátrányos feltételeket, ezért sérti az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében foglaltakat is..
.
Támadott jogi aktus:
  Ikrény Község Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló 15/2000. (XII. 22.) rendelet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
A határozat száma: 3010/2013. (I. 21.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1190
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: önkormányzati rendelet jogszabályba ütközésének kérdése
.
A határozat kelte: Budapest, 01/14/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.01.14 10:00:00 1. öttagú tanács
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság az Ikrény Község Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló 15/2000. (XII. 22.) Kr. rendelete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja, és az indítványt átteszi a Kúriára.
I n d o k o l á s

[1] Az indítványozó alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságnál.
[2] A panasz előterjesztője 2011. december 28-án nyújtott be indítványt jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos vizsgálata tárgyában. Az Alkotmánybíróság XX/1420-1/2012. számú végzésére hivatkozással, 2012. március 30-án érkezett indítványában az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszként megújította korábbi beadványát és indítványozta Ikrény Község Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló 15/2000. (XII. 22.) Kr. rendelete (a továbbiakban: Ör.) Ikrény belterület 178/107 és 178/108 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és az Ör. 2001. január 1. napjáig visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését. Előadta, hogy az Ör. szerint a tárgyi ingatlanok a sajátos használat szerint falusias lakóterület FL övezetbe tartoznak és az Ör.-rel szabályozott szabályozási terv mellékleteként csatolt tervlap szerint a kialakítható legkisebb telekméret 5000 m2, míg az azonos lakóterület besorolású szomszédos ingatlanok esetében mindenütt 1000 m2. Álláspontja szerint a tulajdonában álló ingatlanok besorolásával az Ör. sérti az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 7. § (2) bekezdését és az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe, a XIII. cikk (1) bekezdésébe és a XV. cikk (2) bekezdésébe ütközik.
[3] Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság az ügyrendjében meghatározottak szerinti tanácsban eljárva dönt az alkotmányjogi panasz befogadásáról.
[4] Az alkotmányjogi panasz nem fogadható be, mert az alkotmányjogi panasz nem tesz eleget az Abtv. 37. § (1) bekezdésének, nem csak Alaptörvénybe ütközés, hanem más jogszabályba ütközés kérdése is felmerül az ügyben, és ezért az Alkotmánybíróságnak az Abtv. 37. § (1) bekezdése alapján nincs hatásköre az indítványt elbírálni. Ilyen esetekben az indítványt át kell tenni az eljárásra hatáskörrel rendelkező Kúriára, mivel az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja értelmében a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. Ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz befogadását az Ügyrend 30. § (2) f)pontja alapján visszautasította és az Alkotmánybíróság Ügyrendjének 31. § (1) bekezdés b) pontja alapján a panasznak az eljárásra hatáskörrel rendelkező Kúriára történő áttételéről rendelkezett.

  Dr. Holló András s. k.,
  tanácsvezető alkotmánybíró
  .
  Dr. Balsai István s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Kiss László s. k.,
  előadó alkotmánybíró
  Dr. Bragyova András s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Kovács Péter s. k.,
  alkotmánybíró

  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  03/30/2012
  .
  Number of the Decision:
  .
  3010/2013. (I. 21.)
  Date of the decision:
  .
  01/14/2013
  .
  .