Hungarian
Ügyszám:
.
1049/H/2007
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 61/2008. (IV. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/546
.
A döntés kelte: Budapest, 04/28/2008
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   az  Országos  Választási   Bizottságnak
  országos népszavazás aláírásgyűjtő ív mintapéldányának, illetve
  az  azon  szereplő  kérdés hitelesítésével kapcsolatban  hozott
  határozata  ellen  benyújtott  kifogás  tárgyában  meghozta   a
  következő

                           határozatot:

  Az    Alkotmánybíróság   az   Országos   Választási   Bizottság
  300/2007. (VIII. 23.) OVB határozatát helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.  Az  Országos Választási Bizottság (a továbbiakban:  OVB)  a
   300/2007. (VIII. 23.) OVB határozatával megtagadta egy országos
   népszavazás    aláírásgyűjtő    ívének    hitelesítését.     Az
   aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Akarja-e  Ön,
   hogy  a  Magyar  Köztársaság  ne ismerje  el  az  Európai  Unió
   tagországainak állam- és kormányfői 2007. júniusi  találkozóján
   hozott    megállapodás   szerinti   EU   alapszerződés   Magyar
   Köztársaságra  vonatkozó, kötelező érvényű  hatályát?”  Az  OVB
   határozatának indokolása szerint az aláírásgyűjtő íven szereplő
   kérdés  a  választópolgárok számára félrevezető és megtévesztő,
   mivel  az  Európai Tanács brüsszeli ülésén, 2007. június  23-án
   mindössze  egy kormányközi konferencia összehívásáról született
   döntés,  melynek  résztvevőit megbízták, hogy  2007  év  végéig
   készítsék   el  az  intézményi  reformról  szóló  új  szerződés
   tervezetét.  Az OVB azt is megállapította, hogy az említett,  a
   jövőben   megkötésre   kerülő  szerződés  kötelező   hatályának
   elismeréséről országos népszavazás — az Alkotmány 28/C.  §  (5)
   bekezdés  b) pontjában foglalt tilalom miatt — nem tartható.  A
   300/2007. (VIII. 23.) OVB határozat a Magyar Közlöny 2007.  évi
   113.  számában, 2007. augusztus 29-én jelent meg. A  választási
   eljárásról  szóló  1997. évi C. törvény (a  továbbiakban:  Ve.)
   130.  §  (1) bekezdése szerint az OVB-nek az aláírásgyűjtő  ív,
   illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos  döntése
   elleni  kifogást a határozat közzétételét követő tizenöt  napon
   belül lehet benyújtani. A határozat ellen 2007. augusztus 29-én
   a kezdeményező nyújtott be kifogást.

   2.   A   kifogás  benyújtójának  álláspontja  szerint  az   OVB
   határozatának   indokolása  több  szempontból  sem   helytálló.
   Egyrészt  mivel  „nem  mindössze egy önálló  jogszakmai  munkát
   végző  kormányközi konferencia összehívásáról született döntés,
   hanem egy szerződés pontos szövegének kidolgozásáról, amelyet a
   július  23-án  megkezdődött  kormányközi  konferencia  a  2007.
   június  23-án hozott fő irányelvek — tehát politikai  döntés  —
   alapján   és   értelmében  végez”.  Másrészt   a   kezdeményező
   hivatkozott   az  Alkotmánybíróság  58/2004.  (XII.   14.)   AB
   határozatában   (ABH   2004,   822.)   kifejtettekre,   melynek
   értelmében  lehetséges népszavazás tartása arról  a  kérdésről,
   hogy   az   Országgyűlés  megerősítsen-e  valamely   nemzetközi
   szerződést,  vagy sem. Így véleménye szerint nem  helytálló  az
   OVB  azon  álláspontja,  hogy a népszavazásra  feltenni  kívánt
   kérdés az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdése b) pontjába ütközik.

                                 II.

   Az érintett jogszabályok:

   1. Az Alkotmány érintett rendelkezései:
   „28/B.  § (1) Országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya
   az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet.
   (…)
   „28/C. §
   (…)
   (5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
   (…)
   b)  hatályos  nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről,
   illetve    az   e   kötelezettségeket   tartalmazó    törvények
   tartalmáról,”.

   2.  Az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről  szóló
   1998.  évi  III.  törvény  (a  továbbiakban:  Nsztv.)  érintett
   rendelkezései:
   „10.   §   Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   (…)
   b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
   c)  a  kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
   (…)
   13.  §  (1)  A népszavazásra feltett konkrét kérdést  úgy  kell
   megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.”

   3. A Ve. érintett rendelkezései:
   „117.  §  (1)  Az Országos Választási Bizottság  a  jogszabályi
   feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet, illetőleg kérdést a
   benyújtástól számított harminc napon belül hitelesíti.
   (…)
   130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyűjtő
   ív,  illetőleg  a  konkrét  kérdés hitelesítésével  kapcsolatos
   döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követő tizenöt
   napon  belül  lehet  —  az  Alkotmánybírósághoz  címezve  —  az
   Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   (…)
   (3)  Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

                                III.

   A kifogás nem megalapozott.

   1.   A   jelen   ügyben  az  Alkotmánybíróság   hatáskörét   az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.) 1. § h) pontja alapján  a  Ve.  130.  §-a
   határozza   meg.  Az  Alkotmánybíróság  eljárása   jogorvoslati
   eljárás,  ezért  az  Alkotmánybíróság  a  kifogásban  foglaltak
   alapján  azt  vizsgálja,  hogy  az  OVB  az  aláírásgyűjtő   ív
   hitelesítésének  megtagadása  során  az  Alkotmánynak   és   az
   irányadó törvényeknek megfelelően járt-e el [63/2002. (XII. 3.)
   AB  határozat,  ABH  2002, 342, 344.].  Az  Alkotmánybíróság  e
   hatáskörében    eljárva   is   alkotmányos   jogállásával    és
   rendeltetésével     összhangban     látja     el      feladatát
   [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].

   2.   Az  Alkotmánybíróság  először  azt  az  OVB  megállapítást
   vizsgálta,  hogy a kérdés az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés  b)
   pontjában foglalt tilalomba ütközik.
    A  kifogás  benyújtója az 58/2004. (XII. 14.)  AB  határozatra
   hivatkozott, miszerint a „Magyar Köztársaság alkotmányos rendje
   szerint  (…) lehetséges népszavazás tartása arról a  kérdésről,
   hogy   az   Országgyűlés  megerősítsen-e  valamely   nemzetközi
   szerződést   (…)   vagy  sem”  (ABH  2004,   822,   828.).   Az
   Alkotmánybíróság az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdése b)  pontját
   számos  határozatában  értelmezte.  Az  1/2006.  (I.  30.)   AB
   határozatában (a továbbiakban: Abh.) hangsúlyozta, hogy  ha  az
   Országgyűlés  megerősít  egy nemzetközi  szerződést,  vagyis  a
   Magyar  Köztársaság elismeri a szerződésnek a — Bécsi Egyezmény
   szerinti   —   kötelező   hatályát,  akkor   nemzetközi   síkon
   megtörténik   tehát   az   a   kötelezettségvállalás,   melynek
   hatályosulása  a  nemzetközi jog általános,  illetve  az  adott
   szerződés  szabályai  alapján történik.  „Az  állam  által  már
   megerősített,  de hatályba még nem lépett nemzetközi  szerződés
   »tárgyát  és célját« is védelemben részesíti a Bécsi Egyezmény:
   a   18.   Cikk   b)  pontja  alapján  az  állam   a   szerződés
   hatálybalépéséig     is    tartózkodni     köteles     mindazon
   cselekményektől, amelyek ezeket meghiúsítanák” (ABH  2006,  39,
   45-46).
    Az  Alkotmánybíróság a kifogás elbírálása során nem  hagyhatta
   figyelmen kívül az időközben bekövetkezett változásokat. Az OVB
   határozatát  követően  az Országgyűlés  megalkotta  az  Európai
   Unióról  szóló  szerződés  és az Európai  Közösséget  létrehozó
   szerződés     módosításáról    szóló    lisszaboni    szerződés
   kihirdetéséről  szóló  2007.  évi CLXVIII.  törvényt,  amellyel
   felhatalmazást adott a 2007. december 13-án aláírt, az  Európai
   Unióról  szóló  szerződés  és az Európai  Közösséget  létrehozó
   szerződés   módosításáról   szóló   lisszaboni   szerződés   (a
   továbbiakban:   Lisszaboni   Szerződés)   kötelező   hatályának
   elismerésére.   Ez   meg   is   történt.   Ahogyan   arra    az
   Alkotmánybíróság az Abh.-ban már rámutatott: az Országgyűlés  a
   kötelező  hatály  elismerésének kérdésében ismételten  már  nem
   dönthet.  „Amint a kötelező hatály elismerése nemzetközi  síkon
   megtörtént,  annak  felmondására (így pl. a  szerződésből  való
   kilépésre)   már   egyéb,  szigorú  szabályok  vonatkoznak,   a
   továbbiakban nem tekinthető tehát a döntés a szerződés kötelező
   hatályának elismerése kérdésében való döntésnek” (ABH 2006, 39,
   47.).  Az  Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban  kifejtette  azt   az
   álláspontját is, hogy ilyen esetekben „a probléma nem az,  hogy
   a  népszavazási kezdeményezés ellentétes az Alkotmány  28/C.  §
   (5)  bekezdésének  b) pontjával, mivel nemzetközi  szerződésből
   fakadó  kötelezettségekre irányul, és így  az  Alkotmány  által
   tiltott  népszavazási tárgykörbe tartozik,  hanem  az,  hogy  a
   nemzetközi szerződés megerősítéséről (hatályának elismeréséről)
   szóló  döntés olyan egyszeri döntés, amelyre az Országgyűlésnek
   az  adott  szerződés vonatkozásában a megerősítés  esetén  csak
   egyszer, annak meghozataláig van hatásköre. (…) A megerősítés a
   nemzetközi  szerződés kötelező hatálya elismerése  folyamatának
   befejezését és lezárását jelenti. A megerősítés tekintetében  —
   a    konkrét   nemzetközi   szerződés   vonatkozásában   —   az
   Országgyűlésnek  ezután  már nincs hatásköre”  (ABH  2006,  39,
   47.).
    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság ebben az esetben  is  azt
   állapította meg, hogy a kifogás elbírálásának időpontjában  már
   hiányzik  az  Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésében  foglalt  azon
   feltétel, hogy a népszavazás tárgya az Országgyűlés hatáskörébe
   tartozó   kérdés   lehet.  A  kötelező   hatály   elismerésének
   megtörténtét   követően   a   nemzetközi   szerződés   kötelező
   hatályának elismerése vagy el nem ismerése tárgyában a hatályos
   magyar jogszabályok szerint nem tartható népszavazás. Mivel  az
   Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kérdésben nem  tartható
   népszavazás,  ezért  a  kérdés  egyértelműségének   vizsgálatát
   mellőzte.

    3.  Az  Alkotmánybíróság  az  Európai  Unió  alapvető  normáit
   illetően az elmúlt években több elvi élű megállapítást tett. Az
   1053/E/2005.   AB   határozatában  arra   mutatott   rá,   hogy
   „szerződési  eredetük  dacára,  az  Európai  Unió  alapító   és
   módosító  szerződéseit  nem  nemzetközi  szerződésként  kívánja
   kezelni”  (ABH  2006,  1824, 1828.).  Ezt  követően  egy  másik
   határozatában pedig azt hangsúlyozta, hogy az „Alkotmánybíróság
   az   1053/E/2005.  AB  határozatában  megállapította,  hogy  az
   Európai   Közösségek   alapító  és  módosító   szerződései   az
   Alkotmánybíróság  hatáskörének  szempontjából  nem   nemzetközi
   szerződések  (ABK 2006. június 498, 500.), e szerződések,  mint
   elsődleges   jogforrások  és  az  Irányelv,   mint   másodlagos
   jogforrás közösségi jogként a belső jog részei, mivel a  Magyar
   Köztársaság  2004.  május 1-jétől az  Európai  Unió  tagja.  Az
   Alkotmánybíróság hatáskörének szempontjából a közösségi jog nem
   minősül  az  Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
   nemzetközi jognak” [72/2006 (XII. 15.) AB határozat, ABH  2006,
   819, 861.].
    Az Alkotmánybíróság ezeket az elvi élű megjegyzéseit azokra  a
   szerződésekre vonatkoztatta, amelyek a közösségi jogrendszerben
   e  határozatai  meghozatalakor már hatályosak voltak.  A  jelen
   eset  azonban  ettől különbözik, hiszen a Lisszaboni  Szerződés
   még nem hatályos nemzetközi szerződés.
    Ahogyan  az  Alkotmánybíróság már  a  32/2008.  (III.  12)  AB
   határozatában (MK 2008, 40. szám, 1954.; 1963. o.) is idézte, a
   Lisszaboni  Szerződés  6. cikk (2) bekezdése  úgy  rendelkezik,
   hogy  „E  szerződés  2009. január 1-jén lép hatályba,  feltéve,
   hogy  valamennyi megerősítő okiratot letétbe helyezték, illetve
   ennek hiányában az azt követő hónap első napján, hogy az utolsó
   aláíró állam is letétbe helyezte megerősítő okiratát”.
    Addig,  amíg  a  hatálybalépéshez  a  magában  a  szerződésben
   megkövetelt feltételek nem teljesülnek, az Alkotmánybíróság  az
   Európai  Közösségek  alapító  és  módosító  szerződései,   mint
   elsődleges  jogforrások  módosítására  irányuló,  de  még   nem
   hatályosult  újabb szerződést csak a nemzetközi jogi  eredetére
   figyelemmel  tudja  értékelni,  ezért  vonatkoztathatja  rá  az
   Alkotmánynak és az Abtv.-nek a nemzetközi szerződéseket  érintő
   szabályait.
    Mindezek       alapján       az       Alkotmánybíróság       a
   300/2007. (VIII. 23.) OVB határozatot, az abban foglalt kérdést
   tartalmazó  aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadását  —  a
   jelen határozat indokolása szerint — helybenhagyta.

   Az   Alkotmánybíróság   a   határozat   közzétételét   az   OVB
   határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel
   rendelte el.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Balogh Elemér     Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró               alkotmánybíró

               Dr. Holló András          Dr. Kiss László
               alkotmánybíró               alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter     Dr. Kukorelli István
               előadó alkotmánybíró        alkotmánybíró

               Dr. Lenkovics Barnabás   Dr. Lévay Miklós
               alkotmánybíró               alkotmánybíró

               Dr. Paczolay Péter   Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró               alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    61/2008. (IV. 29.)
    Date of the decision:
    .
    04/28/2008
    .
    .