English
Hungarian
Ügyszám:
.
4/B/2005
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 22/2005. (VI. 17.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/246
.
A döntés kelte: Budapest, 06/14/2005
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az        Alkotmánybíróság       jogszabályi        rendelkezés
   alkotmányellenességének   utólagos    vizsgálatára,    valamint
   mulasztásban   megnyilvánuló  alkotmányellenesség  vizsgálatára
   irányuló eljárásban meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alkotmány 71.  §
   (1)   bekezdésébe   foglalt  egyenlő  választójog   alapelvéből
   következő    alkotmányos   követelmény,    hogy    az    egyéni
   választókerületekben a választásra jogosultak  száma  a  lehető
   legkisebb  mértékben  térjen  el egymástól,  továbbá  az  egyes
   területi   választókerületenként  megszerezhető   országgyűlési
   képviselői  mandátumok száma szorosan igazodjon  a  választásra
   jogosultak számához.

   2.  Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja: az
   Országgyűlés     jogalkotói     feladatának     elmulasztásával
   alkotmányellenes  helyzetet  idézett  elő  azáltal,  hogy   nem
   teremtette   meg  maradéktalanul  az  Alkotmány   71.   §   (1)
   bekezdésébe  foglalt egyenlő választójog alapelvéből  következő
   követelmények     érvényesülését     biztosító      jogszabályi
   feltételeket.

   Az  Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói
   feladatának – az országgyűlési képviselők Alkotmány 20.  §  (1)
   bekezdése  alapján  megtartandó választását  követően  –  2007.
   június 30-ig tegyen eleget.

   3.    Az    Alkotmánybíróság   az   országgyűlési    képviselők
   választásáról   szóló  1989.  évi  XXXIV.  törvény   2.   számú
   melléklete,  valamint  az  országgyűlési  egyéni  és   területi
   választókerületek megállapításáról szóló 2/1990.  (I.  11.)  MT
   rendelet melléklete alkotmányellenességének megállapítására  és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.   Az   indítványozó  álláspontja  szerint  az  országgyűlési
    képviselők  választásáról szóló 1989.  évi  XXXIV.  törvény  (a
    továbbiakban:   Vjt.)   2.   számú  melléklete,   valamint   az
    országgyűlési     egyéni    és    területi    választókerületek
    megállapításáról  szóló  2/1990.  (I.  11.)  MT   rendelet   (a
    továbbiakban:  Vr.)  melléklete ellentétes az  Alkotmánynak  az
    egyenlő választójog elvét megfogalmazó rendelkezésével  [71.  §
    (1)  bekezdés].  Az  alkotmányellenesség okát  az  indítványozó
    abban   látja,  hogy  a  Vjt.  „nem  rendelkezik  az  esetleges
    demográfiai változások miatt szükségessé váló, annak  megfelelő
    választókerületi   határok  és  területi  választókerületenként
    megszerezhető mandátumok számának módosításáról.” Mivel a  Vjt.
    és  a  Vr.  megalkotása óta az ország egyes területein jelentős
    népesség-átcsoportosulás  történt,   megváltozott   az   egyéni
    választókerületekben névjegyzékbe vett választópolgárok  száma.
    Az  indítványozó a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó  és
    Választási  Hivatal adatai alapján arra a következtetésre  jut,
    hogy  egyes választókerületek választópolgárainak száma közötti
    különbség  ma  már meghaladja a kétszeres eltérést.  Így  –  az
    indítványozó  szerint  –  a választójog  „nemcsak  matematikai,
    hanem jogi értelemben sem nevezhető egyenlőnek”, s ez sérti  az
    egyenlő    választójog   elvét.   Mindezekre   hivatkozva    az
    indítványozó  kezdeményezte a támadott jogszabályi  mellékletek
    alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.

    2. Az Alkotmány 20. § (1) bekezdése:
    „Az   országgyűlési  képviselők  általános  választását  –   az
    Országgyűlés  feloszlása  vagy  feloszlatása  miatti  választás
    kivételével  –  az  előző  Országgyűlés  megválasztását  követő
    negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani.”

    Az Alkotmány 71. § (1) bekezdése:
    „Az    országgyűlési   képviselőket,   az   Európai   Parlament
    képviselőit,  a  helyi önkormányzati képviselőket,  valamint  a
    polgármestert  és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok
    általános  és egyenlő választójog alapján, közvetlen és  titkos
    szavazással választják.”

    A Vjt. 52. § így rendelkezik:
    „E törvény mellékletei állapítják meg:
    a) h.k.
    b)  a  megyékben  és  a fővárosban az egyéni  választókerületek
    számát   és   területi  választókerületenként  a  megszerezhető
    mandátumok számát;
    c)    a    területi   lista   állításához   szükséges    egyéni
    választókerületi jelölések számát;
    d)    a    szavazatösszesítés   és   a   választás    eredménye
    megállapításának számítási módját;”

    A Vjt. 50. § (2) kimondja:
    „Felhatalmazást kap a Minisztertanács arra, hogy az egyéni és a
    területi  választókerületek sorszámát, székhelyét és  területét
    megállapítsa.”

    A Vr. 1. §-a így rendelkezik:
    „Az  országgyűlési  képviselők választásáról  szóló  1989.  évi
    XXXIV.  törvény 50. §-a (2) bekezdésének felhatalmazása alapján
    a   Minisztertanács   az  országgyűlési  egyéni   és   területi
    választókerületek sorszámát, székhelyét és területét a rendelet
    melléklete szerint állapítja meg.”

                                  II.

    Az   Alkotmánybíróság  először  azt  vizsgálta  meg,  hogy   az
    Alkotmány   71.  §  (1)  bekezdésében  megfogalmazott   egyenlő
    választójog    elvéből    következik-e,    hogy    az     egyes
    választókerületek választói névjegyzékében nyilvántartásba vett
    választópolgárok    száma   megegyezzen.    Ehhez    kapcsolódó
    alkotmányossági    kérdés,    hogy    az     egyes     területi
    választókerületenként  megszerezhető  országgyűlési  képviselői
    mandátumok   számának   pontos   arányban   kell-e   állnia   a
    névjegyzékbe vett választópolgárok számával.

    1.  Az  Alkotmány  71.  § (1) bekezdésében  nevesített  egyenlő
    választójog  speciális  egyenlőségi  szabálynak  tekinthető   a
    hátrányos  megkülönböztetés tilalmáról rendelkező 70/A.  §  (1)
    bekezdéséhez  képest.  Az  Alkotmánybíróság  a  70/A.   §   (1)
    bekezdését  olyan  általános  egyenlőségi  szabálynak  tekinti,
    amely  szerint a jognak az egyes személyeket egyenlő  méltóságú
    személyként kell kezelnie, szempontjaikat egyenlő mércével kell
    mérnie.  Így a hátrányos megkülönböztetés tilalma az  Alkotmány
    54.   §   (1)   bekezdésén  alapuló  egyenlő  emberi   méltóság
    alkotmányos alapelvét juttatja kifejezésre. [9/1990. (IV.  25.)
    AB  határozat, ABH 1990, 46.; 61/1992. (XI. 20.) AB  határozat,
    ABH 1992, 280-281.]

    Az  alkotmányos  demokráciákban az „egy ember –  egy  szavazat”
    elve   alapján  vált  valóra  a  politikai  közösség  tagjainak
    önkormányzása, amely megvalósítja az egyenlő részvétel jogát  a
    demokratikus      eljárásban.     A     politikai      közösség
    választójogosultsággal   rendelkező   tagjainak    egyenlőségét
    (egyenlő  értékességét)  fejezi ki,  hogy  a  népszuverenitáson
    alapuló  döntéshozatal résztvevői azonos jogokkal rendelkeznek,
    és   minden   választópolgár  szavazata  ugyanannyira   számít.
    Nyilvánvaló   mindemellett,  hogy  a   képviselő-választás,   a
    népszuverenitáson   alapuló   döntéshozatal   a   demokráciában
    alapvető intézmény. Az Alkotmány 71. § (1) bekezdésébe  foglalt
    egyenlő  választójog ezért szoros kapcsolatban áll a 2.  §  (1)
    bekezdésében rögzített demokratikus jogállamiság elvével.

    A  választójog  egyenlőségének elve  mindazonáltal  túlmutat  a
    választópolgárok    egyenlőségén,   mivel   az    országgyűlési
    képviselők  a  politikai  közösség  minden  tagját  képviselik.
    Egyebek mellett ezt fejezi ki az Alkotmány 20. § (2) bekezdése:
    „Az  országgyűlési képviselők tevékenységüket a  köz  érdekében
    végzik.”    Ilyen   értelemben   az   egyenlő   képviselet    a
    választójoggal   nem  rendelkezőkre  (Alkotmány   70.   §)   is
    vonatkozik. Az Alkotmánybíróság abból indult ki, hogy a  teljes
    lakosságon belül a választójoggal rendelkezők aránya nem  mutat
    érdemi  eltérést  az ország különböző területein,  ezért  jelen
    határozatban  a  választójog  egyenlőségét  a  választópolgárok
    tekintetében   értelmezte.   (Amennyiben   egyes    területeken
    kimutatható ilyen eltérés, akkor nem csak a választópolgárokat,
    hanem valamennyi ott lakó személyt számításba kell venni.)

    Az  Alkotmány 71. § (1) bekezdésébe foglalt egyenlő választójog
    elvéből  fakadó  alkotmányossági követelmények érvényesülésének
    mikéntjét   jelentősen   befolyásolja   a   törvényhozó   által
    létrehozott választási rendszer. A magyar Alkotmány ugyanis nem
    írja    elő    meghatározott   választási   rendszer   törvényi
    intézményesítését.  Az  Alkotmánybíróság korábbi  megállapítása
    szerint „[a]z Alkotmány – a 71. §-ában meghatározott választási
    alapelveken kívül – nem tartalmaz rendelkezéseket a választójog
    gyakorlásának módjára nézve. Ebből következően az  Országgyűlés
    széles  döntési szabadsággal rendelkezik a választási  rendszer
    megválasztása, a választási eljárás szabályainak  megállapítása
    során.  A törvényhozó szabadon határozza meg a választókerületi
    rendszereket,  a jelöltállítás, a szavazás és a mandátumszerzés
    rendjét.   Az   Országgyűlés  ezt  a  döntési   szabadságát   a
    választójogi szabályok megalkotása során is, csak az  Alkotmány
    keretei  között gyakorolhatja, úgy köteles ezeket a szabályokat
    meghozni,   hogy   azok   az  Alkotmány   rendelkezéseivel   ne
    ütközzenek,    Alkotmányban   szabályozott    alapvető    jogot
    alkotmányellenes  módon  ne  korlátozzanak.”   [63/B/1995.   AB
    határozat, ABH 1996, 509, 513.; 31/2000. (X. 20.) AB határozat,
    ABH 2000, 210, 212-213.]

    A  Magyarországon  bevezetett vegyes  országgyűlési  választási
    rendszer   egyaránt  tartalmazza  a  többségi  és  az   arányos
    választási   rendszerekre  jellemző  elemeket  is.   Képviselői
    mandátumhoz  lehet  jutni  a többségi  elv  alapján  az  egyéni
    választókerületekben,   az   arányosságot    követő    területi
    választókerületben   (megyei,  fővárosi  lista),   valamint   a
    töredékszavazatok kompenzálására szolgáló országos listáról  is
    (amelyre a választópolgárok közvetlenül nem szavaznak).

    2.  A  választási rendszer kialakításának alkotmányos  kereteit
    elsősorban   az   Alkotmány  71.  §  (1)  bekezdésébe   foglalt
    választási alapelvek – közöttük az egyenlő választójog  elve  –
    jelölik  ki.  Az Alkotmánybíróság a 809/B/1998. AB határozatban
    általános    érvénnyel   állapította   meg:   „A    választójog
    egyenlőségének  alkotmányos  elve két  követelményt  támaszt  a
    választási   törvény   megalkotójával   szemben:   egyrészt   a
    választójog  a  választópolgárok  szempontjából  azonos  értékű
    legyen, másrészt a szavazatok lehetőleg azonos súlyúak legyenek
    egy-egy képviselő megválasztásánál.” (ABH 2000, 783, 784.)

    A  választójog  egyenlő  értékűsége azt  jelenti,  hogy  minden
    választópolgár  azonos  számú  szavazattal  rendelkezik,  és  a
    szavazatszámlálásnál   minden  szavazat   ugyanannyit   ér.   E
    tekintetben  az  Alkotmány  71.  §  (1)  bekezdése  a  plurális
    választójogot  zárja ki, amely kedvezményezett  választópolgári
    csoportok   számára   több   vagy  eltérő   értékű   szavazatot
    biztosítana a választások során. Az Alkotmánybíróság megítélése
    szerint  ez  a követelmény abszolút: az Alkotmányból  következő
    „egy  ember  egy szavazat” elvének érvényesülése e  tekintetben
    semmilyen   indokból  nem  korlátozható.  (A   mai   választási
    rendszerben   ez   a  követelmény  értelemszerűen   külön-külön
    vonatkozik  az  egyéni jelöltre és a területi  listára  történő
    szavazásra.)

    Az   Alkotmánybíróság  a  szavazatok  súlyával   összefüggésben
    megállapította: „A választójog egyenlősége nem jelenti  és  nem
    is   jelentheti  a  választáskor  kifejezett  politikai  akarat
    csorbítatlanul   egyenlő  érvényesülését.  Bár   az   Alkotmány
    kinyilvánítja  a  választójog  egyenlőségét,  az   állampolgári
    politikai   akarat  képviselők  útján  való,   azaz   közvetett
    érvényesülése  természetszerűleg  aránytalanságot  eredményez.”
    [3/1991. (II. 7.) AB határozat, ABH 1991, 15, 17-18.]

    A  6/1991.  (II. 28.) AB határozatban a testület  hangsúlyozta,
    hogy  „a  választópolgároknak  az  Alkotmány  71.  §-ának   (1)
    bekezdésében  biztosított jogát kiemelkedően  fontos  politikai
    jognak  tekinti”, mert „a választópolgárok kizárólag  az  aktív
    választójog  négyévenkénti gyakorlása  révén  tudnak  befolyást
    gyakorolni  a  legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti  szerv
    összetételére.”  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  „-
    éppen azért, mert különösen fontos állampolgári jogról van  szó
    –   akár   az   egyenlőség,  akár  az  általánosság   bármiféle
    korlátozása  csak igen jelentős elvi indokból fogadható  el  és
    egyeztethető össze az Alkotmánnyal.” (ABH 1991, 19, 20.)

    Mindezeket   figyelembe   véve  az  Alkotmánybíróság   2000-ben
    kimondta:   „Az   egyéni  választókerületek   eltérő   nagysága
    (választási földrajz), illetőleg az egy mandátum megszerzéséhez
    szükséges  konkrét  szavazatok  száma  (választási  matematika)
    miatt  a  választások után, a választási eredmények ismeretében
    természetesen nem lehet abszolút értelemben vett  egyenlőség  a
    szavazatok súlyában.” (809/B/1998. AB határozat, ABH 2000, 783,
    784.)   A   33/2000.  (X.  20.)  AB  határozat  a   választójog
    egyenlőségének  elve  alapján  azt  fogalmazta  meg,  hogy   „a
    választójognak a választópolgár szempontjából egyenértékűnek és
    a  szavazatoknak  közel azonos súlyúaknak kell  lenniük.”  (ABH
    2000, 221, 226.)

    3.1.  A  mai országgyűlési választási rendszerben az  Alkotmány
    71.  §  (1) bekezdéséből következő, a választójog egyenlőségére
    vonatkozó követelmények az egyéni választókerületi jelöltre  és
    a  területi  listára  vonatkozó szavazás esetén  is  irányadók.
    (Figyelembe   véve  a  választási  rendszer   egyes   elemeinek
    sajátosságait.)    A   szavazatok   egyenértékűségét    mindkét
    szavazással   összefüggésben   olyan   eljárási   jogosultságok
    biztosítják,    amelyek   minden   választópolgárt    egyenlően
    megilletnek.  Ide tartoznak – egyebek mellett – a jelölésre,  a
    szavazás   rendjére,   valamint  a  jogorvoslatokra   vonatkozó
    szabályok. Tartalmi értelemben a szavazatok egyenértékűek, mert
    minden  választópolgárnak – az egyenlő emberi méltóság  elvének
    megfelelően  –  egy, a többi választópolgáréval  azonos  értékű
    szavazata  van  mind az egyéni jelölt, mind  a  területi  lista
    esetében.

    3.2.  Másként  ítélendő meg a szavazatok eljárási  és  tartalmi
    értelemben  vett  egyenlősége  a szavazatok  súlyára  vonatkozó
    alkotmányossági  elvárás esetében. A kiindulópont  itt  is  az,
    hogy   a   jogszabályoknak  kifejezésre   kell   juttatniuk   a
    választópolgárok   egyenlőségét:  a   szabályozás   nem   tehet
    indokolatlan  különbséget a választópolgárok  egyes  csoportjai
    között,  például  lakóhelyük, illetve –  közvetve  –  politikai
    nézeteik, nemzeti vagy etnikai hovatartozásuk miatt. Ez alapján
    a  szavazatoknak akkor lehet közel egyenlő súlya, ha  lehetőség
    van  arra,  hogy  egyenlő számú szavazó  döntése  eredményezzen
    mandátumot.  Az Alkotmány 71. § (1) bekezdéséből következően  a
    körzethatárok    és    a   listákról   szerezhető    mandátumok
    meghatározásának sem célja, sem eredménye nem  lehet  az,  hogy
    egyes  választói csoportokhoz tartozó személyek  indokolatlanul
    hátrányosabb helyzetbe kerülnek másokhoz képest.

    A  tartalmi  egyenlőség szempontjából annak nincs  jelentősége,
    hogy  az országgyűlési képviselőválasztás során konkrétan  hány
    szavazat   eredményez  mandátumot.  A  többségi   rendszerekben
    ugyanis   a   megegyező   nagyságú   választókerületekben    is
    elkerülhetetlenül eltérő számú szavazat eredményez  mandátumot,
    tekintettel  arra,  hogy  az  egyes  kerületekben  eltérhet   a
    versengő  jelöltek  (pártok) száma és támogatottsága,  valamint
    kerületenként  különböző a szavazásban ténylegesen  részt  vevő
    választópolgárok  száma. Következésképpen a  „lehetőleg  azonos
    súlyú”,   illetőleg   „a   közel   azonos   súlyú”   szavazatok
    követelménye    nem   vonatkozhat   a   szavazásban    részvevő
    választópolgárok  –  egyéni  jelöltre  és  területi  listára  –
    ténylegesen   leadott  szavazataira  és  azok  egymáshoz   való
    viszonyára.   A   választási  részvétel,   a   választópolgárok
    aktivitása miatti eltérések és a ténylegesen leadott szavazatok
    megoszlása nincs kihatással az Alkotmány 71. § (1) bekezdéséből
    következő egyenlő választójog elvének érvényesülésére.

    Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint az Alkotmány 71. §  (1)
    bekezdése  alapján  nem követelhető meg  az  sem,  hogy  a  mai
    magyarországi választási rendszerben az egyes választókerületek
    választói  névjegyzékében nyilvántartásba vett választópolgárok
    száma pontosan megegyezzen. Ehhez hasonlóan az sem várható  el,
    hogy  az  egyes  területi  választókerületenként  megszerezhető
    országgyűlési  képviselői  mandátumok  száma  pontos   arányban
    álljon  a  névjegyzékbe vett választópolgárok számával.  Mindez
    csak  a szabályozás adott időpontjában lenne elképzelhető, mert
    a   18.   életév  betöltése  (a  választójog  megszerzése),   a
    halálozások,  a lakóhelyváltozások és más körülmények  miatt  a
    névjegyzékekben  szereplő választópolgárok  száma  folyamatosan
    változik.

    3.3.  A  választójog  egyenlőségéből  származó  alkotmányossági
    követelmények  tartalmának meghatározásakor az Alkotmánybíróság
    figyelembe   vette  az  Európa  Tanács  Velence   Bizottságának
    190/2002. számú véleményét, amelyben a Code of Good Practice in
    Electoral  Matters a közös európai választójogi  örökség  egyik
    meghatározó  elemének  minősíti a választójog  egyenlőségét.  A
    dokumentum  szerint az egyenlőség magában foglalja a mandátumok
    választókerületek      közötti     egyenletes      elosztásának
    követelményét, amely a következőket tartalmazza:
    –  a  képviselői  helyek elosztása kiegyensúlyozottan,  világos
    szempontok  szerint  kell megtörténjen, a következő  lehetséges
    kritériumok   figyelembe   vételével:   népesség,   a   nemzeti
    kisebbségek számaránya, a regisztrált választópolgárok száma, a
    választójogukkal várhatóan élők aránya;
    –  földrajzi,  közigazgatási, valamint történelmi  határvonalak
    számításba vehetők;
    –   az   egy  képviselői  helyre  jutó  választópolgárok  száma
    tekintetében  a  választókerületenkénti eltérés nem  haladhatja
    meg  a  10  %-ot, és semmiképpen sem lépheti túl a 15  %-ot.  E
    szabályoktól csak kivételes körülmények esetén engedhető meg az
    eltérés  (adott  területen élő kisebbségek érdekeinek  védelme,
    szórványosan lakott terület egységének védelme érdekében);
    –  a  képviselői  helyek  elosztásának  rendszerét  legkevesebb
    tízévenként újra kell vizsgálni, lehetőleg választásokon kívüli
    időszakokban;
    –  a  választókerületek  határvonalainak  újbóli  meghatározása
    esetén   a   következő   szempontoknak   kell   érvényesülniük:
    elfogulatlanság,  a  nemzeti  kisebbségek  hátrányos  helyzetbe
    kerülése  lehetőségének  kizárása,  egy  többségében  független
    személyekből  álló  bizottság  véleményének  meghallgatása.  (A
    bizottságnak   lehetőség  szerint  legyen  földrajzi,   illetve
    szociológiai   szakember  tagja,  a  pártok  legyenek   egyenlő
    arányban   képviselve,  illetve  szükség   esetén   a   nemzeti
    kisebbségek is.)

    4.1.   Mindezeket   figyelembe  véve  az  Alkotmánybíróság   az
    Alkotmány 71. § (1) bekezdését értelmezve úgy ítélte meg,  hogy
    a  választójog  egyenlőségének elve  megköveteli  a  képviselői
    helyek  választókerületek  közötti  egyenletes  elosztását.  Az
    Alkotmánybíróság   –   a  jogalkotónak  szóló   –   alkotmányos
    követelményként    fogalmazta    meg,    hogy     az     egyéni
    választókerületekben a választásra jogosultak  száma  a  lehető
    legkisebb  mértékben  és  csak megfelelő  alkotmányos  indokkal
    térjen el egymástól. A lehető legkisebb mértékű eltérésre  kell
    törekednie  a  jogalkotónak a területi listákról  megszerezhető
    mandátumok meghatározásakor is. Ez azt jelenti, hogy  az  egyes
    területi   választókerületenként  megszerezhető   országgyűlési
    képviselői  mandátumok  számának  szorosan  igazodnia  kell   a
    névjegyzékbe vett választópolgárok számához. (Mivel a  területi
    listákról  nem  a  többségi, hanem az arányossági  elv  alapján
    lehet   mandátumhoz   jutni,   a   területi   választókerületek
    nagyságának, a jegyzékbe vett választópolgárok számának csak az
    adott  területen  megszerezhető mandátumokhoz  viszonyítva  van
    jelentősége.)  Tehát,  amennyire  lehetséges,  a   jogalkotónak
    törekednie  kell  arra,  hogy az egyenlő  képviselet  elvei  az
    egyéni  választókerületek  és  a területi  listák  esetében  is
    érvényre jussanak.

    4.2.   A  választójog  egyenlőségéből  származó,  a  szavazatok
    súlyára   vonatkozó  alkotmányossági  követelmények   maximális
    teljesítésétől  a  jogalkotó csak megfelelő  alkotmányos  indok
    esetén  térhet  el. Minél jelentősebb az eltérés a  választásra
    jogosultak száma, illetve – a területi listás rendszerben  –  a
    választókerületenként  megszerezhető mandátumok  száma  között,
    annál   erősebb   alkotmányos  indok   szükséges   az   eltérés
    igazolásához.  Megfelelő indok lehet  –  egyebek  mellett  –  a
    földrajzi  viszonyok,  a  közigazgatási  határok,  valamint   a
    nemzeti,  illetve etnikai kisebbségek számarányának  figyelembe
    vétele.    Ugyanakkor    még   a   statisztikailag    egyébként
    elhanyagolható különbségek is alkotmányellenesek  lehetnek,  ha
    azok    a   választókerületek   határaival   való   manipuláció
    eredményeként   jönnek   létre.   Történetileg   a    választás
    eredményének   előzetes  befolyásolását  célzó  ilyen   jellegű
    változtatásokra  (gerrymandering) a leggyakrabban  a  politikai
    erőviszonyok  mesterséges átalakítása,  illetve  a  kisebbségek
    politikai részvételének megnehezítése érdekében került sor.

    4.3.  Nyilvánvaló,  hogy létezhet olyan rendkívüli  eltérés  az
    egyes  választókerületek, illetve területi listák között, amely
    vnmagában véve, azaz függetlenül az eltérés indokától, sérti az
    Alkotmány 71. § (1) bekezdését. Az Alkotmánybíróság úgy  ítélte
    meg,  hogy  minden  körülmények között  ellentétes  az  egyenlő
    választójog  elvével,  ha  az  egyéni  választókerületekben   a
    jegyzékbe vett választópolgárok száma közötti kétszeres eltérés
    mutatható  ki. A kétszeres eltérést tartalmazó szabályozás  nem
    az    egyenlő    választójog   első   elemét,   a    szavazatok
    egyenértékűségét befolyásolja, mert az ország  más-más  részein
    (különböző     választókerületekben)    élő    minden     egyes
    választópolgár  azonos  számú  szavazattal  rendelkezik,  és  a
    szavazatszámlálásnál minden szavazat ugyanannyit ér. Ugyanakkor
    a  kétszeres  eltérés olyan különbséget eredményez  az  egyenlő
    választójog   második   eleme,  a  választópolgárok   különböző
    közösségeihez  tartozó  személyek szavazatainak  súlya  között,
    hogy  az  ellentétes  az  alkotmányos  általános  [54.  §   (1)
    bekezdés;  70/A.  §  (1)  bekezdés] és  speciális  [71.  §  (1)
    bekezdés] egyenlőségi szabályaival. Ilyen esetben a választásra
    jogosultak száma közötti eltérés olyan nagy mértékű,  hogy  azt
    semmiféle indok nem teheti alkotmányosan elfogadhatóvá.

    A  kétszeresnél kisebb, konkrét szabályozásbeli eltérések külön
    –   jelen   ügyben  nem  vizsgált  –  alkotmányossági   kérdést
    jelentenek.  Az  Alkotmánybíróság így a jelen határozatban  nem
    foglalt  állást  arról,  hogy pontosan milyen  mértékű  eltérés
    esetén  lehet  mérlegelni az eltérés indokát.  (A  szakirodalmi
    vizsgálatok  kiterjednek a legkisebb és a legnagyobb  kerületek
    közötti különbségen túl az egyes kerületeknek az átlagtól  való
    eltérésére is.)

    4.4.   Az   egyes  választókerületekben  nyilvántartásba   vett
    választópolgárok számának folyamatos változása, s  különösen  a
    belső  migráció  azt  indokolja, hogy a jogalkotó  időről-időre
    vizsgálja felül az egyéni választókerületek határait,  valamint
    az  egyes területi listákról megszerezhető mandátumok arányait.
    Ugyanakkor  a határok túl gyakori változtatása veszélyeztetheti
    a választási rendszer stabilitását, és – különösen, ha arra nem
    sokkal  a  választásokat megelőzően kerül sor –  felkeltheti  a
    politikai erőviszonyok megengedhetetlen módosításának gyanúját.

                                 III.

    Az   Alkotmánybíróság   az   indítvány   alapján   a   támadott
    szabályozást  összevetette az Alkotmány 71. § (1)  bekezdésében
    foglalt   –  a  jelen  határozat  indokolásának  II.  pontjában
    kifejtett – egyenlő választójog elvével.

    1.  A Vjt. 2. számú melléklete egyfelől azt határozza meg, hogy
    az    egyes   megyékben   (és   a   fővárosban)   hány   egyéni
    választókerület van (az összesen 176-ból). Másrészt a melléklet
    tartalmazza    a    területi   választókerületekben    összesen
    megszerezhető  152  mandátum  megyénkénti  eloszlását.  A   Vr.
    melléklete     az    országgyűlési    egyéni    és     területi
    választókerületek sorszámát, székhelyét és területét  állapítja
    meg.     Az     indítványozó    mindkét    melléklet     egésze
    alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
    kezdeményezte.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a vizsgált jogszabályi
    mellékletek  az Alkotmány 71. § (1) bekezdésének végrehajtására
    szolgáló   rendelkezések.   Az  egyenlő   választójog   elvének
    érvényesülése  függ  a  Vjt. 2. számú mellékletének  és  a  Vr.
    mellékletének    tartalmától.   Az   egyéni   választókerületek
    megyénkénti megoszlása (Vjt. 2. számú melléklete) és  az  egyes
    választókerületek  területének  körülírása   (Vr.   melléklete)
    alapvetően   befolyásolja   az   egyéni   jelöltekre   leadható
    szavazatok     súlyát.    A    területi    választókerületekben
    megszerezhető mandátumok megyénkénti elosztása (Vjt.  2.  számú
    melléklete) pedig a területi listás szavazatok súlyát határozza
    meg. Emiatt a hatályos szabályozásban alapvetően a vizsgált két
    mellékleten múlik, hogy teljesül-e az Alkotmánybíróság által  a
    jelen  határozat  indokolásának  II.  pontjában  kifejtett  két
    alkotmányossági  követelmény: az egyéni választókerületekben  a
    választásra  jogosultak száma a lehető legkisebb  mértékben  és
    csak  megfelelő  alkotmányos indokkal térhet el  egymástól;  az
    egyes      területi     választókerületenként     megszerezhető
    országgyűlési képviselői mandátumok számának szorosan igazodnia
    kell a választásra jogosultak számához. Az ettől való eltérésre
    csak megfelelő alkotmányos indok esetén kerülhet sor.

    2.  Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint  a  Vjt.  2.  számú
    melléklete  és  a  Vr.  melléklete nem nyilvánítható  egészében
    alkotmányellenessé, és ebből következően nem  semmisíthető  meg
    azon  az  alapon,  hogy  bizonyos  egyéni  választókerületekben
    jegyzékbe vett választópolgárok száma között kétszeres  eltérés
    mutatható   ki.   Ezt   az  indítványozói   kezdeményezést   az
    Alkotmánybíróság egyrészt azért utasította el, mert a  támadott
    mellékletek  tartalmának csak egy része  áll  összefüggésben  a
    felvetett   alkotmányossági  kifogással.  (A  Vjt.   2.   számú
    mellékletének  az  a  része, amely az egyéni  választókerületek
    számának  megyénkénti  megoszlásáról rendelkezik,  valamint  az
    egyes  egyéni választókerületek területének körülírása, amelyet
    a  Vr.  melléklete  tartalmaz.)  Az  Alkotmánybíróság  utólagos
    normakontroll  keretében  nem vetheti össze  valamennyi  egyéni
    választókerületben  jegyzékbe  vett  választópolgárok  számának
    egymáshoz való viszonyát, illetve a választókerületek átlagától
    való   eltérését.   Önmagában   a   túlzott   eltérést   mutató
    választókerületekre  vonatkozó konkrét  rendelkezések  utólagos
    alkotmányossági  vizsgálata és megsemmisítése sem  járható  út,
    mert  a  választási  rendszer egy-egy ilyen elemének  kiemelése
    közvetlenül  kihat  a  rendszer egészének működésére.  Kivételt
    jelenthet  például,  ha  a  jogalkotó a  választási  rendszerre
    vonatkozó  jogszabályokat, illetve azok mellékleteit módosítja,
    és  az  alkotmányossági felülvizsgálat az esetleg még  hatályba
    sem  lépett  módosításokat érinti. Az indítványozó azonban  két
    jogszabályi melléklet teljes megsemmisítését kezdeményezte, ami
    az  Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  ellehetetleníteni  a
    választási rendszer működtetését.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a Vjt. 2. számú melléklete
    és  a Vr. melléklete alkotmányellenességének megállapítására és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.
                                   
                                  IV.

    1.  Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:  Abtv.)  49.  § (1) bekezdése  kimondja:  „Ha  az
    Alkotmánybíróság  hivatalból, illetőleg bárki indítványára  azt
    állapítja   meg,   hogy   a  jogalkotó  szerv   a   jogszabályi
    felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta és
    ezzel  alkotmányellenességet idézett elő, a mulasztást elkövető
    szervet   –  határidő  megjelölésével  –  felhívja  feladatának
    teljesítésére.” Az Abtv. 21. § (7) bekezdése – a 49. §  idézett
    (1)  bekezdésével  megegyezően  –  úgy  rendelkezik,  hogy   az
    Alkotmánybíróság    hivatalból   is    indíthat    mulasztásban
    megnyilvánuló    alkotmányellenesség   vizsgálatára    irányuló
    eljárást.

    Jelen   ügyben  az  indítványozó  az  utólagos  normakontrollra
    irányuló  indítványa keretében kifogásolta, hogy  a  Vjt.  „nem
    rendelkezik   az   esetleges   demográfiai   változások   miatt
    szükségessé váló, annak megfelelő választókerületi  határok  és
    területi    választókerületenként   megszerezhető    mandátumok
    számának  módosításáról.”  Ezt a  kifogást,  valamint  a  jelen
    határozat   indokolásának   II.   pontjában   kifejtett    elvi
    szempontokat figyelembe véve, az Alkotmánybíróság az Abtv.  49.
    §  (1)  bekezdése alapján – hivatalból eljárva –  megvizsgálta,
    hogy  a  választási  rendszerre  vonatkozó  jogszabályok  kellő
    garanciát  nyújtanak-e  az  Alkotmány  71.  §  (1)  bekezdésébe
    foglalt  egyenlő  választójog elvéből következő,  a  szavazatok
    közel      azonos     súlyára     vonatkozó     alkotmányossági
    követelményeknek.

    Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint  az  Abtv.  49.  §  (1)
    bekezdésének  alkalmazására akkor kerülhet sor,  ha  együttesen
    fennáll  két  feltétel:  a jogalkotó  mulasztása  és  az  ennek
    folytán előidézett alkotmányellenes helyzet. [22/1990. (X. 16.)
    AB  határozat,  ABH 1990, 83, 86.; 1395/E/1996.  AB  határozat,
    ABH,  1998,  667,  669.; 35/1999. (XI. 26.) AB  határozat,  ABH
    1999,  310,  317.; 49/2001. (XI. 22.) AB határozat,  ABH  2002,
    351, 355.]

    Az  Alkotmánybíróság nemcsak akkor állapít meg alkotmányellenes
    mulasztást,  ha  az  adott  tárgykörre  vonatkozóan   semmilyen
    jogszabály  nincs,  hanem akkor is, ha az adott  kérdésben  van
    ugyan  szabályozás, de az Alkotmány által megkívánt jogszabályi
    rendelkezés  hiányzik. Az Alkotmánybíróság számos határozatában
    hangsúlyozta,   hogy   abban  az  esetben   is   sor   kerülhet
    alkotmányellenes mulasztás megállapítására, ha a  jogalkotó  az
    Alkotmányból,  illetve egyéb jogszabályból származó  jogalkotói
    feladatát  teljesítette, ennek során azonban olyan szabályozási
    hiányosságok következtek be, amelyek alkotmányellenes helyzetet
    idéztek elő. [22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 1995,  108,
    113.;  29/1997.  (IV. 29.) AB határozat, ABH  1997,  122,  128;
    15/1998.  (V.  8.) AB határozat, ABH 1998, 132, 138.;  22/1999.
    (VI. 30.) AB határozat, ABH 1999, 176, 196, 201.; 49/2001. (XI.
    22.) AB határozat, ABH 2001, 351, 355.]

    2.1.   Az   Alkotmány  71.  §  (3)  bekezdése   kimondja:   „Az
    országgyűlési  képviselők,  az  Európai  Parlament  képviselői,
    továbbá  a  helyi önkormányzati képviselők és a  polgármesterek
    választásáról    külön    törvények    rendelkeznek,    amelyek
    elfogadásához    a    jelenlevő    országgyűlési     képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges.”

    Az    Alkotmánybíróság   a   63/B/1995.   számú    határozatban
    hangsúlyozta, hogy a választójog olyan „alapvető jog, amely  az
    állampolgároknak   az   állami   hatalom   gyakorlásában   való
    részvételét hivatott biztosítani és amelynek érvényesülése  azt
    a  követelményt támasztja az állammal szemben, hogy  biztosítsa
    gyakorlásának feltételeit és jogszabály – az Alkotmány 8. § (2)
    bekezdésben foglalt előírásnak megfelelően törvény –  határozza
    meg  gyakorlásának módját, rendjét, valamint garanciáit.”  (ABH
    1996, 509, 513.)

    A  szavazatok  súlyára vonatkozó alkotmányossági  követelmények
    tartalmával összefüggésben a Ve. fogalmaz meg előírásokat.
    A Ve. 9. §-a kimondja:
    „(1)   A   választókerületeket  úgy  kell   kialakítani,   hogy
    választókerületenként  a  lakosság száma  megközelítően  azonos
    legyen.
    (2) A választókerületek kialakításánál figyelemmel kell lenni a
    nemzetiségi,  vallási,  történelmi, földrajzi  és  egyéb  helyi
    sajátosságokra is.”

    A  Ve. „Választókerületek, szavazókörök” cím alatti 88. §-a így
    rendelkezik:
    „A választókerületek kialakításának elvei:
    a)  az  egyéni választókerület a főváros, megye területén belül
    van,
    b)   a   települési  önkormányzat  egész  területe  az   egyéni
    választókerületen   belül   van;   a   fővárosban   az   egyéni
    választókerület  két  vagy több fővárosi kerületi  önkormányzat
    területére is kiterjedhet; a fővárosi kerület és a megyei  jogú
    város két vagy több egyéni választókerületre is osztható,
    c)  az  egyéni választókerület székhelye – lehetőség szerint  –
    városban van,
    d) a város és vonzáskörzete egy választókerületet is alkothat,
    e) a területi választókerület a főváros, illetőleg a megye
    területével azonos.”

    A  Vjt. Az 50. § (2) bekezdése kimondja: „Felhatalmazást kap  a
    Minisztertanács   arra,   hogy  az   egyéni   és   a   területi
    választókerületek    sorszámát,   székhelyét    és    területét
    megállapítsa.”   Ezzel   tartalmilag   megegyező   felhatalmazó
    rendelkezés szerepel a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
    törvény (a továbbiakban: Ve.) 152. §-ában: „Felhatalmazást  kap
    a   Kormány,   hogy   az  országgyűlési  egyéni   és   területi
    választókerületek    sorszámát,   székhelyét    és    területét
    megállapítsa.”  A  Vjt.  52. § b)-c)  pontjai  szerint  a  Vjt.
    mellékletei állapítják meg – egyebek mellett – „a megyékben  és
    a  fővárosban  az egyéni választókerületek számát  és  területi
    választókerületenként a megszerezhető mandátumok számát”.

    2.2.  Az  egyéni és a területi választókerületek kialakításával
    kapcsolatban tehát a Ve. és a Vjt. tartalmaz rendelkezéseket. A
    hatályos  szabályozás  szerint a választókerületek  területének
    meghatározása  a Kormány hatáskörébe tartozik,  míg  az  egyéni
    választókerületek  megyei megoszlásáról és a területi  listáról
    megszerezhető  mandátumok  számáról  az  Országgyűlés  jogosult
    dönteni.

    Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint az egyéni és a területi
    választókerületek  kialakítására vonatkozó szabályok  rendkívül
    hiányosak. A Ve. 9. §-a, amely szerint választókerületenként  a
    lakosság   számának   megközelítően  azonosnak   kell   lennie,
    lényegében  csak a jelen határozat indokolásának II.  pontjában
    kifejtett  absztrakt  alkotmányossági követelménynek  megfelelő
    előírást  tartalmazza.  Korábban a  Vjt.  „A  választókerületek
    kialakításának elvei” című, 1. számú melléklete egyebek mellett
    úgy rendelkezett, hogy: „Az egyéni választókerületek lakosainak
    száma  megközelítőleg 60 ezer.” Az 1. számú mellékletet  a  Ve.
    155.  §  a) pontja hatályon kívül helyezte. (Hatálytalan  1997.
    XI.  6-tól.) Ma sem a Ve., sem más törvény nem határozza meg  a
    választókerületek     területének    módosításánál     irányadó
    szempontokat. Tisztázatlan, hogy a Kormánynak mit lehet és  mit
    kell  mérlegelnie, amikor a változtatásról dönt. Nincs törvényi
    szabály,  amely  a megengedett eltérés mértékéről  rendelkezne,
    akár  az  egyes  kerületek  választópolgárainak  száma  közötti
    különbségek,  akár  az  egyes  kerületeknek  az  átlagtól  való
    eltérése   (és   az   esetleges  kivételek)   meghatározásával.
    Hiányoznak   azok   a  törvényi  garanciák  is,   amelyek   azt
    biztosítanák,  hogy a Kormány döntéshozatalhoz vezető  eljárása
    megfeleljen    a    kiegyensúlyozottság   és    elfogulatlanság
    követelményeinek.

    Az    Alkotmánybíróság    a   törvényi    szabályozás    súlyos
    hiányosságának   tekinti,   hogy  nincs   előírás   az   egyéni
    választókerületek  területének és a területi listákhoz  tartozó
    mandátumok  számának  időszakos  felülvizsgálatára.  Az  elmúlt
    tizenöt  évben  nem  is  került sor az  alkotmányos  átalakulás
    idején rögzített kerülethatárok és listás mandátumszámok átfogó
    felülvizsgálatára.  A  Vr.  módosítása  általában  csak   akkor
    történt  meg, ha azt közigazgatási változás szükségessé  tette.
    (Például, ha valamelyik település az egyik megyéből kiválva egy
    másikhoz    csatlakozott.)   Mindemellett    törvényben    kell
    meghatározni,   hogy   közvetlenül  a  választásokat   megelőző
    időszakban  milyen kivételes esetekben módosíthatók  az  egyéni
    választókerületi   határok.  Tehát   a   törvényhozásnak   kell
    rendelkeznie  az időszakos felülvizsgálatot végző intézményről,
    a   felülvizsgálat  idejéről,  valamint  a  választások  előtti
    beavatkozási korlátozásról.

    A  törvényhozás  a  választókerületekre  vonatkozó  szabályozás
    kialakításakor  a  választójoggal  rendelkezők  számához  és  a
    teljes   lakosságszámhoz  is  igazíthatja  a  mandátumszámokat.
    Azonban  tekintettel kell lenni arra, hogy  a  jelen  határozat
    indokolásának  II.  pontjában kifejtettek  szerint  az  egyenlő
    képviselet  a  választójoggal nem rendelkezőkre is  vonatkozik.
    Ezért   a   választójoggal  rendelkezők  számához  viszonyított
    mandátumszám  csak  akkor  felel  meg  az  Alkotmánynak,  ha  a
    választójoggal  rendelkezők  és a teljes  lakosság  aránya  nem
    mutat  érdemi  eltérést  az ország egyes területein.  Ellenkező
    esetben  nem  csak a választópolgárokat, hanem  valamennyi  ott
    lakó  személyt számításba kell venni. A választópolgárok  száma
    és a lakosságszám arányait az Alkotmánybíróság jelen ügyben nem
    vizsgálta.

    2.3.  Az  Alkotmánybíróság utólagos normakontroll  keretében  –
    indítvány hiányában – nem foglalt állást a hatályos szabályozás
    jogforrási    szintjéről.    A    mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség  vizsgálatakor az Alkotmánybíróság  azonban
    figyelembe  vette,  hogy a mai rendszerben a  választókerületek
    területe   függ   az  állam  közigazgatási  tagozódásától.   Az
    Alkotmány  41.  § kimondja: „(1) A Magyar Köztársaság  területe
    fővárosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik.  (2)  A
    főváros   kerületekre   tagozódik.   A   városokban   kerületek
    alakíthatók.”  Az  Alkotmány 19.  §  (3)  bekezdés  l)  pontja,
    valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
    (a  továbbiakban:  Ötv.) 93. § (4) bekezdése alapján  a  megyék
    összevonásáról,          szétválasztásáról,          határainak
    megváltoztatásáról,  elnevezéséről és  székhelyéről,  a  megyei
    jogú  várossá  nyilvánításról, valamint  a  fővárosi  kerületek
    kialakításáról az Országgyűlés dönt. Ugyanakkor az Ötv.  94.  §
    b)  pontja  szerint  a  városi cím adományozásáról,  továbbá  a
    község    alakításáról,   egyesítéséről,   a    községegyesítés
    megszüntetéséről, a város, község elnevezéséről –  az  érintett
    önkormányzatok  kezdeményezésére – a köztársasági  elnök  dönt.
    Mivel  a községek, városok létrehozatala, egyesítése stb. kihat
    az  egyéni  választókerületekre, ezért – a hatályos szabályozás
    szerint   –  a  változtatások  általában  a  Vr.  mellékletének
    módosítását indokolják.

    Az  Alkotmányból  nem  következik, hogy a  községek  alakítása,
    egyesítése,  illetve  a  városi  cím  adományozása  (amelyekkel
    összefüggésben    az    Országgyűlésnek    nincs     hatásköre)
    szükségképpen a választási rendszert meghatározó –  kétharmados
    –  törvények  módosításának kényszerét vonja maga után.  Ha  az
    időről időre előforduló közigazgatási változásokat késedelmesen
    vagy  egyáltalán nem követné a választási törvények módosítása,
    akkor   a   választások  kivihetetlenné   válnának.   Ezért   a
    szabályozás  rugalmasságának biztosítását  az  Alkotmánybíróság
    lényeges szempontnak tekinti.

    Mindazonáltal alkotmányossági szempontból jelentős  veszélyeket
    hordoz magában, ha a Kormány megfelelő törvényi korlátok nélkül
    határozhatja meg a választókerületek területét. Amint  arra  az
    Alkotmánybíróság  jelen határozat indokolásának  II.  pontjában
    utalt,  a  választókerületek  határaival  való  manipuláció,  a
    választás  eredményének  a  politikai erőviszonyok  mesterséges
    átalakítását  célzó  előzetes befolyásolása minden  körülmények
    között  ellentétes  az  Alkotmány 71. §  (1)  bekezdésével.  Az
    Alkotmányból  az  következik, hogy törvényi szinten  jelenjenek
    meg    azok   a   lényeges   garanciák,   amelyek   megfelelően
    körülhatárolják  a Kormány, valamint a későbbi  –  esetleg  nem
    kétharmados  többséghez kötött – törvényhozás  mozgásterét,  és
    biztosítják  az  Alkotmány  71. §  (1)  bekezdéséből  következő
    egyenlő választójog elvének érvényesülését.

    3.   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint   a   törvényi
    szabályozás  ismertetett hiányosságai az Alkotmány  71.  §  (1)
    bekezdésében  rögzített egyenlő választójog  alapelve  és  azon
    belül    a   szavazatok   súlyára   vonatkozó   alkotmányossági
    követelmények  sérelmével járnak. Amint azt az Alkotmánybíróság
    a  jelen határozat indokolásának II. pontjában hangsúlyozta,  a
    választójogi  szabályozás nem tehet indokolatlan különbséget  a
    választópolgárok egyes csoportjai között. Másfelől közelítve: a
    körzethatárok    és    a   listákról   szerezhető    mandátumok
    meghatározásának sem célja, sem eredménye nem  lehet  az,  hogy
    egyes  választói csoportokhoz tartozó személyek  indokolatlanul
    hátrányosabb helyzetbe kerülnek másokhoz képest.

    Mivel  a  jelenlegi  törvényi szabályozás  nem  tartalmazza  az
    Alkotmány  71.  §  (1) bekezdésének érvényesüléséhez  szükséges
    garanciákat,    az    Alkotmánybíróság    hivatalból    eljárva
    megállapította:   az   Országgyűlés   jogalkotói    feladatának
    elmulasztásával alkotmányellenes helyzetet idézett elő azáltal,
    hogy  nem teremtette meg maradéktalanul az Alkotmány 71. §  (1)
    bekezdésébe  foglalt egyenlő választójog alapelvéből  következő
    alkotmányossági    követelmények    érvényesülését    biztosító
    jogszabályi feltételeket.

    4.    Az    Alkotmánybíróság   a   mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenesség  megállapításával egyidejűleg  felhívta  az
    Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2007.  június  30-ig
    tegyen   eleget.   A  határidő  megállapításánál   a   testület
    tekintettel   volt   arra,  hogy  alkotmányossági   szempontból
    rendkívül  aggályos,  ha a választásokat  közvetlenül  megelőző
    időszakban  kerül sor a törvénymódosításra és annak megfelelően
    az egyéni választókerületek területének és a területi listákról
    megszerezhető mandátumok számának átfogó felülvizsgálatára.

    Az  Alkotmány  20. § (1) bekezdése kimondja: „Az  országgyűlési
    képviselők  általános választását – az Országgyűlés  feloszlása
    vagy  feloszlatása  miatti választás  kivételével  –  az  előző
    Országgyűlés  megválasztását követő negyedik  év  április  vagy
    május hónapjában kell megtartani.” Ez alapján a következő – nem
    rendkívüli – országgyűlési képviselő-választásra 2006.  április
    vagy   május   hónapban  kerülhet  sor.  Így   a   mulasztásban
    megnyilvánuló     alkotmányellenesség     megszüntetése      az
    országgyűlési képviselők Alkotmány 20. § (1) bekezdése  alapján
    megtartandó  választását  követően megalakuló  új  Országgyűlés
    kötelessége lesz.

    Megjegyzi  az  Alkotmánybíróság,  hogy  határozata  nem  érinti
    azoknak    az    országgyűlési   képviselő-választásoknak    az
    alkotmányosságát,   amelyeket  a  jelen   határozatban   előírt
    törvénymódosítást,   valamint   az   egyéni   választókerületek
    területének  és  a területi listákról megszerezhető  mandátumok
    számának   átfogó  felülvizsgálatát  megelőzően  tartottak.   A
    választási rendszert meghatározó jogszabályoknak hosszú  távon,
    stabilan  kell biztosítaniuk az Alkotmány 71. §-ában  felsorolt
    választási elvek érvényesülését. Ennek kialakítására, a hiányzó
    rendelkezések pótlására a választásokat követően kerülhet  sor.
    Az Alkotmánybíróság továbbá megjegyzi, hogy jelen határozatával
    az      országgyűlési     képviselő-választásokra     vonatkozó
    szabályozással   összefüggésben  állapított  meg   mulasztásban
    megnyilvánuló    alkotmányellenességet,    de    a    határozat
    indokolásának   II.   részében   kifejtett   elvi    szempontok
    értelemszerűen  irányadók az Alkotmány 71. §  (1)  bekezdésében
    nevesített többi választás esetében is.

    5.  Az Alkotmánybíróság az alkotmányos követelmény, valamint  a
    mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
    tekintettel  elrendelte  a  határozat  Magyar  Közlönyben  való
    közzétételét.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
           Dr. Bagi István                  Dr. Bihari Mihály
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
           Dr. Erdei Árpád                Dr. Harmathy Attila
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
           Dr. Kiss László               Dr. Kukorelli István
           alkotmánybíró                 előadó alkotmánybíró
                                    
                   Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                              alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Certain parts of Act XXXIV of 1989 on the election of Members of Parliament and Decree 2/1990 on the demarcation of specific voting districts
     Number of the Decision:
     .
     22/2005. (VI. 17.)
     Date of the decision:
     .
     06/14/2005
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2005-2-002?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0022_2005.pdfen_0022_2005.pdf