Hungarian
Ügyszám:
.
1034/E/2005
Előadó alkotmánybíró: Trócsányi László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1034/E/2005. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/2335
.
A döntés kelte: Budapest, 09/15/2008
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az       Alkotmánybíróság      mulasztásban       megnyilvánuló
  alkotmányellenesség   megállapítására,   valamint    jogszabály
  alkotmányellenességének    utólagos    vizsgálatára    irányuló
  indítvány tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

  1. Az Alkotmánybíróság a társadalombiztosítás ellátásaira és  a
  magánnyugdíjra   jogosultakról,   valamint   e   szolgáltatások
  fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 42-43. §-aival, és  a
  kötelező   egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.   évi
  LXXXIII. törvény 79-80. §-aival összefüggésben az Alkotmány 59.
  §    (1)   bekezdése   alapján   előterjesztett,   mulasztásban
  megnyilvánuló   alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló
  indítványt elutasítja.

  2.   Az   Alkotmánybíróság   az  emberi   alkalmazásra   kerülő
  gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
  módosításáról  2005. évi XCV. törvény 32.  §  (5)  bekezdés  g)
  pontja,  valamint  a  kötelező egészségbiztosítás  ellátásairól
  szóló  1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés n)  pontja
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.
                              Indokolás

                                 I.

   1.  Az  indítványozó a társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a
   magánnyugdíjra   jogosultakról,   valamint   e   szolgáltatások
   fedezetéről  szóló  1997.  évi LXXX. törvény  (a  továbbiakban:
   Tbj.),  és  a  kötelező egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló
   1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban Ebtv.) adatkezelésre
   vonatkozó    szabályaival   összefüggésben   terjesztett    elő
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
   irányuló kérelmet. Indítványában hivatkozott a személyes adatok
   védelméről  és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló  1992.
   évi   LXIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Avtv.)   3.   §   (3)
   bekezdésére, melynek értelmében kötelező adatkezelés  esetén  —
   egyebek  mellett  — az adatkezelés időtartamát az  adatkezelést
   elrendelő   törvénynek   meg  kell  határoznia.   Az   említett
   törvényekben  azonban ilyen rendelkezés nem található,  melynek
   következtében  a  Tbj.  és  az Ebtv. alapján  a  születéstől  a
   halálig, illetve azon túl is kezelhetők adatok, ez pedig  sérti
   az Alkotmány 59. § (1) bekezdésében foglalt, a személyes adatok
   védelméhez  fűződő  alkotmányos  jogot.  Erre  tekintettel   az
   indítványozó  kérte,  hogy az Alkotmánybíróság  állapítsa  meg:
   mivel  az  Országgyűlés a Tbj.-ben, illetve  az  Ebtv.-ben  nem
   határozta   meg   az   adatkezelés  időtartamát,   mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmánysértés valósult meg,  és  hívja  fel  a
   jogalkotót a hiányosságok pótlására.

   2.   Az   indítványozó  egy  későbbi  indítványában  az  emberi
   alkalmazásra  kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot
   szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
   (a  továbbiakban: Gytv.) 32. § (5) bekezdés g) pontja, valamint
   az  Ebtv.  83. § (4) bekezdés n) pontja alkotmányellenességének
   megállapítása és megsemmisítése iránt terjesztett elő kérelmet.
   A    Gytv.   támadott   rendelkezése   felhatalmazást   ad   az
   egészségügyért  felelős  miniszternek  arra,  hogy  rendeletben
   szabályozza  az orvosi gyógyszerrendelés szabályait,  az  Ebtv.
   kifogásolt  szabálya  szerint pedig az  egészségügyért  felelős
   miniszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben szabályozza
   a  gyógyszer,  gyógyászati segédeszköz és  gyógyászati  ellátás
   rendelésének  szakmai  követelményeit. Az indítványozó  szerint
   amiatt,  hogy  az  orvosi  vényeken  szükségszerűen  fel   kell
   tüntetni   a   beteg   bizonyos  személyes  adatait,   kötelező
   adatkezelésre kerül sor. Ennek rendeletben történő előírása sem
   formailag,  sem  tartalmában nem felel meg  az  Alkotmánynak  a
   személyes  adatok  védelméhez  való  jogról  szóló  59.  §  (1)
   bekezdésének.  Figyelemmel az Alkotmány 8. §  (2)  bekezdésére,
   személyes adat kezelését csak törvényben lehet előírni, ezért a
   miniszteri  rendeletalkotásra  adott  felhatalmazás  —   formai
   okokból — alkotmányellenes.
   Az  indítványozó szerint tartalmukban azért sértik  a  támadott
   rendelkezések  az  Alkotmányt, mert  az  Avtv.  számos  további
   követelményt   állít   a   kötelező   adatkezelést    elrendelő
   jogszabályokkal  szemben  (pl. csak  a  cél  elérése  érdekében
   elengedhetetlenül  szükséges személyes adatok  kezelhetők,  meg
   kell jelölni az adatkezelés célját, a kezelendő adatok körét és
   megismerhetőségét,  az adatkezelés időtartamát,  az  adatkezelő
   személyét).  A  Gytv. 32. § (5) bekezdés g)  pontjában  foglalt
   felhatalmazáson   alapul   az  emberi   felhasználásra   kerülő
   gyógyszerek   rendeléséről   és  kiadásáról   szóló,   többször
   módosított  44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban:
   R1.). Az Ebtv. 83. § (4) bekezdés n) pontja alapján alkotta meg
   a  miniszter  a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
   támogatásba   történő   befogadásáról,   támogatással   történő
   rendeléséről,  forgalmazásáról, javításáról  és  kölcsönzéséről
   szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendeletet (a továbbiakban: R2.),
   valamint   a   társadalombiztosítási  támogatással   rendelhető
   gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.)
   ESzCsM   rendeletet  (a  továbbiakban:  R3.).  Az  indítványozó
   szerint,   —   bár   ezek  a  rendeletek   megalkotásukkor   is
   alkotmányellenesek   voltak,  —  a  személyhez   fűződő   jogok
   különösen  súlyos sérelme a társadalombiztosítási  támogatással
   rendelhető  gyógyszerekről  és  a  támogatás  összegéről  szóló
   1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló a 38/2006.
   (IX.  27.)  EüM  rendelet megalkotásával következett  be,  mely
   előírta,  hogy  az  orvosi vényeken fel  kell  tüntetni  a  BNO
   kódokat.

   3.  Az Alkotmánybíróság beszerezte az igazságügyi és rendészeti
   miniszter, valamint az adatvédelmi biztos véleményét.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
   „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
   „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

   2. Az Avtv. vonatkozó rendelkezései:
   „3. § (3) Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját  és
   feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét,  az
   adatkezelés  időtartamát, valamint az adatkezelő  személyét  az
   adatkezelést  elrendelő  törvény  vagy  önkormányzati  rendelet
   határozza meg.”
   „5.  §  (1) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból,
   jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az
   adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
   (2)  Csak  olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés
   céljának  megvalósulásához  elengedhetetlen,  a  cél  elérésére
   alkalmas,  csak a cél megvalósulásához szükséges  mértékben  és
   ideig.”
   „14. § (2) A személyes adatot törölni kell, ha
   (…)
   d)  az  adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok  tárolásának
   törvényben meghatározott határideje lejárt;
   (…)”

   3. A Tbj. kapcsolódó rendelkezései:
    „AZ  ADATSZOLGÁLTATÁSI  KÖTELEZETTSÉG TERJEDELME,  ADATVÉDELMI
   RENDELKEZÉSEK
   42. § (1) Az igazgatási szervek a nyilvántartási rendszerben az
   alábbi személyes adatokat tarthatják nyilván és kezelhetik:
   a)  személyi adatok (név, leánykori név, anyja neve,  születési
   hely, születés éve, hónapja és napja),
   b) családi állapot, állampolgárság,
   c) lakóhely (tartózkodási hely),
   d) foglalkozás, munkahely, munkakör, tevékenység,
   e)  a  rokkantság  fokára,  az egészségkárosodás  mértékére,  a
   rehabilitálhatóságra,  az  egészségi  állapotra,   továbbá   az
   élettársra,  az  eltartott  hozzátartozói  minőségre  vonatkozó
   olyan   adatok,   amelyek   a   társadalombiztosítási   ellátás
   megállapításához szükségesek,
   f) jövedelemre vonatkozó adatok,
   g)  társadalombiztosítási azonosító jel  (a  továbbiakban:  TAJ
   szám).
   (2)
   (3)  Az  igazgatási  szerv,  valamint  a  társadalombiztosítási
   feladatokat   ellátó  foglalkoztatók  és  egyéb   szervek   nem
   társadalombiztosítási  szerv  és  természetes  személy  részére
   adatot csak törvény, illetve törvény felhatalmazása alapján — a
   felhasználás  céljának  és  jogalapjának  egyidejű  megjelölése
   mellett — jogszabályban meghatározott módon szolgáltathatnak.
   (4)  A  bíróságok, az ügyészségek, a bűnüldözés és a  büntetés-
   végrehajtás  szervei,  valamint a nemzetbiztonsági  szolgálatok
   feladataik  ellátása érdekében — a rájuk vonatkozó törvényekben
   meghatározott  célok  és  feltételek  teljesülése  esetén  —  e
   törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett adatok
   teljes körének igénylésére jogosultak.
   43.  §  (1)  A 42. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba  vett
   adatokból
   a)  állami  adóhatóság,  valamint a vámhatóság  az  ellenőrzési
   feladatok érdekében az a) pont szerinti adatok, valamint  a  d)
   pontból a munkahelyre vonatkozó,
   b)   az  állami  adóhatóság,  az  önkormányzati  adóhatóság  az
   adókötelezettség  ellenőrzése és  az  adó-végrehajtási  eljárás
   lefolytatása érdekében az a) pont szerinti adatok,  valamint  a
   d)  pontból  a  munkahelyre  és  a  foglalkoztatási  jogviszony
   időtartamára  vonatkozó  adatok,  támogatás  megállapítása   és
   ellenőrzése  érdekében  az e) pontból a rokkantság  fokára,  az
   egészségkárosodás mértékére vonatkozó,
   c)  a  munkaügyi  és  szociális igazgatás  szervei  az  ellátás
   megállapítása, folyósítása, munkaügyi ellenőrzés céljából az a)-
   d) és f)-g) pontjai,
   d)  az  egészségügyi  ellátást nyújtó  szervek  (személyek)  az
   egészségügyi szolgáltatói feladataik ellátása érdekében az  a)-
   e) és g) pontjai,
   e)  az  okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről
   szóló   kormányrendeletben   meghatározott   —   körzetközponti
   feladatokat    ellátó   —   települési   (fővárosi    kerületi)
   önkormányzatok  jegyzői  és  a  cégbíróságok  külön  törvényben
   meghatározottak,
   f)   a   menekültügyi  hatóság  az  ellátások  és   támogatások
   megállapítása,   folyósítása  és  a   jogosultság   ellenőrzése
   céljából az a), d) és f) pontban foglalt adatokról,
   g)    az    egészségügyi    államigazgatási    szerv    szervei
   egészségfejlesztési tevékenységük ellátása céljából az a)-e) és
   g) pontjai,
   h)  a  köztartozás  behajtására  törvény  által  felhatalmazott
   szervek  e  tevékenységük  ellátása céljából  az  a)-d)  és  f)
   pontban foglaltak
   szerinti adatok igénylésére jogosultak.
   (2)  A  42. § (1) bekezdése szerinti adatok statisztikai  célra
   felhasználhatók   és   statisztikai   célú   felhasználásra   —
   személyazonosításra alkalmatlan módon — átadhatók.
   (3)   Az   e   törvényben  nem  szabályozott   esetben   adatok
   továbbításának  csak  akkor van helye,  ha  ahhoz  az  érintett
   írásban hozzájárult.
   (4)   A   társadalombiztosítási  nyilvántartásba  az   érintett
   betekinthet,  a  róla nyilvántartott adatairól  felvilágosítást
   kérhet.
   (5)  Az  igazgatási  szervek, továbbá  a  társadalombiztosítási
   feladatokat   ellátó  foglalkoztató,  illetőleg   egyéb   szerv
   vezetője   a   polgárok   személyes  adatai   védelméért   való
   felelősségének  körében köteles olyan technikai  és  szervezési
   intézkedéseket  tenni,  ellenőrzési  rendszert  kialakítani  és
   adatvédelmi   szabályzatot   kiadni,   amely   biztosítja    az
   adatvédelmi követelmények teljesülését.”

   4. Az Ebtv. kapcsolódó rendelkezései:
   NYILVÁNTARTÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
   „79.    §    (1)    Az   egészségbiztosító   —    ideértve    a
   társadalombiztosítási   feladatokat   külön   jogszabály   vagy
   megállapodás alapján ellátó munkáltatókat és egyéb szerveket  —
   természetes személyről adatokat az egészségbiztosítás  pénzbeli
   ellátásai,  illetőleg a társadalombiztosítási feladatot  ellátó
   szervek   hatáskörébe   utalt  más   ellátások   megállapítása,
   folyósítása     és     ellenőrzése     céljából     TAJ-számon,
   társadalombiztosítási       folyószámlaszámon,        illetőleg
   nyugdíjfolyósítási törzsszámon tarthat nyilván.
   (2)  Az (1) bekezdésben meghatározott célra az alábbi személyes
   adatok tarthatók nyilván:
   a)  személyazonosító adatok (név, leánykori  név,  anyja  neve,
   születési hely, év, hónap, nap),
   b)  családi állapot, állampolgárság, eltartott hozzátartozó  és
   élettárs esetén a hozzátartozói minőség,
   c) lakóhely (tartózkodási hely),
   d) foglalkozás, munkahely, munkakör, tevékenység,
   e)  az egészségbiztosítási ellátások megállapításához szükséges
   egészségügyi adatok,
   f) jövedelemre vonatkozó adatok.
   (3)  Az egészségbiztosító nem társadalombiztosítási feladatokat
   ellátó  szerv  és  természetes  személy  részére  adatot   csak
   törvény,   illetve   törvény   felhatalmazása   alapján   —   a
   felhasználás céljának és jogalapjának egyidejű megjelölésével —
   jogszabályban meghatározott módon szolgáltathat.
   (4)  A  bíróság,  az  ügyészség, a bűnüldözés  és  a  büntetés-
   végrehajtás  szervei,  valamint a nemzetbiztonsági  szolgálatok
   feladataik  ellátása  érdekében a rájuk vonatkozó  törvényekben
   meghatározott célok és feltételek teljesülése esetén, e törvény
   felhatalmazása   alapján   —  a  TAJ-szám   kivételével   —   a
   nyilvántartásba  felvett adatok teljes  körének  igénylésére  —
   figyelemmel az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó  személyes
   adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
   rendelkezéseire  is  —  jogosultak.  A  fogvatartó  szervek   a
   fogvatartottak  tekintetében jogosultak a TAJ-szám  igénylésére
   is.
   79/A.  §  (1) Az egészségbiztosító az e törvény alapján  kötött
   szerződésekhez kapcsolódóan az Eüak. 4. §-a (2) bekezdésének g)
   pontjában foglalt célok teljesítése érdekében kezeli  az  Eüak.
   22. §-ának (5) bekezdésében meghatározott adatokat.
   (2)   Az   egészségügyi   szolgáltató   az   (1)   bekezdésében
   meghatározott  adatok  kezelését,  az  egészségbiztosító   felé
   történő  továbbítását a külön jogszabályban és a  szerződésében
   előírt formában és módon teljesíti.
   (3)   A  nem  finanszírozott  egészségügyi  szolgáltató  orvosa
   gyógyszer  és  gyógyászati  segédeszköz  támogatással   történő
   rendelése  esetén a biztosított TAJ számát, diagnózisát  és  az
   annak  alapján  rendelt  gyógyszer és  gyógyászati  segédeszköz
   megnevezését,  mennyiségét,  a  rendelés  jogcímét  közli  —  a
   szerződésében      meghatározott      időpontig      —       az
   egészségbiztosítóval.
   80.  §  (1)  A foglalkoztatók, az egyéni vállalkozók  és  egyéb
   szervek az egészségbiztosítás pénzbeli és baleseti ellátásainak
   megállapításához szükséges — külön jogszabályban  meghatározott
   —  nyilvántartások  vezetésére, valamint  adatok  bejelentésére
   kötelezhetők. A foglalkoztatók és egyéb szervek nem kezelhetnek
   egészségügyi  adatot.  A nyilvántartások vezetése,  illetve  az
   adatszolgáltatás   az  egészségbiztosító  által   meghatározott
   esetben    és   módon   mágneses   adathordozón   (mágneslemez,
   mágnesszalag stb.) is teljesíthető.
   (2)  Az  egészségbiztosító felhívására a  társadalombiztosítási
   feladatok  ellátásához szükséges adatokat tizenöt  napon  belül
   kell közölni.
   (3) Az ellátásban részesülő — ha a jogszabály kivételt nem tesz
   —  köteles  az  egészségbiztosítónak bejelenteni  minden  olyan
   tényt, illetőleg adatot, amely az ellátásra jogosultságát  vagy
   ellátása folyósítását érinti.
   (4)    Aki   az   e   törvényben   meghatározott   bejelentési,
   nyilvántartási,  adatszolgáltatási  kötelezettséget  nem   vagy
   késedelmesen  teljesíti, illetőleg annak nem  az  előírt  módon
   tesz  eleget, természetes személy 10 ezertől 100 ezer forintig,
   a  Tbj.  4.  § a)-b) pontjában meghatározott foglalkoztató,  és
   egyéni  vállalkozó 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő
   összegű,  az elkövetett mulasztással arányos mulasztási  bírság
   fizetésére kötelezhető.
   81.  §  (1)  Az egészségbiztosító szak- és pénzügyi ellenőrzése
   kiterjed  az  egészségbiztosítás pénzbeli,  illetőleg  baleseti
   ellátásaival  összefüggő  nyilvántartási  és  adatszolgáltatási
   kötelezettség     teljesítésére,    a     társadalombiztosítási
   feladatokat ellátó szervek hatáskörébe tartozó ellátásoknak  és
   szolgáltatásoknak a jogosultak részére történő megállapítására,
   folyósítására,   továbbá   az  ezekkel   összefüggő   ügyviteli
   feladatok  ellátására.  Az  ehhez szükséges  nyilvántartásokat,
   egészségügyi  szolgáltatói jelentéseket,  könyvelési  és  egyéb
   okmányokat, illetőleg adatokat rendelkezésre kell bocsátani.”
    „83.   §   (4)  Felhatalmazást  kap  az  egészségbiztosításért
   felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg
   (…)
   n)  a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás
   rendelésének szakmai követelményeit,
   (…)”

   5. A Gytv. indítvánnyal támadott rendelkezése:
   „32.   §  (5)  Felhatalmazást  kap  az  egészségügyért  felelős
   miniszter, hogy
   (…)
   g) az orvosi gyógyszerrendelés szabályait,
   (…)
   rendeletben szabályozza.”

                                III.

   Az indítvány nem megalapozott.
   1.  Az  Alkotmánybíróság  előbb  a  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség    megállapítására   irányuló    indítványt
   vizsgálta meg.

   1.1. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  49.
   §  (1) bekezdése értelmében, ha az Alkotmánybíróság hivatalból,
   illetőleg  bárki  indítványára  azt  állapítja  meg,   hogy   a
   jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
   jogalkotói      feladatát      elmulasztotta      és      ezzel
   alkotmányellenességet  idézett  elő,  a   mulasztást   elkövető
   szervet   —  határidő  megjelölésével  —  felhívja  feladatának
   teljesítésére.   Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata   alapján   a
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapításának
   két   együttes   feltétele   van:   a   jogalkotó   jogszabályi
   felhatalmazáson  alapuló, vagy feltétlen jogszabályi  rendezést
   igénylő kérdésben jogalkotói kötelezettségének nem tesz eleget,
   és  a  jogalkotói  kötelezettség elmulasztásának  eredményeként
   alkotmányellenes  helyzet  keletkezik.  A  jogalkotói   feladat
   elmulasztása    tehát   önmagában   nem   feltétlenül    jelent
   alkotmányellenességet,  a mulasztásból  eredő  alkotmányellenes
   helyzetet  minden esetben csak konkrét vizsgálat  eredményeként
   lehet megállapítani.
   Az  Alkotmánybíróság töretlenül követett gyakorlata  szerint  a
   jogalkotó    szerv   jogalkotási   kötelezettségének    konkrét
   jogszabályi  felhatalmazás nélkül is köteles eleget  tenni,  ha
   azt  észleli, hogy a hatás- és feladatkörébe tartozó  területen
   jogszabályi  rendezést igénylő kérdés merült fel.  Mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmánysértés nemcsak akkor állapítható meg, ha
   az  adott tárgykörre vonatkozóan semmilyen szabály nincs, hanem
   akkor  is,  ha  az  adott  szabályozási  koncepción  belül   az
   Alkotmányból   levezethető  tartalmú  jogszabályi   rendelkezés
   hiányzik,  illetve  ha az adott kérdés tekintetében  van  ugyan
   szabályozás,  de  az  Alkotmány  által  megkívánt   jogszabályi
   rendelkezés  hiányzik,  valamint ha a jogalkotó  nem  megfelelő
   tartalommal  szabályozott  és ezáltal alkotmányellenes  helyzet
   állt elő. Az Alkotmánybíróság alkotmányellenességet állapít meg
   akkor  is,  ha  alapjog érvényesüléséhez szükséges  jogszabályi
   garanciák  hiányoznak. [összefoglalóan: 14/2008. (II.  26.)  AB
   határozat, ABK 2008. február, 155, 156-157.]

   1.2. Az indítványozó a Tbj. és az Ebtv. adatkezelésre vonatkozó
   szabályaival összefüggésben kérte az alkotmányellenes mulasztás
   megállapítását, mivel azok kötelező adatkezelést rendelnek  el,
   de  — szemben az Avtv. 3. § (3) bekezdésének előírásával —  nem
   határozzák  meg az adatkezelés időtartamát. Az indítvány  tehát
   alapvetően   az  Avtv.  említett  rendelkezésének   megsértésén
   alapul.
   Az   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza:  önmagában  az,  hogy  egy
   törvény  nem  tesz  eleget egy másik törvény  előírásának,  nem
   eredményez     szükségképpen    alkotmányellenes     helyzetet.
   Mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség   csak   akkor
   állapítható meg, ha a törvényi előírásnak megfelelő szabályozás
   elmaradása   következtében  valamely  alkotmányos  rendelkezés,
   alkotmányos alapjog sérelme is megvalósul. Jelen esetben  tehát
   azt kellett megvizsgálni, hogy az Avtv.-ben foglalt, a kötelező
   adatkezelés  időtartamának  meghatározására  vonatkozó  előírás
   betartásának   elmulasztása  előidézte-e  az   Alkotmánynak   a
   személyes  adatok  védelméről szóló 59. §  (1)  bekezdésének  a
   sérelmét.
   Az  Alkotmány 59. § (1) bekezdése értelmében a magántitok és  a
   személyes  adatok védelméhez való jog alkotmányos  alapjog.  Az
   Alkotmánybíróság   a  személyes  adatok  védelme   körében   az
   információs önrendelkezési jog tartalmát a 15/1991.  (IV.  13.)
   AB határozatában fejtette ki: „Az Alkotmánybíróság — a 20/1990.
   AB   határozat  szerinti  eddigi  gyakorlatát  folytatva  —   a
   személyes adatok védelméhez való jogot nem hagyományos  védelmi
   jogként  értelmezi,  hanem annak aktív  oldalát  is  figyelembe
   véve, információs önrendelkezési jogként.
   Az Alkotmány 59. §-ában biztosított személyes adatok védelméhez
   való   jognak  eszerint  az  a  tartalma,  hogy  mindenki  maga
   rendelkezik     személyes     adatainak     feltárásáról     és
   felhasználásáról.  Személyes adatot  felvenni  és  felhasználni
   tehát  általában  csakis  az érintett  beleegyezésével  szabad;
   mindenki  számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni  az
   adatfeldolgozás egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni,
   ki,  hol,  mikor,  milyen célra használja fel  az  ő  személyes
   adatát.   Kivételesen  törvény  elrendelheti   személyes   adat
   kötelező kiszolgáltatását, és előírhatja a felhasználás  módját
   is.  Az  ilyen  törvény korlátozza az információs önrendelkezés
   alapvető  jogát, és akkor alkotmányos, ha megfelel az Alkotmány
   8. §-ában megkövetelt feltételeknek.
   (…)
   Az  információs önrendelkezési jog gyakorlásának  feltétele  és
   egyben  legfontosabb  garanciája  a  célhozkötöttség.   Ez   az
   jelenti,   hogy  személyes  adatot  feldolgozni  csak  pontosan
   meghatározott  és  jogszerű célra szabad. Az adatfeldolgozásnak
   minden   szakaszában  meg  kell  felelnie  a   bejelentett   és
   közhitelűen   rögzített   célnak.  (…)   A   célhozkötöttségből
   következik,  hogy  a  meghatározott cél  nélküli,  »készletre«,
   előre   nem   meghatározott   jövőbeni   felhasználásra    való
   adatgyűjtés  és tárolás alkotmányellenes.” (ABH 1991,  40,  41-
   42.)
   Az  Alkotmánybíróság a 65/2002. (XII. 3.) AB határozatában  azt
   is megállapította, hogy a jogalkotó a személyes adatok, illetve
   a   szigorúbban   védett  különleges  adatok  kezelését   akkor
   rendelheti   el,   „ha   az  adatkezelés   lehetővé   tételével
   egyidejűleg  meghatározza  az adatkezelés  pontos  feltételeit,
   azaz  az  Alkotmány  59. § (1) bekezdésben garantált  személyes
   adatokhoz      való     alapjog     korlátozásának      konkrét
   részletszabályait.” (ABH 2002, 357, 363.)
   Jelen  ügyben a kérdés alapvetően nem az, vajon célhoz kötötten
   történik-e az adatkezelés a Tbj. és az Ebtv. alapján, hanem az,
   hogy alkotmányellenességre vezet-e, ha az említett törvények az
   Avtv.  előírása  ellenére  nem határozzák  meg  az  adatkezelés
   időtartamát. A válasz alapját ugyanakkor az Alkotmány 59. § (1)
   bekezdéséből  és 8. § (2) bekezdéséből fakadó célhoz  kötöttség
   képezi.  A  személyes adatok védelméhez való  alapjog  kötelező
   adatkezelés  elrendelése révén történő  korlátozásának  ugyanis
   minden   szakaszban  meg  kell  felelnie  a  célhoz   kötöttség
   követelményének.   Nemcsak  a  »készletre«,   előre   meg   nem
   határozott jövőbeni felhasználásra való adatgyűjtés és  tárolás
   alkotmányellenes, hanem az is, ha a korábban  megfelelő  célból
   gyűjtött   és  tárolt  személyes  adatokat  a  cél  megszűnését
   követően  is  továbbtárolják, -kezelik. A kötelező  adatkezelés
   időbeli  kereteit  a  célhoz  kötöttség  jelöli  ki,  ezért  az
   adatkezelés időtartama legfeljebb addig terjedhet,  amíg  az  a
   cél, aminek érdekében az adatkezelést elrendelték, folyamatosan
   fennáll. Abban az esetben, ha a cél megszűnik, az Alkotmány 59.
   § (1) bekezdéséből kényszerűen következik, hogy az adatkezelést
   is  meg  kell szüntetni. Ezt a követelményt fogalmazza  meg  az
   Avtv.  5.  §  (2)  bekezdése  is,  mely  szerint  csak  a   cél
   megvalósulásához szükséges ideig kezelhetők a személyes adatok.
   Az  Avtv.  3. § (3) bekezdésében foglalt azon előírás,  melynek
   értelmében  kötelező adatkezelés esetén meg kell  határozni  az
   adatkezelés  időtartamát, ezen követelmény mentén értelmezhető.
   Az   adatkezelést  elrendelő  törvény  által   az   adatkezelés
   időtartamaként  meghatározott időintervallum  azt  a  maximális
   időt  jelenti,  amelynek  elteltével az  adat  tovább  már  nem
   kezelhető.  Ez  az  idő  ideális  esetben  megegyezik   a   cél
   megszűnésével, így a személyes adatot csak addig kezelik,  amíg
   arra  alkotmányosan indokolható okból szükség van, s a határidő
   elteltével  sem  áll már fenn az adatkezelés  szükségessége.  A
   jogszabály  által meghatározott határidőn belül  is  megszűnhet
   azonban az adat kezelésének szükségessége. Ilyen esetben, tehát
   ha a cél megszűnik, meg kell szüntetni az adatkezelést is, azaz
   a személyes adatokat — az Avtv. 14. § (1) bekezdés d) pontjának
   megfelelően   —  törölni  kell,  függetlenül  attól,   hogy   a
   jogszabályban meghatározott határidő még nem telt el.
   Az  adatkezelés időtartamának konkrét jogszabályi meghatározása
   egyértelműbbé teszi az adatkezelő személyek és szervek  számára
   az   adatkezelés  feltételeit,  s  ezzel  az  érintetteknek  is
   kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá válik a rendszer. Az Avtv. 3. §
   (3)  bekezdésével  cseng egybe a 6. §  (2)  bekezdésének  az  a
   rendelkezése,  mely  szerint  az  érintettet  egyértelműen   és
   részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos
   minden  tényről, így különösen — többek között — az adatkezelés
   időtartamáról.  A  12.  §  (1)  bekezdése  szerint   pedig   az
   adatkezelő az érintett kérelmére köteles tájékoztatást adni  az
   adatkezelés   időtartamáról.   Az   adatkezelés   időtartamának
   jogszabályi rögzítése egyrészt biztosítja, hogy az érintett  az
   adatkezelés    egyik   igen   lényeges   feltételéről    pontos
   tájékoztatást kaphasson, másrészt erősíti az Alkotmány 2. § (1)
   bekezdéséből fakadó jogbiztonság követelményét.
   A   fentiekből  következik,  hogy  az  Alkotmány  59.   §   (1)
   bekezdésében  megfogalmazott személyes adatok  védelméhez  való
   jog  korlátozhatóságának feltétele és egyben legfőbb garanciája
   is   az   adatkezelés  célhoz  kötöttsége,  azaz  alkotmányosan
   indokolható  volta.  Az  adatkezelés időtartamának  jogszabályi
   rögzítése  pedig az alapjog-korlátozás egy további biztosítéka.
   Ebből    azonban   nem   következik,   hogy   az   indítványban
   meghatározott  módon  a Tbj.-ben és az Ebtv.-ben  is  általános
   adatkezelési időtartamot kell meghatározni.
   Az  Alkotmánybíróság szerint, ha a jogalkotó nem tesz eleget az
   Avtv.  3. § (3) bekezdéséből fakadó kötelezettségének,  az  még
   nem  minden  esetben  eredményez  alkotmányellenességet.  Ilyen
   esetben  is a cél megszűnésével az adatokat törölni kell,  azaz
   alkalmazni  kell az Alkotmány 59. § (1) bekezdését elsődlegesen
   végrehajtó Avtv. szabályait, jelen esetben a 14. § (1) bekezdés
   d)  pontban  foglalt  rendelkezést. Ha az  adat  törlése  ennek
   ellenére  elmaradt,  az  érintett személy  jogainak  megsértése
   miatt  az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat (Avtv. 17.  §).
   További garanciát jelent az adatvédelmi biztos eljárása, aki ha
   jogellenes  adatkezelést észlel, az adatkezelőt az  adatkezelés
   megszüntetésére szólítja fel, s ha az adatkezelő  a  jogellenes
   adatkezelést  nem  szünteti  meg, határozattal  elrendelheti  a
   jogosulatlanul   kezelt   adatok   törlését,   megsemmisítését,
   megtilthatja a jogosulatlan adatkezelést [Avtv. 25.  §  (2)  és
   (4) bekezdés].

   1.3.   A   Tbj.  40.  §-a  értelmében  a  társadalombiztosítási
   rendszerek   és  a  magánnyugdíjrendszer  hatékony  működésének
   biztosítása céljából az a)-c) pont szerinti nyilvántartások  (a
   nyugdíj-biztosítási      nyilvántartás      adatkezelője      a
   Nyugdíjbiztosítási  Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási
   szerv,  az  egészségbiztosítási nyilvántartás  adatkezelője  az
   egészségbiztosítási  szerv, a járulék bevallását,  befizetését,
   végrehajtását tartalmazó nyilvántartás adatkezelője  az  állami
   adóhatóság)   tartalmazzák   a   befizetések   nyilvántartását,
   beszedését és az ellátások megállapításához szükséges e törvény
   szerinti  adatokat.  A  41.  § (1)  bekezdése  szerint  ezek  a
   nyilvántartások    tartalmazzák   a   foglalkoztatók    és    a
   biztosítottak  törvényben előírt kötelezettségei teljesítésével
   szolgáltatott   mindazon  adatot,  amelyből   biztosítottanként
   megállapítható a társadalombiztosítási, egészségbiztosítási  és
   nyugdíjjárulék-alapot  képező  jövedelem,  a  biztosított  után
   megfizetett,   illetőleg  a  tőle  levont   egészségbiztosítási
   járulék  és  nyugdíjjárulék  (tagdíj)  összege,  a  biztosítási
   jogviszony  időtartama,  valamint  a  biztosítottat   megillető
   ellátások megállapításához szükséges adat.
   A fentiekből kitűnik, hogy a célok sokrétűek, és egységesen nem
   állapítható meg az adatkezelés megfelelő időtartama. Emellett —
   mint például az egyes ellátások megállapításához szükséges adat
   esetén  —  az  adatkezelés időtartama az  ellátások  jellegéhez
   igazodik,  melyek  részletszabályai nem a Tbj.-ben  találhatók.
   Kétségtelen  azonban, hogy a Tbj.-ből hiányoznak  az  időtartam
   általános  meghatározására vonatkozó előírások.  Hiányoznak  az
   ilyen  jellegű  előírások  a nyugdíj-biztosítási  nyilvántartás
   vonatkozásában  a  társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló
   1997.  évi LXXXI. törvényből, a járulékok bevallása, befizetése
   és  végrehajtása vonatkozásában pedig az adózás rendjéről szóló
   2003. évi XCII. törvényből is.
   Az Ebtv. 79. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az egészségbiztosító
   — ideértve a társadalombiztosítási feladatokat külön jogszabály
   vagy   megállapodás  alapján  ellátó  munkáltatókat  és   egyéb
   szerveket     —    természetes    személyről    adatokat     az
   egészségbiztosítás    pénzbeli    ellátásai,    illetőleg     a
   társadalombiztosítási  feladatot  ellátó  szervek   hatáskörébe
   utalt  más  ellátások megállapítása, folyósítása és ellenőrzése
   céljából  tarthat nyilván. A (4) bekezdés értelmében a bíróság,
   az  ügyészség, a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás  szervei,
   valamint  a  nemzetbiztonsági szolgálatok  feladataik  ellátása
   érdekében a rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott célok és
   feltételek  teljesülése esetén, jogosultak az adatkezelésre.  A
   79/A.  §  (1)  bekezdése szerint pedig az egészségbiztosító  az
   Ebtv.    alapján   kötött   szerződésekhez   kapcsolódóan    az
   egészségügyi   és   a  hozzájuk  kapcsolódó  személyes   adatok
   kezeléséről  és  védelméről szóló 1997. évi XLVII.  törvény  (a
   továbbiakban: Eüak.) 4. § (2) bekezdésének g) pontjában foglalt
   célok  teljesítése  érdekében kezeli az Eüak.  22.  §-ának  (5)
   bekezdésében  meghatározott adatokat. Ez a cél az  egészségügyi
   ellátásokra  jogosultak  részére a kötelező  egészségbiztosítás
   terhére   igénybe   vehető   szolgáltatások   rendelésének   és
   nyújtásának,  valamint  a  gazdaságos  gyógyszer-,  gyógyászati
   segédeszköz-   és   gyógyászati  ellátás  rendelési   szabályai
   betartásának a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály  szerinti
   szerződés  alapján  a  jogosultak  részére  nyújtott  ellátások
   finanszírozása,  illetve az ártámogatás elszámolása.  Az  Eüak.
   22.  §  (6)  bekezdése  pedig rögzíti,  hogy  az  (5)  bekezdés
   szerinti   adatokat  azok  felvételétől  számított  tíz   évig,
   amennyiben  az adatkezeléssel érintett ügyben bírósági  eljárás
   indult, akkor az ügy lezárásának időpontjáig lehet kezelni. Ezt
   követően  az adatokat meg kell fosztani a személyes  azonosítás
   lehetőségétől.
   Az Ebtv.-ben előírt adatkezelési célok — melyek részben fedik a
   Tbj.  által  előírt  adatkezelési célokat —  szintén  sokfélék,
   egységes  adatkezelési időtartam azonban  itt  sem  határozható
   meg.
   Bár  az  Ebtv.  valóban nem tartalmaz előírást  az  adatkezelés
   időtartama  vonatkozásában, az Eüak.-ban több ilyen rendelkezés
   található.  Példaként hozható fel a 22. § (5)-(6) bekezdés  már
   említett  szabálya. Ezen kívül az Eüak. 30. § (1)-(2) bekezdése
   is    megfogalmaz   az   adatkezelés   időtartamára   vonatkozó
   rendelkezést.  Eszerint  az  egészségügyi  dokumentációt  —   a
   képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról
   készített  leletek, valamint a (7) bekezdés  kivételével  —  az
   adatfelvételtől  számított legalább 30  évig,  a  zárójelentést
   legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt
   követően  gyógykezelés  vagy  tudományos  kutatás  érdekében  —
   amennyiben  indokolt — az adatok továbbra is  nyilvántarthatók.
   Ha  a további nyilvántartás nem indokolt, a nyilvántartást  meg
   kell  semmisíteni.  Képalkotó diagnosztikai eljárással  készült
   felvételt,  valamint  a  felvétel  esetén  az  arról  készített
   leletet — a felvétel készítésétől számított — legalább 30  évig
   kell  megőrizni. A 30. § (7) bekezdése a vényekkel  kapcsolatos
   adatkezelési szabályt fogalmaz meg: a gyógyszertár a vényeket —
   a  kábítószeres  és pszichotróp anyagot tartalmazó  gyógyszerre
   vonatkozó  vények kivételével — 3 évig őrzi meg. A kábítószeres
   és   pszichotróp   anyagot  tartalmazó  gyógyszerre   vonatkozó
   vényeket 5 évig kell megőrizni. A kötelező őrzési időt követően
   a vényeket meg kell semmisíteni.
    Megállapítható,  hogy  a  jogalkotó  az   Avtv.   3.   §   (3)
   bekezdéséből fakadó kötelezettségének csak részben tett eleget.
   Ez  azonban — a korábban kifejtettek szerint — nem  éri  el  az
   alkotmányellenesség szintjét. Amiatt, hogy a Tbj. és  az  Ebtv.
   nem   teljes   körűen  tartalmaz  rendelkezést  az  adatkezelés
   időtartamára vonatkozóan, nem állapítható meg az Alkotmány  59.
   §   (1)   bekezdésének  sérelme,  mivel  az  Avtv.  általánosan
   érvényesülő rendelkezései ilyen esetben is megfelelő  garanciát
   nyújtanak.  Erre tekintettel az Alkotmánybíróság a mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló
   indítványt elutasította.

   2. Az Alkotmánybíróság ezt követően az utólagos normakontrollra
   irányuló indítványrészt vizsgálta meg.
   Az  indítványozó  szerint a Gytv. 32.  §  (5)  bekezdésének  g)
   pontja, illetve az Ebtv. 83. § (4) bekezdésének n) pontja sérti
   az  Alkotmány  59.  § (1) bekezdését, mivel  olyan  tárgykörben
   adnak  felhatalmazást  miniszteri  rendeletalkotásra,  amelyről
   törvényben  kellene rendelkezni. A Gytv. támadott  szabálya  az
   orvosi  gyógyszerrendelés szabályainak megalkotására  jogosítja
   fel a minisztert. Az indítványozó szerint az orvosi vényeken az
   általános   gyakorlat  szerint  fel  kell  tüntetni   a   beteg
   személyazonosító  adatait,  ennek  a  kötelező   adatkezelésnek
   rendelettel  történő elrendelése ellentétes az  Alkotmánynak  a
   személyes adatok védelméhez való jogot biztosító szabályával. A
   gyógyszerrendelésre   vonatkozó  szabályozás   implicit   módon
   magában  foglalja azt is, hogy ezeket az adatokat feldolgozzák,
   tárolják,  továbbítják. Az Ebtv. kifogásolt  előírása  arra  ad
   felhatalmazást,  hogy  a miniszter a gyógyszer,  a  gyógyászati
   segédeszköz  és  a  gyógyászati  ellátás  rendelésének  szakmai
   követelményeit  rendeletben  határozza  meg.  Az   indítványozó
   szerint  a  társadalombiztosítás által  támogatott  gyógyszerek
   esetén   a  vényeken  feltüntetett  adatok  szintén  személyes,
   méghozzá  különleges  adatok  kezelését  vonja  maga  után.  Ez
   különösen attól kezdődően vált alkotmányellenessé, amikortól  a
   vényeken kötelezően fel kell tüntetni a BNO kódokat.
   Mindkét támadott rendelkezés tekintetében megállapítható,  hogy
   azok  közvetlenül  nem adatkezeléssel összefüggő  szabályozásra
   adnak   felhatalmazást,  hanem  az  orvosi   gyógyszerrendelés,
   illetve  a  gyógyszer, gyógyászati segédeszköz  és  gyógyászati
   ellátás   rendelése  szakmai  követelményeinek  szabályozására.
   Ugyanakkor a végrehajtó rendeletek vizsgálatából kiderül,  hogy
   azok, így különösen az R1. 7. § (2)-(3) bekezdése, az R2. 1.  §
   (3)-(7)  bekezdéseés  R3.  13.  § (3)  bekezdése  adatkezelésre
   vonatkozó  rendelkezéseket tartalmaznak.  Ezek  a  szabályok  —
   egyebek  mellett  — arra vonatkoznak, hogy az  orvosi  vényeken
   milyen személyes, illetve egészségügyi adatot kell feltüntetni,
   illetve  társadalombiztosítási támogatás csak  milyen  tartalmú
   vény  alapján számolható el. Ezek mellett azonban  az  érintett
   rendeletek  számos más kérdéskört is szabályoznak,  melyek  nem
   hozhatók összefüggésbe a személyes adatokkal (pl. melyik  orvos
   jogosult  gyógyszerrendelésre, melyek az orvos által rendelhető
   gyógyszerek,   melyek  a  gyógyszerrendelés   részletszabályai,
   hogyan  történik  az  egyedi  gyógyszerbeszerzés  igénylése,  a
   személyi  adatokon kívül mi mindent kell feltüntetni az  orvosi
   vényen,  mekkora  a  társadalombiztosítási támogatás  maximális
   mértéke,  hogyan  történik  a  társadalombiztosítási  támogatás
   mértékének  meghatározása  magisztrális  gyógyszerek  esetében,
   stb.).
   Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint az  olyan  felhatalmazó
   norma, mely az orvosi gyógyszerrendelés szabályainak, illetve a
   gyógyszer,  gyógyászati  segédeszköz  és  gyógyászati   ellátás
   rendelése  szakmai  követelményeinek megalkotására  vonatkozik,
   úgy értelmezendő, hogy amennyiben a szabályozás adatkezelési és
   adatvédelmi kérdéseket is érint, ezek a rendelkezések  csak  az
   adatvédelemre  vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével
   (lásd  különösen az Eüak. rendelkezéseit), azok keretein  belül
   (törvényben  meghatározott adatok vonatkozásában és  célból,  a
   törvényi rendelkezés konkrét végrehajtásaként) alkothatók  meg.
   Maga   a  felhatalmazás  nem  teremt  alapot  rendeleti  szintű
   adatkezelési előírások létrehozására. Ugyanakkor a felhatalmazó
   norma  csak  azért, mert kifejezett módon erre  nem  utal,  nem
   válik    alkotmányellenessé.   Ha   a   felhatalmazás   alapján
   megalkotott rendelet az adatkezelés tekintetében mégis túllépne
   az  említett  kereteken,  az  csak a rendelet  alkotmányosságát
   érinti, a felhatalmazó normáét nem.
   A  fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Gytv. 32. §  (5)
   bekezdés  g)  pontja, illetve az Ebtv. 83. §  (4)  bekezdés  n)
   pontja      alkotmányellenességének     megállapítására      és
   megsemmisítésére irányuló indítványt is elutasította.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Bragyova András         Dr. Holló András
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

             Dr. Kiss László             Dr. Kovács Péter
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

             Dr. Lenkovics Barnabás      Dr. Lévay Miklós
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                         Dr. Trócsányi László
                         előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    1034/E/2005
    Date of the decision:
    .
    09/15/2008
    .
    .