Hungarian
Ügyszám:
.
873/B/2008
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 873/B/2008. AB határozat873/B/2008
.
ABH oldalszáma: 2011/1826
.
A döntés kelte: Budapest, 03/28/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:

  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

        Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában — dr.  Lévay
  Miklós alkotmánybíró különvéleményével — meghozta a következő

                           határozatot:

       Az Alkotmánybíróság az elektronikus információszabadságról
  szóló   2005.   évi   XC.   törvény   17.   §   (3)   bekezdése
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

         1.   A  Legfelsőbb  Bíróság  közigazgatási  kollégiumának
   vezetője  indítványozta az Alkotmánybíróságnál „az elektronikus
   információszabadságról   szóló   2005.    évi    XC.    törvény
   módosításáról”  szóló 2008. évi XXV. törvény  (a  továbbiakban:
   Einfotvm.)    8.    §   (4)   bekezdésének   alkotmányellenessé
   nyilvánítását és megsemmisítését. A hivatkozott rendelkezés  az
   elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény
   (a továbbiakban: Einfotv.) 17. § (3) bekezdését módosította. Az
   indítványozó szöveg szerint csak az Einfotvm. által  bevezetett
   módosítást támadta, az indítvány tartalmát tekintve azonban  az
   Einfotv.    17.    §    (3)    bekezdése    egészét    tartotta
   alkotmányellenesnek.
        Az  indítványozó  szerint sérti  az  Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdését   és  7.  §  (2)  bekezdését,  hogy   az   Einfotvm.
   megalkotása  során a törvényhozó nem kérte ki sem a  Legfelsőbb
   Bíróság   elnökének,   sem  az  Országos   Igazságszolgáltatási
   Tanácsnak (a továbbiakban: OIT) a véleményét. Hivatkozott arra,
   hogy   bár  a  jogalkotási  törvény  szerinti  vélemény-kikérés
   elmulasztása  általában  nem eredményezi  a  megalkotott  norma
   alkotmányellenességét,  az  OIT  véleményének  a   kikérése   a
   bíróságokat  érintő  jogszabály  tervezeteknél  azonban   olyan
   garanciális  biztosíték, amely a hatalmi  ágak  elválasztásának
   elvére visszavezethető.
        Álláspontja szerint a jogállamiság sérelmét jelenti az is,
   hogy  az Einfotvm. megalkotása során feltáratlan maradt  az  új
   feladat   költségvetési  vonzata,  és  mivel  a   bíróságok   —
   felkészülési  idő nélkül — olyan feladatot kaptak,  aminek  nem
   adottak  a  költségvetési,  személyi,  tárgyi  és  szabályozási
   feltételei, sérül a bírói hatalom függetlensége.
        Szintén  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésébe  ütközőnek
   tartja,   hogy  az  Einfotv.  17.  §  (3)  bekezdése  sérti   a
   normavilágosság  követelményét.  Hivatkozott   arra,   hogy   a
   bekezdés  megszövegezése  alapján  nem  egyértelmű,  hogy  mely
   szervet    terheli   a   digitalizálás   és   az   anonimizálás
   kötelezettsége.
        Az  indítványozó szerint az Einfotv. 17. §  (3)  bekezdése
   azért  is  sérti az Alkotmány 7. § (2) bekezdését,  mert  olyan
   szabályozás  kialakítására jogosítja fel  az  OIT-ot,  amelynek
   alapján   a   közigazgatási-hatósági   szervek   által   hozott
   határozatot  kell anonimizálni, digitalizálni; annak  ellenére,
   hogy  az  OIT  nem  alkothat bíróságon kívüli szerveket  érintő
   szabályzatot.   Továbbá,   mivel   közigazgatási   perben    az
   önkormányzat  és  szervei határozatának a felülvizsgálatára  is
   sor kerülhet, az OIT felhatalmazása közvetve az Alkotmány 43. §
   (2) bekezdésében rögzített önkormányzati jogállást is sérti.
        Az  indítványozó  az  Einfotv. 17. § (3)  bekezdésének  az
   Alkotmány 61. §-ába ütközését is állította. A közérdekű  adatok
   megismerése és terjesztése szabadságának biztosításáért ugyanis
   az  a  közfeladatot  ellátó szerv felelős,  amely  a  közérdekű
   adatot  előállította,  illetőleg  amelynek  működése  során   a
   közérdekű   adat   keletkezett.  Az  adatfelelős   joga   tehát
   meghatározni  azt, hogy a közérdekű adatot milyen  tartalommal,
   kinek  a részére teszi közzé. Ezzel szemben az Einfotv.  17.  §
   (3)  bekezdése  következtében nem az adatfelelős közigazgatási-
   hatósági  szerv határozza meg, hogy határozatának  mely  részét
   kell törölni, s melyeket közzétenni.

        2. Az Alkotmánybírósághoz amicus curiae beadvány érkezett,
   amely   cáfolni   kívánta   az   alkotmányellenességet   állító
   indítványozó érveit.

        3.  Az  indítvány benyújtását követően az Alkotmány egyes,
   felhívott  szabályai módosultak: a 7. § (2) bekezdése  hatályát
   vesztette, a jogalkotásról a 7/A. § szól. Ennek első és második
   bekezdése  tartalmazza, hogy általánosan  kötelező  magatartási
   szabályt  csak jogszabály mondhat ki. Módosult a 61.  §-nak  az
   (1) bekezdése is, a jogalkotásra felhatalmazó szabály pedig  ma
   már az (5) bekezdésben szerepel.
                                  
                                 II.

        1.  Az  Alkotmány  hivatkozott,  illetve  figyelembe  vett
   rendelkezései:
        „2.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság független, demokratikus
   jogállam.
       (…)
        7/A.  §  (1) Általánosan kötelező magatartási szabályt  az
   Alkotmányban megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező  szerv
   által kiadott jogszabály állapíthat meg.
        (2)  Jogszabály  a  törvény, a kormányrendelet,  a  Magyar
   Nemzeti Bank elnökének rendelete, a miniszterelnöki rendelet, a
   miniszteri  rendelet, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
   elnökének  rendelete,  a Nemzeti Média- és  Hírközlési  Hatóság
   elnökének  rendelete  és az önkormányzati rendelet.  Jogszabály
   továbbá  a  Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot  idején  és  a
   köztársasági elnök szükségállapot idején kibocsátott rendelete.
   (…)
       43. § (…)
        (2)  A  helyi  önkormányzati jogokat és  kötelezettségeket
   törvény  határozza  meg. Az önkormányzat hatáskörének  jogszerű
   gyakorlása  bírósági védelemben részesül, jogai  védelmében  az
   önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordulhat.
       (…)
        59.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.
         (2)   A   személyes  adatok  védelméről   szóló   törvény
   elfogadásához    a    jelenlévő    országgyűlési     képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.
       (…)
        61.  § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van  a
   véleménynyilvánítás  és  a  szólás  szabadságához,  továbbá   a
   közérdekű adatok megismeréséhez, valamint terjesztéséhez. (…)
   (5) A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint
   a  sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető  szabályairól
   rendelkező     törvény,     továbbá    a    médiaszolgáltatások
   felügyeletéről   szóló   törvény  elfogadásához   a   jelenlévő
   országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.”

       2. Az Einfotv. indítvánnyal támadott rendelkezése:
       „17. § (…)
        (3)  A  közzétett  bírósági határozathoz kapcsolva,  azzal
   egyidejűleg közzé kell tenni mindazon bírósági és más  hatósági
   vagy  egyéb  szerv  által  hozott  határozatoknak  az  Országos
   Igazságszolgáltatási  Tanács által meghatározott  eljárásban  a
   bíróság  által anonimizált digitális másolatát is, amelyeket  a
   közzétett    bírósági    határozattal    felülbíráltak     vagy
   felülvizsgáltak.”

        3.  A  személyes  adatok védelméről és a közérdekű  adatok
   nyilvánosságáról   szóló   1992.   évi   LXIII.   törvény    (a
   továbbiakban: Avtv.) értelmében:
       „2. § E törvény alkalmazása során:
        1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy
   azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett)
   kapcsolatba  hozható adat, az adatból levonható, az  érintettre
   vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés  során
   mindaddig  megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata  az  érintettel
   helyreállítható.   A   személy   különösen   akkor   tekinthető
   azonosíthatónak,  ha  őt – közvetlenül  vagy  közvetve  –  név,
   azonosító  jel, illetőleg egy vagy több, fizikai,  fiziológiai,
   mentális,  gazdasági,  kulturális vagy  szociális  azonosságára
   jellemző tényező alapján azonosítani lehet; (…)
        4.  közérdekű  adat:  az állami vagy  helyi  önkormányzati
   feladatot,    valamint   jogszabályban   meghatározott    egyéb
   közfeladatot  ellátó  szerv  vagy  személy  kezelésében   lévő,
   valamint  a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat  fogalma
   alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
   vagy  ismeret,  függetlenül kezelésének módjától,  önálló  vagy
   gyűjteményes jellegétől;
        5.  közérdekből nyilvános adat: a közérdekű  adat  fogalma
   alá  nem  tartozó  minden  olyan adat, amelynek  nyilvánosságra
   hozatalát   vagy  hozzáférhetővé  tételét  törvény  közérdekből
   elrendeli;”
                                  
                                III.

        1.  Jelen  ügy  kapcsán  az  Alkotmánybíróságnak  elsőként
   értékelnie   kellett   a  bíróság  által  kezelt,   természetes
   személyekre vonatkozó adatok Alkotmányból következő jellegét.
         1.1.  Erről  az  Alkotmány  több  helyen  tesz  említést;
   egyrészt   az   57.  §  (1)  bekezdése  rögzíti   a   tárgyalás
   nyilvánosságának  a  követelményét,  másrészt  a  61.   §   (1)
   bekezdése   biztosítja   a  közérdekű  adatok   nyilvánosságát.
   Harmadrészt  az  50.  § (1) bekezdése a bíróságok  feladataként
   rögzíti, hogy védjék és biztosítsák a természetes személyek,  a
   jogi   személyek  és  a  jogi  személyiséggel  nem   rendelkező
   szervezetek   jogait   és  törvényes  érdekeit,   büntessék   a
   bűncselekmények elkövetőit.
        Ami az első két szabályt illeti, a tárgyalás nyilvánossága
   és  a  közérdekű  adatok nyilvánossága,  e  két  „nyilvánosság”
   rendeltetése  eltérő. A tárgyalás nyilvánossága és  a  bírósági
   döntés  nyilvános kihirdetése biztosítja a társadalom  részéről
   az  igazságszolgáltatás működésének ellenőrzését [58/1995. (IX.
   15.) AB határozat, ABH 1995, 289, 292.]. A 20/2005. (V. 26.) AB
   határozat   pedig  —  visszautalva  az  Emberi  Jogok   Európai
   Bíróságának  gyakorlatára — rámutatott,  hogy  a  „nyilvánosság
   minden  ügyben, minden fokon és mindenféle eljárási  rendben  a
   tisztességes eljárás olyan kiemelt követelménye, amely  megvédi
   az  eljárás  résztvevőit a titkos eljárásoktól és  ítéletektől,
   ugyanakkor növeli a bíróságokba vetett bizalmat is” [ABH  2005,
   202,  212.].  E döntésekből, valamint az Alkotmány  57.  §  (1)
   bekezdésének  rendszertani értelmezéséből  az  a  következtetés
   vonható  le,  hogy  a  tárgyalás nyilvánossága  elsődlegesen  a
   bírósági  eljárásban résztvevő személyek (és nem  az  eljáráson
   kívül   állók)   joga,  amely  garanciát  jelent   számukra   a
   tisztességtelen,   részrehajló  eljárásokkal   szemben.   Ebből
   viszont  az  is következik, hogy a „tárgyalás nyilvánossága”  –
   mind  időben, mind térben – csak addig tart amíg a „tárgyalás”;
   az   eljárás  végleges  befejezését  követően  ez  a  jog   nem
   érvényesíthető.  Az  57. § (1) bekezdése  alapján  a  tárgyalás
   nyilvánosságát    továbbá   nem   kötelező   kiterjeszteni    a
   tárgyalóterem  falain  kívülre.  A  tárgyalás  nyilvánosságának
   jellemzője, hogy ott általában a felek kilétére fény derül,  de
   ugyanez  a helyzet, ha utóbb bárki, az általa megjelölt konkrét
   ügyben született határozat megismerése iránt nyújt be kérelmet.
        1.2.  Az  előbbitől lényegesen eltérő a  közérdekű  adatok
   nyilvánosságának Alkotmányban betöltött szerepe.  Az  Alkotmány
   61.  §-ának  e  fordulata  az „állam  átláthatóságát”  hivatott
   biztosítani  a jogalanyok számára. Erre figyelemmel rendelkezik
   az  Avtv.  19.  § (1) és (3) bekezdése úgy, hogy a közfeladatot
   ellátó   szervek  (amelyek  közé  tartoznak  értelemszerűen   a
   bíróságok  is)  a  feladatkörükbe  tartozó  ügyekben  kötelesek
   elősegíteni  és  biztosítani  a  közvélemény  pontos  és  gyors
   tájékoztatását,  illetve  a kezelésükben  lévő  közérdekű  adat
   megismerését.
         Az  Alkotmánybíróság  számos  határozatában  elemezte  az
   Alkotmány  61. § (1) bekezdésének jelentéstartamát a  közérdekű
   adatok  megismerésével  összefüggésben. Rámutatott,  hogy  „[a]
   közérdekű   adatok   nyilvánossága   és   megismerhetősége   az
   Alkotmányban  biztosított,  az  alaptörvényből  közvetlenül  is
   fakadó  alapvető  jog. A közérdekű információkhoz  való  szabad
   hozzáférés   lehetővé   teszi   a   választott   népképviseleti
   testületek,    a    végrehajtó    hatalom,    a    közigazgatás
   jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését, serkenti  azok
   demokratikus  működését” [32/1992. (V. 29.) AB  határozat,  ABH
   1992, 182, 183.].
        A 34/1994. (VI. 24.) AB határozat utal továbbá arra, hogy:
   „[a]  nyilvánosság,  a  közhatalom demokratikus  működésének  a
   próbája.   A   közérdekű   adatok  megismerhetősége   tehát   a
   közhatalom, a közügyek intézésének áttetszőségét, mint alapvető
   demokratikus  intézmény garantálását is  jelenti.  A  közérdekű
   adatok  nyilvánossága és az azokhoz való hozzáférhetőség  ezért
   az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében deklarált  demokratikus
   jogállamiság alapvető alkotmányos biztosítéka” (ABH 1994,  177,
   185.).

         1.3.   Az  információs  jogok  vizsgálata  során   szoros
   összefüggés lelhető fel a személyes adatok védelméhez való  jog
   és  a  közérdekű  adatok nyilvánossága között. Ez  a  kapcsolat
   mutatható  ki az Avtv. értelmező rendelkezéseinél  is,  amelyik
   elsőként a személyes adat fogalmát határozza meg, és ezeket  az
   adatokat  kizárja  a közérdekű adat fogalmi köréből.  Az  Avtv.
   alapján   tehát   a   személyes  adat  akkor   sem   tekinthető
   közérdekűnek,   ha  az  az  állami  vagy  helyi   önkormányzati
   feladatot,    valamint   jogszabályban   meghatározott    egyéb
   közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében van, illetve
   tevékenységére vonatkozik.
          A    közérdekű   adatok   Avtv.   szerinti    megszorító
   értelmezésétől  azonban az Alkotmánybíróság gyakorlata  eltért,
   és  az Alkotmány 61. § (1) bekezdésének tartalmát tágabb körben
   határozta  meg.  A  60/1994.  (XII.  24.)  AB  határozat  —  az
   átvilágítással összefüggésben — arra mutatott rá, hogy  legitim
   cél  érdekében  (mint  a  múlt  megismerése,  a  rendszerváltás
   tárgyilagos értékelése) kivételt lehet tenni a személyes adatok
   védelme  alól  az  általános megismerhetőség javára  (lásd  ABH
   1994,  342, 353.). Az Alkotmánybíróság értelmezésében  tehát  a
   közérdekű   adat  fogalma  tágabb,  mint  az  Avtv.   értelmező
   rendelkezései  között szereplő definíció,  és  közérdekből  sor
   kerülhet   személyes   adatok   közzétételére,   nyilvánosságra
   hozatalára  is.  Az  Alkotmány 59. § (1) bekezdése  azonban  az
   ilyen  esetekben is megköveteli, hogy a természetes  személlyel
   kapcsolatba hozható (személyes) adat közzététele feleljen meg a
   jogkorlátozás  általános feltételeinek.  A  puszta  információs
   érdek  önmagában  nem elég a személyes adatok  védelméhez  való
   jognak  a  korlátozásához [lásd 36/2005. (X. 5.) AB  határozat,
   ABH 2005, 390, 397–398.].
        1.4.  A  magyar  információs jogi  szabályozásban  elválik
   egymástól  az  adat és az azt tartalmazó irat, a dokumentum,  a
   hordozó    médium   fogalma.   A   szabályozás    adatközpontú,
   rendelkezései  az  adat,  és  nem  az  azt  hordozó  dokumentum
   kezelésére    vonatkoznak.   Az   Avtv.   csak    meghatározott
   adattartalmat tekint személyesnek vagy közérdekűnek.
        Az  adatvédelmi törvény meghatározásaiban szereplő  „adat”
   kifejezés igen tág fogalmat takar, bár magának az „adat” szónak
   a  meghatározását nem találjuk a törvényben. A törvény nem tesz
   különbséget  adat  és  információ között. Az  „adat”  kifejezés
   alatt  bármiféle ismeretet, az értelmezett adatot, információt,
   és  ezeknek  a  strukturált halmazát is  érteni  kell.  Adatnak
   tekintendők például a kép- és hangfelvételeken szereplő adatok,
   a  szóban  elhangzó  információk, egy  per  iratanyagában  lévő
   ismeretek, stb.
        A személyes adat e minőségének feltétele, hogy az adat egy
   meghatározott   természetes  személlyel   kapcsolatba   hozható
   legyen.  A  személyes adat tehát alany nélkül nem létezik,  aki
   pedig   a   magyar   szabályok,  az  Avtv.  szerint   kizárólag
   természetes  személy  lehet. Személyes  adatai  tehát  csak  az
   embernek vannak.
        A  közfeladatot ellátó szervek kezelésében  lévő  valamely
   ismeret vagy személyes adat vagy közérdekű adat; egyetlen  adat
   sem  nem  lehet  egyszerre személyes  és  közérdekű  is.  Ennek
   megfelelően  az  adat vagy nyilvános, vagy  pedig  bizalmas  (a
   bizalmasságnak   eltérő  fokozatai  és  jogcímei   vannak),   a
   személyes   adatok  esetében  a  főszabály  a  bizalmasság,   a
   közérdekű  adat  esetében  pedig a  főszabály  a  nyilvánosság.
   Kivételek    mindkét    főszabály   alól   előfordulnak    (pl.
   közszereplőknél vagy minősített adatot tartalmazó okiratoknál),
        A  bíróság egyik, Alkotmányban rögzített feladata éppen  a
   természetes  személyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel
   nem  rendelkező  szervezetek jogainak, törvényes  érdekeinek  a
   védelme.  A  jogi  személyek  és  a  jogi  személyiséggel   nem
   rendelkező   szervezetek   jogainak   védelme   is,   vagy    a
   bűncselekmények  elkövetőinek  büntetése  —  mint   feladat   —
   valamely  természetes személlyel kapcsolatba hozható. Vagyis  a
   bíróságok   működésével  összefüggésben,   ha   feladatkörükben
   konkrét  természetes  személlyel kapcsolatba  hozható,  konkrét
   jogokról  döntenek, minden esetben felmerül, hogy az  iratokban
   és a határozatokban személyes adatok kezeléséről van szó.

        2.  A  bírósági  határozatok —  amelyeket  bár  közhatalmi
   szervek  hoznak, és amelyek a közhatalmi szervek  által  kezelt
   adatokat  tartalmazzák  —  alapvetően  a  természetes  és   más
   személyek   jogait   és   kötelezettségeit,   egymással    való
   viszonyukat  rendezik;  mind  a  magánjog  területén,  mind   a
   büntetőjogi,   vagy  közigazgatási  kérdésekben.   A   bírósági
   eljárásban  a  természetes személyekre, mint felekre  vonatkozó
   adatok  személyes  adatok, ideértve azt az  esetet  is,  amikor
   valamely  szervezet hozható kapcsolatba természetes személlyel.
   Az  adatok  egy része a bíróságon kívül keletkezik, más  részük
   pedig  az  ügyben érintett természetes személyek nyilatkozatait
   tartalmazza.  A  személyes adatok ugyanis  nem  válnak  pusztán
   abból az okból közérdekű adattá, hogy közfeladatot ellátó szerv
   kezelésébe  kerülnek.  Az Alkotmánnyal összhangban  ugyanis  az
   Avtv.  nem az iratelvből, hanem az adatelvből indul ki;  nem  a
   dokumentumot, vagy valamely más adategységet, hanem az  adatot,
   információt  minősíti. Ennek megfelelően egy  adott  dokumentum
   többféle (személyes, illetve közérdekű) adatot is tartalmazhat,
   így tartalmának egy része nyilvános, más része nem nyilvános is
   lehet. Az adatelv viszont azt is jelenti, hogy a közérdekű adat
   megismeréséhez való jog gyakorlása esetén is az információ,  és
   nem maga az irat az alapjog tárgya.
        A  bírósági eljárás a jogérvényesítés eszköze.  A  legtöbb
   esetben a bírósági út igénybevétele nem választási lehetőség; a
   jogalany tipikusan vagy rajta kívül álló okok miatt válik féllé
   az   eljárásban  (pl.  büntetőeljárás  vádlottja,  polgári  ügy
   alperese),  vagy  pedig  a bírói út az egyetlen  legitim  módja
   jogainak,  érdekeinek  érvényesítésére. A  bírósági  eljárásban
   való  részvételt tehát nem lehet a személyes adatok  védelméhez
   való jogról történő „önkéntes lemondásnak” tekinteni.
         Törvény   azonban  —  az  Alkotmány  keretei   között   —
   elrendelheti  akár  személyes adatok nyilvánosságra  hozatalát.
   Ilyen  esetben  viszont  a  közérdek önmagában  nem  indokolhat
   alapjog-korlátozást,    az   Alkotmánybíróság    a    „közérdek
   fennállásának  és  alkotmányos indokának a vizsgálatánál  is  a
   szükségesség-arányosság  ismérveit alkalmazza”  [46/1995.  (VI.
   30.) AB határozat; ABH 1995, 219, 224.].
        Az Alkotmányból az a döntés, hogy a bírósági iratokban  és
   határozatokban   lévő  egyes  adatok  milyen   módon   hozandók
   kötelezően  nyilvánosságra, vagy milyen körben kell lehetőséget
   teremteni  az  egyedi kérelemre való megismerésre,  közvetlenül
   nem   vezethető  le.  Ugyanakkor  a  határozatok   adattartalma
   egyrészt  nem  tartható teljes mértékben  „titokban”,  másrészt
   teljes  körűen  nem hozható nyilvánosságra sem.  A  törvényhozó
   feladata  a  közérdekű  adatok  és  az  ehhez  való  hozzáférés
   módjának  meghatározása az Alkotmány 61. és 59. §-ai  kölcsönös
   korlátaira  tekintettel.  A közérdekű  adatok  nyilvánosságával
   összefüggésben, figyelemmel kell lenni arra is, hogy  —  miként
   azt  az  Alkotmánybíróság  egyik  határozata  tartalmazza  —  a
   „jogot”  a  bíróságok a saját értelmezésük  szerint  állapítják
   meg.  A  bírói  hatalom, konkrét jogvitát eldöntő  tevékenysége
   során,  a  jogot  alkalmazva  azt  értelmezi,  sőt  tovább   is
   fejleszti,   de   ez  a  törvénynek,  a  jogszabályoknak   való
   alárendeltségén  nem  változtat. A  bírósági  jogalkalmazás  az
   adott   jogvita   eldöntésének—  különösen  az  elkerülhetetlen
   jogszabály-értelmezés  — keretei között természetszerűen  visel
   magán   olyan  jegyeket,  melyeken  keresztül  tevékenysége   —
   különösen a Legfelsőbb Bíróság esetében — a jogalkotás  határán
   járhat.  A  jogértelmezésre azonban vagy  az  adott  jogvitához
   kötődően,  vagy  a  tartós jogalkalmazási gyakorlat  egységének
   biztosítására   irányulóan,  ezek  függvényében,   ezek   által
   feltételezetten és ezek keretei között kerül sor [38/1993. (VI.
   11.)  AB  határozat,  ABH 1993, 256]. Az  így  felfogott  "jog"
   megismerhetősége nemcsak a közérdekű adatokhoz való  hozzáférés
   állami    biztosításának   a   kötelezettségéből,    hanem    a
   jogbiztonságból    is    eredő   követelmény.    A    bíróságok
   jogalkalmazásának  egységét biztosítani  a  Legfelsőbb  Bíróság
   feladata [Alkotmány 47. § (2) bekezdés]. Az igazságszolgáltatás
   területi  szerveződési módjából következik,  hogy  a  bíróságok
   illetékessége   különböző,   azonban   a   Legfelsőbb   Bíróság
   illetékessége az egész állam területére kiterjed. Az  ítélkezés
   egysége  számos  eszközzel biztosítható, ezek  egyike  az  elvi
   jelentőségű  döntéseket,  jogértelmezéseket  tartalmazó  egyedi
   határozatok    nyilvánosságra    hozatala.    Mind    a     jog
   megismerhetőségének követelménye, mind az ítélkezés  egységének
   elve megköveteli, hogy legalább az elvi döntések — akár egyedi,
   akár  általános határozat formájában jelennek meg  —  megfelelő
   nyilvánosságot kapjanak.

   Másfelől a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog
   érvényesülésére is tekintettel kell lenni. A védelemre  érdemes
   magántitkokkal  összefüggésben is  születhetnek  bírósági  elvi
   határozatok.  Az Alkotmány 59. § (1) bekezdését  kiüresíthetné,
   ha   az  elvi  határozatok  mindegyikét,  a  tárgyukra   és   a
   tartalmukra    való   tekintet   nélkül,   teljes    egészében,
   nyilvánosságra  kellene hozni. Ugyanakkor  az  Alkotmánybíróság
   már  korai  határozataiban —elsőként a 60/1994. (XII.  24.)  AB
   határozatban (ABH 1994, 342.), később: 18/1997. (III.  19.)  AB
   határozat, ABH 1997, 77.; 23/1999. (VI. 30.) AB határozat,  ABH
   1999,  213.; 31/2003. (VI. 4.) AB határozat, ABH 2003,  352.  —
   különbséget  tett  a közszereplők és más természetes  személyek
   jogainak védelme között. A gyakorlatból az következik,  hogy  a
   közszereplők   egyes   személyes  adatai   a   közérdekűségükre
   tekintettel nyilvánosságra hozhatók [lásd pl.: 37/2005. (X. 5.)
   AB határozat, ABH 2005, 413.]. Noha az Avtv. — a személyes adat
   meghatározásánál  —  nem  tesz  különbséget  magánszemélyek  és
   politikai  közszereplők személyes adatai között, az  Avtv.  más
   rendelkezése  [3.  §  (4)  bekezdése]  szabályozza  azt,   hogy
   személyes  adatot  hogyan  lehet,  illetőleg  kell  közérdekből
   nyilvánosságra hozni. Eszerint törvény közérdekből — az  adatok
   körének  kifejezett megjelölésével — elrendelheti  a  személyes
   adat   nyilvánosságra  hozatalát;  minden   egyéb   esetben   a
   nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges
   adat  esetében írásbeli hozzájárulása szükséges; kétség  esetén
   azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta
   meg.
                                  
                                 IV.

       Az indítvány nem megalapozott.

        1.  Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint nem  az
   új rendelkezést hatályba léptető, hanem a módosítás révén az új
   rendelkezést    magába    foglaló   (inkorporáló)    jogszabály
   alkotmányellenességét  vizsgálja meg  [8/2003.  (III.  14.)  AB
   határozat, ABH 2003, 74, 81.; 28/2005. (VII. 14.) AB határozat,
   ABH  2005, 290, 297.; 124/B/2004. AB határozat, ABH 2007, 1601,
   1604.].  Erre  tekintettel jelen ügyben az Alkotmánybíróság  az
   alkotmányossági  vizsgálatot  nem az  indítványban  hivatkozott
   módosító  jogszabály (Einfotvm.), hanem a módosított jogszabály
   (Einfotv.) tekintetében folytatta le.

        2.  A  közérdekű  adatok  minél teljesebb  körben  történő
   megismerhetősége  érdekében  szól  az  Einfotv.  egyes   adatok
   elektronikus úton történő hozzáférhetőségéről. Ennek  keretében
   az    Einfotv.   rendelkezik   többek   között   a   jogalkotás
   nyilvánosságáról,     a    közhatalmi     szervek     adatainak
   közzétételéről,       a      pénzeszközök      felhasználásának
   felkutathatóságáról. Az információs jogok szempontjából ezektől
   eltérő  tartalmú kérdéseket szabályoz az Einfotv. IV. fejezete,
   mivel  az  —  a  jelen határozat indokolásának  III.  pontjában
   kifejtettek  szerint — szoros összefüggésben  áll  a  személyes
   adatok  védelmével  és a közérdekű adatok  nyilvánosságával.  A
   bírósági határozatok megismerhetősége és ezáltal a joggyakorlat
   kiszámíthatósága  olyan  cél, amely alapul  szolgálhat  alapjog
   korlátozására.  A  jogot  alakító,  elvi  bírósági  határozatok
   nyilvánosságra hozatala pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát
   előíró   alkotmányi  rendelkezés  végrehajtása.  Ha   tehát   a
   törvényhozó   a  személyes  adatokat  is  tartalmazó   bírósági
   határozatok  elektronikus úton történő közzétételét  írja  elő,
   akkor  a  rendelkezések kialakítása során  eleget  kell  tennie
   azoknak  a követelményeknek, amelyek az alapjogok korlátozására
   általában vonatkoznak.
        Az  Einfotv.  azt  a megoldást választotta,  hogy  előírta
   egyes bírósági határozatok anonimizálását, melynek célja,  hogy
   —  a  megállapított  tényállás sérelme  nélkül  —  a  közzétett
   határozatban  szereplő  személyek  ne  legyenek  azonosíthatók.
   (Ennek az elvnek nem mond ellent az, hogy a sajtó tájékoztatása
   révén széles körben ismertté vált, közérdeklődésre számot tartó
   ügyekben,  vagy  közszereplőknél akár anonimizálás  mellett  is
   felismerhetők   az   ügyben  érintett  természetes   személyek.
   Ilyenkor  azonban nem a bírósági határozatból  azonosíthatók  a
   benne szereplők, hanem a konkrét tényállás és a konkrét felek a
   határozat tartalmától függetlenül ismertté válhatnak.)
        Az  anonimizálás  technikai részletszabályait  a  Bírósági
   Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatok megjelöléséről
   szóló 29/2007. (V. 31.) IRM rendelet, tartalmi szabályait pedig
   —  az Einfotv. 17. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján  —
   „az  elektronikus információszabadságról szóló  2005.  évi  XC.
   törvény   szerint   a   Bírósági   Határozatok   Gyűjteményének
   közzétételével  kapcsolatban  a  bíróságokra  háruló  feladatok
   végrehajtásáról”  szóló 2007. évi 3. számú  OIT  szabályzat  (a
   továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg.
        Személyes  adattá az egyént érintő információt a  személyi
   azonosítás, illetve azonosíthatóság teszi [74/1992. (XII.  28.)
   AB  határozat,  ABH  1992, 310, 313.]. Az  Einfotv.-ben  előírt
   anonimizálási  kötelezettség épp ezért nem  tekinthető  pusztán
   technikai  műveletnek, hanem az az adatkezeléssel  kapcsolatos,
   az  adatok nyilvánosságra hozataláról szóló döntés: a személyes
   adatok védelmének garanciája.

         3.   Az   anonimizálással  és  a  közzététellel  —   mint
   adatkezeléssel — kapcsolatos döntéseket az adatkezelő hozza meg
   (Avtv.  2.  §  8. pont), és viseli az ezzel járó  felelősséget.
   Adott    adatkezelési    folyamatban   több    adatkezelő    és
   adatfeldolgozó is lehet. Az Einfotv. meghatározza az adatkezelő
   (az  adat  előállítója) és az adatközlő (az  adat  közzétevője)
   fogalmát.
        Az  Einfotv. 16. §-ának (2) bekezdése szerint  a  Bírósági
   Határozatok  Gyűjteményét az OIT Hivatalának kell  közzétennie.
   Az Einfotv. különbséget tesz a gyűjtemény és a gyűjtemény egyes
   alkotóelemei,  a  bírósági  határozatok  között.  A  gyűjtemény
   nemcsak  az  abban  szereplő bírósági  határozatok  összessége,
   hanem szerkesztett, működtetett adatbázis is.
        Az  Einfotv.  értelmében a közzétett bírósági határozattal
   együtt   közzé   kell   tenni  azokat  a  bírósági   és   egyéb
   határozatokat,  melyeket  a  közzétett  bírósági   határozattal
   felülbíráltak  vagy  felülvizsgáltak  [Einfotv.   17.   §   (3)
   bekezdés].  Ez,  az indítványban kifogásolt szabály  csupán  az
   együttes közzététel kötelezettségéről szól. Jóllehet a  törvény
   nem  szabályozza  kifejezetten azt, hogy az  adat  előállítása,
   keletkezése,   valamint  a  közzététele  közötti   adatkezelési
   műveletet   melyik  határozat  esetében  mely   szervnek   kell
   elvégeznie, az Einfotv. 17. §-ának (6) bekezdéséből és  19.  §-
   ának   (1)   bekezdéséből  következik,   hogy   a   határozatok
   szerkesztése,  anonimizálása, közzététele  a  határozatot  hozó
   bíróság,  illetve a bíróság elnökének a feladata. Ezt támasztja
   alá  a  törvény indokolása is, mely szerint a határozatok közös
   adatbázisát  az  OIT Hivatala működteti, azt viszont  az  egyes
   bíróságok maguk bővíthetik.
        Más  a  helyzet a hatósági vagy egyéb szerv  által  hozott
   határozatokkal.  Az  Einfotv. ismertetett szabályai  eredetileg
   nem  határozták meg egyértelműen, hogy a bírósági  határozattal
   felülbírált  vagy felülvizsgált más hatósági vagy  egyéb  szerv
   határozatát ki köteles közzétenni, és e célból anonimizálni. Az
   Einfotv.   17.  §  (3)  bekezdése  –  amelyet  az  elektronikus
   információszabadságról   szóló   2005.    évi    XC.    törvény
   módosításáról  szóló 2008. évi XXV. törvény 8. § (4)  bekezdése
   2008.   június  6-tól  módosított  –  már  előírja  ezekkel   a
   határozatokkal   kapcsolatban,   hogy   azokat   „az   Országos
   Igazságszolgáltatási Tanács által meghatározott eljárásban”  és
   „a   bíróság   által  anonimizált”  digitális   formában   kell
   közzétenni.

        Az  Einfotv. rendelkezik mind a határozatot hozó  bíróság,
   mind az OIT Hivatala közzétételi kötelezettségéről. Ezért abból
   a   szabályból,   hogy   „a  közzétett  bírósági   határozathoz
   kapcsolva,  azzal  egyidejűleg” kell közzétenni  ezeket  a  más
   határozatokat  is,  levonható  az  a  következtetés,   hogy   a
   felülvizsgált, nem bírósági határozatokat a bírósági  határozat
   közzétételére  köteles bíróságnak vagy az OIT Hivatalának  kell
   anonimizálnia.
        Megállapítható  az  is,  hogy a  törvény  szerint  az  OIT
   Hivatalának  az általános kötelezettsége valamennyi közokiratot
   anonimizált   formában  közzétenni,  ezért  —  ha   más   szerv
   kötelezettsége,  akár  az  anomizilást,  akár   a   közzétételt
   illetően,  a  törvényből  nem  állapítható  meg  —   akkor   az
   anonimizálásnak a feladatai és a költségei is az OIT  Hivatalát
   terhelik.
        Az  OIT-nak ez a felhatalmazása nem sérti az Alkotmány 43.
   §  (2)  bekezdését.  Abból a körülményből,  hogy  közigazgatási
   perben    az   önkormányzat   és   szervei   határozatának    a
   felülvizsgálatára  is  sor  kerülhet,  nem  vonható  le   olyan
   megalapozott következtetés, hogy akár ez a felülvizsgálat, akár
   a  határozatok  nyilvánosságra hozatala az  indítványozó  által
   felhívott   „önkormányzati   jogállást”   érintené.   Mind    a
   közigazgatási  határozatok törvényességének bírói  ellenőrzése,
   mind    a   közérdekű   adatok   nyilvánosságának   biztosítása
   Alkotmányból  eredő feladat. Az Alkotmány 43. §  (2)  bekezdése
   nem  tartalmaz  olyan szabályt, amely akár  az  egyikről,  akár
   másikról  való  törvényi rendelkezést tiltana vagy  feltételhez
   kötne.
        Az  OIT-nak  ez  a vizsgált felhatalmazása  nem  sérti  az
   Alkotmány  61.  §-át  sem.  Jóllehet  az  Avtv.  értelmében  az
   adatfelelős közigazgatási-hatósági szerv határozhatná meg  azt,
   hogy   határozatának  mely  részét  kell  törölni,  s  melyeket
   közzétenni,  az  Einfotv. ismertetett rendelkezései  ezektől  a
   szabályoktól eltérnek. Ennek oka, hogy az Einfotv. alapvetően a
   felsőbb bírósági döntések nyilvánosságra hozataláról szól.  Más
   hatósági, vagy egyéb szerv által hozott határozatokat soha  nem
   önállóan,   hanem   csak  a  nyilvánosságra  hozandó   bírósági
   határozathoz   tapadva,  azzal  együtt  —   mint   a   bírósági
   felülvizsgálat tárgyát — kell nyilvánosságra hozni.
   A  Szabályzat 4. § (3)-(4) bekezdése ugyanakkor lehetővé teszi,
   hogy a bíróság az Einfotv. 17. § (2) bekezdésében írt esetben –
   értesítse  az  érintett határozatot hozott más  hatóság,  egyéb
   szerv  vezetőjét  és felkérje, hogy a határozatot  anonimizált,
   digitalizált  formában küldje meg az elsőfokú határozatot  hozó
   bíróság   részére;  ennek  elmaradása  esetén   a   bíróság(ok)
   határozata(i) a felülbírált vagy felülvizsgált határozat nélkül
   kerül(nek)   közzétételre.  E  rendelkezések   —   melyek   nem
   tartalmaznak  kötelezést bíróságon kívüli  szervekre  —  önálló
   vizsgálata,  vagy  az  Einfotv.-vel  való  összhangja  a  jelen
   alkotmánybírósági eljárásnak nem tárgya.

         4.   Jóllehet  az  anonimizálás  módját  maga  a  törvény
   részletesen  nem  határozza  meg, az  Einfotv.  szabályai  elég
   keretet  adnak  a  törvény  végrehajtásához  (személyazonosítás
   nélkül   kell   közzétenni   a   határozatokat,   a   személyek
   azonosítását  lehetővé  tevő  adatok  törlése  nem   járhat   a
   megállapított  tényállás  sérelmével, a  határozatban  szereplő
   egyes   személyeket   az   eljárásban   betöltött   szerepüknek
   megfelelően kell megjelölni stb.).
         Az   adatkezelésre  vonatkozó  érdemi  döntéseket   (mely
   adatokat  kell,  illetve melyeket nem  lehet  közzé  tenni)  az
   Einfotv. tartalmazza; emellett figyelemmel kell lenni az  Avtv.
   is más törvények rendelkezéseire is.
        Habár  a  Szabályzat  az Alkotmány 7/A.  §  (2)  bekezdése
   értelmében  nem  jogszabály, az Alkotmány 50. §  (4)  bekezdése
   feljogosítja  az OIT-ot a bíróságok igazgatására. A  Szabályzat
   az  Einfotv.  végrehajtása körében kiadott, az  Einfotv.-ből  a
   bíróságokra   háruló  feladatok  ügyviteli-igazgatási   jellegű
   részletszabályait   tartalmazó  eszköz,  és   nem   általánosan
   kötelező  magatartási szabályt megállapító norma.  Az  Einfotv.
   17. § (3) bekezdésében az OIT-nak adott felhatalmazás ezért nem
   ellentétes az Alkotmány 7/A. § (2) bekezdésével.

        5. Az alapjoggal való összefüggés miatt az Alkotmány 2.  §
   (1)  bekezdéséből  levezethető normavilágosság  követelményének
   érvényesülése különös jelentőséggel bír.
        A  normavilágosság  sérelme miatt  az  alkotmányellenesség
   akkor  állapítható meg, ha a szabályozás a jogalkalmazó számára
   értelmezhetetlen, vagy eltérő értelmezésre ad módot,  és  ennek
   következtében a norma hatását tekintve kiszámíthatatlan,  előre
   nem  látható helyzetet teremt a címzettek számára, illetőleg  a
   normaszöveg  túl általános megfogalmazása miatt teret  enged  a
   szubjektív,  önkényes  jogalkalmazásnak [pl.:  1160/B/1992.  AB
   határozat, ABH 1993, 607, 608.; 10/2003. (IV. 3.) AB határozat,
   ABH  2003, 130, 135–136.; 1063/B/1996. AB határozat, ABH  2005,
   722,  725–726.; 381/B/1998. AB határozat, ABH 2005, 766, 769.].
   Alkotmánysértésnek  csak  az minősül tehát,  ha  a  sérelmezett
   jogszabály    tartalma   olyan   mértékben    homályos,    vagy
   rendelkezései  annyira ellentmondásosak, hogy  a  feloldásra  a
   jogszabály-értelmezés nem elegendő (1263/B/1993. AB  határozat,
   ABH 1994, 672, 673.).
         5.1.  Az  Einfotv.  17.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a
   Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák érdemi határozatait kell a
   gyűjteményben közzétenni. E § (2) bekezdése pedig a közzéteendő
   határozatok  körét kiterjeszti valamennyi közigazgatási  perben
   hozott  érdemi  döntésre  is,  ha a  felülvizsgált  határozatot
   egyfokú eljárásban hozták, és a bíróság határozata ellen  nincs
   helye jogorvoslatnak.
         Az  Einfotv.  e  rendelkezései  a  jogerős  határozatokra
   vonatkoznak,  melyek rendes jogorvoslattal már nem  támadhatók.
   Az Einfotv. e helyen nem tulajdonít jelentőséget annak, hogy  a
   kérdéses  határozatot felülvizsgálati kérelemmel megtámadták-e;
   a  jogerős határozatot abban az esetben is közzé kell  tenni  a
   gyűjteményben,  ha  felülvizsgálati eljárás van  folyamatban  —
   amelynek  eredményeképp a jogerős határozat is  hatályon  kívül
   helyezhető,  és  helyette  új  határozat  hozható,  illetve   a
   megtámadott határozat megváltoztatható. A Legfelsőbb Bíróságnak
   a  felülvizsgálati eljárás során hozott ítéletét — az  Einfotv.
   17.  §  (1)  bekezdése értelmében — a gyűjteményben közzé  kell
   tenni.
        Az  Einfotv.  17.  § (1) és (2) bekezdései  alapján  tehát
   időben elválik a jogerős határozat és a felülvizsgálati kérelem
   alapján  meghozott  ítélet  gyűjteményben  történő  közzététele
   azokban   az   esetekben,  amikor  a  jogerős  határozatot   az
   ítélőtábla, vagy közigazgatási perben a megyei bíróság  egyfokú
   eljárásban hozta.
        Habár  az  Einfotv. 17. § (3) bekezdése az  ügyben  hozott
   határozatok  egyidejű közzétételéről rendelkezik,  az  Einfotv.
   17.  §-ának belső ellentmondása miatt nem állapítható meg, hogy
   a  törvény  címzettjei  számára a norma eleve  értelmezhetetlen
   vagy  alkalmazhatatlan lenne; az ellentmondás  jogértelmezéssel
   feloldható.
        5.2.  Nem  sérti a normavilágosság követelményét  az  sem,
   ahogyan az Einfotv. szabályozza azt, hogy az anonimizálás  mely
   szervnek  a  feladata,  ha az adott ügyben  hatósági  határozat
   felülvizsgálatára kerül sor.
        Az  Einfotv. 17. § (3) bekezdésének lehetséges értelmezése
   az, hogy a hatósági határozatok anonimizálása és digitalizálása
   a   bíróság  feladata.  Az  Einfotv.  jelen  határozat  IV.  3.
   pontjában ismertetett szabályaiból megállapítható az is, hogy a
   hatósági  határozat  anonimizálása  az  ügyben  eljáró   melyik
   bíróság feladata.

   6.  A  fentiek  alapján  az  Alkotmánybíróság  elutasította  az
   indítványt.  Megállapítható,  hogy  az  Einfotv.  17.   §   (3)
   bekezdése   nem   ellentétes  sem  az  Alkotmány   2.   §   (1)
   bekezdésével, sem a 7/A. § (2) bekezdésével, sem a 61. §-ával.
                       Dr. Paczolay Péter s. k.,
                      az Alkotmánybíróság elnöke,
                         előadó alkotmánybíró
                       
         Dr. Balogh Elemér s. k.,     Dr. Bihari Mihály s. k.,
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Bragyova András s. k.,    Dr. Holló András s. k.,
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Kiss László s. k.,        Dr. Kovács Péter s. k.,
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

                       Dr. Stumpf István s. k.,
                            alkotmánybíró
    Dr. Lévay Miklós alkotmánybíró különvéleménye

    Nem   értek   egyet   a   határozat  rendelkező   részével   és
    indokolásával.  Álláspontom  szerint  az  Einfotv.  17.  §  (3)
    bekezdésének    alkotmányellenességét   meg    kellett    volna
    állapítani,  és  a  támadott  rendelkezést  meg  kellett  volna
    semmisíteni,  mert  sérti az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdéséből
    levezetett  jogbiztonság követelményét és az Alkotmány  7/A.  §
    (1) és (2) bekezdését.
    Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az Alkotmány 61.
    §-ából következik mind az egyéni véleménynyilvánítási szabadság
    szubjektív, alanyi joga, mind az e jog érvényesülését  szolgáló
    objektív,  állami  intézményvédelmi  kötelezettség.  Ez  utóbbi
    része  –  s  egyébként a véleményszabadság érvényesülésének,  a
    társadalmi,   politikai  folyamatokban  való   felelős   egyéni
    részvételnek      nélkülözhetetlen     feltétele      –      az
    információszabadság  biztosítása,  amely   az   egyén   számára
    elsődlegesen  az informáltsághoz való jogban és az  információk
    megszerzésének szabadságában ölt testet.
    Az  információszabadság immanens tartalma, hogy a  közfeladatot
    ellátó  szervek és személyek kezelésében lévő adatok – törvényi
    kivételektől  eltekintve  –  bárki  számára  hozzáférhetők   és
    megismerhetők   legyenek.   A   hozzáférhetőség   két   szinten
    biztosítható:  a konkrét adatigénylésre jogosult  számára  való
    egyedi  megismerhetőség lehetővé tételével és  proaktív  módon:
    azaz  a  bárki  számára  elérhető  tartalom  közzétételével.  A
    hozzáférhetőségi  szintek  meghatározásakor   jelentősége   van
    annak,   hogy   a  személyes  adatok  védelme,  az  információs
    önrendelkezéshez való jog és az információszabadság biztosítása
    között  megmaradjon az összhang, minthogy az Alkotmány  61.  §-
    ából,  de  további  rendelkezéseiből  sem  vezethető  le  olyan
    követelmény,  amely  egyik vagy másik  elv  számára  prioritást
    garantálna.
    Az  Alkotmánybíróság  a  60/1994. (XII.  24.)  AB  határozatban
    mutatott  rá  arra, hogy legitim cél érdekében  kivételt  lehet
    tenni   a   személyes   adatok  védelme   alól   az   általános
    megismerhetőség javára (ABH 1994, 342, 353.), a közérdekű  adat
    fogalmát  pedig  mindig  is az Avtv. rendelkezéseinél  tágabban
    értelmezte.  A  37/2005.  (X.  5.)  AB  határozatában   azonban
    összefoglalóan kiemelte, hogy az Alkotmány 59. § (1)  bekezdése
    akkor  is  megköveteli a jogkorlátozás általános  feltételeinek
    betartását,  ha  a  személyes adatok nyilvánosságra  hozatalára
    közérdekből  sor kerül. A puszta információs érdek ugyanis  nem
    elég a személyes adatok védelméhez való jog korlátozásához (ABH
    2005, 390, 397-398.). Ilyen esetekben az Alkotmány 59. és 61. §-
    ait egymásra tekintettel kell vizsgálni.
    Számos  határozatban  hívta fel a figyelmet  a  testület  –  az
    Alkotmány  61.  §-ának  kontextusában  –  arra  is,   hogy   az
    információs  önrendelkezéshez való jogot támogató garanciák  az
    adatfeldolgozási  folyamatokból még akkor sem  mellőzhetők,  ha
    törvény  rendeli  el a személyes adat kötelező kiszolgáltatását
    és  a  felhasználás  módját; ha pedig az  adatfeldolgozásra  az
    adatalany beleegyezése nélkül kerül sor, külön biztosítékok  is
    szükségesek  [először:  15/1991. (IV. 13.)  AB  határozat,  ABH
    1991, 40.]. Ezt az egyensúlyt kell megteremtenie a jogalkotónak
    az  adatvédelemre vonatkozó konkrét törvény és  az  adatvédelem
    elveinek     érvényesülését    biztosító    más    jogszabályok
    rendelkezéseinek összehangolásával.
    Az   összhangzattan  biztosítása  különösen  nehéz  feladat  az
    igazságszolgáltatás  világában,  mivel  az  információszabadság
    általános elvei itt sajátos körülmények között érvényesülnek. A
    bírósági  eljárás nyilvánosságához kezdettől fogva a társadalmi
    ellenőrzés  igénye  társul. Korábban a tárgyalás  nyilvánossága
    elsősorban  az  önkényes bírósági eljárások lefolytatásának  és
    ítéletek   meghozatalának  kizárását  célozta,  a  nyilvánosság
    védernyője  ezért elsősorban a felekre/terheltekre terjedt  ki.
    Utóbb  azonban a védelmi funkció mellett – a bírói függetlenség
    felértékelődésével,  az  ítélkezésnek a  jog  társadalomalakító
    szerepében   való  jelentősége  elismerésével  –  megjelent   a
    transzparencia  igény: a bírói szervezet működésének,  a  bírói
    tevékenység   átláthatóságának   követelménye.   A   társadalmi
    kontroll lehetőségének kiszélesítését támogatta (támogatja)  az
    informatika   fejlődése,   s  ezzel  együtt   az   elektronikus
    nyilvánosság iránti igény megjelenése.
    Ugyanakkor  a  tárgyalás – pillanatnyi –  nyilvánossága  és  az
    Internet   révén   a  folyamatos  jelent  biztosító   digitális
    nyilvánosság  között  jelentős minőségi  különbségek  vannak  a
    nyilvánosság   korlátját   jelentő  adatvédelemhez   való   jog
    szempontjából is. A per, a bizonyítási eljárás folyamata,  majd
    pedig  a  bírói döntés és az azt tartalmazó határozat, valamint
    annak  indokolása ugyanis számos személyes adatot  keletkeztet,
    illetve  –  logikai  sorban összefoglalva –  tartalmaz.  Köztük
    olyanokat  is, amelyek államtitkokat vagy más, hasonló  védelem
    alatt álló adatokat, valamint üzleti-, bank-, adó-, biztosítási
    titkokat,  illetve  egyéb, szorosan és  közvetlenül  személyhez
    fűződő  információkat  tartalmaznak,  sokszor  nem  csupán   az
    ügyféli  pozícióban lévő személyek, hanem más eljárási  alanyok
    (pl. sértett) vonatkozásában is.
    A  digitális nyilvánosság körében az adatvédelemhez való jog és
    a  társadalmi  nyilvánosság, valamint a transzparencia  közötti
    konfliktust  az  anonimizálás oldhatja fel –  döntően  ide  nem
    értve  azokat  az  eseteket, amikor  az  eljárásban  érintettek
    valamelyike közszereplő. Utóbbiak esetén ugyanis már az eljárás
    folyamatban  léte  alatt  olyan adattömeg  kerül  szükségképpen
    nyilvánosságra,  amelyet anonimizális révén, utólag  sem  lehet
    eliminálni.  Ettől  eltérő  –  és a  bírósági  ítélkezés  döntő
    többségét  kitevő – esetekben azonban az anonimizálás funkciója
    az,  hogy  a  digitális  nyilvánosság körében  megszüntesse  az
    adatalany és az adat közötti kapcsolatot, annak érdekében, hogy
    az  adatalany  számára  az Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt  személyes adatok védelméhez való jog elve a  digitális
    nyilvánosság keretében se szenvedjen aránytalan korlátozást.
    A   bíróságok  működése  iránti  transzparencia  igény   és   a
    jogalkalmazás  során  alkalmazott  jogértelmezés  széles   körű
    megismerhetőségéhez   fűződő  jog   társadalmi   jelentőségének
    elismerése,  a  jogbiztonságból  és  az  információszabadságból
    következő  azon  alkotmányos  cél,  hogy  a  jogalanyok   minél
    szélesebb   körben  a  jog  feltárt  tartalmához   igazíthassák
    magatartásukat:    indokolhatja    ugyanis     ezen     alapjog
    korlátozásának  szükségességét,  de  nem  jelenthet  az   egyén
    számára indokolatlan és aránytalan korlátozást.
    Az  aránytalanság  vizsgálatakor figyelemmel kell  lenni  arra,
    hogy a digitális nyilvánosság lényegében korlátlan idejű és  az
    Internet révén korlátlan hatókörű hozzáférhetőséget biztosít  a
    legszélesebb  nyilvánosság számára. Ebből a szempontból  messze
    túlmegy  az  elektronikus nyilvánosság egyéb  válfajainak  (pl.
    közvetítés)  általános hatókörén. Számolni kell továbbá  azzal,
    hogy  az anonimizált határozat s az Interneten közzétett  egyéb
    tartalom  (itt:  pl.  az  adott  ügyről/tárgyalásról  közzétett
    korábbi  tudósítások, adott személyekről, cégekről hozzáférhető
    egyéb,  korábbi  adatok)  minden különösebb  képzettség  nélkül
    összekapcsolható.  Azaz,  az  anonimizálás   is   csak   eltérő
    mértékben  képes  garantálni,  hogy  az  adattartalom   és   az
    adatalany  közötti kapcsolat visszafordíthatatlanul megszűnjön.
    A   digitális   nyilvánosság  biztosításának   terén   hosszabb
    gyakorlattal  rendelkező  államok  (pl.  az  Amerikai  Egyesült
    Államok)  példáiból  ugyanis tudható,  hogy  önálló  „szakmává”
    nőtte  ki  magát  az  anonimizálás  visszafordítására  alkalmas
    technikák  megteremtése,  annak  végeredménye  pedig  piacképes
    termék lett.
    Ezek   a   körülmények  kiemelik  az  anonimizálás  körében   a
    szakszerűség  és  az adatkezelői felelősség  követelményét.  Az
    anonimizálás  soha nem lehet mechanikus, miközben a  választott
    anonimizálási  technika nem járhat a bírói döntés  torzításával
    sem. Az Einfotv. előírásai szerint nem sérülhet a megállapított
    tényállás,  de  a személyes és bizalmas adatok nem  kerülhetnek
    nyilvánosságra.  Ez a magyarázata annak, hogy  az  Einfotv.  az
    anonimizálást eredendően az ügyben eljárt bíróságokra  (bíróra)
    –  és  nem  például az OIT Hivatalra – bízta,  rámutatva  ezzel
    arra, hogy a hitelesség, teljeskörűség, szakszerűség, pontosság
    követelményét  nem  bármely adatkezelő képes  garantálni.  Ezek
    érvényesüléséhez  ugyanis  olyan fokú  ügyismeret  kell,  amely
    külső,  vagy ahhoz hasonló pozícióban lévő adatkezelők esetében
    nem biztosítható.
    Ebből a szempontból az OIT Hivatal jogállása pedig leginkább  a
    külső  szervezetek jogállásával azonosítható, mert az  a  Bszi.
    55.  § (1) bekezdéséből következően a Hivatal csupán igazgatási
    szerv,  és  nem része a bírói szervezetnek. Az Alkotmánybíróság
    222/B/2006. AB határozatából (ABH 2009, 870.) is az  következik
    továbbá,  hogy a Hivatal az OIT döntés-előkészítő,  végrehajtó,
    közreműködő  szerve,  s  a  Bszi. számos  további  rendelkezése
    többek  között  éppen ezért ír elő a Hivatalba beosztott  bírák
    számára ítélkezési tilalmat.
    A   Hivatal  ugyanakkor  nem  alkotmányos  szerv;  jogállása  –
    figyelemmel az Alkotmány 7/A. § (1)-(2) bekezdésére –  azt  nem
    teszi  lehetővé, hogy akár a bíróságokra, akár más  alkotmányos
    szervekre, egyéb intézményekre vonatkozóan kötelező szabályokat
    alkosson.  Kizárólag  saját  belső  működésének  szabályozására
    jogosult, a vonatkozó törvények alapján (Bszi., Bjj.) és  egyéb
    jogszabályok  rendelkezéseivel  összhangban.  Ez  a  felismerés
    egyébként    világosan    tükröződik    az    Einfotv.    egyéb
    rendelkezéseinek  konstrukciójában is.  A  2.  §  rendelkezései
    ugyanis  a törvény egészére vonatkozóan pontosan körülírják  az
    adatgazdálkodásban résztvevő szervek jogállását.
    Eszerint adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely  az
    elektronikus  úton  kötelezően  közzéteendő  közérdekű   adatot
    előállította,  illetve amelynek a működése  során  ez  az  adat
    keletkezett.  A  2. § (1) bekezdés b) pontja és  a  16.  §  (2)
    bekezdése  alapján  a Hivatal viszont csak adatközlő,  amely  a
    megjelenés technikai megvalósításáról is gondoskodik.  (Lehetne
    az  is  a konstrukció, hogy az adatfelelős, azaz a közfeladatot
    ellátó  szerv  maga teszi közzé az adatokat.)  Ebből  egyenesen
    következik,  hogy  az adatfelelős feladata az anonimizálás,  az
    adatközlő   a   „készen  kapott”  adatot  teszi   közzé,   azon
    változtatást nem végez, nem végezhet. Vagyis a bíróságok  –  de
    főként  nem  a  Hivatal  –  még kiterjesztő  értelmezéssel  sem
    jogosultak más hatóság határozatának anonimizálására, mert ezen
    határozatok tekintetében nem adatfelelősök.
    Ugyanakkor  adatgazdálkodási szempontból más  alkotmányos  vagy
    prejudiciális  szervek,  egyéb, a  bírósági  eljárás  keretében
    megtámadható  határozatot  hozó  döntéshozatali  kompetenciával
    rendelkező intézmények tekintetében maga a bíróság  is  csak  a
    külső    adatkezelő   jogállásába   helyezkedhet.   E   szervek
    határozatainak anonimizálása tekintetében a bíróság  éppen  úgy
    nem   garantálhatja   a   szakszerűség,   a   hiteltérdemlőség,
    teljeskörűség  és  további adatvédelmi elvek érvényre  jutását,
    ahogyan  a  Hivatal  nem  képes  azt  biztosítani  a  bíróságok
    tekintetében. Az adatjogi követelmények sérülése  pedig  reális
    veszélyforrás,  a  személyes adatok védelméhez  fűződő  alapjog
    aránytalan korlátozása tekintetében.
    Mindemellett,  az  Einfotv.  támadott  rendelkezéséből  nem  is
    következik  a  bíróságok  olyan irányú kötelezettsége,  hogy  a
    transzparencia követelményének érvényesülését ezek tekintetében
    biztosítsa.  A vitatott rendelkezés hatóköre korlátozott,  mert
    az,   az   Einfotv.   által  jelentősnek  ítélt   követelmények
    teljesülése  érdekében  –  a  bíróságokra  vonatkozó  fejezetbe
    ágyazottan  –  a kizárólag bíróságokra irányadó követelményeket
    fogalmaz meg.
    A  kifejtettekre  figyelemmel a támadott –  az  Einfotv.  belső
    összhangját is megbontó – rendelkezés alkotmányellenességét meg
    kellett  volna  állapítani, és azt az  Alkotmánybíróságnak  meg
    kellett volna semmisíteni.

    Budapest, 2011. március 28.

    Dr. Lévay Miklós
    alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     873/B/2008. 873/B/2008
     Date of the decision:
     .
     03/28/2011
     .
     .