English
Hungarian
Ügyszám:
.
744/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 744/B/2004. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/1281
.
A döntés kelte: Budapest, 02/01/2005
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozta  a
   következő

                           határozatot:
                                
   Az  Alkotmánybíróság  a lőfegyverekről és  lőszerekről  szóló
   2004.   évi   XXIV.  törvény  12.  §  alkotmányellenességének
   megállapítására   és  megsemmisítésére  irányuló   indítványt
   elutasítja.
                              Indokolás

                                 I.
                                 
    1. Az Alkotmánybírósághoz indítvány érkezett a lőfegyverekről
    és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban:
    Lft.)   12.  §  alkotmányellenességének  megállapítására   és
    megsemmisítésére.  Az  indítványozó  szerint   a   lőfegyver-
    kereskedőkre  vonatkozóan  megállapított  adat-nyilvántartási
    kötelezettség  sérti  az  Alkotmány 59.  §  (1)  bekezdésében
    biztosított   személyes   adatok   védelméhez   való   jogot.
    Érvelésében   kifejtette,  hogy  a   lőfegyver-kereskedők   a
    nyilvántartással  olyan  személyes adatok  birtokába  jutnak,
    amelyek   biztonságos  adatkezelését  nem   tudják   ellátni.
    Hozzátette:  az engedélyes lőfegyverrel rendelkező  személyek
    adatainak   illetéktelenek   általi   felhasználása    komoly
    közbiztonsági kockázatot jelent.

    Indítvány-kiegészítésében  a  kérelmező  bemutatott  egy,   a
    fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.
    rendelet  melléklete alapján kiállítandó jelentőlapot.  Ezzel
    kapcsolatban   is  hangsúlyozta,  hogy  a  személyes   adatok
    nincsenek   biztonságban   a   lőfegyver-kereskedőknél.    Az
    indítványozó kifejezte azt a meggyőződését, hogy a lőfegyver-
    tulajdonosok személyes adatainak nyilvántartását kizárólag  a
    hatóság végezhetné.

    Az    Alkotmánybíróság   eljárása    során    beszerezte    a
    belügyminiszter véleményét.

    2.  Az indítvány elbírálása során figyelembe vett jogszabályi
    rendelkezések a következők:

    2.1. Az Alkotmány rendelkezése:
     
     „59.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint  a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”
     
    2.2. Az Lft. rendelkezése:

     „12.  §  (1)  A  lőfegyver-kereskedő a lőfegyver  és  lőszer
    forgalmazásakor köteles a vevő, az eladó (szállító),  illetve
    a megrendelő adatait, illetőleg a lőfegyver, lőszer azonosító
    adatait  nyilvántartásba venni, a vevő, az eladó  (szállító),
    illetve   a   megrendelő  azonosítását  a  személyazonosságát
    igazoló  hatósági  igazolvány alapján  elvégezni,  engedélyük
    érvényességéről  meggyőződni, és a  (2)  bekezdésben  foglalt
    adatokat a lőfegyverek központi nyilvántartásába továbbítani.
    (2) A lőfegyver-kereskedő nyilvántartja:
    a) a lőfegyver azonosító adatait;
    b) a lőszer azonosítását lehetővé tevő adatokat;
    c)   a  vevő,  az  eladó  (szállító),  illetve  a  megrendelő
    természetes   személyazonosító   adatait,   állampolgárságát,
    lakóhelyét,  személyazonosságát igazoló hatósági  igazolványa
    számát,   az   engedély  számát,  az   azt   kiállító   szerv
    megnevezését;
    d)   a  vevő,  az  eladó  (szállító),  illetve  a  megrendelő
    szervezet       cégszerű      megnevezését,      kereskedelmi
    meghatalmazottja  természetes  személyazonosító  adatait,  az
    engedély számát, továbbá a kiállító szerv megnevezését.”

                                 II.
                                 
    Az  indítványozó által támadott rendelkezés, vagyis  az  Lft.
    12.   §-a  a  lőfegyver-kereskedőkre  vonatkozó  adatkezelési
    szabályokat   (adatgyűjtés,   adat-nyilvántartás   és   adat-
    továbbítás)  tartalmazza,  amelyek  2004.  május   1-je   óta
    hatályosak.

    Az   Lft.  23.  §-ából  kitűnik,  hogy  a  törvény  a  Magyar
    Köztársaság  és  az  Európai Közösségek  és  azok  tagállamai
    között  társulás  létesítéséről  szóló,  Brüsszelben,   1991.
    december  16-án  aláírt  Európai Megállapodás  kihirdetéséről
    szóló  1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az  Európai
    Közösségek   Tanácsának   a   fegyverek   megszerzésének   és
    tartásának  ellenőrzéséről  szóló  91/477/EGK  irányelvén  (a
    továbbiakban: Irányelv) alapul.

    Az  Európai  Unióhoz történő csatlakozásról  szóló  szerződés
    kihirdetése   a   2004.   évi  XXX.   törvény   elfogadásával
    megtörtént. A csatlakozás feltételeiről, valamint az  Európai
    Unió  alapját képező szerződések kiigazításáról szóló  okmány
    2.  cikke értelmében a csatlakozás időpontjától kezdődően  az
    eredeti  szerződések rendelkezései és az intézmények által  a
    csatlakozást  megelőzően  elfogadott  jogi  aktusok   az   új
    tagállamok  számára kötelezőek és – bizonyos feltételekkel  –
    alkalmazandók ezekben az államokban.

    Az  irányelvek,  mint  az Unió un. másodlagos  jogforrásai  a
    tagállamok  számára  azt  teszik  kötelezővé,  hogy  a  saját
    jogalkotási eljárásukban az irányelvek tartalmának  megfelelő
    szabályozást alakítsanak ki. Az Irányelv 3. cikke  értelmében
    egyébként a tagállamok nemzeti jogszabályaikban elfogadhatnak
    az irányelvben meghatározottnál szigorúbb rendelkezéseket is.

    Az  Alkotmánybíróság  a  17/2004. (V.  25.)  AB  határozatban
    előkérdésként vizsgálta az Országgyűlés által elfogadott,  az
    Európai Unió Bizottsága egyes rendelkezéseinek végrehajtására
    kiadott   jogszabály  és  az  Európai  Unió   jogszabályainak
    kapcsolatát.   Következtetésként   megállapította,   hogy   a
    vizsgált   hazai  jogszabály  rendelkezései   nem   az   Unió
    rendeleteinek  lefordítását, közzétételét jelentik,  hanem  a
    rendeletek  célkitűzéseinek a magyar  jog  saját  eszközeivel
    történő  megvalósítását.  Az  Alkotmánybíróság  hangsúlyozta:
    „[a]z indítványban kifogásolt rendelkezéseknél nem az Európai
    Unió szabályainak érvényessége vagy e szabályok értelmezése a
    kérdés,    hanem   az   Unió   rendeleteinek   végrehajtására
    alkalmazott  magyar  jogi szabályozás alkotmányossága.”  (ABK
    2004. május, 388, 391.)

    Az  Alkotmánybíróság a jelen ügyben előterjesztett  indítvány
    folytán   is   az   Irányelven  alapuló   magyar   jogszabály
    alkotmányosságának  vizsgálatát végezte el  anélkül,  hogy  a
    vizsgálat  az  Irányelv érvényességét vagy  az  implementálás
    megfelelőségét érintette volna.

    Az indítvány megalapozatlan.

    1.    Az    Alkotmánybíróság    a   lőfegyverek    tartására,
    forgalmazására és használatára vonatkozó egyes  rendelkezések
    alkotmányosságát többször is vizsgálta, anélkül, hogy ezek az
    eljárások  közvetlenül érintették volna a  lőfegyvertartással
    és  –forgalmazással  kapcsolatos  információs  önrendelkezési
    jogi  kérdéseket.  A  korábbi  alkotmánybírósági  határozatok
    ugyanakkor    a    jelen    ügyre   vonatkoztatható    fontos
    megállapításokat   tartalmaznak   az   alapjogi    korlátozás
    feltételeiről.

    Az  Alkotmánybíróság már működése kezdetén  rámutatott  arra,
    hogy  a  közrendet lőfegyverek használatával  súlyosan  lehet
    veszélyeztetni, ezért a lőfegyver forgalmának,  használatának
    esetenként szűkebb vagy tágabb körű korlátozása vagy  tiltása
    éppen az alkotmányos rend védelmét segíti elő. [22/1991. (IV.
    26.)  AB  határozat, ABH 1991, 408, 410.] Hangsúlyozta  ezzel
    összefüggésben  azt is, hogy az állam köteles adminisztrációs
    korlátokat felállítani olyan területeken, amelyek az élet- és
    egészséghez   való  jog  érvényesülésére  fokozott   veszélyt
    jelentenek. (677/B/1995. AB határozat, ABH 2000, 590,  597.).
    A  201/B/1995.  AB határozat szerint a szabad lőfegyvertartás
    joga egyik alapvető jogból sem vezethető le. Ellenkezőleg: ha
    lőfegyvert  korlátozatlanul  lehetne  beszerezni,   mivel   a
    fegyvert  nemcsak önvédelemre, hanem jogtalan támadásokra  is
    fel   lehet   használni,   külföldi  statisztikai   adatokkal
    igazolhatóan  éppen  az  élethez fűződő  emberi  jogtól  való
    önkényes  megfosztások számának növekedésével kellene  számot
    vetni.  A  közbiztonság – benne az emberi élet és méltóság  –
    védelme  az  Alkotmány  40/A.  §  (2)  bekezdése  szerint   a
    „rendőrség alapvető feladata”. (ABH 1995, 774, 775.)

    Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata tehát azt  mutatja,  hogy  a
    lőfegyvertartás    kérdéskörét   mindig   összekapcsolta    a
    közbiztonság   védelmével   is,   és   általában   azzal    a
    veszélyhelyzettel,    amit    a    lőfegyverek     birtoklása
    szükségképpen   eredményez.  Éppen  ebből  fakadóan   különös
    jelentősége   van   annak,  hogy  a  lőfegyverek   (lőszerek)
    tulajdonosi (birtoklási) azonosíthatósága biztosított legyen.

    2.  Az Alkotmánybíróság a 15/1991. (IV. 13.) AB határozatában
    (a   továbbiakban:   Abh.)   bontotta   ki   az   információs
    önrendelkezési jog tartalmát. E szerint: „[az] Alkotmány  59.
    §-ában  biztosított személyes adatok védelméhez  való  jognak
    […]  az  a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes
    adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Személyes  adatot
    felvenni  és felhasználni tehát általában csakis az  érintett
    beleegyezésével  szabad;  mindenki  számára  követhetővé   és
    ellenőrizhetővé  kell tenni az adatfeldolgozás  egész  útját,
    vagyis  mindenkinek  joga van tudni, ki, hol,  mikor,  milyen
    célra  használja  fel  az  ő  személyes  adatát.  Kivételesen
    törvény      elrendelheti     személyes     adat     kötelező
    kiszolgáltatását, és előírhatja a felhasználás módját is.  Az
    ilyen   törvény   korlátozza  az  információs   önrendelkezés
    alapvető   jogát,  és  akkor  alkotmányos,  ha  megfelel   az
    Alkotmány  8. §-ában megkövetelt feltételeknek.”  (ABH  1991,
    40, 42.)

    Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban leszögezte: „[a]z információs
    önrendelkezési   jog   gyakorlásának  feltétele   és   egyben
    legfontosabb  garanciája a célhozkötöttség. Ez  azt  jelenti,
    hogy személyes adatot feldolgozni csak pontosan meghatározott
    és   jogszerű  célra  szabad.  Az  adatfeldolgozásnak  minden
    szakaszában  meg kell felelnie a bejelentett  és  közhitelűen
    rögzített  célnak.  Az adatfeldolgozás  célját  úgy  kell  az
    érintettel  közölni, hogy az megítélhesse az  adatfeldolgozás
    hatását   jogaira,  és  megalapozottan  dönthessen  az   adat
    kiadásáról; továbbá, hogy a céltól eltérő felhasználás esetén
    élhessen  jogaival.  Ugyanezért az  adatfeldolgozás  céljának
    megváltozásáról is értesíteni kell az érintettet. Az érintett
    beleegyezése  nélkül  az  új  célú  feldolgozás  csak   akkor
    jogszerű,  ha azt meghatározott adatra és feldolgozóra  nézve
    törvény    kifejezetten   megengedi.   A   célhozkötöttségből
    következik,  hogy  a meghatározott cél nélküli,  ’készletre’,
    előre   nem   meghatározott  jövőbeni   felhasználásra   való
    adatgyűjtés és -tárolás alkotmányellenes.
    A  másik  alapvető garancia az adattovábbítás  és  az  adatok
    nyilvánosságra hozásának korlátozása.” (ABH 1991, 40, 42.)

    3.    A   személyes   adat   felvétele   illetőleg   gyűjtése
    adatkezelésnek  minősül. Személyes adat akkor  kezelhető,  ha
    ahhoz  az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetőleg  –
    törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben
    –   helyi   önkormányzat  rendelete  elrendeli.  A   kötelező
    adatkezelés  esetén az adatkezelés célját és  feltételeit,  a
    kezelendő  adatok körét és megismerhetőségét, az  adatkezelés
    időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést
    elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

    Az Lft. 12. §-ának (1) bekezdése állapítja meg az adatkezelés
    célját  és feltételét; a (2) bekezdés rendelkezik a kezelendő
    adatok köréről; a 13-18. §-ok tartalmazzák a kezelendő adatok
    megismerhetőségére vonatkozó garanciális szabályokat;  a  13.
    §,   valamint  a  18.  §  (1)  bekezdése  határozza  meg   az
    adatkezelés időtartamát; míg az adatkezelő személyét a 12.  §
    (1) bekezdése rögzíti.

    Az   Lft.   12.   §   szabályozásában  a  lőfegyver-kereskedő
    adatkezelése   a  vevő,  az  eladó  (szállító),   illetve   a
    megrendelő   bizonyos  személyes  adataira  terjed   ki.   Az
    érintetteknek az Alkotmány 59. § (1) bekezdésében biztosított
    információs önrendelkezési joga korlátozásának szükségességét
    az  a  körülmény  alapozza  meg, hogy  az  egyes  lőfegyverek
    (lőszerek)    eladását   vagy   megvásárlását    azonosítható
    személyekhez  kell kötni. Az élet- és a közbiztonság  védelme
    lőfegyverek  és  lőszerek ellenőrizhetetlen forgalma  folytán
    csorbát   szenvedne,  és  egyúttal  veszélybe   kerülne   egy
    távolabbi     összefüggés,    nevezetesen    a     bűnüldözés
    eredményességének biztosítása is.

    Az   alapjog-korlátozás  arányosságát  is  megállapította  az
    Alkotmánybíróság,  tekintettel  az  adatkezeléssel   érintett
    adatok  korlátozott  körére, az adatok továbbításának  nyomon
    követhetőségére és az időbeli korlátozásra. Az Lft. 12. § (1)
    bekezdése  csak a korlátozás alapjául szolgáló cél eléréséhez
    feltétlenül  szükséges mértékben jogosítja fel  a  lőfegyver-
    kereskedőt  az érintettek adatainak kezelésére. Az adatkezelő
    az   adatok  továbbításának  nyomon  követhetősége  érdekében
    adattovábbítási nyilvántartást is köteles vezetni [Lft. 14. §
    (2)   bekezdés,  15-18.  §-ok].  Az  adatok  nem   kezelhetők
    korlátlan ideig, ugyanis az Lft. 13. §-a értelmében erre csak
    a    lőfegyver    forgalomba    hozatala    nyilvántartásának
    felvételétől számított öt évig van lehetőség.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy  az
    Lft.  12. §-ában foglalt szabályozási tartalom az információs
    önrendelkezési jog korlátozhatósága követelményeit nem sérti.
    A  korlátozás  a  lőfegyverek  forgalmának  ellenőrizhetősége
    szempontjából  szükséges, és mivel az ehhez megkívánt  adatok
    körén túl nem terjed, arányos is.

    4.   Az   Alkotmánybíróság  –  az  indítványban  foglaltaknak
    megfelelően  –  külön  vizsgálta az Lft.  12.  §-át  abból  a
    szempontból  is,  hogy a lőfegyver-kereskedőnél  a  személyes
    adatok biztonságos kezelése biztosított-e.

    Tekintettel  arra,  hogy a lőfegyver-kereskedő  adatkezelőnek
    minősül, értelemszerűen rá is vonatkoznak az adatbiztonsággal
    kapcsolatos    rendelkezések.   Az   adatkezelő,    illetőleg
    tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az
    adatok  biztonságáról. Az adatkezelő köteles továbbá megtenni
    azokat   a   technikai   és  szervezési   intézkedéseket   és
    kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az  adat-
    és  titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
    Az  adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
    megváltoztatás,  továbbítás, nyilvánosságra  hozatal,  törlés
    vagy  megsemmisítés,  valamint a  véletlen  megsemmisülés  és
    sérülés ellen.

    Ennek  megfelelően  a lőfegyver-kereskedő  az  Lft.  12.  §-a
    szerinti  adatnyilvántartás körében  köteles  megteremteni  a
    biztonságos adatkezelés feltételeit. Amennyiben a  lőfegyver-
    kereskedő  jogi személy, akkor ez a kötelezettség közvetlenül
    a  jogi  személy  képviselőjét terheli.  Ha  az  adatkezelést
    részben  vagy egészben nem maga a lőfegyver-kereskedő illetve
    annak képviselője végzi, akkor adatfeldolgozói minőségében az
    üzlet  vezetője  vagy  alkalmazottja  köteles  a  biztonságos
    adatkezelés szabályainak eleget tenni.
     
    5. Az Alkotmánybíróság a fentiekben kifejtettekre tekintettel
    az  Lft.  12.  §-ának  az  Alkotmány 59.  §  (1)  bekezdésébe
    ütközését   nem   állapította  meg,   ezért   az   indítványt
    elutasította.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
            Dr. Bagi István               Dr. Bihari Mihály
            alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                  
            Dr. Erdei Árpád             Dr. Harmathy Attila
            előadó alkotmánybíró              alkotmánybíró
                                  
            Dr. Kiss László            Dr. Kukorelli István
            alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                  
                  Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Section 12 of Act XXIV of 2004 on Firearms and Ammunitions
     Number of the Decision:
     .
     744/B/2004
     Date of the decision:
     .
     02/01/2005
     .
     .
     en_0744_2004_ab.pdfen_0744_2004_ab.pdf