English
Hungarian
Ügyszám:
.
599/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 52/1996. (XI. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/159
.
A döntés kelte: Budapest, 11/11/1996
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára,  valamint mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló  indítványok
   tárgyában meghozta a következő

                          határozatot :

   1. a/  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a jogtanácsosi
   tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet 4. §
   második  mondata   alkotmányellenes,  ezért  e  rendelkezést
   megsemmisíti.

   A törvényerejű  rendelet 4.  §-a a következő szöveggel marad
   hatályban :   "4.  § A  jogtanácsos annál a bíróságnál, vagy
   ügyészségnél, amelynél  korábban bíró,  vagy ügyész  volt, e
   foglalkozásának megszűnésétől  számított két éven belül jogi
   képviselőként nem járhat el. "

   b/ Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy az  ügyvédségről
   szóló  1983.   évi  4.   törvényerejű  rendelet  7.  §  első
   mondatának  "vagy   hatóságnál,  "  és  "  vagy  más  érdemi
   ügyintéző volt" szövegrésze,  továbbá a 7. § második mondata
   alkotmányellenes,  ezért e rendelkezéseket megsemmisíti.

   A törvényerejű  rendelet 7.  §-a a következő szöveggel marad
   hatályban  :     "7.   §  Az   ügyvéd  annál  a  bíróságnál,
   ügyészségnél, amelynél  az  ügyvédi  kamarai  tagsága  előtt
   bíró, ügyész volt,  két éven át nem járhat el. "

   c/    Az     Alkotmánybíróság     az     alkotmányellenesség
   megállapítására irányuló további indítványokat elutasítja.

   2.  Az   Alkotmánybíróság   a   mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítása  tárgyában  előterjesztett
   indítványt elutasítja.

   3. Az  Alkotmánybíróság a  kifogásolt rendelkezések  konkrét
   ügyben   történő   alkalmazásának   megtiltására   vonatkozó
   kérelmet visszautasítja.

        Az Alkotmánybíróság  e határozatát  a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1.  A   jogtanácsosi  tevékenységről   szóló  1983.  évi  3.
    törvényerejű rendelet  ( a továbbiakban  :   Jtvr. )  4. §-a
    szerint  :     "A   jogtanácsos  annál  a  bíróságnál,  vagy
    ügyészségnél, amelynél  korábban bíró,  vagy ügyész  volt, e
    foglalkozásának megszűnésétől  számított két éven belül jogi
    képviselőként  nem   járhat  el.   E  korlátozás   alól   az
    igazságügy-miniszter, illetőleg  a legfőbb ügyész felmentést
    adhat. "

    Hasonlóan rendelkezik az ügyvédségről szóló módosított 1983.
    évi 4.  törvényerejű rendelet ( a továbbiakban :  Ütvr. ) 7.
    §-a is  :   "Az ügyvéd annál a bíróságnál, ügyészségnél vagy
    hatóságnál, amelynél  az ügyvédi kamarai tagsága előtt bíró,
    ügyész vagy  más érdemi  ügyintéző volt,  két  éven  át  nem
    járhat el. Ez alól az igazságügy-miniszter felmentést adhat.
    "

    2. Az indítványozók szerint a hivatkozott rendelkezések több
    alkotmányos alapjogot korlátoznak.

    2. 1  Véleményük szerint  a Jtvr.  és Ütvr.  rendelkezései a
    bírák és  ügyészek "röghözkötöttségét"  eredményezik,  mivel
    lehetetlenné  teszik   számukra  a  szabad  pályamódosítást.
    Sérelmet szenved tehát a foglalkozás szabad megválasztásához
    való jog ( Alkotmány 70/B § (1) bek. ) .

    2.2 Hivatkoznak  az indítványozók  az  Alkotmány  9.  §  (2)
    bekezdésében  foglalt   vállalkozáshoz  való   jognak  és  a
    gazdasági verseny  szabadságának sérelmére  is. Álláspontjuk
    szerint  ugyanis   a  Jtvr.  -ben  és  Ütvr.  -ben  szereplő
    szabályok korlátozzák  a jogtanácsosi és ügyvédi tevékenység
    vállalkozás keretében történő gyakorlását. A jogi képviselet
    részleges és  átmeneti tilalma pedig az egyenlő feltételeken
    alapuló szabad versenyt is jelentősen gátolja.

    2.3  Az   indítványozók  szerint   a   korlátozó   szabályok
    diszkriminatívak, mivel nehezítik az ügyvédi és jogtanácsosi
    pálya választását  és hátrányos  helyzetet teremtenek a jogi
    képviselet ellátásánál.  Mindez az  Alkotmány 70/A  § (1) és
    (2)   bekezdésében    foglalt   hátrányos   megkülönböztetés
    tilalmába ütközik.

    2.4 Az  indítványok szerint  a jogi  képviselet  korlátozása
    ellentétes az  Alkotmány 64.  §-ával is.  Az érvelés szerint
    sem az  ügyvéd, sem  a jogtanácsos nem fosztható meg attól a
    jogtól,  hogy  "egyedül  vagy  másokkal  együttesen  írásban
    kérelmet vagy  panaszt terjesszen  az illetékes állami szerv
    elé. "

    2.5  A   kifogásolt  szabályok   alkotmányellenessége  egyes
    indítványok szerint abban is megmutatkozik, hogy végső fokon
    a  jogkereső  közönség  védelemhez  ( védőhöz )  való  jogát
    korlátozza ( Alkotmány 57. § (3) bek. ) .

    2.6 Az  indítványok nagy  nyomatékkal  hivatkoznak  a  bírói
    függetlenség elvére  ( Alkotmány 50.  § (3) bekezdés ) . Úgy
    látják  ugyanis,   hogy  a   jogalkotó  azért  állított  fel
    korlátozó szabályokat,  mert eleve  feltételezi a  bírákról,
    hogy befolyásolhatók.

    2.7 Két  indítványozó kérte a Jtvr. 4. §-ában és az Ütvr. 7.
    §-ában   foglalt    felhatalmazás    alkotmányellenességének
    megállapítását  és   megsemmisítését.   A   két   jogszabály
    felhatalmazza az  igazságügy-minisztert, illetve  a  legfőbb
    ügyészt, hogy  a kizáró  szabály alkalmazása alól felmentést
    adjon. A diszkrecionális jogkör gyakorlásánál a jogszabályok
    megkötést nem  tartalmaznak és  így a  jogkör  ellenőrzésére
    semmilyen lehetőség nincsen.

    2.8  Az  indítványozók  a  jogalkotó  részéről  mulasztással
    előidézett alkotmányellenességet  is  felfedezni  vélnek  és
    annak megállapítását  kérik az  Alkotmánybíróságtól, hogy  a
    törvényalkotó  elmulasztotta  alapjogvédelmi  kötelességének
    teljesítését ( Alkotmány 8. § (2) bek. ) .

    2.9 Az  egyik indítványozó alkotmányjogi panaszt terjesztett
    elő. Kérte,  hogy az  Alkotmánybíróság  az  Ütvr.  és  Jtvr.
    sérelmezett rendelkezéseinek  alkalmazását zárja  ki a Pesti
    Központi Kerületi Bíróság ( PKKB ) Gazdasági Csoportja előtt
    folyamatban levő  3. G.  300. 564/1995.  és a  17.  G.  303.
    164/1994. számú ügyekben.

                                II.

    Az indítványok részben megalapozottak.

    1. 1  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Jtvr. -ben és
    az Ütvr.  -ben foglalt részleges és időleges jogi képviselet
    korlátozása  olyan   szabály,   amelynek   célja   a   bírói
    függetlenség  védelme,   valamint   annak   az   alkotmányos
    alapjognak a  biztosítása, hogy  bárki ügyében  független és
    pártatlan bíróság  igazságos ítéletet hozzon ( Alkotmány 50.
    § (3)  bek. és  57. §  (1) bek.  ) . Az  Európai Emberi Jogi
    Egyezmény  6.  cikke  hasonlóan  rendelkezik  és  pártatlan,
    független  bíróság  tisztességes  eljárásának  követelményét
    írja elő.  Az Alkotmánybíróság a bírák függetlenségéről és a
    bírói hatalomról több határozatában foglalt állást. "A bírói
    hatalom  -   amely  elválik   a  törvényhozó  és  végrehajtó
    hatalomtól -  az állami  hatalomnak  az  a  megnyilvánulása,
    amely az  erre rendelt  szervezet útján  a vitássá tett vagy
    megsértett jogról  - törvényben  szabályozott eljárás  során
    kötelező  erővel   dönt.  "   ( 59/1991.  (X.  31.)  sz.  AB
    határozat,  ABH   1991.  267.   o.  )   A  bírói  hatalomhoz
    kapcsolódó, az  eljárási törvényben  szabályozott közhatalmi
    tevékenység az igazságszolgáltatás.

    Az   igazságszolgáltatásban  való  részvétel   az  ügyészség
    alkotmányos kötelessége.  Az Alkotmány  51. §  (1) bekezdése
    szerint az  ügyészség gondoskodik  az állampolgárok jogainak
    védelméről és  a bűncselekmények  üldözéséről. A  bűnüldözés
    révén  és   a  vádképviselet   útján  az   ügyészség  önálló
    nevesített  jogosítványokkal   ( vádképviselet  és  vádelv )
    résztvevője az  igazságszolgáltatásnak. Az  Alkotmány 51.  §
    (2) bekezdése  szerint az  ügyészség "képviseli  a  vádat  a
    bírósági eljárásban.  " A  büntető eljárás  központi része a
    bírói eljárás  ugyan, de  az ítélő  szakasz előkészítése  is
    része    az    igazságszolgáltatásnak,    mint    közhatalmi
    tevékenységnek. Ennek  a törvényben  szabályozott eljárásnak
    alkotmányos alapelve  a  védelem  jogának  érvényesülése  és
    érvényesítése  is.   A   védő   szerepére   és   eljárásjogi
    helyzetére, különösen pedig a védő, a jogi képviselő sajátos
    jogállására vonatkozóan  az   Alkotmánybíróság   a  22/1994.
    (IV.16.) AB határozatában ( ABH   1994.  130-131.   o.  )  a
    következőket állapította  meg :    "Az  ügyvédi  foglalkozás
    elsősorban  az  igazságszolgáltatáshoz  és  jogalkalmazáshoz
    kapcsolódó tevékenység.  Az igazságszolgáltatásban védőként,
    vagy  jogi   képviselőként  való   közreműködés  alkotmányos
    követelmény, és  az eljárási törvények kötelező előírása. Az
    ügyvéd  ( a   jogi  képviselő )   eljárásjogi  státusát   és
    helyzetét  törvény   szabályozza,  eljárásbeli   jogait   és
    kötelességeit  ugyancsak   törvény  írja   elő.  Az   ügyvéd
    tevékenységét  és   feladatait  tehát  nem  lehet  önmagában
    megítélni és  önmagában szabályozni,  hanem  csak  annak  az
    eljárásjogi rendszernek függvényében, amelyben tevékenysége,
    feladata magának a rendszernek egésze, és amely rendszerből,
    a  rendszer   munkamegosztásából  következik  a  foglalkozás
    sajátképpenisége.  A   foglalkozás  sajátossága   tehát   az
    igazságszolgáltatás  és  jogalkalmazás  rendszeréből  folyik
    azon túl, hogy az igazságszolgáltatáshoz és jogalkalmazáshoz
    kapcsolódik.  Az   ügyvédi  foglalkozásgyakorlás   szabályai
    közjogi tartalmú, illetve vonatkozású normák. "

    A pártatlanság,  az  elfogulatlan  és  tisztességes  eljárás
    alkotmányos  követelmény.   Ennek  eljárásjogi  biztosítékai
    többek között  az ún.  eljárási kizárási szabályok ( Pp. 13-
    21. §-ok  és Be.  35-43. § ) .  Ezek a  szabályok  az  adott
    eljárásjogi     funkcióval     összeférhetetlen     esetekre
    vonatkoznak. Ezekhez  a kizárási  szabályokhoz társulnak  az
    indítványokban támadott további szabályok. Ez utóbbiak olyan
    hivatal- és foglalkozásváltási esetekre vonatkoznak, amelyek
    eljárásjogi   státusváltással,    eljárási   szerepváltással
    függenek össze.

    A kifogásolt  szabályok nem  teszik lehetővé, hogy volt bíró
    vagy ügyész  ügyvédként vagy jogtanácsosként foglalkozásának
    megszűnésétől számított  két éven  belül jogi  képviselőként
    eljárjon, de csak annál a bíróságnál vagy ügyészségnél, ahol
    megelőzően  ügyész   vagy  bíró  volt.  Ez  a  jogkorlátozás
    alkotmányos  indokon  nyugszik  :  a  bíróságok  befolyástól
    mentes eljárását  hivatott elősegíteni és annak megelőzését,
    hogy az  igazságszolgáltatás pártatlanságát  és  az  eljárás
    tisztességét bárki megkérdőjelezhesse. Az Alkotmánybíróság a
    67/1995. (XII.  7.) AB  határozatában már  megállapította  :
    "El  kell   kerülni  minden  olyan  helyzetet,  amely  jogos
    kétséget kelt  a bíró  pártatlansága  tekintetében".   ( ABH
    1995. 347. ) Az előírások az egyes eljárásokban lehetségesen
    előforduló  kétértelmű   helyzetek  megelőzését  szolgálják,
    mivel a  peres  felekben  esetleg  felmerülő  kétségeket  is
    alkalmasak eloszlatni.

    1.2  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  pártatlan
    igazságszolgáltatáshoz való jog érvényesülésének alkotmányos
    indokával nem  függ össze a "volt hatósági érdemi ügyintéző"
    képviseleti jogának  korlátozása annál  a  hatóságnál,  ahol
    szolgálatot teljesített.  Nincs tehát  alkotmányos  indok  a
    kizárásra, mivel nem érinti a védendő alkotmányos alapjogot.

    1.3  Nem   helytálló  az   indítványozók  érvelése  abban  a
    tekintetben, hogy a hivatkozott szabályok alkotmányellenesen
    korlátozzák a  foglalkozás szabad megválasztásának alapjogát
    ( Alkotmány 70/B § (1) bek. ) .

    Az Alkotmánybíróság  a 21/1994.  (IV. 16.)  AB határozatában
    részletesen  kifejtette   a  foglalkozáshoz   való   alapjog
    természetére és  korlátozhatóságára vonatkozó  álláspontját.
    Eszerint  ez   az  alapjog   a   szabadságjogokhoz   hasonló
    védelemben részesül  az állami beavatkozások és korlátozások
    ellen. A  korlátozások alkotmányossága azonban más-más mérce
    alapján minősíthető aszerint, hogy a foglalkozás gyakorlását
    vagy annak  szabad megválasztását  korlátozza-e az  állam. A
    foglalkozáshoz való jogot az veszélyezteti a legsúlyosabban,
    ha az  illető tevékenységtől  az érintett  el van zárva, azt
    nem választhatja.  A vizsgált esetben a szabályok egyáltalán
    nem érintik a foglalkozás szabad megválasztását, hiszen ezek
    éppen  az   ügyvédként  és   jogtanácsosként  való  működést
    rendezik. Érintik  viszont a  foglalkozás gyakorlását,  ezen
    belül is  a képviseleti  jogot. Az Alkotmánybíróság említett
    határozatában   a   foglalkozás   gyakorlás   korlátozásának
    alkotmányos   mércéjét    a    szakmai    és    célszerűségi
    indokoltságban állapította  meg  és  utalt  arra,  hogy  itt
    alapjogi  problémát   csak   a   határesetek   okoznak.   Az
    Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a  kizárási  szabályok
    szakmailag  indokoltak   és  célszerűek,   de  a   szigorúbb
    alkotmányossági mércével  mérve  is  megállják  helyüket.  A
    pártatlan bíráskodáshoz  való jog  tekintetében a korlátozás
    szükséges és arányos.

    A   vállalkozás   alapjogának   korlátozásával   kapcsolatos
    indítványozói érvelésre  ugyanaz  vonatkozik,  mint  amit  a
    foglalkozás   szabad    megválasztására   és    gyakorlására
    vonatkozóan az Alkotmánybíróság leszögezett.

    1.4  Alaptalan   az  indítványozók   hivatkozása  a  verseny
    szabadságának     alkotmányellenes     korlátozására.     Az
    Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a gazdasági
    verseny  szabadsága   nem  alapjog,  hanem  "a  piacgazdaság
    működésének olyan  feltétele, amelynek meglétét és működését
    biztosítani az  Alkotmány 9.  § (1)  bekezdése értelmében az
    államnak  feladata.   A  szabad   versenynek  azonban  külön
    alkotmányossági mércéje  nincs. "  ( 21/1994. (IV.  16.)  AB
    hat. ABH  1994. 120.  o. )  A  kifogásolt  szabályok  nem  a
    piacgazdaság  működésével   kapcsolatos   szabad   versenyre
    vonatkoznak   és    így   nincs   közöttük   alkotmányossági
    összefüggés.

    1.5 Téves  az indítványozók  hivatkozása az Alkotmány 64. §-
    ára is.  Ez a  jog ugyanis,  mint ún.  petíciós jog, nem áll
    alkotmányos összefüggésben az ügyvédek és jogtanácsosok jogi
    képviseletre való  jogával és foglalkozásuk gyakorlásával. A
    petíciós jog  nem ügyvédi és nem jogtanácsosi jog és így nem
    függ össze a védelemhez való joggal.

    1.6 Az  indítványozók megalapozottan  támadják  a  Jtvr.  és
    Ütvr.   rendelkezéseit,    amelyek   diszkréciós   jogkörben
    felmentést  engedélyeznek  a  szabályok  alól.  A  személyes
    belátáson nyugvó jogkör megadása végső fokon az államhatalmi
    ágak    elválasztásának     elvébe    ütközik    és    azért
    alkotmányellenes, mivel  e  jogkör  gyakorlása  beavatkozást
    jelent  a  bírói  hatalmi  ág  és  a  hozzá  kapcsolódó,  az
    igazságszolgáltatásban közreműködők tevékenységébe.

    Az Alkotmánybíróság  a 22/1994.  (IV. 16.)  AB határozatában
    leszögezte  :     "Az   ügyvédi  foglalkozás   gyakorlásának
    tevékenységformái normatívan előírtak és formalizáltak... Az
    ügyvédi  hivatás   megkülönböztető  jegye,   hogy   szellemi
    szabadfoglalkozásként  olyan   magántevékenység,   amely   a
    közhatalmi  szervek  működési  körében  garanciális  okokból
    hangsúlyozottan   magántevékenységként    különül    el    a
    közhatalomtól...   a    szervezett   közhatalommal   szemben
    magántevékenységként  intézményes   tekintélyt,  intézményes
    jogvédelmet, intézményes  ellensúlyt" biztosít. Ehhez képest
    a foglalkozás  jogosítványaiba  történő  végrehajtó  hatalmi
    beavatkozás    ( igazságügyminiszter )     alkotmányellenes.
    Alkotmányellenes  az   is,   hogy   az   igazságszolgáltatás
    résztvevőjeként  ( legfőbb   ügyész )  a   másik   résztvevő
    státusára kiható döntést hozzon.

    1.7 Az  egyik indítványozó megalapozatlanul hivatkozik arra,
    hogy   mulasztásban    megnyilvánuló   alkotmányellenességet
    kellene  megállapítani  többek  között  azért  is,  mert  az
    Országgyűlés elmulasztotta  alapjogvédelmi  kötelezettségét.
    Az Országgyűlés  nem marasztalható el mulasztásban, hiszen a
    kifogásolt  szabályok   nem   teremtettek   alkotmányellenes
    helyzetet.  Ellenkezőleg   :  valamely  alkotmányos  alapjog
    védelme  érdekében,   alkotmányos  indokkal,   szükséges  és
    arányos  mértékben   korlátoztak  jogokat.   A  mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenességet pedig csak akkor lehetne
    egyébként  is   megállapítani,  ha   "a  jogalkotó  szerv  a
    jogszabályi felhatalmazásból  származó jogalkotói  feladatát
    elmulasztotta és  ezzel alkotmányellenességet  idézett elő".
    ( Abtv.  49.  §  (1)  bek.  )  A  jelen  esetben  azonban  a
    jogalkotót ilyen külön kötelezettség nem terhelte.

    1.8 Az egyik indítványozó kérését, amely arra irányult, hogy
    a kifogásolt  szabályok alkalmazását  két  folyamatban  levő
    ügyben zárja ki, az Alkotmánybíróság érdemben nem vizsgálta.
    A  kérelem  ugyanis  nem  tekinthető  az  Abtv.  48.  §  (1)
    bekezdésében meghatározott alkotmányjogi panasznak és így az
    Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre az ügyben eljárni. Ezért
    az  Alkotmánybíróság   hatáskör  hiánya   miatt  a  kérelmet
    visszautasította.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal             Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

            Dr. Lábady Tamás            Dr. Schmidt Péter
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

                           Dr. Szabó András
                         előadó alkotmánybíró

                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                            alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre             Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The constitutional review of Article 4 of Law Decree 3 of 1983, according to which a lawyer in commercial practice must not act as a legal representative before that court or prosecution where he or she was employed as a judge or prosecutor for two years from the termination of his/her employment
     Number of the Decision:
     .
     52/1996. (XI. 14.)
     Date of the decision:
     .
     11/11/1996
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1996-3-010?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .