Hungarian
Ügyszám:
.
1030/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1030/B/2004. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/1307
.
A döntés kelte: Budapest, 04/11/2005
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                 
  Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos    megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló
  indítvány tárgyában meghozta az alábbi

                           határozatot:
                                 
  Az Alkotmánybíróság a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
  évi XXIII. törvény 40. § (7) bekezdése alkotmányellenességének
  megállapítására   és   megsemmisítésére  irányuló   indítványt
  elutasítja.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

   Az  Alkotmánybírósághoz indítvány érkezett  a  köztisztviselők
   jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény (a  továbbiakban:
   Ktv.)    40.    §    (7)   bekezdése   alkotmányellenességének
   megállapítása   és  megsemmisítése  iránt.   Az   indítványozó
   álláspontja  szerint a támadott szabályozás,  mely  szerint  a
   rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőre, illetve  szabadidő
   átalányra   a  vezetői  kinevezéssel,  megbízással  rendelkező
   köztisztviselő    nem   jogosult,   „negatív   diszkriminációt
   tartalmaz   a   vezetők  kárára  a  vezetői  beosztással   nem
   rendelkező  köztisztviselőkkel  szemben”,  és  ez   sérti   az
   Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését. Az indítványozó a Ktv. 40. §
   (7)   bekezdését   az   Alkotmány  2.   §   (1)   bekezdésében
   megfogalmazott jogállamiság elvével, az Alkotmány 70/B. §  (4)
   bekezdésében rögzített pihenéshez való joggal és az  Alkotmány
   70/D.  §  (1)  bekezdésében  megfogalmazott  egészséghez  való
   joggal is ellentétesnek vélte.

                                 II.
                                  
   1. Az Alkotmány indítványban említett rendelkezései:

    „2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
    
    „70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve  az
   állampolgári  jogokat,  bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
    
    „70/B. § (…)
    (4)  Mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz  és  a
   rendszeres fizetett szabadsághoz.”
    
    „70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van
   a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.”

   2. A Ktv. támadott rendelkezése:

    „40.  §  (7)  A  rendkívüli munkavégzésért járó  szabadidőre,
   illetve    szabadidő-átalányra   a    vezetői    kinevezéssel,
   megbízással rendelkező köztisztviselő nem jogosult.”

                                III.

   Az indítvány nem megalapozott.

   1.  1. Az Alkotmánybíróság már számos határozatában értelmezte
   az   Alkotmány  70/A.  §-ának  (1)  bekezdését,  s   kialakult
   gyakorlata   szerint   az   Alkotmány   e   rendelkezését    a
   jogegyenlőség  általános  elvét  megfogalmazó  követelményként
   értelmezte.  Az  Alkotmánybíróság  megállapította,   hogy   az
   Alkotmányban  meghatározott tilalom elsősorban az  alkotmányos
   alapjogok tekintetében tett megkülönböztetésekre terjed ki,  s
   abban  az  esetben,  ha a megkülönböztetés  nem  alapvető  jog
   tekintetében      történt,     az      eltérő      szabályozás
   alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha  az  az  emberi
   méltósághoz  való  jogot  sérti.  Az  Alkotmánybíróság  eddigi
   gyakorlata    során    ez   utóbbi   körben    akkor    ítélte
   alkotmányellenesnek a jogalanyok közötti megkülönböztetést, ha
   a  jogalkotó önkényesen, ésszerű indok nélkül tett különbséget
   az   azonos  szabályozási  kör  alá  vont  jogalanyok  között.
   [9/1990.  (IV.  5.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.;  21/1990.
   (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 77-78.; 61/1992. (XI. 20.)
   AB  határozat,  ABH  1992, 280-282.;  35/1994.  (VI.  24.)  AB
   határozat,  ABH  1994,  197,  203.;  30/1997.  (IV.  29.)   AB
   határozat, ABH 1997, 130, 138.]

   Az     Alkotmánybíróság     állandó     gyakorlata     szerint
   „alkotmányellenes   megkülönböztetés  csak   összehasonlítható
   jogosultak és kötelezettek között vethető fel”. [4/1993.  (II.
   12.)  AB  határozat,  ABH  1993, 48,  65.]  „A  diszkrimináció
   vizsgálatánál  központi elem annak meghatározása,  hogy  kiket
   kell egy csoportba tartozóknak tekinteni. (…) A diszkrimináció
   alkotmányos  tilalma  csak  a  szabályozás  szempontjából  egy
   csoportba     tartozókra    vonatkozik.    A    diszkrimináció
   vizsgálatának ennek megfelelően csak az egy csoportba tartozók
   közötti különbségtétel vizsgálata a tárgya.” [1009/B/1991.  AB
   határozat, ABH 1992, 479, 479-480.]

   Ezért az Alkotmánybíróság először arra kereste a választ, hogy
   az  indítványozó által megjelölt, a Ktv. 40. §  (1)  bekezdése
   alapján  rendkívüli munkát végző köztisztviselők  csoportja  a
   rendkívüli     munkavégzés    ellentételezése    szempontjából
   összehasonlítható-e   a   vezetői  kinevezéssel,   megbízással
   rendelkező köztisztviselők csoportjával.

   1.  2.  A  Ktv.  1992.  július 1-jei  hatálybalépésének  egyik
   jelentősége, hogy törvényi szinten vált el a modern,  karrier-
   típusú  közszolgálati  rendszer a piaci  viszonyokhoz  igazodó
   munkajogi  szabályozástól. Az egységesítés ellenére azonban  a
   közszolgálati szabályozás sok szempontból, így többek között a
   közigazgatási  szervnél  alkalmazott  munkavállalók  jogállása
   szempontjából is differenciált.

   A  Ktv. 1. § (7) bekezdésének a) pontja akként határozza meg a
   köztisztviselő   fogalmát,   hogy   azt   két    közszolgálati
   munkavállalói kör megjelöléseként nevesíti („köztisztviselő: a
   közigazgatási szerv feladat- és hatáskörében eljáró vezető  és
   ügyintéző,  aki előkészíti a közigazgatási szerv  feladat-  és
   hatáskörébe  tartozó  ügyeket  érdemi  döntésre,   illetve   –
   felhatalmazás  esetén – a döntést kiadmányozza, szakértelemmel
   foglalkozik  a  rábízott  feladatokkal  összefüggő  valamennyi
   kérdéssel,  felelős saját tevékenységéért és munkaterületén  a
   közigazgatási   szerv  állandó  és  időszakos  célkitűzéseinek
   érvényesítéséért,     a    munkaköri    leírásában     részére
   megállapított,  illetve a vezető által kiadott  feladatokat  a
   kapott    utasítások    és    határidők   figyelembevételével,
   jogszabályok    és   ügyviteli   szabályok   ismeretében    és
   betartásával végzi”).

   Bár   a   Ktv.  (szemben  az  Mt-vel)  nem  önálló  fejezetben
   tartalmazza a vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőkre
   vonatkozó  speciális  rendelkezéseket, a Ktv-ben  szabályozott
   közszolgálati  munkavállalói körön  belüli  tagoltság  így  is
   megjelenik.  A  köztisztviselők jogállásáról szóló  1992.  évi
   XXIII.  törvény  valamint egyéb törvények módosításáról  szóló
   2001.  évi  XXXVI.  törvény  33.  §-ával  2001.  július  1-jei
   hatállyal  bevezetett főtisztviselői kar intézménye folytán  a
   köztisztviselői  kar  személyi köre  immár  hármas  tagozódást
   mutat.

   A  jelen ügyben megjelölt ún. „ügyintéző köztisztviselők” és a
   vezető  megbízású köztisztviselőkre vonatkozó  egyik  alapvető
   szabályozásbeli    különbség   –    többek    között    –    a
   köztisztviselővé, illetve vezetővé válás, azaz  a  „bekerülés”
   feltételeire vonatkozó lényeges eltérések (pl.: vezetővé válás
   többletfeltétele  a  felsőfokú iskolai végzettség,  jogi  vagy
   közigazgatási  szakvizsga  léte, vagy  az  alól,  az  Országos
   Közigazgatási Vizsgabizottság általi teljes körű  mentesítés),
   valamint  a köztisztviselői jogviszony és a vezetői  megbízás,
   mint  jogviszony tartalma és megszüntetése közötti különbségek
   is  (az utóbbi megbízással jön létre, határozatlan időre szól,
   a  megbízás  esetén  a  vezető részére a  vezetői  beosztással
   kapcsolatos  munkaköri leírását át kell  adni,  és  a  vezetői
   megbízást    a    munkáltató   indokolás    nélkül    bármikor
   visszavonhatja  [Ktv.  31.  §  (1),  (5)  bekezdés]).  További
   szabályozásbeli   különbség,  hogy  a   vezetők   esetében   a
   közszolgálati  jogviszony  és  a  vezetői  megbízás  egymástól
   elkülönül   (önmagában   a   vezetői  megbízás   megszüntetése
   /lemondás,   visszavonás/   nem   jelenti   automatikusan    a
   közszolgálati  jogviszony  megszüntetését,  hanem   a   vezető
   köztisztviselő végzettségének, képzettségének megfelelő  másik
   vezetői  vagy  ennek hiányában köztisztviselői munkakört  kell
   részére felajánlani [Ktv. 31. § (6), illetve (8) bekezdés]).

   Az  eltérő vezetői megbízású jogviszonyhoz a Ktv. 45-46.  §-ai
   alapján  eltérő  javadalmazási rendszer is társul.  A  vezetők
   alapilletményét   a   közszolgálati  jogviszonyban   eltöltött
   időtartam  nem  befolyásolja,  kizárólag  a  vezető   beosztás
   szintje  határozza meg az alapilletmény mértékét [Ktv.  45.  §
   (1)  bekezdés]  szemben a Ktv. 23. és 32. §-ában foglaltakkal,
   amely  a  köztisztviselő besorolását, s így díjazását  iskolai
   végzettségének  és  a  közszolgálati  jogviszonyban  eltöltött
   idejének alapul vételével határozza meg. A vezetők esetében az
   illetmény az alapilletményen túl speciális illetménypótlékkal,
   a  vezetői  illetménypótlékkal egészül  ki,  mely  –  a  többi
   köztisztviselői  pótléktól eltérően – nem az illetményalaphoz,
   hanem az alapilletményhez igazodik.

   A   Ktv.   pihenőidőre  vonatkozó  rendelkezései  is  lényeges
   szabályozásbeli  különbséget mutatnak a pótszabadság  mértékét
   tekintve: amíg ugyanis a köztisztviselőt a besorolásától függő
   mértékű  pótszabadság illeti meg [Ktv. 41.  §  (3)  bekezdés],
   addig  a  vezető beosztású köztisztviselőt „a (3)  bekezdésben
   szereplő  pótszabadság helyett” [Ktv. 41. §  (5)  bekezdés]  –
   attól eltérő mértékű – vezetői pótszabadság illeti meg.

   A  fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
   „ügyintéző    köztisztviselők”   és   a    vezető    megbízású
   köztisztviselők jogállásának azonos törvényben, nevezetesen  a
   Ktv-ben  történő  rendezése  önmagában  nem  jelenti   a   két
   jogalanyi  kör  homogenitását.  A  közszolgálati  jogviszonyuk
   eltérő  tartalma, az abból adódó eltérő jogok és kötelességek,
   továbbá  az  eltérő  jogviszonyból  eredő  eltérő  feladataik,
   felelősségük  alapján  heterogén  jogalanyi  körbe  tartoznak,
   melyek nem összehasonlíthatóak. Megjegyzi az Alkotmánybíróság,
   hogy   a   vezetőmegbízásúak  eltérő  tartalmú   feladata   és
   felelőssége,  kiemelt díjazással, illetve nagyobb pihenőidővel
   is   jár,   amely  a  feladatok  elvégzésével  járó  esetleges
   rendkívüli munkavégzés kompenzálására is alkalmas.

   Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság álláspontja szerint
   a  Ktv.  40.  § (1) bekezdése alapján rendkívüli munkát  végző
   köztisztviselők köre nem alkot homogén csoportot a  rendkívüli
   munkát vezető megbízású köztisztviselőként végzőkkel, azaz  az
   indítványozó által megjelölt jogalanyi kör nem homogén.

   Az  Alkotmánybíróság  következetes álláspontja  szerint  az  a
   személyi    kör,    amelyben   a   diszkrimináció    esetleges
   alkotmányellenes  volta  értelmezhető,  csak  homogén  csoport
   lehet,  így  a diszkrimináció csak az azonos helyzetben  lévők
   által   alkotott  körön  belül,  e  csoport  tagjai  egymáshoz
   viszonyított    helyzetére    vonatkozó    jogi    szabályozás
   tekintetében  vizsgálható. „Nem jelent tiltott diszkriminációt
   a   különböző   státusú  csoportok  (…)  jogállásának   eltérő
   szabályozása,   mivel  ez  az  eltérés  a   különböző   státus
   következménye.” [1181/B/1990. AB határozat, ABH 1991, 551, 552-
   553.;  269/B/1998.  AB  határozat, ABH  2000,  747,  749-750.;
   719/B/1998. AB határozat, ABH 2000, 769, 775.]

   Megjegyzi  ugyanakkor az Alkotmánybíróság, hogy a Ktv.  40.  §
   (7)   bekezdése  alkotmányellenességét  –  indítványi  kérelem
   hiányában  –  a  vezetői megbízású köztisztviselők  csoportján
   belül   (a   munkáltatói  jogkört  gyakorló   vezetők   és   a
   „közép”vezető köztisztviselők között) nem vizsgálta.

   Ezért  az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Ktv.  40.  §
   (7) bekezdése – az indítványozó által vizsgálni kért jogalanyi
   kör  szempontjából  –  nem  sérti az  Alkotmány  70/A.  §  (1)
   bekezdését, így az indítványt ebben a részében elutasította.

   2.  Az  indítványozó  a  Ktv. 40. § (7) bekezdése  folytán  az
   Alkotmány  70/B. § (4) bekezdésében megfogalmazott  pihenéshez
   való jog sérelmét is állította.

   Az  Alkotmánybíróság  az Alkotmány 70/B.  §  (4)  bekezdésével
   összefüggésében   már   az   1403/B/1991.   AB   határozatában
   kifejtette, hogy az Alkotmány alapvető jogként fogalmazza  meg
   a  pihenéshez,  a  szabadidőhöz, a fizetett szabadsághoz  való
   jogokat  (ABH  1992, 493, 494.). Számos határozatában  azonban
   utalt  arra is, hogy az Alkotmánynak nincs olyan rendelkezése,
   amely   a   pihenéshez  való  jog  konkrét  módjait,   illetve
   feltételeit   ugyanilyen  módon  írná  elő  (1029/D/1998.   AB
   határozat, ABH 2001, 1294.).

   Ezért  az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az  Alkotmány
   70/B.  §-ának (4) bekezdésében foglalt pihenéshez való  jogból
   mint a munkához való jog lényeges összetevőjéből önmagában nem
   vezethető le az, hogy a vezető rendkívüli munkavégzése  esetén
   a   vezető  megbízású  köztisztviselő  pihenéshez  való  jogát
   szabadidő-átalány formájában kell biztosítani.

   Mindezek alapján az indítványt ebben a részében elutasította.

   3.   Az   Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  a  támadott
   szabályozás – az indítványozó érvelése alapján – az  Alkotmány
   2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvével, továbbá az
   Alkotmány  70/D. § (1) bekezdésében foglaltakkal  nem  hozható
   érdemi  összefüggésbe. Az Alkotmánybíróság állandó  gyakorlata
   szerint  az  érdemi  alkotmányossági összefüggések  hiánya  az
   indítvány  elutasítását eredményezi (698/B/1990. AB határozat,
   ABH  1991, 716-717.; 108/B/1992. AB határozat, ABH 1994.  523-
   524.),  ezért  az  Alkotmánybíróság  az  indítványt  ebben   a
   részében is elutasította.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
             Dr. Bagi István            Dr. Bihari Mihály
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                   
             Dr. Erdei Árpád          Dr. Harmathy Attila
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                   
             Dr. Kiss László         Dr. Kukorelli István
             alkotmánybíró           előadó alkotmánybíró
                                   
                  Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    1030/B/2004
    Date of the decision:
    .
    04/11/2005
    .
    .